DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Ernstig streven naar spoedig herstel der normale verhoudingen Millioenennota vertoont een vrij gunstig beeld de „Ik hoop dat Soekarno en Hatta communisten baas blijven" Moeso spoort Indonesië tot revolutie aan 3 Een veel minder sombere toon dan de voorgaande jaren Aanpakken Begroting thans vrijwel in evenwicht v. Mook naar Batavia Eerste troonrede van Koningin Juliana Omvangrijk regeringsprogram aangekondigd Uiterste zuinigheid blijft geboden Optellen en aftrekken Westelijke Drie te Parijs bijeen Onlusten in Zuid-Oost Azië worden door Moskou gedirigeerd Ie Ikort bestek Dinsdag 21 September 1948 Achtste jaargang, No. 112Ü Opgericht door dc Stichting ..Hei Parool" - Giro 51033a Bank: Rotterdamsche Bank. - Posthui 9 - Abonncmenti- prijs 31 cent p. w. of 5.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Per» Redactie en Administratie: Snoudcaertlaan 7. Amersfoort» Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. In de statige Ridderzaal te Den Haag heeft H.M. Koningin Juliana hedenmid dag ter opening van de gewone zitting der Staten-Generaal haar eerste troon rede uitgesproken en daarmee het program ontvouwd van de regering Drees-Van Schaik voor de komende zittingsperiode. Deze troonrede, waarin onmiskenbaar frisse geluiden doorklonken, en waarin een veel minder sombere toon werd aangeslagen dan wij de laatste jaren gewend waren, kenmerkte zich door de talrijkheid der aangesneden onderwerpen en grote omvang van de arbeid, die deze regering zich ten doel stelt. Elders in dit blad zullen wij dit staatsstuk volledig afdrukken. In het onder staande volgt een korte samenvatting. Dc begroting voor 1949 vertoont een belangrijk gunstiger beeld dan die voor 1948. Het gevaar voor inflatie is geweken. Ter ver- lictying van de lasten voor de schatkist en in het kader van de realisering der economische unie met België en Luxemburg, waar aan met kracht zal worden gewerkt, worden de subsidies op de levensmiddelen verminderd of beëindigd. Met de gevolgen hier van zal bij de te voeren loon- en prijspolitiek nauwgezet rekening worden gehouden. Een verlaging van inkomsten- en loonbelasting is in overweging, evenals een tegemoetkoming aan het bedrijfs leven met betrekking tot de winstbelasting. In verband met de betalingsba lans met het buitenland blijft bui tenlandse hulp noodzakelijk, in welk verband dank wordt gebracht aan Amerika. Krachtige industri alisatie zal worden bevorderd en het bedrijfsleven zal worden ge prikkeld tot het uitbreiden der ca paciteit door het scheppen van daartoe gunstige economische om standigheden. Op het gebied der productie en consumptie wordt ern stig gestreefd naar herstel der nor male verhoudingen. De overheids bemoeiing met het bedrijfsleven zal worden verminderd. Verschillende wetsontwerpen op het gebied der middenstanosiJolitiek worden aan gekondigd. De overheidsuitgaven zullen nog verder worden inge krompen. De landbouwpolitiek zal gericht zijn op verhoging der bodempro- YKJ IE soms mocht denken, dat het ministerambt een ere baantje en het Kamerlidmaatschap een sinecure is, die moet door deze Troonrede toch wel tot een juister inzicht komen. De regering ontwik kelt hier een programma van werk zaamheden, zo gevuld en zo geva rieerd, dat wy wel een beetje twijfel voelen opkomen, of zij in ernst meent, dat dit alles in het komende zittingsjaar kan worden verwerke lijkt of zelfs maar op stapel gezet. Niet, dat wij de onderscheiden pun ten van dit program niet stuk voor stuk hoogst belangrijk vinden, niet dat wfl de noodzaak er niet van in zien om ze zo spoedig mogelijk aan de orde te stellen. Maar dat neemt niet weg, dat wy toch een weinig het gevoel krijgen men neme ons deze oneerbiedige vergelijking niet kwalijk ,vanwat gij in de éta lage niet ziet, vindt gij binnen. Laten wij hier onmiddellijk aan toevoegen, dat wy de eersten zullen zijn om ons te verheugen, wanneer regering en Staten-Generaal er werkelijk in zullen slagen om dit program af te werken. Dit alleen al zou voldoende zijn om de komen de periode als een in waarheid pro gressieve te betitelen. Verder erkennen wij volmondig, dat deze troonrede een eigen geluid heeffSfen... een geluid, dat krachtig klinkt. Aanpakken is dc leus! Men heeft ons sinds de bevrijding (volko men terecht overigens) zo vaak voorgehouden, dat wij moeten aan pakken, dat het ons alleen maar goed kan doen te vernemen, dat de regering het niet bij aansporingen aan ons laat, maar klaar staat om zelf in de eerste plaats de hand aan de ploeg te slaan. LTCHTE paradepaardjes zijn onder de punten van dit program niet aan te wijzen. Wy zullen ons dan ook onthouden van een beschouwing in detail. Daarbij willen wij echter twee of drie uitzonderingen maken. In de eerste plaats willen wij de aandacht vestigen op de passage» over de buitenlandse politiek. Wij herinneren ons geen Troonrede, waarin onze minister van buiten landse zaken een zo grote en in de letterlijke zin van het woord zo vooraanstaande plaats heeft gekre gen. Ook al staat er in deze passa ges niets, wat bepaald nieuw mag heten, het positieve geluid ten op zichte zowel van Benelux als vooral ook van de Westeuropese Unie heeft ons bepaald goed gedaan. Zoals wy het toejuichen, dat in deze Troonrede met nadruk dank gebracht wordt ,.aan het Ameri kaanse volk, dat op grootse wijze zijn daadwerkelijke belangstelling voor Europa toont". Dat hier „Eu ropa" staat en met (wait in dit staatsstuk te verdedigen was ge weest) „Nederland" bewijst nog eens te meer, dat dc regering de si tuatie van ons land in de eerste plaats in Europees verband ziet. EEN eieen geluid zij het dit maal niet van dank doch van cri- tiek klinkt ook in de zinsnede over de al te grote en niet altijd tactvolle noch de zaak vooruit hel pende bemoeienis van de Veilig heidsraad met het ingewikkelde probleem der verhouding tot de Re publiek. Wij zijn van mening, dat het goed is, dat de regering deze critiek laat horen. De formulering ervan -is voorzichtig genoeg om in het buitenland geen aanstoot te ge ven en toch duidelijk genoeg om o p dit ogenblik gehoor te vinden. Wij vatten samen: al zijn wij dan niet vry van een zekere twyfel aan de uitvoerbaarheid van een zo overladen program, wij hebben grote waardering voor de aan pak, waarvan het blijk geeft Dit laatste is inderdaad wat ons volk van zijn regering in deze tijd vol problemen venvacht. Dit te heb ben begrepen en daaraan op deze wyze uiting te hebben gegeven is op zichzelf reeds een niet geringe verdienste v^n deze Troonrede. ductie en op 't verzekeren van be staanszekerheid voor boeren en tuinders, mede door productie- en marktordening. Bijzondere aan dacht wordt geschonken aan het vraagstuk der kleine boeren. Maat regelen zijn in overweging tot be vordering van een doelmatig ge bruik van de grond. Verwacht wordt een voortgaande verbetering van de voedselvoorziening. Indonesië Krachtig wordt voortgewerkt aan de nieuwe rechtsorde met de over zeese gebiedsdelen. Geconstateerd wordt, dat de bemoeienissen van de Veiligheidsraad met de Indonesi sche kwestie niet steeds tot 'n wel overwogen behandeling hebben ge leid, maar het vertrouwen wordt uitgesproken in een groeiend inter nationaal begrip voor het Neder landse standpunt. Een krachtig op treden tegen orde- en rustversto- rende elementen in Indonesië blijft noodzakelijk. Begonnen wordt met de vorming van een bijdrage aan de gemeen schappelijke verdediging van West- Europa. De regering zal voortgaan in het kader der Verenigde Naties te streven naar versterking der in ternationale gemeenschapsgedach te Sociale voorzieningen Aan de zorg voor kinderrijke ge zinnen zal bijzondere aandacht worden gewijd en een algemene herziening van de Sociale verzeke ringen is in voorbereiding, o.a. tot uitbreiding daarvan tot bepaalde groepen van zelfstandigen en tot het treffen van een duurzame re geling ten behoeve van de ouden van dagen. Vereenvoudiging der pensioenwetgeving wordt onder ogen gezien. De technische herzie ning der rijkssalarissen wordt bin nenkort gerealiseerd. Op korte termijn is een wetsont werp te wachten betreffende sa menwerking van gemeenten. De organisatie en taakverdeling van de politie wordt opnieuw onder ogen gezien. Wettelijke voorzieningen betreffende het gevangeniswezen zijn in voorbereiding. Onderwijs De vernieuwing van het onder wijs heeft de bijzondere belangstel ling der regering. Meer gelegen heid wordt geboden om bijzondere begaafdheid tot ontplooiing te biengen. Aangestuurd wordt op 'n taakverdeling tussen de instellin gen van hoger onderwijs; aan het culturele leven en dc kunst wordt bijzondere aandacht toegezegd. Wetsontwerpen worden aangekon digd tot regeling van het kweek- schoolonderwijs en tot regeling van het gymnasiaal en middelbaar on derwijs. Een opsomming wordt gegeven van een aantal belangrijke wets ontwerpen o>- .eiker afdoening de regering prijs stelt, o.a. betreffende de regeling der materiële oorlogs schade, de publiekrechtelijke be drijfsorganisatie. de ondernemings raden en de werkloosheidsverzeke ring. „Moge het historische jaar 1948 ook financieel een jaar van belofte zijn" De millioenennota, die de troonrede van dit jaar vergezelt, be sluit met de woorden ..moge het historische jaar 1948 ook een jaar van belofte zijn". Het is een historisch jaar door de overgang van de koninklijke waardigheid in handen van koningin Juliana; de minister van financiën hoopt dat het een jaar van belofte moge zijn, op grond van de toestand van 's Rijks financiën die thans aanmerkelijk minder somber is dan in de achter ons liggende jaren. Het optimisme van de minister vindt het duidelijkst zijn weer spiegeling in de vermindering van het nadelig saldo waarmede de begroting voor het jaar 1949 sluit. Beliep het nadelig saldo over het dienstjaar 1948 nog 725 millioen gulden, over het jaar 1949 is het aanmerkelijk minder dan één millioen. te weten 704.929 gulden. Daarmede is dus vrijwel een toestand van evenwicht bereikt, zij het ook. dat het vooralsnog, door tal van onbekende en ten dele buiten onze macht liggende factoren een labiel evenwicht zal zijn. De minister van financiën stelt in het vooruitzicht, dat de belas tingdruk, die zoals hij moet toe geven sommigen wel zeer beknelt, zal worden verlicht. In het komen de zittingsjaar zal daarmede een aanvang worden gemaakt. Merk waardig genoeg om het hier te vermelden is. dat dtï belastingop brengst over 1948 belangrijk hoger was dan geraamd werd. Het spook der inflatie acht de minister gro tendeels bezworen. Ongetwijfeld ligt er in het nadelig saldo van het landbouwegalisatiefonds, voor- zoverre het ongedekt blijft, een inflatorische tendens. De minister vertrouwt echter, dat de deflato- rische krachten groter zullen blij ken te zijn. Hij denkt daarbij in het bijzonder aan het opdrogen van de liquide reservés. Overheidsapparaat Ook kondigt de minister aan, dat in het overheidsapparaat door toe passing van moderne bedrijfsme- thoden en verhoging van het ar- beidseffectief een inkrimping van het personeel kan worden bereikt. Zoals bij nader inzien de begro ting over het jaar 1948 op een aantal punten achteraf correctie behoefde, zo doet zich ook bij die voor 1949 de moeilijkheid voor, dat de minister bij de raming der uitgaven met een aantal onbeken de factoren te maken had. Hij heeft hierbij het oog op de te ver wachten hogere uitgaven ten ge volge van de uitwerking en ten uitvoerlegging van het complex van sociale maatregelen, die zijn voorbereid door de huidige mi nister-president W. Drees, toen maals minister van sociale zaken. De minister neemt ook nog in aanmerking, dat arbeidscontrac tanten, die ten minste twee jaar in rijksdienst zijn, recht zullen krij gen op pensioen, waarmee naar hij naar zeer ruwe schatting meent, een bedrag van 49 millioen ge moeid zal zijn. Met deze begroting doet een nieuw element zijn intrede. De regering laat deze namelijk verge zeld gaan van een balans van de vermogenspositie van het land, waarin in beknopte en overzichte lijke vorm de grootte en samen stelling worden gegeven van de beschikbare staatsmiddelen en de schulden, die daartegenover staan. Deze balans, waarschijnlijk de eerste staatsbalans,. die ter wereld verschijnt, samen met een korte toelichting, vindt men elders in dit blad. Nationaal budget Een tweede nieuwe verschijning is een nationaal budget voor 1949. Met dit stuk waarvoor het Cen traal Planbureau de bouwstoffen leverde geeft de regering voor het eerst uitvoering aan een plan, dat ertoe moet bijdragen het inzicht in de onderlinge samenhang dei verschillende economische secto ren te vergroten en de achtergrond te tonen, waartegen de voorstellen ten aanzien van het regeringsbe leid moeten worden geplaatst. De lezer, die ook van dit stuk elders in dit blad een uitvoerig overzicht zal aantreffen, zij de lectuur hier van in het bijzonder aanbevolen, daar dit ook de leek op het gebied van overheidsfinanciën een indruk geeft van de situatie waarin wij verkeren en de weg, die wij vol gens de regering zullen moeten gaan. In het kort komt dat hierop neer, dat de uiterste zuinigheid moet betracht worden met consumptie ve goederen, dat de winstuitke ringen beperkt moeten blijven, dat gestreefd moet worden naar voort gaande industrialisatie, dat de pro ducten van landbouw en veeteelt verbeterd en de opbrengst ver hoogd moet worden en dat in het algemeen dc productiekosten door rationalisatie der bedrijfsmethoden verminderd moeten worden. Nu aan de intering van het natio nale vermogen een einde is geko men kan daardoor de verbetering in 's lands toestand zich verder voltrekken. HET zoveel gunstiger resultaat van dc begroting 1949 Is voor ccn deel een gevolg van het feit dat dc middelen 410 millioen hoger konden worden geraamd, terwijl dc uitgaven 285 millioen lager waren. DaarbU komt dan nog, dat b(j de schatting van dc middelen van de gewone dienst en van dc buitengewone dienst 1 op 3.232.162.991 gld nog geen rekening Is gehouden met de 250.000.000 gld, welke moeten binnen komen indien de wet op de materiele oorlogsschade wordt aangenomen, terwijl dc uitgaven voor vergoeding van die schade wel in de begroting zijn opgenomen. Aan dc andere kant is bulten deze berekening het nadelig saldo van het Landbouw-cgalisa- tic-fonds gehouden dat voor 1949 wordt geraamd op 364 millioen. Uit dit bedrag zullen dc subsidies op levensmiddelen etc. worden betaald. Voor 1948 zal dit bedrag op 602 millioen gulden kunnen worden ge schat. Daaruit blijkt reeds dat dc regering besloten heeft tot aanzien lijke verlagingen van dc subsidicn op levensmiddelen. Hoe deze ver lagingen, die tenslotte door dc consument weer betaald zullen moeten worden, en welke dus prijsverhogend zullen werken, precies zullen worden doorgevoerd Is op dit ogenblik nog niet duidelijk. Doch een aanwijzing kan de mededeling zijn dat het In dc cerate plaats meer als^luxc te beschouwen artikelen zijn, waarvan de kostprijs aan dc kopers zal worden doorberekend, waartegenover de consumenten te allen tijde binnen de rantsoenen de goedkope levensmiddelen moeten kunnen betrekken. Minder duidelijk spreekt dc nota zich uit over dc doorberekening van de werkelijke kolenpriJzcn aan dc consumenten, doch uit het feit, dat de subsidies voor steenkool met 32 millioen zullen worden ver minderd kan men deze conclusie wel trekken. Een uur lang zijn gisteravond Marshall, Bevin en Schuman, de drie „Westelijke" ministers van buitenlandse zaken op het Franse ministerie aan dc Quai d'Orsay bijeen geweest, nadat eerder op do dag Marshall en Bevin apart en ook Bevin en Schuman apart met elkaar gesproken hadden. Over geen der bijeenkomsten lekto nieuws uit. Toen Bevin en Mar shall voor fotografen poseerden, „keken zij grimmig" zegt Reuter. Andrei Wisjinski, de Russische vice-minister van buitenlandse za ken, is gisteren dok te Parijs aan gekomen. Tot journalisten die hem interviewden zei hij: „Ik ben ge komen om te helpen de vrede to consolideren". Hij zei, niet pessi mistisch te zijn. Omstreeks half December znl het s.s ..Volendam" met cmlgrnnten naar Australië vertrekken. Diegenen, die lr» het bezit zijn van Immlgratlc-poplcrcn voor Australië of Nicuw-Zcalnnd. wordt verzocht dit zo spoedig mogelijk aan do stichting Landverhuizing Nederland, Lange Voorhout 20. 's Gravchngc, to berichten MINISTER STIKKER: De huidige communistische activiteit In Zuid-Oost-Azië kan slechts worden verklaard als onderdeel van ccn algemeen plan, dat door Mos kou gedicteerd is, maar wij hopen dat dc Republikeins-Indonesische regering van Soekarno en Hatta sterk genoeg zal zij" om tc voorkomen dat de communisten in dc Republiek do macht overnemen. Indien Mo hammed Hatta stappen zou ondernemen tot een praelischc regeling voor een overeenkomst tussen Nederland en de Republiek is de Nederlandse regering bereid, hem tegemoet te treden. Aldus moet de samenvattende conclusie luiden van hetgeen mi nister Stikker gisteren op een pers conferentie tc Washington heeft meegédeeld en waarin hij, na zijn bezoek aan zijn Amerikaanse col lega Marshall, voornamelijk sprak over de ontwikkeling van de laat ste dagen in Indonesië. Hij ver wees naar de rede die de commu nistenleider Moeso in Madioen heeft gehouden en zei, dat naar zijn mening de kortgeleden te Bangkok opgerichte Sovjetlegatie van veertig leden medewerking verleende aan de gecoördineerde pogingen der communisten in Bir ma. Malakka en elders, om zoveel mogelijk moeilijkheden te veroor zaken. Masker af Hoewel de overeenkomsten van Linggadjati en Renville een stap in de richting van een vreedzame oplossing zijn geweest, aldus mr. Stikker, zijn de gematigde elemen ten in de Republiek altijd gehin derd door de extremistische ele menten, die nu eindelijk hun wer kelijk doel hebben geopenbaard en hun kaarten op tafel hebben ge legd. Alleen dit is de werkelijke verklaring voor het uitblijven van resultaten bij de onderhan delingen. niet de zogenaamde Nederlandse „blokkade", die doodeenvoudig niet bestaat. Dit geldt ook voor andere bewe ringen ten nadele van Neder land. De huidige ontwikkeling moet men zorgvuldig onder scheiden van de aspiraties tot onafhankelijkheid, aspiraties, waar Nederland niets tegen heeft. De Nederlandse regering wenst tot een overeenkomst te raken met de nationale republikeinse regering, maar kan geen concessies doen, die de communisten zouden versterken. Op de vraag, of Nederland wa pens nodig had om de opstand in Madioen neer te slaan, antwoordde minister Stikker, dat Hatta en Soe karno de eersten zijn, die de zaak van de opstand moeten behande len. Er was nog geen verzoek om hulj^ bij de Nederlandse regering binnengekomen, zover minister Stikker bekend, van de zijde van Hatta. De minister kon niet zeggen, wel ke stappen er genomen zouden worden, indien de communistische actie in de gehele republiek succes zou hebben, want hierover zou de Nederlandse regering te beslissen hebben. Wij hopen, dat de Repu bliek sterk genoeg moge blijken om er mee af te rekenen, maar dat weet men natuurlijk nooit." Den Haag, 20 Sept. 1948, Associated Press. Lt.-Gouverneur-Generaal van Mook zal in verband met de situatie, die door dc communis tische opstand op Java ontstaan is, heden naar Batavia vertrek ken. Naar vernomen wordt is dit besluit geheel plotseling ge komen. Dr. Van Mook heeft vanmorgen druk geconfereerd met hoge Nederlandse autori teiten. Masjoemi en PNI trouw aan Djogjakarta Moeso, de Indonesische commu nistenleider, heeft gisteravond vla radio Madioen (de zender in han den van de opstandelingen) het Indonesische volk aangespoord tot een revolutie tegen de regering van Soekarno en Hatta. Deze re volutie zou zich moeten uitbreiden over de gehele Indonesische archi pel. zei Moeso. Soekarno en Hatta, „slaven van Japanners en Amerikanen", moes ten volgens Moeso worden afge zet. Zij hadden drie jaar lang een politiek van capituleren tegenover Nederlanders en Engelsen gevoerd en trachtten nu het volk aan het Amerikaanse imperialisme te ver kopen. Het programma dat Moeso ontvouwde, bevatte verder de vol gende punten: het leger moest in handen zijn van het volk en „in democratische zin" worden omge bouwd; alle fabrieken en onderne mingen moeten worden overgedra gen aan de regering (bedoeld is uiteraard het communistische be wind te Madioen); er moet een le vensmiddelendistributie woraen ingevoerd; kantoren en fabrieken moeten veiligheidscommissies vor men en aan boeren en arbeiders moeten wapenen worden verstrekt. In Djogjakarta hebben de Ma sjoemi (Moh.) en de PNI (Partai Nasional Indonesia) een „natio naal onafhankelijkheidsfront" op gericht, dat de Republiek wil steu nen en beschermen en de regering Soekarno-Hatta verdedigen. In het werkcomité van het KNIP, het voorlopige republikein se parlement, is het wetsontwerp tot het verlenen van dictatoriale bevoegdheden aan president Soe karno met 25 tegen 1 stem aange nomen. (De leden van het linkso front waren allen afwezig). De Republikeinse regering heeft alle linkse dag- en weekbladen verboden. Film van troonrede Polygoon-Profil ti maakt een film van de plechtigheden die vandaag in de Ridderzaal plaats hadden. Onder meer wordt het uitspreken van de troonrede hierin opgenomen. Deze film zal samen met die van de in tocht van de koningin in Den Haag a.s. Vrijdag op de film doeken verschijnen, zodat het journaal weer een meer dan gewone lengte zal hebben. Met ingang van 1 October zal het weer mogelijk zijn gelukstele grammen te verzenden naar Su riname, Aruba, Bonair, Curasao, Saba, St. Eustatius èn St. Maarten. Adviescollege uit Indonesië in Nederland aangekomen Uit Indonesië arriveerde gister avond op Schiphol een delegatie van de „Bandoengconferentie", die de Nederlandse regering advies zal uitbrengen over het ontwerp voor een voorlopige federale regering. De delegatie bestaat uit de heren Tahya, Raden Koesoema Soebrata, Koesna Poeradiredja, J. H. Smit, Tjio Min Look, Abdoelkadir Asgaf, Raden Soejoso en Raden Tjakra- ningrat. Onmiddellijk na aankomst zijn zij naar Den Haag doorgereisd. Een poes is bij het Palais de Chaillot in Parijs met haar jong komen aanlopen en heeft bezit genomen van een hoekje op het toneel van de, grote theaterzaal, waar de IJ NO-zittingen zullen worden gehouden. Aangezien zij geen neiging vertoonde weer te vertrekken en zich ge durende de besprekingen muisstilhoudt, is zij eenstemmig door de gedelegeerden als mascotte van de UNO geaccepteerd. In haar hoekje b{j txóee naambordjes, die een minder vredig tafereel voor de geest roepen. MEDEDELING Om redenen, die verband hou den met de publicatie van troon rede en millioenennota, wordt ons blad vandaag in een aantal plaatsen later bezorgd dan ge woonlijk. Wij vertrouwen, dat onze abonné's deze vertraging willen verontschuldigen. De Directie. De Arnhemmers, die bil hun terug keer van de evacuatie bemerkten, dat dc Duitsers het Rembrandt Theater, ccn van de mooiste bioscopen ln het land met 1200 zitplaatsen ln brand gestoken hadden, zijn zeer blij met het nleuwo Saskla-Theater, dat een Arnhemse ar chitect ln vier weken bouwde ln do tutnzaal van Musis Sacrum. Het be stuur van het Ncd. Bijbelgenootschap heeft een ..bijbelfilm" laten vervaar digen, die onder dc titel „Geen grenzen meer" op 20 Sept. haar tournee door Nederland begint De gehele beman ning werd gered toen het 1837 ton me tende Nederlandse stoomschip „Hout-, laan" bij de Zuidkust van Finland kap seisde en zonk. In Djokjakarta Is een vereniging van Indonesische'schrijvers opgericht die zich ten doel stelt werken uit dc bulténlandsc literatuur ln het Indonesische tc vertalen. Gouverneur Thomas E. Dcwey heeft tijdens ccn bij eenkomst van redacteuren van land bouwbladen tc New York gezegd, dat de mogelijkheid bestaat dot dc Ver. Staten Europa steeds moeten blijven voeden De postbcstellers ln dc Rus sische zone van Berlijn zullen voortaan weigeren de in de Westelijke sectoren verschijnende bladen te verspreiden ZIJ willen zich niet medeplichtig maken aan .oorlogspropaganda". Binnen niet al te lange tijd zal ook dc R A F. dc beschikking hebben over door straal motoren aangedreven bombardements vliegtuigen. Weerbericht KOUD VOOR DE TIJD VAN HET JAAR Weersverwachting, gel dig tot Woensdagavond. In de kuststreken: wis selende bewolking met vooral aanvankelijk nog enkele bulcr.. geleide lijk wat, afnemende, maar langs de Wadden zee tijdelijk nog krach tige Noord-Westelijke wind. Weinig verande ring ln temperatuur. In het binnenland: tamelijk heldere en koude nacht. Morgen overdag wisse lende bewolking met enkele versprei de lichte buien. Ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Zwakke tot matige wind tussen West en Noord- West. 22 Sept Zon op 6 25, onder 18.39 maan op 18.57, onder 10.51.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1