DAGBLAD VOOR AMERSFOORT ,Over Moskou kan ik U nog geen nader nieuws mededelen" Arabieren vormen een eigen „regering van Palestina" Amsterdamse raad ontslaat zijn CPN-wethouders Reeds over dè agenda is te Parijs meningsverschil Britse regering staat pal achter Bernadotte's Palestina-plan Aanval op Madioen Dinsdag geopend Beslissing na een fel debat Vetorecht weer struikelblok BONNENLIJST In kort bestek Donderdag 23 September 1948 'Achtste jaargang, No. 1129. Opgericht door de Stichting ..Het Parool'' - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Per» Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Bevin stelt Lagerhuis teleur: Met gespannen verwachtingen namen gistermiddag de leden van het Britse Lagerhuis hun zetels in omdat zij meenden in de speech van mi nister Bevin over buitenlandse aangelegenheden belangrijk nieuws te zullen horen. Wat Palestina betreft, kwam die verwachting uit: Enge land stelt zich volledig achter het rapport, van Bernadotte een hou ding die reeds voorzien werd maar degenen die onthullingen hadden verwacht over de Europese crisis, werden teleurgesteld. „Ik moet U teleurstellen" Be vin zei het met zoveel woorden. „Het stadium waarin de bespre kingen te Moscou zich bevinden, maakt het niet mogelijk, een ver klaring hierover af te leggen. Wij „(Marshall, Schuman en de pre ker zelf)" houden nauw contact en wij zullen de komende week in Parijs overleg blijven plegen. De opheffing van de blokkade van Berlijn blijft de essentiële voor waarde, waarop een regeling ge baseerd moet zijn." Bevin ontkende de geruchten j over onenigheid tussen de V.S-, i Groot Brittannië en Frankrijk. „Wij zijn het niet alleen geheel eens over de politiek die wij in Berlijn moeten volgen, maar ook over de koers die wij zouden moe ten inslaan, indien onze politiek ten opzichte van de Duitse hoofd stad zou falen". Voor wie mocht menen, dat Bevin hiermee op oor log doelde, voegde hij er aan toe: „Hiermee zeg ik niet. dat oorlog voor ons onvermijdelijk is. Dat stadium hebben wij nog niet be reikt." Berlijn of München Wat Bevin niet zei Slechts enkele uren nadat Be vin in zijn Lagerhuisrede had ge zegd. niets te kunnen mededelen omtrent de stand van het overleg met Moskou, overhandigden de regeringen der drie Westelijke mogendheden een nieuwe nota aan de Sovjet-ambassadeurs te Londen. Parijs en Washington. De nota's, die in bijna gelijklui dende bewoordingen zijn opge steld en om 19 uur werden inge diend. handelen over de Berlijnse crisis. In Berlijn op ons stuk blijven staan of: Zuidwaarts gaan voor een nieuw München dat was volgens Bevin de keus. ..Wij wil len met niemand vechten. Wij hebben waarschijnlijk meer offers voor ons herstel gebracht dan welk ander volk ook. Een land als het onze verdient te blijven voortbe staan. En het zal blijven voortbe staan wat er ook gebeurt." Met deze „There'll always be an Eng- land"-apotheose oogstte Bevin groot succes, uiteraard ook bij de conservatieven, voor wie Butler kwam verklaren dat als dit Be- vins politiek was, hij rustig ngar Parijs kon teruggaan in de weten schap. dat het gehele Lagerhuis achter hem staat. Warme hulde had Bevin in zijn rede gebracht aan graaf Berna- dotte. ,De beste wijze, waarop wij zijn dood kunnen herdenken, is de voltooiing van zijn werk op basis van de voorstellen, die hij juist voor zijn dood opstelde", zei hij. Nadat hij had opgemerkt dat geen der beide partijen waarschijnlijk de voorstellen in hun geheel zou goedkeuren, maar dat de wereld niet eeuwig kon wachten, tot de partijen het eens waren, besloot Bevin: „Wij staan pal achter de aanbevelingen van de bemidde laar". Dat Engeland hiermee ech ter nog geen erkenning van de staat Israël bedoelt, werd duidelijk toen Bevin ontkennend antwoord de op een regelrechte vraag daar omtrent. Frankrijk wil Papanek niet arresteren Het Franse ministerie van buiten landse zaken heeft verklaard, dat een arrestatiebevel in overeenstem ming met de procedure door de Tsjechoslowaakse regering was uit gegeven, maar dat dit in Frankrijk niet van kracht was. De Franse regering had dan ook geen arresta tiebevel uitgevaardigd. In de ver klaring werd verder gezegd, dat de Franse autoriteiten het verzoek nauwkeurig zouden bestuderen. Volgens een bericht uit Batavia van Aneta hebben de militaire autoriteiten te Djokja verklaard, dat Dinsdag „een drieledigs aanval is ingezet tegen de rode legers rondom Madioen." Militaire autoriteiten te Djokja melden volgens Antara dat republi keinse troepen er in geslaagd zijn de communistische troepen terug te werpen tot ongeveer 20 k(n. ten Oosten van de stad Madioen. De communisten beheersen nog de ge hele stad, een gedeelte van de stad Ponorog, ten Zuiden van Madioen, en een deel van Magetan, ten Wes ten van Madioen. Vitamine E als middel tegen spieratrophie Artsen in de Sowjet-Unie hebben een nieuwe methode ontdekt om een van de ernstigste kinderziekten, de spieratrophie, te bestrijden. Deze ziekte bleek volgens deze artsen veroorzaakt te worden door een te kort aan vitamine ..E". Gebruik van vitamine ..E" heeft reeds positieve resultaten opgeleverd. Robertson: Duitsland moet bezet blijven Generaal sir Brian Robertson, de Britse militaire gouverneur van Duitsland, heeft zich gisteren te Pa rijs uitgesproken tegen terugtrek king van de bezettingstroepen uit Duitsland. Hij sprak hierover in ver band met de geruchten dat Wisjins- ki van plan zou zijn. op de UNO- Asspmblée een voorstel in deze rich ting in te dienen. Ook de Tagliche Rundschau, het met Sovjetvergun ning verschijnende Berlijnse blad, heeft enige dagen geleden gezin speeld op ontruiming van Duitsland. Het zou verkeerd zijn, zei Robert son, de bezettingstroepen terug te trekken zolang wij niet zeker weten, dat de Duitsers een regering kun nen vormen en levensvoorwaarden scheppen, die in overeenstemming zijn met de wensen van het volk en niet met die van een kleine, maar goed georganiseerde minderheid. Kremlin-onderhandelaars te Parijs De Amerikaanse ambassadeur Ge orge Bedell Smith, de Britse afge zant Frank Roberts en de Franse ambassadeur Yves Chataigneau, het drietal dat gedurende twee maan den in het Kremlin besprekingen met Stalin en Molotof heeft gevoerd, zijn gisteren uit Moskou te Parijs aangekomen. Brand te Hongkong eist vele doden Een brand, die gisteren uitbrak in een Chinees pension te Hongkong heeft aan tenminste 25 personen hel leven gekost. Zesenzestig mensen werden naar het ziekenhuis ge bracht, van wie velen in ernstige toestand en naar schatting worden nog 50 personen vermist. Het grote aantal slachtoffers is te wijten aan het feit. dat het vuur de trap ver nield had Hierdoor ontstond een paniek op de bovenverdiepingen, vanwaar velen naar beneden spron gen en zo de dood vonden. Het vuur ontstond door een ont ploffing in een opslagplaats van films en andet brandbaar materiaal. Deze brand is de ergste die Hong kong in de laatste veertien jaar heeft geteisterd. Van de naast het pand gelegen opslagplaatsen van de Nederlandse Transatlantische Stoom vaartmaatschappijen dreigden gis teren de muren in te storten. Weer een UNO-convooi beschoten De Arabieren hebben een „rege ring van Palestina" gevormd met Achmed Hilmi Pasja als premier en Djamal Hoesseini als minister van buitenlandse zaken. Dit kabi net zetelt te Gaza. een door Egyp tische troepen bezette stad in het Zuiden van Palestina. De toestand in Palestina blijft verre van rustig. Gisteren is het eerste UNO-convooi, dat sedert de moord op Bernadotte van Tel Aviv naar Jeruzalem trok. door sluip schutters beschoten. Negen auto's begeleid door een witte jeep van de UNO, werden bij het pompsta tion Latroen door Arabische sluipschutters beschoten, zo zegt het rapport, dat UNO-autoriteiten te Tel Aviv hierover hebben opge steld. Vier burgers, geen perso neelleden van de UNO, werden gedood. De Arabieren maken meldingen Koningin aanvaardt de nieuwe uniformen (Van onze Haagse redacteur) Het Binnenhof bood gistermor gen wederom een prachtig schouw spel. Thans een van zuiver militai re aard, zoals wij dat ons slechts herinneren van oude illustraties. De garde-regimenten van de Gre nadiers, Jagers en Prinses Irene stonden in hun ceremonieel tenue, een ere-compagnie van het corps Mariniers in groot tenue aangetre den. Deze bonte uniformen, die wij bij de plechtigheden in Amsterdam en Den Haag reeds hebben kunnen bewonderen, werden officieel aan Koningin Juliana overgedragen. Toen H.M. Koningin Juliana en Prins Bernhard op het Binnenhof arriveerden, stonden al deze garde regimenten in blauw, groen en goudkleur opgesteld. Op het Binnenhof -te s-Graven- hage zijn Woensdag de nieuwe pa- rade-uniformen van de garderegi menten aan Koningin Juliana overgedragen. H.M. laat de o//icie- ren aan zich voorstellen. Nadat de vorstelijke personen de troepen hadden geïnspecteerd sprak mr. WVA. Visser, burgemeester van Den Haag en voorzitter van het co mité „Nationaal Fonds ceremonieel tenu Gardcregimenten" Koningin Juliana toe. Met een kort dankwoord aan vaardde de Koningin- de gala-uni formen. Nadat de officieren van de vier corpsen aan de Koningin waren voorgesteld werd voor Hare Majes teit, Prins Bernhard en de autori teiten ten aanschouwe van duizen den Hagenaars gedefileerd. van herhaalde Joodse aanvallen in het stadsgedeelte van Jeruzalem. De Transjordaanse minister van defensie heeft in een telegram aan de UNO-waarnemers gedreigd, dat het Arabische Legioen op zijn beurt Jeruzalem zal aanvallen als de Joden niet ophouden. Inmiddels is Bernadotte's op volger, de voorlopige bemiddelaar dr. Ralph Bunche, het voorwerp van buitengewone veiligheid?- en voorzorgsmaatregelen van de* zijde der Israëlische regering. Speciale wachtposten zijn opgesteld voor de UNO-bureaux. Bernadotte had een derge lijke bewaking geweigerd om dat hij vond, dat een vredes- bemiddelaar zulke voorzor gen niet nodig moest hebben. De Israëlische wacht, die dr. Bunche beschermt, vergezelt hem overal. De Stemgroep zou althans indirect be dreigingen hebben geuit tegen de opvolger van graaf Berna dotte. Men weet niet precies wat deze inhielden maar in kringen, die met de Stern- groep verbonden zijn, zou zijn gezegd, dat het uit de weg ruimen van Bernadotte niet betekende, dat zijn opvolger niets te vrezen had. De Israëlische regering bestu deert met zorg het rapport waarin Bernadotte een nieuw verdelings plan voor Palestina voorstelt, waarbij de Zuidelijke woestijn de Negeb aan de Arabieren zou ko men. terwijl aan de Joden geheel Galilea zou worden toegewezen. Hoewel de regering van Israël nog geen definitief commentaar levert, verheelt men in deze kringen niet, teleurgesteld te zijn over het feit dat de Negeb van de Joodse staat zou worden afgescheiden en dat 90.000 Joodse inwoners van Jeruzalem het onmiddellijk con tact met Israël zouden verliezen wanneer Bernadotte's plan, de stad onder UNO-contróle te stellen, zou worden aangenomen. In 12 uur over Straat van Gibraltar gezwommen De Spaanse zwemmer Villanueva. die Dinsdag de Straat van Gibraltar in de richting SpanjeAfrika over gezwommen is. heeft zijn plan, om deze afstand in omgekeerde rich ting af te leggen laten varen. Hij legde de afstand van Tarifa naar Cueta af in 12 uur en 13 minuten. Dit is 2 uur en 57 min langer dan de tijd. die de Peruaan Daniel Carpio op 22 Juli noteerde. Twintig doden bij explosie in Algiers Negentien personen zijn gedood en honderd gewond toen te Laghouat (Algerië) gisteravond twee legcr- vrachtauto's met o'ntplofbare stoffen tegen elkaar reden. De wagens ex plodeerden en er ontstond brand, die zo hevig was, dat huizen er door verwoest werden. De toestand van twintig der gewonden is ernstig. De vliegmachine met de stoffelijke resten van Graaf Bernadotte en Kolonel Serot, die in Jeruzalem het slachtoffer werden van een moord aanslag, is Dinsdag op het vliegveld van Orly bij Parijs aangekomen. Een overzicht van de plechtigheid tijdens de rede van Robert Schuman, rninister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Verenigde of Onenige Naties? Onder voorzitterschap van dr. Evatt is gisteren de agenda-com missie van 14 leden tezamen geko men in de grote zaal van het Pa lais de Chaillot te Parijs om de agenda voor de UNO-Assemblée op te stellen. Reeds direct na het begin van de zitting heeft Wisjinsky bezwaar ge- maakt tegen het Argentijnse voor stel, dat alle aanvragen voor het lidmaatschap van de UNO. die ze ven of meer stemmen in de Veilig heidsraad krijgen, als ingewilligd beschouwd zullen worden, onver schillig of er een veto over de aan vrage is uitgesproken. Oostenrijk. Finland, Ierland, Ita lië. Portugal en Transjordanië kre gen alle zeven stemmen, maar de Sowjet-Unie sprak haar veto over de toelating van deze landen uit. Overeenkomstig het handvest moeten alle vijf grote mogendheden hun goedkeuring hechten aan een aanvrage voor lidmaatschap. Wisjinsky vroeg, of het Argen tijnse voorstel van de voorlopige agenda afgevoerd zou worden, om dat de Assemblee, volgens hem, geen recht had dit voorstel in over weging te nemen, daar het in strijd was met het Handvest. Dr. Arce. de Argentijnse gedele geerde. zei. dat de eindbeslissing over alle aangelegenheden bij de Algemene Vergadering berustte en zijn land was van plan „de rechten van de kleine mogendheden welke overgeleverd ziin aan de willekeur van het vetorecht van d<-> viif grote mneendheden. te verdedigen". Wisjinsky vertelde dr. Arce. dat deze het geheel aan het verkeerde eind had. „Dr. Arce schijnt niet te beseffen, dat er twee soorten stemmen in de Veiligheidsraad zijnverklaarde Wisjinsky. waarbij hi.i wees on het handvest, waarmede Argentinië in gestemd heeft en waaraan het dus gebonden is ..Zolang de Sowjet-Unie lid zal zijn van de UNO." zo betoogde hij. Smokkelaffaire op Celebes MAKASSAR, 16/9 /Aneta-PL). Ter waarde van millioenen is uit Zuid-Celebes naar Singapore ge smokkeld en wel over een vrij lan ge periode. Samenwerking werd vastgesteld tussen geldschieters, handelaren en prauwvoerders en corruptie van ambtenaren van wie een groot gedeelte reeds in hechte nis is genomen. Gesmokkeld wer den o.m. foelie, nootmuskaat, copra en damar. Er werden reusachtige winsten gemaakt. Ontploffing in Cairo eist 9 doden Gistermiddag heeft zich in de Joodse wijk in Cairo een ontploffing voorgedaan, die negen personen het leven kostte en waarbij twaalf men sen gewond zijn. Men schrijft de explosie toe aan een bom. Aan onre gelmatigheden die kort na de ont ploffing uitbraken, kon de politie spoedig een einde maken. De wijk is afgezet en niemand wordt er toe gelaten. Verkiezingen in de Franse denartementen in October Met 319 tegen 256 stemmen is in de Franse nationale vergadering een voorstel van de socialisten verwor pen om de departementale verkie zingen in Frankrijk uit te stellen tot in het eerste half jaar van 1949. Het staat thans vast dat deze verkiezin gen op de vastgestelde datum in Oc tober zullen worden gehouden. Politieke waarnemers te Parijs zijn van oordeel, dat de positie van het kabinet-Queuille reeds weer wankel begint te worden, doordat de socia listen op grond van de verwerping van hun voorstel, de premier in het vervolg hun steun zouden kunnen onthouden. Woodcock wil vechten tegen Olie Tandberg Bruce Woodcock, de Europese kampioen zwaargewicht, die Dinsdag de Amerikaan Oma k.o. sloeg, heeft zich bereid verklaard 2 N£v. of 7 Dec. a s. zijn titel tegen dé Zweed Olie Tandberg te verdedigen in het Harringay stadion te Londen. „zal zij zich verzetten tegen elke poging om de grondslagen van het Handvest aan tc tasten. Indien U de UNO wilt redden, valt dan niet het Handvest aan. De Verenigde Naties zouden dan de Onenige Na ties worden, indien de politiek van zekere mogendheden niet veran dert." Antjc is al 81 jaar en wil niet met pensioen Zestig jaar geleden is het dat Antjc van Bladel in dienst trad als kantoorbediende bij de wol- lenstoffenfabriek Fr. Mutsaerts en Zn., in Tilburg. De firmanten waren reeds jaren geleden van mening, dat Antje toch einde lijk rust had verdiend, doch het krasse oude dametje ze is nu 81 jaar ivil daarvan zelfs nü nog niet weten. En zo zal Antje Zaterdag 25 September door directie en collega's flink in de bloemetjes en de cadeaux worden gezet. Emigratie naar Australië thans mogelijk Mede als gevolg van het ontbreken van voldoende scheepsruimte was emigratie naar Australië tot nu toe op grote schaal niet mogelijk. Thans is hierin een wijziging ten goede ge komen. 'Midden December zal een emigrantenschip, de „Volendam", met een plaatsruimte voor 1450 man, een reis naar Australië maken. A N.P. weet te melden, dat in dat land grote behoefte aan arbeiders is, vooral op het platteland, ook voor niet vakarbeiders zijn er goede kan sen, mits het maar flinke jonge ke rels zijn. die, hoewel zij geen bepaal de opleiding hebben genoten, toch enige kennis van landbouwwerk- zaamheden hebben. Bij voorkeur worden ongehuwden gevraagd en echtparen zonder kin deren in de leeftijd van 2035 jaar. Ook kunnen een beperkt aantal ge zinnen met een of twee kinderen emigreren. Zij, die voor emigratie naar Austra lië belangstelling hebben kunnen zich daartoe aanmelden bij de Ge westelijke Arbeidsbureaux en Bij kantoren. Dc Amsterdamse gemeenteraad heeft gisteren na een discussie van drie en een half uur mot 27 tegen 15 stemmen besloten, zich van dc belde communistische wethouders I Scegers cn Polak te ontdoen. In hun plaatsen werden als wethou ders gekozen dc heren A. In 't Veld A.R.) en W. Steinmetz (KVP), beiden met 27 stemmen. Dc beide CPN-wethouders kregen resp. 14 en 13 stemmen. Dit ontslag is de eerste toepas sing, van het nieuwe artikel 87a van dc Gemeentewet, dat op 15 Juli werd afgekondigd cn het ontslag van zittende leden van Gedepu teerde Staten cn colleges van B. en W. mogelijk maakt Zoals is te begrijpen viel deze beslissing niet dan nadat verschei dene raadsleden zich fel pro en contra hadden uitgesproken. Uiter aard was het de fractieleider der communisten, de heer H. Gort zak, die met alle kracht opkwam voor het handhaven van de twee zittende wethouders, de heren L. Seegers en dr. B. S. Polak. Hij verweet de andere fracties, dat zij handelden onder invloed van de Verenigde Staten, die achter iedere anti-communistische agitatie in Europa zouden staan. Toen hij uitriep, dat de gebeur tenissen in Praag, in Februari van dit jaar, „nog zo kwaad niet wa ren geweest en dat steeds meer mensen die revolutie toejuichten" regende het van vele zijden inter rupties. „De mensen in Praag zul len haar vast niet toejuichen," riep de P.v.d.A.-fractieleider. de heer F a b e r en de heer Steinmetz. fractievoorzitter van de K.V.P. beet de heer Gortzak toe: „Als er over democratie wordt gesproken moe ten jullie je mond houden". Ook met de heer Tas (Arbeid) kreeg de heer Gortzak het aan de stok toen deze hem van politieke draaierij beschuldigde. Hierbij doelde de heer Gortzak op 's heren Tas' verklaring, kortgeleden in „Het Parool" gepubliceerd, dat hij onder de invloed van de gebeurte nissen der laatste jaren en weken, van republikein tot monarchist was bekeerd. Red.) De heer Tas ant- Nog 2000 emigranten dit jaar naar Zuid-Afrika Drie schepen zullen in de komen de drie maanden ongeveer 2000 Ne derlandse emigranten naar Zuid- Afrika brengen. De Tabinta vertrekt 4 October. Dit schip wordt in No vember gevolgd door de Kota Inten of de Johan de Witt en waarschijn lijk zal in December de Volendam vertrekken. Daarna blijven nog 7000 emigranten voor Zuid-Afrika op de wachtlijst staan. Duitse fabrieken aan Nederland toegewezen Aan Nederland zijn als volledige productie-eenheden vier fabrieken in Duitsland toegewezen door het Intergeallieerde Bureau voor de Herstelbetalingen, dat juist zijn ne gentiende vergadering te Brussel heeft besloten Onder de vier fabrie ken voor Nederland bevinden zich een te München. waar precisie-ap- paraten en soortgelijke instrumen ten worden vervaardigd, en de che mische fabriek Kalle te Wiesbaden. Landbouwproducten aan Nederland toegewezen De ECA, de Amerikaanse instan tie die de hulpverlening aan het buitenland administreert, heeft gis teren weer toewijzingen verstrekt aan een aantal Europese landen. Ne derland kreeg 4.086.743 dollars toe gewezen voor producten als haver, sorghumgraan. ammonium, kunst mest, lijnzaad en -meel en bloem, aan te kopen in de V.S. Een bedrag van 430.000 dollars, dat eerder aan Nederland werd toegestaan voor de aankoop van chemische producten, werd geannuleerd. Verpletterd door 1400 kilo zware gietkast Doordat een ketting, waarmee in een ijzergieterij te Bergen op Zoom een stalen gietkast van ongeveer 1400 kilo werd opgetakeld, brak, viel het gevaarte cn kwam terecht op de 45-jarige arbeider F. Proost uit Bergen op Zoom. De ongelukkige was op slag dood. Hij was gehuwd, doch laat geen kinderen na. Bij het 3de door hem te geven B.B.C. programma op 24 Sept. om 10.30 uur zal Cor de Groot de voor hem door Badings gecomponeerde sonate voordragen. Politie van Sicilië zoekt „Robin Hood" Een politiemacht van duizend man heeft in het onherbergzame Siciliaanse heuvelland de jacht ge opend op Giuliano, de gevreesde bendeleider, die zich de bijnaam „Robin Hood van Sicilië" heeft verworven door zijn tactiek van uitplundering der rijken ten behoe ve van zichzelf en van de armen van het eiland. Zijn schuilplaats is reeds volko men ingesloten. Reeds heeft de po litie 350 van zijn medeplichtigen in arrest gesteld. Daarbij bevonden zich verschillende bloedverwanten van Giuliano, onder meer zijn moe der, zijn broer Giuseppo Giuliano en zijn zuste? Mariannina. De politie-autoriteiten schatten de buit van de bende in de afgelo pen twee jaren op 800 millioen lire (meer dan 3 millioen gulden). Giuliano was van alle markten thuis en bewoog zich zowel Op het terrein van kinderroof als op dat van diefstal en afpersing. In ge vechten met zijn bende lieten meer dan 40 politieagenten en soldaten het leven. De politie probeert hu, de bende leider levend in handen te krijgen om een eind te maken aan de legendarische verhalen van on schendbaarheid die op Sicilië over hem de rönde doen. Jarenlang heeft dit meisje niets dan lompen en rafels gekend, maar nu kan ze die oude kapotte san daaltjes weggooien. De UNAC, de organisatie der V.N., die zich de zorg voor 4 millioen jeugdige s!ac/ifo//ers van oorlog en honger heeft aangetrokken, bezorgde haar 'n paar gloednieuwe, stevige stap pers. Vol trots staart de peuter naar de blinkende stappertjes. woorddc: „Ik bon liever een mo narchist in Nederland dan de hie lenlikker van een buitenlands staatshoofd." Olie op dc golven. Ook mevr. Hcyermnns (On- afhank.) en de heren Fnber (Ar beid) en Van Santen (Com.) mengden zich nog in dit rumoerige debat, dat zovele politieke harts tochten wakker riep. Na de stem ming wierp burgemeester d'Ailly wat olie op deze woeste golven door de weggestemde wethouders te danken voor het vele werk, dat zij in hun functies voor de stad Amsterdam hadden verricht. De samenstelling van het college van B. en W. in Amsterdam is thans aldus: drie leden van de Partij van de Arbeid, twee van de Katholieke Volkspartij en één van de combinatie van Christelijke partijen. Sovjetvlaggetje werd ..individueel gevoerd" De Haarlemse kantonrechter heeft uitspraak gedaan in de zaak van do negentienjarige Amsterdammer C. W.. die gedagvaard was wegens het voeren van een Russisch vlaggetje op zijn fiets. Htj was geverbaliseerd door de Bloemendaalse politie, die in het voeren van het vlaggetje ccn overtreding van het uniformverbod zag. De kantonrechter sprak de Am sterdammer vrij onder de overwe ging. dat het Russische vlaggetje in dit geval ..individucel werd ge- voerd'* en niet in groepsverband, waardoor het niet kon worden ge acht als uitdrukking gevend nan een bepaald staatkundig streven. Gedurende het tijdvak van 26 Sep tember t m. 9 October 1948 zijn de volgende bonnen aangewezen: BONNEN VOOR BROOD 247-1, 247-2 Brood: 800 gram brood 248 Brood: 400 gram brood ALLE BONKAARTEN 249 Algemeen: 400 grom brood 250 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 251 Algemeen: 200 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel 252 Algemeen: 500 gr. suiker, boter hamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen BONKAARTEN KA. KB. KC 810 255 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 256 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 257 Algemeen: 375 gr. zachte zeep -f 250 gram soda B 269, C 271: 500 gram boter of mar garine of 400 gram vet BONKAARTEN KD. KE 810 261 Algemeen: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 262 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 263 Algemeen: 750 gr. zachte zeep 4- 500 gram soda E 275: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kln- dcrbiscuits. TABAK- EN VF.RSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA. QB. QC 808 111 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gram suiker, boterhnmstrooisel enz., of 400 gr. jam, stroop enz. 114 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam, stroop enz. BONKAARTEN ZA, ZB. ZC. ZD. ZE, MD5 ME*. MH 811 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook R Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 24 September wor den gebruikt. De niet-aangewezen bonnen van strook 2 kunnen worden vernietigd. Fred Roeske, de directeur van de Ko ninklijke Manncnzangverenlglng „Apol- lo''. die momenteel ln Scandinavië op treedt. Is na ccn concert ln de univer siteit van Upsala benoemd tot officier in dc orde van Wasa. Het college van Ged Staten van Friesland heeft do Gijsbert Japlksprij# 1948 voor het beste Frieze proza postuum toegekend aan Nycklc J. Halsma die op 37-jarige leef tijd tijdens de Japanse bezetting op Ja va ln een Interneringskamp overleed. Reeds geruime tijd zoekt de Birmese regering naar de rcbellcnleidstcr Ma Khin Nyoent. Dinsdag leverden de re geringstroepen drio uur lang slag tegen een bende rebellen die bleek te worden aangevoerd door een dame op een schlmmeL Het was Ma Khln Nyoent. ze was nu wel gevonden, maar de regering kreeg haar niet tc pakken. Dieven hebben Dinsdag tussen dc middag een Inbraak gepleegd ln de schatkamer van de Notre Dame. Een vergulde mon strans van meer dan een meter hoog werd o.n. gestolen. Ongeveer 500 mensen werden gedood bij een land verschuiving in het grensgebied van Noord-Oost Assam. Een heel dorp van zestig hulzen werd begraven. .Ik ge loof niet, dat de oorlog ons onverwacht op het lijf zal vallen en zeker niet dat hij onafwendbaar Is." zo heeft generaal Clay te Berlijn verklaard Op zekere nacht stopten twaalf grote vrachtwa gens voor de Telefunken-fabrick ln dc Russische bezettingszone van Duitsland. Alle machines, dossiers, technici en ver der personeel werden op de wagens ge laden en nu draalt de fabriek weer in de westelijke zone. Weerbericht OVERWEGEND DROOG WEER Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Koude cn tamelijk heldere nacht met weinig wind plaatselijk ochtend mist. Morgennvcrdag toenemende bewol king, maar overwe gend droog weer. Zwakke tot matige wind tussen West en Zuid. Ongcveetr dezelfde tempera tuur als vandaag. 24 Sept Zon op 6 28, onder 18.35 J maan op 20 45, onder 13-28.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1