DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nieuwe burgerkrijg en stakingen op republikeins gebied Queuille opent zijn compatriotten onaantrekkelijk perspectief Gen. majoor Dürst Britt van zijn functie ontheven Arnhem be devaartplaats voor 300 Engelsen Minister Stikker heden bij zijn Amerikaanse collega Nederlandse troepen achtervolgen geïnfiltreerde benden Legt Dr. Van Mook functie neer? Staat van beleg in Soerakarta „De taktiek van het eeuwige praten betreurenswaardig' Rouwplechtigheid te Berlijn Airbornes zien hun Deel van gesprek wordt gewijd aan Indonesisch communisme Dc slagers hebben een plan slagveld weer Leven wordt duurder, stakingen woeden als verterend vuur In kort bestek Vrijdag 17 September 1948 S Achtste jaargang, No. 1124 Opgericht door de Stichting ..Hex Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamschc Bank. Postbus 9 Abonnements- prijs 31 cent p. w. of 1 4kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Per» Redactie co Administratie: Snouckaertlaan '1, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Naar het republikeinse persbureau Antara Donderdag meldde, zijn er opnieuw gevechten uitgebroken in Socrakarta. De gevechten zou den zich binnen korte tfjd hebben uitgebreid over de gehele stad, terwijl zij aanvankelijk slechts plaats grepen in de directe omgeving van het station. Aan de schietpartijen gingen schermutselingen vooraf voor het bureau van de jeugdbeweging Pesindo, welke een half uur duurden. Uit berichten, welke in Batavia ontvangen zijn, blijkt, dat de strijd gaat tussen de communisten, welke gesteund worden door de Pesindo. tegen de revolutionnaire (Trotskistische) volksbeweging, terwijl het leger door belde bestookt wordt bij zijn pogingen om de rust te herstellen. Naar Reuter verneemt breidt ook de stakingsbeweging in de republiek zich uit. Op de olievelden van Tjepoe gingen de arbeiders over tot sta king. Deze breidde zich uit tot de gas-, post- en telegraafbedrijven en de dienst van het bosbeheer, al dus berichten uit republikeinse bron, die Batavia bereikten. Tjepoe is de tweede plaats in de republiek, waar een staking van ernstige aard is uitgebroken, se dert de Sobsi, het republikeinse vakverbond zich aansloot bij de PKI. Maandag staakten 600 arbei ders te Madioen, waardoor de wa tertoevoer in deze stad werd stop gezet. Ter zake de botsingen tussen Nederlandse troepen en benden, die vanuit het gebied van de repu bliek overvallen doen op door de Nederlanders bezet gebied, ver neemt United Press, dat Glen Ab bey, het Amerikaanse lid van een sub-commissie van de VN-com- missie van Goede Diensten naar Djokjakarta is vertrokken om een ontmoeting voor te bereiden tus sen Nederlandse en republikeinse officieren, om aan de schendingen een einde te maken. Een Neder lands verantwoordelijke woord voerder zou hebben gezegd, dat hij bereid was aan dergelijke bespre kingen deel te nemen, maar dat hij het nut ervan ten zeerste be twijfelde. Hetzelfde persbureau maakt melding van een onofficieel bericht, dat bij een botsing die zich in de afgelopen 48 uur voordeed ten Zuiden van Bata via, vier Nederlanders en veertien Indonesiërs zouden zijn gedood. Aneta rapporteert benden-ac tiviteit in Midden-Java. Naar schatting zouden in totaal duizend goed bewapende mannen in de na bijheid van Poerwokerto over de status quo-lijn Nederlands gebied zijn binnengedrongen. In de nacht van 6 op 7 September werd con tact gemaakt met deze benden, waarbij gebruik werd gemaakt van artillerie en vliegtuigen. De Indonesiërs verloren tot dusverre De Nieuwsgier te Batavia publi ceert hedenmorgen een telegrafisch ontvangen bericht van zijn corres pondent uit Den Haag: „Het staat thans vast, dat dr. van Mook als luitenant-gouverneur-generaal heen gaat. De besprekingen tussen de re gering en de landvoogd over het tijdstip van aftreden duren voort. Waarschijnlijk blijft dr. van Mook niet aan tot de instelling van de in terimregering, doch hij zal wel voor korte tijd naar Indonesië vertrekken voor het overgeven van zijn ambt. Een definitief besluit over het tijd stip van terugkeer is nog niet ge vallen. Wel is het zeker, dat dr. van Mook in dit stadium geen diploma tieke post zal aanvaarden. Tijdeus de besprekingen blijkt, de Neder landse regering te hebben erkend, dat het hoofdmotief voor haar han delwijze gelegen is in de verzeke ring van tweederde meerderheid voor de gorndwetsherziening." Naar aanleiding van de door ons doorgegeven publicatie van de Nieuwsgier deelde men ons te Den Haag van zeer gezaghebbende zijde mede, dat de regering in dit sta dium geen vrijheid heeft enige mededeling terzake te doen. Weerbericht WESTELIJKE WIND Weersverwachting tot Zaterdagavond: Voor het Noor den van het land: zwaar bewolkt met later plaatselijk enige regen. Nu en dan krachtige, bij de Waddeneilan den tijdelijk harde Westelijke wind. Weinig verande ring in tempera tuur. Voor het Zuiden van het land: Zwaar bewolkt met enkele tijdelijke opklarin gen. overwegend droog weer Meest matige wind tussen West en Zuidwest. Weinig verandering ln temperatuur. 18 Sept.: Zon op 6 19. onder 18.49; maan op 19.49, onder 6.02. 150 man, terwijl de Nederlandse verliezen slechts een dode en een gewonde bedragen. De achtervol ging wordt, blijkens Aneta, voort gezet. In Soerakarta Is naar Antara meldt de staat van beleg afgekon digd en or Is een militaire gouver neur benoemd. Do naam van de mi litaire gouverneur ls Gatot Soe- broto. Een republikeins woordvoerder te Batavia zei: „De toestand in Soera karta is niet ernstig, maar zeer ver ward. In Soerakarta zal de rege- ring-Hatta moeten bewijzen dat z\j de orde en rust kern herstellen". Deze zegsman vertelde dat er nog steeds gevochten wordt tussen de Stalinistische jeugdbeweging Pesin do samen met eenheden van de re publikeinse marine (de Alri) tegen eenheden van het republikeinse le ger (TNI) welke in Februari j.l. uit West-Java geëvacueerd werden. Hij zei dat deze geëvacueerde eenheden ook vechten tegen de geregelde di visies van de T.N.I. welke in Socra karta gelegerd zyn. Tenslotte vecht de Pesindo samen met de Alri tegen de Trotskistische revolutionnaire olksbeweging van Tan Malakka. De woordvoerder zei, dat de T.N.I. niet voor de regering maar voor zijn eigen oogmerken vecht. Slechts dè politie steunt de regering, maar deze houdt zich afzijdig van de ge vechten, daar haar sterkte te ge ring is. „Het is waarschijnlijk dat de regering nieuwe troepen uit Djogja zal sturen" zei h(j. De woordvoerder wees er nog op, dat het optreden van dc regering tot dusver geen succes heeft gehad, daar de gevechten nog steeds voort duren. Ook ongeregeldheden op Sumatra Intussen meldt de correspondent van Aneta te Medan, uit betrouw bare bron vernomen te hebben, dat IC September in Tapanoeli (een gebied ten Westen van het Toba meer) een „sociale revolutie" i uitgebroken. Een onder communis tische invloed staand volksleger is daarbij in opstand gekomen tegen de TNI en het republikeinse civiele bestuur. De militaire gouverneur van Ta panoeli en de commandant van de republikeinse strijdkrachten van Zuid-Tapanoeli zijn spoorloos ver dwenen. Verscheidene vooraan staande republikeinse persoonlijk heden werden door de opstande lingen gearresteerd. Aangenomen wordt, dat de opstandelingen in dit gebied de overhand hebben. Op 15 September heeft een bende van het republikeinse gebied, 15 kilometer over de statusquolijn een hinderlaag gelegd voor een Neder landse patrouille, tengevolge waar van drie Nederlandse militairen werden gedood en een gewond. Een Nederlandse militair wordt nog vermist. De Nederlandse patrouille werd van tien meter afstand be schoten met automatische wape nen. „Commissie van negen uitgeschakeld? (Van onze Haagse Redacteur) Het heeft in Den Haag de aan dacht getrokken, dat de Commis sie van negen mannen, die onmid dellijk na het optreden van de nieuwe regering nog eenmaal bij een is geweest, sedertdien niet meer voor overleg is uitgenodigd. Men vraagt zich met enige ver wondering af of de regering, juist nu de Indonesische kwestie in een zo moeilijk stadium is gekomen, geen aanleiding aanwezig acht het overleg voort te zetten. Ook de zo juist begonnen conferentie met de federale regering schijnt daar waarlijk wel aanleiding toe te ge ven. Bovendien zijn er nog de be sprekingen met dr. Van Mook, wel ke tot doel schijnen te hebben hem tot aftreden te bewegen, hoewel men in brede kringen, ook in Indo nesië, zijn aftreden op dit ogenblik uiterst ongewenst acht. Donderdagavond om half elf arriveer de met het lljntoestcl van de KLM, dc voormalige bevelhebber der 7 Decem- ber-dlvisie en gewezen territoriaal be velhebber op West Java de generaal majoor H. J. J. W. Dürst Britt. Gene raal majoor Dürst Britt Is op twee September door de legercommandant generaal Spoor ontheven van zijn commando over de 7 Deccmber-divisie en van zijn functie als territoriaal be velhebber. HIJ werd ontvangen door de generaal-majoor van het K.N.I.L., E. Englcs. Bij aankomst vertelde generaal-ma- Jooi Dürst Britt, dat hij zeer veront waardigd was over de berichten ln sommige bladen in Nederland en Indo nesië als zouden de soldaten van de 7 December-divlsie op onbevredigende wijze hun taak op West Java vervul len. Hun goede naam zou hij in Ne derland met kracht verdedigen. Op de vraag van een journalist of zich naar aanleiding van de bovenvermelde com mandowisseling ernstige ongeregeldhe den hadden voorgedaan tussen soldaten van de Koninklijke Landmacht en hel Koninklijk Nederlands Indisch Leger, waarover geruchten de ronde deden, antwoordde de generaal bevestigend. Zijn aftreden die naar hij mededeelde te wijten was aan controverse tussen de K.L. en het K N.I.L had kwaad bloed gezet bij zijn soldaten. De generaal verklaarde slechts „matig tevreden" te zijn over de huidige politieke toestand in Indo nesië. Deze situatie weet hij aan dc „tactiek van het eeuwige pra ten". Hij vreesde, dat de offers, die zijn divisie gebracht heeft de divisie telt maar dan 300 gesneu velden wellicht tevergeefs ge bracht waren. Op Schiphol werd de generaal na mens de chef van de generale staf ont vangen door de adluiut chef van dc generale staf, generaal majoor Droste Verder waren nog familieleden en hoge officieren ter begroeting aanwezig. Met hetzelfde vliegtuig als generaal- majoor H- J. J. W Durst Eritt. arri veerde op het vliegveld Schiphol de minister-president van Oost Indonesië, de heer Anak Agoeng met een zeven tal andere vertegenwoordigers van de deelstaten. „Eerste slachtoffer van Koude Oorlog Drieduizend Duitsers verzamelden zich Donderdag voor het raadhuis bij dc Ticrgarten in de Britse sector van Berlijn ter gelegenheid van dc begrafenis van een 15-jarige Duit ser, Wolfgang Scheuneraann, die tijdens de ongeregeldheden van ver leden weck Donderdag gedood werd Duizenden anderen omzoomden dc begrafenisroute. De leider van de Berlijnse so ciaal-democraten. Franz Neumann, sprak de menigte buiten het raad huis toe en zeide, dat Scheunemann „Het eerste slachtoffer van de koude oorlog" was. Verder zeide hij: „De zogenaamde vrienden van de vrij heid en de democratie hebben vijf andere Berlijners veroordeeld tot een zekere dood door hen voor 25 jaar naar Siberië te zenden. De strijd in het Heilige Land tussen Joden en Arabieren is, ondanks de wapenstilstand, nog' steeds gaande. Dan hier dan daar laaien de gevech ten op kleine schaal weer op en beide partijen houden ernstig rekening met nieuwe en grotere vijandelijkheden. De wegversperringen in de omgeving van Jeruzalem worden, om op alle eventualiteiten voorbereid te zijnj zwaar bewaakt. Na vier jaar De Poolse hoofdstad heeft zwaar onder de slagen van de oorlog ge leden en grote gedeelten van de stad liggen nog in puin. Reeds is men op verscheidene plaatsen met de wederopbouw begonnen, maar vele winkeliers z(jn nog verplicht hun zaken in de open lucht af te doen. Naar Reuter meldt heeft de Nederlandse minister van bui tenlandse zaken mr. D. U. Stik ker bij zijn aankomst te New York verklaard, dat naar zijn mening de communistische woe lingen in Indonesië deel uitma ken van een wereldplan van de communistische internationale. Hij vervolgde: ,,Ik hoop dat de Amerikaanse regering ten aan zien van de communistische dreiging in Zuid-Oost-Azië en in ons geval in het bijzonder voor wat betreft Indonesië een even ferm standpunt zal inne men als zij doet in de Berlijnse kwestie." Kringen uit het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken verklaren, dat de reis van minis ter Stikker is gemaakt op eigen initiatief. Het ligt in de bedoeling, dat onze minister heden een on derhoud zal hebben met minister Marshall. De diplomntieke correspon dent van Reüter te Washing ton legt verband tussen de reis van minister Stikker en het rapport dat onlangs is ge reed gekomen over het pro bleem van de communistische activiteit in het Verre Oosten. Dit rapport is opgesteld door de Amerikaanse diplomatieke verte genwoordigers in deze gebieden. Het ministerie van generaal Mar shall weigert bijzonderheden om trent de inhoud ervan bekend te maken. Insiders menen echter, dat de regering van de Verenigde Sta ten het in hoofdzaak eens is met de geest van de verklaring, die minister Bevin Woensdag aflegde, namelijk, dat er sprake moet zijn van een weloverwogen communis tisch plan in Zuid-Oost-Azië. Uit gezaghebbende bron ver neemt Hardcastle, Reuters corres- Athene moet succes van rebellen bevestigen Naar ln Griekse regeringskringen wordt bevestigd, hebben de Griekse rebellen van generaal Markos ln Oost- Thcssalié successen geboekt, waardoor de regeringstroepen gedwongen waren zich terug te trekken Men geeft toe, dat de troepen van de regering geringe verliezen leden en dat de communis ten een gemiddelde terreinwinst van acht kilometer behaalden De Ameri kaanse generaal van Fleet, militair adviseur bij de Griekse regering heeft zich naar het front begeven om zich van de toestand persoonlijk op de hoogte te stellen. pondent van Washington, dat er verband zou kunnen bestaan tus sen de gebeurtenissen in Zuid- Oost-Azië en de oppositie tegen het plan-Marshall van de zijde van de Kominform, daar „vele der in het plan-Marshall opgenomen landen een groot deel van hun economi sche bronnen hebben in hun bezit tingen in Zuid-Oost-Azië". 4 ons vlees in 2 weken plus vrije verkoop Men zal zich herinneren dat en kele weken geleden de slagers uit alle delen van het land protest vergaderingen hebben belegd tegen het beleid van de regering ten aanzien van de vleesvoorzie ning. Uit deze vergaderingen is het plan gegroeid te komen tot een constructief voorstel, dat aan de minister zou kunnen worden voorgelegd. Dit plan is nu gereed en om vat het volgende: le. De minister geeft de slagers vrijheid van in koop van het slachtvee; 2e. De minister wijst een vleesbon aan van 400 gram per 14 dagen, ter wijl de slagers zich verplichten deze bon te honoreren tegen door de minister vast te stellen ver koopsprijzen. 3e. Naast het vast gestelde rantsoen van vierhonderd gram ontvangen de slagers de ge legenheid tot vrije verkoop van vlees, dat beschikbaar komt door de vrije inkoop tegen lonende prijs. Hierdoor zal de zwartslach- ting de wind uit de zeilen geno men worden. De ruim driehonderd deelnemers aan de derde „Airborne-pilgrima ge" van Engeland naar Arnhem staan dit jaar in het bijzonder in het teken van wat het Nederlandse en Engelse volk gemeenschappelijk hebben gedaan in hun strijd voor de idealen van vrijheid, gerechtig heid en hun verlangen naar vrede. Dit bleek vooral uit de hartelijke en dikwijls ontroerende ontvangst, na de aankomst van de pelgrims per Airborne-special. Gisteren hebben de pelgrims waaronder een aantal manschappen, die actief deelnamen aan de slag om Arnhem, een rondrit over de slagvelden ge maakt, waarna des middags enkele plechtigheden plaats vonden als voorbereidingen van dc grote dag: de herdenking van de 17e Septem ber 1944. Hoogtepunt vormde gisteren de plechtigheid bij het monument te Oosterbeek. Brigadier P. H. W. Hicks, CBE, DSO cn UC was een van de spre kers bij de plechtigheid bij het Air borne-monument. Hij wees op de onthulling van een herinnerings plaquette in het vroegere hospitaal de Tafelberg door de Britse mili taire arts kolonel G. R. A. E. M. E. Warrack en op de herinneringspla quette, die hijzelf onthulde in het vroegere hoofdkwartier hotel Har- tenstein. Beide plaquettes werden aangeboden door de mannen van dc eerste Airborne divisions. Bri gadier Hicks sprak voorts zijn diep gevoelde bewondering er over uit, dat door de gebeurtenissen van Oosterbeek op de 26e September dit dorp niettemin in staat bleek de deelnemers aan de pilgrimage met zulk een overweldigende gast vrijheid tegemoet te komen. Hij las het welkomstwoord voor van de commissaris van de koningin in Bestrijding van biggen- smokkel In verband met de toenemende smokkelhandel in biggen aan de Belgische grens is in het „Voedsel voorzieningsblad" een wijziging van de „Verordening grenscontrole vee 1946" afgekondigd, waardoor het in- en vervoeren van varkens in, en het uitvoeren uit een in de verordening omschreven grensge bied, in het vervolg, evenals bij paarden, runderen en schapen, uit sluitend is toegestaan, wanneer het vervoer een door het Bedrijfschap voor Vee en Vlees ingestelde door laatpost passeert. Vervulling Zuid-Afrikaans gezantschap stuit op moeilijkheden Volgens de politieke correspondent van de ..Rand Daily Mall" heeft de „oppositie ln de Nederlandse pers" tegen de voorgestelde "benoeming van dr J. H. du Plcssls. c-cn voormalig redacteur van de uiterst nationalisti sche krant „Die Volksblad", tot gezant te 's Gravenhage, bezorgdheid ln Zuld- afrlkaanse regeringskringen veroor zaakt „Die Volksblad" nam tijdens en na de oorlog een zeer pro-Duits standpunt in De correspondent meent te weten, dat de Zuid Afrikaanse regering een officieuze stap zal ondernemen bij de Nederlandse regering om deze te pol sen aangaande de mogelijke benoeming van Iemand anders tot gezant ln 's Gra venhage. de provincie Gelderland, Jhr Quar- les van Ufford. Dc plechtigheid werd besloten met het spelen van de volksliede ren door de Oosterbccksc harmo nie. Des avonds woonden de deel nemers in het nieuwe theater Sns- kia een vertoning bij van de En gelse versie van dc film van de slag om Arnhem „Theirs is the Glory". Deze film werd ingeleid door de maker, mr. Castleton Knight. In de schouwburg gaf het Ballet der Lage Landen onder ar tistieke leiding van Max Dooyes cn Maschn ter Veeme zijn mede werking aan de herdenking van de Slag om Arnhem. Gerechtelijk ambtenaar handelde in dossiers Een jong ambtenaar bij de grif fie van de Almelose rechtbank koesterde al enige tijd trouw plannen maar beschikte niet over de fondsen voor aanschaffing van meubilair. Niets leek hem eenvou diger dan personen tegen wie een strafzaak in voorbereiding was, aan te bieden hun dossier te lich ten. Op deze wijze wist hij 1500 gulden te beuren. Na de zonde volgde het berouw. De ambtenaar zag zijn fout in en wilde de ont vangen bedragen restitueren onder de bewering, dat de verdwijning van de dossiers niet kon doorgaan. Te laat echter; Donderdag hoorde hij wegens het aannemen van steekpenningen een straf van tien maanden gevangenis legen zich eisen. Een medeplichtige vernam een eis van zes maanden. Tegenstand groeiende in Haiderabad Conflict op de agenda van Veiligheidsraad Na aanvonkehjk een zeer snel ver loop te hebben gehad schijnt de opera tie van India ln het gebied van Hai derabad thans op groter tegenstand te gaan stuiten. Volgens een legercommuniqué, dat door radio Haiderabad is uitgezonden zouden do Indische troepen ln do Oos telijke en Westelijke sectoren geen vor deringen gemaakt hebben. liet commu niqué bevestigt de herovering door do strijdkrachten van Haldernbad van Hlngoli Noordwestelijke sector dat Woensdag door de Indische troepen werd Ingenomen. Een Rcuter-bericht. uit Bczwnda In de provincie Madras luidt, dat ccn Indi sche colonne, welke van hot Weston uit Haiderabad is binnen getrokken. «5 km. ls opgerukt en op steeds grotere tegenstand stuit De Veiligheidsraad, die zich Donder dag voor het eerst met de kwestie India-Haldcrnbad bezig hield, kwam tot dc conclusie, dat de zaak op de agenda geplaatst kan worden. Na de uiteenzetting te hebben aange hoord van India zowel als van Haide rabad, besloot dc Veiligheidsraad do zitting te verdagen tot Maandag aan slaande. Latere berichten over de strlld In Haiderabad melden, dat dc Indische hoofdmacht dc stad Haiderabad tot op mlndcrd an honderd k m Is genaderd. De legers dlc uit verschillende richtin gen op Secocndcrabnd cn Haiderabad aan trekken, z.lln nog 175 k m. van el kaar verwijderd Taegliche Rundschau kwam te laat Scherp hoofdartikel niet naar zin van Russen De onder Russisch toezicht ver schijnende „Tagliche Rundschau" tv Berlijn is gisteren vijf uur te laat verschenen doordat de Rus sische autoriteiten een eerste editie van het blad in beslag hadden ge nomen. Exemplaren van de eerste editie, die later naar dc Westelijke sectoren van- Berlijn zijn gesmok keld, onthulden, dat een scherp hoofdartikel tegen Engeland en de Duitse politie in de Britse sector blijkbaar aanleiding is geweest voor deze Russische maatregel. In de later verschenen editie was dit stuk vervangen door een onschul dig artikel over het bouwprogram ma in de Sovjetzone, meldt do Volkskrant. „Technische moeilijkheden" wa ren volgens de redactie van het blad de oorzaak van de vertraging. Maar men verwondert zich over deze Sovjetmaatrcgel, want de Rundschau is altijd uiterst fel te gen het Westen en dit artikel was niet scherper dan gewoonlijk het geval is. Marianne mager van zorgen en verdriet De Franse belastingbetalers vernamen Donderdagavond de eerste bijzonderheden over de financiële plannen van de nieuwe regering. En er is niet veel fantasie voor nodig om zich te kunnen voorstellen, dat deze er niet bijster toe zijn geschikt aan de stakingsgolf, die thans over het land gaat, een einde te maken. De regering hoopt uit nieuwe deels directe, deels indirecte belas tingen 82 milliard francs te verkrijgen. Deze zullen onder meer moeten komen uit sterk verhoogde accijnzen op sigaretten, tabak, alcohol en wijn. Voorts uit hogere posttarieven en verhoging van de kosten van telefoongesprekken. de correspondent van Associa ted Press te Parijs merkt op, clat de beide voorgangers van Daarnaast stelt de regering zich voor 23 milliard francs te bezuini gen op de lopende begroting door het staken van overbodige uitga ven. Dit zal onder meer een dras tische beperking van het ambte narenapparaat in houden. Premier Queuille hoopt heden zijn financieel project in de Franse nationale vergadering aan de orde te kunnen stellen. Het zal tevens de gelegenheid zijn voor het par lement om zich concreter dan de vorige keer uit te spreken ten gun ste of ten ongunste van deze rege ring. De stemming in Parijs voor spelt echter niet veel goeds en deze regering zijn gestruikeld over een dergelijk financieel programma. De door de communisten in Frankrijk ontketende stakingsgolf breidt zich volgens U.P. uit. De correspondent zegt verder: „De arbeiders reageren heftig op het „Redt de franc"-programma van de Franse regering." Alleen reeds in de metaalnijver heid hebben 400.000 arbeiders be sloten het werk gedurende 24 uur neer te leggen. Zij eisen een loons verhoging gelijk aan een derde ge deelte van het huidige loon. De niet-communistische vak bonden varen nolens volens in het schuitje van de door de communisten geleide CGT mede, daar zij vrezen anders als „arbeiders-vijandig" te worden bestempeld. Op de vliegvelden ligt het werk stil, voorzover het de Franse lucht lijnen betreft. De buitenlandse maatschappijen houden hun ver keer op Frankrijk nog gaande. In de genationaliseerde vliegtuigin dustrie is het werk in enkele fa brieken hervat. In de overige vol hardt men bij het stakingsbesluit. In de Renault-automobielfabrie- ken is ongeveer tachtig procent der arbeiders buiten de fabrieks- poort gebleven, terwijl in de ko- lenindustrie, in het bijzonder in het gebied van Lotharingen, tien duizenden weigeren tegen het hui dige loon te arbeiden. Op de mari newerven Brest en Cherbourg is het werk ook al gestaakt. De toe stand op het platteland wordt door de correspondent van AP „gespan nen" genoemd. Inmiddels vervolgt generaal de Gaulle zijn propagan- dareis. In een korte rede te Bourg d'Oisans, zeide de Gaulle te ver trouwen op „een spoedig herstel van de binnen- en buitenlandse positie van Frankrijk". Voor en na zijn rede vonden gevechten plaats tussen aanhangers en tegenstan ders van de generaal. ..Victsche stalling op het R.K school- plljn" kon men tijdens de viering der jubileum- cn kroningsfeesten lezen op 'n bord bij 'n fietsenstalling te Maasland. Een Maaslandsc winkelier annonceerde 'n elcctrische kookpan aldus: 9.95 pan voor elextris". Wat Is onze taal toch mocilijkl J v. Zundert. een oude baas van 88 Jaar te St Wlllebrord ziet tegen een wandelingetje van 5 km. niet op cn „vrouw van Zundert" be reddert nog altijd zelf haar huishou dentje Op 8 October viert het echtpaar zijn diamanten huwelijksfeest. Jo van Straalon. een 25-jarige Inwoner van 's Gravenzandc toert reeds van 26 Juni met 25 dollar op zak door Amerika HIJ wandelt nooit. Dc automobilisten zijn nieuwsgierig naar zijn geschilderde klompen en stoppen altijd als hij vraagt om een lift. Hij stak de Oceaan over op een vrachtboot. Boeren, tuinders en kwekers uit Zeeland, Noord- cn Zuid- Holland kwamen Woensdag naar Hel- loo om daar het Oogstdankfecst te vie ren. De torpedojager „Banckert" 1$ te Lissabon aangekomen en zal Vrijdag de reis naar Nederland voortzetten Vijf buitenlandse studenten zijn op kos ten van de New Yorkse Rotnry-club op v/eg naar Amerika. Er zijn tweo Nederlanders bij. W. de Groot van Embden uit Heemstede die dc universi teit te Rochester zal bezoeken cn Otto Hoogkamp uit Vccndam die naar Ge- neseo State Teachers College gaat Het doel ls hen kennis te laten nemen van de Amerikaanse levenswijze cn het studentenleven. Van 20 tot 25 Juni, ln de tijd der T.T.-raccs, wordt to Coevorden een Internationale tentoon stelling voor handel, industrie, nijver heid cn landbouw georganiseerd Alle diensten van de Air France tus sen Londen en Parijs worden gestaakt v/egens een staking van het grondper soneel te Parijs. Ten noordwesten van Nanking ls ccn trein op een mijn gelopen waardoor 100 mensen werden gedood Duizenden Inwoners van Bayeux hebben Woensdag langs do bevrijdingsfakkel gedefileerd, die op gesteld stond ln het gemeentehuis van dit stadje dat In 1944 het ce'rst werd bevrijd. Zweden wil tegen het clndo van het volgend Jaar beschikken over een getraind korps van 15.000 tot 20.000 man luchtbeschcrmlngspersoneel. o Door verhoogde Import van brandstof fen kan Denemarken dc beperking op het gebruik van gas opheffen Vol gens dokters van de VN, hebben meer dan 40000 dakloze Arabieren die ln kampen te Gaza en elders verblijven dekens en medicamenten nodig.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1