DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Rusland lijdt vijfmaal nederlaag in UNO Belt U om 6 uur nog eens, zeiden de ambtenaren Aanslag op president Peron van Argentinië verijdeld Bouwkosten moeten omlaag Bespreking vetorecht blijft op de agenda van de Assemblee Russen schieten in luchtcorridor Publicatie zou in overweging zijn Oud-militairen en oud-verzetsmensen kunnen emigreren naar Australië SjahrirnaarDjogja geroepen Zullen de huren iets stijgen? Ie kort bestek _J Zaterdag 25 September 1948 Achtste jaargang, No. 1131 Opgericht door de Stichting „He. Parool - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of dkw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaau Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TI. DE BOORDEH De hoofdschotel op de UNO-Assemblée te Parijs was gisteren een redevoering waarmee Jacob Malik namens de Sovjet-Unie (Wisjins- kl was wegens ziekte niet aanwezig) mededeelde, dat de UNO op de verkeerde weg was. als zij een vijftal punten niet van haar agenda af voerde. De Assemblée, als geheel, heeft zich er niet aan gestoord want bü de stemmingen leed de Sovjet-Unie met haar satellieten telkens weer een nederlaag. De vijf punten waren: 1. Griekenland. Malik wenste. Krantenoorlog te Berlijn Britse en Amerikaanse autori teiten te Berlijn hebben bij hun Russische ..collega's"' protesten In gediend over het feit dat de Russen er gewoonte van maken, met lucht doelgeschut te vuren in de lucht corridor, welke de Westelijke vlieg tuigen gebruiken bij hun voedsel- vluchten naar Berlijn. Ook op de begane grond Is de ver standhouding weer verscherpt door wat men de krantenoorlog noemt. Nadat Donderdag de Sovjetautori teiten de verspreiding van met Amerikaanse, Britse of Franse li centie te Berlijn verschijnende dag bladen hadden verboden is daarop Vrijdag eenzelfde verbod gevolgd voor alle pro-Russische bladen in de gehele Amerikaanse zone van Duitsland. De Russen zijn begonnen met het fouilleren op kranten van Berlyners die de Russische sector van de stad binnenkomen. Wie In 't bezit blijkt van een West-Berlijnse krant, wordt gearresteerd. Het Moskouse overleg Openbaarmaking van de inhoud der te Mos zou gevoerde besprekin gen wordt volóens diplomatieke kringen te Londen ernstig overwo gen, in verband met de berichten welke in Tsjechische en onder Rus sische controle staande Duitse kranten verschenen zijn en waarin de drie Westerse opperbevelheb bers in Duitsland de schuld van de .interruptie' in de schoenen wordt geschoven, in het bijzonder in die van de Amerikaan generaal Clay. Behalve dat in genoemde berich ten een inaccuraat beeld over de besprekingen zijn gegeven, beteke nen deze .onthullingen' ook een schending van de vier mogendhe- den-overeenkomst dat de bespre kingen over de Berlijnse crisis voorlopig geheim zouden blijven. Gezaghebbende kringen wijzen er ln dit verband nog op dat volgens hun mening de pers in Oost-Euro pa onder uniforme leiding werkt en dat .leken' alleen maar met sanctie van de hoogste autoriteiten moge lijk zijn. Bedell Smith in Washinqton Walter Bedell Smith, de Ameri kaanse ambassadeur in Moskou, is gisteren per vliegtuig in Washing ton aangekomen. Hij had onmid dellijk daarna een onderhoud met Robert Lovett, de Amerikaanse vice-minister van Buitenlandse Zaken. De ambassadeur rekent er op on geveer tien dagen in Washington te blijven. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week tot haar leed wezen de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: soldaat P. J. Dickhoff uit Lelden; soldaat C. van Halem uit Slikkerveer; Ser geant J. W. Henderix uit Roer mond: serg. M. Molleboom, afkom stig uit Gorinchem; soldaat A. J. van Ochten, afkomstig uit Ochten (Gld.); soldaat A. Regeling uit Hengelo; soldaat D. M. W. Spie- rings ut Rosmalen (N.B.); Konink lijk Nederlands-Indische Leger en Koninklijke Marine geen verliezen. Vrijwel alle genoemde militairen sneuvelden op 15 September. Brandstoffen voor kamerbewoners Het C.D.K. deelt mede, dat van de brandstoffenkaart TB 806, welke aan kamerbewoners wordt uitgereikt, de bonnen 01 en 03 zijn aangewezen voor het kopen van drie eenheden vaste brandstoffen per bon. Mededeling De enorme stijging der prijzen van de grondstoffen voor de papierindustrie, welke moeten worden geïmporteerd, heeft noodzakelijkerwijze een grote stuffing van de prijzen van het courantenpapier ten gevolge ge had. In verband hiermede en mede in verband met andere kost- prijsverhogende factoren, zullen de prijzen der dagbladen in Nederland met ingang van de lste October a.s. met goedkeu ring van het Directoraat-Gene raal van de Prijzen worden ver hoed. Met ingang van gemelde datum zal de prijs van dit blad zijn: 32 cent per week; f 4.15 per kwartaal. De Directie. -A dat de bespreking van het rapport der Balkancommissie van de agen da zou worden afgevoerd, maar het voorstel werd verworpen met 44 tegen 6 stemmen en twee ont houdingen. 2. De Kleine Assemblée. De oprichting van dit lichaam is ver leden jaar voorgesteld door Ame rika. Het voorstel staat op dc agenda cn is er op gebleven, want Maliks wens, dat het er af zou worden gevoerd, werd met 46 te gen 6 stemmen afgewezen. 3. Het vetorecht. Argentinië had voorgesteld om dit struikel- blok-in-dc-Veiligheidsraad aan een bespreking te onderwerpen, maar volgens Malik was dit voorstel een aantasting van het Handvest der Verenigde Natie? 4. Korea. Hier nam Malik on geveer hetzelfde standpunt in als ten opzichte van Griekenland en de Balkancommissie maar zijn voorstel om de bespreking van het UNO-rapport over Korea te laten vervallen, leed de nederlaag met 47 tegen 6. 5. Een Chileense beschuldi ging. De Sovjet-Unie verbiedt haar onderdanen met buitenlan ders te trouwen. Chili veroor deelt deze houding als een in breuk op de rechten van de mens. doch Malik verweet Chili, dat dit land zich op ongeoorloofde wijze mengde in de binnenlandse aangelegenheden van een ander land. Het punt blijft echter op de agenda staan, want ook dit voor stel van Malik om het er af te voeren, werd verworpen met 30 tegen 7 stemmen en 17 onthoudin gen. Vermist vliegtuig na vijf jaar gevonden De lichamen van elf mensen en een fortuin van gemunt en ongemunt goud is gevonden in het wrak van een Ame rikaans transportvliegtuig, dat aange troffen is in de bergen van Noordwest Canada, nadat het vijf jaar vermist Is geweest. Aan boord bevond zich o a. een bedrag van ongeveer 500.000 dollar aan baar geld Om Off rrOPpFft in Alaska uit te betalen. Dure sigaren en sigaretten worden nog duurder Ter voorbereiding van een eco nomische unie met België en Lu xemburg zal het accijns op tabak er. tabaksproducten waarschijnlijk binnenkort worden verhoogd. Dit deelt de minister van Financiën a. i. W. Drees mede aan de Tweede Kamer, Het gevolg daarvan zal zijn, dat de duurdere soorten siga ren, sigaretten en kerftabak in prijs zullen stijgen. De goedkopere soorten zullen waarschijnlijk niet duurder worden. Zo kan liij voor de dag komen Ieder mens heeft zo zijn liefhebberij. De een houdt een kanariepietje, de ander heeft liever een hond. Deze charmante jongedames hebben weer meer met een biggetje op. Dat kan zijn nut hebben ook, vooral als.het dier groot en vet geworden is. Maar zover is het nu nog niet. Eerst moeten de zwart harige Donna Hamer en de blonde Allona Leslie uit California er nog mee naar een tentoonstelling. Knormans kriigt daarvoor een extra goe de beurt. De krul wordt nog eens netjes in zijn staart gelegd, hij krijgt een permanent en zijn hoefjes worden keurig gelakt en dan nog een lekker geurtje. Zo kan hij voor de dag komen In Frankrijk stond de tijd stil Franse Senaat tegen uitstel verkiezingen Naar schatting vijf millioen Fran sen begonnen gistermiddag om vier uur een algemene „waarschuwings"- staking, waardoor het zakenleven practisch in het gehele land, gedu rende twee uur werd lamgelegd De taxi's stopten aan de rand van de trottoirs en de treinen stopten in de naastbijzijnde stations om 5 uur gedurende een uur. De grote waren huizen, banken en sommige grote hotels en restaurants sloten even eens. Om vier uur legde het PTT-per- soneel het werk neer, evenals het andere overheids- "én gemeente- personeel, de fabrieks- en de ha venarbeiders. In Parijs function- neerden de openbare mi'delen van vervoer 's morgens al niet. De mé tro. en busstaking zou daar tot vandaag duren. In het paleis van Chaillot bleef de PTT voor de UNO werken. Kort nadat de algemene staking begon werd op het Franse minis terie van financiën op een telefoon gesprek geantwoord: „Wij staken, bel na 18 uur". Het automatische telefoonverkeer kon gewoon doorgang vinden, maar via de telefoniste konden geen in- Tijdens de Woensdagavond in het Stockholm Stadion gehouden Inter nationale atletiekwedstrijden werden de nummers 100 M. hardlopen en 80 M. horden gewonnen door onze landgenote Fanny Blankers Koen. Hier zien wij haar tijdens de start voor het nummer 100 M. hard lopen in actie. Naar het ANP van Australische zijde verneemt, zal er op 1 October "n „assisted passage scheme" inwer king treden voor Nederlandse oud militairen en oud-illegale strijders, die naar Australië wensen te emigre ren. Het schema heeft alleen betrekking op die personen in Nederland, die of in Nederlandse militaire dienst of bij de koopvaardij waren, gedurende de periode van 3 September 1939 tot 15 Augustus 1945, of die oud-leden zijn van de verzetsbeweging en in staat zijn voldoende bewijs van hun actie ve deelneming hieraan gedurende de vijandelijke bezetting te overleggen. Het schema betreft dus niet de overige emigranten, die zich op de normale wijze aanmelden bij de ge westelijke arbeidsbureaux en bijkan toren cn bij de stichting landverhui zing Nederland. Ten aanzien van de oud-militairen en oud-illegalen, die reeds een gelde lijke steun van de overheid genieten, kan worden meegedeeld, dat zij niet voor geldelijke bijstand onder dit schema in aanmerking komen. Aan degenen, die wel in aanmer king komen, zal de nodige bevoegd heid worden verleend tot binnen komst in Australië. Na aankomst in Australië zullen zij een zeker bedrag ontvangen ter tegemoetkoming in hun passagekosten en die van hun fami lieleden. Gegadigden zullen zich alleen schriftelijk in verbinding kun nen stellen met de Australische le gatie, Lange Voorhout 18, 's-Graven- hage, waar uitgebreide inlichtingen omtrent voorwaarden voor de aan vragers zullen verstrekt worden. Naar men ons er met nadruk op wijst garandeert dit aanbod tot gel delijke steun geen passage naar Australië. De Australische legatie stelt in samenwerking met de Stich ting Landverhuizing Nederland alles in het werk de scheepsgelegenheid naar Australië te verbeteren. Dit moet de emigranten echter niet weerhouden zelf pogingen tot het verkrijgen van passage aan te wen den. terlocale gesprekken worden aan gevraagd. Op het ministerie van binnenland se zaken was niets te merken van de staking, op het ministerie van marine werd de telefoon niet af genomen. Het officiële Franse persbureau AFP gaf over de telex de medede ling- „Wij hebben het werk neerge legd, terug om 18 uur". Het was de grootste nationale sta king sedert de stakingsgolf van De cember. Deze algemene 2-uurs-staking werd begonnen, ondanks het feit dat de regering Donderdagavond op het laatste moment besloot een alge mene loonsverhoging van 15 pro cent toe te staan De georganiseerde arbeiders eisen echter 33 procent Het financiële wetsontwerp, dat dit jaar voorziet in 80 milliard francs aan extra belasting, is met 292 te gen 267 stemmen in tweede lezing door de Franse nationale Assemblée aangenomen. Het heeft nu kracht van wet. De Franse Raad van de Republiek (senaat) heeft met 156 tegen 143 stemmen geweigerd zijn goedkeuring te hechten aan het uitstellen der verkiezingen tot Maart a.s. Zoals bekend, besloot de Nationale Ver gadering Donderdag tot uitstel. Kolenproductie op ca. 7 mill, ton geraamd De kolenproductie voor 1949 ls geraamd, evenals voor 1947 en 1948 op 7.200.000 ton. In de heide laatste jaren H dit cijfer niet bereikt, maar aangezien de productie tengevolge van toeneming der personeelssterk te in 1948 verwacht wordt te stij gen van 6.082.201 ton op 6.700.000 ton, is voor het volgende jaar op nieuw uitgegaan van het cijfer 7.200.000 ton, aldus is te lezen ln de toelichting op de begroting van de Staatsmijnen voor 1949. Echtpaar Kiepura-Eggerth naar Nederland De beroemde Poolse tenor Jan Kiepura en de Hongaarse zangeres en filmster Martha Eggerth komen in October naar ons land om elk een gastconcert te geven. Op Dinsdag 5 October zingt Mar tha Eggerth in het Concertgebouw te Amsterdam. Haar echtgenoot Jan Kiepura komt eind October voor het geven van een concert in Amsterdam. Deze concerten maken deel uit van een tour die het echtpaar in October door de verschillende Euro pese hoofdsteden maakt, voordat zij in November zullen beginnen met opnamen voor hun nieuwe film ..Valse Brillante". Beiden vertoef den gedurende de oorlog in Ame rika. ,Johan v. Oldenbarneveldt' naar Indonesië vertrokken De „Johan van Oldenbarneveldt" is gistermiddag uit de Amsterdam se haven met aflossingsdetache menten van het Koninklijk Neder lands-Indische Leger en van de Ko ninklijke Landmacht naar Indonesië vertrokken. Prijsopdrijvingswet uit 1939 weer in werking Bij K.B. is bepaald, op voordracht van de ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, dat de prijs- opdrijvings- en hamsterwet 1939 en de in artikel 24. tweede lid, van de Distributiewct 1939 bedoelde arti kelen dier wet opnieuw in werking treden met ingang van 27 Septem ber a.s. Dr. Soetan Sjahrir, de republi keinse oud-premier, die tot nu toe te Batavia vertoefde, heeft Aneta meegedeeld, dat hij vandaag met het vliegtuig van de Commissie van Goede Diensten naar Djogja zal reizen op uitnodiging van Hadji Agoes Salim, de republikeinse mi nister van buitenlandse zaken, cn Mohammed Roem, de voorzitter van de republikeinse delegatie. De militaire situatie In een overzicht van de mili taire situatie in de Republiek heeft een republikeins militair woord voerder medegedeeld, dat de mili taire gouverneur, kolonel Gatot Soebroto, er in is geslaagd, te Soe- rakarta (Solo) de normale toe stand te herstellen. Hij voegde hieraan toe. dat een uitzondering moet worden gemaakt voor enkele plaatsen noordelijk en zuidelijk van Solo. (Wonogiri, 30 km. Zuid van Solo aan de grote weg naar Ponorogo, dat Zuidelijk van Ma- dioen is gelegen, is in communis tische handen en evenals Kalioso. Noordelijk van Solo aan dc weg over het Noorden, voerend naar het oliecentrum Tjepoe). De woordvoerder zeide, dat in deze, plaatsen troepen van de Alri, de voormalige republikeinse marine, aanwezig zijn, die thans rebelleren. De militaire operaties onder commando van de kolonel Gatot, worden zowel ten Noorden als ten Zuiden van Solo uitge voerd. Het dorp Ngawi, 30 km. ten Noordwesten van Madioen, is gis teren na zware gevechten door de communisten bezet. Uitvoerinq bestand „Antara" maakt bekend, dat vandaag Nederlandse en Republi keinse officieren te Salatiga, in de omgeving van de statusquo-lijn, bijeen zullen komen om bespre kingen te voeren over de uitvoe ring van het bestand. De republi keinse vice-gouverneur van Mid- den-Java cn het lid van de repu blikeinse militaire commissie, be last met de ten uitvoerlegging van het bestand, zullen eveneens aan wezig zijn. Zocht naar water, vond zilveren munten Verrassend resultaat van wichelroedeloper De Gorsselse wichelroedeloper, de heer Hulsegge heeft de laatste ttfd op verschillende plaatsen geëxperi menteerd. Nabij Deventer ontdekte hij dezer dagen een hoeveelheid zil veren rijksdaalders en guldens, als mede zilveren en nikkelen pasmun ten, ln een tuin, waar door hem bruikbaar water moest worden ge zocht, dat ook werd gevonden. Het daar toevallig gevonden geld was ln dc bezettingstijd begraven, om het niet in handen van de Duitsers te doen vallen, doch men was verge ten. waar men het geld precies had verborgen. Utrechtse gemeenten mogen bouwwerken gunnen Utrecht, Amersfoort, Baarn, Jut- phaas, Maartensdijk, Soest, Zeist en Zuilen hebben de bevoegdheid gekregen bouwwerken, tot een be drag van f 10.000, te gunnen zon der daarvoor eerst toestemming nodig te hebben van het departe ment van Wederopbouw en Volks huisvesting. De Bilt, Driebergen, Rijsenburg, Rhenen en Veenendaal kregen deze bevoegdheid tot een bedrag van f 3000. VS krijgen schuld van complot De Argentijnse politie heeft ar restaties verricht in verband met dc ontdekking van een complot, dat gericht zou z(Jn tegen het leven van president Juan Peron cn diens echt genote. Dc aanslag zou op 10 Octo ber worden gepleegd. Het hoofd van de politie, generaal Bertollo, zei, dat het complot onder leiding stond van de vroegere atta ché van de Amerikaanse ambassa de te Buenos Aires, John Griffiths, die thans te Montevideo (Uruguay) verblijft, nadat hij eerder door dc Argentijnse regering was uitgewe zen. Bertollo gaf te verstaan dnt de uitlevering van Griffiths verzocht zal worden. Het nieuws van dc ontdekking van deze samenzwering deed tien duizenden arbeiders uit vele indus triële bedrijven in Buenos Aires het werk neerleggen. Zij verzamelden zich op het Plaza de Mayo, in het midden van de stad. waar president Peron hen des avonds toesprak. Pe ron verklaarde, dat „buitenlandse financiële machten, gesteund door Argentijnse verraders, zijn dood zochten Peron cn de hem steunende bin den werpen dc schuld vooral op de Verenigde Staten. Na de rede van Peron deden hon derdon demonstranten een aanval op het gebouw van het liberale bind La Prensa, waar dc anten werden ingeslagen en brandbommen naar binnen geworpen. Rovers aan het werk op luchtlijnen naar Azië? De politie is or nog steeds niet in geslaagd dc dader te arresteren van de die'fstal van diamanten die in Juli met oen K LM.-vliegtuig van Amsterdam naar Karachi werden vervoerd. Het gaat hier om een zending van 500.000 kilo ruwe dia mant, waarvan dc diefstal te Ka rachi ontdekt werd. Het moeilijkste is, dat de Nederlandse politie over tuigd is. dat dc diefstal op het vliegveld aldaar geschiedde, terwijl de politie te Karachi zegt. dat de kostbare stenen reeds vóór Kara chi gestolen werden. In verband met het feit, dat korte tijd later goud werd vermist uit een ander K.L.M.-vliegtuig van dezelfde Hjn, houdt men rekening met de moge lijkheid dat een goed georganiseer de bende langs de internationale luchtverbindingen tussen Europa en Azië opereert. Ds. Koningsberger door auto aangereden Ds. J. C. Koningsberger, oud chef legerprcdikant in Indonesië en predikant der Ned, Herv. Gemeen te te Amsterdam, is gistermiddag door een auto aangc-f'den en ern stig gewond. Bij het per fiets over steken van de Bocthovenstraat te Amsterdam verzuimde hij naar links te kijken en sloeg met z|)n hoofd tegen een portierruit van de auto. De ruit werd verbrijzeld. Ds. Koningsberger werd met een sche delbreuk in een ziekenhuis opgeno men. Zijn toestand baart geen di recte zorg voor levensgevaar. Ds. Koningsberger ls 52 jaar oud. PRESIDENT PERON Euwe blijft kampioen van Nederland Van Scheltinga geeft zijn zevende partij op Dc zevende partij tussen Euwe en Van Scheltinga gaf voor het eerst de Nimzo-Indische verdediging van de d4-opcning te zien. Van Scheltinga zocht zijn heil bij de Rubinstein-va riant tot aan zijn partij met Rcshovsky de lijfvariant van de we reldkampioen en Euwe koos daar tegen niet de scherpe voort zetting 4 .c5, maar het ge bruikelijke 0-0. Zwart kwam bevredigend uit dc opening, bij de 16de zet had Euwe oen half uur bedenktijd gebruikt cn v. Scheltinga I uur 20 minuten. Zwarts 16e zet, waarbij hij een DR. EUWE Kominformbijeenkomst bevestigd Vrijdag ls ln goedlngcliciite kringen te Boekarest bevestigd, dat maarschalk Stalin, dc president van dc Tsjcchoslo- waaksc republiek Gottwald, de Roe meense minister van buitenlandse zaken Anna Pauker, en de Bulgaarse minis ter-president Dimltrof op de Krim zijn bijeengekomen. Minister In 't Veld zegt: Mr. J. In 't Veld, onze minister van Wederopbouw en Volkshuis vesting, heeft verklaard, dat de kosten van nieuwe woningen om laag en de huren iets omhoog moe ten. Nadrukkelijk stelde h|j vast, dat het kabinet er alles op zal zet ten de arbeiders van deze laatste maatregel niet de dupe te laten worden. De minister deed deze medede lingen bij de opening van het con gres van het Instituut voor Volks huisvesting en Stedebouw, dat Vrij dag en Zaterdag in Amsterdam wordt gehouden. Hij verklaarde verder, dat in de eerste zeven maanden van dit jaar 15.700 wo ningen zijn gebouwd. Indien er geen tegenslagen komen zal de wo ningproductie dit jaar ongeveer 30.000 bedragen. Voor de woningbouw is op de nieuwe begroting 400 millioen gul den uitgetrokken. Hieraan zal niet worden getornd, zei de minister met stemverheffing. De regering hoopt dan ook, dat in het volgende jaar 38.000 woningen gereed zul len komen. Genoeg is dat nog lang niet. „Wij zullen dan ook alles doen om in 1951 een productie van 60.000 woningen te bereiken", zei mr. In 't Veld. Of een dergelijke woningproduc tie is te bereiken hangt voor een groot deel af van de arbeidspresta ties en de materiaalvoorziening. Over de arbeidsprestatie toonde minister In 't Veld zich optimis tisch. In vergelijking tot het vorige jaar is de productie met rond veer tig procent gestegen. Ook de ma teriaalvoorziening biedt gunstige Mr. J. IN 'T VÉLD perspectieven, vooral door de ver dragen met Bizoniadat ons 400.000 ton cement zal leveren en met Rusland en Finland, waar door onze houtpositie beter wordt. De minister beloofde nog, dat een groot aantal z.g. duplex-wo- ningen die ingericht zijn voor twee gezinnen als de woning markt zich verruimt tot eengezins woningen zullen worden verbouwd. Radio Australië deelt mee, dat de Nederlandse oorlogsschuld aan Australië nog ongeveer acht mil lioen pond bedraagt. Ons land is dit bedrag schuldig voor materiaal dat geleverd werd aan de Neder landse strijdkrachten op Borneo cn elders en voor het onderhoud van Nederlandse vliegtuigen in Austra lië. pionoffer aanbood, bracht beroering onder de talrijke toeschouwers Van Scheltinga nam het offer niet dade lijk aan, omdat daaraan te veel ge varen verbonden waren. Een zet la ter deed hij het wel, maar hij be leefde daarvan weinig plezier. Euwe begon een aanval op wits konings- vleugel, welke Van Scheltinga op zo danig mptericel verlies kwam te staan, dat zijn stelling bij dc 41ste zet hopeloos was. Hij gaf zich toen gewonnen. Na deze overwinning heeft dr. Euwe 5 punten en heeft daarmede in elk geval zijn titel behouden. Van Scheltinga heeft 2 punten. Zondag avond wordt dc achtste partij ge speeld cn indien Van Scheltinga deze niet wint. zal het tevens dc laatste zijn daar tevoren is overeengeko- *men. dat dc match zal zijn afgelopen, Indien een der spelers tenminste 5Ms punt heeft behaald. De vocdseltoewijzlngcn voor pension» zullen volgend seizoen ruimer zlln en er zullen dan weer gebakken aard appelen. eieren en vlees op de hotel- tafels prijken. Tenminste, dnt vertelde de beer Groeneveld Meyer, de voorzit ter van dc A N V V. op een miniatuur- congres van V V V "6 te Middelburg Drie Schoonhovenarcn die op de Iato avond van 20 Januari 1948 na langdu rige pogingen onder zeer ongunstige omstandigheden drie slachtoffers red den die met een auto ln dc voorhaven waren geraakt hebben van het Carne- gic-Hcldcnfonds een diploma voor menslievend hulpbetoon gekregen De oudste bodo van de Amsterdamse bur gemeester de heer L. J Bos. beeft een olieverfportret geschilderd van mr. d'Allly. Dc burgem. zal het schllderll waarmee hl! buitengewoon Ingenomen is. ln zijn ambtswoning van de maker in ontvangst nemen Toen mevrouw Kraavenbrink aan de Roosovcltslngcl tc Doesburg bezig was met het schoon maken van worteltjes uit haar eigen tuin ontdekte zil wat hards ln een der worteltjes. Het bleek een gouden ring te zijn. die haar man twaalf Jaar ge leden ln de tuin had verloren. De radartoren, die de bezetters on het eiland Terschelling bouwden en die een doorn in het oog der Tcrschelllngers was omdat ze tien meter boven de be roemde Brandaris uitstak, is Donderdag opgeblazen. Een horlogemaker uit Coevorden had het erg druk cn be steedde een deel van zUn werk uit aan een colleja te Ernmen, die met een tas vol wekkers naar huls trok. Even voor deze in de trein stapte gebeurde het. Alle wekkers het waren cr tien liepen dc een na dc ander af tot grote hilariteit van de omstanders. Het loop jongetje van de Coevordcr horlogema ker had alle wekkers op tien uur gezet. Een reclamebureau te Budapest heeft het originele Idee gehad reclame aan te brengen op eieren. Dagelijks brengt het 30 000 bedrukte eieren aan dc markt Ter gelegenheid van de honderdste dag der blokkade van Berliin zullen de Duitse posterijen op 1 October een post zegel ln omloop brengen, die dit feit ln herinnering brengt Dc orkaan dlc deze weck over Florida woedde heeft vijf slachtoffers geëist. De zware regen val heeft aan dc suiker-, kool-, selderij, cn bonenoogst een schade van drie mil lioen dollar toegebracht. Weerbericht BLJNA OVERAL DROOG Weersverwachting geldig tot Zaterdag avond. Plaatselijk ochtend mist Wisselende be wolking en bijna ■Ai'.I overal droog weer. (tAl Matige, langs dc Wad- denkust tijdelijk krachtige wind tussen Zuid cn West. Weinig verandering ln tempe ratuur. 25 Sept.- Zon op 6.32, onder 18.30; maan op 22 27. onder 15 47. 27 Sept.: Zon op 6 31. onder 18.28; maan op 23 44, onder 16.35.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1