DAGBLAD VOOR AMERSFOORT In de Leliestraat weten ze wat een koningin toekomt Er daagt een oplossing voor de Berlijnse impasse West-Duitslands voorlopig parlement bijeen Congres der Kerken nadert Beide partijen tot consessies bereid Schuman voor zeer zware opdracht Schacht gezuiverd BONNENLIJST Donderdag 2 September 1948 'Achtste jaargang, No. 1112 Opgericht door de Stichting ..Hei Parool" - Giro 510330. Uit^aVCN.V De NieUWe PCTS Redactie en Administratie: Snouckoertlonn 7, Amcrsfootii Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235* DrIJs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Hoofdredacteur: TI. DE BOORDEN Woensdag zijn wederom do com mandanten der \icr mogendheden, die aan de bezetting van Duitsland deelnemen bij elkaar gekomen, in het enige gebouw, dat In Berlijn nog - wordt gesierd door de broederlijk naast elkaar wapperende vlaggen van do Verenigde Staten, de Sowjet- "Cnie, Engeland en Frankrijk. Naar verluidt zouden goede vor deringen zijn gemaakt bij pogingen uit dë Berlijnse impasse te geraken. Hierbij zouden de Westelijke mo gendheden er in toestemmen, dat het enige in Berlijn gangbare geld de Sowjet-mark zal z\jn, terwijl de Russen op hun beurt de thans 71 dagen oude blokkade van Berlijn zullen prijsgeven. Omtrent de besprekingen zel ve bewaren de deelnemende par tijen een strikte zwijgzaamheid. Evenals in Moskou schijnt men te willen voorkomen dat de con ferenties lijden onder gebrek aan discretie. De plaatsvervangende burgemees ter van Berlijn, dr. Friedensburger, heeft zich tot de vier bezettende mogendheden gewend met hot ver zoek de stedelijke autoriteiten van Berlijn te kennen ln de te nemen beslissingen. Afgezien van de conferentie te Berlijn, weet het onder Franse con- tróle tc Berlijn verschijnende blad ..der Kurier" te melden, dat het baanvak van de spoorweg Berlijn Helmstedt, dat door de Russen we gens „herstel" moest worden geslo ten, weer zover is opgeknapt, dat gehoopt mag worden, dat binnen kort het verkeer over deze lijn zal kunnen worden hervat. Duurte verzwaart taak kabinetsformateur Hoewel de Franse kabinetsforma teur Robert Schuman van de Franse Nationale Vergadering toestemming heeft gekregen op te treden als ka binetsformateur, stuit hij bij de uit voering van zijn taak op zeer grote moeilijkheden. Met name zouden de Franse socialisten binnenshuis niet tot overeenstemming kunnen komen of zij al dan niet aan de regering- Schuman zullen deelnemen. Schuman, die zich voorstelt een kabinet van de „middenweg" te vormen, zou veel van de bezuini gingsplannen van Paul Reynaud willen overnemen. Waar deze plan nen onder de arbeiders weinig popu lair zijn, vrezen de socialisten, bij verantwoordelijkheid een verder verlies aan de communisten. In een oproep tot de arbeiders heeft het Franse vakverbond onder communistische invloed, de C.G.T. verklaard dat de lonen met ten min ste tien procent zullen moeten wor den verhoogd om deze aan t» passen aan de voortdurende prijsstijgingen. In vele delen van het land hebben demonstratieve stakingen en op tochten tegen de duurte plaats ge vonden. Duitse ontmanteling wordt gestaakt De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, George Mars hall, heeft Woensdag medegedeeld, dat de V.S. met Engeland en Frankrijk besprekingen voeren over de mogelijkheid van beper king of opschorting van het weg voeren van fabrieksinstallaties uit Duitsland. Van gezaghebbende zijde te Washington is medegedeeld, dat de Amerikaanse regering tot de me ning gekomen zou zijn, dat het Europese herstelprogramma het meest gebaat zou worden, wanneer men de verdere ontmanteling van Duitsland zou staken. Mac Arthur looft zijn Japanners De geallieerde opperbevelhebber in Japan, generaal Mac Arthur, heeft ter gelegenheid van de derde veriaardag der overwinning op Ja pan verklaard, dat dit land ,,een oase van betrekkelijke rust in een gekweld en immer onrustig heelal" is. Mac Arthur zei, dat de Japanners een „rustige en goed geordende maatschappij" hebben, die de vrede nastreeft. Japan gaf thans „alle vol keren van het Oosten" een voor beeld van de „wijsheid der demo cratische gedachte". In Spanje zullen in Novem ber gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, aldus een besluit van de Spaanse ministerraad. Stagnatie overleg der Grote Vier door de dood van Zjdanof De dood van generaal Zjdanof zal waarschijnlijk een korte onderbre king veroorzaken in de viermogend- hedenbesprekingen in Moskou. Stalin én Molotof zullen bet, naar men verwacht, buitengewoon druk hebben lotdatf de begrafenis van Zjdanof achter de rug is. Omtrent de dood van Zjdanof. die een der' nauwste medewerkers was van maarschalk Stalin, schrift de correspondent van A.P. te Moskou, dat de kist met het stoffelijk over schot van wijlen de secretaris-gene raal van de opperste Sowjet Woens dagavond opgebaard stond in het huis der vakverenigingen te Mos- Kou. De dodenwacht hierbij werd onder meer betrokken door Stalin, Molotof, Kaganowitsj, Malenkof cn Mikojan. Men zal zich herinneren dat Zjda nof, een der leiders van de Komin- form, de gangmaker was van de heftige aanvallen op de regering van Tito. Desondanks zegt de Joego slavische regering in een telegram aan de C.P. van de Sow jet-Unie, dat zij het „wrede verlies van kame raad Andrej Alexandrowitsj Zjda nof" ten zeerste betreurt. Publiek applaudisseert bij de uitspraak Dr. Schacht werd Woensdag in hoger beroep vrijgesproken van de beschuldiging een prominent nazi te zijn geweest. Het hof gelastte, dat hij in vrijheid gesteld zou wor den. Schacht was in het begin van het vorig jaar door een denazificatie- hof veroordeeld tot acht jaar dwangarbeid. Het hof was van mening, dat de rol, die Schacht sedert 1936 ge speeld heeft in de nazi-oppositie meer dan voldoende tegenwicht vormde voor de steun, welke hij aanvankelijk aan Hitier verleend heeft. De uitspraak werd toegejuicht door de toeschouwers, van wie sommigen zelfs een bouquet bloe men aan de vroegere president van de Reichsbank aanboden. Schacht heeft laten weten, dat hij van plan is met zijn gezin naar Meran, in Italiaans Tyrol, te ver trekken en zich niet meer met de politiek op le houden. Naar A.F.P. verneemt zal dr. Schacht op last der Amerikaanse bezettingsautoriteitcn toch gedeti neerd blijven, ondanks het feit, dat hij door het zuiveringshof werd vrijgesproken. Berlijn krijgt alleen adviserende stem Niet ver van de plaats, waar in 1938 de ontmoeting plaats vond van Chamberlain met Hitier, zijn Woensdag 65 afgevaardigden uit de Westelijke zones van Duitsland en Berlijn in de universiteitsstad Bonn bijeengekomen op de eerste zitting van de parlementaire raad voor deze zones. Dr. Konrad Adenauer, de leider van de Duitse christelijk-democra- tische partij, is de eerste president geworden van deze Westduitse constituerende vergadering. Adolf Schoenfelder, sociaal-democraat, werd tot vice-president gekozen. De militaire gouverneurs hebben zich bij de plechtigheid door hun politieke adviseurs laten vertegen woordigen. Zelf zaten zij in Berlijn opnieuw met maarschalk Soko- lofsky aan een tafel. Het deelnemen van vijf Berlijnse politici, onder wie prof. Reuter en Jakob Kaiser, aan de vergadering te Bonn ziet men als symbool van het verlangen naar een uitbreiding der nieuwe republiek tot het ge hele Duitse gebied. Men was even wel realistisch genoeg om aan de Berlijnse vertegenwoordigers niet meer dan een raadgevende stem toe te kennen. Europese federalisten vergaderen Tweehonderd leden van dertien Europese parlementen zijn te In terlaken in Zwitserland bijeenge komen om zich te beraden over centrale regering voor geheel Euro pa. Tot de vertegenwoordigde lan den behoren Engeland, Frankrijk, Italië, België, Nederland, Zwit serland, Oostenrijk en Denemarken Churchill heeft een boodschap gezonden, waarin hij zeide: „We zijn sneller vooruitgegaan dan een jaar geleden zou zijn voorspeld door welke politicus ook. Het suc ces, dat ons gecombineerd streven reeds heeft gehad, moet ons inspi reren om voort te gaan en de zaak, van belang voor Europa en de we reld, te blijven dienen". Weer een Soivjet-Rus naar Engeland gevlucht? - Volgens de New York Times zou een kolonel van het Sowjet-Rus- sische leger een deskundige op luchtvaart- en rakettengebied die naar zijn eigen bewering een „speciale opdracht" voor maar schalk Stalin zou hebben uitge voerd. uit de Sowjet-Russische zone van Duitsland naar Engeland ge vlucht zijn. De kolonel noemt zich volgens het blad Tokaef. Tokaef, die reeds enige weken in Engeland zou vertoeven, zou in zijn verklaring zeggen, dat hij hoge functies bij het Sowjet-Russisch mi litair bestuur in Duitsland heeft be kleed en eertijds een der secretaris sen was van de Sowjet-Russische sectie van de geallieerde bestuurs raad in Duitsland. Albert Sandler t Albert Sandler, de bekende En gelse violist, is op 42-jarige leeftijd te Londen overleden. Sandler is vooral bekend geworden in binnen- en buitenland door zijn optreden voor radio en gramofoon. Een groot aantal oorlogsschepen heeft 'voor de duur van de feestelijk heden in Amsterdam ligplaats gekozen in het Y, waar hun contouren des avonds in het licht van talloze gloeilampen en schijnwerpers tegen het donkere water afsteken. Ook de etablissementen en schepen van de grote rederijen zijn geïllumineerd. Een overzicht van het Binnen-Y met links op de voorgrond de Karei Doorman". Medio volgende week zal de raad met zijn werkzittingen beginnen. Wanneer hij dit werk voor het eind van October voltooid heeft, kan. indien van een volksstemming wordt afgezien, de grondwet nog dit jaar van kracht worden en kan nog dit jaar de eerste West-Duitse bondsraad worden bijeengeroepen om een minister-president te kie zen. Projectiel eist dode Woensdagavond gebeurde in dc van Swindenstraat te Amsterdam een ernstig ongeluk, dat weer eens toont hoe gevaarliik het is dubieuze stukken ijzer op te rapen cn mee naar huis te nemen. Een jongen van veertien jaar vond tc Zandvoort een stuk ijzer, dat hij meenam naar zijn zolderkamer. Met een klap plofte het meegebrachte stuk, dat een pro jectiel bleek, uit elkaar. De jongen werd gedood. Nieuw boek van Churchill Er komt een nieuw boek van de hand van Winston Churchill in de handel, genaamd „The gathering Storm", waarin bittere critiek wordt geleverd op de politiek van leidende staatslieden in de jaren tussen de twee wereldoorlogen. In de Verenigde Staten gaat dit boek reeds grif van de hand. In het voorwoord van dit boek, geschreven in Maart van dit jaar. noemt Chur chill het conflict 1939—1915 „De onnodige Oorlog". „Lang leve Koningin Wilhelmtna, lang Icye prinses Juliana, prins Bernhardt cn dc kleine prinsesjes". Dc tienduizenden Amsterdammers, die zich op de Dam hadden verza meld, brachten dc koninklijke fa milie een langdurige, daverende ovatie, toen dc Koningin cn haar kinderen zich op het Palcisbalcon vertoonden. In Parkhotel Westcrsingel 70 72 Rotterdam exposeert de kunst handel „Int Constigh Werck" tot 11 Sept. a s. ambachtskunst van een groot getal exposanten. STAPVOETS ging gis- open auto werd gestrooid. Den Haag om van de ver- termiddaa de konink- in de Leliestraat had men moeienissen te bekomen. comité onder voorzitter- termiddaq de könink- in de Leliestraat had men moeienissen ie oeKomen. schap van burgemeester Hike auto door dc Am- ecn eramofoonplaat van Woensdagmiddag is Prins d'AIUy dc voorlopige op- sierdamse volksbuurten het Wilhelmus bij de hand Bernhard naar de „Nahin- brengst aan de koningin 'oners Eilan- gehouden, zïdat toen de to" geweest, dat is een han- aangeboden. Amsterdamse stoet naderde het gejuich dclstentoonstelling in Am- studenten schonken dc nog werd overstemd door stcrdam. Hij was nog net koningin een mooie stoel, ons volkslied dat tientallen op tijd in het paleis terug £°..J?^sl?fM8d deed mee de Jordaners, Eilan ders en bewoners van de Dappcrbuurt, die Dinsdag hun koningin niet hebben kunnen zien, kregen nu misschien een betere kans een glimp van haar en van het op prinses Marij ke na voltallige prinselijke gezin op tc vangen. De nauwe straatjes van de Jordaan; de Hazenstraat, de Tweede Laurierdwars straat. de Eerste Bloem- dwarsstraat, de Leliestraat, de Binnen-Oranjeslraat en gelde, hoe ze verder mogen heten, Bij het begin van de zijn geen gewone, geen Eilanden bood de 88-jarige „nette" straten. Men voelt mevrouw Boon de vorstin- daar geen behoefte zijn ge- nen bloemen aan. Zij was voelens te smoren. De destijds dienstmeisje in een vreemdeling die hier de villa in Apeldoorn en had ontstemming van de buurt daar de koningin als jong luidsprekers in de nauwe straat uitstortten. Hoewel het klaarlichte dag was waren om toch maar voor al geen feestelijke noot te missen alle lichtjes aange stoken. De meest zonder linge straatversiering die de vorstelijke gasten te zien kregen was een me terslange Gelderse worst, die tussen de huizen bun- om vervolgens aan rondrit, zie boven, deel te nemen Woensdagavond gingen prinses en prins samen uit. Ze lieten de kinderen thuis en maakten een rondvlucht boven Amsterdam. Ze had den er geen spijt van. Am- de me* ecn miniatuur wetsrol een blauwlederen cas- settte. De Britse sectie van de „Anglo-Netherlands Sport Association" geeft ecn 64-delig koffie en thee servies cn de Nederlanders in Denemarken gaan een boom planten. Burgemeester d'Ailly Koningin onderscheidt dr. Visser 't Hooft De bevindingen van de eerste sectie (de universele kcïk in Gods Heilsplan) die vergaderd heeft on der voorzitterschap van de bisschop van Hannover dr. J. E. R. Lilje, v ■den Woensdagochtend ter ple- jUcczlttlng besnroken. Ec&van dG A-uiangrlJksr4.-' vccrgc- stelf£* amendementen werd aan de orde gebracht door B. E. Mays, van de „National Baptist Conven tion" te Georgia in de V.S. Zijn voorstel betrof punt 20 van het rapport. Hierin komt de zinsnede voor, „dat er in de kerken nog rassen-discreminatie is en klassen- schijn." Spreker wenste hieraan toe te voegen „behoudens theologi sche verschillen moeten wij toege ven dat kerkpn van dezelfde ge loofsrichting vaak gescheiden zijn alleen door ras en kleur." Het beleid der kerken was het onderwerp, dat de tweede commis sie in studie genomen heeft. Woensdagochtend kwam het rap port, dat hierover werd opgesteld aan de orde, nadat de assemblee het rapport had besproken over de universele kerk in Gods Heilsplan. Dit rapport werd door de assem blee goedgekeurd behoudens een vrij omvangrijk daarin vervat ad vies, inzake het gezag van de we reldraad. Ten aanzien van dit punt zal de commissie nader overleg plegen en een nieuw ontwerp sa menstellen. Het rapport van commissie drie, handelend over programma, orga nisatie en budget, werd aan het begin van de middagzitting zonder veel discussie of belangrijke wijzi ging door de assemblee goedge keurd. Een bijzonder moment tijdens de middagzitting was het toen dr. W. A. Visser 't Hooft, alge meen secretaris van de We reldraad der Kerken, bevor derd v/erd tot ridder in de or de van de Nederlandse Leeuw. Hij ontving deze hoge on- sterdam was uit de lucht heëft héroverigens v"osiJ misschien nog wel mooier dan op de begane grond en zeker minder druk. Ver geet niet, dat er Woensdag avond alleen al aan het Centraalstation in Amster dam welgeteld 99.546 reizi gers aankwamen. Dan het bericht, dat de lijk druk. Woensdagavond bijvoorbeeld heeft hij twee uur lang door de versierde grachten gevaren met het complete ministerie Drees van Schaick. de leden van de Raad van State en die van de Rekenkamer (van wegc al die lampjes?) gaande maakt, kan erop re- meisje zien opgroeien. Toen officieren en manschappen iedereen was opgetogen en kenen dat hem met een do- de koninklijke personen van regimenten grenadiers na afloop ging men nog dende kernachtigheid wordt duidelijk gemaakt, dat er sprake is van een meningsverschil. De gul heid, hartelijkheid en geestdrift, steekt men er echter evenmin onder stoe len of banken. Dat heeft de koningin haar omgeving kunnen bevestigen toen de van hun «rit, die vijf kwar tier duurde in het paleis waren teruggekeerd wer den zij door de op de Dam verzamelde menigte nog eenmaal op het balcon ge roepen. Zie hier vervolgens in een paar woorden het an dere nieuws dat met de en jagers en de prinses eVen met de burgemeester Irenebrigade in gala-uni- mee naar binnen, de ambls- formen aan de stoet van de woning staat aan de He- Goudcn Koets op de zesde rengracht, om wat te ge- September zullen deelne- bruiken. men. Met is de eerste keer Tot siot minister Mar- ze deze uitmonstering shall, nu eens niet over Berlijn of Moskou, maar over koningin Wilhelmina: stoet weer op de Dam was kroningsplechtighedcn ver aangeland. band houdt. Allereerst dan. Op vele plaatsen werden dat de koningin zich na 6 de scheidende en de ko- September voor een week mende vorstin bedolven zal terugtrekken op haar onder confetti, die in de landgoed Ruige Hoek bij zullen dragen. - Vervolgens de huldeblij ken van de dag. In de eer ste plaats het Nationale Huldeblijk. U weet wel, dat insigne voor de kankerbe strijding dat U natuurlijk ook al hebt gekocht <50 cent). Vanmorgen heeft het „Ik koester grote bewonde ring voor de maatstaven, welke zij steeds heeft aan gelegd en voor de verhe ven idealen, welke zij de wereld heeft voorgehou den." Leeuw in Enimen ontsnapt (en weer gevangen) In het Noorder-dierenpark te Emmen is Woensdagmorgen 7 uur de 15-jarige leeuw Roland door een niet afgesloten schuif van zijn buitenren de tuin in gewandeld. De dieren, die in hokken verblijven welke in de directe nabijheid van de leeuwenkooi zijn gelegen, toon den geen vrees, doch velen der overige dieren, vooral dc antilopen verkeerden in doodsangst. Alle schuiven en deuren van Ro lands nachthok en buitenren wer den opengezet. Met steenworpen wist men hem de gang van het roofdierengebouw binnen te drij ven en om half negen konden de poorten van het park worden ge opend. De gealarmeerde plaatselijke politie en marechaussee behoefden geen gebruik te maken van hun wapens. Luchtreizen op crerliet KLM-passagiers zullen met in gang van 1 October in de gelegen heid zijn op zgn. air travel cards te reizen, welke kaarten recht geven tot het maken van luchtreizen op crediet. Tegen storting van 425 dol lar, of 1137 gulden, kunnen lucht reizigers in het bezit komen van deze credictkaarten, die dan mo gelijk make»- dat men zonder voor uitbetaling reist met de diensten van maatschappijen die deelnemen aan het „air travel plan"; in Euro pa ziin dit de BOAC, de SAS en de KLM. dcrschciding uit handen van dr. II. J. F. Wesseldijck, presi dent van dc Nederlands Her vormde Kerk, wegens „de bij zondere diensten, die hij ver leend heeft voor de ontwikke ling van de oecumenische be weging." In zijn toespraak zeide dr. Wes seldijck: „Wij zijn vooral trots op het feit, dat de algrvcen secretaris vj.: de wer^ldTD" ren Ncderln - der is." De congressisten, die bij de uit reiking dezer onderscheiding allen aanwezig waren, gaven door luid en langdurig applaus te kennen hoe zeer zij het koninklijk gebaar weten te waarderen. f,Waterman" Vrijdag binnen Het troepenschip „Waterman", dat met ruim 1400 repatricrenden van het K.N.I.L., dc Kon. Marino cn de Kon. Landmacht op weg la naar Nederland, wordt ln de vroego ochtend van Vrijdag 3 September in de haven van Rotterdam verwacht. Aan boord bevinden zich circa 1180 leden der Kon. Landmacht, waar onder hot Groninger O.V.W. batal jon 1-12 RI, circa 230 leden der Kon. Marine, alsmede een 20-tal mi litairen van het K.N.I.L. De ont scheping begint op 3 September to 9.00 uur. Min. Rutten naar radiosta.l Het ligt in do bedoeling van do minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, prof. dr. F. J. Th. Rutten. op Vrijdag 3 September een bezoek aan Hilversum tc brengen teneinde zich nader ter plaatse to oriënteren op het gebied van het ra- diobestel. Voor het tijdvak van 5 t.m. 18 Sep tember 1948 geven elk der volgende bonnen recht op het kopen van: bonnenyvoor brood 167-2 Brood: 800 gram brood (Geldig t.m. 11 September) ALLE BONKAARTEN 810 173 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak BONKAARTEN KA. KB cn KC 810 178 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet (Geldig t.m. 25 September) BONKAARTEN KD. KE 810 181 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet (Geldig t.m. 25 September) TABAKS- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA. QB. QC 8)8 97, 98. 101 Tabak: 2 rantsoenen si garetten of kerftabak Bovengenoemde bor.nen kunnen reeds op Vrijdag 3 September wor den gebruikt De bonnen 178 en 184 Algemeen voor voedingsvctlcn zijn drie weken geldig. De niet aangewezen bonnen van strook 4 van de bonkaarten 800 kun nen worden vernietigd. Weerbericht TOENEMENDE WIND Weersverwachting, geldig tot Vrij dagavond. Wisselende bewol king met vannacht enige regen en morgen enkele plaatselijke buien voornamelijk ln het Noord-Westen van het land. Ma tige. In de kust streken tijdclii krachtige wind tussen Zuld-Wct cn Noord-West W«-lnlg verandering In temperatuur. 3 Sept.. Zon op 5 54, onder 19 24; maan op 5.23, onder 19 49.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1