DAGBLAD VOOR AMERSFOORT BEVESTIGD OPTIMISME Spanning te Berlijn had gisteren een hoogtepunt bereikt Frankrijk alweer zonder regering Stakingen in Amerika Min. Manshoit optimistisch over perspectieven Washington ontevreden over West-Europa Militaire gouverneurs waren opnieuw in bespreking bijeen Kabinet-Schuman treedt af na bewind van ruim twee dagen De huidige schaarste-economie nadert zijn einde Om de toekomst van Italië's koloniën Monseigneur Poels overleden oensdag 8 September 1948 Achtste jaargang, No. 1116 Opgericht door de Stichting ..Hex Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank, Postbus 9 Abonnements- ori|s 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. Voedselvoorziening van New York bedreigd De Verenigde Staten hadden gisteren te kampen met drie belangrUke sta kingen: een staking in de petroleum industrie. een In de scheepvaartbedril- ven aan de Westkust en de staking van de New" Yorkse vrachtautochauffcurs. die reeds zes dagen duurt en 10.000 man omvat. Bij deze 10.000 hebben zich nu 3500 chauffeurs uit Noordelijk New Jer sey gevoegd De chauffeurs eisen een loonsverhoging van 25 cents eer uur De werkgevers hebben 15 cents aan geboden. De' vakbondbestuurders en de werk gevers komen heden bilcen om het ge schil te bespreken, waarvan de huis vrouwen de lasten beginnen te onder vinden. Melk en verse groenten zitn reeds moeilijk te krijgen. In de staking van de 28 000 haven arbeiders aan de kust van de Stille Oceaan, die de vorige week Woensdag ls begonnen, worden noch door de vak bond, noch door de reders stappen ge daan om tot een oplossing te komen Ongeveer 160 schepen liggen werkeloos in de havens van de Stille Oceaan. De wijze van het aanwerven van zeelieden is een van de voornaamste geschilpun ten. In California en vier andere Weste lijke staten zijn 15.000 arbeiders van de olieraffinaderijen van zes grote maatschappijen in staking gegaan Zij eisen een loonsverhoging van 21 cents per uur. terwijl de maatschappijen niet hoger willen gaan dan 12 5 cents Het verbond van telefoonpersoneel heeft 17 September vastgesteld als da tum waarop de staking zal ingaan. Daardoor zou het telefoonverkeer door het gehele land lam gelegd worden. Volgens een woordvoerder van de vakbond zou de staking 25 000 .eden van de bond omvatten. De vakbond eist een loonsverhoging van 15 cents per uur en de maatschappij biedt acht cents aan. Overeenstemming over Arabische réfugié's Graaf Bernadotte, de bemidde laar der UNO voor Palestina, en Azzam Pasja, secretaris-generaal van de Arabische Liga. hebben na een vergadering in Cairo, algehele overeenstemming bereikt aangaan de het probleem van de Palestijnse vluchtelingen. Dit werd door Az zam Pasha bekend gemaakt, kort voor een vergadering van het poli tieke comité van de Arabische L:ga die eveneens door Bernadotte werd bijgewoond. Kort na middernacht is vandaag de spanning in Berlijn iets afge nomen, maar zij had een hoogtepunt bereikt doordat de Russen het raadhuis van de stad, dat in hun sector ligt, volledig onder bewaking hielden. In het stadhuis bevonden zich behalve een aantal politie agenten uit de Westelijke sectoren van de stad, ook Britse, Franse en Amerikaanse officieren, die eveneens door de Sovjets werden verhin derd, het gebouw te verlaten. Dit geallieerde personeel, behorend tot de zgn. „verbindingsstaven" kreeg tenslotte van de Russen toestem ming, naar West-Berlijn terug te keren, maar twintig politiemannen uit de Westelijke sectoren zitten nog steeds in bet gebouw gevangen. Hoe ernstig het raadhuis-inci- Tien jaar. voor moordenaar De Meervoudige Kamer van de Utr. Rechtbank veroordeelde heden de 30-jarige H. v. Z., bewaker van het concentratiekamp te Amersfoort, die op 4 December van het vorig jaar zijn vrouw met een houten hamer neersloeg en haar bewusteloos op de spoorbaan AmersfoortBaarn legde, zodat zij door een passerende trein werd gedood, tot tien jaar gevange nisstraf met aftrek van voorarrest. Geëist was 14 jaar gevangenisstraf. dent, dat Maandag begon, wordt opgeval, blijkt uit het feit. dat president Truman in Washington een bijzondere zitting heeft bijeen geroepen van de nationale veilig heidsraad. De ministers van bui tenlandse zaken, landsverdediging, luchtvaart, vloot en leger waren aanwezig op deze bijeenkomst, waar de situatie te Berlijn werd besproken. Een bericht volgens hetwelk de Westelijke mogendheden van plan zouden zijn een gezamenlijk pro test bij Moskou in te dienen over de communistische relletjes te Berlijn, is te Londen echter ont kend. „Uw lijkkist" Tekenend voor de vijandig heid van de sfeer is een tele foontje, dat de -Franse ver bindingsofficier op het ge meentehuis gisteren kreeg. Een stem zei: „Ik ben lijkkis tenfabrikant. Wij zullen U Uw kist zo spoedig mogelijk stu- ren." Elke schijn wordt op het ogen blik vermeden om de spanning nog te doen verergeren. De Ameri kaanse troepen die in West- Duitsland, 20.000 man sterk, ma noeuvres houden, zijn voor het eerst afgeweken van de gewoon te, de strijdkrachten die tegen el kaar moeten optreden, aan te dui den als „de roden" en „de blau wen". Men spreekt nu van „de aanvaller" en „de Amerikaanse strijdkrachten", opdat men niet zal denken, dat met „de roden" de Russen worden bedoeld. Het overleg tussen de vier mili taire gouverneurs te Berlijn, de hoogste militaire autoriteiten van Engeland, Frankrijk, de V.S. en de Sovjet-Unie, wordt voortgezet. Dinsdagmiddag hielden zij weer een bijeenkomst, maar over de in houd van het besprokene wordt de diepste geheimhouding be waard. De derde kabinetscrisis in Frankrijk binnen zes weken is gister avond uitgebroken: de ministers boden premier Schuman hun ontslag aan nadat de nieuwbakken regering, die nog maar twee en een halve dag aan -het bewind was geweest, in de Assemblee een nederlaag van 295 tegen 289 stemmen had geleden door een motie, die geacht werd de kwestie van vertrouwen in te sluiten. De Nationale Vergadering, welker zitting was begonnen met een her denking van Benesj. hoorde een rede van de premier Schuman aan, waarin deze de vakveier.i- gingsleiders critiseerde wegens het teweegbrengen van stakingen. Hij kondigde verder een wetsontwerp aan dat nieuwe belastingen be oogde en dat Vrijdag zou worden ingediend. Toen Schuman ophield met spreken, stelde hij een half uur pauze voor om ieder gelegen heid te geven, zich over zijn stem te beraden. Slechts zijn eigen par tij, de katholieke MRP applaudis seerde voor hem. De stakingsbeweging breidt zich uit. In diverse plaatsen kwam het gisteren tot een uurs-staking bij wijze van protest en tegen van daag heeft de CGT een algemene demonstratieve staking van 24 uur aangekondigd. De katholieke vak vereniging van gemeente-ambte naren heeft haar leden geadvi seerd, niet aan deze staking deel te nemen. Amsterdamse politie deed goede vangst Frans zakkenroller spaar gearresteerd De Amsterdamse politie is er in ge slaagd een ..internationaal" zakkenrol- lerspaar te grijpen Maandag ontdekte de koster van de N Z. Kapel aan het Rokin een zevental lege portemonnaics achter het hek. In vier van deze portemonnaics vond men nog kleine papiertjes, die het moge lijk maakten de' eigenaren op te zoe ken. Een van hen wist te zeggen, dat in de door hem verloren portemonnaie een gulden met de beeltenis van ko ning Willem 1 en een gouden ring met daarin gegraveerd ..Joris" had gezeten. Even tevoren had de politie _op aanwij zingen een man gearresteerd, die zich in de Kalvcrstraat aan zakkcnrollcrii schuldig maakte Het bleek een Frans man te zijn. die samenwerkte met zi|n vrouw. Ook deze kon worden opge spoord en men trof een aantal artike len in hun zakken cn bagage aan. die kennelijk van zakkcnrollcrii afkomstig waren. Behalve buitenlands geld vond men op hen twee verlopen briefjes van 50.—. twee horloges, een vulpenhou der en een aansteker, een uitklapbaar fototoestel, een zilveren gulden met de bcclteling van koning Willem I en een gouden ring nier de naam Joris er in gegraveerd Bovendien trof men od hen aan een gouden rlpg, waarin gegra veerd stond A M. 1-9-28. Uit de pas poorten, die zll bij zich hadden, bleek dat zij sedert 15 Juli 1948 ln Italië. België Zwitserland en Engeland ten tijde van de Olympische Spelen hadden vertoefd. Ruzie na feest eist dode te Nijmegen Na de feestelijkheden hebben te Nijmegen in de nacht van Maandag op Dinsdag een rijwielhersteller en zrjn kostganger elkander met een bijl zo toegetakeld, dat de eerste in het ziekenhuis aan zijn verwon dingen overleed. Beiden hadden on der dc invloed van sterke drank ver keerd toen zij ruzie kregen. De da der is gearresteerd. De minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening, de Ireer S. L. Manshoit, sprak Dinsdagmorgen op de landbouwdag van de tentoonstelling Stad en Lande van Groningen 1948, een rede uit, waarin hij na te hebben gewezen op de grote betekenis van bet feit, dat op deze tentoonstelling ambacht, handel, industrie en landbouw tezamen zijn vertegenwoordigd, enkele vraagstuk ken, die voor de Nederlandse landbouw van groot belang zijn, belichtte. De minister betoogde, dat het ver krijgen van welvaart cn bestaanszeker heid voor boer. tuinder cn landarbei der als doel van het landbouwbeleid moet worden gesteld. Ofschoon een verbetering van dc technische uitrus ting van de landbouw voortdurend dient te worden nagestreefd heeft het conjunetuurverloop In de laatste halve eeuw bewezen, dat technische verbete ringen cn vooruitgang alléén geen wel vaart en bestaanszekerheid scheppen. Meer cn meer blijkt, dat de schaarstc- econontie tot het verleden gaat behoren, cn dat een overgangsperiode naar een normaler economische situatie Is Inge treden. Dc minister betxvijfclde het echter, of een cvgnxvlcht tussen vraag cn aanbod op de wereldmarkt, xvanneer dit eenmaal mocht zijn bereikt, ge handhaafd zou kunnen blijven. Aan dc hand van cijfers toonde spreker aan. dat de landbouwproductie zich met name in West-Europa ln gun stige zin ontwikkelt cn dat het prijs peil op de wereldmarkt een dalende tendenz vertoont. Als karakteristiek voorbeeld noemde hij het feit. dat het mo menteel mogelijk is gerst uit de Verenigde Staten te importeren te gen een prijs, die lager ligt dan de binnenlandse richtprijs voor de Nederlandse boer. Beperking van import De ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de afgelopen decennia heeft er toe geleid, dat grote hoeveel heden voedergrancn werden geïmpor teerd. Deze werden voornamelijk uit de dollargebieden betrokken. Zij wer den omgezet ln veredelde producten, eiic ten dele weer werden uitgevoerd. Uit betalingsoogpunt leverde dit geen moeilijkheden op; het was onverschil lig tegen welke valuta onze producten werden afgezet. Afgezien van het feit. dat in en na de oorlog een wijziging is ingetreden in de structuur van de landbouw van de graan-importerende gebieden, speelt ook het feit. dat vele van onze afnemers met een even groot tekort oen dollars te kampen hebben als Nederland zelve, een belangrijke rol. Een consequentie hiervan kan zijn. dat minder vocdermiddelen zullen kunnen worden geïmporteerd. Het ls dus logisch, aldus de minister, dat Nederland, teneinde een veestapel van voldoende omvang ln stand te kun nen houden, zelve voor een zo groot mogelijk gedeelte In de productie van voedermiddelen zal moeten voorzien. Dit nu opent belangrijke perspec tieven voor de Nederlandse land bouw. Een vergroting van dc eigen productie van vocdermidde len zal bijv op de zandgronden voor dc kleine hoer de mogelijk heid scheppen d., totale productie van zijn bedrijf te vergroten, ter wijl voorts bereikt zal kunnen worden, dat de op het bedrijf be schikbare arbeidskracht no doel matige wijze besteed wordt. In landbouwkringen vreest men thans, dat een overschot van aardappelen een sterke prijsdaling tengevolge zal kun nen hebben. Spreker vestigde cr met nadruk dc aandacht op. dat in de toekomst een grote behoefte aan aard appelen als vocdcrmiddcl zal blijven bestaan. De kern van de vraag is der halve niet tegen welke prijs de boer meent zijn aardappelen te moeten ver kopen, doch wel welke waarde hij daaraan uiteindelijk zal weten te ge ven door dc aardappelen te vervoc- deren Dc omstandigheden voor dit laatste zijn uitermate gunstig. Dr. Eduard Benesj, de tweede pre sident van Tsjecho-Slovakije, stierf op 3 September j.l. op zijn land goed. Dr. Benesj opgebaard in zijn villa. ln het Amstel Hotel te Amsterdam poseerden dc 12 koninklijke gasten bij de inhuldigingsplechtighcdcn van Koningin Juliana even voordat zij aan tafel gingen voor het diner in het Palcis op de Dam. lste rij-' Gravin Athlonc, Kroonprinses Martha van Noorwegen, Kroon prinses Louise van Zweden, Prin ses Margaret Rose van Engeland, Prinses Margaretha van Denemar ken. 2e rij: Prins Aschwin, Kroon prins Gustaaf Adolf van Zweden, Kroonprins Olav van Noorwegen, Erf-Groothertog Jan van Luxem burg. 3de rij: Graaf van Athlone, Kroonprins Axel van Denemarken, Prins George van Griekenland. De Sovjet-Unie heeft de Britse regering verzocht voor 15 Septem ber een viermogendhedenbospre- king te organiseren over de toe komst der Italiaanse koloniën. Vol gons het vredesverdrag met Italië moet deze kwestie voor deze datum geregeld zijn. of zij zou naar de UNO-Assemblóe moeten worden verwezen. Men acht in Londen de kans groot, dat de Britse regering de behandeling van dit, probleem lie ver zal willen uitstellen, zich be wust als men is van de politieke verwikkelingen, die de kwestie met zich meebrengt. Ook in Ame rikaanse diplomatieke kringen voelt men weinig voor behandeling der kwestie, nu in de VS de ver kiezingen voor de deur staan, en deze erdoor zouden kunnen worden beïnvloed. Dr. Beel eerst Zondag naar Indonesië Aangezien de luitenant-gouver neur-generaal, dr. H. J. van Mook, niet voor Vrijdagavond in Neder land wordt verwacht, zal dr. Beel eerst Zondagmorgen naar Indone sië vertrekken. Weer Marshalltoewijzing voor Nederland De „Marshallkas" (ECA) heeft Nederland machtiging gegeven tot het aankopen van goederen voor Indonesië ten bedrage van meer dan 16 millioen dollar. De goederen omvatten katoenen stoffen, ge bruikte suikerzakken, vrachtauto's en vrachtauto-onderdelen. Benesj' uitvaart sein voor betogingen? Politic uit alle delen van Tsjecho- slowakije is in dc laatste twee da gen gedetacheerd naar Praag, om te waken tegen ordeverstoringen tijdens de begrafenis van Benesj. In een verklaring van het mini sterie van binnenlandse zaken van hedenavond werd gezegd, dat be richten ontvangen waren, dat de begrafenis „ontheiligd" zou worden door reactionnoire elementen, die van uit het buitenland daartoe aan gezet werden. In de verklaring werd dc organi satie van de Sokols genoemd als broedplaats van deze provocaties. Het lichaam van Benesj stond nog steeds opgebaard in de glazen kist en duizenden rouwenden trok ken er langs. Om middernacht moesten de deuren gesloten worden De politie verwijderde rustig mensen, die het roodwitte symbool van de voormalige nationale socia listische partij dragen. Benesj was hiervan lid, voordat hij president werd. In de hoge ouderdom van tachtig jaren is gisteravond te Heerlen overleden mgr dr Henricus Andreas Pools, protonotarius apostolicus en huisprelaat van paus Pius XI, oud- hoogleraar in de c xcgese aan dc katholieke universiteit van Was hington cn oud-hoofdnalmoczenier van dc arbeid, tevens rector te Weiten. Door het overlijden van mgr Pocls verliest de katholieke clerus van Nederland een zeer belangrijke figuur, die op een zeldzame staat van dienst, voornamelijk op sociaal terrein, kon wijzen. De vijf jaren van do wereldoorlog bracht mgr Poels, na een kort ver blijf in België cn Frankrijk, in Zwitserland door waar hij rust ge noot. In 1945 keerde hij als 77-jarige weliswaar vermagerd, doch met on gebroken geestkracht terug naar zijn geboorteplaats Vcnray. In Zwitserland had hij nauw contact met de Jezuïetenpater, dr Mucker- mann, de bestrijder van het natio naal socialisme. Onder grote belangstelling werd hem op 22 November van het vo rige jaar te Tilburg, in tegenwoor digheid van kardinaal De Jong cn tal van autoriteiten, het cre-docto- raat van de katholieke economische school verleend. Dit jaar werd mgr Poels benoemd tot Grootofficier in dc Orde van Oranje Nassau. In de loop der jaren verschenen talrijke publicaties van zijn hand. Levend verbrand door ongeluk inct benzine Van twee broers te Deurno b(j Helmond, die bezig waren benzine uit de tank van een motorfiets to tappen, is dc een levend verbrand en dc ander levensgevaarlijk gowond in het ziekenhuis opgenomen, door dat dc benzine vlam vatte. De ou ders en zusters der twee jongeman nen, die het vuur trachtten to do ven, liepen brandwonden op. Volgende week een ei, dat 2 ct. meer kost Donderdag zal voor alle leeftijds groepen weer een ei in -Ie bonnen- lijst vermeld staan. Deze eieren zul len niet overal direct voorradig zijn, aangezien dc bevoorrading in de eerste dagen van de volgende week zal geschieden en wel met koelhuis- eieren. Dit brengt ook mee, dat de prys 2 cent hoger Is tengevolge van de kosten van opslag cn extra be werking. „Te weinig haast met economisch herstel en politieke organisatie" Toenemende ontevredenheid is waar te nemen in hooggeplaatste Amerikaanse kringen over de trage gang van zaken bij dc politieke cn economische ontwikkeling in West-Europa. Men is in Washington van mening mannen als Marshall en Hoffman hebben hieraan uitdruk king gegeven dat West-Europa zich harder moet inspannen voor een effectief economisch herstel cn ook moet volgens dezelfde krin gen meer haast worden gemaakt bij het streven naar een Verenigd Europa. Dc voornaamste moeilijkheden worden als volgt samengevat: 1. Frankrijk H.ler. r.bst Lijk gevonden van vermoorde vrouw In een bos bij Boxmeer is het reeds in ontbinding verkerende lijk gevonden van een ongeveer dertig jarige Duitse vrouw, dat daar onge veer twee weken had gelegen. Een zekere H. uit Boxmeer, tegen wie verdenkingen van moord rezen, werd door de politie gearresteerd en streng verhoord. Hij bekende omtrent de drijfveren van de moord wel meer te weten, maar wierp do schuld op een ander, wiens naam hij niet zei te weten. Het onderzoèk wordt voortgezet. EEN BEKLEMMING is wegge nomen van Europa en de we reld. Het is op dit ogenblik nog niet bekend, hoe het vergelijk te Berlijn er zal uitzien. De hoofdzaak echter kers tot oorlog" (zoals een Mpskou- een terug was er eigenlijk niet. Im- is niet, waarover men het eens se term luidt) niet in de kaart te mers, trok Moskou zyn blokkade in dryven. Een overeenkomst waarin de Russen het recht tot blijven van wordt, maar dat men in principe spelen. Hoe voorzichtig Moskou i9, dan was dit een klinkende neder- de westelijken erkenden besloten is het eens te worden op hebben wij kort geleden nog uit zijn laag, die de Duitsers overtuigen zou een wijze, die het de geallieerden terugtocht in de onderhandelingen van de superieure macht van het mogelijk maakt, met goedkeuring met Finland gezien. Het heeft ten- Westen. Zouden de Russen hebben der Russen, te Berlijn te blijven. Of slotte blijkbaar gemeend, het met gewonnen, dan zouden opeens weer dat verblijf, was de schipbreuk van zelfs hun militaire gezaghebbers instruc tie gaven onderhandelingen te ope nen over het mogelijk maken van te Berlijn de westelijke dan wel de de afsnoering van Berlijn te kunnen de communisten in Duitsland, ook in oostelijke mark algemeen betaal- wagen. Daarom, zo was blijkbaar het Westen, een grote macht zijn middel wordt is om het even, tenzij het geloof, zal men in het Westen geworden, daar dan de onweerstaan voor de ambtenaren der vreemde geen oorlog aandurven. En de toe- baarheid van Rusland gebleken is. landen en de journalisten, die daar stand zou, naar menselijke bcreke- ware, en tallozen het maar veilig moeten bestaan. Want voor hun bui- ning, spoedig onhoudbaar worden. zouden vinden bijtijds de juiste kant tenlancls geld zullen zij allicht meer TT te kiezen, precies als onder Hitiertut ceu iu;aai «puaai, mviu- oostelijke dan westelijke marken U OL het zij, Moskou heelt de stap gebeurd was. Nu echter is het an- tof is het zeker niet. Wij moeten x x gewaagd. Nu hij eenmaal on- nll 7ipn vvipn, invloed in Hezn h-t een beleid. Daargelaten nog de on middellijke uitwerking op de Duit sers, waarvan hierboven geschreven HET kan zijn dat Stalin in staat is tot een royaal gebaar; Molo- -door krijgen. De oostelijke mark is voor x x gewaagd. Nu hij hen als betaalmiddel zeker voorde- dernomen was, mocht hg ook niet üger. mislukken. Want dit ware een zeer Bevin had reeds geruime tijd te ernstige nederlaag, voren gezegd, dat hij er niets op Terugwijken werd nog moeilijker, tegen had, als de oostelijke mark door het beloop van de zaak. Op het het betaalmiddel zou worden, ook van wónder van organisatie, dat lucht- x de westelijke sectoren van Berlijn, brug heet, hebben de lieren in het ders uitgevallen. En de Russen zul- Dr. M. v. Blankenstein Het kwam er maar op aan, dat alle Kremlin zeker niet gerekend. Deze vier de bezetters op de munt toe- maakte alles Ingewikkelder. Want zicht zouden oefenen. Daar schijnt niet de macht van Moskou, doch de het nu heen te gaan. prestatie van het Westen, dat niet Daarmede is een principiële strijd bereid bleek zich te laten dwingen, beslist. Men sprak van oorlogsge- imponeerde het Duitse volk. In West toogd hoezeer len de uitwerking ervan zelfs in het Oosten van Duitsland ervaren. nu zien wiens invloed in deze het machtigst is. De groep van het po- litburo is waarschijnlijk verzwakt door de dood van Zjdanof. Maar het effect daarvan hoeft helemaal niet zo belangrijk te zijn dat het in de practische politiek tot uiting komt. Maar er is genoeg gebeurd. Of de onderhandelingen te Berlijn nu al dan niet vlot van stapel lopen, be langrijker dan dit is het blote feit, DAT is niet vandaag of gisteren dat Moskou last gegeven heeft aan beslist. Ik heb vroeger eens be- zijn vertegenwoordigers te Berlijn hetgeen binnen 7 dagen bepaalde resultaten vroeger juist uit vaar, en van beide kanten is ter- Duitsland werden de Angelsaksen Moskou's onhebbelijkheid leek, ten te bereiken. Het is waar dat de an- dege met de sabel gekletterd. Dat opeens weer populair. De Berlijners duidelijkste vreugde sprak over het deren dit ook hebben gedaan aan ximc nïnf /la muvif Aio ,i« ,i_t 1hun generaals. Maar zij hebben nooit veel anders gewild dan hetgeen nu te Berlijn moet worden bereikt. Niet de mark te Berlijn was belangrijk, was niet terwille van de mark die verbonden hun lot met de westelijke feit dat de westelijke bezetters be te Berlijn gelden zou. Het was zelfs bezetters. Om te beginnen was het reid waren een vergelijk te verge- niet om de prestigekwestie, die voordeel aan politiek effect aan de makkelijken. Heel vlot' zijn de nn- daaraan vastzat. Er is een worste- kant van de westelijken. De Russen derhandelingen niet gegaan, dat kon ling gaande om de ziel van het moesten nu de JDuitsers, ook in hun ook niemand verwachten. Het is maar de mark in- de westelijke zo- Duitse volk. En wat te Berlijn ge- eigen zone, bewijzen dat dit alles op zelfs nodig geweest dat de onder- beurde had zeer wel de beslissing illusie berustte. De westelijken handelaars van vertrekken spraken, kunnen brengen in die worsteling, moesten nu zeker weg uit Berlijn, vóór Stalin zelf tot toegeven bereid De Russen wilden de westelijke be- Tegelijkertijd moet Moskou ook het bleek. Tot toegeven inderdaad. Want zetters weg hebben uit Berlijn. Deze angstige gevoel hebben gekregen, ik herhaal, het ging niet om die hadden geen recht meer daar te zijn, dat het zich vergist had, en dat in mark, maar om het al dan niet blij- zo zeiden zij. Lang moet Moskou ge- het bijzonder de Angelsaksen in ven van de westelijken te Berlijn, aarzeld hebben de blokkade te on- staat waren de bitterste consequen- nadat de Russen hadden verklaard dernemen. Het wist wat het riskeer- ties te trekken uit het conflict, als er niet meer met hen te doen te de. Het heeft reeds zoveel opgege- de Russen ermede zouden doorgaan, willen hebben, en geprobeerd had ven, om de „imperialistische opsto- Zo was het niet bedoeld. Maar den hen door uithongering te ver nes, die daar nu het economische leven in merkwaardige mate nieuw leven heeft ingeblazen In het Wes ten gaat alles door, de vorming van een regering, voor Bizonië afzon derlijk, het totnogtoe zo opmerke lijk geslaagde monetaire experiment. Niet de westelijken zgn voor de Russische blokkade geweken, maar de Russen zelf, toen zij geplaatst werden voor het onmiddellyk drei gend gevaar van een conflict met de zo machtige Angelsaksen. Dit te rugdeinzen eert voor het overige Moskou. Er blijkt uit dat Moskou volstrekt niet desperaat is. Tegen over de destructieve macht, waar over de Angelsaksen beschikken en die het regime in Rusland vernie tigd zou hebben zoals zij Hitier ver nietigd heeft, hadden de Russen slechts het tcgenmiddel van een noodlottige bezetting van West Europa. De Angelsaksen konden daarmede niet verhinderd worden, Rusland klein te krggen; maar West Europa was een Russische gijzelaar, die dan mèt het sowjet-regime zou zijn ondergegaan. Het is een nega tief „voordeel", maar aannemelijk voor desperado's als Hitler was. FJet is niet aannemelijk voor de Russen. Dat is de grote les, die ons het ge beurde leert. Wij verheugen ons er over, niet omdat de Russen het heb ben afgelegd, maar omdat het opti misme,'dat niet geloofde in een oor log omdat niemand die wil, ook Moskou niet, gerechtvaardigd is ge bleken. Wij kunnen ons echter niet ontveinzen dat het ons verheugt, niet enkel dat een opdringen van Oost Europa gestuit is, maar ook dat de Berlijners nu niet de prij9 zullen moeten betalen, die de „volks democraten" van ieder opeisen ute, ofschoon zich in hun macht bevin dende, toch niet wenst zich zonder weerstand te onderwerpen. De af loop van het pleit, dat nu beslecht is, heeft veel menselijk leed voorko men. En daarvan is er nu langza merhand genoeg geweest in Europa. Nog wachten ons veel moeilijkhe den en spanningen, maar het feit, dat het optimism? inzake de vreed zame beslechting te Berlijn niet ge logenstraft is, geeft ons moed te meer voor de toekomst. vraag: hoe kan"het, Marshall-plan ooit effect sorteren ln een sfeer van bijna ononderbroken rcgerlngscrlscs wclko hun oorzaak vinden ln chronische bin nenlandse wrijvingen? In Amerikaanse kringen had men goede hoop dat het program van Paul Rcynaud een aan vang zou maken met het .genezings proces' dat Frankryk naar hun mening zo dringend behoeft. Dit program is Inmiddels ter zijde geschoven cn do politici zijn gedwongen geworden too te geven aan dc eisen van de arbeiders tot het treffen van maatregelen tegen de stijgende prijzen. 2 Dc Mn rshallpian-fon ri sen De moeilijkheid ls thans, vast te stellen hoeveel aan Bizonla dient tc worden toegewezen. Onmiddellijk rijst ln dit verband de vraag: aan welke landen, dc voormalige vijanden of do onder dc voet gelopen rest van Europa, moet by de hulpverlening dc voorrang worden gegeven? Frankrijk is maar al te zeer geneigd een groot deel van het vooroorlogse Duitse potentieel over tc nemen. Dc Amerikanen daarentegen menen, dat het verstandiger en effi ciënter Is Europa zo spoedig mogelijk weer op dc been tc helpen door do Duitse industrie ln zo snel mogciyk tempo tc herstellen. 3 Dc Europese federatie. Amerika Is van oordcel dat ln dit vraagstuk Engeland het struikelblok Js Dc Britse Labour-rcgcrlng gelooft dat haastig genomen stappen ln de richting van eon voorlopig Europees parlement slechts zinloos .vlagvertoon* zou zijn Engeland voelt meer voor een geleidelijke ontwikkeling cn wenst te wachten tot dc landen van het Britse gemenebest geen bezwaren hebben tegen deelneming aan een Europese federatie van het moederland Maar de Amerikaanse druk. de promlncnto ro! van Churchill in dc fcdcrallstischo beweging en het groeiend verlangen In V/est-Europa naar snellere en doel treffender maatregelen kunnen wellicht aanleiding zijn dat Engeland zijn on verschillige houding Iaat varen. A P meldt Inmiddels uit Londen dat België en Frankrijk In Londen de per manente commissie van dc landen van het pact van Brussel ln kennis hebben gesteld van voorstellen tot de oprich ting van een Europese Assemblée. Aan het criterium van Bras- schaat, een wedstrijd voor profs over 165 k m. hebben 61 renners deelgenomen Het was de Neder lander Schulte die als eerste over de eindstreep ging. in 4 uur 24 min. Weerbericht VRIJ WARM Weersverwach ting, geldig van Wounsda gavond tot Donderdag avond. Enkele overdrij vende wolkenban ken Droog weer. langs de Wad deneilanden aan vankelijk nog vrij krachtige, overi gens zwakke tot matige zuidelijk* wind. Vrij warim voo- de tijd van het Jaar. 9 Sept.: Zon op 6 01. onder 19.10; maan op 14 12. onder 21 36.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1