DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Lbestek Attlee verliet ziekbed om zitting van kabinet bij te wonen Millioenen kilo's vlees door vuur vernietigd „Geen Marshallhulp ten bate van fascistische régimes Queuille door Assemblée als premier aanvaard Heeft het nog zin, de besprekingen met Moskou voort te zetten?" W ereldvakverbond op losse schroeven? Masjoemi weigert fusie met PKI Grootste koelpakhu is van Amsterdam in de as gelegd „OnvindbarePimpernel"vandeVeluwe eindelijk in handen van de politie Paul Hoffman: „De heldengraven zijn niet betaald en moeten dus verdwijnen" In kont Zaterdag 11 September 1948 Achtste jaargang. No. 1119 Opgericht door de Stichting „He* Parool- Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.—p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. De Britse premier Attlee, die sinds enige weken o.a. wegens voctcczeem wordt verpleegd, heeft gisteren voor enige uren zijn ziekenhuis ver laten om een kabinetszitting te kunnen presideren, tijdens welke Bevin, de minister van buitenlandse zaken, rapport heeft uitgebracht over de mislukte onderhandelingen in Moskou en de recente strubbelingen in Berlijn. Het Britse kabinet ziet zich voor een aantal grote problemen geplaatst nu het nog maar een week duurt, alvorens het parlement in speciale zitting bijeen zal komen. Deze problemen zijn: 1. De vraag of het Westen in Berlijn of in Moskou dient door te gaan met onderhandelen ten ein de te trachten inzake de Berlijnse monetaire kwestie en de blokkade van deze stad met Rusland tot overeenstemming te komen. 2. Welke acties Engeland zal moeten nemen in geval de inciden ten zoals die van Donderdag zich herhalen. Tot dusverre waren de Oost-Berlijnse communisten de schuldigen, Donderdag echter wa ren de West-Berlijnse demonstran ten de onmiddellijke aanleiding tot de schietpartij. 3. Hoeveel Bevin de volgende week aan het parlement zal moe ten vertellen over de onderhande lingen met Rusland. 4. Hoe de minister van defen sie, A. V. Alexander, zijn verkla ring aan het parlement over de vertraging van de demobilisatie en de verlenging van de dienstplicht tijd zal moeten inkleden. Aangenomen wordt dat Bevin drie mogelijke acties aan de hand heeft gedaan: 1. afbreken van de onderhandelingen met Rusland; 2. voortzetting van de besprekingen alsof de Berlijnse incidenten zich niet hadden voorgedaan; 3. voort zetting van de besprekingen en indienen van een protest bij de Russen naar aanleiding van de ^ongste incidenten in Berlijn. Naar het Kremlin? Men neemt aan, dat de Wes telijke afgezanten in Moskou van hun regeringen nieuwe instructies hebben ontvangen voor een conferentie met Mo- lotof. Dit wordt opgemaakt uit het feit, dat zij gistermorgen onderling overleg hebben ge pleegd. Terwijl in Berlijn de demonstra tie van Donderdag en de daarbij voorgevallen incidenten nog steeds de gemoederen bezighouden, is van Sovjetzijde een nieuwe poging ge daan, de luchtbrug-actie te belem meren. De Russen eisten namelijk van de Amerikanen, dat zij van elke vlucht naar Berlijn, die zij ondernemen, een uur tevoren ken nis geven, met opgave van het type toestel, naam van de piloot, vlieghoogte, route, tijd van ver trek en doel van de vlucht. De Amerikanen hebben dit verzoek kortweg afgewezen met de mede deling dat de vluchten naar Ber lijn ondernomen worden volgens de procedure die de vier mogend heden destijds zijn overeengeko men en dat zij derhalve niet de toestemming van de Russische commandant afwachten. KOEKJES EN GEBAK NOG NIET DIRECT IN OVERVLOED De bakkers kunnen, al is de keu zebon afgeschaft, nog maar niet di rect elke gewenste hoeveelheid koekjes of gebak leveren, doordat de extra-bevoorrading met grond stoffen nog enige weken in beslag zal nemen. Behalve aan koekjes en gebak schenke het publiek ook zijn aandacht aan de andere vrijgeko men producten als biscuits, beschuit en ontbijtkoek, aldus de strekking van een door het ministerie van L., V. en V. gedane mededeling. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke land macht: Sergeant-majoor instructeur H. Bruyn uit Rotterdam; Sold. B. Renzenbrink uit Hilversum; Sold. P. Verboom uit Haastrecht. Koninklijk Nederlands-Indisch leger en Koninklijke Marine: geen verliezen. Nederlands ultimatum op Oost-Java Generaal-majoor Willem Baays, de Nederlandse territoriale bevel hebber op Oost-Java, heeft in een ultimatum de republikeinen bevolen op te houden met infiltraties en vijandelijkheden in de door Neder landers bezette gebieden, waarby tot nu toe minstens een Nederlander gedood is. Generaal Baays heeft ge dreigd, generaal Spoor van de ernst der situatie in kennis te stellen, in dien de republikeinse acties niet binnen 48 uur eindigen. Dit ultimatum is, naar UP meldt, Donderdag verstreken. Generaal Spoor is op de hoogte gesteld, maar heeft nog geen maatregelen geno men tegen de republikeinen op Oost- Java. UP meldt nader dat de republi keinse territoriale commandant in hetzelfde gebied aan generaal Baays heeft medegedeeld, dat de Republiek niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor acties aan de Neder landse zyde van de demarcatielijn Volgens de republikeinse comman dant bewijzen deze incidenten, dat de Nederlanders niet bij machte zijn, do Indonesische bevolking onder controle te houden. Zowel radio Djogja als een Neder landse militaire woordvoerder to Batavia verklaren, dat de Britse UNO-waarnemer, majoor Pullen, met het ultimatum in kennis is ge steld. Het UNO-hoofdkwartier ont kent dit echter. Will Lawther, de man, die reeds als jongen van twaalf jaar in de mij nen begon te werken, is gisteren te Margate voor de komende twaalf maanden gekozen als voorzitter van het Britse Trade Union Congress, het congres der vakbonden. Het congres te Margate is geëin digd en een van de belangrijkste be sluiten* die er zijn genomen is de carte blanche, die de Britse vak bondleiders hebben gekregen om te beslissen of zij al dan niet het lid maatschap van het Wereldvakver bond zullen opzeggen. Arthur Deakip, de leider van de Britse bond van transportarbeiders, die zelf voor zitter van het W.V.V. is, heeft per soonlijk deze organisatie een klank bord voor Sowjetpropaganda ge noemd. Binnenkort beginnen in Parijs be sprekingen over een reorganisatie van het bestuur van het WVV. Men wil aan het overwicht van commu nisten hierin een eind maken en het bestuur, dat uit acht leden bestaat, samenstellen uit vier communisten en vier nict-communisten. Mocht echter de Sowjct-Unie hiermee niet accoord gaan, dan komt waarschijn lijk het gehele WW op losse schroe ven te staan. Het republikeinse persbureau An- tara meldt uit Djokjakarta, dat de Masjoemipartij de grootste en machtigste partij de Indonesische republiek geweigerd hoeft gevolg te geven aan de uitnodiging van de communistische partij om toe te treden tot een volksfront tegen het imperialisme. In haar antwoord zegt de Mo hammedaanse partij, dat zy even eens op anti-imperialistisch stand punt staat, doch dat zij zich niet bij de communisten kan voegen, we gens de ervaring, die de partij niet linkse groepen heeft opgedaan. Arasterdam is hedenmorgen geteisterd door wat in brand weertermen heet een ..zeer grote brand", dat wil zeggen een brand die een van de grootste is, die de hoofdstad ooit heeft geteisterd. De koelpakhuizen Afrika" en „Amerika" aan de Oostelijke Handelskade, die behoren tot de grootste en modernste veempakhuizen van ons land zijn hierdoor volledig in de as gelegd. Duizenden kilo's vlees, boter, vet en eieren zijn verloren gegaan in een verzengend vuur dat bestreden werd door het vrijwel voltallige brand- weermatcriaal van dc hoofdstad. Volgens de laatste berichten dreigt het vuur over te slaan naar de be lendende pakhuizen en de sche pen, die In de nabijheid gemeerd la gen moeten verslepen om overslaan van de brand te voorkomen. De nachtwaker, die ieder uur zijn ronde maakt door de gebouwen stel de om vier uur nog geen onraad vast. Toen hij een uur later terugkeerde, bleek zich op de tweede verdieping rookontwikekling voor te doen. Hij meldde dit onverwijld aan de politie, maar toen de brandweer arriveerde bleek het vuur reeds zo gretig om zich heen tè hebben gegrepen, dat er geen houden meer aan was. De „Ja- son" de „Jan van der Heyden" en de „Ijsbeer" die alle drie over waterka nonnen beschikken wierpen duizen den liters water naar binnen, de be manning van zeven motorspuiten, twee ladderwagens en drie materiaal wagens poogden tevergeefs het vuur in te dammen, maar zij hadden reeds de grootste moeite om door het ver stikkende rookgordijn, dat de enorme gebouwen omhulde, door te dringen. Op zeker ogenblik moest de brandweer zich zelfs terug trekken. daar de vlammen langs de ladders lekten, waar op de mannen zich bevonden, De recherche der rijkspolitie te Apeldoorn heeft in samenwerking met de centrale recherche te Amster dam een complot dieven gevat, dat ongeveer een jaar lang voornamelijk op de Veluwe regelmatig opereerde. De drie hoofddaders, een Amster dammer en twee Veluwenaren heb ben ruim honderd inbraken op hun kerfstok. De eigenaardige wijze van opereren gaf de politie, ongeveer een jaar geleden, het eerste spoor in han den. De heren hadden het alleen op geld en distributiebescheiden voor zien, om zich snel te verplaatsen na men zij dan ook fietsen mee. Later gebruikten zij zelfs auto's voor het vervoer. Verscheidene malen vond men, daags na een inbraak in de buurt van een bus- of tramhalte een heren- en damesfiets. De stamkaar ten verloren zij op een dusdanige wijze, dat de gedupeerde eigenaars ze weer terug vonden en dus wel weer bonkaarten konden halen. Van het geld maakten de inbrekers in de hoofdstad goede sier. De rijkspolitie liet overal de rijkswegen naar het Westen controleren en het gelukte een motorsurveillance een motor, die de dieven hadden ontvreemd en in het bos verstopt, op te sporen. Deze vondst werd het gezelschap noodlot tig. Zij liepen in een in dit bos op gestelde val en het gevolg was, dat de drie hoofddaders, die een volledi ge bekentenis hebben afgelegd" en vier Amsterdamse helers, thans In de cel zitten. De laatste maanden bra ken zij ook in in de Betuwe en de provincie Utrecht, Een der twee Ve- luwse hoofddaders, die de bijnaam heeft van „de onvindbare Pimper nel" was ondergedoken, omdat hij nog enkele vonnissen te goed had. De vier helers zullen voor de officier te Zutphen worden geleid. zodat hun positie levensgevaar lijk werd Juist gisteren werd in de veemen een Argentijns schip met bevroren vlees gelost. Men moet wel als vast staand aannemen, dat dit vlees met de millioenen kilo's vlees. vet. bo ter. eieren en andere aan bederf onderhevige levensmiddelen, die hier reeds waren opgeslagen, zijn verloren gegaan. Men vreest dat de distributie van levensmiddelen in de hoofdstad door de brand zal worden gestagneerd. Omtrent de oorzaak van de brand bestaat het vermoeden, dat deze veroorzaakt kan zijn door de na- litigheid van timmerlieden, die in de afgelopen maanden bezig wa ren met het herstel van vloeren op de tweede verdieping van het com plex. Omstreeks half acht hedenmor gen, toen men vreesde, dat de gevel van het gebouw het zou gaan be geven. adviseerde de commandant van de brandweer de „Tablan" en de „Johan van Oldenbamevelt" van de Stoomvaart Mij. „Nederland", die in het IJ tegenover deze pan den gemeerd lagen, te verslepen naar elders. Ook in New York werden kerkdiensten gehouden ter ere van de in huldiging van Koningin Juliana. Geheel links op de foto zien we dr. IV. Cnoop Koopmans, de Nederlandse consul-generaal, de dienst bij wonen in St. Johns, the Divine. „Bedoelt U De Gaulle?' vroegen journalisten 5) De vraag of Dc Gaulle als fascist moet worden beschouwd Is giste ren beantwoord door Paul G. Hoffman, de directeur van het Marshallplan. Hoffman zei: „Zeer zeker niet" cn maakte daarmee een eind aan een serie vragen van journalisten op. een persconferen tie te Washington. Hoffman herinnerde aan de be paling in de wet op de Marshall hulp, dat deze steun zou ophouden, zodra het ontvangende land een communistische regering krijgt. Hoffman voegde er aan toe: „In dien ergens een fascistische rege ring aan het bewind zou komen, zou ik precies hetzelfde standpunt innemen." Hierop vroegen de jour nalisten of hij op Frankrijk doel de, waar De Gaulle, die op nieuwe verkiezingen aanstuurt, door de communisten een fascist wordt ge noemd. „Ik geloof niet, dat er in Frank rijk ook slechts de geringste kans is, dat er een fascistische tegen hanger van een communistische regering aan het bewind komt", zei Hoffman, die zich in optimis tische zin uitliet over de politieke en economische vooruitzichten in Frankrijk. Tevens zei hij te vertrouwen, dat het meningsverschil over het aandeel van Bizonië in de Marshall hulp spoedig zou worden bijge legd. Een bericht uit Parijs meldt juist dat de Organisatie voor Euro pese Economische Samenwerking „belangrijke overeenstemming" heeft bereikt over de Duitse dub belzone. Over de verdeling van de Marshallhulp onder de 19 deelne mende landen, werd men 't echter na zes uur confereren niet eens. Tijdens genoemde persconferen tie heeft Hoffman verder nog ge zegd, dat het ontmantelingspro gramma voor de Duitse industrie naar zijn mening beperkt moest worden, omdat er Duitse fabrieken p SmEWS 1 m -Jtt .11II mLiiiiit Aan de grens van de gemeente Baam werd het Koninklijk paar ontvangen door de commissaris der Koningin voor de provincie Utrecht de heer M. A. Reinalda en de bur gemeester van Baarn, mr. F. J. van Beeck Calkoen. Het paleis Soestdijk baadde Don derdagavond, toen koningin Juliana naar haar residentie terugkeerde, in een zee van licht. Ongerustheid over de Paus Van Vaticaanse zijde wordt ver nomen, dat de paus alle publieke audiënties heeft afgezegd, maar dat hij zich wel voelt en geen dokter wil ontvangen ondanks de ongerust heid van degenen om hem heen. Naar men verklaarde had hU kou gevat en is na zijn laatste toespraak op een vrouwenvergadering, die in de gietregen werd gehouden, hees ge worden. De paus is 72 jaar oud. zijn, die het Europese herstelpro gramma ten goede kunnen komen. De voorgestelde besprekingen in het ontmantelingsprogramma ont moeten tegenstand van Britse en Franse zijde. Zwarthandelaar in de long geschoten Revolver ging af tijdens worsteling mei politie Gistermiddag omstreeks één uur is op de N.Z. Voorburgwal te Am sterdam de 23-jarige Hendrik van Velzen, bij zijn arrestatie door de politie wegens zwarte handel, neer geschoten. Zijn toestand baart zor gen. Twee agenten, die op de Nieu- wendijk patrouilleerden, trachtten V. V. te arresteren. Aanvankelijk ging hij mee, doch op de N.Z. Voor burgwal nam hij de vlucht De po litieagenten vuurden enkele waar schuwingsschoten af en de vluch teling gaf zich over. Even later ont stond weer een worsteling het publiek bemoeide zich met het ge val en koos de zijde van de arres tant en hierdoor, aldus de ver klaring van de desbetreffende agent van politie ging plotseling de revolver nogmaals af. De arres tant werd in de schouder nabij de hals getroffen. Hij is overgebracht naar het binnengasthuis, waar een foto aantoonde, dat de longtop is geraakt. Al bestaat er geen direct gevaar voor zijn leven, toch baart zijn toestand zorgen. Geen directe toezegging over het houden van verkiezingen „Ik vraag discipline en opoffering" Omstreeks middernacht heeft de Franse Nationale Vergadering Henri Queuillo gemachtigd het premier schap te aanvaarden. Queuillo wist 351 stemmen op zich te verenigen. Tegen hem stemden 196 leden der Assemblee. Tot de laatstcn behoor den de communisten en enkele Gaul- listisch-gezinden. Het merendeel van laatstgenoemde groep heeft zich cchtcr van stemming onthouden. Queuillo kreeg do steun van socia listen, MRP-leden, do meeste radi calen, enige „gematigden en con servatieven en enkele Gaullistisch- gezinden. In zyn redevoering had hij gesproken over een ernstige cri sis in Frankrijk en verzocht om „discipline en opoffering" om do franc te redden. „Ik vraag U niet Uw persoonlijke sympathie te laten blijken", zo zei Queuille, „maar ik vraag om een mogelijkheid om ge zamenlijk actie te kunnen voeren voor do redding van Frankrijk. Queuille beloofde <lo staatsuitgaven to beknotten en hervormingen aan te brengen in het bestuur van gena tionaliseerde industrieën. Hij zei ook dat hy fiscale maatregelen zou invoeren voor het verkrijgen van 80 millioen franc, tegen het einde van het jaar. Queuille legde de nadruk op het gevaar voor een inflatie en de noodzaak om het probleem van lonen, prijzen en valuta op te lossen. Hij zei, dat hij ruim gebruik zou maken van de volmachten door de vergadering aan de regering-Mnrie toegestaan. (Met behulp hiervan had de minister van financiën, Paul Re.v- naud, economische maatregelen wil len nemen om het vertrouwen van het publick te herstellen). De duurtctoeslag van 2.500 francs, Dr. Van Mook liet op Schiphol niets los „Ik ben hier voor het voeren van besprekingen met dc regering en ik weet niet hoe lang ik in Nederland zal blijven". Hiermee wimpelde dr. Van Mook alle nieuwsgierige jour nalisten af die gisteravond naar Schiphol waren gekomen om bij aankomst van dc hoge functionaris uit Indonesië iets van hem trach- ter. „los" te k» ..j£ën. Maar dr. Van Mook had zoveel haast om ln de ge reedstaande auto te stappen, dat zelfs de filmmensen nauwelijks ge legenheid hadden, opnamen te ma ken. Mevrouw Van Mook en haar dochter waren op het vliegveld ter verwelkoming. Ook waren cr tal van autoriteiten, o.a. de ministers Sassen. Van Schaik en Götzen en voorts dr. Beel, die waarschijnlijk Zondag naar Indonesië vertrekt. Bernadotte gaat zetel op Rhodos verlaten Graaf Bernadotte, die spoedig, nadat hü op 18 September van Bei roet naar het eiland Rhodes terug keert naar Parijs vertrekt. Is van plan zijn hoofdkwartier op genoemd eiland op te heffen, werd gisteren vernomen. De bemiddelaar heeft gezegd, dat zijn rapport ln de loop van dc vol gende week aan de Verenigde Na ties voorgelegd zou worden. Het rapport zal aan de algemeen secre taris Trygve Lie ln Parijs gezonden worden. Onbehoorlijk gedrag van Belgische maatschappijen Twee Belgische maatschappijen voor onroerende goederen hebben do Belgische regering in verlegen heid gebraoht. Zij eisen, dat een stuk grond in de provincie Luik, waar tienduizend Amerikaanse sol daten begraven liggen, binnen acht dagen wordt verlaten door de Ame rikaanse autoriteiten die het destijds hebben opgevorderd. Voorts moeten do Amerikanen volgens de eisers het eigendom in zy'n oorspronkelijke staat terugbrengen. Een protest van de plaatselijke vereniging BelgiëAmerika by de regering had tot resultaat dat ver tegenwoordigers van de twee maat schappijen bij Spaaks kabinetschef, Drapier, werden ontboden. Zij zijn door deze op de onbehoorlijkheid van hun gedrag gewezen. „U hebt nog de gelegenheid uw figuur te redden in dien u de Amerikanen zo spoedig mogelijk excuus aanbiedt", zei Dra- pier. De mannen antwoordden: „Wij zien niet in waarom wy excuus zou den moeten aanbieden". „Verdwijn dan. Meer heb ik niet te zeggen", luidde de regeringsrepliek. Gisteren heeft Pierre Vermeylen, dc minister van binnenlandse zaken, aan de pers medegedeeld, dat de re gering ongelukkig genoeg aan han den en voeten was gebonden en niet in staat was iets te doen tegen de Voor fietsen met hulp motor geen rijbewijs nodig De ANWB heeft er in een adres aan de minister van financiën op gewezen, dat het rijwiel met hulp motor, wat de verkeerswetgeving betreft, binnenkort gelijkgesteld zal zijn met een rijwiel, d.w.z. et- mag mee worden gereden op rij wielpaden en de bestuurder zal geen rijbewijs nodig hebben De ANWB dringt er bij de minister op aan. te willen bevorderen, dat de bezitters van een rijwiel met hulp motor worden vrijgesteld van de betaling van motorrijtuigenbelas ting.. gerechtelyke actie die de maat schappijen hebben ingesteld om hun bezit terug te krijgen. De Belgische regering heeft de Amerikaanse haar spyt betuigd. Op 19 September zal een delegatie uit het Belgische kabinet met een deta chement troepen naar het kerkhof gaan om de Amerikaanse doden vol ledige militaire eer te bewijzen. De door de maatschappijen in de dagvaarding gestelde termyn loopt Woensdag af. De eisers dreigen zon der nadere waarschuwing en op kos ten van dc gedagvaarde, het land in zijn oorspronkelijke staat te zullen doen terugbrengen. Men overweegt nu, de stoffelijke overschotten der gesneuvelde eolda- ten naar andere militaire begraaf plaatsen in Europa over te brengen. Kleurenfilm van de feesten te Amsterdam De cineast Henk Alsem heeft een kleurenfilm gemaakt van de feeste lijkheden in Amsterdam by jubileum en inhuldiging. De ruwe schets er van is gisteren in Den Haag aan een aantal genodigden vertoond, dc definitieve versie van deze film, waarop de kleurige stoet door Am sterdams straten, close-ups van de koninklijke familie, de gebeurtenis sen In het Stadion en de vloot- schouw op het IJ te zien zijn, zal nog vanavond in een der Haagse bioscopen draaien. Bacillendrager besmette gestoomde bokking De geneeskundige hoofdinspec teur van de volksgezondheid deelde mede. dat in enige gemeenten in het Noorden des lands in de afge- lopen week gevallen vastgesteld zijn van paratyphus. veroorzaakt door gebruik van gestoomde bok king, die op 19 Augustus is gerookt en verkocht werd op 21. 22 en 23 Augustus. De bokking was behandeld door iemand, die bacillendrager bleek te zijn. Deze persoon is sedert 23 Au gustus niet meer werkzaam in het betrokken bedrijf, zodat deze be smettingshaard verdwenen is. dio voor deze week is toegestaan door Robert Schuman, dc demission- nairc premier, zal door Quouille's regering worden gehonoreerd, „maar zy kan niet verder gaan. Onze eco nomie bestaat alleen, dank zij de Amerikaanse hulp". Queuillo nam geen onmiddellijke beslissing over do algemene verkie zingen, die o.a. door de Gaullisten worden verlangd, maar hy deed do belofte een nieuw verkiezings systeem in te voeren IIy vervolgde: Dit kan echter niet worden gedaan, voordat do eerste tekenen te zien 7-ijn van economisch herstel" Queuille zei, dat er geen verande ring zou komen in de Franse buiten landse of imperiale politiek. Vliegtuig wierp krans op Benesj' kist Overleden president op zijn eigen grond bijgezet Gistermorgen is het stoffelijk overschot van Eduard Benesj, door vrienden van de overledene naar de grafkelder in het park van de re sidentie van de president te Sczl- movo Oesti. gedragen. Mevrouw Benesj stapte achter de kist, een tuil rode rozen ln de hand, vergezeld van Vojta Benesj, broe der van de ex-president. De minis ters, het corps diplomatique, afge vaardigden van do Tsjechische jeugd, de Sokols, de oudstr(jders, do gemeenteraad van Sezlmovo Oestl en van Tabor stonden rondom de grafkelder. Toen, na de godsdienstige plech tigheden, do militaire muziekkapel het volkslied speelde, werd de kist langzaam in de kelder gebracht. Op dat ogenblik viel een lauwerkrans, uit een vliegtuig geworpen op enkele meters van de kist. Mevr. Benesj 19 daarna de grafkelder binnengegaan en wierp de rozentuil op de kist. Dit gebaar werd herhaald door allo aanwezigen, terwijl een dodenmars weerklonk en de dorpsklok luidde. Rentetrekkers krijgen per 1 October kinderbijslag Bij Kon. Besluit van 27 Augustus is bepaald, dat de kinderbijslagwet voor invaliditelts-, ouderdoms- cn wczcnrcntetrckkers In werking zal treden met ingang von 1 October a.s. Op dezelfde datum treedt de wet tot aanvulling van renten krachtens dc invaliditeitswet in werking. ZEEPOST NAAR OOST EN WEST Naar Indonesië vertrekt op 17 September het s.s. „Waterman". Hiermede kan zeepost worden ver zonden. mits deze uiterlijk Maan dag. 13 September, ter post la be zorgd. Naar Curasao vertrekt op 14 Sep tember het s.s. „Socrates" en op 17 September het as. „Maas". Naar Suriname vertrekt op 14 September het s a. „Stuyvesant". Met deze drie schepen wordt zee post naar de genoemde bestemmin gen verzonden. Het verdient aanbe veling de stukken drie dagen tevo ren ter post to bezorgen. Prins George van Griekenland heeft zich buitengewoon gelukkig geprezen uit naam van de koning der Hellenen to hebben kunnen deelnemen aan dc zo Juist gepasseerde unieke gebeurtenissen in het nationale leven van ons dappcro volk. Dc prins wenst alle mogelijko voorspoed en grootheid aan Hare Majes teit dc Koningin der Nederlanden cn haar loyale volkeren. Generaal H. D. Crerar, die Canada vertegenwoordlgdo bij de Inhuldigingsplechtigheid heeft, een bezoek gebracht aan de militaire Cana dese begraafplaats op dc Holtcrberg. HIJ dankte de Inwoners van Holten voor hetgeen zil deden voor de graven van zijn soldaten. Dc Kroonprins van Zweden. Gustav Adolf, heeft de heer D. dc Bes, directeur van het Amstclhotcl, waar een groot deel van de vorstelijke gasten heeft vertoefd, onderscheiden met de koninklijke Zweedse Vasa-ordc. Min. pres. Drccs bezocht Donderdag middag de tentoonstelling „Groningen 1918". 's-Avonds werd dc expositie ge sloten. Ondanks de tegenvaller van een paar regendagen was het bestuur over de financiële resultaten niet ontevreden. Donderdagmorgen woedde een fello brand ln een ll|kklstcn-fnbrlek te Mid delburg. De schade bedraagt 15 A 20.000 gulden. Controleurs van dc CCD brachten te Alphen en Rlel op enkele meters van de Belgische grens een Bel gische luxe-auto tot stilstand. Behalvo de chauffeur en een passagier bevonden zich ook 32 biggen In dc wagen, bestemd voor frauduleuze uitvoer. In het Bra bantse Hoeven kwamen Woensdag 1500 meisjes van dc Boerlnncnbond bijeen om hun vreugde uit te zingen cn te dansen over het welslagen der oogst. Ex-admiraal Blehaut cn vijf oud-minis ters van de Vichy-regerlng zijn uit het Franse Lpgloen van Eer gestoten. Een Russische piloot heeft het wereldrecord zweefvliegen verbeterd in een tweeper soons toestel. HIJ legde 100 km af met een snelheid van 60 km per uur. Drie leden der bemanning van een Ame rikaanse DC 3 zijn omgekomen doordat hun valschermen niet werkten. ZIJ sprongen uit hun toestel omdat het to pletter dreigde te vallen De Deense zwemster Elna Andcrsson is Vrijdag morgen vroeg van kaap Gris Nez uit vertrokken om het Kanaal over te zwemmen. Vorig Jaar moest zij na 21 uur gezwommen te hebben opgeven. Weerbericht MINDER WARM Weersverwachting, geldig tot Zaterdag- I avond: Vrij veel bewolking. Enkele plaatselijke buien, hier en daar met licht onweer. Daling van tempera- ttinir, vooral in de kuststrook. Aanvan kelijk zwakke ver anderlijke wind. la ter zwakke tot ma tige wind tussen Zuid en West. 12 Sept Zon op 6 09. onder 19.03; maan op 17 16. onder 13 Sept.: Zon op 6.10, onder 19.00| aan op 17.51, onder 0 40.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1