C Wat is er deze week in de wereld gebeurd? itt Uf Een gesprek dat veel vragen opwerpt EELTGEZWELLEN AAN DE GROTE TEEN 4 beroemde geneesmiddelen brengen verlichting. Frankrijk beleefde 1000 stakingen in een week Radio-programma Zenuwpijnen Kerknieuws Zaterdag 18 September 1948 5 Politieke tafelronde Enwat is je indruk van de afgelopen week? Het beste, wat je ervan zeg gen kunt, dunkt me, is dat de crisis in Berlijn niet speciaal ver scherpt is. De tegen-demonstratie van de S.E.D. in de Oostelijke sec tor van Zondag j.l. is per slot nog meegevallen, ondanks het feit, dat de Russische rverste Toelpanof no dig vond om een tamelijk provo cerende rede te houden. Is er eigenlijk aanleiding voor de opvatting, dat het speciaal de Russische militairen zijn, die naar een conflict drijven, ik bedoel, dat er een tegenstelling zou zijn tussen de Sowjet militaire autoriteiten in Berlijn en de politiek van het Kremlin? Ik moet je eerlijk zeggen, dat ik er niets van geloof. Volgens mij hebben Stalin en Molotof hun ge neraals, enz. in Berlijn volkomen in de hand en doen deze heren niets, wat hun niet door Moskou is voorgeschreven, wat althans niet op zijn minst de instemming van Moskou heeft. Dus. Dus beschouw ik alles wat er vorige week in Berlijn is gebeurd: de nieuwe eisen van Sokololsky, de poging om via „de straat" het Berlijnse stadsbestuur weg te inti mideren en de aangekondigde ma noeuvres van Sowjet-vliegtuigen binnen de corridor door de lucht (heb je tussen haakjes opgemerkt, dat de Russische vliegtuigen zo hoog hebben .gevlogen, dat de Engelsen en Amerikanen er geen last van hebben gehad?) als een proberen van de Russen hoever ze konden gaan. Vergeet niet, dat het Kremlin één groot voordeel heeft, n.l. de vaste overtuiging, dat het Westen van zijn kant geen oorlog wil en zeker niet de eerste zal zijn om zijn toevlucht te nemen tot ge weld. Met andere woorden, de posi tie van Moskou is gunstiger. Als je het zo noemen wilt, ja. De Russen zitten om zo te zeggen in de binnenbocht. Zelfs als het Westen er genoeg van heeft om zich door a*door maar weer gerekte onderhandelingen voor de mal te laten houden, wat gebeurt er dan? Dan wordt ce „koude oorlog" voortgezet. Stand 20 Accoord. Maar dat betekent in dit geval, dat de bevoorrading van Berlijn door de lucht moet blijven voortduren. Afgezien van de vraag, of dit in de winter wer kelijk uitvoerbaar is, bedenk dan eens even, wat dat gaat kosten. En al dat geld kan niet worden ge bruikt voor het herstel van West- Europa noch voor de bewapenihg. (treurig, dat een mens daar al weer over praten moet!) Wat op zichzelf al 2-0 is voor de Russen. Ik snap het. Jij vindt het dus logisch, dat Marshall op zijn laatste persconferentie niet bepaald opti mist was. Allicht, maar ik moet je er meteen bij zeggen, dat ik aan die soort kluitjes in het riet van zo'n persconferentie niet zo bijster veel waarde hecht; evenmin als aan de betrekkelijk opgewekte gezichten, waarmee de vertegenwoordigers van de Drie van* hun onderhoud van deze week met Molotof van daan kwamen, volgens de corres pondenten. Zouden ze daar werkelijk de kaarten op tafel hebben gelegd? Ik weet er natuurlijk niets van, maar ik kan me voorstellen, dat ze geprobeerd hebben Molotof aan zijn verstand te brengen, dat hun geduld uitgeput raakt. IVaar is Stalin? Ja, dat is waar ook, ze hebben Stalin niet gesproken. Vind je het niet een veeg teken, dat Stalin nu net met vacantie is? Je bedoelt, dat daarmee een matigende invloed op de politiek van het Politbureau is verdwenen. Weet je, ik geloof aan de tegen stelling tussen de gematigde Stalin en de doordrijver Molotof niet veel harder dan aan die tussen de gene raals en het Kremlin. Volgens mij zijn dit allemaal onderdelen van één bepaalde taktiek, van één regie als je wilt. Waar zit Stalin eigenlijk? Dat wordt er nooit bij verteld. Neen, maar als hij in de Krim zou zijn, zou hij daar Gottwald, de president van Tsjechoslowakije kunnen ontmoeten. Die is er nl. net met zijn vrouw voor vacantie heen gevlogen. Dat is een idee. We hebben tegenwoordig de geheime diploma tie van de 19de eeuw weer terug, waarom zouden we de „toevallige" Een succesvol middeltje tegen eelt- knobbels en eeltgezwellen aan de teen is nu weer verkrijgbaar onder de naam Dalet Balsem. Dalot Balsem dringt diep in de huid door. verlicht de pijn op wonderbare wijze, heft ontsteking en opzwelling op. Zodoende kan de grote teen zijn normale vorm cn stand herne men. Vraag 'n tube Dalet Balsem aan Uw apotheker of drogist, prijs 2,50. Bij hardnekkige zenuw- cn hoofdpijnen, migraine, hevige kiespijn en andere pij nen geeft Chefarine „4" onmiddellijk verlichting. In dit tabiet zijn 4 genees middelen samengebracht, ieder voor zich wereldberoemd. Eén ervan - Chefarox - beschermt de maag. Als U andere mid delen slecht verdraagt, neem dan eens Chefarine „4". Chefariiae„4 hmHEII2E*!123H9L TEGEN PUNEN EN GRIEP 20 LABLETIfN 4 0.7» ontmoeting van staatshoofden in badplaatsen niet laten herleven. Na Djinnah Van staatshoofden gesproken, heb je gezien, dat Khwaja Nazzi- moedchn de opvolger is geworden van Djinnah? Maar Djinnah was toch geen staatshoofd? Neen formeel niet, dat ben ik met je eens, maar In de praktijk was het verschil niet groot. Doet er verder niet toe. Maar wat wou je van die opvolger zeg gen? Je weet, dat hij premier van Oost-Bengalen was. En je weet misschien ook, dat in Bengalen, dat hele Oostelijke deel van Pakistan, waar men een andere taal spreekt en een heel andere cultuur heeft dan in de Westelijke helft, niet on gevaarlijke afscheidingstendenzen bestonden. Men had er het gevoel van achtergesteld te worden, van onvoldoende begrip bij de centrale regering te Karachi voor het eigene van Bengalen. Ik snap het: zijn verkiezing was dus een tegemoetkoming aan Bengalen. Precies. De verwachting was eigenlijk dat de nadruk zou worden gelegd op het leiderschap van de Mohammedaanse wereld (daar heeft Djinnah immers zo veel werk van gemaakt), maar dan hadden ze een figuur uit de Westelijke helft van Pakistan moeten nemen, want daar zitten de fanatieke Moham medanen. Dit doet me ineens aan iets anders denken. Djinnah heeft, volgens de verhalen, een tijdlang rondgelopen met de idee om het kalifaat te herstellen. Hij had al een kalief ook op het oog, nl. de zoon of de kleinzoon, dat weet ik niet meer, van de Nizzam van Haiderabad. De Nizzam zou dan zijn land overdoen aan India en zelf met zijn enorme fortuin naar Karachi komen. Maar dit is toen niet doorgegaan. En nu heeft India alle knopen doorgehakt en is Haiderabad bin nengevallen. Is er verband, denk je. tussen de dood van Djinnah en die inval? Ik dacht van niet. Want die expeditie van India moet toch al veel langer zijn voorbereid. Dat sluit ondertussen niet uit, dat India van het gunstige ogen blik gebruik heeft gemaakt. Neen natuurlijk niet. Onder tussen zit dë* Engelse regering met de gebakken peren. Want de Niz zam heeft de bemiddeling van En geland in het conflict ingeroepen. En in Londen heeft men grote ver plichtingen aan do Nizzam. boven dien wil men er de Mohamme daanse wereld te vriend houden en aan de andere kant onder geen voorwaarde India voor het hoofd stoten. Arme Bevin Ik moet zeggen, ik benijd Bevin en de minister van koloniën Creech Jones niet. Het is weer zo'n Pa- lestina-achtige quadratuur van de cirkel. Was Bevin daarom zo geprik keld in zijn laatste speech? Het zal wel één van de rede nen zijn geweest misschien. Hoe wel. in deze speech zelf heeft hij over Haiderabad nog niets hoeven te zeggen; hij kon zich vooralsnog verschuilen achter de Ver. Naties, omdat het conflict ook aan deze is voorgelegd. Goed, maar dat is voor oe Britse regering toch niet veel dan uitstel v?n executie. Zo is het. Wat zeg jc intussen van die record-troonrede in Enge land: 74 woorden in precies 56 se conden uitgesproken. En de Engelse koning is niet eens zo'n vlugge spreker! Maar stond er dan helemaal niets in? Neen, want dit is een extra zitting van het parlement, die no dig is omdat de Labourregering de wet op de inkorting van het veto recht van het Hogerhuis tot één jaar vóór het einde van 1948 nog in kannen en kruiken wil hebben en aangezien deze wet in de vorige zitting in eerste lezing is aangeno men. heeft men deze extra zitting ingelast. Slim bedacht Dat is waar ook. Het gaat hier immers tenslotte om de nationali satie van dc ijzer- en staalin dustrie? Inderdaad. De Labourregering heeft aan de linkervleugel van haar partij nu eenmaal de toezegging gedaan, dat die nationalisering voor elkaar zal zijn in 1950 en die toe zegging kan ze niet nakomen, zo lang het Hogerhuis. Dat per se de wet op de na tionalisering zal verwerpen Zijn vetorecht van twee jaar blijft houden. Slim bedacht. Waarachtig. Maar ik heb toch zo'n idee, dat Labour heel wat van zijn kiezers van 1945 tegen zich in het harnas jaagt met dit optreden tegen het Hogerhuis. Ik weet niet, of deze taktiek tenslotte niet on tactisch zal blijken te zijn ge weest. En nu nog iets heel anders, want we hebben 't aldoor over de internationale politiek gehad, maar er is deze week ook dichter bij huis wei wat gebeurd. Wat vind je van dc actie van de communisten in Indonesië? Ik wil daar best op antwoor den, maar laten we een ding voor op stellen: daar zijn we de inter nationale politiek niet mee uit. In tegendeel, daar zitten we er dik mee in. Ais je het niet met me eens bent Neen, dat ben ik wel. Ik wou zeggen, kijk dan maar naar onze minister van buitenland se zaken, die onmiddellijk de ge legenheid heeft te baat genomen om naar Washington te vliegen. Lang niet gek bekeken van zijn standpunt. Vast niet. Het is natuurlijk een feit, afgezien van de vraag, of iemand dat prettig vindt of niet, dal het optreden van Moeso c.s. en de geen „vlees- cn geen visverkla- ring" van Mohammed Hatta de po sitie van onze regering ten aanzien van de Indonesische aangelegen heid in de wereld ineens heel veel sterker hebben gemaakt. Zie zo, ik ben er. Tot ziens. Adieu. Tot de volgende week misschien. De avonturen Kapitein Rob D° terugkeer van Peer de Schuimer 41 Luid klinken de bevelen van Mohammed Bey rond; de grote heer bereidt zich voor op een lange reis en voor de ochtend aanbreekt, moet alles in orde zijn. Mohammed Bey heeft beslo ten zich naar de Bey van Algiers te begeven om samen te beraden welke stappen ze zullen doen om wraak te nemen op de Christenhon den, die hun beiden het leven zo zuur maken. Wanneer de dag aanbreekt, is de karavaan al op weg en enkele dagen later wordt Moham med Bey met veel plichtplegingen ontvangen door dc Bey van Algiers. Na het uitgebreide begroetingsceremonieel trekken beiden zich te rug cn dan doet Mohammed zijn voorstel: „Laten we samen een vloot uitrusten, o Heer", zegt hij, „om deze schurken te verslaan". De Bey van Algiers vertelt Moharryned dat hij enkele weken geleden Mustqpha Ibn Abul heeft uitgezonden om een zekere Robert Janszoon tc verslaan, maar dat is verkeerd afgelopen.... Beiden zijn het er echter over eens, dat het bij deze poging niet mag blijven. Peer én Ro bert Janszoon moeten verdreven worden. En urenlang blijven de beide vorsten praten over dc wijze waarop zij hun plannen zullen uit voeren. Toestand noopt Bevin tot ernstig beraad Op een plotseling bijeengeroepen vergadering heeft minister Bevin Vrydag met de voornaamste Britse ministers en militairen de Interna tionale toestand besproken. Aanwezig waren sir Stafford Cripps, de minister van oorlog Shinwell, de minister van defensie Alexander en maarschalk Montgo mery. Zondag zal minister Bevin naar Parijs vertrekken om de al gemene vergadering van de V.N. bij tc wonen. Bevin zal, naar wordt verwacht, een belangrijke verkla ring afleggen in de algemene ver gadering van de V.N. te Parijs over de Britse politiek. Wij gaan weer puzzlen! De dagen korten, de avonden wor den langer. De avonduren beginnen zich er weer beter toe te lenen wat knutselwerk ter hand te nemen, ccn spannend boek uit te lezen of om een puzzle uit te knobbelen. De tijd, om onze puzzle rubriek te hervatten is weer aangebroken cn zo starten wij deze weck met ons eerste raadsel nl. een trapgevei- puzzlc. TRAPGEVEL-RAADSEL In de verticale kolommen 1 tot en met 15 moeten van boven naar beneden woorden geplaatst worden waarvan de omschrijvingen z\jn: 1. Klinker; 2 .Voorzetsel; 3. In houdsmaat; 4. Stad in Duitsland. 5. Stof; 6. Specerij; 7. Schietgat in een vestingmuur; 8. Omwentelen; 9. Hijsen; 10. Bewoners van West Europa; 11. Kweken; 12. Llchaams deel; 13. Visgcrei; 14. Voegwoord; 15. Klinker. N B. Hetzelfde woord mag slechts één keer gebruikt worden. Voor goede oplossers stellen wij ook nu weer prijzen beschikbaar, ccn van f 5cn twee van f 2.50 Oplossingen aan de puzzle-rcdactio, van ons blad, uiterlijk Donder dags, liefst per briefkaart waarop in dc linker-bovcnhock vermeld staat: Zaterdagse puzzle. Dg oplossing wordt aan dc prijs winnaars volgende week Zaterdag bekend gemaakt. Veel succes! Maakt dc „New Look" Je vrouw ontevreden, Heeft zc heus niets meer om zich tc kleden. Oh man. wordt niet kwaad! Maar denk om dcez' raad: Eén „Tip van Bootz brengt haar weer tot rede. 'n TIP VAN BOOTZ Inz. Hr. G. D. Adam ontv. 1 fl. TIP. Tweede partij brengt fraaie overwinning van dr. Euwe In de Vrijdagavond gespeelde tweede party opende Euwe met 1. d4 en van Scheltlnga koos als verdediging het konings-Indisch. Echter niet de Grlinfeld-variant, die in de wedstrijd om het wereldkam pioenschap zo vaak toepassing lieeft gevonden. Euwe maakte er een Indisch drie- pionnenspel van en tot de 17de zet, toen alle centrumpionnen geruild waren en de koninginnen van hot bord verdwenen, ging het in uiterst snel tempo. Het leek op dat ogenblik of de stelling van Euwe wegens oen op d4 gepend paard, enige moeilijkhe den opleverde. Euwe behandelde echter het nu volgend deel met vol maakt meesterschap en weinig zet ten later verkeerde van Scheltinga in een onaangename positie, voorna melijk wegens de onmogeiykheid om Lc8 tot ontwikkeling te brengen. Toch was het behoud van deze raadsheer voor hem van vitaal be lang en toen wit deze tegen zijn paard kon ruilen werd de toestand voor van Scheltinga steeds ernsti ger. Bij de 33ste zet kreeg Euwe als vrucht van zijn uitstekend spel de kwaliteit, hetgeen echter tevens de winst van de partij betekende, wel ke acht zetten later een feit werd. Op 10 October worden in het „Masaryk-stadion" tc Praag grote internationale motorraces gehou den, waaraan ook Nederlanders zul len deelnemen. Piet van Aartsen, Gerrit van Dyk en Jaap Iesbcrts zullen bij dc wedstrijden in de 500 cc klasse de Nederlandse kleuren hoog houden. Fanny viert triomfen Tydens athletlek-wedstryden te Helsinki won Fanny Blankers-Koen drie nummers. Dc 80 m. horden ging in 11,4 sec., dc 100 m. in 12.0 sec., tcrwyi zij het verspringen won met een sprong van 5.59. Tc Stockholm kwam Siykhuls uit op de 1500 m. Hjj werd tweede ach ter de Zweed Bengtsson in 3 min. 50.6 sec De tyd van dc winnaar was 3 min. 50.4 sec. ...en nog artiste ook De experimentele televisie-uit zendingen uit de Philips-studie te Eindhoven zullen waarschyniyk op 28 September worden hervat. Op 4 November zal Fanny Blankers Koen voor de televisie optreden. Aad van Leeuwen zal haar dan de Olympische fakkel overhandigen, die hu ontving: van de heer Castle- ton Knight, de maker van de Olym pische film. De experimentele tele visie-uitzendingen zullen voortaan drie maal per week worden gege ven, namelijk op Dinsdag, Donder dag en Zaterdag. Advertentie Last van zenuwen Mijnhardt's Zen u wtablctten helpen U er overheen. Louis terug in de ring? De wereldkampioen zwaargewicht Joe Louis deelde Vrydag aan de pers mede, dat hy in Juni zy'n titel in het Yankeestadion te New York zal verdedigen tegen de winnaar van de wedstrijd Joe Baksi-Ezzard Charles. Dit laatste gevecht zal 12 November in Madison Square Gar den te New York plaats hebben. M0 drinlt een pittig glas HL Vrijdag ging ongeveer negentig procent van de arbeiders vEin de Renault-fabrieken weer aan het werk. In de haven van Brest zijn de ar beiders daarentegen in staking ge gaan De politie heeft opdracht gegeven 23 personen, die bij de slag tussen de politie en stakers op Woensdag betrokken waren, te arresteren. Van communistische zijde werd vernomen, dat er in Frankrijk in iets meer dan een week tijd duizend stakingen zijn geweest. Wereldburger no. 1 naar politiebureau gebracht De Franse politie heeft Garry Da- vis, die zijn Amerikaans paspoort heeft ingeleverd om wereldburger nummer één te worden, gearres teerd. Hij sloeg een tent op voor het Palais de Chaillot op „grondgebied der V.N." Toen Davis in hechtenis werd ge nomen, protesteerde hij, maar hg volgde de politie, die de tentpalen uit de grond had getrokken, zodat de tent boven hem instortte. De me nigte juichte de ex-Amerikaan toe, toen hij met kampeerbed. kooktoe- stel en rugzak de politie-auto moest bestijgen. DE EARL DERR B1GGERS HINESE PAPEGAAI EEN CHARLIE CHAN-MYSTER1E No. 75 Bob stond op en ging heen en weer lopen. „Waarachtig", zei hij, „dit is een ernstige zaak". „Denkt u?" vroeg de grondonder- zoeker. „Denkt u' U weet toch. wie Mad den is. Een van de grootste mannen van Amerika Dat is hij. En wat zou dat? U krijgt hem nooit voor wat hij ge daan heeft. Hii glipt er wel tussen uit. Zelfverdediging.." „O, niet als ik uw verhaal doe. U moet mee terug naar Eldo rado. „Wacht even", onderbrak Cherry. „Dat ben ik niet van plan het benauwd te krijgen in een stad. Tenminste niet, voor het niet an ders meer kan. Ik heb mijn ver haal gedaan, en ik zal het weer doen. als het gevraagd wordt. Maar ik ga niet naar Eldorado daar kun je op aan, jongen". „Maar luister.." „Luister naar mij. Hoeveel inlich tingen hebt u nu.? Weet u nu, wie de man was, die naast het bed lag? Zijn lijk al gevonden?" „Neen. dat niet, maar.." „Dacht ik wel. U begint pas. Wat is mijn woord tegen het woord van P. J Madden zonder andere be wijzen? U moet er meer hebben". „Misschien hebt u gelijk". „Dat heb ik zeker. Ik heb u een dienst gedaan doe er nu mij een. Maak gebruik van deze inlichtin gen. Laat mij er buiten als u kunt. Kan dat niet nu, ik houd u op de hoogte, waar ik ben. Over een week ga ik naar mijn oude vriend Jones, kruier" J. Jones, in Needles, daar kunt u mij vinden. Dat is een mooi voorstel, wat zegt u, juffer?" Het meisje glimlachte tegen hem. „Het lijkt mij goed", erkende zij. „Het is niet helemaal in orde", zei Bob. „Maar u bent heel vrien delijk geweest. Ik wil niet, dat u het benauwd krijgt in een stad al valt het mij moeilijk te geloven, dat u en ik over hetzelfde Eldorado praten. Maar wij scheiden als vrien den. meneer Cherry. Ik neem uw voorstel ^an ik ga terug met wat u mij verteld hebt het geeft al veel opheldering En ik zal u er buiten houden als ik kan". De oude man stond met moeite op. „Een hand", zei hij. „U bent een blanke, geen twijfel aan Ik pro beer niet. Madden te redden als het moet. zal ik tegen hem getui gen. Maar. met wat ik u verteld heb. kunt u er misschien komen, zonder dat ik er bij hoef te zijn" „We moeten nu weg", zei Bob. Hij lachte „Het kan me niet schelen wat het etiquetteboek zegt me neer Cherry, het was me een waar genoegen". ..Mij ook", antwoordde Cherry ,,Ik hou wel eens van een praatje met iemand, die luisteren kan. En ook kijk ik graag naar een mooi meisje daar heb ik nog geen bril voor nodig." Zij namen afscheid, en lieten de eenzame oude staan bij de tram wagen in de dorre woestijn. Een poos reden zij zwijgend voort. „Nu", zei Bob eindelijk, „u hebt iets te horen gekregen". „Dat heb ik zeker. Zoveel, dat ik het haast niet geloven kan". „Misschien zal u dat niet zo moei lijk vallen, als ik u nog wat meer vertel. U bent nu betrokken in het raadsel van Madden, en er is geen reden, waarom u er niet net zoveel van zou.dt mogen weten als ik. Dus zal ik het u vertellen". „Ik wil het graag horen", erkende zij. „Natuurlijk, na vandaag. Nu dan, ik kwam hier om zaken te doen met P. J ik hoef daar niet verder op in te gaan, want het doet er niets toe. De eerste nacht, die ik op de ranch doorbrachtHij vertelde één voor één de geheim zinnige gebeurtenissen, te begin-' ncn met de schreeuw van de pape gaai in het duister. Nu weet u alles. Het was duidelijk, dat er iemand vermoord was. Vóór Louie. Maar wie? Dat weten we nog niet. En door wie9 Daar hebben we nu antwoord op". „Het schijnt ongelooflijk". „Gelooft u het verhaal van Cher ry niet?" opperde hij. „Nu, die oude zwervers doen weieens raar. En hij zei iets over zijn ogen die dokter u weet wel. „Ja. Maar toch geloof ik. dat Cherry de waarheid zei. Na een paar dagen samenzijn met Madden, acht ik hem tot alles in staat. Hij is een hardvochtig man en als hem iemand in de weg komt goeden avond. Een arme duivel stond hem in de weg maar niet lang. Wie? dat zullen we ontdekken. Het moet". „Wij?" „Ja. u bent er nu ook bij. Moet er bij zijn, of u wilt of niet". Hedenavond HILVERSUM I: 19,00 Nieuws; 10 15 India Spaanse cn Argentltnsc klanken; 19 45 Rcg ultz.; 20.00 Nieuws; 20 05 Dc gewone man zegt er 't zttnc van; 20.12 Bariton met piano. 2.020 Lichtbaken; 20.50 Phllharm. orkest; 21,00 Do klok heit negen: 21.45 Radloschets; 22 00 Weekend-serenade; 22 30 Peter Yorko cn zijn concertorkest: 22.37 Actualitei ten; 22.45 Avofidgebed: 23 00 Nieuws; 23 2024.00 B B.C. symph. orkest. HILVERSUM II: 19 00 Artistieke staal kaart; 19.30 Wat mij trof op dc assem blee van dc wereldraad van kerken ln Amsterdam door prof. dr C. W. Mon- nich; 19.45 Vrijzinnig protestantisme; 20 00 Nieuws; 20 05 Klaar voor de start: 20 12 Varia; 20 15 En nu okc: 2100 Socialistische commentaar: 21 23 Prome nade-concert; 22.00 Hoorspel: 22 35 Jan Corduwcner; 23 00 Nieuws; 23.15—24 00 Dansmuziek. Morgen HILVERSUM 1-8 00 Nieuws: 8.15 Llll Kraus. plano: 825 Inleiding Hoogmis. 8 30 Hoogmis; 0.30 Kerkdienst. 1100 Eenstemmige Psalmen; 11.15 Gramofoon muziek: 12 15 Gram muziek: 12.35 Or kest zonder naam: 12.55 Zonncwilzcr: 13.00 Nieuws; 13.20 Orkest zonder naam: 13 40 Spincuza 14.00 Amsterdams Strlik kwartet 14 30 Mlssa In Die Festo; 15.45 Jonge Katholieken cn politiek; 15 55 Muzikale Tombola; 1G 10 Snortrcportage 16 25 Vespers van de 19e Zondag; 17 00 Kerkdienst; 18.30 Rcg ultz.; 19 00 Gees telijke liederen; 19 15 Kent gij uw bij bel; 19 30 Nieuws, weer; 19.45 Frltz. Krelslcr; 19.50 In het Bocckhuys; 20 05 Gewone man; 20.12 Klein orkest; 20 45 Gevleugelde dolk,, luisterspel; 21.20 Jan Rietveld tenor en Willy Francois, or gel; 21.45 La Symphonic Fantastlque; 22 37 Actualiteiten- 22.45 Avondgebéd; 23.00 Nieuws; 23 15 Avondconcert. HILVERSUM II- 8.00 Nieuws; 8 18 Gr. muziek; 8 30 Voor de tuin; 8.40 Inter mezzo: 9.12 Sportinededcllnecn: 915 Men vraagt; 9 45 Gcestelilk leven: 10 00 Meester trio; 10 30 Briefgeheim: 10 50 De Jonge Flierefluiters; 11.1,5 Triangel; 12.00 Stafmuziekcorps: 12.30 Zondagclub; 12 40 Dameskoor: 13 00 Nieuws; 13.15 Mededelingen: 13 20 Ensemble Tom Erlch; 13.50 Even afrekenen, lieren; 14.00 Alexander Brallowskv; 14 05 Boe kenhalfuur; 14.30 Vijftig Jaar Ned Mu ziek; 15.20 Filmpraatlc; 15 35 Thodnn- sant: 16 30 Reportage; 17.00 Gemengd koor; 17.15 Culembor*se Harmonie; 17.30 Wiener Bohème orkest 17.45 Voetbal; 18.00 Nieuws, sport; 18 15 Gesprek met de lezer; 18 30 Gelijkenissen: 19.00 Stu- dlodienst; 20:00 Nieuws: 20.05 Reporta ge: 20 15 Waltztimc; 20 45 Hersengym nastiek 21.15 Speeldoos: 21.35 Drie man nen ln de sneeuw V; 22.05 Dlc Jahrcs- zeiten: 23.00 Nieuws. 23.15 Noord cn Zuid Amerikaanse klanken. Maandag HILVERSUM I: 7 00 Nieuws: 7 15 Gymnastiek; 7 30 Reveille; 7.45 Woord voor dc dag; 8 00 Nieuws; 8.15 Te Deum Laudamus; 9 00 Mlinchener Phllh ork.; 9 15 Ochtendbezoek; 9.30 Bonte menge ling: 10.45 Yehudin Menuhlli; 10.30 Mor gendienst; 11.00 Concertgebouworkest: 1129 Van oude en nieuwe, schrijvers: 11 40 Zangrecital: 12.00 Gr.platen; 12.30 Weer; 12.33 Ancora Trio; 13.00 Nieuws: 13.15 Sangh én Spel; 14 00 Uitzending voor Scholen 14.35 Oratorium „La üan- se des Morts": 15.00 Arthur Schnabel. plano; 15.15 Pianoduo: 15.30 Gemengd Omroepkoor: 16.00 Bijbellezing: 15 45 Queens Hall orkest; 1' Kleuterklokje klingelt; 1715 Marlnus Voorberg. 17.45 Rcs ultz 17.00 Dubbel Vier; 18.15 Sportrubriek. b.30 Peg. uitzending. HILVERSUM II- 7.00 Nieuws; 7 15 Muziek bij het ontbijt; 8.00 Nieuws; 8 18 Lichte Morgcnklankcn; 9 30 Water standen; 9.35 Symph. orkest van Phila delphia; 10.00 Morgenwijding: 10.20 Gr. platen; 10 30 Voor de vrouw: 10 45 He- gccnboo£; 11.20 Egon PotrJ: 11.40 Ver koopkunde 12 00 Vindobona Schramclr. 12.30 Weer; 12 33 Platteland; 12 33 Harry* James en zlin orkest; 13 00 Nieuws: 13 15 Kalender. 13.20 Orgelspel; 13.50 Zangplaten; 14.00 Gr. platen: 14 30 Voor de vrouw 14.45 Paljas. 16.00 Uit het duister; 16.30 Miller-sextet: 17.00 De school ls uit: 17.30 Gr. platen; 18 00 Nieuws; 18 15 Varia; 18.20 Piano en or gel: 18 45 Kwartet Jan Corduwcner. Schaakrubiek onder leiding van J. VISSF.R De schaakkracht van Nederland Als deze regels onder Uw ogen ko men zal reeds twee dagen tevoren do match dr. Euwev. Schcltlngn oen aanvang genomen hebben, ccn match vin 10 partijen, met dc kampioenstitel van Nederland als Inzet. Hoe moeien wij deze titel waarde ren? Geldt hiervoor het bckendo spreekwoord: ..In het land der blin den Is éénoog koning?" Zeker niet als dr Euwe do titel wint. want hij heeft zijn sporen Internationaal nl dubbel cn dwars verdiend. Ja zelfs Is hij eenmaal keizer over alle koningen geweest. Wo moeten dus bij onze beschouwingen dr. Euwe niet betrekken, maar alleen do ovorlgo Ncderlandso spelers bezien. Hoe ls de positie van ons land ln In ternationaal opzicht? Zijn onze schaak spelers „blinden?" En dan moeten wij direct constateren, dat dat zeker niet het geval Is. Staat ons land misschien wel no. 2 In de r(j van landen als het gaat om dc populariteit van 't schaak spel ln het land (Rusland ls stellig no. 1), ln aualltntlef opzicht stnat Neder land toch ook zeker op ccn behoorlijke plaats. Dat bewezen de vroeger regel matig terugkerende landentournooten wel. Vooral Buenos Aires 1939 toondo een verrassend sterke Nederlandse ploeg zonder dc gcroutinccrdcn cn twee besten van ons land: dr. Euwo en I.nndau. De onzen (v. Scheltlnga, Cortlcvcr, de Groot, Prins en dc Ron de) bereikten de 8e plaats ln ccn com petitie van 27 landen! Als men bedenkt, dat v. Scheltlnga het tegen dc aller grootsten ln die tyd moest opnemen (Aijechin. wereldkampioen, Tartako- wcr. Capnblanca, enz.), dat ook dc an dere spélérs tegenstanders kregen, die fcitciyk met hun rangnummer niet correspondeerden (Cortlcvcr b.v. als no. 4 kreeg regelmatig no. 2 of no. 1 van een ander land), dan valt het fraaie van een score als van Scheltlnga op (47%), terwijl dc anderen zelfs bo ven de 50 To bleven. Ook ln tournoolcn leverden Neder landse spelers goede resultaten. Men denko aan v. Scheltlnga ln Hilversum 1947, waar hy ln een kampioencnvcrza- mcling van 14 no. 4 werd, boven oa. Szabo, Rossolimo en Cnstaldl, terwijl hij ln Anlborg 1947 eerste werd boven oa. Wood en Stolz, aan Prins, die ln talrijke Spaanse tournoolcn zegcvlcrdo cn in dit Jaar tc Karlsbad ln een zeer sterk Internationaal tournool samen met Tarlakowcf In dc middenmoot te recht kwam, aan Landau, dlc ln Enge land nogal vaak trlomphcn vierde (evenals trouwens Prins), aan Grnaf v. d. Bosch, dlc de beroemde Splclmann in ccn match bedwong (8—8)1 De lUst zou met ccn willekeurig aantal kunnen worden uitgebreid. Steeds biykt, dat wij onszelf inferieur achten aan veel buitenlanders, maar het vaak niet zijn. In ons land ls men ook veel zuiniger met het uitdelen van de titel „meester" dan elders en nis we Prins. Cortlcvcr. v. Scheltlnga, Mührlng enz. meesters noemen, schakers, dlc de titel zeker verdienen, dan voelen we ons eigenlijk wat verlegen cn spreken eigenlijk lie ver van aspirant-meesters. Nee, dan ls het buitenland kwistlgcrl Vooral Duitsland cn Zwitserland, waar men Meister en zelfs Groszmelstcr bij do vleet heeft. Nu ccn staaltje van v. Scheltlnga'» spel: Ir. H. J. v. STEENIS 1 m i I A j-X m A i m a'S A A 9k 'wA k Wi M E 1 M H A H vê I Neen Akkertje Ned. Ifcrv. Kerk Beroepen: tc 's-Gravcnhage (drie nieuwe pred.pl D Lagerwcy tc Dor drecht, P. W. Spruyt te Lelden cn H M. J. v. Duijnc tc Almelo-, te IJssel- stein J. R. Cuperus tc Doornspijk: te Puttershoek S G. J Govcrts te Oud- Vosscmeer; te Hendrik-Ido-Ambacht Joh. Poort te Giessen-Oudekcrktc Aalsmeer J. W. v. d Does te Monni kendam; 1e Oude-Pekela dr E. J F Smits te Adorp. Bedankt: voor Muiden J Hovlus tc Hoogcveen voor Lcxmond J W de Bruij.n tc Sprang voor Kamperveen J. Bus te Staphorst: voor Garrelsweer. bijzonder hulppred. nadere beslissing J Jebblnk, aanstaand cm pred te Holten. Toegelaten tot de Evangeliebediening In de Ncd. Herv. Kerk N. Jcmming Fredcrlk-Hcndrlkstraat 104 tc Utrecht. Geref. Kerken Beroepen: te IJmuldcn W. Schouten te Zuilen; te Hoek van Holland W. Stuursma, cand. te Arnhem Chr. Geref. Kerken Beroepen te 's-Gravendeel P v. d Bijl te Katwijk aan Zee Baptlstc Gemeenten Bedankt- voor Deventer M Hornstra te Treebcck. Geref. Kerken art. 31 K.O. Bedankt: voor Zwolle (3c pred.pl.) L. J. Goris te Emmen—Erfschcidenve'en. T. D. V. SCHELTINGA Bovenstaande stelling ontstond fn het v. Forccsttournool 1943 na wits 17c zet. Zwart vervolgde met 17)—a5, dreigen de met Ra6 de witte velden tc gaan beheersen. Hierop heeft v. Scheltlnga een fraaie combinatie uitgebroed- 18) Tabl Itab 19) Pcb5ü cb5: (anders komt het paard op db) 20) ab5: Rc8 (beter was Rb7 20) c6 PcG: en zwart brengt liet er beter af dan ln dc partij) 2/) bG Db7 22) Rb5 Rd7 (wel gedwongen, omdat op ccn to ren zet f4 volgt bene vens Rc6) 23) c6 I)bG: 24) cd7: Tcd8 het schijnt, dat zwart nog niet zo slecht vaart, want pion d7 iykt ten dode opgeschreven cn dan staat zwart zelfs een pion voor. Maar v. Scheltlnga vindt een aardige verdediging: 25) Ra3 het Indirecte vls-a-vls Tbl—DbG verhindert Pd7. wegens Rd7: 25)— Df6 26) Pc6t Nu kan geen Td7. vol gen wegens Pc5: 26)—PcG: 27) Rc6: Ta7 28) Ra4 dc pion is gered en nu moet zwart overlijden aan de verre witte vrijpion; hij probeert nog een tegenaanval: 28)—Dhl 29) Tfdl dl 30) Dc5 de3: 31) Da7: Df2:t 32) Khl Rc5 33) Db6 I)g3? 34) Dd8:t en zwart gaf op. want op Kg7 volgt Rf3t cn Rh6: mat Problccmllcfhcbbcrs: Een zeer aar dige drlezct Ke2—Dg2—Rd4—pi A2 c2. Zwart: kbl—pl b2—b4—c6c3. TUINKALENDER 20 SEPTEMBER. Wanneer over enige weken de bladeren zijn gevallen prijken sommige bomen cn heesters nog met de fraai ge kleurde bast van hun takken en twijgen en hebben daardoor ook in de winter decoratieve waarde. Een der mooiste is wel de berk met zijn prachtige witte bast. De heester Cornus alba heeft bloedrode tak ken. Van de Kcrria japonica zijn ze groen, van de Robinia hispida rood behaard, en van dc Acer Negundo lichtgroen. De stam en takken van de Acer pcnnsylvanicum of ge streepte esdoorn zijn van witte strepen voorzien. Sommige wilgen hebben nok zeer fraai gekleurde gele of rode takken. Tenslotte zijn ook diverse zogenaamde botanische rozen door hun mooie rode stekels het vermelden waard.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 5