DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Levendig en kleurrijk schouwspel in het Amsterdamse stadion Weesfc sterk en houdt Alle gewesten van 't Rijk der Nederlanden betuigen koningin hun hulde Vorstin en grootmoeder verwelkomd door haar volk en haar gezin 't Was een pracht van een feest Woensdag x September 1948 Achtste jaargang, No. 1111 „In Neerlands Tuin" „Keuze-bon" gaat inderdaad heen Rode Kruis wenst herziening van oorlogsrecht SCHONER DAN EEN KONINGSKROON Hartelijke hulde-demonstraties op Heel het land was op de been om de „lichtjes" te zien de Amsterdamse Dam Wederom gesprek in het Kremlin Opgericht door de Stichting „Hei Parool" - Giro 510330. UitCRVC: N.V. De NieUWe PcfS Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort* Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235* prijs 31 cent p. w. of f p. kw. Losse nummers 10 cent hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER* Een deputatie van de Marine droeg na het Jubileumspel „In Neerlands Tuin'' de Kroon uit het Stadion. Deze Kroon werd door andere de putaties in de stad overgenomen cn op de Dam tegenover het nationale monument geplaatst (Van een eigen verslaggever) Amsterdam, 31 Aug. 1948 Het toneel van de handeling is het Amsterdamse stadion. De grote grasmat, waarop zich reeds zovele manifestaties heb ben afgespeeld, sportieve en ook andere, is hedenmiddag de plaats waar het grote spel „In Neerlands Tuin" zich vol trekt. Het veld binnen de tribu nes is herschapen in een tuin, waarin op twee plaatsen het wa ter opklatert uit fonteinen. Het stadion is tot de laatste plaats bezet wanneer de konink lijke stoet de sintelbaan van het stadion oprijd' en een halve boog beschrijft naar de ere tribune, waar de koningin haar plaats inneemt, en van waar zij de diep-indrukwekkende rede uitspreekt, die wij elders op deze pagina hebben afgedrukt. Na het voleindigen van haar Koninklijke afscheidswoorden AT ADAT de koningin Dinsdagmiddag te midden van de d- afgezanten van haar volk in het Amsterdams stadion de ereplaats had ingenomen, sprak zij een korte, diep- aoorvoelde rede uit, waarin zij de vertegenwoordigers uit alle delen en groepen van het Nederlandse volk zowel als die uit de Overzeese gebiedsdelen dankte voor hun aan wezigheid. Hare MAJESTEIT vervolg- 11 de: Dat ik mijvanwege mijn leefttjd, tot enkele uren feest betoon heb moeten beperken, doet mij leed, maar ik geef allen die ik niet kan ontmoeten de verzekering dat ik met hun her denking meeleef en met ware belangstelling volg al hetgeen nog leeft, zij hebben ondernomen om mijn jubileum te vieren. „Ik zal niet vermoeien met een opsomming van al wat ge schiedde in deze vijftig jaren; slechts wil ik een enkel woord zeggen over het alles be heersende gebeuren van de jongste tijd, het verzet hier en in Indonesië, onze vrijheids strijd. Veel is er in de oorlogsjaren gedroomd en verwacht van de toekomst. Voor velen is de wer kelijkheid na de bevrijding een teleurstelling geworden. Ik vertrouw dat gij sterk zult zijn en veel zult verwezenlijken van wat toen als toekomstdro men in ons allen leefde en thans N het bijzonder richt ik een woord tot allen, die in die Aan de vooravond van mijn troonsafstand bind ik u dit op het hart." Hierna herdacht koningin Wil- helmina de nagedachtenis van haar vader, moeder en echtge noot, aan wie zij zich oneindig veel verschuldigd* verklaarde. Zij ging hierna voort: JtfU wend ik mijn blik naar 1 de naaste toekomst, naar de troonsbestijging van mijn dochter. Het is voor mij als moeder een aangrijpend ogenblik, nu mijn kind een stap zet als deze. Zij aanvaardt haar taak in een moeilijke en ingewikkelde tijd, een tijd die vraafit om ster ke mensen. Als vanzelf rijst nu voor mij op het beeld van onze stammoe- strijd, op welke wijze ook, heb ben meegestreden. Ik wend mij tot hen, die nog dagelijks offers brengen in het leed, dat zn hebben te dragen. Ik gedenk de duizenden die hun leven hebben gegeven. En allen, de levenden en hen die zijn heengegaan dank ik voor hun vaderlandsliefde en voor wat zij mij gegeven hebben in der, wier naam, zij draagt. 'hun samenwerking. Groot was het geloof, Het is voor mij een vreugde Groot waren de taaie volhar- te weten, dat ook mijn beide ding en offervaardigheid, kinderen, ieder op verschillende Groot was het verstand, de ivijze, hun uiterste krachten bezieling en het moederlijk hart hebben gegeven in de grote van Juliana, de moeder van de strijd» voor de bevrijding van Vader des Vaderlands, het vaderland en met u allen Ik kan mijn dochter geen bc- mijn actieve medewerkers zijn tere wens medegeven, dan dat geweest. Zij kennen als gij hel zij, geheel als kind van haar jongste verleden, als ikzelf heb- eigen tijd. bezieling moge putten ben rij met u medegeleefd begrijpen zij u. Thans loopt dit tijdperk voor mij ten einde. De strijdende .taak. die wij allen tezamen ge had hebben, die wij zovele jaren tezamen hebben vervuld, ga ik neerleggen. uit deze lichtende gestalte, voor wie als voor vele Nederlan ders van vroeger en lateren tijd geldt. „Ik heb de goede strijd ge streden „Ik heb de loop geëindigd „Ik heb het geloof behouden." Ter bevestiging van hetgeen wij reeds Maandag meldden, verneemt thans het ANP dat door de minister van landbouw, visserij en voedsel voorziening in principe is besloten om tot afschaffing van de zoge naamde keuzebon voor brood- en bloemproducten over te gaan. De datum, waarop dit zal plaats vin den, is nog niet definitief vastge steld, doch zal zeer spoedig worden bekend gemaakt. De opheffing zal tot gevolg heb ben, dat biscuits, beschuit, gebak, koekjes, "vermicelli, spaghetti en macaroni dus zonder bon, verkrijg baar zullen zijn. Het broodrantsoen wordt dan verhoogd tot 2000 gram per persoon per week. toespraak nam het spe! een aan vang. De brede deuren rollen open, ruim baan gevend aan tientallen vendcl- zwaaiers uit het Zuiden, die hier, even buiten Amsterdam, hun vlag gen uitsloegen als een hulde aan drie koningen: de Koning der Ko ningen, de Landsvrouwe en de Gildekoning. De vaandels bedekten het veld. gouden vonken spatten uit het koperbeslag Deze vendelzwaaiers openden de rij van feestelingen, die de vorstin kwamen begroeten: vertegenwoordi gers uit elf provinciën In hun kleu rige. oeroude klederdrachten, afge zanten van Suriname en de Antillen in wijde, bonte gewaden. Zij allen schaarden zich rond het symbool van Nederlands vrijheid en onafhankelijkheid: een grote, glanzende kroon, die door een afdeling matrozen het stadion was binnengebracht. Kinderen speelden rond deze kroon hun dartel spel, deputaties van Nederlandse bedrijven mar cheerden langs de tribune als een machtige manifestatie van trouw en eerbied, gebracht door het ganse werkende volk. Doch ook de sombere tinten de den hun intrede. Zij vervaagden elke kleur, drongen vreugde en bonte mengeling naar de achtergrond om het droeve zwart te laten overheer sen: het zwart van een wade, die vóór de kroon werd gelegd. De smart spreidde haar floersen over de vrolijke weide. Gelukkig niet lang, want begeleid door marsmu ziek verschenen de mannen van Ma rine, Landmacht en Luchtstrijd krachten voor hun vorstin. Zij ruk ten het zwart weg, zij brachten de bevrijding. Vaandels en vlaggen werden binnengedragen, kinderen en ouden van dagen, burgers en mi litairen, kprtom het hele volk kon weer vrij in vrede leven Onder diepe stilte werd hierna de kroon weer weggedragen, uit het stadion, dwars door de stad, naar de Dam. Het was het einde van dit spel van hulde en eerbied. Duizend ruiters vulden de sintelbaan: zij zouden de Koningin en het Prinse lijk gezin op hun zegetocht door Amsterdam vergezellen. Een zege tocht, die als in het stadion begon, omdat de mensen op de tribunes juichten en met hen de honderden spelers. Een geiulch uit duizenden kelen, een gejuich, dat door het wachtend Amsterdam buiten het stadion spontaan werd overgeno men De 17de internationale conferen tie van 't Rode Kruis heeft Maan dag haar werkzaamheden beëin digd met de goedkeuring van een ontwerp-overeenkomst over de be scherming van de burgers in geval van oorlog. Dit ontwerp is een lang docu ment, waarin het nemen van gij zelaars, wegvoering, folteringen, daden tegen de menselijke waar digheid cn willekeurige terecht stellingen worden verboden. Voorts bepaalt het een bijzondei*5'' stelsel van bescherming van vrouwen, kinderen en ouden van dagen en de oprichting van sanitaire cn veilig heidszones, die voor het leger ver boden zijn. Aan de conferentie werd door 54 landen deelgenomen. Francois Pon- pet (Frankrijk), Rana Tarhan (Turkije), Tom W. Sloper (Brazi lië), Lord Woolton (Britt.) en graaf Folke Bernadotte (Zweden) werden gekozen tot leden van de permanente commissie van het In ternationale Rode Kruis. Er zal ook nog een Amerikaans lid worden aangewezen. Ex-president Benesj zeer ^rnstig ziek In tegenstelling tot de dokters verklaring van Maandagavond dat de gezondheidstoestand van Benesj vooruit gaat, maakt men zich ern stig bezorgd over de 64-jarige ex- president, zo meldt Reuter uit Praag. Naar verluidt lijdt hij aan aderverkalking en men heeft de verklaring, öav tteze kwaal de laat ste maanden verergerd is met be zorgdheid ontvangen. Volgens een officieel bulletin is de toestand van Benesj „uiterst ernstig". Hij heeft het bewustzijn verloren en gaat snel achteruit. „Een dergelijke ernstige achteruit gang moet elke hoop doen verdwij nen, dat hij weer zal herstellen", aldus het buiktin. Ook buiten de grenzen het feest gevierd Overal waar Nederlanders bijeen zijn is gisteren de verjaardag van de Koningin, en tegelijk het jubileum, gevierd. In Londen, Brussel, Berlijn en Stockholm hielden de Nederland se diplomatieke of militaire verte genwoordigers recepties, die veelal ook door de buitenlandse autoritei ten werden bezocht. Zo waren in Berlijn aanwezig generaal Koenig, generaal Brownjo'nn, terwijl me vrouw Clay haar echtgenoot kwam vertegenwoordigen. Batavia viert het jubileum met parades, vliegdemonstraties, kerk diensten. sportwedstrijden en een lunapark, terwijl in Paramaribo een grote tentoonstelling wordt gehou den van industrie, handel, landbouw en veeteelt van Suriname. Elke avond worden daar voorstellingen gegeven door volksdansers. H.M. de Koningin is Maandagmid dag in Amsterdam aangekomen, waar het prinselijk paar Haar met de prinsesjes verwelkomde. De kleine Marijke wuifde Oma reeds van verre toe. De vorstin en de overige leden van de Koninklijke familie verschenen nog op het bal- con van het palcis om de toejui chingen van een enthousiaste me nigte in ontvangst te nemen. De Eerste Kamer zal niet Woensdagavond, zoals aanvankelijk het voornemen was, doch Donder dagavond om half acht bijeen ko men. ter behandeling van de grond wetsherziening. De vergadering zal Vrijdag 3 September om elf uur worden voortgezet. Dat was gisteren een groot feest. Die eenendertigste Augustus 1948 zal niet spoedig worden vergeten. In alle gemeenten van ons land heeft men ztfn beste beentje voorgezet om er een gebeurtenis van te maken, die nog lang In de herinnering zal naleven. Goed, Amsterdam had het Koninklijk gezin binnen de veste; andere gemeenten, Den Haag aan het hoofd, mogen het hebben betreurd, dat z(j niet de uitverkorene waren, de feestelijke ontspanning was er niet minder om. In de afgelopen nacht zijn by on ze redactie de verslagen binnenge komen van vele tientallen gemeen ten van ver en dichtbij. Alle getui gen z\j van de hartelpke geest, die deze 31 Augustus heeft geken merkt; onverschillig of het een ker- keiyke of andere plechtlg-offlclële herdenking betrof, dan wel een zan gersfeest of alleen maar „lichtjes kijken". Zie hier een kleine, wille keurige greep in de beschikbare co^ie. Daar is allereerst dan 's-H e r- t o g e n b o s c h, een stad die een reputatie van ..goed feesten "te ver liezen heeft. De pret begon 's och tends op een zeer pril uur. toen vijf Bossche fanfarecorpsen met vaan dels een rondwandeling: door de stad aanvingen om de bevolking, voor zover nodig, aan de bijzondere dag te herinneren. Overigens waren de feesten daar reeds Zaterdag in gezet en vertoont men nog geen behoefte, er een punt achter te zet ten. Hilversum onderscheidde zich door een vredesduif los te laten, die linea recta naar Amsterdam vlooe. Een postdulvcnllefhebber in de hoofdstad ving het dier op en las het verzoek bij gaand briefje aan de Koningin door te zenden en deed aldus met de grootst mogelijke spoed Inhoud briefje: ..Mo ge deze duif U. Majesteit, onze harte lijke wens overbrengen voor een reeks van Jaren van rust en vreugde Andere gemeenten weer hebben het nuttige met het aangename verenigd. Neem bijvoorbeeld Vlaardlngen. Daar heeft de gemeenteraad in een zit ting ter ere van de Koningin besloten geld bijeen te brengen om als blijvend aandenken een carillon te kopen voor de toren van de Grote kerk. L u n t e r e n ligt een stap voor bl1 Vlaardingen, want daar heeft men reeds de klok die men hebben wilde. Hier was echter Koninginnedag de ge rede aanleiding de klok. die de naam Koningin Wilhelmina draagt, aan het gemeentebestuur te overhandigen. Na tuurlijk werd bil deze en dereelHke gelegenheden veel gezongen %en ge speecht Gezellig was het ook ln Den Haag. dat onder meer feesten organiseerde, waarbij ploegen van gemeenteraadsle den en leden van bet jubileumcomité elkaar bestreden bli sportwedstrildcn en daarbij niet minder attractief ble ken dan knaapjes, die elkaar het kam pioenschap zaklopen. eicrlopen of blokjesrapen betwistten. Overigens deed de ouwe trouwe blauwe zee de feesten in de stad overdag veel con currentie aan 's Avonds ging Iedereen echter een „stadje pikken" om hetzll in de drukte mee te schuifelen of om de drukte vanaf een terrasje aan te zien. In Rotterdam was het niet an- (Van een speciale verslaggever) AMSTERDAM, 30 Augustus 194S J ET kleine meiske voor de ramen van het koninklijk pa leis op de Dam begrijpt er niets van, maar mooi vindt zij het, cn zij kraait van pret cn danst van pleizicr op de armen van haar verzorgster, zwaaiend naar de wuivende en juichende mensen op het Damplein. Dat meiske is prinses Marijke, dat mei haar ouders en haar zusjes naar Amsterdam is gekomen om de verjaardag mee te vieren van haar groot moeder, die op datzelfde ogenblik op weg is naar de hoofd stad. En overal langs de weg heeft een tatrijk publick zich ver zameld om getuige te zijn van de laatste intocht van k o- ningin Wilhelmina in Amsterdam en om haar een harte lijke ontvangst te bereiden. Hot gejuich, dat al uit de men- serimenigte opklinkt als de konink lijke trein, met de dubbele stan daard voorop het Amstelstation binnenrijdt, vergezelt haar de gehe le weg naar het paleis, waar vroe ger op de middag het prinselijk ge zin al is gearriveerd en waar de prinsesjes voor de ramen telkens weer het public r in gejuich doen uitbarsten. Om twee minuten over vijf rolt de koninklijke trein het Amstelsta tion binnen, dat geheel ontruimd is en waar al enige tijd geen treinen meer hebben gestopt Het tweed" perron en de hal zijn met dikke tapijten belegd en een erewacht van de Kon. Marine staat opgesteld onder commando van de luitenant ter zee le klas A. N. baron de Vos van Steenwijk. De Marinckapel o.l.v. Gijsbert Nieuwland speelt het Wilhelmus als de koningin, die een grijs-beige japon draagt met daar over een wijde paarse mantel, en een eveneens grijs-beige toque met struisveren, de erewacht inspec teert. Zij is begroet door burgemeester d'Ailly cn diens echtgenote; zijn dochtertje, de vijftienjarige Olga, bood aan onze landsvrouwe, die reeds 'n grote bouquet Oranje-Nas- saurozen met oranje linten draagt, lila orchideeën aan. In de hal van het station, met groen en palmen tot een intieme ruimte herschapen, worden de wet houders en het dagelijks bestuur van het comité Kroningsstad aan de vorstin voorgesteld. Dan heet burgemeester d'Ail ly haar welkom en wijst hij er op, dat de hechte band tussen het huis van Oranje en Neder land tijdens het bewind van koningin Wilhelmina gesmeed is tot een kunstwerk, schoner dan een koningskroon van het edelste metaal* „liefde tot uw huis en uw persoon bij tal lozen. eerbied en dankbaarheid bij allen. Gij waart ons konink rijk ten zegen". De koningin dankt. Het verheugt haar, dat zij haar jubileum in het hart van het land mag vieren. Am sterdam zal steeds voor haar de stad zijn, waar het volksverzet te gen de overweldiger het eerst als een vlam naar buiten sloeg; de stad. die was: heldhaftig, standvas tig, barmhartig. De landsvrouwe verzekert, dat het haar een groot genoegen zal zijn nog vele malen onder de regering van koningin Juliana in de stad te vertoeven, om tc genieten van het schone en goe de, dat zij te bieden heeft. Zanghulde Dan gaat de koningin naar bui len. Weer klinkt ons volkslied, thans gezongen door een zangkoor van driehonderd zangers, onder lei ding van de 79-jarige dirigent Fred J. Roeske, die vijftig jaar geleden eveneens voor onze koningin diri geerde. Er volgen het „Wilt heden nu treden" en het „Wij leven vrij". Is het verbeelding of verraadt het gelaat van koningin Wilhelmina bij dit laatste vers inderdaad ontroe ring. Zij applaudisseert en roept: „De heer Roeske" en zij onderhoudt zich enige tijd met de grijze diri gent. Daarna stapt de koningin in de gereedstaande auto. waarvan de achterkap is opengeslagen. Kinde ren strooien herfstbloemen op de weg, die haar auto op het Juliana- plein volgt. Langs de route staan de ere- fronten van ons leger, van de lucht macht en de marine, dragers van de Militaire Willemsorde, en de Ge nerale Staf, met generaal Kruis aan het hoofd, mannen van over zee en stoottroepen Vele regi mentsvaandels staan langs de route geschaard evenals militaire muziek corpsen. Op de Vijzelgracht bieden ders. Ook daar heeft men kosten noch moeite gespaard om de stad ziln fees- teliikste aanzien tc Ceyen. Er waren duizenden od de been. en heus niet al leen uit de Maasstad zelve, om de feestverlichting te aanschouwen en cn passant zich te amuseren met. de kun sten cn fratsen van potsenmakers zan gers. acrobaten en orgelbazcn „IJslcs" werden hier evenals elders in grote hoeveelheden genoten cn ter vervolma king van de feestpret waren er ontel bare toeters, terwijl het stedelijk schoon aangevuld werd met onnoeme lijke hoedjes, al dan niet met gratie gedragen Haarlem, dat het terdege kan merken dat de hoofdstad, centrum van alle feesten zeer dichtbij is gelegen zet nochtans zijn beste beentje voor en slaagde daarin wel zo goed dat een groepje Engelse vacantiegongers alleen nog maar kon uitroepen ..This is mar vellous-" Tot deze lof droeg niet wei nig de plaatselilke feeststoet van ver sierde wagens bij. Overigens ook, niet een pret die Haarlem alleen had. want in vele steden en dorpen demonstreer den de neringdoenden op deze wUze hun vreugde over het feest. Evenals zovele garnizoenssteden vierde Breda het feest onder meer met een militair schouwspel, dat klonk als een klok. Dordrecht had onder andere met Middelburg on Ede gemeen dat daar aan het feest een groot open luchtspel verbonden was De eerste stad had daartoe de „Spion van de Prins" gekozen terwijl Ede „Vorstin des Volks" opvoerde. Elders weer. zoals ln NU mcecn was een waterfestlin het hoogtepunt van het feest. In Vllsslngcn liet men duizend luchtballonnetjes de lucht ln gaan cn elders waren ballonopstil- gingen voor volwassenen Het meest ontroerend echter waren wel de fees telijkheden in de zwaar geteisterde de len van ons land. Denk bijvoorbeeld eens aan Cadzand ln Zeeland, waar noe slechts weinig van herstel sprake kan zijn, maar waar desondanks het feest der Koninginne met grote warm te Is gevierd Ook hier ontbraken ver slering en feestverlichting niet. twee weesjongens oranje-bloemen aan en hier is het ook dat een vier honderdtal invaliden een goed plaatsje heeft gevonden. Op do Dam Om 6.50 uur klinken op de Dam de bevelen cn op hetzelfde ogen blik komt het, wat buitenlands aan doende en onaangename herinne ringen wekkende, escorte van de militairo politie het plein opzwen- ken. Voor het paleis staat een ere wacht opgesteld van formaties van de Studentenweerbaarheid uit Leiden, Utrecht cn Amster dam. Zij worden gecomman deerd door P. L. baron d'Aul- nis de Bourouille van Pro Pa- tria, het vaandel is dat van de Utrechtse Studenten Weerbaar heid. Het is meegevoerd in de Tiendaagse veldtocht, waarin ook de sabel van de pelotons commandant dienst deed. Bij de Leidse formatie is een tamboer-majoor aanwezig, die ook in 1898 als zodanig fungeerde De stafmuziek van de politic speelt het Wilhelmus en onder een enthou siast gejuich van de talrijke menig te inspecteert de koningin de ere wacht. Dan zoent een grootmoeder haar kleinkinderen. Heel het prinselijk gezin is naar het bordes gekomen om onze landsvrouwe te verwel komen. Even is het stil. maar dan breekt er opnieuw een luid ge juich los. De koninklijke familie is op het balcon verschenen, prinses Juliana draagt de kleine Marijke op haar arm. Van sommige plaatsen af zijn de prinsesjes nauwelijks boven de groenversiering uit te zien, maar zij zwaaien onvermoeibaar naar de mensenzee. Dan is de begroeting afgelopen. Het publiek blijft nog wachten, maar vrijwel niemand ziet enige tijd later, dat de koningin zelf de ra men sluit. En ook zijn er maar wei nigen, die kort daarop prinses Ju liana met Margriet achter de ra men ontdekken Naast ons zegt een stem plotseling: „Kijk eens moeder Juliana met Margriet." Moeder Juliana, dat zal zij van Zaterdag af zijn over ons volk. Moeder met een waarlijk ko ninklijk voorbeeld "an een moeder voor ogen. Dinsdagmiddag heeft op het Kremlin een conferentie plaats ge had tussen Molotof en,de ambassa deurs, die twee uur en tien minu ten duurde. De ambassadeur der Verenigde Staten, Walter Bedel! Smith, zeide dat geen communiqué zal worden uitgegeven. In antwoord op een hem gestelde vraag, of de besprekingen zullen v/orden voortgezet, zeide Smith glimlachend: „Ja, ja, wel voor zover ik denk." Zonnigste Koninginnedag in vijftig jaar Het K.N.M.I. deelt mede: De reeks van 50 Koninginne dagen heeft oen waardig slot ge had. Gisteren was het in De Bilt de zonnigste 31 Augustus van de laatste 50 iaar, de zeer warme en zonnige Koninginnedag van 1929 werd in dit opzicht nóg overtroffen. Ook had De Bilt gis teren weer een zomerse dag, d.w.z. dat de maximumtempera tuur hoger was dan 25 graden. Dit was sedert 1942 niet meer op 31 Augustus gebeurd. Het aantal zomerse koninginnedagen is daarmee gegroeid tot 7. Verder is gebleken, dat het vaker is voorgekomen, dat er op Konin ginnedag regen valt dan dat het geheel droog blijft. Niet meer clan 21 van de 50 dagen verliepen zonder een druppel regen. Weerbericht OVERWEGEND DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Don derdagavond. Iets koudere nacht en ochtend met meest zwakke wind en op enkele plaat sen nevel of mist Morgen overdag, toenemende bewol king, maar overwe gend droog weer. Matige, ln het Noor den van het land nu cn dan vrij krachti ge Westelijke wind. Ongeveer dezelfde temperatuur als van daag. 2 Sept.: Zon op 5 52, onder 19.28; maan op 3.47, onder 19.32.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1