DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Burgeroorlog dreigt in de Republiek Indonesia „Communistische actie strafbare daad" Toestand in Midden- en op Oost-Java zeer slecht" Scherpe reactie op straffen na Eerlijnse incidenten Onoverbrugbare kloof houdt de Grote Vier verdeeld Communistische opmars naar de macht Koningin Juliana bezocht Londen Communisten ontketenen de strijd tegen de regering-Hatta Dr. Moesso roept op tot „heilige oorlog" Republikeinse inbreuken op het bestand nemen sterk toe Toestand in de stad tot berstens toe gespannen Tachtig dagen: luchtbrug Gesprek te Moskou Dinsdag hervat Achter de onlusten in Z.O.-Azië zit een centrale leiding Communiqué van de Nederlands- Indische regering Plannen voor twee evangelistische wereldcongressen Troepen van India vorderen snel Woensdag 15 September 1948 Achtste jaargang, No. 1122 Opgericht door de Stichting ,,Hei Parool'' - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnemcnts- prljs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers j Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDERa Koningin Juliana heeft Dinsdag onverwacht een particulier bezoek aan Londen gebracht. H. M. maakte de reis met Prins Beruhard. Dinsdag omstreeks 11 uur kwamen, zij te Londen aan. De Dakota, waarin het konink lijk paar reisde, werd door Prins Bernhard zelf bestuurd. Slechts enkele hoge functionarissen wis ten van het bezoek af. De koningin bracht meer dan een uur door in de John Ruskin-school voor gedeelte lijk blinde kinderen. Zij toon de diepgaande belangstelling voor de moderne middelen en methodes, die op deze school in gebruik zijn. Een woordvoerder van de Lon- dense gemeenteraad, die de leiding heeft van de school, zeide, dat het bezoek .geheel particulier én offi cieus" was. In het begin van de avond is koningin Juliana met prins Bern hard van het vliegveld Northolt nabij Londen v/eer naar Nederland vertrokken. Dr. Evatt in ons land Met het KLM-toestel uit Londen, dat Dinsdagmiddag om vier uur op Schiphol landde, kwam in ons land aan de Australische minister van buitenlandse zaken, dr Herbert Evatt. Generaal Spoor: ,,De militaire situatie op Java wordt met de dag slechter daar het aantal inbreuken op de wa penstilstand van de zijde van de republiek toeneemt", aldus ver klaarde luit.-generaal Spoor, op perbevelhebber van de Neder landse strijdkrachten in Indo nesië Dinsdag in een exclusief interview met United Press. Generaal Spoor zei. dat de toe stand op Oost-Java, waar de Neder landse territoriale bevelhebber gene raal Baay verleden week de republi keinen opdracht gaf een einde te maken aan de infiltratie in Neder lands gebied, zeer slecht is. Hij verklaarde met nadruk, dat ge neraal Baay geen ultimatum had uitgegeven. „Het was een waarschu wing. Wij wachten nog steeds op het republikeinse antwoord en wellicht is het noodzakelijk in dit gebied stap pen te ondernemen." Toen de generaal gevraagd werd of de Nederlandse troepen onder iedere omstandigheid verlof gegeven zou worden de status quo lijn te over schrijden, antwoordde hij: „Neen, behalve op één voorwaarde, Ier ach tervolging van benden die dekking zoeken achter de status quo lijn." Ik heb mijn troepen opdracht gegeven de status quo lijn te overschrijden en benden onschadelijk te maken die op door de Nederlanders gecontroleerd gebied opereren en dan hun heil zoe ken achter deze lijn. Doch ik heb mijn troepen verder opdracht gege- ve geen gebied te bezetten over de status quo lijn. Generaal Spoor verklaarde voorts, dat er gedurende de maand April 90 republikeinse in breuken op de bestandsvoor- waarden hadden plaatsgevonden, 120 gedurende Mei, 160 in de maand Juni, 180 in Juli en 250 in Augustus. Hij zei, dat het ge middelde aantal grensincidenten van 28 Juli tot 17 Augustus 125 bedroeg, terwijl van 18 Augustus tot 8 September het gemiddelde tot 147 per week steeg. Een overzicht van de gerapporteer de incidenten wees uit, dat de toe stand voornamelijk op midden-Java ernstig was. waar volgens de gene raal. de republikeinen goed bewa pende benden van ongeveer 100 man sterk naar het door de Nederlanders gecontroleerde gebied stuurden, het geen vanzelfsprekend tot botsingen leidde. Beroep op U.N.O. Naar aanleiding van cle inciden ten in Oost-Java heeft een repu blikeinse woordvoerder nog ge zegd: „Indien de Nederlanders on ze posities aanvallen, zullen wij terugvechten". Deze zegsman deel de verder mee, dat Djogja een re gelrecht beroep op de Veiligheids raad voorbereidt, om de „volkomen mislukking" van de UNO-commis- sie voor goede diensten te rappor teren. Nieuwe vleesbonnen drie weken geldig De vleesbonnen, die deze week worden aangewezen zullen op nieuw een geldigheidsduur van drie weken hebben. Het publiek zal er rekening me de moeten houden, dat in vele ge vallen op deze bonnen gedurende de eerste dagen niet kan wor den gekocht, omdat de bevoorra ding van de slagers slechts in langzaam tempo kan plaats heb ben. Met 356 tegen 1 stem heeft liet congres van de Duitse sociaal-demo cratische partij dr. Kurt Schumacher tot voorzitter van de partij herkozen. Schumacher is herstellende van een langdurige ziekte, maar hij zal weldra zijn werk weer opnemen. Het republikeinse radiostation maakte bekend, dat gevechten waren uitgebroken tussen uiterst linkse en rechtse groepen in Soerakarta, de grootste stad van de Indonesische republiek, 60 mijl ten noord-oosten van Djokja. Volgens de berichten is het treinverkeer tussen de beide steden tijdelijk stopgezet. De republikeinse regering heeft een beroep op de bevolking gedaan om wet en orde te eerbiedigen, daarbij waar schuwend. dat strenge maatregelen genomen zullen worden tegen de wetovertreders. Bijzonderheden over de gevechten ontbreken nog. De gevechten In Soerakarta zijn waarschijnlijk uitgebroken als gevolg van de weigering van cle krachtige Moslim en nationalistische partüen om zich aan te sluiten bij de communisten in een volksfront. Ondertussen zet de nieuwe communistische partijleider dr. Mocsso. die verleden maand in Djokja aankwam na een verblijf in Moskou van 25 jaar, zijn rondreis door de Republiek voort, waarbij hy in redevoeringen op wekt tot ontbinding van het Hatta-kabinet. veronderstelling, dat de communis ten juist hierop speculeren, ligt voor de hand, wanneer men kennis neemt van de ultra-linkse activiteit, die de laatste weken, niet alleen in Indonesië, maar ook in Burma, Indo-China en Malakka, aan de dag is getreden. Tekenend voor de bedoelingen der communisten is een rede, die Mocsso enkele dagen gele den op een massabijeenkomst van de communistische partij te Madiocn heeft gehouden. Moes- so, die kortgeleden van een ver blijf van meer dan twintig jaar te Moskou teruggekeerd ls in Djogja, vertelde zijn hoorders onder meer: ,,De Nederlanders -ijn onze vijanden. Wij erkennen geen enkele overeenkomst. Sta tus quo lijnen bestaan voor ons niet meer. Onze strategie is er in de eerste plaats op gericht, zoveel mogelijk Nederlanders te doden en hun wapens buit te maken." Deze woorden laten weinig ruimte voor twijfel aan de opzet van de Partai Kommunis Indonesia, die en kele weken geleden een Volksfront stichtte waarip drie andere linkse groeperingen, o.a. de partij van Sja- rifoeddm, werden meegetrokken in een groepering die op deze wijze zijn aantal zetels in het K.N.I.P., het voorlopige parlement, tot die van een hecht blok geconsolideerd ziet. Een poging om ook de Masjoeml en de Partai Nasional Indonesia de gematigde partijen, die in het kabinet-Hatta vertegenwoordigd z(jn mee te krijgen, mislukte. De Mohammedanen en de nationalisten wezen kort na elkaar deze oproep ln krachtige bewoordingen af. Moesso blUft *echter de machtige Mohammedaanse organisatie aan lokken, want in zyn rede te Madioen verklaarde hjj dat de communisten niet tegen de godsdienst zyn en ver der speculeerde h\j op het religieuze sentiment van de Moslims door te zeggen, dat als zjj niet door de Ne derlanders onderdrukt wensten te worden, thans het ogenblik voor een heilige oorlog was aangebroken. De gevechten worden beschouwd als de inleiding tot een communis tische campagne, die de omverwer ping van de regering-Hatta en de vestiging van een communistisch regime in Djogjakarta tot doel heeft. Er bestaat daarom vrees, dat de ongeregeldheden zullen uitgroeien tot een complete burgeroorlog. De Minister Stikker naar Washington De minister van buitenlandse za ken. de heer nir. D. U. Stikker, vertrekt heden voor een kort be zoek naar Washington, teneinde besprekingen te voeren over de al gemene politieke verhoudingen en over de ontwikkeling van het com munisme in het Verre Oosten. Dr. Beel te Batavia Dr. Beel is heden te Batavia aan gekomen. Hij werd verwelkomd door Raden Abdoelkadir, de heer Neher, luitenant-generaal Spoor en vele militaire en burgerlijke au toriteiten. Ter gelegenheid van het regeringsjubileum en de inhuldiging van H.M. Koningin Juliana werd ook in'Indonesië uitbundig feest gevierd. Het paleis van de luit. gouverneur-generaal Van Mook was met 3400 lampen geïllumineerd NIEUWS VAN HET DROGE EILAND De Bcrlljnse correspondent van het A.N.P. meldt: „De landelijke besturen van de sociaal-democratc-n, katholieken en libe ralen en de „onafhankelijke Vakvereni ging" hebben Dinsdag in Schönebcrg, een voorstad van Berlijn, een. ver gadering gehouden, waarin werd ge protesteerd tegen de veroordeling van de vijf Duitsers, die na afloop van de demonstratie van 9 September tijdens de onlusten bij de Brandenburger Tor waren gearresteerd Zoals mc-n weet. werden de vijf personen door het mili tair Sowjet-gcrcchtshof Maandag tot elk 25 jaar dwangarbeid veroordeeld. De vergadering nam een resolutie aan, waarin er tegen werd geprotesteerd, dat het proces achter gesloten deuren plaats vond, dat de beschuldigden ..geen gelegenheid werd geboden zich door een Duitse verdediger te laten bijstaan". De resolutie eindigt met de woorden: ,,Dlt vonnis staat ln zijn wil lekeur naast vonnissen zoals het natlo- naal-socialisme tegen politieke anders denkenden placht te vellen. Recht moet recht blijven ook voor een overwon nen volk Dr Suhr, de voorzitter van de Ber- lijnse gemeenteraad, deelde ln de vergadering mede, dat de Jongste der vijf veroordeelden een jongen was van z.estlcn jaren. Spreker twijfelde aan de waarde van de bekentenissen, die de beschirldlgdcn zouden hebben afgelegd, aangezien geep onpartltdlbie ooggetuige bij de terechtzitting aanwezig was. De laatste spreker, burgemeester dr. Frledensburg drong cr bij de pers op aan gematigd te reageren op het vonnis van het Sowjet-trlbunaal. Zulks ter wille van de tientallen gearresteerden over wier lot nog moet worden beslist cn ter wille ook van Berlijn, welks lot even eens onzekerder Is dan ooit ..De toe stand ln onze stad" zo besloot dr. Frledensburg „ls tot berstens toe gespannen en het ziet er naar uit, dat wij de strijd om vrijheid en recht straks zullen moeten voortzetten onder nog moeilijker omstandigheden en zon der de steun, die wij tot nu toe Indi rect door de conferentie te Moskou mochten ondervinden."» De Italiaanse koloniën Wisjinski overtreft zichzelf De plaatsvervangende Sowjet- mlnlster van buitenlandse zaken, Wisjinski beschuldigde Dinsdag de Westelijke mogendheden ervan te trachten de vroegere Italiaanse koloniën in Afrika onder elkaar te verdelen. De drie Westelijke vertegen woordigers ontkenden deze be schuldiging. Zo eindigde de tweede bijeen komst van de vertegenwoordigers van de Grote Vier opnieuw in een impasse. De enige beslissing c>.e totdusver is bereikt is, dat de Grote Vier nog tot heden half twaalf de tijd heb ben dit vraagstuk onder de ogen te zien. Als op dat tijdstip geen overeen stemming is bereikt, zal de zaak schap. der Italiaanse koloniën worden verwezen naar de algemene ver gadering van de Verenigde Naties. Wisjinski beschuldigde de Ver enigde Staten ervan het Italiaanse vredesverdrag te schenden, door een vliegveld te handhaven en uit te breiden in Tripolitanië. Het betreft hier een strategisch belangrijk vliegveld in Noord- Afrika, waar de Amerikanen een luchtbasis hebben, die in staat is de zware B-29 superforten te ont vangen. Aan het slot van zijn betoog stelde Wisjinski voor, de Italiaan se koloniën onverwijld aan Italië terug te geven onder toezicht van de Verenigde Naties. De Weste lijke mogendheden daarentegen wensen op Frans voorstel wel So- maliland terug te geven, maar voor het overige geen verandering te brengen in het huidige beheer- H.M. Koningin Juliana heeft op paleis Soestdijk enige leden van de Indonesische delegatie naar de jubileum- en inhuldigingsfeesten ontvangen. In de bibliotheek on derhield H.M. zich geruime tijd met haar gasten. Het is de eerste foto van Konin gin Juliana in een officiële functie va Haar troonsbestijging. V.r.n.l.: Koningin Juliana, de Sultan van Pontianakde Sultan van Ternate en de Sultane van Ternate. Dinsdag 14 September was de tachtigste dag van de Berlijnse blokkade. Op 26 Juni, toen het normale verkeer tussen Berlijn cn West-Duitsland tot stilstand kwam, trad tevens de air lift", de lucht brug, in werking. Reeds tachtig dagen en nachten lang hebben Britse en Amerikaanse militaire vliegtuigen voedsel, grondstoffen, steenkool, etc. naar het „droge eiland" gebracht. Na afloop: „Geen nieuws" Voor het eerst sedert 30 Augus tus hebben de drie vertegenwoor digers der Westelijke mogendhe den te Moskou Dinsdagavond we derom een onderhoud gehad ,met de minister van buitenlandse za ken van de Sowjct-Unle, minister Molotof. De laatste was ln gezel schap van de plaatsvervangende minister Smirnof. Het onderhoud duurde van zes uur 's avonds tot half acht. Daarmede was het het kortste gesprek dat de vier politici hadden in de huidige serie conferenties, die op 31 Juli begon en nu tot tien is uitgegroeid. Het commentaar, dat de gezan ten hadden na afloop van de con ferentie was nog korter en vager dan anders. De Amerikaan beant woordde een vraag, of hij ieis te zeggen had met: „Wij spraken met Molotof en Smirnof. Geen com mentaar". Op de vraag of er nog nieuwe besprekingen zouden vol gen repliceerde Smith ten tweeden male met: „Geen commentaar." Daarna gingen de drie diploma ten naar de Britse ambassade, waar zij nog een uur bijeen bleven vermoedelijk om de rapporten op te stellen aan hun regeringen. WIJ hebben er steeds weer op gewezen, dat men de gebeur tenissen in Indonesië toch vooral niet moet zien als iets, wat speciaal eigen zou zijn aan onze voormalige Overzeese gebiedsdelen, maar dat men alleen dan het juiste perspec tief krijgt, wanneer men ze be schouwt in verband met de ontwik keling in heel het Zuidoosten van Azië. Dit gold voor het nationalis me in zijn verschillende vormen; dit gold en geldt evenzeer voor de houding, die de Republiek aannam en aanneemt, maar dit had tenslotte evengoed betrekking op de wijze, waarop de regeringen in Engeland en de Ver. Staten, respectievelijk de publieke opinie in die landen rea geerden. En dat geldt nu wel in zeer bijzondere mate voor wat er in het gebied van de Republiek thans vertoond wordt: de opmars van het communisme naar.de macht. In heel het Oosten en Zuidoosten van Azië is het communisme sinds de dagen van de bevrijding van de Japanners op mars naar de macht. Eerst concentreerde het zijn krach ten uitsluitend op het Noordoosten, d.w.z. op Mandsjoerije en het Noorden van China en zodra die Noordelijke tangbeweging om het China van Tsjang-kai-Tsjek en de resten van het Westers imperialis me in hqt Oosten van het continent met succes scheen te worden be kroond, werd ook de Zuidoostelijke tang in beweging gebracht Vietnam eerst, waarop Birma cn Malakka en nu de Republiek op Java volgden Wij zeiden: de tangen worden in beweging gebracht. Want het lijdt naar onze mening geen twijfel, dat deze communistische acties en op standen centraal worden geleid. Dit zijn maar niet plaatselijke of regio naal autochtone bewegingen, hier zit een centrale leiding achter, die do algemene strategie bepaalt. Kort na de oprichting van de Kominform voor Europa zijn er berichten geweest over de oprich ting van een dergelijke organi satie voor Azië, berichten waar aan toentertijd en daarna opval lend weinig aandacht is geschon ken in de Nederlandse pers, ja wij kunnen gerust zeggen in_de Europese pers. Naar onze mening bewijst de gang van zaken het bestaan van een dergelijke orga nisatie. De tactiek, die in het Zuidoosten van Azië wordt toegepast en die ook in de Republiek heeft dienst gedaan, is altijd dezelfde; hij is trouwens ook dezelfde, die in Europa altijd weer wordt gepro beerd. In de eerste jaren gaat het commuoisme heel bescheiden schuil achter de nationale bewe ging, van die tijd der teruggetrok kenheid maakt het gebruik om die nationale beweging van binnen uit te hollen en tenslotte komt het te voorschijn mpt de pretentie van de enige consequente strijdbare dra ger van die nationale gedachte te zijn. En cteze tactiek heeft daarom zo'n succes, omdat de vijand, waar tegen de communisten zich in de verschillende jaren keren, altijd dezelfde blijft: het Westers Imperialisme en kapita lisme. Alleen neemt, naarmate het communisme het masker meer afwerpt, het aantal partijen, groe- De Nederlands,Indische regering heeft heden het volgende communiqué uitgegeven: De ontwikkeling van de communistische actie gedurende de laatste maanden in Zuid-Oost-Azië en elders heeft daldelUk de methoden cn doeleinden van deze actie in het licht gesteld. Mag zij aanvankelijk de schijn aannemen van legale wegen te vol gen, zodra de omstandigheden daarvoor rijp worden geacht ont hult zij zich als een beweging, welke gericht is op omverwerping of tenminste aanranding van het gevestigde wettige gezag en ont wrichting van het maatschappelijk en economisch leven. Daarom moet communistische activiteit gekenmerkt worden als strafbare daad, ook in het stadium van bedekte en ondergrondse werkzaamheid. Het bewijs van misdadig oog merk wordt dagelijks geleverd door de ontwikkeling, welke deze be weging in duidelijk opeenvolgende stadia vertoont en die steeds op gewelddadige aantasting van de openbare veiligheid uitloopt. Zij schroomt ook niet om vanuit repu blikeins gebied onrust te wekken Dr. Robert A. Cook, voorzitter van de internationale beweging „Youth for Christ" heeft plannen onthuld voor twee evangelistische wereld congressen in 1949 een in Zwitser land en een in Tokio en voor 1 000 nieuwe „Youth for Christ" samen komsten. tegen de zomer van 1949. Dr. Cook was zojuist teruggekeerd uit Zwitserland, waar hij 21 en 22 Augustus het evangelistisch wereld congres te Beatenberg had bijge woond. „Het succes van het congres te Beatenburg", zo zeide dr. Cook, „heeft zelfs de meest optimistische afgevaardigde verbaasd. Aanwezig waren 500 afgevaardigden uit 25 landen. Als we niet binnen 12 maan den in actie komen dan zullen we verder in de geschiedenis als hypo crieten geboekt staan" aldus dr. Cook. Gedetailleerde plannen zijn ge maakt voor de verschillende landen. Voor Nederland heeft men zich tot doel gesteld 200 000 bekeerlingen te maken benevens een School met de Bijbel te stichten. Twintig evangelistische ploegen zijn er na het congres op uit getrok ken om in 200 steden en 10 landen' gedurende de maand September sa menkomsten te leiden. en geweld te plegen in niet-repu- blikeinse streken, geheel in strijd met de bestandovereenkomst. Mitsdien acht de regering het noodzakelijk uitdrukkelijk te ver klaren, dal iedere communistische actie in strijd is met de openbare orde en valt onder de strafartike- len, welke de openbare orde be schermen. Dit geldt evenzeer voor indivi duele activiteit als voor het deel nemen aan verenigingen op com munistische grondslag. Terwijl reeds geruime tijd van overheidswege maatregelen tegen deze misdadige werkzaamheid zijn getroffen zal nu verder deze werkzaamheid met alle ten dienste staande wettige middelen worden bestreden. Het spreekt van zelf, dat deze bestrijding zich alleen richt tegen hen, die de misdadige oogmerken der communistische agitatie uit voeren, nastreven of propageren en niet .tekort doet aan vrijheid van woord en geschrift of van politie ke organisatie, zolang deze geen communistische ondergrond heeft en daarmede grenzen van wettige en vreedzame actie niet worden overschreden. Radio-reportage van intocht in Den Haag Van de intocht van koningin Juliana te 's-Gravcnhage op Za terdagmiddag 18 Sept. zal een radio-reportage worden uitgezon den van ongeveer 15 tot 16 uur over beide zenders Hilversum I cn Hilversum U, als gezamenlijk pro gramma. pen en personen, dat als handlan gers van dat Westers imperialisme wordt voorgesteld, steeds toe. Van het ogenblik af, dat Sjari- foeddin zijn „schuldbekentenis" uitsprak, hebben wij verwacht, dot de communisten in de Republiek een poging zouden doen om zich meester te maken van de leiding. Zijn bekentenis, dat de methode van het „nationale volksfront" verkeerd was geweest, alleen al was hiervoor een haast niet te miskennen aanwijzing. AAROM de communisten ln de Republiek op dit mo ment hun masker afwerpen? Dit kan samenhangen met de situatie in de Republiek, ongetwijfeld. Maar toch moeten wc ons ook ln dit geval vooral niet blind staren op Java. De communistische actie in de Republiek is meer dan een locaal verschijnsel, zij is een on derdeel van wat er in Zuidoost- Azië gebeurt (een afleidingsma noeuvre voor Birma cn Malakka b.v.), ja een, zij het nog zo be scheiden deel, van een wereld- strategie. Ook in dit opzicht is de wereld één cn wie de ontwikke ling van de crisis tussen Oost en West, waarvan het centrum op het ogenblik nog in Berlijn ligt, heeft gevolgd, weet, dot cr Moskou alles aan gelegen moet zijn om het front van het Westen te verzwak ken, waar ter wereld het daarvoor maar kans meent te zien: in da Italiaanse koloniën, in Palestina, maar evengoed in.... Indonesië. Aanval op Haiderabad morgen voor de V.N. In gezaghebbende kringen te Poe na wordt verondersteld, dat de twee voornaamste spitsen van het Indischo leger, dat op vijf plaatsen Haidera bad is binnengerukt, binnen zes da gen rondom Secoenderobad, het voornaamste doel, zich kunnen ver enigen. Op het ogenblik zijn deze spitsen minder dan 250 km van el kaar verwijderd. De ene colonne is 120 km. in Oostelijke richting van Sjolapoer (Bombay) naar Rajasoer (160 km van de hoofdstad Haidera bad) opgerukt, terwijl de andere uit Bezwada (Madras) naar het Noord westen is getrokken tot de buiten wijken van hot belangrijke wegen- knooppunt Soerijapet, ongeveer 100 km. van Secoederabad. Deze kolon- nes elk zijn meer dan 150 km opge rukt in Haiderabad. De Ver. Naties hebben bekend ge maakt dat de Veiligheidsraad Don derdag om 15.00 uur zal bijeenkomen voor de behandeling van de invasie in Haiderabad door troepen van India. Opvolging van Jinnah De regering van Pakistan heeft bekend gemaakt, dat Khawaja Nazi- moeddin als waarnemend gouver neur-generaal is benoemd in de va cature, welke ontstaan is door over lijden van Mohammed Ah Jinnah. Khawaja Nazimoeddin, die 54 jaar oud is, voltooide zijn studie in Har row en Cambridge. Later werd hij toegelaten tot de Engelse advocatuur Nazimoeddin is een hadji, aange zien hij in 1936 de pelgrimstocht naar Mekka volbracht Engeland vertraagt demobilisatie De Britse regering heeft be sloten, dat de militairen, die in de komende maanden gedemobi liseerd zouden worden, nog drie maanden in dienst moeten blij ven. indien zij op Dinsdag hun eenheden nog niet verlaten heb ben, aldus heeft Herbert Mor rison, plaatsvervangend minis ter-president, bekend gemaakt in het parlement. „Het Huis zal uit de pers hebben vernomen, dat er in vele delen van de wereld spanningen heersen", zei hij. Door deze maatregel zal de Britse gewapende macht aan het eind van dit jaar 80000 man afgericht perso neel meer hebben dan oorspronke lijk het plan was. Weldra zal voor de drie catego rieën der strijdkrachten, legci\ vloot en luchtmacht, een speciale lichtings actie worden ingezet. Ook wordt de perfectie van de uitrusting, in het bijzonder op het gebied van lucht verdediging en infanteriewapens, be spoedigd. Het programma van het Nfcd. elftal Het Nederlands elftal zal volgens de Sportkroniek de volgende inter land-wedstrijden spelen: 31 Octo ber 1948 NederlandBelgië; 21 Nov. 1948 BelgiëNederland; 13 Maart 1949 NederlandBelgië, 31 Maart 1949 BelgiëNederland, 23 April 1949 NederlandFrankrijk; Begin Juni 1949 ZwedenNeder land en FinlandNederland Weerbericht OVERDAG DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond. Gedurende de avond r'n nacht zwaar bewolkt met enkele bdicn en WJ vooral langs de kust tlj- delIJK krachtig naar I 1 *3* Noordelijke richtingen I fik draaiende wind. Morgen overdag enkele over- It J drijvende wolkenvelden. I f Droog weer cn afne- l J mende wind. Iets kouder dan vandaag. 16 Sept.: Zon op 6.15. onder 18.53 maan op 18.47, onder 339.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1