DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Moordenaars maken einde aan leven van graaf Folke Bernadotte Schok treft de bij dit nieuws Soekarno: „Strijd tegen Nederlands imperialisme nog niet gewonnen" „Even ïaf als indertijd de moord op Gandhi" Glimlachende bemiddelaar Huize Doorn' blijft museum UNO-bemiddelaar in Palestina met Franse waarnemer gedood in Joodse wijk van Jeruzalem Haiderabad staakt de strijd Wapensmokkel in Zuid-Oost-Azie Ook op Sumatra botsingen Stille stoet ging door Arnhems straten Batavia geschokt door rumoer over dr. Van Mook Uitwijzing uit Batavia Mr. Stikker sprak met min. Marshall Ie kort bestek _l Zaterdag 18 September 1948 Achtste jaargang, No. 1125. Opgericht door de Stichting ..Het Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 - Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Per» Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie'6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER- Het mensdom heeft de adem ingehouden, toen het bericht over de wereld flitste, dat Vrijdagmiddag om zeventien uur dertig graaf Folke Bernadotte, bemiddelaar van de Verenigde Naties in Palestina, in de Joodse wijk Katamon in Jeruzalem het leven verloor bij een laffe aanslag, die op lieni werd gepleegd. Na aanvankelijke geruchten, die elkaar omtrent de omstandig heden en de daders tegenspraken, bereikte enkele uren later de wereld het volgende bericht van de Amerikaanse consul-generaal te Jeruzalem. Het luidt: ..Met leedwezen bericht ik, dat graaf Bernadotte en de Franse kolonel Serot hedenmiddag werden ver moord, vermoedelijk door de Joodse Stern-groep. Het convooi. waarin graaf Bernadotte en zijn gezelschap reisde, was op de terugweg van het regeringsgebouw, waar zij een conferentie had den bijgewoond over de ten uitvoerlegging van de wapenstilstands bepalingen. Toen zij door Katamon, het zich in Joods gebied be vindende deel van Jeruzalem, reden, haalde hen plotseling een jeep in met vier man. De jeep remde en versperde de weg. Twee der mannen liepen toe op de auto van Bernadotte. Kolonel Frank Boglcy, een Amerikaans veiligheids-officier uit hel gezelschap van Berna dotte geraakte in een vuistgevecht met een der mannen. HU werd hierbij licht gewond. De tweede man slaagde erin door tc dringen tot de auto van graaf Bernadotte en vermoordde do twee inzittenden, door van zeer nabij zyn stengun op hen leeg te schieten. De jeep met de mannen wist te ont- Graaf Folke Bernadotte, de jongste zoon van prins Oscar Bernadotte cn neef van koning Guslaaf van Zweden, was evenals alle leden van de Zweedse koninklijke familie oen afstammeling van Napoleons maarschalk Bernadotte. HIJ was 53 jaar. lang van postuur en knap van uiterlijk Hij stelde zijn le ven in dienst van de mensheid, als be middelaar In Palestina, president van het Zweedse Rode Kruis en de man, die als tussenpersoon optrad in de slotfa sen van de laatste oorlog Zijn motto was gelijk dat van de Franse staats man Arlstlde Brland: ..Ik ben altijd op timist". In 1928 huwde hij Estelle Romalne Manvllle, dochter van een Ameri kaanse millionnalr in New York. Uit het huwelijk werden 4 kinderen gebo ren, waarvan twee jongens reeds vroeg slier ven. Toen de spanning in Palestina haar hoogtepunt bereikte wendde dc UNO zich tot Bernadotte Hij werd 20 Mei als bemiddelaar aangewezen. Hij wist, dat hij een reputatie op het spel zette op het gebied van humani taire arbeid door zich te belasten met een In de ogen' van vele waarnemers „hopeloze taak". Zijn hele houding wordt het best geïllustreerd met dc woorden, die hij tot zijn medewerkers richtte. „Men heeft U een moeilijke en delicate opdracht gegeven U moet hier echter trots op zijn, omdat het een zeer grote eer is voor de vrede te werken Bernadotte was een bijzonder voort varende persoonlijkheid Hij zag er niet tegen op binnen een dag naar de hoofd steden van drie of vier landen tc vlie gen om daar met Arabische of Joodse leiders te confereren Hoewel physiek niet krachtig zijn lijfarts vergezelde hem steeds in verband met de omstan digheid. dat er steeds gevaar was voor Inwendige bloedingen werkte hij on vermoeid aan een bespoediging van dc vrede in Palestina. HIJ verwierf zich door zijn talloze vluchten naar de hoofdsteden van het Midden-Oosten de titel van „de bemid delende boodschapper" Hij maakte vaak grapjes over zichzelf en had er schik om, dat de aartsbisschop van Rhodos met zijn beperkte kennis van Engels hem per vergissing „meditator" (denker) noemde, in plaats van „media tor" (bemiddelaar). „Bernadotte hield er van zich ln khakl shirt en shorts te kleden. Zijn sympathie voor de padvinderij zal hiervoor misschien de verklaring zijn. In Palestina stond Bernadotte dik wijls aan gevaar bloot, In Jeruzalem zag hij oorden met opschriften: „Stock holm is van U. Jeruzalem van ons." Hij glimlachte erom. Toen de spanning ln Palestina haar hoogtepunt bereikte wendde de UNO zich tot Bernadotte. Hij werd 20 Mei als bemiddelaar aangewezen. Half November feest in Buckingham Palace Prinses Elizabeth van Engeland verwacht haar baby omstreeks half November, zo wordt uit Londen ge meld. De geboorte zal plaats hebben in het Buckingham Palace te Lon den. Het bestuur van de Nederlandse Filmclub verleende de door Alessan- dro Blasettl vervaardigde film „Vier stappen in de Wolken" het praedl- caat Film van de Maand. Kolonel Serot. die gelijktijdig met graaf Bernadotte het leven verloor, was hoofdwaarnemer van de Ver enigde Naties voor Jeruzalem. Heden zijn de stoffelijke resten van dc graaf en kolonel Serot per ambulance van het rode kruis overgebracht van Je ruzalem naar Haifa. Een woordvoerder van de groep* Stern heeft naar aanleiding van de moord verklaard, dat hij „tevreden was, dat het gebeurd was". Hij zei niet te weten, of de groep-Stern ver antwoordelijk was voor de moord. De dood van Bernadotte, doet onwillekeurig terug denken aan de evenzeer laffe moord, die Ma- hatma Gandhi het leven benam. De Franse minister van buiten landse zaken, Schuman, zeide hieromtrent: „De moordenaars van Gandhi, zozeer als die van Bernadotte waren verblind door een fanatieke meedogenloosheid. Zij vertegenwoordigden meer dan hun slachtoffers een tijd waarin de naam van bijvoor beeld het Meer van Tiberias in militaire communiqué's voor kwam. Het nieuws van de dood verspreid de zich als een lopend vuur door de gebouwen van het Palais de Chaillot, in Parijs, die tijdelijk het hoofdkwar tier zijn van de UNO. Graaf Berna dotte was juist dezer dagen gereed gekomen met een herziene lezing van zijn oorspronkelijke vredesvoorstel len aan de Veiligheidsraad en men verwachtte de aankomst ervan elk ogenblik. De waarnemende secretaris van de Veiligheidsraad Sobolef, stuurde het bericht van de aanslag onver wijld door naar Trygve Lie, die zich in Noorwegen bevond. Deze heeft onmiddellijk de reis naar Parijs aanvaard. Heden tegen drie uur is de Veiligheidsraad bijeen geroepen in een spoedzitting om zich te be raden over de dcor de moord ge schapen situatie. In afwachting van verdere stap pen heeft Sobolef. de eerste secre taris van Bernadotte, Ralph Bunche benoemd tot zijn plaatsvervanger. Bunche is directeur van de trust schap afdeling van dc UNO. Een Amerikaans militair waar nemer, die zo juist uit Palestina in Parijs is aangekomen verklaart, dat de groep Stern, waaruit de moorde naars zijn voortgekomen, reeds en kele malen hebben getracht de be middelaar te vermoorden. Hun laatste waarschuwing aan graaf Bernadotte ried hem aan, zich niet meer in Jeruzalem te vertonen. De bemiddelaar gaf destijds te kennen, dat hij, zonder de voorzichtigheid uit het oog te verliezen, zich aan dergelijke bedreigingen niet kon storen. Do Nlzam van Haiderabad heeft zijn troepen Vrijdagmiddag op dracht gegeven de wapens neer te leggen en de Indische strijdkrach ten toe te staan do militaire barak ken in Haiderabad te bezetten. De Nlzam heeft aan de Indische autoriteiten bericht gezonden, dat hij zijn kabinet heeft ontslagen en zelf de contróle over zijn land in handen heeft genomen. Later heeft de nizam voor de radio meegedeeld dat een nieuwe ministerraad Is ge vormd. De nlzam betreurde de „on gelukkige" gebeurtenissen en ver zocht om handhaving van kalmte, recht en orde. H(i sprak de ver wachting uit, dat het niet moeilijk zou zijn met de regering van India tot oen regeling te komen, indien recht en orde eenmaal hersteld zou- dep zijn. De nlzam heeft zijn op het ogenblik bulten het land ver toevende ministers opdracht gege ven, niet bij de Veiligheidsraad aan tc dringen op een oplossing van de door Haiderabad tceen India aan hangig gemaakte zaak. Oude munten 1 October ongeldig Do halve gulden, het bronzen en zin ken twee-en-ccn-halve-centstuk cn de bronzen halve cent zullen op 1 October bulten omloop worden gc-steld. Deze munten kunnen nog tot 31 December worden omgewisseld bij de postkanto ren en de halve guldens bovendien bU dc Nederlandse Bank. Elke hoeveelheid in tc leveren munten moet een in hele centen afgerond bedrag vormen, omdat de halve cent wordt afgeschaft. Bernadotte's dood een „slag voor de vrede" Een schok is door de wereld ge gaan bij de doodstijding van graaf Bernadotte. Uit de reacties van tal van vooraanstaande personen, bla den en officiële lichamen, citeren wü het volgende: „Afschuwelijk" zo karakteriseerde minister-president D r e e s het feit. „Ik ben diep geschokt tc horen, dat deze man, die bezig was met een taak ln het belang van de vrede, werd omge bracht." Minister Marshall vernam het nieuws toen hil lunchte mei minister Stikker Dc Amerikaanse minister van buitenlandse zaken zei ..De gehele we reld zal het verlies bitter betreuren. Het is bijzonder tragisch dat hij werd dood geschoten op een ogenblik, dat hij zulk een grote mate van succes bereikte In Frankrijk spreekt het ministe rie van buitenlandse zaken van een „vreselijke tragedie", die de aandacht zal vestigen op de dwingende noodzaak van het vinden van*een oplossing in dc kwestle-Jeruzalem Ahmed Kasjaba Pasla. de Egyptische minister van buitenlandse zaken betuigt ziln meest onrechte deel neming en de Egyptische premier. N o- k r a s j 1 Pasja zei diep geschokt te zijn. Azzam Pasja, de secretaris generaal van de Arabische Liga zcl dat hij voor het laatst afscheid van Berna dotte had genomen in Alexandria na een woordenwisseling waarin dc Ara bier Bernadotte de schuld had gegeven van de slapheid van dc UNO-waatne- mers. „Maar hij vatte dit zeer sportief op en verdedigde zijn medewerkers. HU had een ondankbare taak. die van scheidsrechter." ...Een woordvoerder van het Joodse Agentschap tc Parijs zei dat het nieuws hem „met stomheid geslagen" had. Een officiële reactie was eerst te verwachten als nadere bijzonderheden bekend zouden worden. Mosje Sjertok. de Israëlische minister van buitenlandse zaken, heeft telegrammen van deelneming gezonden aan Koning Gustaaf van Zweden, gra vin Barnadotte en aan Trygve Lie. Hij verklaart diep getroffen tc zijn door de afschuwelijke moordaanslag oo Berna dotte door desperado's cn vogelvrll ver- Klaarden. die door het gehele Joodse volk worden verafschuwd. Henry Wallace, leider van de Progressieve Patrij ln Amerika, com mentarieerde als volgt: „Graaf Berna dotte is het slachtoffer van politiek cn het gebruik van macht en van Ameri kaans en Brits imperialisme De moord betekent, dat bloed aan de handen van ieder van ons kleeft." Dc radio-omroepen van enkele lan den wijzigden Vrijdagavond hun gehele programma, toen de moord bekend werd Ook Zwedens buurland Noorwe gen bracht plechtige muziek, terwlil de Belgische radio eveneens ln het teken van rouw om Bernadotte stond Be vin. de Britse minister van buitenlandse zaken, heeft een condo- leantieboodschap aan dc Zweedse mi nister van buitenlandse zaken gestuurd. De Britse ochtendbladen van vanmor gen veroordelen eenstemmig de moord en noemen deze „niet minder dan een internationale ramp'. In dez,elfde geest schrijft een Argentijns blad. dat spreekt van ccn „slag. aan de vrede toege bracht." Meer dan vijftig marionetten werden gebruikt als mannequins op een modeshow van wollen kinderkleertjes te Londen. Het loas de eerste keer dat poppen voor een dergelijk doel gebruikt werden. Het was niet mogelijk de kleertjes door kinderen tc laten presenteren, omdat dit door de regering als kinderarbeid verboden is. De Amerikaanse toneel speelster, Helen Hayesdie de officiële opening verrichtte zien wij hier een der poppen aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpen. De „Waterman" onderweg Met de „Waterman" zijn gisteren omstreeks vijf uur 1400 militairen, alle aflossingsdetachementen, be staande uit onderdelen van de Kon. Landmacht, het K.N.I.L., de Kon. Marine en het Korps Mariniers, naar Indonesië vertrokken. De in scheping had eeri vlot verloop en werd opgeluisterd door de muziek van de Koninklijke Militaire Kapel. Nederlanders verrichten arrestaties bij Singapore Dc politic van Singapore heeft vandaag medegedeeld dat drie Brit- j ten. drie Amerikanen en een Phillp- pino op 14 September gearresteerd zijn in een Catallna-vllegboot. welke geladen was met wapens. De arres tatie werd verricht oo een Neder lands eiland bU Singapore. Het hoofd van de afdeling criminele recherche, de heer E. V. Fowler, zei dat er In Singapore ook een Ier gearresteerd was in verband met de wapenzcndln- gen naar anti-Nederlandse groepen in Indonesië en aan rcvolutlonnaircn in Zuid-Oost Azië. De arrestaties zullen van groot be lang zijn om een einde te maken aan de wapensmokkel tussen dc Philip- pijnen en Malakka, Java en Sumatra, aldus de officiële mededeling. Fowler weigerde de namen van de arrestanten te noemen in afwachting van een nader onderzoek. Hij zeide dat volgens dc Catalina- fabrieken de vlicgboot op naam stond van een luchtvaartmaatschappij in Manilla. Zowel de wapens als het vliegtuig waren „kennelijk afkomrUg uit de Philippynen', zei Fowler. Ilij zei dat dc zeven inzittenden van de vliegboot door de Nederlandse mari ne in hechtenis gehouden worden Zij zullen zich waarschijnlijk voor een Nederlands gerecht moeten ver antwoorden. In het communiqué werd gezegd, dat de politie van Sin gapore, na vernomen te hebben dat de zendingen wapens in Riouw-ar- chipel verwacht werden, samen met Nederlandse politie en een korvet van de Koninklijke Nederlandse Marine een val gezet had. Gezeten in de Ierse statie-koets reden de koning en koningin van Groot Brittannië deze week van Westminster, waar de koning een record ves tigde door met een rede van 74 woorden dc zittingen van het parlement, te openen, terug naar Buckingham Palace. De stoet, die geëscorteerd werd door Cavalerie in haar kleurige uniformen, bood een sprookjes achtige aanblik. Duizenden waren op de been om het schouwspel gade te slaan. Antara meldt, dat president Soe karno in een redevoering tot dc stu denten een beroep op het volk heeft gedaan om zich '.erinneren dat de Indonesische revolutie gebaseerd is op nationalisme en dat de Indonesi sche strijd tegen het imperialisme nog niet gewonnen is. Zijn opmer kingen waren kennelijk gericht tot de 400.000 inwoners van Soerakarta, waarbij de president een beroep deed op hun nationalistische gevoelens ter herstel van wet en orde. Soekarno waarschuwde dat de In donesische revolutie „tot mislukking gedoemd zou zijn", indien zij zich losmaakte van de nationalistische basis. Berichten die Batavia bereiken duiden erop dat de politieke geschil len die een scheuring in de boezem van de republiek op Java hebben veroorzaakt zich hebben uitgebreid en tot gewapende botsingen op West Sumatra hebben geleid. Onofficieel wordt uit West-Suma tra gemeld dat de communistische groep tegen het republikeinse leger en het civiele bestuur in Tapanoeli vecht. Uit Padang en Sibolga wor den ook gevechten gemeld. De opstandelingen zouden een aan zienlijk gebied veroverd hebben. Volgens deze berichten hebben de opstandelingen de militaire gouver neur van West-Sumatra, dr. Gindo Siregar, ontvoerd. Wat de schermutselingen betreft tussen Nederlanders en Indonesiërs, meldt United Press dat Indonesiërs op naar schatting 25 km. ten Zuiden van Malang, de vroegere voorlopige republikeinse hoofdstad op Oost Java, een Nederlandse patrouille hebben aangevallen, waarbij d.*ie Ne derlandse soldaten werden gedood en een gewond en een nog vermist wordt. Militaire kringen gaven te kennen dat de patrouille in hinderlaag was gelokt vanuit gecamoufleerde posi ties. Een stoet van IV2 kilometer lang trok Vrijdagmiddag ter gelegen heid van de herdenking van de landing van de eerste Airborne- division op 17 September 1944 door Arnhems straten, waar de vlaggen van de officiële gebouwen en huizen halfstok hingen. Voorop marcheerden de vaandel dragers met de vlaggen van de voornaamste Arnhemse verenigin gen. Na de officiële personen volg den in rijen van drie of vier de ruim driehonderd deelnemers aan de pilgrimage, waarachter deputa ties van het Nederlandse leger, ma rine en luchtvaart. De Arnhemse schooljeugd, gekleed in smetteloos wit en de Arnhemse burgers had den zich in groten getale bij dc stoet aangesloten. Onder diepe stil te arriveerde deze stoet bij het Airborne monument ten Noorden van de Rijnbrug, waar een ere wacht van marine en luchtvaart stond opgesteld. Nadat autoriteiten kransen aan de voet van het monument hadden neergelegd, gingen de Britse, Pool se en Nederlandse vlaggen, die rond het monument in top waren gehesen, naar beneden. Deze plechtigheid vormde na de ontroerende herdenkingsdiensten van de morgen op het Airborne- kerkhof te Oosterbeek het hoogte punt van de herdenking. In republikeinse berichten wordt gezegd dat de Nederland se autoriteiten massale arresta ties en huiszoekingen verrichten in Nederlands bezet gebied ten Zuiden van Socrabaja, volgend op de waarschuwing van gene raal Baay van verleden week dat de republikeinen de infiltraties in onder Nederlands gezag staand gebied moesten staken. Nederlandse kringen melden dat een Nederlandse trein die twee vlieg tuigen vervoerde en op weg was van Cheribon naar Batavia, plotseling in brand vloog. De twee vliegtuigen gingen verloren. Men vreest sabota ge. Volgens United Press, tonen vele Nederlanders In Batavia zich ge schokt over het bericht uit Den Haag, dat dr. van Mook zou heen gaan als luitenant-gouverneur-gene raal. Volgens sommigen zou dit hot meest doramo z^n, dat men op het ogenblik kon doen. Het to Batavia verschijnende dag blad „De Nieuwsgier" besteedt aan dit bericht een grote kop op de eer ste pagina. Het spreekt de verwach ting uit, dat dr. van'Mook nog voor korte tjjd zal terugkeren om daarna ontslag te nemen en zich uit het openbare leven terug te trekken. Het blad vat zijn verwachtin gen aldus samen, dat van Mooks verwijdering het resul taat zou zijn van politieke druk in Nederland, waar sommige partijen weigeren om zich ach ter de formatie der Verenigde Staten van Indonesië te plaat sen, tenzij van Mook verwijderd wordt. Een woordvoerder uit republikein se kring zou hebben gezegd: „Hy is weliswaar onze vijand, maar wij kennen hem in elk geval en hij kent Indonesië. Verliezen in Indonesië in stijgende lijn De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn geleden: Kon. Landmacht: Sold. J. Dam uit 's-Gravenhage, gesneuveld 8 Sept.; Sold. J. Dinnes- sen uit Gennep, gesneuveld 24 Augustus; Sold. J. Haan uit Ap- pingedam, gesneuveld 12 Septem ber; Sold. T. van den Ham uit Hoe velaken, gesneuveld 10 September; Korp. A. J. van der Heijdeft uit Geldrop, gesneuveld 12 September; Sold. W. A. M. Janssen uit Bladel (N.B.), gesneuveld 8 September; Sold. J. Bos uit Noodwolde, ge sneuveld 15 September; Sold. A. de Carpentier uit Zaandam, gesneu veld 13 September; Sold. J. A. van Maanen uit Arnhem, gesneuveld 13 September. Kon. Ned. Indische Leger: Sold. Kardjo, gesneuveld 3 Sep tember. Kon. Marine: Geen verliezen. Havermout en gort geheel vrij leverbaar Havermout en gort. die reeds se dert enige tijd behoren tot de pro ducten. die men vrij kan kopen brj de levensmiddelenzaken, zyn met In gang van heden eveneens vrij ge komen van beperkende bepalingen voor de levering aan de verwerken de industrieën. Federale regering tast door De voorlopige federale regering heeft in een com:- v.nlqué medege deeld, dat een aantal personen aan zegging heeft gekregen om op korte termijn het federale gebied tc ver laten. De republikeinse regering weigerde medewerking te verlenen door het verstrekken van Inlichtin gen betreffende personen die in haar dienst zijn. Dientengevolge zal de voorlopige federale regering zelf beslissen, wie als republikeins amb tenaar of als deeluitmakend van een officiële republikeinse instantie wordt aangemerkt. De voorlopige federale regering zal niet aarzelen ook verder op te treden tegen al de genen, die zich volgens haar oordeel schuldig maken aan activiteit, die in strjjd is met de wet. De voorlopige federale regering zal zich dan ook niet langer kunnen bepalen tot het verwijderen van ele menten, van wie bewezen is, dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan ontoelaatbare practijken, maar zal ook hen, tegen wie gegronde ver moedens in deze richting bestaan, doen verwijderen. Het is \yellicht niet overbodig op te merken, dat het niet de bedoeling is iemand uit te leiden, uitsluitend op grond van het feit. dat zyn of haar sympa thieën uitgaan naar de Republiek. De Nederlandse minister van bui tenlandse zaken, mr. Stikker, heeft een onderhoud van een half uur gehad met de Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken, Robert Lovett. Minister Stikker verklaarde na de besprekingen tegenover de pers. dat hij ditmaal niet veel kon zeg gen, ,.Wij hebben," zo deelde hij mede, ,,de gehele situatie in het Verre Oosten besproken, meer spe ciaal de Communistische activiteit aldaar." Men neemt aan, dat de heer Stikker Dinsdag naar Neder land terugkeert. Wederopbouw vestigt aanbouw-record In de provincie Utrecht 134 huizen voltooid De maand Juli breekt met ruim vijfhonderd hulzen het record, dat .n de daaraan voorafgaande maand gevestigd was ten aanzien van het aantal sinds de bevryding ln een maand gereed gekomen woningen. Werden in Juni 2500 woningen vol tooid, ln Juli bedroeg dit aantal vol gens voorlopige cijfers 3068. In de provincie Utrecht werden 134 wo ningen voltooid. Gedistilleerd thans niet meer gerantsoeneerd Met Ingang van heden is de ver koop van gedistilleerde dranken aan grossiers, horeca-bcdrijven en slij ters vrijgegeven. Doordat hiermede een beperkende verordening is inge trokken, behoeven slijterijen niet langer klantenkaarten uit te geven. De opheffing van dc rantsoene ring betekent niet, dat dc grond stoffen voor de vervaardiging van gedistilleerd ln onbeperkte mate ter beschikking zullen worden gesteld. Het bestuur van de ANVV heeft zleh bij request van 27 Aug. tot do minister van Economische Zaken gericht, met het verzoek, dat Huize Doorn als museum In stand zal worden gehouden. Thans wordt ge meld. dat 1c ministerraad overeen komstig het advies van de ANVV heeft beslist. „Huize Doorn" blUft dus als museum gehandhaafd. Nieuwe bonnen voor werkkleding Het C.D.K. deelt mede, dat do bonnen voor werkkleding II 7 en L 7 t«»t nader order geldig ziln voor het kopen van werkkleding. Op de bonen H 7 kan men kopen: een overall, een werkpak, ccn lango stofjas, etc. Op de bonnon L 7 kan men kopen ccn werkjaaje. een korte witte jas, een koksbuis of ccn korte stofjas. De bonnen H 8 tot on mot H 12 en de bonnen L 8 tot on met L 12 zijn nog niet geldig. Do bonnen H 1 tot en met H 6 en de bonnen L 1 tot en met L 6 on dc rantsoenbon nen FC cn FD blijven voorlopig geldig. Televisie voor gehele land een stap nader Straalzender op de Dom Blijkens een mededeling van do technische directeur van de Neder landse Radio Unie, de heer W. Vogt, heeft men dc studie tor hand genomen van de practisclic moge lijkheden van televisie in 011s land. Er zijn bedragen uitgetrokken om technici in staat te stellen de zaak in detail te bestuderen. Men overweegt het nemen van proeven op dit gebied door de tele visie-zendingen van Philips, Eind hoven, via een straalzender op de Domtoren te Utrecht door te zen den naar Hilversum of Amsterdam. Dat het vraagstuk ook van rege ringswege in studie is. moge blij ken uit het feit. dat men van de zijde der departementen van on derwijs en verkeer doende is met de oprichting van een televisie commissie, waarin alle .belangheb benden, ook het bioscoopwezen, zijn vertegenwoordigd. Prijs Van stokvis vrij Met ingang van heden wordt do maxlmumprljsregcling voor geïm porteerde stokvis ingetrokken, zo dat met Ingang van deze datum do prijs van dit product vrjj Is. Eet beukenootjes met mate want er kunnen zich bil het eten van grote hoe veelheden vcrglftlgingsvcrschtlnsclcn voordoen meestal bestaande uit hoofd pijn. misselijkheid, braken, darmstoor nissen en ln ernstige cevallcn zelfs krampen cn bewusteloosheid. Onzo Nederlandse Olympische kampioene. Fanny BlankcrsKoen. die te Helsinki aan athlctlckwedstrllden deelneemt. Is daar uitgenodigd 00 tc treden als 1urv- lid bil con sehoonhcldsconcours voor babies onder het laar Op St. Rosa- dog van 1939 verscheen In dc St, Mi chielskerk tc Slttard tildens ccn druk bezochte hoogmis plotseling een echte leeuw In paniek vluchtten de ver schrikte mensen. Dc oppasser bracht het beest weer nctles paar ziln koot in het circus od het Marktplein terug. Ter herinnering aan deze gebeurtenis Is een gedenksteen aangebracht. In Domburg Is ccn granaat opgegraven van 500 k g. die door het Engelse slag schip Warspltc bU de bevrijding van Zeeland was afgevuurd. Het projectiel wordt afgestaan aan het oorlogsmuseum te Overloon De krijgsraad te Assen heeft een 37-jarige sergeant van do mijn- en munltlc-oprulmlngsdlcnst. dlo thuis ccn compleet arsenaal had Inge richt gedegradeerd tot soldaat en ver oordeeld tot 11 maanden gevangenis straf Een 58-Jarlge Deen. die heeft deelgenomen aan do bergingswerkzaam heden van het K L.M.-toestel dat op het vliegveld Castrup verongelukt^, moet zich verantwoorden wegens dief stal van een armband van Grace Moore, die bij het ongeluk om het leven kwam. Tien personen werden gedood en zes tien ernstig gewond toen In Brlsbano een vrachtauto van de R A F. door een brugleuning reed en In de droge rivier bedding stortte, o Wilt ge een hogo leeftijd bereiken? Eet dan gerst en bo nensoep. zegt een Japans professor. HIJ heeft ontdekt dat ln het dorp Sjlmaza- wa. waar deze kost heel veel gegeten wordt, zo goed als Iedereen ouder dan tachtig Jaar wordt. Minister Marshall heeft een beroep gedaan op dc Ame rikanen wat meer geduld en verdraag zaamheid te tonen ten opzichte van do UNO. Het mag volgens Marshall toch al verwondering wekken, dat deze we reldorganisatie loopt en reeds aanmer kelijke vorderingen heeft gemaakt tot handhaving der wereldvrede Dertig strandwachts ln een Argentijnse bad plaats hebben een vakbond gesticht. Ze hebben meteen maar wat eisen Inge diend Ze willen meer strandwachts. korter werktijd, uitkijktorens, meer materiaal. Hoger loon ontbreekt alleen nog bij hun eisen. Ook de Japanso ministers vinden het leven te duur. Om de kosten van het levensonderhoud wat te drukken hebben zij bepaald, dat zij voor hun ambtswoningen geen huur meer behoeven te betalen. Volgens een besluit van de gemeenteraad van Erno krijgen alleen personen die wer ken rantsoenbonncn Als herinnering aan de slag om Engeland vlogen Don derdagmiddag tweehonderd vliegtuigen ln twaalf groepen over Londen Er wa ren oud-gedlenden bij die dc slag had den meegemaakt. Weerbericht WESTELIJKE WIND Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Voor het Noorden van het land: zwaar be wolkt mot later plaat1- selijk enige regen, nu en dan krachtige cn langs dc Wadden eilanden tijdelijk har de Westelijke wind. Weinig verandering ln temperatuur. Voor het Zuiden van het land: zwaar be wolkt met enkele tij delijke opklaringen. Overwegend droog weer. Meest matige wind tussen West en Zuidwest. Weinig verandering In temperatuur. 19 Sept Zon op 6 20. onder 18.46 maan op 19 19, onder 7.12. 20 Sept.: Zon op 6 22, onder 18 44; maan op 19.29, onder 8.23

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1