DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nederland wordt niet moè feest te vieren Uitspraak van Wereldraad der Kerken over communisme en militarisme „Republiek zij geen inzet van groot conflict" Wetsontwerp tot wijziging grondwet in slotphase Franse socialisten blijven liever buiten regering „Beatrix, hallo Beatrix, wilt U zich gereed maken?" Vrijheidsbelemmering is loochening Gods intentiën met de mens Hij betreurt zwaai van Dem. front naar het communisme Djogja lid van de interimregering? Meer spoed achter Berlijns overleg Sprekers huldigen koninklijk beleid Stakingsbeweging grijpt steeds meer om zich heen Ie kort Ibestek vrij crag rj crrptcrtirJC? 1943 Achtste jaargang, No. 1113 Opgericht door de Stichting ..Hei Parool" - Giro 510330. Bank: Rottcrdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.-— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfooffc Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Het Lunapark op het Waterlooplein te Amsterdam liep gistermiddag om kwart voor vijf leeg. Niemand, bezoekers noch standhouders, interesseerde zich meer voor auto-scooters, zweefmolens en schiettenten. Maar wat een wonder; de koningin maakte haar tweede rondrit door de stad. Na de eerste rit waarbij zij onder meer een bezoek bracht aan de Jordaan was nu de beurt aan de voormalige Jodenbuurt en Amsterdam Oost, cn nog altijd legt tegen de mogelijkheid oog in oog te staan met de koninklijke familie, de aantrekkelijkheid van het vrolijke rad het glansrijk af. De ouden van dagen In het verzor gingshuls aan de Amstel hoefden zich niet te haasten of te dringen ZIJ zaten al een kwartiertje keurig en net in hun stoeltjes langs de stoeprand hun ko ningin af te wachten. De auto reed extra langzaam opdat zij alles op hun gemak in zich konden opnemen Later tijdens de rit deed zich een dergelijk toneeltje voor bij het katholieke Lieve Vrouwegasthuis aan het Oosteroark Nauwelijks ontwaarde HM. de langs de stoep opgestelde nonnen in haar witte kledij cn de tientallen zieken op rol stoelen. of zij gaf haar chauffeur op dracht het tempo tot stapvoets te ver minderen. Luid gejuich was wederom haar beloning Het laatste deel van de tocht ging langs Amsterdams onvol prezen grachten. Een handige motor- booteigenaar presteerde het aanvanke lijk in het water de koninklijke stoet bij te houden, maar moest zlln presta tie. waarmede hij de opmerkzaamheid van de konirtgfn trok. ten slotte opge ven in het gewoel van plezierbootjcs Ja. die plezlerbootjes In de Amster damse grachten De politic heeft er nog meer mee te stellen dan met hcc verkeer te land. Op het snijpunt van Amstel en Herengracht passeren ge middeld per avond 450 vaartuigjes Aanvankelijk liep de zaak klem, maar de waterpohtlc regelt het verkeer nu met luidsprekers: ..Corrie, hallo Cor- rle de beurt is nu aan U". ..Corrie voort maken alstublieft, er zUn nog meer liefhebbers. Beatrix, hallo Bea trix. wilt U zich gereed maken" Alles gaal nu naar wens. Wat moet dat vandaag wel zHn ge worden met de vlootschouw op het bui ter.-IJ' Daaraan hebben niet minder dan tweeduizend scheepjes er. ^cheo^n deelgenomen. Alles deed mee. vanaf net BM-crtJe ..De Watcrrtt" :ot het vliegtuigmoederschip de ..Karei Door man'. En om maar meteen het Amsterdamse nieuws af te maken, alvorens we de ..provincie" ingaan, allcreeist de me dedeling. dat prinses Juliana en prins Bernhard op vier September in het sta dion aanwezig zullen zijn bij de opvoe ring van de Sportfantasie Hier een blisemverslag van twee ko ninklijke btzocken van Donderdag. De koningin was om half vijf. vlak voor de rondrit, die zij door de stad ging ma ken. even "gast bij de 0 29. de ..Zwaard vis" de onderzeeboot, die mlddeij in de oorlóg ln 1943 in dienst werd genomen. De prinses en prins bezochten 's avonds in de stadsschouwburg het zinncspel 1948 anno Christl" dat Dcfiesnc schreef voor het Jubileum in opdracht van de regering Geboeid door het gebodenc woonden prinses en prins de gehele voorstelling bij. Prinses droeg een lichte gebloemde j.'.pon met daarover een korte wijnrode mantel. Prins was in zwart colbcrtcostuum. Tn de middag was de Prinses nog even ln Den Haag voor een van de meest ongedwongen manifestaties van trouw en liefde dezer dagen Op initiatief van het tentoonstcllingscomtè ..De Neder landse Vrouw 1898—1948" defileerden ln haar historische costuums honderden vrouwen voor H.K.H Ziet zc langs trek ken over het historische Binnenhof, zingende, wuivende en juichende de Walchcrense vrouwen met haar wit ge steven kappen en oorijzers blinkende in het licht, haar Zuid-Bcvelandse zus teren in stijlvol zwart. Brabant met witte pof muts en zware gouden hals snoeren. Volendammer meisjes in kleu rige rok en op haar zwarte muil tjes. dc Friezinnen. Schevcningsters, Staphorster vrouwen en de draag sters van de nationale „feestrok". Ten slotte haakten ze bij elkaar in cn zon gen ln een wervelende dans een Jui chend „Oranje Boven" zó onweer staanbaar, dat toeschouwers, agenten cn mannen der G.G D. wel mee moésten doen. Nogmaals Den Haag. Het voltallige personeel van het ministerie van so ciale zaken had Donderdagmiddag een feestvergaderlng Minister Jockes was er ook en de secretaris-generaal mr dr van RhIJn haalde herinneringen op uit de tijd. toen hij in de oorlog in Londen minister van landbouw was. ..In Augus tus 1910 ontmoette ik dc koningin Toen uitte zij reeds haar grote bezorgdheid over de verdeeldheid, waarvan zij in I de rede. waarin zij haar troonafstand aankondigde, opnieuw van sprak, mei een aansporing tot grotere eensge zindheid Zijn mening over prinses Juliana die hij eveneens in de oorlog ontmoette luidt: „Een waarlijk grote prinses cn grote moeder met een scherp staatkundig oordeel en een warm hart voor haar kinderen en haar volk." Nu naar het dorp Fijnaart in Brabant. Dat is niet alleen blij als U en wij om het regeringsjubileum maAr bovendien omdat de gemeente 400 Jaar bestaat. In 1548 werd het meer De oude Fijnaart lceggcmalen en op de bodem, die toen droog kwam, stichtte men een dorp dat dus eigenlijk Fijnaart jr moet he ten. Men gaat er nu een „koningin Julianastraat" aanleggen. Eersel ls nog ouder cn combineert met het regeringsjubileum een 1200-ja- rig- bestaan Men vierde het onder meer met een wedvlucht, niet voor postdui ven maar voor dc houders van post duiven. Die werden in het pikke donker naar een onbekend, niet verlicht ter rein gebracht En dan maar zien dat je weer het eerste op het gemeentehuis was. Een paar ongelukkigen hebben er soppertjes bij gehaald Van Eersel naar Makassar. Amsterdam heeft deze slad geadopteerd. En wat schonk dc ene hoofdstad aan dc an dere? Een pierement, alias draaiorgel Zaterdagmiddag zal het voor het eerst spelen op de fcestweck, die men ook langs de gordel van smaragd aan het Ornnjehuis wijdt. Om te besluiten twee zakelllke en een vreugdevolle mededeling Ten eerste dat iedereen die een plaats heeft voor de inhuldiging in dc Nieuwe Kerk te Amsterdam op zes September uiter lijk half tien zijn zitplaats moet heb ben ingenomen Geen consideratie met laatkomers Ten tweede, wie een telegram van ge lukwensen wil sturen aan leden van hot koninklijk huis ter gelegenheid v. n do troonswisseling, zal goed doen zulk e.m telegram zo vroeg mogelijk aan te bieden. Liefst vóór zes September, daar de telegraafdiensten dan maar een zeer benerkte dienst doen Ten derde de verkoop van Insignes toor het nationale huldeblijk te.- be- strijoing van dc kanker. In de rede. waarmede de voorzitter van dit oorclté, burgemeester d'Ailly. de voorlomge oo- trengst aan de koningin overdroeg kor. hij mededelen, dat dc opbrengt het nm- lioon reeds ver heeft overschreden. Met beier nieuws hadden we deze rubriek vanoaag toch niet kunnen besluipen Ln dan te denken dat er nog dage'lj'cs geld hij komtl (Vijftig cent kost zon aardig speldje.) Gedeeltelijk accoord over Jeruzalem Door de bemiddeling van verte genwoordigers der V.N. zijn Ara bieren en Joden het eens geworden over een uiteindelijk staakt-het- vuren te Jeruzalem. Dezelfde vertegenwoordigers zul len Vrijdag over een uitbreiding van de neutrale zone in het gebied van Jeruzalem onderhandelen. Kordate Oma redt haar kleinkind De driejarige Jan van de spoor wegbeambte H. te Vroomshoop heeft zijn leven te danken aan zijn tachtigjarige Oma. Jan raakte bij het spelen in het nabij gelegen diepe kanaal. Zijn Oma zag hem in het water verdwijnen en begaf zich on verwijld eveneens in het kanaal. Ze kon jan boven water houden, doch miste de kracht om zichzelf en de jongen op het droge te helpen. Voorbijgangers schoten toe én wis ten grootmoeder en kleinkind op de kant te trekken. Een delegatie van 10 personen, bestuursleden van het Comité Nationaal Huldeblijk, heeft Donderdagochtend Koningin Wilhelmina ap het Paleis op de Dam een gecalligrafeerde oorkonde overhandigd, ivaarin vorm en doel van het huldeblijk zijn omschreven. De delegatie voor het paleis waar de pergola aan het verrijzen is. In het midden mej. A. C. Schip pers van de U.V.V. met links burgemeester Visser van Den Haag en burgemeester Oud van Rotterdam en rechts burgemeester d'Ailly van Amsterdam, voorzitter van het comité. Onder: de oorkonde. Zonder dat de andere bezoekers iets bemerkten, heeft Prinses Margriet Donderdagmiddag een bezoek aan Artis gebracht. Dc Prinses toonde de grootste belang stelling voor de vrij rondlopende dieren, zoals enige geitjes. H.K.H. Prinses Juliana en ZKH Prins Bernhard woonden Donderdagavond in de Stadsschouwburg te Amsterdam de eerste voorstelling b{j van „1948 Anno Christi", het door A. Defresnc geschreven jubileum- spel. Het Prinselijk paar tijdens het spelen van het Wilhelmus. „De christenen behoren zich af te vragen waarom het communisme Ln zyn moderne totalitaire vorm de grote massa overal ter wereld zo aanlokt. Zy moeten het werk van God herkennen In de beweging der massa's tegen het onrecht, waardoor het communisme veel van zijn kracht heeft gekregen. Zy moeten voor dc kerk de vroegere chrlstciyko solidariteit heroveren. De christenen moeten zich realiseren, dat voor velen, In het büzonder voor \ele jonge mannen en vrouwen, het commu nisme schynt ln te staan voor de geiykheld der mensen en de universele broederschap waarvoor zy onder Invloed van het christendom reeds bereid waren. Allen moeten begrijpen, dat do proclamatie van rassen- geiykheid van de communisten de volkeren van Azië en Afrika sterk aantrekt." Zie daar de kern van de proble men waarmede men on dc 12de dae van het congres van de Wereldraad der Kerken zich andermaal met het basisprobleem van het communisme heeft moeten confronteren. Dc aan hef van dit verslag is gelicht uit het rapport van de derde sectie van het congres, dat zich bezighield met de maatschappelijke verwar ring. Het vierde rapport dat deze dag eveneens in behandeling kwam sloeg op de internationale wanorde. Twee rapporten dus. die zich bezig houden met vragen van practlsch christendom. „De wereld van vandaag." aldus vervolgt de derde sectie. ..onder vindt een sociale crisis van on gekende afmetingen Dc diepste wortel van deze verwarring ls dc weigering van de mens ln te zien. dat zijn verantwoordelijkheid tot God boven zijn trouw aan een aard se gemeenschap staat en ook boven gehoorzaamheid aan welke wereld se macht dan ook. Deze crisis wordt verhevigd door de enorme machtsconcentraties, die met het kapitalisme en het communisme sa menhangen. Voorts, doordat de maatschappij, be heerst wordt door de techniek. Door de techniek leert de mens de natuur te beheersen, hij krijgt nieuwe mogelilk- heden voor vernietiging zowel door de oorlog als door hef ondermijnen van de natuurlijke grondslag van de maat schappij: het gezin. Dc mens ls geschapen als vrij wezen, verantwoordelijk aan God en zijn na tuur. Elke neiging van staat of maat schappij hem de mogelijkheid te ont nemen volgens deze verantwoordelijk heid te handelen is een loochening van Gods intentie met de mens Het comité veroordeelt daarom: a. elke poging tot beperking van de vrijheid der kerk Gods getuige nis uit te dragen, b. Elk verbod aan de mens deel te nemen aan het opbouwen van de maatschappij; c. Elke poging de mens te ver hinderen de waarheid te vernemen en haar te verspreiden Dc christenen aldus het rapport moeten erkennen, dat vele kerken ver wikkeld zijn in vormen van economi sche onrechtvaardigheid cn rassendis criminatie die gunstige voorwaarden vormen voor de groei van het commu nisme. Het ergste is dat de arbeidende klasse, ook dc boeren, in vele gevallen ging geloven, dat de kerk tegen hen was of onverschillig stond tegenover hun moeiliikheden. Dc conflict-punten tussen het chris tendom en het atheïstische marxistische communisme zijn volgens het rapport dc volgende: 1. De belofte van het communis me voor de volledige bevrijding van dc mens; 2. Het geloof dat een speciale klasse, vrii is van de zonden, die de christenen als zuiver menselijk beschouwen: 3. De materialistische en determi nistische leer. die niet in overeen stemming is met het christelijk ge loof in de mens als wezen, gescha pen naar Gods evenbeeld: 4. De methoden der communis ten tegenover hun tegenstanders. De volgende passage die oorspronke lijk niet in het rapport was opgenomen, kwam tijdens de plenaire zitting ter sprake. De assemblée besloot haar toch in het rapport op te nemen De toe voeging. zoals door de assemblée goed gekeurd heeft dc volgende inhoud. „Het bestaan van christclilkc noiilie- ke partijen in verscheidene landen, vormt een probleem De kerk als zoda nig mag niet worden geïdentificeerd niet enige politieke partij, cn zij mag niet handelen alsof zijzelf een politieke part') Is *n he* algemeen zijn zulke christelijke politieke partijen riskant omdat zij gemakkelijk het christendom verwarren met de politiek. Zij zouden christenen kunnen beletten toe te tre den tot andere partijen, die de ..zuur desem" van het christendom nodig hebben. Zij vertonen dc neiging allen die de politieke beginselen van hun christelijke partij niet delen te beschou wen niet alleen als politieke tegenstan ders doch ook als tegenstanders van het christendom. In dc middagbijccnkomst kon men de behandeling van het rapport van de derde sectie besluiten met de volgende conclusie: Do assemblee heeft nota genomen van dc Inhoud cn het rapport zal worden toegezonden aan de deel nemende kerken „ter ernstige over weging." De.'c procedure Is belang rijk daar tot dusverre alle behan delde sectierapporten zlln terugge wezen naar de betreffende secties voor verdere aanvulling of veran dering Het rapport van sectie III is als eerste door dc vergadering als afgehandeld doorgegeven Hierna was het woord aan de voor zitter van sectie IV. K. G. Grubb om het rapport van zijn sectic ln te lelden. Sectic IV heeft de kwestie kerk en in ternationale wanorde behandeld In d'.t rapport wordt aanbevolen, dat de Wc- 'rcldraad een verklaring aflegt dat allo christenen verplicht zijn een positief standpunt ln te nemen tegenover de internationale wanorde Dc discussies die aan dc ODSteiling van het rapport vooraf gingen, hielden zich uitvoerig bezig met dc nieuwe wapenen zoals zU ln de moderne oor log gebruikt worden Het voornaamste probleem wordt geacht of oorlog ooit rechtvaardig kan zijn. Het bleek niet mogelijk ten aanzien van deze vraag overeenstemming in de sectie te be reiken. Men stelde dc volgende punten vast. 1. Er zijn mensen, die menen, dat hoewel het oorlogvoeren ln be paalde omstandigheden een chris telijke plicht kan zUn. dc moderne oorlog nooit rechtvaardig kan zUn; 2 BIJ afwezigheid van onpnrtijdl- gc bovenstatelijke instellingen wordt door sommigen aangenomen, dat militaire actie de hoogste sanctie van de wet is cn dat het de plicht der burgers is deze wet. indien no dig. met geweld te verdedigen 3. Anderen zijn tegen elke militaire dienst in de overtuiging, dat" een absolute getuigenis tegen dc oor log en voor dc vrede Gods wil ls. ..Dc onmiddellijke bedreiging van d» vredealdus het rapport. „Is het ge volg van de verdeling van de wereld ln blokken die met wederzijds wantrou wen tegenover elkander staan." De sectie brengt ln haar rapport tot uiting, dat zij alle vormen van tyran nic. politiek, economisch of religieuze, verwerpt Zij ls een tegenstander van het totalitaire, waar dc staat zichzelf het recht toekent de gedachten cn da den van dc mens te bepalen In nlaats van het recht te erkennen van elk In dividu Gods wil te doen ln overeen stemming met zijn geweten In het rapport is een zestal resoluties opgenomen betreffende vluchtelingen problemen ln Europa cn Azië. Voorts werd oangénomen een resolu tie betreffende de wet op de menselilko rechten Met voldoening constateert de Wereldraad, dat de V.N als een van, haar belangrijkste doelstellingen heeft aangenomen de bevordering van de eerbied voor de menselijke rechten en fundamentele vrijheid voor alle men sen zonder onderscheid van ras. scxe. taal of geloof. De assemblee heeft ook van dit rap port nota genomen en zal het naar de aangesloten kerken doorzenden met het advies hieraan aandacht tc willen schenken. Een resolutie, betreffende dc kwestie van Arabische en Joodse vluchtelingen, is hedenmiddag besprokexj. Hatta in de KNIP: Volgens het republikeinse nieuwsagentschap „Antara" heeft do repu blikeinse premier Mohammed Hatta, voor het werkcomité, van het K.N.I.P. (Republikeinse parlement) een verklaring afgelegd, waarin hy een beroep deed op de leden om het regeringsstandpunt, n.l. dat er momenteel geen behoefte ls aan kabinctshcrvormlng en het huidige kabinet wordt toegestaan aan te blijven, tot de komende algemene ver kiezingen te ondersteunen. Hatta verklaarde, dat hot kabinet de laatsto zeven maanden door verscheidene psychologische factoren belemmerd is in de uitvoering van het nationalisatie- cn opbouwprogramma. Ten aanzien van de buitenlandse politiek, verklaarde Ilntta, dat het standpunt van do regering Is, dat de Republiek geen onderwerp mag zUn van een Internationaal politiek conflict. Zy dient vastbesloten to zQn en ls gerechtigd te vechten voor de venvezeniyidng van haar eigen Ideaal: onafhankeiykhcld van geheel Indonesië. Naar aanleiding van de cis der Nederlanders om voor alles de in terim-regering te vestigen, zcide Hatta, dat dc Republiek bereid was in dit opzicht mee te werken, Indien de interim-regering een nationaal karakter zal dragen. Sprekende over dc huidige pre- federale regering zei Hatta, dat deze mogelijk door de Nederlanders zal worden gebruikt om dc „Indo nesische Republiek te vermorze len." Hij voegde hieraan toe: „Onzo broeders in de Malino-gebicden cn dc andere bezette gebieden zull.cn ertoe gebracht worden dc Neder landse wil aan de Republiek op te dringen. De Nederlanders voeren een verdeel- cn heers-politiek in optima forma." Hatta merkte voorts op. dat „de sterke positie van de Republiek In het buitenland ondermijnd wordt door de interne chaos, welke ver oorzaakt wordt door toenemende controversen op politiek gebied." Ten aanzien van de politieke omzwaai van het democratisch front zcide hü: „Van voorstander tegenstander van de Rcnvllle-over- Volgens „De Nieuwsgier" (Ba tavia) zal Djogja binnenkort de voorlopige federale regering een formeel voorstel doen toekomen betreffende deelneming van de Re publiek aan de Indonesische in terimregering „op nationale ba sis". De structuur van deze rege ring zou volgens dc Republikeinse opvatting ongeveer moeten over eenkomen met het door de Britten gedurende dc overgangsperiode in India ingestelde „India Govern ment". Dr. Van Mook zou aan het hoofd moeten staan van deze inte rimregering met soortgelijke be voegdheden als lord Mountbatten in India had- De Republiek zou nog steeds, volgens de Nieuwsgier, bereid zijn tot toetreding, ook al gaat daaraan niet de verkiezing van een wetge vende vergadering vooraf. Dc vier militaire gouverneurs van Duitsland, die van de Verenig de Staten, dc Sowjet linie, Enge land en Frankrijk, zouden volgens een Duits persbureau onder Ame rikaanse control* dc aansporing hebben ontvangen dc besprekingen, die zij momenteel voeren om weer tot normalere verhoudingen in Beriyn to geraken, zodanig te be spoedigen, dat zij binnen tien dagen daarmede gereed zUn. Hoe het zij, iok Donderdag heb ben de besprekingen de gehele dag in beslag genomen. De financiële deskundigen overlegden over de geldcirculatie .n Berlijn en de ver- voersspecialisten beraadden zich over de hervatting van het spoor wegverkeer tussen Berlijn en de Wéstelijke zones. Naar Reuter ver neemt zouden de Sowjets bereid zijn de „technische moeilijkheden" op het traject Berlijn-Helmstcdt op te heffen, zij het ook, dat zij een zekere contróle op het verkeer en de handel van het Westen met Berlijn zouden willen handhaven. Zy het te Iaat, dan dat prinses Juliana dc eed van koningin der Nederlanden nog zou kunnen af leggen op de nieuwe grondwet, toch betracht ook dc Eerste Kamer een spoed bij de behandeling van de grondwctswüziglngcn, die aan leiding waren tofr de onlangs ge houden verkiezingen, die nauwe lijks achtcrbiyft by die welke enkele weken geleden de Tweede Kamer ten toon spreidde. Donderdagavond heeft de Kamer een aanvang gemaakt met de be raadslagingen en deze zijn heden morgen om elf uur voortgezet. Tot dusverre hebben zes sprekers hun licht doen schijnen over de plannen van de regering Van hen wees de heer Anema (AR) de voorstellen met alle nadruk af. daar hij ze te vaag en onduidelijk en daardoor te gevaarlijk vindt. De vertegenwoordigers van de twee sinds kort gouvernementele partijen, de heren Po llem a (CH) en Molenaar (VVD) verklaarden zich geen van beiden bijzonder enthousiast doch bleken bereid af te wachten en critisch te luisteren naar de mondelinge toelichting, die minister Sassen in de loop van de behandeling zal geven. De heer Pollema verweet professor Gerbrandy, dat hij niet direct na de oorlog consti tutionele voorzieningen had ge troffen, waardoor het Neder landse volk het noodparlement en de regering Schermerhorn bespaard waren gebleven. De drie overige sprekers, leden van de KVP en PvdA waren posi tiever in hun houding tegenover het wetsontwerp. De heer Krop man (KVP) zcide. dat zijn fractie met vreugde zou voorstemmen. De ontwaking der Aziatische volkeren is een feit, dat niet genegeerd kan worden en de vervulling der ko ninklijke rede van 6 December 1942 verdient daarom alle lof. Zijn par tijgenoot de heer Kerstens vroeg slechts de verzekering, dat de rege ring er voor zal zorg dragen, dat degenen die met Nederland samen werken. het vertrouwen zullen mo gen bezitten, dat zy van de Repu bliek geen wraak zullen behoeven te duchten. De heer Jonkman (PvdA) be strijdt de argumenten van dc heren Molenaar en Polleman als zou het karakter van het beleid dezer re gering geheel verschillen van dat der vorige. Met betrekking tot de positie van de kroon der unie, met name dat de koning in de unie een constitutionele regering zal zijn. merkt spreker op. dat dit ook door de vorige regering altijd ls ge steld. L*e invloed van de Stuw- grocp wordt naar sprekers oordeel in Nederland sterk overschat Bo vendien formuleorde deze in haar statuten uitdrukkelijk als doel de bestendiging van de band van Indië met Nederland. Spreker besloot evenals de heer Kropman met een woord van hulde aan koningin Wilhelmina. ROBERT SCHUMAN: Dat zal niet meevallen Nadat de Franse socialisten had den besloten, dat zij het niet met hun politieke geweten konden over eenbrengen deel to nemen aan een regering onder Sehuman, verklaar de de kabinetsformateur, dat hjj dan zou proberen een regering zonder socialisten to vormen. In geen ge val overwoog hjj In deze phase zjjn opdracht terug to geven. Het socialistische besluit tot af zijdigheid werd met grote eensge zindheid genomen. Van de honderd leden van de socialistische kamer fractie, die aan de vergadering deel namen. waren er slechts vijf die re geringsverantwoordelijkheid onder deze omstandigheden niet schuw den. Twee afgevaardigden onthiel den zich van stemming, de rest stemde tegen deelneming. De doorslag bij dit besluit heeft gegeven, dat Sehuman niet bereid is de lonen aan te passen aan de stijgende kosten van het levensonderhoud. De Franse stakingsbeweging ten gunste van herziening van de lonen en prijzen, hoewel nog niet van af metingen van een algemene natio nale staking, grijpt steeds verder om zich heen. Donderdag hebben vele arbeiders ln de textielnijver heid het parool der door de com munisten overheerste C.G.T. opge volgd. In Roubaix staakten zelfs 15.600 van de 19.000 arbeiders, dtc in deze plaats in de textielnijverheid werkzaam ziln. Voorts hebben zich stakingen ln het steenkolenbekken van het Noor den voorgedaan. In de Haute Garonne verzoeken de vakverenigingen de arbeiders van het departement heden te 17 uur het werk neer te leggen om aan protestmeetings deel tc nemen. \De te Marseille door het C.G.T. bevolen staking, schijnt in omvang toe te nemen. De aangesloten leden hebben Donderdag te 11 uur het werk gestaakt en zouden heden te 11 uur het werk hervatten. Tussen 13 en 16 uur kqn geen enkel schip uitvaren. In het centrum van de stad ls het verkeer echter normaal en de winkels zijn open. In de streek van Comptègne sta ken duizend arbeiders van de glas fabriek Chantereine te Tourotte. Te Clermont wordt gestaakt in de autobandenfabriek. Tenslotte staken op Corsica sedert Zaterdag 180 ar beiders van de Nationale spoorweg maatschappij te Propiano. werd dit een Linggadjati cn ccnkomst." Tot hen. die thans overlopen tot het communisme, zcide Hatta, dat In het huidige stadium de Indone sische vrijheidsstrijd dient tc wor den verwezenlijkt van nationalis tisch standpunt uit. hoewel de struc tuur van de gemeenschap dient to worden opgebouwd volgons socialis tische richtlijnen. Een geheel gepavoisccrdc „Volcndam" lag Woensdag tc Rotterdam gereed om 1475 Amerikaanse en Canadese studen ten, die deze zomer Europa hebben verkend, naar huls te brengen. Vooral van ons land nemen ze goede Indrukken mee verklaarden de studenten, zo loten echter heel wat gebroken harten ach ter. Door een explosie werden op een slopersterrein te Bergen op Zoom twee personen gedood. Vermoed wordt dat een der personen op een projectiel getrapt heeft Nog dagelijks stoppen autobussen bij het Amerikaanse mili taire kerkhof tc Margraten Het kerk hof ls echter gesloten wegens dc op graving der resten van duizenden Ame rikaanse soldaten, die naar hun vader land worden teruggebracht. In Ne derland Is het grootste cn nieuwste Hammond-orgel van Europa gearri veerd. Dit pljploze Instrument, waarin door stroomtoevoer gcluldstrlllingen worden teweeg gebracht, zal te be luisteren zijn In een Haagse bar. Aan de Slulsjesdijk bij dc Waalhaven te Rotterdam ls dc eerste paal geslagen voor het montagebedrijf van dc Ne derlandse Kaiscr-Frazerfabrlckcn. Dczo grote Amcrikaanso autofabrikanten werden vooral bekend door dc bouw der Llbcrty-schepcn. In de Belgische Congo ls een lljnvllcgtulg met tien per sonen cn drie leden bemanning zoek geraakt. Dc gewezen Luftwaffe- maarschalk Albert Kcsselrlng die we gens deelneming aan de moord op 320 Italiaanse gijzelaars tot levenslang waa veroordeeld, heeft herziening verzocht. Kcsselrlng gaat er prat op Rome on danks alle militaire noodzaak tc hebben gespaard. Het departement van De fensie van de V S. onderzoekt de mo gelijkheid de werving van strijdkrach ten zodanig ln te richten, dat Inlijving van Communisten wordt vermeden Arbeiders hebben op protestvergade ringen ln geheel Joego-Savlc hun ver oordeling uitgesproken over dc lastcr- politlek welke ln zekere landen tegen Joegoslavië en zijn leiding worden ge voerd Groot-Brlttannlë heeft er In toegestemd practlsch alle Australische boter en kaas die ln de komende zeven jaren voor uitvoer ter beschikking ko men te kopen. Ln MUnchcn zUn velo schilderijen die ln het bezit van Hitler cn Goerlng zijn geweest en welke een waarde van honderden mlllloencn dollar hebben nan de regering van Beleren overgedragen. De Ver. Naties hebben formeel bezit genomen van een klein gedeelte Frans gebied het palels do Challlot, waar de derde zitting van de algemene Assemblee op 21 Sept. wordt geopend. Een Noorse vrouw te Rak- kestad heeft ln elf maanden tijd vijf kinderen ter wereld gebracht. In Oc tober van het vorig Jaar kreeg zij een tweeling deze weck een drieling Tc Praag zijn acht arbeiders in hechte nis genomen die een electromotor zo slecht hadden onderhouder* dat (laar door brand ontstond, welke grote schade aanrichtte Dc Zuld-Afrl- kaansc regering zal oen commissie aan wijzen welke het toepassen ln fabrie ken zal overwegen van dc politiek blanken en nlct-blanken te schelden. Men' overweegt eenzelfde scheiding in de belangrijkste stedelijke gebieden In het belastingjaar dat 30 Juni ls ge ëindigd heeft leder van de 144 mlllloen Amerikanen gemiddeld 344.46 dollar aan belasting betaald. Weerbericht KOEL WEER Weersverwachting, geldig van Vrijdag .ut Zaterdagavond. Wisselende bcwol- •Ing met enkele uien. Matige. In de -uststreken krach tige wind aanvan kelijk tussen Zuid cn West, later draaiend naar Noord-Westelijke richtingen. Zon op 5.56. onder 19.21f maan op 6.56, onder 20 04.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1