DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Communistische greep naar de macht in de Republiek Lciifaitm „Welkom, Koningin, in Den Haag," zeiden 30.000 bloemen Israël speurt krachtig naar de daders Weer grote partij voedsel te Amsterdam verbrand Ernstige botsing op demarcatielijn Stadsbestuur van Madioen O-Java) in handen van opstandelingen Elfde onderhoud in Kremlin Batavia op alles voordereid Ministers reizen naar Parijs Eén juichkreet begeleidde de stoet van Voorburg tot Noordeinde De moord op Bernadotte Queuille's program aanvaard Ie kort Ibestek _J V liegdemonstratie eist tien doden 0 Maandag 20 September 1943 Achtste jaargang, No. 1126 Opgericht door de Stichting „Hex Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Per» Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235» Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER- Ook langs de Status quo Ijjn op Java blijft het onrustig. Fcn botsing van uitzonderlijke afmetingen heeft zich Zondag voorgedaan in dc nabij heid van het plaatsje Bobotsari, dat ongeveer acht kilometer ten Noorden van Pocrbolingo ligt. Deze plaats xvecr bevindt zich zestig kilometer ten Noord-Oosten van dc Midden- Javaanse haven Tjilatjap. Volgens United Press, dat de meeste bijzonderheden geeft over de gevechten hebben 1500 Indonesiërs over de status quo lijn een aanval gedaan op door de Nederlanders be zet gebied. Een voorlopige verlies lost zouden aan Nederlandse zijde yijf doden en zeven gewonden ver melden. In Batavia is over de strijd nog geen communiqué uitgegeven. In-officieel wordt deze botsing, die wellicht nog voortduurt, beschouwd als een der zwaarste gevechten se dert de politionele actie van verle den jaar. Communistische groepen hebben Zaterdag de bestuursgebou wen van de republikeinse stad Madioen (Oost-Java) bezet en na een gevecht het bestuur over de stad in handen genomen. President Soekarno heeft gisteravond naar aanleiding hiervan via de radio bekend gemaakt, dat in het ganse republikeinse ge bied van Java de krijgswet van kracht is. Al de nutsbedrijven en dc openbare diensten, zoals de radio, de P.T.T.. de electriciteitsdicnsten, de staatsbedrijven en de productiemiddelen zijn gemilitariseerd, zo verklaarde hij. Tot besluit zei Soekarno: ..Madioen is ons ontnomen, maar wij zullen er ons opnieuw meester van maken." Bij besluit van de opperste leger leiding der Republiek, generaal Soedirman, is vanaf Zondagavond 22 uur benoemd tot legercomman dant voor het gehele gebied van Oost-Java: kolonel Soengkono. Soengkono heeft volmacht gekre gen om de verdediging te verster ken. De communistische „coup" te Madioen moet hebben plaats gehad op Zaterdagochtend. De resident van Madioen, Samadikoen, bevond zich niet in de stad, hij is daar althans op dit ogenblik niet meer. De opstandelingen, die, onder lei ding stonden van de P.K.I. (com munistische partij), hebben op on wettige wijze het bestuur in de stad Madioen in handen genomen, aldus een /republikeins communi qué. De vide-burgemeester, Soepar- di, is blijkens radioberichten, belast met het bestuur in civiele en mili taire aangelegenheden door de op standelingen. Zulks geschiedde bij een erkenningsbrief ondertekend o.a. door de voorzitter van de Sobsi te Madioen, Hasanoeddinn, door het hoofd der locale P.K.I. Istam, en door het hoofd van de Partai Boeroeh te Madioen (welke partij thans is aangesloten bij de commu nisten). Voorts door de voorzitter van de Partai Sosialis (eveneens aangesloten bij de P.K.I.) en de voorzitter van het gewestelijk com missariaat van de Pesindo. Het er- kenningsbesluit werd voorts on dertekend door de plaatsvervan gende territoriaal commandant lt. kolonel Soemantri, de vice-resident Isdarto en de burgemeester Poerbo. Blijkens een bericht van een zen der op republikeins gebied, welke enige bevelen bekend maakte van het „gewestelijk bestuur van Ma dioen" (deze zender is dus waar schijnlijk in handen van de opstan delingen) benoemde Soepardi kolo nel Djokosoejono tot militair gou verneur van Madioen. (Deze Djokosoejono werd bij de ra tionalisatie van het leger door Hat- ta van generaal-majoor tot kolonel gedegradeerd). In een raoioredevoering heeft Soekarno, Moeso, de leider van de communistische partij, een verra der van het land genoemd. Soekar no deed een beroep op het volk om achter de regering te staan. De re gering zal strenge maatregelen nemen om de opstand te onder drukken. De president zei: „Iedereen, die Moeso kan grijpen bewijst de staat een goede dienst, doch iedereen die zich bij Moeso aansluit bedriegt het voortbe- staan van de republiek. Ook Soekarno heeft Zaterdag een redevoering gehouden, in het bijzonder was deze gericht tot de bevolking van Soerakarta. Sopkar- no zei: „dat de regering maatrege len heeft getroffen te Soerakarta en het vertrouwen heeft, dat de incidenten aldaar spoedig teneinde zullen zijn. Hij spoorde het volk aan, zich te houden aan de gege ven instructies en volle medewer king te verlenen aan de militaire gouverneur van Soerakarta. Hij wees er op, dat onderlinge geschil len slechts de positie van de Repu bliek verzwakken en de tegenstan ders bevoordelen." Tabak voor Nederland Een nieuwe toewijzing in het ka der van het plan-Marshall bepaalt, dat een hoeveelheid Amerikaanse tabak ter waarde van 150.000 pond sterling naar Nederland zal worden gezonden. Ook is er kans, dat jute en juteproducten zonder uitvoer vergunning naar het sterlinggebied, Frankrijk, Nederland en enkele an dere landen mogen worden geëx porteerd. Deze toewijzing omvat in totaal voor Nederland 130 millioen dollar, voor Indonesië 30 millioen. Laurens Bogtman, bariton, geeft Zaterdag 2 Oct., 8 uur, in het Broederschapshuis Sweelincklaan te Bilthoven een liederavond. Mevr. B. Abas-Nolthenius aan de vleugel. Mededeling De enorme stijging der prijzen van de grondstoffen voor de papierindustrie, welke moeten worden geïmporteerd, heeft noodzakelijkerwijze een grote stijging van de prijzen van het courantenpapier ten gevolge ge had. In verband hiermede en mede in verband met andere kost- prijsverhogende factoren, zullen de prijzen der dagbladen in Nederland met ingang van de lste October a.s. met goedkeu ring van het Directoraat-Gene raal van de Prijzen worden ver hoogd. Met ingang van gemelde datum zal de prijs van dit blad zün: 32 cent per week; f 4.15 per kwartaal. De Directie. Voor de elfde maal hebben zich Zaterdagmiddag de drie Westelijke afgezanten in Moskou naar het Kremlin begeven en daar een on derhoud van twee en een half uur gehad met Molotof. Na afloop werd, evenals de tien vorige keren „geen commentaar" gezegd, toen de wachtende journalisten informeer den, of er nog een nieuwe bijeen komst zou volgen. De hoogste bestuursautoritei- ten te Batavia, o.a. de plaats vervangende luit.-gouverneur- generaal. de heer Abdoel Kadir en generaal Spoor, zijn heden morgen bijeengekomen voor een bespreking van de jongste ont wikkelingen in de republiek. De gebeurtenissen te Madioen en langs de demarcatielijn hebben ge neraal Spoor aanleiding gegeven tot een uiteenzetting waarin hij verzekert, dat de Nederlandse le gerleiding op alle eventualiteiten voorbereid is. Hij zeide geen schat ting te durven geven van de om vang van de communistische in vloed in het republikeinse leger. „Ik vermoed echter", voegde hij eraan toe, „dat mijn republikeinse collega Soederman dat evenmin kan. Men moet echter wel aanne men dat de invloed van Aloesso aanzienlijk is." Betreffende de infiltraties van republikeinen op gebied, dat door Nederlandse troepen wordt bezet gehouden, merkte de generaal op, dat het onmiskenbaar is, dat deze de laatste tijd toenemen. Onze hou ding tegen over dit vraagstuk is, onverschillig of het troepen zijn van het geregelde republikeinse le ger of communistische benden, dat wij ze terugwerken tot over de de marcatielijn. De veelvuldigheid der infiltraties hebben naar generaal Spoor bevestigde de Nederlandse verliezen de laatste tijd doen toe nemen. Kotikof wil revisie der strenge vonnissen De Sowjet-commandant van Ber lijn, generaal Kotikof, heeft het Sowjet njilitaire gerechtshof te Berlijn gevraagd de beschuldigin gen tegen de vijf Duitsers, die tot 25 jaar dwangarbeid werden ver oordeeld wegens deelname aan de anti-Sowjetdemonstraties op 9 September, nóg eens in beschou wing te nemen. .Marshall: „Wij zullen ons best doen" Uit drie hoofdsteden vertrokken Zondag vooraanstaande diploma ten naar Parjjs om daar de Alge mene Vergadering van de UNO b(j te wonen, die morgen begint. Spaak verliet Brussel. zyn Britse collega Bevln stapte in Londen op dc bootterin en in Wash ington steeg het vliegtuig van pre sident Truman op, waarin M a r- shall naar Parijs vloog. Voordat hy vertrok, zei de Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken tegen verslaggevers: „Ik ben op weg naar dc vergadering der Verenigde Naties op een crltlek tijdstip wat de wereldsituatie be treft. Het is een toestand die veel wijsheid zal vragen. Ik hoop, dat de besprekingen ons naar een vrediger wereld zullen leiden Maar hoop al leen is niet genoog. De Amerikaan se delegatie zal haar best doen, de overeenkomsten tot stand te bren gen, die het wereldbelang eist, daarbij de belangen van het eigen land niet uit het oog verliezend." Radio Moskou heeft bekend ge maakt, dat Andrej Wisjlnskl, de plaatsvervangende minister van buitenlandse zaken, zal optreden als leider van de Sovjet-delegatie op de UNO-Assemblèe. (Van onze Haagse redacteur) Dc residentie, die bU dc inhuldigingsfcesten, nu twee weken geleden, zich, zo niet tekort gedaan, dan toch wat ongemakkelijk scheen te gevoelen, heeft Zaterdag, toen Koningin Juliana haar Intocht ln dc stad hield van haar oprechte aanhankelijkheid aan die nieuwe vorstin cn haar huls getuigd. B(J tienduizenden waren de Hagenaars reeds vroeg op de dag naar de wegen gestroomd die de koninklijke stoet zou passeren om vooraan te staan in dc menigte, die de Koningin een daverend welkom kwam toeroepen. Al meer dan zes xveken was de stad in groot tenue, eerst voor het jubileum van de stad. daarna voor het vorstelijk Jubileum cn de inhuldiging en thans voor de langverbeide Intocht. In die tussentijd ls er nog heel wat geschikt en verbeterd cn zo hoefden Zaterdag slechts de vlaggen te worden uitgestoken en de laatste bloemen te worden aangebracht om Den Haag een weergaloos feestelijk uiterlijk te geven. HM. Koningin Juliana deed Zaterdagmiddag haar officiële intocht in Den Haag. H.M. met Z.K.H. Prins Bcrnhard cn dc Prinsesjes Beatrix en Irene in de crémc caleche op weg naar het Palcis Noordeinde Zondagavond had de Israëlische regering reeds 200 arrestaties doen ver- tant op graaf Bernadotte en kol. Se- richten in verband met de moord op graaf Bernadotte. De gedetineerden, die allen tot de groep-Stern behoren, zyn merendeels overgebracht uit Jeruzalem naar een plaatsje „ergens in Israël". Het in Jeruzalem ingestelde uitgaansverbod was Zondag opgeheven, maar de controles, verhoren en huiszoekingen duren onverminderd voort. Volgens officieuze berichten te Tel Aviv hebben de strijdkrachten van dc regering van Israël bevel gekre gen alle leden van de groep-Stern voor te geleiden cn zonodig te schieten. De Israëlische regering heeft in de meest krachtige bewoordingen stel ling genomen tegen de daders, die zij „verraders van het volk en vijan den van zijn vrijheid" noemt. In di verse steden worden veiligheidsmaat regelen genomen. Dr. Ralph Bunche, het hoofd van het secretariaat van de UNO-com- missie voor Palestina, zal voorlopig als waarnemend bemiddelaar optre den. Bunche heeft in een telegram aan Mosje Sjertok, de Israëlische mi nister van buitenlandse zaken, de moord op Bernadotte een zeer ernsti ge schending van het bestand ge noemd. waarvoor hij de regering van Israël het meest verantwoordelijk stelde. Aangrijpend is het ooggetuigever- slag, dat de Zweedse generaal Lund- ström over de moord gegeven heeft. De stafchef van Bernadotte is zelf ternauwernood aan de dood ontsnapt, want hij zat met Bernadotte en ko lonel Serot achterin de wagen, die door een Amerikaanse kolonel werd bestuurd. Lunströms verhaal luidt al dus: Hoe het ging Achterin zaten graaf Bernadotte, kol. Serot en Ik. De wagen reed zon der incidenten van de neutrale zone over de Joodse grenslijn naar de nieuwe stad. Wij hebben Bernadotte gedood De consuls te Jeruzalem heb ben Zaterdag oen gestencild schrijven ontvangen met de vol gende inhoud: „Wjj hebben Bernadotte ge dood. omdat hij voor de Engel sen werkte en hun orders uit voerde." Deze mededeling was gete kend: Chazit Hamolcdet (Vader lands Front die te Tel Avlv doorgaat voor een afdeling van dc Stemgroep. In de wijk Katamon werden wij opgehouden door een jeep van het Joodse leger bij een wegversperring, waarin geüniformeerde Joodse solda ten zaten, gelijktijdig zag ik een man uit deze jeep hollen, maar ik be steedde weinig aandacht aan hem, omdat ik dacht, dat het slechts ging om nog een controlepost. Hij duwde echter een Tommy gun door het open raam aan mijn kant van de wagen en schoot k bout por- rot. Ik hoorde ook schoten uit andere richtingen en er heerste aanzienlijke verwarring. Kol. Serot viel voorover en ik zag onmiddellijk, dat hij dood was. Graaf Bernadotte boog zich voorover en ik dacht, dat hij probeerde dekking te zoeken, ik vroeg hem: Bent U ge wond? Hij knikte slechts en viel voorover. Ik hielp hem om in de wa gen te gaan liggen en ik begreep toen, dat hij ernstig gewond was. daar zijn kleren, in het bijzonder rond het hart, vol bloed zaten. De wagen reed toen vol g?.s naar het ziekenhuis Badassah. Binnen twee minuien waren doktoren aan wezig om te helpen, maar zij konden slechts de dood bevestigen van graaf Benadotte en kol. Serot. De stoffelijke resten van Bernadot te en Serot zijn per auto naar Haifa overgebracht. Het is nog niet bekend, op welke wijze het vervoer zal ge schieden. Veiligheidsraad verontwaardigd In een atmosfeer van zeldzame eenstemmigheid heeft de Veilig heidsraad Zaterdagmiddag te Parijs zyn verontwaardiging uitgesproken over de moord op graaf Bernadotte. Nadat sir Alexander Cadógan, de huidige voorzitter, en Trygve Lie. als secretaris-generaal van de UNO hulde hadden gebracht aan de na gedachtenis van de vermoorde werd een ogenblik stilte in acht geno men. Hierna werd de vergadering verdaagd. En daarbij kwam dan nog het mi litair vertoon. Anders dan in Am sterdam liepen de garderegimenten in hun gala-uniformen niet in de stoet mee. Op bepaalde plaatsen markeer den zij de weg, doch dit had het voordeel, dat zij het beeld dat de stad de vorstin moest bieden slechts konden verfraaien. Om drie uur precies kwam de ko ningin, in gezelschap van de prins, haar oudste drie dochters en haar gevolg in gesloten auto's bij het via duct dat Voorburg van de Residentie scheidt. Een onafzienbare menigte had zich hier opgesteld en al was het dan of ficieel de intocht in Den Haag, Voor burg liet zich ook niet onbetuigd. Vlak voor het viaduct verliet het koninklijk gezelschap de auto's, om zich wandelend onder het viaduct door naar Haags grondgebied te be geven, waar de Haagse burgemeester mr. Visser, in statie-gewaad gereed stond om H.M. welkom te heten. Na het officiële welkom liet de ko ningin zich naar de open rijtuigen begeleiden, waarna zij in de crème calèche plaats nam, terwijl de prins naast haar en de drie prinsesjes te genover haar gingen zitten. Daarna begon de zegetocht door de stad. Daarna begon de grote optocht van de Haagse burgerij, die bijna an derhalf uur zou duren en die door het Koninklijk gezin van het balcon af werd gadegeslagen. Tot besluit van de huldiging zon gen enkele koren de Koningin het De Franse Nationale Vergadering heeft het economische en financiële programma van Henri Queuille met 291 tegen 251 stemmen aangeno men. Een communistisch voorstel om de begroting sterk te beknotten werd verworpen. Bijna 3000 employé's van de „Air France" die al vanaf Vrydag aan het staken zyn, hebben besloten weer aan het werk te gaan. Een woordvoerder van de „Air France" zeide, dat Maandag de normale dienst weer hervat zou worden. Hy zeide, dat het grondpersoneel en de kantoren reeds Zaterdagavond weer waren begonnen. Enkele vliegtui gen naar Londen, Amsterdam en Glasgow zullen morgen weer opstij gen. De Gaulle spreekt... gevolg: een dode Eén persoon is gedood en acht tien gewond bij relletjes, die Za terdag te Grenoble z^jn voorgeko men toen generaal De Gaulle deze stad verliet nadat hij er de laatste van zijn serie politieke redevoerin gen had gehouden. De communisten te Grenoble be weren, dat hun hoofdkwartier is aangevallen. Leden van de R.F.P., De Gaulle's partij, deelden mede, dat drie van hun jeeps verbrand waren. Oe Tin Toet. voormalig minister van buitenlandse zaken van Birma, is te Rangoon tengevolge van een aanslag op zijn leven, waarbij een handgranaat in zijn auto werd ge worpen, in het ziekenhuis overle den. BU een overstroming van de JaDanse stad Ichlnosekl zlin honderden Japan ners om het leven gekomen. Een gische kinderen geschonken aan de En- vliegtulEl^lng chocolade ls door Bel- gelse kinderen. Wilhelmus en enkele nationale lie deren toe. En eerst om ruim vijf uur. trok het koninklijk gezin zich, na voor de hulde gedankt te hebben, in het Paleis terug. Enkele ogenblikken later verliet het langs de achteruit gang het paleis, om zich naar het Huis ten Bosch te begeven. Des avonds maakte de Koninklijke familie nog een tocht door de rijk geïllumineerde stad, waarbij ook aan Scheveningen een bezoek werd ge bracht. Emil Ludwig overleden Emll Ludwig, de beroemde Duitse schrijver van blographieën, is Vrij dag te Ascona in Zwitserland in de leeftijd van 67 Jaar overleden. Lud wig, die vele biographiecn geschre ven heeft o.a. over Goethe. Napo leon, Hindenburg. Bismarck en Abraham Line week naar Zwit serland uit, toen Hitler aan de macht kwam. Zijn boeken werden tijdens het nazi-regiem verbrand. Ludwig's werkelijke naam was Cohen en hij was geboortig uit Breslau en had joodse ouders. Hil ging tot het christendom over, doch toen de joodse minister van buiten landse zaken van Duitsland, Rathc- nau, vermoord werd, sloot hij zich weer by de Joodse godsdienst aan, „ten einde zyn trouw aan het oude volk te tonen." H.M. Koningin Juliana. Z.K.H. Prins Bcrnhard cn dc drie oudste Prinsesjes hebben Zaterdagmiddag van het balcon van het Palcis Noordcindc een uur lang een stoet Hagenaars met vlaggen, vaandels, bloemen en muziek aan zich voor bij zien trekken. Terwijl de laatste groep voorbijtrok, vormde zich een groep in het wit geklede danseres jes. die beurtelings een zonnebloem aan de voet van het toen welhaast voltooide mozaïek van bloemen neerlegden. Vrijdagmiddag om èën uur loeiden ln Vnlkenswaard do sirenes voor lucht alarm. Mot oen „schljnlnvnsle" vierde het stadje het feit dat het vier Jaar geleden als eerste Nederlandse gemeen te werd bevrijd. De eerste Friese automarkt, die Donderdag tc Bolsward werd gehouden werd zeer druk be zocht Een schoenmaker te Waalwitk kreeg uit Frankrijk dc opdracht tot vervaardiging vnn ..gouden schoentjes" voor dc balletten der Par 1,1 se opera. Een Deense Industrie heeft beslag ge legd op 885 pakken Suinatro-tabak die Vrlldagochtcnd te Amsterdam geveild werd. Een Haarlemse hulpbesteller, die een greep deed ln enveloppen be stemd voor de bekende radlo-prlester Henrl de Grcevc hoorde tien maanden tegen zich eisen. Een Dakota van Acro-Holland vertrok Vrildng van Ypcnburg om Mohammedaanse pel grims van Zanzibar naar Dlcddah over te gaan brengen. Dc film ..Brand weerlieden" waarin dc lof gezongen wordt van dc Partlse brandweer vloog bij het proefdraaien plotseling In brand en ging In vlammen op voor dc brand weer er bil was Een explosie In het gebouw van de Nnrvlkse communisti sche krant veroorzaakte zo'n hevige slag dnt de gehele stad gewekt werd Het Britse militaire bestuur heeft ln Minden aan ccn vertegenwoordiger van da Hohenzollcrns dc Prulsischo kroon terug gegeven die daar tijdens dc oor log ln een kleine kerk verborgen was. Verband te zoeken met koelhuisbranden? Een grote brand ln Amsterdam heeft Zaterdagavond drie aardap- pelloodscn aan de centrale markt hallen verwoest. Een party levens middelen, bestaande uit zuurkool, fruitconserven, noten en aardappe len, van een gezamenlijke waarde van ongeveer 125.000 gulden, ts verloren gegaan bU deze brand, die de tweede ls welke in een jaar tijds de centrale markthallen teistert. Sinds 1 uur 's middags was geen verbruiker meer in de loodsen ge weest en om half tien 's avonds werd de brand ontdekt. De brand weer, die „grote brand" had ge meld, kon om kwart over elf „brand meester" melden, maar op dat ogenblik was het terrein in een chaos herschapen. Drie van de zes aardappelloodscn die de cen trale hallen na de brand van ver leden jaar rijk waren, zijn verlo ren gegaan. Het vuur vond gretig voedsel in het stro en kaf, dat als isolatiemateriaal wordt gebruikt om de loodsen in de winter vorst- vrij te maken. De oorzaak is nog onbekend, mttar in verband met het feit, dat dit de derde voedselopslagplaats is, die in korte tijd in vlammen is op gegaan men herinnere zich de koelhuisbrand van enkele weken geleden in de Rotterdamse haven en de brand van Zaterdag vooreen week in Amsterdam wordt een uitgebreid onderzoek ingesteld. Ernstig ongeluk in Engeland Sprookjes worden werkelijkheid. Als men vroeger ccn huisvrouw zou hebben verteld, dat wol tientallen malen kon worden gewassen zonder dat ze krimpt, slijt of hard wordt, zou ze gezegd hebben: „Vertel rac nu geen sprookjes". Maar als U er nü een huisvrouw over spreekt, zegt zc: „Het sprookje is werkelijk heid geworden, wane: lk was mijn wol veilig in \MS ALK ALIVRIJ 35 cl per pak Tien doden en veertien gewonden waren de slachtoffers van een on geluk, dat Zaterdag in Manston (Eng.) gebeurde bij vliegfeesten ter herdenking van de slag om Enge land in 1940. Een Mosquite van de i RAF maakte een looping en kwam daarbij terecht op een file auto's met toeschouwers die langs 't vlieg veld geparkeerd stond. De meeste slachtoffers waren te betreuren onder de passagiers van een auto bus, die evenals enkele andere voertuigen, door het ongeluk vlam vatte. Ook- op een vliegveld in Scnot- land gebeurde een ongeluk bij de herdenking van de slag om Enge land. Een Spitfire ontplofte >n de lucht en de piloot van het tocs*cl werd gedood In een ziekenhuis te Alkmaar zijn Zaterdag vijf personen opge nomen, wier toestand ernstig is tengevolge van het eten van ver giftige paddenstoelen. Het zijn de d<? waddeneilanden oud-burgemeester van Zandvoort, j on No„rd.w„t. H van Alphen, met zijn echtgeno- scpi.r Zon op 6 24 onder 18.42- te, een dienstbode en twee logé's. J maan op 10.42, onder 9 35. Weerbericht WISSELENDE BEWOLKING Weersverwachting, geldig lot Dinsdag avond. Wisselende bewol king met enkele verspreid optredende lichte regenbuien. Kouder des nachts, overdag ongeveer dezelfde tempera tuur als vandaag. In het Voorden van het land tijdelijk krachtige, cn langs dan harde, overigens meest matige wind tussen

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1