DAGBLAD VOOR AMERSFOORT UNO-Assemblée te Parijs in sombere sfeer geopend New Look - voor heren Marshall acht Bernadottë's plan een goede oplossing Djogjakarta beraamt opmars tegen de communisten Vuurwerk, mooier dan ooit, begroette de Koningin I.bestek _l Zorgt Wisjinski voor sensatie? VREDE!" de smeekbede die opklonk uit iedere redevoering Praag vraagt om Papanek Ook Londens steun te wachten Weer 25 textiel punten Electrisch naar Amsterdam In kort Woensdag 22 September 1948 'Achtste jaargang, No. 1128 Parijs was gisteren de hoofdstad van de wereld en hoelang het dat zal blijven is nog lang niet te overzien, want zeventig punten overladen de agenda van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, die gistermiddag om drie uur in de Franse hoofdstad werd geopend onder een grijs wolkendek dat men sym bolisch zou kunnen noemen voor de gehele internationale toe stand. Even somber was de toon van de openingsredevoeringen, even grimmig keken Marshall, Bevin en Wisjinski, de Grootste Drie. en even beklemmend was de atmosfeer in die ene minuut, toen allen stil waren om de nagedachtenis te eren van graaf Bernadotte, vermoord bij zijn werken voor de-vrede. opening Amerikanen en Engelsen overal handen gingen schudden. Zij wensten blijkbaar met rust te wor den gelaten. Iedereen heeft die wens gerespecteerd. Maar over Wisjinski zijn ge ruchten in omloop. Hij zal, naar men beweert, in de komende dagen sensatie verwekken door voor te stellen, dat alle bezet tingstroepen ten spoedigste uit Duitsland zuilen worden terug getrokken. Deze veronderstel ling wordt nog gevoed door het feit. dat de Sovjets enkele da gen geleden eenzelfde voorstel hebben gedaan wat betreft de ontruiming van Korea En met zo'n voorstel zou Wisjinski nu de Duitsers op der Russen hand trachten te krijgen. Grimmig en kleurloos was do ge hele sfeer. Het enige beetje kleur verleenden 's middags de in schar laken jassen gestoken manschappen van de Garde Républicaine, maar verder maakte alles nog een onaf gewerkte indruk. Hamers klonken nog in het ge hele gebouw. Vele telefoons werk ten niet. Voorlichting bestond er niet. Generaal Clay, de Amerikaan se militaire gou.verneur in Duits land en zijn politiek adviseur, am bassadeur Robert Murphy, stonden drie kwartier in de hoofdvestibulc De vrede hoofdmotief van alle tedevoeringen. Bramuglia, de Ar gentijn, die sinds de vorige Assem- blée nog de voorzittershamer han teerde (voorlopig: want de stem ming wees naderhand de Austra liër Evatt aan als president van de ze vergadering! sprak er over; Auriol, als president van Frankrijk, gastheer van de UNO, -sprak er over en Trygve Lie, secretaris-generaal van de' nu 58 landen omvattende organisatie, sprak er over. Auriol's speech was treffend. De Franse president vroeg: „Indien het waar is. dat alle landen de vrede willen indien het waar is. dat alle re geringen de oorlog verschrikkelijk en absurd noemen, wat staat don eigenlijk aan de organisatie van de vrede in de weg? Zou niet een zeer klein gedeelte van de hulpbronnen en vermogens die in da oorlog zijn verspild, voldoende zijn om een duurzame politiek en economische samenwerking van de landen te verzekeren?" Berlijn Zeventig punten staan op de agenda. En het is nog steeds niet zeker of het er geen eenenzeventig zullen worden. Dat ene punt zal dan de wereldbeheerscnde kwestie Ber lijn zijn. Marshall. Bevin en Robert Schuman. de Westelijke drie minis ters van buitenlandse zaken, zijn al twee dagen lang in contact om te overleggen wat zij zullen doen. Gis teravond spraken zij weer samen, maar niemand weet of zij besloten hebben, nog een nieuwe stap bij Moskou to dom. dan wel do zaak aan de UNO over te laten. Op hun gezichten is niets te lezen. Marshall lijkt wat verstrooid en in gedach ten. en Bevin kiikt strak naar de tafel vóór zich. En degene, op wie misschien nog het meest, gelet wordt, Wisjinski, zit ijverig te schrijven als de eerste zitting ge opend wordt. De Russen zij zitten links van de Engelse delegatie! bleven strikt op zich zelf toen kort voor de De Tsjechoslo waakse regering heeft de Franse regering om uit levering verzocht van Jan Pa panek. Deze was Tsjechoslo- waaks gedelegeerde bij de UNO. maar hij legde zijn functie neer na de staatsgreep in zijn land. Hij keerde evenwel niet terug. Praag beweerd nu. dat hij 125.000 dollar heeft verduisterd. Maar Papanek zit te Parijs rustig in een speciale bank op de UNO- Assemblée en zegt: „Deze be schuldiging steunt op dezelfde leugens, waarop het huidige re gime gegrondvest is." om te trachten een vergadering te vinden die zij moesten bijwonen. Eindelijk dan toch kwam er iemand langs die wist waar zij moesten we zen en het tweetal begaf zich met bekwame spoed naar de aangege ven zaal. Bijna tot het moment van de ope ning was het theater, waar de As semblee bijeenkomt, vol met elec tricians, timmerlieden en werksters. Een stofzuiger gierde in de handen van een oude werkster. In de wan delgang kalkte iemand het pro gram van de dag op een zwart bord IJzig En toen dan eindelijk de verga dering geopend werd. bleken Engel sen. Amerikanen en Russen vlak bij elkaar te zitten. En zelfs tot hier in het palais de Chaillot, in het hart van de tijdelijke wereldhoofdstad Parijs, schijnt het IJzeren Gordijn zich uit te strekken. Want Engelsen en Amerikanen enerzijds en Russen anderzijds zij negeerden elkaar rustig. En dr. Bramuglia. zinspelend op de tegenstelling Oost-West. had nog wei gezegd: ..De wereld kan niet een dialoog zijn tussen twee landen en kan bok geen monoloog zijn van een van hen" George Marshall, de Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken, heeft te Parijs in een ver klaring voor de pers over het laat ste rapport van Bernadotte inzake Palestina gezegd, dat het rapport een goede basis/was voor het oplos sen van de Palestijnse kwestie. Hij zei, dat de Amerikaanse regering Infiltraties in Nederlands gebied op Oost-Java duren voort Terwijl de communistische opstandelingen in de Republiek nog steeds de stad Madioen beheersen, zonder dat zij er echter in zün geslaagd, hun invloed uit te breiden tot de omgeving, beraamt de Republikeinse regering plannen om door een opmars van Kediri en Soerakarta uit, respectievelijk ten Oosten en ten Westen van Madioen gelegen, het op roer te onderdrukken. Kolonel Soengkono, de republikeinse militaire gouverneur voor Oost-Java, heeft opdracht gekregen, het Republikeinse gezag in het gehele gebied te herstellen. Berichten uit Djogja, die te Ba- Irgoen Zwai Leoemi in Israël-leger opgegaan De Joodse verzetsorganisatie." Irgoen Zwai Leoemi, heeft een ultimatum van de regering van Israel aangenomen, waarin haar ontbinding wordt bevolen en het overdragen van het „leger" der Irgoen aan het leger van Israel. De regering heeft de leden van de Irgoen bevolen zich bij het leger van Israël te voegen en de gebruikelijke eed van trouw af te leggen. De leden zou den niet vervolgd worden door de rege ring van Israel voor daden die zij tegen Israël mochten hebben bedreven in het verleden. Het niet accepteren van het ultima tum, zou het hele leger van Israël tegen de Irgoen in het geweer gebracht "heb ben. Het blijkt dat de onderhandelingen al geruime tijd aan de gang geweest zijn. Na de dood van Bernadotte had de regering echter besloten streng op te treden De liquidatie van de Irgoen slaat op het optreden te Jeruzalem, waar de groep tot nu toe een onregelmatige strijdmacht heeft gehandhaafd. In an dere delen van het land heeft de Irgoen reeds trouw aan het leger van Israël betuigd Mededeling De enorme stijging der prijzen van de grondstoffen voor de papierindustrie, welke moeten worden geïmporteerd, heeft noodzakelijkerwijze een grote shoeing van de prijzen van het courantenpapier ten gevolge ge had. In verband hiermede en mede in verband met andere kost- prijsverhogende factoren, zullen de prijzen der dagbladen in Nederland met ingang van de lste October a.s. met goedkeu ring van het Directoraat-Genc- raaL van de Prijzen worden ver hoed. Met ingang van gemelde datum zal de prijs van dit blad zijn: 32 cent per weck; f 4.15 per kwartaal. De Directie. tavia zijn ontvangen, 'melden dat de communistische leider Moeso slechts beschikt over drieduizend manschappen. De communisten beweren zelf echter 15.000 man ter beschikking te hebben. De communisten hebben in Ma dioen alle politieke partijen ont bonden, met uitzondering van hun eigen partij en het pas opgerichte .Volksfront'. Prominente persoon lijkheden zouden gedwongen wor den zich bij een van beide partijen aan te sluiten. Het dagblad van Madioen is door de communisten met geweld overgenomen en in een communistisch partij-orgaan veranderd. Nederlandse militaire bronnen melden inmiddels dat de laatste dagen op Oost-Java op grote schaal Indonesische infiltraties op door de Nederlanders bezet gebied zijn geconstateerd. Er hebben zich reeds vijf incidenten voorgedaan. Gedurende een daarvan werd een Nederlandse wachtpost met ma chinegeweer vuur bestookt door 100 Indonesiërs. Radio Djokjakarta maakt be kend, dat de onlangs door Sjahnr opgerichte Indonesische socialis tische partij de republikeinse rege ring de volle steun heeft toege zegd. Deze partij heeft een verkla ring gepubliceerd waarin uitdruk king wordt gegeven aan de hoop dat de republikeinse regering er in mag slagen de democratie te hand haven en zich uitsluitend zal be perken tot maatregelen tegen de communistische opstandelingen zonder de politieke ideologie aan te tasten. De communistische radiozender te Madioen verspreidde gisteren het bericht, dat Sjarifoeddm en Se- tyadjit, de beide onlangs tot het Volksfront toegetreden politici, naar Djogja zouden zijn vertrok ken. Noch radio-Djogja, noch „An- tara" bevestigden echter dit be richt. Reeds gisteren werd gezegd, dat Sjarifoeddin minister-presi dent zou v/orden van een even tuele republikeinse communisti sche regering, waarvan Moeso president zou zijn. dc partijen cn dc Algemene Ver gadering dringend aanraadde de conclusies van het rapport in hun geheel te accepteren. Marshall vervolgde: „Er kan geen enkel plan worden voorgesteld dat in alle opzichten voldoet aan de be langen van beide partijen. De UNO heeft gepoogd door een vredelie vende regeling tot een oplossing te komen, en heeft die taak op de schouders gelegd van Graaf Berna dotte. Hij heeftenergiek, moedig en in een geest van volledige eer lijkheid alle mogelijkheden onder zocht en h<?bft als zijn laatste bij drage een wereld van vrede, een gezonde basis voorgesteld voor een oplossing. Hij heeft zijn leven bij deze poging gegeven. Het is onze innige hoop, dat de betreffende partijen zullen inzien dat hun beste belangen en de belangen van de wereldgemeenschap gebaat zijn met het aannemen van het oordeel van Bernadotte in de sfeer van een eerlijk compromis." Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft te kennen gegeven dat Enge land waarschijnlijk Bernadotte's plan voor Palestina zal steunen. De woordvoerder zeide dat zijn rege ring hoopt dat dit rapport, voor hetwelk de auteur met zijn leven betaald heeft, zeer zorgvuldig door alle betrokken regeringen bestu deerd zal v/orden. Arabische afgevaardigden van Egypte, Irak en de Libanon en de afgevaardigde van Israël, die allen ook te Parijs vertoeven, hebben geen onmiddellijk commentaar wil len leveren op het rapport van Bernadotte. Slechts Faris al Choe- ry, de vertegenwoordiger van Syrië in de UNO, verwierp Marshalls verzoek, om het rapport aan te nemen. Over enkele dagen zal de drie maandelijkse aanwijzing van tex tielpunten weer geschieden. Ver wacht wordt, dat er geen mogelijk heid zal zijn om tot verhoging van de aanwijzing over te gaan, zodat mag worden aangenomen, dat 25 punten zullen worden geldig ver klaard. Woningen met oliestook De gezinnen in woningen met oliestook, aan welke voor het stook- scizoen 1918/1949 geen toeslag cen trale verwarming kon worden toe gekend, kunnen, indien zij olie wen sen te stoken, de distributiedienst om een bewijsstuk verzoeken, dat z\j niet in het bezit ziin van een brandstoffenkaart TA 806. Met dit bewijsstuk kan bij het Rijksbureau voor Aardolieproduc ten, Zeestraat 100104, sectie 2, 's-Gravenhage, een vergunning voor het betrekken van 600 liter huis brandolie worden aangevraagd. Aan hen, die wel voor een toe slag centrale verwarming in aan merking zijn gekomen, is intussen bericht gezonden op welke wijze 'Ie hun toekomende brandstoffenkaart TA 806 tegen een toewijzing voor 600 liter olie kan worden ingewis seld. Extra kolen voor grote gezinnen Het ligt in de bedoeling ook voor het aanstaande stookseizoen t.b.v. gezinnen bestaande uit 8 of meer personen, twee eenheden brandstof fen extra beschikbaar te stellen'. Nadere bijzonderheden over de uitreiking van de tocslagbonnen zullen t.z.t. door de plaatselijke dis tributiediensten worden bekend ge maakt. IJmuidenradio deelt mede. (jat ter hoogte van Terschelling het Deense stoomschn „Maria Toft" op een mijn ,'s gelopen Het schip heeft sleepboothulp gevraagd. Het stoomschip „Maria Toft" ligt ten anker bij boei c t 10 De machine is onklaar. Het schip maakt echter geen water en er zijn geen .slachtoffers. De sleepboot „Oceaan" bevindt zich in de nabijheid Ook de heren krij gen hun „New Look": de overjassen zullen langer zijn en de broe ken nauwer. De smoking met een enkele knoop is onher roepelijk uit de mode. Geen gentleman, die zichzelf respecteert zal haar nog durven aan trekken. De correcte smoking moet twee rijen knopen hebben. Midnight blue een zeer donker blauw, bij zwart af is de over heersende kleur ge worden voor officiële kleding. D8t geldt ook voor de overjas, die op de smoking wordt gedra gen, het grijs heeft vol komen afgedaan. Dit zijn maar een paar algemene wenken van zeer bevoegde zijde overigens, nl. uit de keuken van de dic tators van de heren mode zelf. het fijne van de zaak is nog staats geheim. zeggen de grootmogollen van de „British Federation of Merchant Tailors". Maar alles zal worden ge openbaard op een he renmode-show. waar van dezer dagen Lon den de generale repe tities heeft gehouden cn de première einde October zal plaats vin den te New York. De Londense kleer makers zijn vastbeslo ten hun historisch lei derschap op het gebied der herenmode dat tijdens de oorlog ver loren is gegaan te heroveren en de show te New York heeft ten doel, de wereld de „authentieke Londense stijl" te vertonen. Theodore Hewitt, dp elegante secretaris van de „National Federa tion of Merchant Tai lors", verontschuldig de zich, dat hij niet meer over de nieuwe herenmode kon vertel len. „Maar het is ge heim en we moeten op D-Day wachten", zei hij. „Ik weet dat men in Oslo. Ottawa of Chica go niet graag hoort, dat het tenslotte toch Lon den is. dat de heren mode dicteert. Wij zul len dus daarop niet de nadruk leggen maar er eenvoudig van uitgaan als van een gegeven feit". Gistermiddag heeft Koningin Ju liana in dc Ridderzaal te Den Haag met htft uitspreken van haar eer ste Troonrede dc gewone zitting der Staten Generaal geopend. Bo venstaande foto toont de Koningin, als zij bij aankomst aan de Ridder zaal, luide toegejuicht, uitstapt uit de Gouden Koets. Dc Koningin was gekleed in een robe van wel gekozen matgroene stof, zij droeg een rozetvormigc hoed, die met kant was afgezet; over de schou ders de versierselen van Groot meesteres der Orde van de Neder landse Leeuw. Slechts een enkele bijou onderstreepte de vorstelijke eenvoud van kleur en stof. Prins Bemhard droeg de uniform van 'generaal der grenadiers. Deze foto toont Koningin Juliana bij het uitspreken van de Troonrede, gistcryxxiddag bij de opeiyiyxg der Staten Generaal. De Koningin las de Trooxxrede xxxet grote xiadruk op zeer belangrijke punten. Haar stem klonk ietwat verxxxoeid, xxa de vele plichten gisteren de grote oïxtvangst ten paleize die zij dc laatste dagen heeft moeten vervullen. In diepe stilte werd de ditmaal lange Troonrede aaxxgehoord. Toen de Konixxgin zich daarna van haar zetel verhief, riep dc voorzitter der Verenigde Vergadering der Staten Generaal, Prof. Kranexxburg luid: Leve de Koningixi", dat driexxxaal door alle aaxxwezigen werd herhaald. SCBEVENINGEN kreeg hoog bezoek Rijtoer van koninklijk gezin door Den Haag De vuurtoren van Scheveningen vertelde Dinsdagavond reeds, dat de Koningin op be/oek zou komen: naar de landzijde was een der ra men met oranjedoek bedekt, zodat steeds onranjekleurige flitsen over het vissersdorp schoten. Dit was slechts de inleiding tot een haven- feest vol licht en kleur, dat aan de oude haven werd gegeven. De Ko ningin, de Prins en de oudste drie prinsesjes woonden dit feest bij. Zij maakten hun entrée langs een ere-boog van Scheveningse net- tenboctsters naar de met Perzische tapijten en oranjedoek versierde tribune. Jonge meisjes in Scheve ningse klederdracht boden konin gin Juliana een bouquet orchideeën en rose anjers aan. De prinsjesjes kregen elk een bouquet berberas. Het feest had plaats op een kou de avond. De regen bleef gelukkig vrijwel absent, maar plaids, bont en winterjassen deden goede diens ten tegen de koude wind. Zelden zal echter van het Noordzeestrand zo'n donderend gejuich weerklon ken hebben uit vele tienduizenden kelen, als op deze avond. Oranje- lievend Scheveningen en tal van „vreemdelingen" demonstreerden hier hun aanhankelijkheid aan het vorstennuis. Het Wilhelmus, en an dere liederen schalden over het water, waarin tal van visserssche pen gepavoiseerd in het felle licht van schijnwerpers lagen. De I£o- nirfgin en haar familie, de Haagse burgemeester, de commissaris van de Koningin, vele andere hoog waardigheidsbekleders en de tien duizenden toeschouwers kregen een liehtschouwspel te zien, dat velen lang in herinnering zal blij ven. Terwijl tientallen vuurpijlen opschoten en een regen van kleu rige sterren over het water spreid den, wierpen vliegtuigen oranje kleurige lichtfakkels uit. Van de binnenhaven uit voer vervolgens een logger, geheel met witte lamp jes rond boorden en tuigage, door de oude haven. Lichten en schijn werpers, alsook de duizenden fak kels, die ter begroeting van de koninklijke familie rond de haven ontstoken werden, waren toen ge doofd. Op kleine rondvarende schepen werden drijvende toortsen ontstoken. Dit spel van licht en Baanvalc 29 September in gebruik I Woensdac 29 September zullen dc Nederlandse Spoorwegen het opnieuw geelectrificeerde baanvak Amsterdam-Utrecht officieel In ge bruik nemen. Dit baanvak vormt het sluitstuk van de herclectrificatlc van het door de bezetters zo grondig ver nielde electrlsche spoorwegnet. Revisie van de Britse oorlogsvloot De Britse Admiraliteit is begonnen, een honderdtal oorlogsschepen weer op te kalefateren. De marine heeft officieel medegedeeld dat dc schepen voor April weer voor actie gereed inocten zijn. Het gaat hier voornamelijk om klcino schepen als torpedojagers, fregatten, onderzeeërs en mljncnleggcrs. De aan kondiging van het gereedmaken van de vloot volgde op dc bekendmakingen Inzake de vertraging van het demo- billsatlcschema, de werving van nieuwe recrutcn, de verdubbeling van dc pro ductie van straalvliegtuigen en de ci viele verdediging. Overal gejuich, overal bloemen en overal .Oranje boven, leve de Juli- aan". dat was de begeleiding die ko ningin Juliana, prins Bernhard en de drie oudste prinsesjes gistermid dag kregen, toen zij een rijtoer maakten door Den Haag. Om kwart voor vijf verliet de stoet Huis ten Bosch en twee uur later keerdo men daar terug. In die twee uur was een grote toer gemaakt door alle de len van de residentie, nu en dan onderbroken door gezongen hulde betuigingen of het aanbieden van bloemen. donker maakte een grootse indruk. Opnieuw zag men toen fontei nen en cascaden van veelkleurig vuur .in de lucht en weerspiegeld in het zwarte water. Voor de tri bunes flitsten schijnwerpers aan. Kinderen dansten in elfenkleding het sprookje „een vissertje in sprookjesland", en natuurlijk was dat vissertje een „vestzakmodel" Scheveninger, was zijn partnerin een miniatuur Schevenings vis- sersmcisje. Voordat zij in hun auto stapten hebben de Koningin, prins Bern hard en de prinsesjes de Scheve- ningertjes voor hun blij en char mant spel persoonlijk bedankt. Daarover was heel Scheveningen opgetogen en toen de baan vrij was begon een hospartij, die nog lar.g neeft geduurd. Kamer stelt nominatie voor voorzitter op Nadat minister Liefkin ck gis termiddag in de Tweede Kamer de Rijksbegroting met de daarbij be horende nota betreffende de toestand van 's lands financiën had aange boden, heeft de Kamer de nominatie voor het voorzitterschap opgemaakt. Deze kwam als volgt te luiden: 1. mr L G. Kortenhorst (KVP), 2. mr L. A. Donker (Arb.), 3 mr J Torp- stra (AR) Zij zal schriftelijk aan H.M. de Koningin worden aangebo den. Donderdagmiddag zal de Kamer bijeenkomen voor het benoemen der commissies en het trekken der af delingen. De Nederlandse balionvaarstcr mevr. Boesman, tilc Zaterdag te Eindhoven opsteeg kwam vlak bij dc Ncd..-Duitse grens terecht. Dc wind was echter zo sterk dat de weinige helpers op de grond dc ballon niet konden houden, ze voer over dc grens en kwam in een dennenbos terecht, waar douanebeamb ten door het kappen van takken en zelfs bomen hielpen bergen. Het is nog steeds niet gelukt In de Loonsc duinen dc begraafplaats te vinden van veertien in de bezettingstijd gefusilleer de Limburgers. In Dcdemsvaart ont dekte een vader in dc slaapkamer van zijn kinderen een eigenaardig voor werp. Bij nader onderzoek bleek het een pantscrvulst die dc kinderen in het veld hudden gevonden. De op dc hel lingen van dc Vesuvius wonende boe ren werden Maandag verontrust door een grote rookluim die uit de krater opsteeg. Het bleek later een aardver schuiving tc zijn geweest, die een stof- pluim veroorzaakte e Garry Davis, die zich dc wccrstc wereldburger" noemt cn die tijdens het weekeinde twee maal in de gevangenis werd gezet, was Maan dagmorgen weer bij het Palais do Chaillot. waar dc derde vergadering der Assemblee gehouden wordt, present. De vereniging van Jonge artsen in Beie ren beklaagt zich erover, dat 3000 me dici niet in staat zijn In hun onderhoud te voorzien en dat 1600 van hen in ziekenhuizen en klinieken werken zon der betaald te worden. Dc Duitse zeppelinbouwer, de 81-Jarlgc Hugo Eckcncr, heeft voorspeld dat luchtsche pen terug zouden komen door het grote comfort dat zij dc passagiers bicden Dr. Schacht zal binnenkort zijn memoi res publiceren. Weerbericht AANllOUDEND KOUD WEER Weersverwachting, -v geldig van Woensdag- LJ AT"C avond tot Dondcrdag- xv%» a\ond. Zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen, voornamelijk In het •Zuiden van het land. Iets minder koud. Morgen overdag Wis selend bewolkt met plaatselijk enkele buien, ongeveer de zelfde temperatuur als vandaag. Matige, in het Noorden van het land tijdelijk krachtige wind tussen West en Noord. 23 Scpt Zon op 6 27, onder 18.37; maan op 20.17, onder 12.00. Opgericht door dr Sdchdng „He. Parool" -_G.ro 510330. Uitgave; N.V. De Nieuwe Pe» Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Hoofdredacteur TJ. DE BOORDER- Eén minuut stilte voor Bernadotte

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1