DAGBLAD VOOR AMERSFOORT „Wij moeten de kloof niet wijder laten worden" Dr. Beel naar Nederland De mobilisatiemachinerie is gesmeerd in Engeland Israel verwerpt voorstellen van graaf Bernadotte ,jHeeft er niemand bommen in zijn binnenzak?" Kalm betoog van Marshall; scherpe aanval van Poolse minister Voor de UNO, als Moskou neen zegt Dr. van Mook weer te Batavia Sjarifoeddin valt Hatta aan Hersengymnastiek op Schiphol Franse departementsverkiezingen nu toch tot voorjaar uitgesteld Lichtere straf voor vijf Berlijners In kort Ibestek J Vrijdag 24 September 1948 Achtste jaargang, No. 1130 Opgericht door de Stichting ..Hei Parool" - Giro 510330. Bank; Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 1, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. UNO tot samenwerking opgeroepen Toegejuicht door alle delegaties behalve de Russische, begaf George C. Marshall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, zich gisteren in het palais de Chaillot te Parus naar het spreekgestoelte om de Algemene Vergadering van de UNO toe te spreken met een rede, waarin hij tal van wereldproblemen de revue liet passeren en een hartstochtelijk beroep deed op alle afgevaardigden, de kloof die de wereld verdeelt, te overbruggen. Als de Sovjet-Unie de laatste nota der drie Westelijke mopend- heden inzake Berlyn van de hand wijst, zal de kwestie aan de UNO worden voorgelegd. Dit nieuws de eerste cf."' iële bevestiging in deze werd gisteren te Parijs meegedeeld door sir Hartley Shawcross. de Britse procureur- generaal die lid is van de En gelse UNO-delegatic. Sir Hart- lev liet zich echter pessimistisch uit over de kansen dat de UNO een beslissing zou kunnen ne men, gezien het te verwachten veto van Rusland. „Rusland ver keert in een sterke positie, ster ker zelfs dan de onze. althans voor het ogenblik", zei hij. Te Batavia is officieel medege deeld, dat It. L. J. M. BecI, gede legeerde van het opperbestuur in Indonesië, dezer dagen voor korte tijd naar Nederland zal vertrekken om besprekingen te voeren met de Nederlandse regering. Met driewerf hoera en applaus verwelkomd „Ik ben blij, weer terug te zijn," zeide dr. Van Mook bij zijn aan komst op Kemajoran, het vliegveld van Batavia, onmiddellijk na zijn terugkeer uit Den Haag. In antwoord op vragen of in Den Haag een beslissing is geno men ten aanzien van de situatie in Indonesië, zeide de heer Van Mook, dat er in Den Haag „geen beslissin gen zijn genomen, behalve dat ik zou terugkeren". Aan het toestel „Eindhoven" werd dr. Van Mook opgewacht door de heren Beel, Neher, Abdoel Ka- dir, Pinke en Spoor. De heer Van Mook werd met applaus en een driewerf hoera ontvangen. Amlr Sjarifoeddin. voormalig premier van de Republiek Indonesië en thans een van de leiders der communistische opstandelingen, heeft voor radio Ma- dtoen de republikeinse premier Hatta aangevallen op zijn politiek jegens het leger, inzake de buitenlandse zaken en over de landbouw. Sjarifoeddin ontkende, dat het nieu we regime in Madioen communistisch was. Het was slechts „een corrigerende actie" ten aanzien van de republikein se regering, zei hij. Hij nam de uitda ging. waarin de regering te Djogja aankondigt, dat de rebellen zullen wor den vernietigd, aan. De republikeinse regering heeft een aantal hoofdofficieren die zich schuldig hebben gemaakt aan rebellie te Madi oen. In staat van beschuldiging gesteld. Zij zullen worden berecht, zodra dit mogelijk is. Op het ogenblik bevinden zU zich in communistisch gebied. Mohammed Hatta heeft besprekingen gevoerd met de leiders van het Front Kemerdckaan Nasional (Nationale Be vrijdingsfront, waartoe de Masjoemi en de P.N.I. behoren) en voorts heeft hij Boeng Tomo (Soetomo) en Rocstam Ef- fendi van de Gerakan Revolusl (cc-n communistische, doch niet op Moskou georiënteerde volksbeweging) ontvan gen. Over de republikeinse opmars naar Madioen was hedenmorgen nog geen nader nieuws bekend na de berichten van gisteren, volgens welke de troepen van Djogja Madioen tot op 20 km. ge naderd waren. Twee Nederlandse soldaten in West-Java vermoord De Dienst Legercontacten te Batavia heeft bekend gemaakt, dat op 18 Sep tember in West-Java de lichamen zijn gevonden van twee Nederlandse solda ten. Een der soldaten leefde nog toen hij werd gevonden, doch overleed spoedig daarna. Zij hadden deel uit gemaakt van een patrouille, die 14 Sep tember in een hinderlaag viel, waarna yti waren gevangen genomen. Spanning in Indonesië vertraagt demobilisatie Te Batavia is officieel medegedeeld, dat in verband met de gespannen toe stand in de republiek de legercomman dant zich genoodzaakt ziet. een tijde lijke maatregel te treffen ten aanzien van de repatriëring der in Indonesië aanwezige troepen. Tengevolge hiervan is de uitvoering van het dcmobillsatie- cn recuperatieschema tijdelijk ver traagd. Wij moeten die kloof niet wijder laten worden, zei Marshall. Laten wij ons houden aan de woorden die plechtig door de Verenigde Naties in het Handvest werden gescheven: „Wij zijn vastbesloten, de komende geslachten te vrijwa ren van de oorlogsplaag en daarom de verdraagzaamheid toe te pas sen, in vrede met elkaar te leven in een geest van goede nabuur schap. Marshall bepleitte spoedige vre desregelingen voor Duitsland en Japan, herstel van Oostenrijks grenzeh van 1937, rust in Palesti na, onafhankeijkheid van Korea en beveiliging van Griekenland tegen agressie .en buitenlandse in menging en wijdde daarna enige woorden aan Indonesië. Hij verkaarde zich voor stander van een door onder handelingen en zonder verder bloedvergieten tot stand ge komen regeling volgens de grote lijnen van de Renville overeenkomst, bepalende» dat op korte termijn de door de volken van Indonesië nage streefde onafhankelijkheid be nevens een samenwerking tus sen deze volken en het volk van Nederland een feit zal worden. „Een zekere groep" Een internationaal controlesys teem op de atoomenergie, voort gezette bemiddeling tussen India en Pakistan inzake de kwestie Kasjmir, en progressieve beper king van de bewapening zodra het herstel van het politieke vertrou wen deze zal toelaten, waren de resterende punten van Marshalls lange redevoering, waarin hij „een zekere groep landen" hij noem de evenwel geen namen be treurde verantwoordelijk te moe ten stellen voor het gebrek aan samenwerking inzake een aantal belangrijke commissies, in het bij zonder op het gebied van de con trole der atoomenergie. De enige redevoering die een scherp contrast vormde met de kalmte èn de strekking van Mar shalls betoog was die van Zyg- munt Modzelefski, de Pool se minister van buitenlandse za ken. Hij viel het plan-Marshall scherp aan, omdat het slechts be doeld was om van West-Duitsland een springplank voor agressie te maken, hij critiseerde de luchtbrug naar Berlijn als „economische on zin", hij beschuldigde sommige UNO-leden ervan dat zij het regi me van Franco in Spanje trachten te verstevigen en kondigde in dit verband verdere Poolse stappen aan tegen het Franco-regime en tenslotte ontzegde hij de UNO enig recht om de kwestie Berlijn en Duitsland ter hand te nemen. Washington vraagt: Zet de ontmanteling in Duitsland stop Britse en Franse bezwaren De Amerikaanse regering heeft Frankrük en Engeland verzocht, het ontmantelen van bepaalde soor ten fabrieken in Duitsland stop tc zetten bericht Reuter uit Wash ington. De Amerikaanse regering zou niet alle ontmantelingen stop willen zet ten, doch heeft er alleen op aange drongen, dat men ophoudt met het naar andere landen overbrengen van die industrieën, waarover men het eventueel eens zou kunnen worden, dat het in het belang van het Euro pees herstel zou zijn deze in Duits land te houden. Het verzoek komt er dus eigenlijk op neer. aldi'o Reu- ter's correspondent te Washington, de „gereedschappen neer te leggen", terwijl de Amerikaanse regering zich een mening over deze kwestie vormt. Een door Pai'J Hoffman, admini strateur van het plan-Marshall, be noemde adviescommissie is bezig een definitieve lijst op te stellen van fabrieken, die naar haar oor deel in Duitsland gehouden moeten worden ondanks sterke Engelse cn Franse bezwaren. Nizam trekt klacht bij UNO terug De Nlzam van Haldcrabab heeft een telegram aan de UNO. gezonden, waarin hij de klacht van zijn land te gen India intrekt Hij voegde er aan toe. dat de delegatie van Halderabad bij de U.N O. onder leiding van de minister van buitenlandse zaken, Joeng. geen recht meer heeft de Nlzam of het land te vertegenwoordigen. De Nlzam heeft in een radiorede tot zijn volk verklaard, dat de Razarkars (militante Moslems) In zijn staat nazi methoden gebruikten in de acht maan den voorafgaande aan de inval der Indische troepen. Na de „politionele actie" van India Is het kabinet van Halderabad naar huis gesuurd Dit kabinet, zo zet de Nlzam, was hem opgedrongen. Het Engelse kabinet kwam in speciale zitting bijeen om de ontwikke ling van het conflict om Berlijn te bespreken. De minister van Buiten landse Zaken, Mr. Bevin, keerde uit Frankrijk terug om rapport uit te brengen over de besprekingen wan de Grote Drie in Parijs. In span ning wacht een dichte menigte voor Downing Street 10 op de komst der ministers. Ministers te Tel Aviv Veto van Lords over beperking vetorecht Het Britse Hogerhuis heeft met 204 tegen 34 stemmen het regeringsvoorstel afgekeurd, volgens hetwelk het Hoger huis een wet -niet twee Jaar. doch slechts een Jaar kan tegenhouden. Het wetsontwerp zal nu ln derde lezing weer aan het Lagerhuis worden voor gelegd. teneinde het veto van het Ho gerhuis te niet te doen. Om ook de prinsesjes in de gelegenheid te stellen Leonard Roggeveens jcugdopcriluchtspcl Wij herdenken" te zien, werd Woensdagmiddag op Hout rust een speciale voorstelling gegeven. De aankomst van HM. Koningin Juliana en de drie oudste prinsesjes op Houtrust. DE bescherming van de 29 ministers van buitenlandse zaken en de twee premiers, die de algemene verga dering van de UNO bijwonen, is een zaak van gewicht in de Franse hoofdstad. Af gezien van de bewa kers. die met de bui tenlandse delegaties zelf meegekomen zijn, is bij deze aangelegen heid een aanzienlijk deel van de Parijse po litiemacht en het UNO- secretariaat betrokken. Al bezorgen de veilig heidsmaatregelen soms vele onaangenaamhe den aan de gedelegeer den, niemand is zo dwaas om het nut er van te ontkennen, voor al na de moord op graaf Bernadotte. De ministers van buitenlandse zaken der drie grote mogendhe den. Bevin, Marshall en Molotows plaatsver vanger Wisjinsky heb ben hun eigen lijfwacht Parijse politie waakt over de gedelegeerden meegebracht. Vier po- cheurs aangeboden, tige knapen houden maar slechts weinigen een wakend oog op Ge- zlJn °P ^it aanbod ïn- orge Marshall. Bevin gegaan. Diegenen, die wordt gevolgd door er Secn gebruik van dezelfde breedgeschou- maakten. werd ver derde mannen van Scot- z°eht hun afwijzend antwoord op schrift te stellen. klaarblijkelijk om „chicanes" achter af te voorkomen. Een UNO-functionaris. die zijn naam liever niet vermeld zag, merkte olijk op, dat de gede legeerden niet gesteld zijn op de onbeschei- i j xt j j- den blikken van bewa- land Yard, die hem op kers, wanneer zij des al zijn reizen ver- avonds jn de Lichtstad gezellen en die thans op st gaan zelfs achter hem zitten In he, palais de chai!. in de Assemblée. Bij dc ]ot surveilleren steeds Russen is het altijd vijftig politiebewakers, moeilijk ta,zeggen, wie dle 5itcraard op hun de gedelegeerden en tijd worden afgelost, wie de detectives zijn, 2ij bespieden opengaan- 'n ieder geval is -de deuren, vragen naar Wisjmsky zoals gebrui- identiteitsbewijzen en kelijk omringd door letten op. of zich tussen een groepje bars kij- aj die officiële en semi- kende mannen. officiële personages ook De Parijse politie-au- personen met bommen toriteiten hebben aan in hun binnenzak op- alle delegaties recher- houden. krijgen dreigbrieven De Joodse regering zal zich met alle kracht verzetten tegen de af scheiding van de Ncgcb van Pa lestina cn eist de opneming van Jeruzalem in 't Israëlische grond gebied, aldus blijkt uit dc eerste reactie van de Joodse regering op het verslag van Bernadotte. Dc regering verzet zich bovendien te gen de naasting van Lydda en Ramlch door de Arabieren en legt er de nadruk op dat Haifa integraal Joods grondgebied dient te blijven. De regering van Israël heeft een beloning van 5000 pond sterling uitgeloofd voor inlichtingen die kunnen leiden tot de arrestatie van de moordenaars van graaf Bernadotte. Dit werd meegedeeld door de Israëlische premier, Da vid Ben Goerion, die voorts bekend maakte, dat te Jeru zalem 184 leden van de Stern- groep zijn gearresteerd en in Tel Aviv nog vele anderen. Alle ministers van Israël hebben brieven ontvangen, waarin zij met de dood worden bedreigd voor maatregelen tegen het „Vaderland se Front", de splintergroep van de Stemgroep, die verantwoorde lijk wordt gesteld voor de moord op Bernadotte. De Israëlische politie heeft een 28- jarige Arabier die lid was van de Stemgroep gearresteerd. Hij was Eis: drie jaar tegen vrouw die haar man doodschoot Omstreeks middernacht van 4 Juni 1947 loste een jonge vrouw te Putten een pistoolschot, d^t een einde maakte aan het leven van haar echtgenoot, de 38-jarige reser ve-officier R. B. D. Beschuldigd van moord had de vrouw, de 29-jarige W. Hazcwindes, zich op 23 Decem ber van het vorige jaar te verant woorden voor de rechtbank te Zut- phen, waarbij zij werd vrijgespro ken. De officier van justitie had ter zake doodslag drie jaar gevan genisstraf geëist en ging in beroen. Op 29 April j.l. diende de zaak voor het Gerechtshof te Arnhem, waar bij de procureur-fiscaal eveneens drie jaar gevangenisstraf vroeg met aftrek van detentie. Er bestaat geen bewijs, aldus het O.M. dat verdach te haar man willens en wetens heeft willen vermoorden. Tot doodslag kan zy in staat zyn geweest, gelet op haar ongelukkige huwelijksleven. Op het tragische ogenblik was zij verminderd toerekeningsvatbaar Desondanks had zy niet het recht haar echtgenoot van het hoogste goed, het leven, te beroven. Het hof gelastte een hernieuwd psychia trisch onderzoek. Gisteren werd de zaak wederom behandeld, waarbij opnieuw drie jaar gevangenisstraf werd geëist. De verdediger, mr. Bekker uit Den Haag, bepleitte vrij spraak, subsidiair een voorwaarde lijke veroordeling. Sportvliegtuig sloeg over de kop bij noodlanding Een sportvlic-gtuig van het vlieg veld Eelde bij Groningen moest gis termiddag op het eiland Rottumer- 00» een noodlanding maken. Het toestel kwam echter in het drijl- zand terecht en sloeg over de kop, maar geen der drie inzittenden kreeg letsel. Twee van hen waren de journalisten Hans Nesna en Jan Stevens, die de aarde eens van bo ven wilden bekijken. Huisvesting beroeps militairen (Van onze Haagse redacteur). De minister van oorlog heeft een studie-commissie voor de huisves ting van beroeps-militairen inge steld, onder voorzitterschap van generaal-majoor J. A. A. Sitsen, bevelhebber van het derde militai re gewest. Deze commissie zal moe ten onderzoeken welke maatregelen kunnen worden getroffen om te bereiken dat beroepsmilitairen van de Koninklijke Landmacht kunnen worden gehuisvest in hun stand plaats. De commissie zal zich ook in verbinding moeten stellen met de chef van de marine-staf. Met ingan" van Maandag 27 Sep tember zullen de radio-uitzendingen van de rubr :k ten behoeve van de landbouw worden hervat. Evenals voorheen kan men naar deze uitzen dingen luisteren op Maandagavond van 19.45 tot 20 uur, een van dc honderd Arabieren die samenwerkte met de Stemgroep „om alle belangrijke buitenlanders in het Midden-Oosten te vermoor den." Gistermorgen is een Arabisch vliegtuig door een Joods toestel beschoten en neergestort nabij de Transjordaanse grens. Twee Brit se journalisten, David Woodford en John Nixon, resp. van de Daily Telegraph en van de BBC, zijn hierbij om het leven gekomen. Ook een Arabisch passagier werd gedood. Volgens Irakse luchtdoel- artilleristen droeg het Joodse toe stel de kentekenen van de UNO en was voorzien van het Rode Kruis; daarom hadden zij het vuur niet op de machine geopend. Chauffeur trotseerde twee hamerslagen Dader van overval te Zaandam gegrepen Na twee slagen met een hamer op zyn hoofd tc hebben getrotseerd bij de laatste brak de steel af'. ts een Amsterdamse taxichauffeur er in geslaagd, de man die hem wilde beroven, te overmeesteren en aan de politie te doen overdragen. De taxichauffeur, die met zyn wagen voor het Centraal Station ln Am sterdam stond, kreeg van twee man nen het verzoek, hen naar Zaan dam te ryden. Daar aangekomen, kreeg hy van achteren een klap met de hamer op zgn hoofd. Hy bleef echter by zijn positieven en zette zyn twee passagiers, die zich uit de voeten trachtten te maken, na. De man die hem had geslagen, kreeg hy te pakken na een worsteling waarbij hij een tweede klap met de hamer opliep. De dader, een -15 ja rige stoffeerder uit Eindhoven, die reeds 21 jaar ln een ryksopvoeaings- gesticht had doorgebracht, werd totdat de politie hem kwam arre steren, vastgehouden door omwo nenden, die op het geroep „Moord!' naar buiten waren gesneld. De an dere naar schatting 25 jaar oud, is nog voortvluchtig. De Eindhovenaar heeft bekend, dat het hem cn zijn trawant om het geld ,ran de chauf feur te doen was geweest. e In Praag zyn 33 personen ge arresteerd onder beschuldiging, deel uit te maken van de Amerikaanse geheime dienst. Oorlogsproductie wordt opgevoerd De Britse minister van defensie, Albert Alexander, heeft in het La gerhuis plannen bekend gemaakt over het in gereedheid brengen van Engeland in geval van nood. De „mobilisaticmachincriewas nage keken „cn als het ongelukkigerwijs nodig mocht blijken deze tc gebrui ken, dan zou men merken dat zij naar bevrediging werkt". Alexander verklaarde aat het duidelijk was. dat collectieve veiligheid nog niet was bereikt. De plannen voor het wederoproepen van het leger waren in gereedheid gebracht „als een maatregel van normale verstandig heid". Terwijl wij ons met alle kracht plaatsen achter dc ontwikkeling vnn een Westelijke Unie, vergeten wij niet, dat Engelnnd 'n grote rol moet 6pelen in het hart en het centrum van het Britse Gemenebest", aldus Alexander. De minister kondigde dc volgen de maatregelen aan op het gebied van de defensie: nieuwe wapentypes voor dc geleidelijke hcruitrusting der strydkrachten. Bijna verdubbe ling der productie van het laatste type jachtstraalvliegtuigcn; extra productie van vliegtuigen in de be staande fabrieken door overwerk en nieuwe ploegen. Verhoging der pro ductie van de nieuwe pantserge vechtswagens. verdubbeling der productie van ammunitie voor de kleinere wapens cn tempoverhoging der productie van ammunitie voor luchtdoelgeschut cn van oorlogs schepen. In Januari zal de gewapende macht ongeveer 825.000 man tellen. De hulpluchtstrijdkrachten en dc vrijwilligersreserve der luchtmacht kunnen nog 60.000 vrijwilligers ge bruiken. De bedoeling is, dat men Jeupd wedijvert om doop van een KLM-toestel De KLM heeft 12 Constellations, die de namen Utrecht, Venlo. Wal cheren, Delft, Eindhoven, Frane- ker, Gouda Overloon. Roermond, Tilburg en Holland zullen krijgen. Om nu al deze toestellen te do pen was een grote moeilijkheid, want zij doen reeds dienst op de diverse lijnen en vertoeven vaak aan het andere einde van de we reld. Een oplossing werd gevonden in een wedstrijd in hersengymnas tiek, waarbij ploegen jongens en meisjes uit de betreffende steden streden om de eer het toestel, dat hun naam draagt, officieel te doen dopen, welke plechtigheid tevens als doopceremonieel voor de an dere toestellen zou gelden. Zestig jongens en meisjes, nl. 5 uit iedere stad, 5 uit Zuid-Holland, en nog eens 5 uit Noord-Holland de laatste twee krijgen hun „Holland" toestel waren gistermiddag naar Schiphol gekomen om daar de strijd aan te binden. Bob Wallach en Mieke van de bekende hersen- gymnastiekuitzendingen van de radio leidden deze wedstrijd, die in de finale door Roermond met 7 pnt. gewonnen werd. Utrecht werd tweede, met 5 punten. De vragen werden vlot beant woord en vooral de jongens toon den zich op het luchtvaartgebied ware meesters, behalve de 13-ja- rige Henk Romijn uit Gouda, die op de vraag: overzicht heeft, wie vóór een even tuele algemene oproep in dienst zou kunnen en willen komen. In een redevoering in Wales voor het werven van 100.000 rccruten voor dit rescrvclegcr heeft Mont gomery gezegd: „Terwijl ik niet de nadruk wil leggen op het oor logsgevaar, wil Ik het ook niet ver doezelen. Laat ons alleen dc zekere weg nemen, wat er ook gebeurt. Er hangt op het ogenblik een onbe haaglijk soort vrede over de we reld". Vleesrantsoen moet zo laag blijven Verhoging pas mogelijk als varkensproductie stijgt Hogere vlecsrantsocncn zullen pas kunnen worden verwacht, als do varkensproductie groter wordt. Dut was de conclusie van een antwoord» dat minister M: nsholt gistermiddag in de Tweede Kamer gaf aan de heer Suurhoff (Arb.), dlc vragen had gesteld ovrr dc oorzaken van dc huidige vleesschaarste. De varkensproductie zal naar het oordeel van de minister in 1949 be- langryk toenemen omdat de var- kenshoudery door het vereenvoudi gen van administratieve en con trolemaatregelen aantrekkeiyUcr wordt gemaakt. Andere middelen om de krappe vlcespositlo te ver beteren zyn er niet, want ver plichte veelevering is onsympathiek by do boeren cn brengt bovendien veel administratieve rompslomp met zich mee. Invoering van hogere pry- zen stuit af op dc omstandigheid dat er bepaalde pryzen gegaran deerd zyn en grotere import Is on- mogeiyk doordat er geen deviezen voor zyn. Voor October is 17.500 ton vlees beschikbaar voor een behoefte van 13.00 ton bij een rantsoen van 200 gram. Enkele malen zal 250 gram kunnen worden geleverd. Brand verwoest boerderij en voorraadschuur Een brand, ontstaan doordat een lamp onder het kaf was biyven branden, heeft gisteravond een boerdery en een voorraadschuur te Aduard (Gr.) vrijwel geheel ver woest. Grote hoeveelheden graan cn aardappelen gingen verloren. Een brandwacht, die by de blus sing een neervalllend stuk muur op zich kreeg, moest naar het zieken huis worden vervoerd. Post voor zeevarenden Dc opvarenden van de Johan van Oldenbarnevelt, dlc vandaag naar Indonesië vertrekt, kunnen in Port Said en by aankomst te Batavia post ontvangen, wanneer deze uiter lijk resp. op 26 September en op 11 October gepost wordt Zeepost naar Wcat-Indlë kan worden verzonden met de Hydra en de Ardea, die 29 September uit Am sterdam vertrekken. De brieven moeten dan ultcriyk 26 September worden gepost. Nieuwe regeling voor Iaden en lossen Sedert Zaterdag 18 September hebben de Nederlandse Spoorwegen besloten dat op Zaterdag na 13 uur geen wagon ladingen meer behoeven tc worden ge ëxpedieerd of vrijgemaakt. Desgewenst zullen dc Ncd. Spoorwegen hiertoe wel gelegenheid bieden. Van genoemde da tum af blijft dc tijd tussen Zaterdag ...J., uvuuu, u>u 13 uur cn dc volgende Maandag 7 uur Wie is de eigenares I bulten beschouwing voor dc bcrekc- „inn imn H n vrhn termitn voor Inden van Schiphol?" tot grote hilari teit van dc aanwezigen antwoord de: „Mevrouw I>lesman." De datum van doopplechtigheid van de „Roermond" zal nog nader worden vastgesteld. Regering besluit tot loonsverhoging Nadat het Franse parlement Woensdag een socialistisch voor stel om de in October te houden departemcntsverkiezingen uit tc stellen, had verworpen, heeft zij gisteren eenzelfde voorstel, maar nu ingediend door de regering, met een kleine stemmenmeerder- heid aangenomen. De verkiezingen zullen nu in het komende voorjaar worden gehou den. maar wellicht zal dit het af treden van twee ministers tot ge volg hebben. Mitterand (voorlich ting) en Petit Wederopbouw hadden namelijk hun aanblijven verbonden aan de voorwaarde van verkiezingen in October. De steun die het regeringsvoorstel kreeg, was te danken aan het voorstem men van enige kleine partijen, die voor uitstel stemden, omdat zij rekening wilden houden met de verklaring van premier Queuille, dat uitstel noodzakelijk was in verband met de economische en financiële toestand van Frankrijk. Voorts heeft het kabinet beslo ten tot een verhoging met 15 pro cent van alle lonen. Deze algemene salarisverhoging is mogelijk ge worden door een onmiddellijk cre- diet van 70 millioen francs, dat Paul Hoffman, de directeur van het Marshallplan, aan Frankrijk heeft toegewezen. Door dit Ameri kaanse besluit krijgt Queuille le vens de kans, het vierjarenplan van Monnet ter modernisering van de landbouw en de industrie uit te voeren. De loonsverhoging heeft echter geen verandering gébracht in de plannen van de drie grote vakver enigingen om vandaag gedurende 2 uur uit protest te staken: zij vin den de verhoging ontoereikend. Vanochtend vroeg bleek, dat dc transportvakbonden hun ontevre denheid door een 24-uurs staking te kennen geven. Tot Zaterdag morgen 4 uur zullen in Parijs geen ondergrondse spoortreinen of auto bussen rijden. Hij ziet er angstaanjagend genoeg uit, zwaaiend met zijn revolver, maar zijn vriendelijk gezichtje toont wel, dat het niet zo erg be doeld is. De driejarige Dogan Heb- den uit Grand Prairie (Texas) brengt een bezoek aan zijn groot ouders in Engeland in volledige cowboy uitrusting. Wat zullen zijn kameraadjes jaloers zijn. Het Sowjetrusslsche militaire tribu naal te Berlijn heeft de vonnissen \an 25 jaar dwangarbeid, uitgesproken tegen de 5 Duitsers, die schuldig verklaard werden aan anti-SowJetrusslsch optre den tijdens de grote anti-communlsii- sche demonstratie op 9 September, ver anderd in 1 tol 8 Jaar 'dwangarbeid Horst Stern, een dezer 5. werd met het vonnis van 1 jaar dwangarbeid voorwaardelijk vrijgelaten. nlng van de vrije termijn voor Jaden, lossen ol rcëxpcdltlc. Voor vrijmaking loopt deze termijn tot Maandag 9 uur. Bovendien telt voortaan de tijd tussen Zaterdag 13 uur en de volgende Maan dag 7 uur niet meer mede bij dc be rekening van staangeld. De fcesic-n zpn voorbb en het cere monieel tenue voor dc Jaeers cn het gardcrcgimcnt „Irene" zal voorlopig geen dienst meer behoeven te doen. De uniformen worden opgeborgen cn om ze te vrijwaren voor mot zal dit gebeu ren ln koelhuizen bij een temperatuur van drie graden onder nul Do ge meenteraad van Leeuwarden heeft be sloten het Fries als facultatief etudic- vak ln te voeren aan dc middelbare school, de gemeentelijke H B.S en de H B.S. voor meisjes Terwijl Snip en Snap met een kleine kern van hun ge zelschap een tournee door Indoncslö maken brengt het ..showgedeclte" van de revue met een Engelse versie een bezoek aan Engeland. Een fabrikant in Chicago. J->hn Hocnlg, heeft ln zlin testament aan zijn vriendin 200 000 dol lar nagelaten Hij wilde zijn ex-vrouw niet voor het hoofd stoten cn reser veerde voor haar tien dollar. Gene raal Halder. de vroegere stafchef van Hitler die ln 1942 ontslag nam cn daar na ln geen enkel opzicht meer deelnam aan dc oorlogvoering heeft acht dagen achtereen voor een dcnazlficatie-tribu- naal te MUnchen moeten verschijnen. Toen werd hij vrijgesproken. Een loodgieter werd van uit de dakgoot op de zevende verdieping van een hotel naar beneden geworpen door een or kaan die van Florida over Miami raas de. Een vrouw, die in haar tuin een gebroken hoogspanningsdraad opraapte werd gcëlectroeutcerd. Nederlandse bloemenkwckcrs hebben op een bloe mententoonstelling te New York een godden medaille gekregen. Twee Fin nen met hun vrouwen en twee kinderen werden door een Brlt3 stoomschip ge red toen zU hulpeloos ln een klein bootje, dat machlneschade had. op do Oceaan ronddreven. Zij zijn echter vast van plan hun avontuurlijke tocht naar Zuld-Amcrika ln het bootje voort to zetten. Weerbericht BIJNA OVERAL DROOG Weersverwachting geldig van Vrijdag avond tot Zaterdag avond. Vrij veel overdrij vende wolkenvel den maar op do meeste plaatsen droog weer. Matige en langs de W'adden- kust tijdelijk krach- t ge wind tussen Zuidwest en West. Weinig verandering In temperatuur. 25 Scpt Zon op 6.30. onder 18.32; maan op 21.28, onder 14.42.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1