DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vanmorgen kreeg Nederland een nieuwe Koningin Vorstinnen spraken van het Paleisbalcon de menigte op de Dam toe Proclamatie van Koningin Juliana van afstand Opdracht en roeping Amerikaans reuzenvliegtuig stort in Westerschelde Ook Eerste Kamer accoord met grondwetwijziging Ed. Benesj overleden Oud min.-pres. Beel naar Indonesië Extra treinen naar Amsterdam Dagorders tot de strijdkrachten Zaterdag 4 September 1948 Achtste jaargang, No. 1114 Opgericht door de Stichting ..He. Parool - Giro 510330. Bank: Rotlerdamsche Bank - Postbus 9 - Abonnementi- orl)s 31 cent p. w. ol 1.- p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. Hedenmorgen vond in het Koninklijk Palcis op de Dam te Am sterdam de abdicatieplechtighcid plaats, waarbij Koningin Wil- helmina afstand deed van de Kroon. Op hetzelfde moment dat zij dit deed werd volgens de Grondwet haar dochter, Prinses Juliana, Koningin der Nederlanden. Na deze plechtigheid betrad de nieuwe Koningin met haar Moeder Prinses Wilhelmina en haar gemaal, Prins Bernhard het balcon van het Paleis. Prinses Wil helmina en Koningin Juliana spraken vervolgens de samenge stroomde menigte voor het Paleis op de Dam toe. Het waren voor de menigte op de Dam ontroerende ogen blikken. Nadat prinses Wilhelmina gesproken had steeg een ge juich op en zetten de vele duizenden op de Dam spontaan het Wilhelmus in. Nadat koningin Juliana gesproken had speelde een muziekcorps het Wilhelmus, dat door allen werd meegezongen. In de Mozes en Aaronzaal van het Paleis op de Dam, waar de abdicatieplechtigheid plaats had, was een langwerpige tafel ge plaatst. In het midden van de lange zijde namen Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana en Prins Bernhard plaats. Rondom de tafel schaarden zich voorts 26 personen: 14 leden van het kabinet, de vice-president van de Raad van State, jhr. mr. F. C. Beelaerts van Blokland, de voor zitters van de beide kamers der Staten Generaal, drie gedelegeer den van de Indonesische missie, prof. Hoessein, dr. Mansoer en dr. Hoessain, de gedelegeerde van Suriname dr. Pos. de gedelegeerde van de Nederlandse Antillen, Da Costa Gomez, de commissaris van de Koningin in de provincie Noord Holland, jhr. dr. J. E. baron de Vos van Stecnwijk, burgemeester mr. Arn. d'Ailly, mej. dr. M. A. Tellegen, directeur van het kabinet der Koningin. Om kwart over elf waren allen in de zaal aanwezig, om half twaalf kwamen de vorstelijke personen binnen, die een ieder begroetten. De Koningin sprak een enkel woord en gaf vervolgens aan dr. Teilegen opdracht de acte van ab dicatie voor te lezen, die wij elders op deze pagina afdrukken. Deze acte is zeer fraai uitgevoerd op perkament (circa 70 x 50 cm.) door de kunstenaar Van Tricht. De acte en de doos, die Kaar bevat, werden gebonden door de Friese bindster El. Menalda. Bij de acto behoort een groot zegel (circa 15 cm. middenlijn), dat aan de voor kant het Zegel van koningin Wil helmina toont (iedere Koningin heeft een eigen zegel) en aan de achterzijde het rijkszegel. Na de voorlezing legde dr. Telle gen de acte aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina voor, die op dat ogenblik nog Koningin was. Zodra zij haar handtekening echter had geplaatst en de pen van het perkament lilde, was Prinses Juliana Koningin der Nederlanden geworden. Het tijdstip, waarop dit geschiedde is op de seconde nauw keurig vastgesteld. Vervolgens te kenden Koningin Juliana en Prins Bernhard der Nederlanden de acte en ten slotte, toen de acte aan het eind der tafel was neergelegd, alle overige gasten. Via de gele zaal gingen de vor stelijke personen vervolgens naar de balcondeur. Terstond na hel verklinken Van de laatste slag van twaalf uur ging deze deur open en trad allereerst Koningin Juliana, vervolgens Prinses Wilhelmina en Prins Bernhard naar buiten. Door middel van luidsprekers werd de op de Dam samengestroomde me nigte om doodse stilte verzocht. Prinses Wilhelmina spreekt Prinses Wilhelmina SDreeki de volgende redevoering uit: Ik stel er prijs op U zelf mede te delen, dat ik zo juist, mijn troonsafstand heb getekend, ten behoeve van mijn dochter, Ko ningin Juliana. Ik dank U allen voor het ver trouwen, dat Gij mij vijftig jaren lang gegeven hebt. Ik dank U voor de toegenegen heid en de warmte, waarmede gij mij steeds hebt omringd. Met vertrouwen zie ik Uw toe komst tegemoet onder de zorgende leiding van mijn innig geliefd kind. God zij met U en de Koningin. Ik acht mu gelukkig met U allen te kunnen uitroepen: Leve onze Koningin! Koningin Juliana spreekt Dan spreekt Koningin Juliana haar eerste redevoering als rege rend vorstin tot haar volk: Ik dank U, lieve moeder, dat gij mij op deze wijze hebt ingeleid. Ik voel het als een groot leed, dat we Uw wijsheid en Uw erva ring en bovenal Uzelf voortaan zullen moeten missen als onze Koningin. Hoe moeilijk het ook zal zijn hieraan te moeten wennen, ik weel dat allen U van harte hun beste wensen meegeven voor deze le vensperiode, waarin ge als Prinses Wilhelmina onder ons zult ver keren. Maar wij kunnen één ding voor U doen: de ideeën, waarvoor gij pal hebt gestaan, blijven nastreven en verwerkelijken. Ik doe in het bijzonder een be roep op de jeugd, om te trachten zulk een toekomst voor ons allen te vormen, dat daarin de hoogste waarden in ere worden gehouden, waarvoor zo velen van de besten hun leven hebben gegeven. Voorts doe ik voor mezelf een beroep op Uw aller vertrouwen, datzelfde vertrouwen, waarmee gij mij in de vijf maanden, waarin ik als regentes voor mijn moeder waarnam, tegemoet gekomen zijt. Tezamen gaan wij moedig voor waarts. Leve het Vaderland! Een historische gebeurtenis voor het Nederlandse volk, is daarmee ten einde. Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Aan land- en rijksgenoten, Nu ik heden het Koningschap heb aanvaard wil ik enige woorden tot U richten. Allereerst een woord van grote dankbaarheid. Van mijn vroegste jeugd af hebt gij mij omgeven met Uw genegenheid. Uit alle delen van het Rijk, uit alle kringen der maat schappij, van oud en jong, ontving ik steeds ontroerende blijken van gehechtheid. Nu ik gereed sta mijn nieuwe taak te aanvaarden, gevoel ik sterk hoe grote steun die gene genheid voor mij is. Na een regering van vijftig jaren, legt mijn moeder haar taak neer. Haar regeringsperiode, eerst staan de in het teken van vreedzame vooruitgang op bijna iedgr gebied, omvatte twee wereldoorlogen met een zware, economische crisis daar tussen. Op een leeftijd, dat de meeste mensen aan rust gaan den ken, is Koningin Wilhelmina de be zielende leidster geweest in de strijd tegen meedogenloze vijanden, die met grote overmacht ons land en Indonesië hadden overweldigd. Overeenkomstig haar eigen wens gaat zij thans als prinses Wilhel mina der Nederlanden :n ons mid den haar welverdiende rust genie ten. Wij kunnen haar nooit genoeg danken voor wat zij deed. Hoewel de tijd, waarin ik de re gering aanvaard, vol is van moei lijkheden en dreigende verwikke lingen, is er toch reden tot vreug de, omdat ons land, ondanks ver woesting en verarming, innerlijk sterk genoeg bleek om zich met be- Heden, den vierden Septem- Ik verklaar dat ik na lang ber 194S, des voormiddags te durig en rijp beraad, buiten elf en een half ure, op het iemands invloed, geheel vrij- koninklijk paleis te Amster- willig van dit oogenblik af, on- dam heb ik. Wilhelmina, Ko- herroepelijk afstand doe van ti in gin der Nederlanden, Prinmijn koninklijk gezag en waardigheid in het koninkrijk en van al de rechten daaraan verbonden, deze overdragende' mijn geliefde dochter en ses van Oranje-Nassauenz., enz., in tegenwoordigheid van mijn geliefde dochter en schoonzoon, bijeengeroepen: de voorzitters van de beide troonopvolgster Juliana, Prix Kamers der Stalen-Generaalses. der Nederlanden, Prinses de ministers; den vice-president van de Raad van State; de leiders en leden van deputaties uit Indonesië, Sur van Oranje-Nassau, enz., enz., om door haar en haar wettige opvolgers bezeten te worden, overeenkomstig de bepalingen der grondwet van het konink- name en de Nederlandsche rijk. Antillen; den Commissaris der KoninIk beveel dat deze mijn ver- gin in de provincie Noord- klaring met mijn handteeke- Plolland; jiing bekrachtigd en van hel den burgemeester van Am- grootzegel van het koninkrijk sterdam; voorzien, nadat dezelve door den directeur van het Kabi- mijn dochter en schoonzoon, net der Koningin; alsmede door alle autoriteiten om in hun tegenwoordigheid thans bij mij vergaderd, onder in een plechtige verklaring uit- teekend zal zijn, in het kabinet voering te geven aan het door der koningin zal worden be- mij op den twaalfden Mei j.l. waard en dat authentieke af- aan land- en rijksgenooten schriften zullen verzonden medegedeelde voornemen mijn worden aan de beide Kamers langdurige regering te beëin- der Staten-Generaal, aan den digen en afstand van de Kroon Hoogen Raad der Nederlan- te doen ten behoeve van mijn den en aan de Staten der pro- dochter. vincies. hulp van onze bondgenoten spoe dig te herstellen. Deze vreugde is echter vermengd met diepe weemoed om allen, die zijn heengegaan en warm medege voel met hen, die achterbleven, of wier have en goed vernietigd werd. Het leed aan ons volk in oorlog en bezetting aangedaan, zullen wij niet licht vergeten. Begrijpelijk en gerechtvaardigd zijn de daaruit ook tegen bepaalde Nederlanders voort spruitende gevoelens. Wij moeten er ons echter rekenschap van ge ven, dat ook zij te eniger tijd weer in onze gemeenschap moeten wor den opgenomen. Volken van Indonesië, Tot u heeft mijn Moeder in don kere dagen lichtende woorden ge sproken, die voor u en Nederland een groots werkplan ontvouwden, opdat gij en Nederland in vrijwil lig samengaan een gelijkwaardige en eervolle plaats zouden innemen in de rij der volkeren. Ik vertrouw dat onder mijn re gering de nieuwe verhouding een harmonische vorm zal vinden, welke aansluit bij wat leeft en groeit in uw midden. Volken van Suriname en van de Nederlandse Antillen, Vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfstandigheid zullen in het nieu we Koninkrijk uw onvervreemd baar erfdeel zijn. In het vertrouwen, dat ik zal mogen rekenen op uw aller steun, op welke trap der ambtelijke lad der en in welke maatschappelijke werkkring gij ook arbeidt, en met de bede, dat God mij moge ster ken, aanvaard ik de regering. Lasten en bevelen, dat deze pro clamatie in de Staatscourant en het Staatsblad opgenomen en ter plaat se, waar zulks gebruikelijk is, aan geplakt zal worden. Amsterdam, 4 September 1948. JULIANA. De proclamatie was verder gete kend door alle ministers. Op Zaterdag 18 September begint een tweekamp van dr. Max Euwe en T. D. van Scheltlnga om het persoonlijk kam pioenschap van Nederland De wedstrij den worden gehouden in de cantinc van het hoofdbureau van polltic te Amster dam De speeldata zijn: 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28 September en 1 October. VANDAAG heeft Nederland een nieuwe koningin ge kregen. koningin Juliana. Al moet de inhuldiging, met haar eed van trouw aan de grondwet en de eed van trouw der volks vertegenwoordiging jegens haar, nog plaats hebben, van net ogenblik of, dat koningin Wil helmina afstand deed, is haar dochter krachtens de erfopvol ging onze souvereine. Tien, twintig jaar geleden zouden tal van Nederlanders op zijn minst genomen sceptisch hebben gestaan tegenover het denkbeeld van erfopvolging in het algemeen. Thans zal er in ons vaderland niemand zijn, die ook maar de lichtste scepsis in zijn hart voelt opkomen tegen het feit, dat koningin Wilhelmi na wordt opgevolgd door ko ningin Juliana. Dit is te opval lender, omdat wc leven in een tijd, waarin het koningschap, ook het constitutionele koning schap, tot een klein aantal lan den beperkt is geworden. Dat koningin Juliana zich nu al een plaats heeft veroverd in de harten van alle Nederlanders, dat Nederland de verjaardag van koningin Wilhelmina, haar gouden jubileum en de komst van koningin Juliana in één on afgebroken fcestweek kan vie ren, dat de weemoed om het vertrek van de ene koningin als het ware vanzelf overgaat in vreugde om de bcwindsaanvaar- ding van de andere, het zijn fei ten, die voor ons Nederlanders deze erfopvolging ten volle rechtvaardigen. Hoe is dit te verklaren? Zij is een Oranje en in de jongste oorlog vooral hebben we gezien wat het betekent een Oranje aan 't hoofd van 's lands zaken te hebben. Zij heeft de meed, de bedachtzaamheid, het mededogen voor lijdenden en verdrukten, de vroomheid en de wijsheid, welke haar moeder sierden. HET Nederlandse volk heeft haar goed leren kennen, het heeft alle fazen van haar le ven mee-gelcefd: haar prille jeugd, haar schooljaren, haar studententijd, haar verloving, haar huwelijk, de geboorte van haar kinderen, haar balling schap, haar terugkeer naar het vaderland. Dank zij de opvoe ding. die haar moeder haar gaf, is zij geen verre, vreemde prin ses voor ons worden, maar een vertrouwde, een metgezel, de moeder van een gezin als alle andere moeders van alle andere gezinnen. Zowel ko ningin Juliana als prins Bern hard hebben de kunst verstaan, doodgewoon en huiselijk een der onzen te worden, en de wijze, waarop zij hun kinderen opvoe den, heeft het eerst prinselijk, nu koninklijk gezin, heel dient bij ons gebracht. De keren, dat wij het voor recht hadden, prinses Juliana en prins Bernhard te ontmoe ten, trof ons de eenvoudige, hartelijke omgang met allen, die in het gezelschap verkeer den, hooggeplaatsten en een- voudigen, geleerden en ongelet- terden. De innemende schuch terheid van Juliana deed elke afstand verdwijnen en schiep terstond een sfeer van hartelij ke vertrouwelijkheid, welke toch de eerbied niet tekort deed. Koningin Juliana en prins Bernhard zijn mensen van onze tijd; zij verstaan die, zij leven er in mee. zij geven er stuwing aan, zij zijn vorsten en zij hebben getoond dat te zijn van een stempel, die bij de hui dige levensstijl in de beste zin past. Daardoor zijn zij populair geworden, en daarom is het niet vreemd, maar integendeel een voor ieder Nederlander vol komen natuurlijke zaak, dat prinses Juliana thans koningin Juliana is geworden. EN toch daarmede is voor ons niet alles gezegd, daar mede is zelfs voor ons het be langrijkste nog niet gezegd. De belangrijkste reden, waar om wij ons verheugen over de bewindsaanvaarding van ko ningin Juliana en waarom wij geloven, dat ieder Nederlander zich daarover verheugen mag is deze: zij aanvaardt haar taak, wijl zij er zich toe geroepen weet. Niemand, die onder moeilijke omstandigheden en in dit ge val ook onder weemoedige een zware taak op zich neemt, doet dit, als hij zich van zijn taak en zijn verantwoordelijk heid bewust is, met een licht vaardig gemoed. Hij aanvaardt zulk een opdracht veeleer met een bezwaard hart, zich afvra gend: zal ik het kunnen? Er is de drang van het heilige moe ten, de wetenschap: dit wordt van mij verlangd, maar zal ik er de kracht toe bezitten? Er is de schroom om het brandende braambos te betreden, maar ook: Ik wist de taak, die ik begon Een taak van moeiten zwaar, Maar 't hart dat het niet laten kon Schuwt nimmer het gevaar. Een gevaarvolle opdracht is het, na koningin Wilhelmina het bewind te aanvaarden. Ko ningin Juliana schuwt het ge vaar niet, dat heeft zij herhaal delijk getoond, maar zij is, en wij eren er haar om, zich be wust van de zwaarte der opdracht- Een van de kleine prinsesjes moet op haar school verteld hebben- Mommie heeft zó ge huild, toen zij hoorde, dat zij koningin moest worden...." Niemand zou van de bloeiende, vrolijke jonge vrouw, die deze week door Amsterdams straten reed, gezegd hebben, dat zij te gen haar taak zo opzag. Wie haar kennen, weten, wat het zeggen wil, als moeder van een prettig gezin, „een taak van moeiten zwaar" op zich te ne men. JUIST daarom, omdat ko ningin Juliana haar opdracht zó aanvaardt, haar roeping zo zich bewust is en er met zo hei lige schroom tegenover staat, juist daarom zeggen wij: Ko ningin, ge hadt al eerder ons hart gewon re g? hadt U al eerder van onze liefde verze kerd, nu hebt ge ook ons ver trouwen veroverd; want een vorstin die het leed kent, kent ook de bedachtzaamheid, en wie zelf een offer brengt, mag een offer vragen, en wie zelf van gehoorzaamheid en trouw aan een roeping weet, mag op de gehoorzaamheid en de trouw van anderen aanspraak maken. Daarom gaat het Nederlandse volk, met koningin Juliana aan het roer, rustig en kann de toe komst tegemoet, en stemt het van harte in met de eed van trouw, die Maandag de volks vertegenwoordigers haar zullen zweren. Een lang en gelukkig leven, een bewind, waaronder Neder land een periode van vrede en welvaart moge beleven, worde beschoren aan H M. Koningin Juliana der Nederlanden. J B. TH. SPAAN. Bij Kon. Besluit van 28 Aug. Is met ingang van 7 Sept. benoemd tot gedelegeerde van het opperbestuur in Indonesië dr. L. J. M. Beel. oud- mmister-prcsident Op verzoek der regering zal dr. Beel zich reeds op 9 Sept. naar Indonesië begeven. Of schoon het Kon. Besluit daarom trent ceen nadere aanduiding bevat, ligt het, naar wij vernemen, in de bedoeling, dat deze benoeming slechts van beperkte duur zal zijn. De K.L.M.-vloot zal, zoals gemeld, uitgebreid worden met twaalf „Con- vair-liner' vliegtuigen. Het eerste daarva'n wordt Dinsdag 7 Septem ber op Schiphol verwacht. Gehele bemanning in veiligheid dank zij parachute Vrijdagmiddag is In du Wester schelde tussen Vlissingen en Rit- them een vieriuotorlgu Amerikaan se bommenwerper in het water ge stort. Persoonlijke ongevallen wa ren hierbij niet te betreuren, daar de elf leden van de bemanning tij dig kans zagen zich met hun para chutes in veiligheid te stellen. Op één na verkeren zfj allen in goede welstand. De elfde hgeft bij de on vrijwillige daling In zee nogal wat water binnengekregen cn was in een toestand van bewusteloosheid toen hij werd opgepikt door een vissersvaartuig. Naar vanmorgen wordt gemeld is hij overleden. In een onderhoud met een redac teur van het A.N.P. deelde de tweede piloot van het Amerikaanse vliegtuig mede, dat het toestel be hoorde tot de B-29's, die thans in Engeland zijn gestationneerd. Het ongeluk gebeurde ttidens een oefen- vlucht. Ongeveer veertig minuten voor men besloot het toestel te ver laten explodeerde een der vliegtuig- cylinders. Ten gevolge hiervan brak in een der motoren brand uit. Welis waar slaagde men er in deze brand te blussen, maar kort daarop deden zich nieuwe complicaties voor. Na het uitbreken van de brand meldde men Schiphol en het militaire vlieg veld Valkenburg de panne. Naar aanleiding van deze noodseinen gaf Valkenburg een Mitchell-reddings- vliegtuig opdracht nasporingen te doen. Deze leverden echter geen succes op. Twee der inzittenden van het .'liegtuig kwamen bij Borsele aan de grond, de anderen daalden in het water en werden door schepen van de onmiddellijk uitgezwermde vloot aan land gebracht. Komische bijzonderheid bii de redding van de bij Borsele ge daalde Amerikanen is, dat er juist op het ogenblik waarop de mannen met parachutes boven het dorp verschenen, een oran jefeest werd gehouden op het dorpsplein. De burgemeester, die aanvanke lijk in jacquet leiding gaf aan dit feest, ging vervolgens in dit cos- tuurn, gevolgd door een menigte kinderen en volwassenen, eveneens in feesttenue op de Amerikanen af. om hen in veiligheid te brengen. Zo heeft dan Vrijdag ook dc Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van enkele hoofdstukken van de Grondwet aangenomen. Het voor naamste ontwerp, namelijk dat be treffende dc nieuwe rechtsorde met Indonesië Suriname en dc Neder landse Antillen verkreeg 37 tegen II stemmen. De tegenstemmen waren afkomstig van de leden der CPN, der AR-party en de heer Reyers. lid van de CH-Unie. Het enige wat nu nog ontbreekt is dc koninklijke handtekening om de wetsontwerpen tot wet te verhef fen. H.M. Koningin Wilhelmina heeft gisteravond de vier wetsontwerpen tot Grondwetsherziening getekend. De eerste spreker tijdens de ochtendvergadering was de heer Wendelaar (VVD), die fcich in het bijzonder keerde tegen ide in stelling van staatssecretariaten. Hij meende, dat hierdoor politiek ge manoeuvreer nog meer zijn intrede zou doen bij de samenstelling van regeringen. De heer Schalker (CPN) vatte de burgerlijke staat van beleg bij de horens en noemde dit ontwerp van wet een poging de arbeiders tegen te houden. De par tijgenoot van de voorgaande spre ker, de heer Brandenburg g;ng in op de plannen der nieuwe rechtsorde. Hij miste hierin de geest die ware samenwerking met Indonesië wil en eiste ten slotte 100 Merdeka voor de bevolking van Indonesië. De hetr Reyers (CH), bleek eveneens een tegenstander van de plannen, die deze regering koes tert ten aanzien van Indonensië. maar niet wegens te weinig vrij heid voor de volkeren van Indone sië, maar juist wegens te veel. Dit zou slechts tot bandeloosheid kun nen leiden. Drie ministers voeren hierna de verdediging der ontwerpen. Minis ter-president D r e e s neemt deze taak op zich voor wat betreft de instelling van de functie van staatssecretarissen. Minister van M aarseveen doet hetzelfde voor wat betreft de burgerlijke staat van beleg en hun collega Sassen voor wat de nieuwe rechtsorde aangaat. Hij betwist de heer Anema, dat het ontwerp yaag zou zijn. Het is inderdaad nog niet geheel afgerond, dat zou ook niet .kunnen. De cijfers van het 'aantal personen dat nog krijgsgevangen is cp Java is de minister niet bekend. In elk geval zijn zijn schattingen niet in overeenstemming met het getal 15.000, dat door.sommigen in en buiten deze Kamer wordt ge noemd. Wanneer hierna tot stemming wordt overgegaan, geschiedt dit met het resultaat dat wij reeds in het begin van dif artikel mededeel den. In verband met de irhuldiging:-:- feesten te Amsterdam zullen nog dc volgende extra treinen Utrecht-* Amsterdam worden ingelegd. Op Zaterdag 4. Zondag5 en Maandag 6 September 1948: Amslcrclam CS—Utrecht CS Am sterdam CS v 22.09; Amsterdam M P< v 22 17; Amsterdam Amslel 22.23; Utrecht CS a. 23.59 uur Op Zondag 5 en Maandag 6 Sep tember 1948: Utrecht CSAmsterdam C-S. Utr CS v. 1840, Amsterdam Amstel a 19.16; Amsterdam M. P. a 19.21 Amsterdam CS a 19.29 uur. Op Maandag 6 September 1948: Utrecht CS—Amsterdam CS. Utr CS v 9.37. Amsterdam Amstel a 10.13; Amsterdam M P. a 10.19; Am sterdam CS a 10.27 uur. Op Maandag 6 September zal on«i blad, In verband met de na tionale feestdag ter gelegenheid van de Inhuldiging van koningin JiiUann, niet uitkomen, liet eerstvolgend nummer van onn blad verschijnt op Dinsdag 7 September. ec hel Vrijdagmiddag om kwart over zes is in alle rust dc voormalige president van dc Tsjcchoslo- vvaakse republiek, dr Eduard Benesj ovcrledcli, op het land goed Sezimovo Oesti, dat hij bewoonde met zijn echtgenote sedert hij afstand deed van zijn waardigheden als president van dc republiek om plaats te maken voor dc huidige president Ele ment Gottwald. Het laatste communiqué dat ver scheen over de toestand van dc ex- presldcnt luidde: „Dr. Benesj is gedurende de namiddag niet bij bewustzijn ;cwecst. Tegen vijftien uur trad iet laatste stadium in en om 18.15 werd de dood vastgesteld. De patiënt is rustig overleden, zonder doodsstrijd, nlsof hll in een diepe slaap verzonk. Zijn familie was bjj hem". Zodra het doodsbericht do presi dent der republiek bereikte, riep deze het kabinet in speciale zitting bijeen. De regering zal vermoedelijk be slissen, dat er een staatsbegrafenis te Praag zal plaats hebben. Presi dent Gottwald en de leden der re gering hebben condoleantic-tele- grammen aan mevrouw Benesj en aan de familieleden gezonden. Benesj heeft enige tijd geleden do wens tot uitdrukking gebracht, dat hij naast zijn leraar en voorganger Thomas Masarvk in het dorpje Lany bijgezet wil worden. (Zie ook pag. 7) H.M Koningin Wilhelmina heeft de volgende dagorder gericht tot de atljd- krachten ter 7.ce, te land cn In de lucht: „Bij het neerleggen van mijn regce- rlng wensch ik oen persoonlijk woord van afscheid te richten tot U. strijd krachten ter zee, te land cn in de lucht. Gedurende de lange laren mijner rc- geerlng heb ik steeds stoat op U kun nen maken In den strijd, dien gij schouder nnn schouder met onzo bondgenootcn en Ik denk bovendien aan onze vlsschers en koopvanrders hebt gestreden voor dc bevrijding van ons vaderland en van Indonesië hebben plichtsbetrachting ert opofferingsgezindheid u gekenmerkt. Thans terwijl de opbouw van vloot, leger en luchtmacht nog lang niet ia voltooid, wordt een zware tank ver richt door onze strildkrachtcn In Indo nesië voor het herstellen cn behouden van orde en rust Ook deze taak Is vol ontberingen en clscht voortdurend of fers. doch ook hier geeft g'J niks wat van u gevraagd wordt. Ik heb mij steeds een met U ge weten Uw verrichtingen hebben mij trotsch on U doen zijn Wecst verze kerd, dat uw lotgevallen mijn belang stelling zullen blijven behouden. Ik vertrouw dat gil onder de regoc- rlng van Koningin Juliana het vader land even trouw zult dienen, als tUdcns m'tn bewind. Moge Gods zegen stfceds met u zijn. WILHELMINA." H M Koningin Juliana heeft de vol gende dagorder gericht tot dc strijd krachten van het Koninkrijk: „Strijdkrachten van het Koninkrijk, waar ter wereld gij U ook moogt be vinden Gedurende dc regecring mllncr Moe der hebt gij het vaderland steeds ge diend op een wijze liarcr waardig. Vre delievend van aard. hebt gij getoond, dat gij verbeten kunt strijden voor vrll- hcld en gerechtigheid. Indien dit nodig is. zelfs tegen een overmachtlgen vij and Wat ik van mijn echtgenoot, die als bevelhebber der Nederlandsche strild krachtcn U aanvoerde bij de bevrijding van ons land en nu als inspecteur-ge neraal in nauwe aanraking met U Is. steeds over U tjoorde, heeft mil met trots vervuld Nog alttld worden van U. strlldkrach- - ten In Indonesië, groot offers gevraagd. Na de moeilijke Jaren van oorlog cn bezetting zijt gij thans voor gorulmen tijd ver van huls cn gezin To meer waai^ecrlng heb Ik daarom voor uw toewijding, zeifbeheerschlne cn plichts betrachting bil het vervullen van uw taak. Bij het aanvaarden van het koninklijk gezag soreok lk dc verwachting uit, dat alle strildkrachtcn in dc toekomst, evenals in het verleden, eensgezind en toegewijd hun beste krachten zullen geven voor de belangen van het Rijk. Ik reken op uw trouw JULIANA Felicitatieregisters voor H.M. Juliana Op 7. 8 en 9 September zul len ter Provinciale Griffie, Ach ter St. Pieter 20 te Utrecht, felicitatieregisters ter tekening liggen voor hen, die op deze wijze hun hulde willen betuigen aan Hare Majesteit Koningin Juliana. Velen tekenden de registers die bestemd waren voor de scheidende vorstin; moge de nieuwe Koningin gelijkelijk door vele ingezetenen dezer provin cie worden gehuldigd. irii-ht WEINIG WIND Weersverwachting geldig tot Zondag avond. In de nacht weinig wind en hier cn daar vorming van nevel ol mist. Overdag wisse lend bcwolki met cn- Ucle plaatselijke buien. v maar in het binnen land op vele plaatsen, voornamelijk In dc voormiddag, flinke pe rioden van zonne schijn. Zwakke tot matige wind tf.sen Noord en Oost. Weinig verandering in temperatuur. 5 Sopt Zun op 57 ondci lu 19, mann op 8 27 onder 20 18 6 Sept Zon op 5 59 onder 1017 j maan op 9 56. onder 20 32 7 Sepl Zon op 6 01. onder iÖ.Ug maan op 11.23, onder 20 48.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1