Wat is er deze week in de wereld gebeurd? Uit het hrievenmandje m k k M M ék Een gesprek, dat vele vragen opwerpt Vrachtautofabriek verrijst in Eindhoven Stichting van de DAF-fabriek Kerknieuws HINESE PAPEGAAI namcEEHa Radio-programma Zaterdag 25 September 1948 5 Politieke tafelronde Enin Den Haag geweest voor prinsjesdag? Neen, ik heb het per radio en per krant afgedaan. Wat vind je van de troon rede? Man, hou op. Daar heb ik nou de hele week al over gehoord en gepraat. Eén ding zal ik je wel zeg gen, dat ik bij de lezing van de troonrede zowel als van de com mentaren het gevoel heb gekregen wat ik de week daarvoor bij de Kroningsfeesten ook al had dat wij in Nederland op een soort eilandje zitten van normaalheid en optimisme in een wereld, die bezig is, om stapel te worden. Saevis tranquillus in undis, rustig temidden der woelige ba ren! Hoon maar. Ik weet evengoed als jij, dat het niet zo is. Het kan niet en ik voel bovendien niets voor zo'n ..splendid isolation" van onbewogenheid. Trouwens onbe wogenheid is het niet. Laat ik al leen maar zeggen: ik ben blij, dat ons volk zo heeft kunnen en willen feestvieren als het gedaan heeft en dat de regering ons achteraf niet een domper van zwartkijkerij in de toekomst heeft hoeven op te zet ten. Ik snap best, hoe je het De- doelt en je bent de enige niet, die er zo over denkt. Je bent ook niet de enige, die behoefte heeft aan wat optimisme. Zelfs Wisjinsky vond het nodig om bij zijn aan komst in Parijs te laten doorsche meren, dat hij niet pessimist v/as. Dat is waar ook. Maar die zelfde Wisjinsky zei deze week Dij de debatten over de agenda van de Assemblée. dat de Sowjet-Unie niet aan de letter van het Handvest zou laten tornen, zolang zij lid van de UNO was. Een zachte hint? Wat wilde hij daarmee zeg gen? Dat zou ik ook wel eens wil len weten. Misschien niets bij zonders, maar misschien was het een zachte hint, dat de Sowjet- Unie wel eens uit de Ver. Naties zou kunnen gaan. Geloof je heus, dat Moskou plannen in deze richting heeft? Ik moet je zeggen, dat ik er niet zeker van ben, dat het niet zo is. Ik acht het allesbehalve uitge sloten, dat het verloop van deze zitting van de Assemblée de Rus sen tot zo'n besluit zou kunnen brengen. Je bedoelt, wanneer de Ber- lijnse crisis door de Drie van het Westen aan de Assemblée zou wor den voorgelegd. Bijvoorbeeld, maar ik kan me ook nog andere omstandigheden voorstellen, waaronder de bij het Kremlin voortdurend aanwezige tendens om zich te isoleren tot deze consequentie zou leiden. Ik wou anders net zeggen, dat tiet toch nog niet vaststaat, dat de Drie van het Westen de Berlijnse crisis voor de Ver. Naties gaan brengen, als de onderhandelingen in Moskou mislukt zijn. Bevin heeft dit in zijn speech in het Lagerhuis tenminste niet met zoveel woorden gezegd. Dat kon hij ook moeilijk doen. Hij heeft er zich toe bepaald voor het Lagerhuis te verzekeren, dat de Ver. Staten, Frankrijk en Engeland het over de te volgen politiek eens waren, maar wat die politiek was, dat hebben zijn toehoorders niet te horen gekregen. Geloof je in die eensgezind heid of zie je dat alleen maar als show? Het eerste. Ik vond de toon van die speech van Bevin zo, dat ik het gevoel kreeg, dat hij ieder woord meende, dat hij zei. Het is moeilijk om uit te leggen, maar ik ben er vast van overtuigd, dat Bevin niet zo zou hebben gespro ken als hij gedaan heeft, wanneer de Drie niet precies wisten, wat ze gingen doen en als ze de zaak niet tot in alle consequenties hadden overwogen. Ik moet je zeggen, dat ik er trouwens van overtuigd ben, al kan ik je dit ook niet met zoveel woorden bewijzen, dat de West- europese Unie of beter is 't mis schien om te zeggen het Atlantisch Verbond veel verder is en veel ste viger in elkaar zit op het ogenblik, dan je oppervlakig gezien zoudt denken. Militaire garantie? Je bedoelt dus, dat. Ik bedoel kort en goed, dat de militaire garantie van de Ver. Sta ten voor de verdediging van West- Europa je weet, dat de Vijf van het Pact van Brussel zonder zo'n garantie niet in zee wilden gaan er in feite is, ook al is zij mis schien niet officieel in een verdraglj' vastgelegd. En die van Canada er bij. Bovendien heb je vorige week van Morrison kunnen horen, dat de Engelse oorlogsindustrie gaat wer ken voor de bondgenoten op het vasteland. Stond er daarom in de passa ge van de Troonrede over onze defensie ook een zinnetje over de Westeuropese Unie? Vast. Op deze manier heeft minister Stikker ons niet alleen aan het bestaan daarvan willen her inneren, maar heeft hij ons met een gesuggereerd, dat zij met de afspraken over de gezamenlijke de fensie veel verder gekomen zijn dan we anders misschien dach ten. Ik hoop van harte, dat je ge- Hik hebt. Want hoe vreemd het ook klinkt, ik heb nu eenmaal het idee, dat een werkelijk krachtig Weste lijk blok op het ogenblik de beste garantie is voor het behoud van de vrede. Wat nog veel vreemder is ik ben het roerend met je eens. Om nog even door te gaan op die eens gezindheid van het Westen, is het je niet opgevallen de laatste tijd, dat de Engelse en de Amerikaanse politiek helemaal parallel lopen? Neem b.v. de kwestie-Palestina. Je hoort eenvoudig niet meer van ver schillen van opvatting daarover en een half jaar geleden waren die toch nog aan de orde van de dag. Inderdaad, het had er soms veel van dat Washington en Lon den om Palestina voorgoed uit el- Kiespyn N"ZAKKZ&U* Zaterdagse puzzle Wat verorberden zij in 1939? Het was ln het voorjaar van -1939 dat de leden van de vereniging „Lucul- ]us- echte smulpapen ln een der gerenommeerde Amsterdamse eethuizen hun jaarlijks dlnertje hadden. Dc se cretaris van het bestuur had per con vocatie de Invitatie gedaan, daarbij het menu in aparte vorm gevend. Als ver woed aanhanger van geheimschriften koos hij het ging toch om het dcr- tig-jarig bestaan! voor het menu een cijferschrift, waarvan de oplossing als voorwaarde gesteld was voor het deel nemen aan het diner. De 94 smulpaap leden hebben heel wat zuchten ge slaakt alvorens zij het menu ontcijfer den. Maar een brede glimlach speelde om hun lippen toen zij stuk voor stuk ontdekten, welke heerlijkheden er zoal opgediend zouden worden. Geen der leden ontbrak aan het diner, het geen wil zeggen dat zij allen het menu terugbrachten tot wat het behoorde te zijn- een leesbaar stuk zonder cijfers. Wie van onze lezers doet het hen na? Dezelfde letter wordt steeds door het zelfde cijfer aangeduid. Men lette er op dat de klinkers reeds op hun plaats staan cn de cijfers 1 en 0 met opzet zijn weggelaten. Hier is het menu in cijfers- 2 E 4 U 14. O. 17. A. U. 14. E. 4. 12. 15. O. 4. I. 4. 9. I. 4. 4. E. 10. O. E. 6. 7. O. 8. E. 17. 17. E. 4. I. 4. 8. O. O. 2. 10. A. U. 10. 9. E. 14 U. 17. 5. E. 0. A. 12. 8. IJ. 10. 2. E. 12. 12. 8. U. 7. 7. E. 17. 10. 17. A. 2. 10. 3. O. 12. E. 17. E. 12. 12. E. 4. 3. O. 4. 7. I. 12. U. 8. E. 4. IJ. 10. 15. O. 7. 7. I E. Voor goede oplossers stellen wij prij zen beschikbaar, een van 5.— cn twee van 2.50. Oplossingen aan de puzzle- redactle van ons blad. uiterlijk Don derdags. liefst per briefkaart waarop in de linker-bovenhoek vermeld staat: Zaterdagse puzzle. Oplossing: 1. A 9. Takelen 2. An 10.. Kelten 3. Kan 11. Telen 4. Aken 12. Teen 5. Kaken 13. Net 6. Kaneel 14. En 7. Kanteel 15. e 8. Kantelen De prijswinnaars vindt men elders in dit blad. Schaakruhiek onder leiding van J. VISSER De schaakkracht van Nederland <ii) Behalve de meesters, waartoe lk zou willen rekenen: v. Scheltinga, Prins, Cortlever. Mührlng en v. d. Bosch (In dien deze getraind ls), telt ons land ele schakers, die in het buitenland zeker ook als meesters gewaardeerd zouden worden en die Inderdaad wcl- eens blijken hebben gegeven, in Inter nationale tournoolen te kunnen meeko men. een groep, die als leiders zeker wel erkent: Kramer, de Groot, v. Stee- nis. Spanjaard en Vlagsma. De jeugd laat lk even buiten beschouwing, om dat ik haar in een ander artikel wil belichten. De groep der aspirant- meesters, wier leiders ik al noemde, is in ons land tamelijk uitgebreid, al zou de terra „sterke hoofdklassers" waar schijnlijk verkieslijker en bescheidener zijn. Het ls Jammer overigens, dat ons land geen scherpe klassenindeling heeft zoals bijv. de blljartsport, waar zoiets trouwens gemakkelijker door te voeren ls. Organisatoren zouden dankbaar zijn, indien Iemand eens een bruikbaar systeem uitwerkte ter indeling 1 Uit de genoemde ,.B"-grocp wil lk U thans een vertegenwoordiger aan het werk laten zien. Het betieft hier de ex-Utrechtenaar J. Muilwijk. 2X kam pioen van Schaakclub „Utrecht" en éénmaal van de S.G.S.B. Het ls Jam mer. dat deze begaafde speler zo wei nig aan tournoolen deelneemt. Want dat hij een respectabele speelsterkte bezit bewijst zijn resultaat ln dc Bondswedstrijden dit jaar wel: onge traind werd hij no. 2 met 5 uit 7 ln groep 2. De diagramstand laat U een evenwichtige stelling zien: wit maakt een klein foutje en meesterlijk ls de bestraffing. Drs. J. MUILWIJK kaar gedreven zouden worden. Zo kon je warempel denken. Maar nu ligt de zaak heel anders. Deze week heeft Bevin in zijn rede in het Lagerhuis warm gepleit voor aanneming van de laatste voorstellen van Bernadotte en Marshall heeft in de Assemblée in Parijs precies hetzelfde gedaan. Het is misschien een dwaze vraag, maar wie van de twee, Washington of Londen, heeft de ander in deze» de meeste concessies gedaan? Laat ik je zeggen, dat mijn algemene indruk is maar ik geef je die voor wat hij waard is dat er eerder sprake is van toegeven van het State Department aan het Foreign Office dan omgekeerd. Doordat je zo pas dat rapport van Bernadotte noemde, moest ik ineens denken aan een beschou wing, die ik dezer dagen in een van de kranten heb gelezen en die hierop neerkwam, dat als de moor denaar van Bernadotte dat rapport van de Zweedse graaf maar eerst gelezen had, hij zich nog wel eens bedacht zou hebben yoor hij tot zijn daad was gekomen. Ben je het daarmee eens? Compromis Ik heb het ook gelezen. Neen, ik ben het er helemaal niet mee eens. Want dit rapport is typisch het werk van een bemiddelaar, het is dus een compromis en extre misten moeten nu eenmaal juist nooit iets hebben van compromis sen. Het is toch bekend, dat de Stern-groep, die voor de moord op Bernadotte verantwoordelijk is, principieel afwijzend staat tegen over ieders verdeling van Palesti na, dat hij heel Palestina voor de Joodse staat opeist, liefst zelfs nog met Transjordanie er bij. De voor stellen van Bernadotte, waarvan de strekking bovendien van te vo ren wel bekend was. zouden de moordenaars heus niet tot andere gedachten hebben gebracht, vrees ik. Bovendien ben lk er steeds meer van overtuigd, dat de daders niet alleen de Ver. Naties, dat wil in hun ogen vooral zeggen: Enge land en de Ver. Staten, de hand schoen hebben willen toewerpen, maar evpngoed de eigen regering van Israël. Met andere woorden, ie ge looft dus niet, dat het tijdstip, waarop deze moord plaats vond, een paar dagen voor de opening van de Assemblée, alleen maar het gevolg was van een toevallige ge legenheid. Neen. Neen, hoewel ik aan de andere kant er altijd bang voor ben voor alles wat er in de wereld gebeurt of vroeger gebeurd is uit vooropgezette bedoelingen of wel overdachte motieven en plannen te verklaren. Maar geloof je dan ook, dat Moskou hier achter zit? Kijk, nu ga je weer net een stap verder dan ik wil gaan. Her inner ie je uit je jeugd „De Schaapsherder" van de brave Olt- mans? Jamaarik begrijp niet, hoe je daar ineens op komt. Nu, dan herinper je je ook Perrol met de Rode Hand, de ge patenteerde schurk, die de oorzaak was van alle kwaad, dat aan Jan van Schaffelaar, de man met het blanke harnas en de dito ziel werd aangedaan. Het grote gevaar is, dat wij de gebeurtenissen van on ze eigen tijd net zo gaan bekijken als Oltmans het eind van de 15de eeuw deed en dat wij dus overal Stalin met de Rode Hand in gaan zien. Wat niet weg neemt Dat hij zijn vinger in menige pap heeft, wil je zeggen. Vast en zeker en misschien nog wel meer dan jij en ik weten, maar toch zou ik je willen waarschuwen tegen 'n Jan van Schaffelaarcomplex. Bedankt voor dit mooie slot woord. Tot ziens volgende week. Tot kijk. De avonturen Kapitein Rob De terugkeer van Peer de Schuimer 47 Uiterlijk doodkalm, maar inwendig toch ver ontrust over de grote verliezen die hij lijdt, staat Abas Turc op zijn schip. Naast hem staat zyn sterrenwichelaar, die hem steeds verge zelt. De astroloog verzekert hem, dat de sterren gunstig staan. „Gij zult de Christenhonden ver nietigen, o, heer", mompelt hij. „Allah staat u ter zijde. Vrees niet". Peer's schip staat nu in brand en alleen ,,'t Seepaert" biedt nog enige tegenstand. De kanonnen van de Moorse vloot kunnen gemakkelijk beide schepen in de grond boren, maar Abas Turc heeft andere plannen; hij wil Rob levend in handen krijgen. Hij geeft bevel ,,'t Seepaert" te harpoeneren en op sleeptouw te nemen. Bartje, Rob's ka juitsjongen. ziet wat de vijand van plan is en waarschuwt Rob. Maar wat kan de kapitein doen? De meeste schepelingen zijn gesneuveld, de munitie is verschotende strijd is afge lopen en Rob heeft verloren. Voor de Zondag Een onplezierige ervaring Een overheidsambtenaar, laat ik niet verder preciseren, want het wil geen wraakneming zijn, stelt me een duidelijke vraag. Daarop krijgt hij van mij een duidelijk antwoord. Der waarheid getrouw. Waarop de man zich de luxe per mitteert, me te verzekeren, dat alle mensen dat wel zeggen kunnen, er.z. Die ambtenaar was een domme man. Immers, wanneer hij meende, niet het juiste antwoord te zullen krijgen, waarom dan de vraag ge steld? Deze man beneemt zichzelf de mogelijkheid van het gesprek. Want het gesprek staat of valt met de waarde van het woord. Wanneer je in één' week twee maal een soortgelijke ervaring op doet, geeft dat te denken. De on vrede en spanning in deze wereld beginnen hier. Daar zal weer „trouw en geloof" moeten zijn, die ir. het huwelijksformulier als de condities voor een huiselijk ver keer worden aangewezen. Trouw, dat is betrouwbaarheid. Geloof, dat is het weten en accepteren van die betrouwbaarheid. De Here Jezus zegt hiervan: uw ja zij ja en uw neen zij neen. Wat daar bovenuit gaat, is zonde! Elke nadere verklaring is al mis! v. E. I A i m i 93 A i !v tfef S' èlÜ H 1 Wk A. A. IDEMA 22) a3(?) Positioneel een vrij ernstige fout, omdat wit op de witte velden wat zwak gaat worden. En Muilwijk's fort is Juist het uitbuiten van een dergelijk voordeeltje. Beter was Kbl 22) h5t een typische, maar zeer sterke zet. Al vorens zwart zijn kracht gaat wijden aan dc verzwakking ln wits stelling be veiligt hij eerst zijn koningsvleugel, waardoor wit daar geen tegenkanscn kan scheppen. Het doet wat vreemd aan, dat zwart zijn pionnen daar vast legt op de witte velden, m.a.w. 's tegen standers raadsheer „goed" maakt, maar dat ls ln deze stelling geen ernstig na deel. Overigens een kwestie van taxatie: men kan hieruit afleiden, dat sterke schakers geenszins altijd de re gels van het positiespel dogmatisch toe- Nederland krijgt een vrachtauto- fabriek. Van Doornc's aanhangwa- genfabrlek in Eindhoven (dc be kende D.A.F.-fabrlek) heeft daar toe het initiatief genomen, de stlchtlngsacte is Donderdag reeds gepasseerd. Het is dc bedoeling, dat aanvankelijk vrachtauto's van drie tot vijf ton worden geproduceerd, bestemd voor binnenlands ver bruik. Later hoopt men ook te fa briceren voor het buitenland. Hier mee slaat men twee vliegen in een klap: door vermindering van de 81mport spaart men deviezen, uit voer brengt deviezen in het ovcr- heidslaadjc. De nieuwe fabriek is groot opge zet: in totaal wordt er 6 JA millioen gulden bedrijfskapitaal in gesto ken. Eind 1949 hoopt men reeds niet de productie te beginnen. On middellijk na de opening van de fabriek zullen er 350 arbeiders werk vinden. Onder hen zullen vele specialisten zijn, die reeds thans werken in de DAF-fabriek. De nieuwe fabriek zal geen imi tatie zijn van Amerikaanse fabrie ken. Natuurlijk zal er in serie wor den geproduceerd, maar geheel vol gens Nederlandse constructie-op vattingen en volkomen ingesteld op Nederlandse behoeften. In de aanvang zal de fabriek die gevestigd wordt op een twintig Dc prezen gingen deze week naar Ineke B. In YV\, Henk B. ln Utrecht (wil jij me nog even je juiste naam op geven?) en de laatste naar Elly van Ameron- gen ln Amersfoort. De oplossing van de ver borgen beroepen was: kantoorbediende, tram bestuurder en poffer tjesbakker. En nu de briefjes. Elsje van Santen uit B. Jij had de prijsvraag ook goed opgelost, maar jammer genoeg behoorde je nu niet tot de prijswinnaars. Vind je het' ook zo leuk om iets te winnen? Dan heb je zo echt het idee, dat je moeite is be loond, hè? Maar je moet je nooit terneer laten slaan als je eens niets wint. Want per slot van rekening gaat het niet alleen om het winnen van een prijsje, maar om je hersenen eens goed te laten wer ken. Wij hebben hier ook een fijn feest gehad in de jubileumweek. Jammer genoeg ben ik niet naar Amsterdam geweest, maar ik heb de film over de jubi leumfeesten en de kro ningsplechtigheden ge zien 'k Vond het erg mooi. Schryf je eens gauw weer? Jan, Piet en Rlnl Os- nabruggc in Scherpen- zeel. Dat waren gezel lige brieven jongens. Die vacantieverhalen vind ik altijd erg leuk om te lezen, dan ga je haast denken dat je zelf ook met vacantie bent en het allemaal hebt beleefd. Wat een massa foto's hebban jullie gemaakt, Jan! Heb je al een album Het ls altijd leuk om dat weer eens door te bladeren. Stuur me er eens een foto van, wil je? En dan heeft Plet me ook geschreven. Of ik van bramen houd? Ik ben er dol op, maar ik heb zo weinig tijd orn ze te gaan plukken. Als ik thuis kom is het al haast donker en dan zie je de vruchtjes niet zo goed meer, hè? Rlni is maar druk met dat eikels rapen, net als Jan. Wat heeft die er veel geraapt. 12 kilo! Weten jullie de prijs nu al? TANTE ANS H.A. groot terrein aan de Geldrop- seweg het niet zondef hulp uit het buitenland kunnen stellen. Ver schillende onderdelen zal men daarom betrekken uit Amerika Daarom zal de Herstelbank bijdra gen tot de financiering, ook al, om dat de regering levendig geïnteres seerd is bij de nieuwe fabriek (de viezen!) Later hoopt men zo veel mogelijk onderdelen in eigen be drijf te maken. Als directeuren vnn het nieuwe bedrijf zullen optreden de heren H J. en W. A. V. van Doorne en mr. E. D. M. Koning. Nieuwe ambassadeur te Parijs (Van onze Haagse redacteur) In doorgaans wel ingelichte krin gen wordt de verwachting uitge sproken, dat de Nederlandse ambas sadeur te Parys, Jhr. Tjarda van Starkenborch Stachhouwer, binnen kort om redenen van particuliere aard zijn ambt zal gaan neerleggen. Reeds enige tijd geleden kreeg men uit berichten uit Parijs de indruk, dat de ambassadeur zich in de Ver enigde Staten wil gaan vestigen Het is nu wel zeker dat h(j aan dit voornemen gevolg zal geven. Men houdt zich hier thans bezig met de vraag wie Jhr. Tjarda van Starken borch Stachhouwer zal gaan opvol gen. Beslissingen z'in hierover nog niet gevallen, doch men heeft ln verscheidene kringon dc indruk, dat daartoe de vroegere minister van Buitenlandse Zaken, Mr. C. G. W. H. Baron van Boetzelaer van Oos- NED. HERV. KERK Beroepen te Katwijk aan de Rijn (2e maal) S. G. J. Goverts te Oud Vosse- mecr: to Nieuw-Butncn cn te Balk H. Engclsma to Vollenhove: te Helno (O K. P. van der Graaf tc Zevenhuizen (Gr.): to Hollandschevcld W E. Hclj- boer tc Gcldcrmalscn; tc Oudckerk a d IJssel G. Boer tc Putten: te Tcrwinsc- len (toe2.) M. Enker te Cadzand. Aangenomen nnor Bcuslchcm J. LnnR6traat, cand. to Rotterdam, die be dankte voor Gclsclaar (tocz.) en voor Buurmalscn: naar DrutcnLeeuwen A. vnn der HelJ te Ncderhorst-den Berg Bedankt voor Oostcrblcrum A. S. Bljlsma te Broek op Langedljk: voor Musselkanaal J. de Ruyter tc Tcrhorne. WAALSE GEMEENTEN Aangenomen naar Leiden (vac. R Blommaert) Ch. Cabanis te Macon (Frankrijk). GEREF. KERKEN Beroepen te Rocknnje J. v. d. Mljc te Loenen a.d. Vecht; tc Stcllendnm- Melissnnt B. A van Lummel, legerprcd. met verlof te Katwijk aan dc Rijn. VRIJE EVANG. GEMEENTE Beroepen te Amsterdam (2 vac P. J. Mlete te Apeldoorn en D. W. Veld kamp te Hilversum. REMONSTRANTSE BROEDERSCHAP Borocpen lo 's-Gravcnhage (5c pred, pi.) dr. G. J. Hoondordaal te Arnhem. GER GEMEENTEN Tweetal te Hilversum H. Ligtcnberg tc Rotterdam-W. en T. Dorrestcin te Opheusden. passen, maar deze regels een zekere flexibiliteit verlenen! 23) Dc2 g6 24) Td2 Pe8 25) Te2 Pd6 26) Te5 Da6 hier had de witspelcr remise aangeboden. Dat zwart dit afslaat wil geenszins zeggen, dat hij ook beter staat, maar hij ziet nog kansen. Bovendien is er voor wit geen aanvalsplan te bedenken, voor zwart wel! En verder ls het moei lijk een remise-stelling ook inderdaad remise te houden, zeker voor een min der geroutineerde! 27) Tel wit weet niets anders, zwart wel- bezetting van c4 £7) Dc4 28) Kbl Kb8 29) b3? Een verdere verzwak king, die catastrophaal kan worden. „Wo die guten Züge fehlen, dort stellt zu rechter Zeit ein Bock sich ein!" 29) Dab 30) Ka2 beter Kb2 30) Da5 dreigt Pb5 met dubbele aanval op a3 cn d4 31) Kb2 (Waarschijnlijk is a4 be ter: a4 Pb5? b4 Dn6 Rfl) Pb5 32) Tal e5! met krachtige hand wordt dc aan val nu verder geleid 33) al. Op dc5: volgt Pc3: Dc3: Td2t en wint 33) cd4:! een fraaie combinatie 34) ah5: dc3:t 35) Kbl. Niet Dc3: wegens Td2t en damewinst 35) Db5: 36) Dc3: of Ta4 Td2 Dc3- De2 en het einde is in zicht 36) Tdlf 37) Kb2 De2+ 38) Ka3 Da6* 3D) Kb4 Dal: en wit gaf het op. Een zeer fraaie aanval, te danken aan de slechte remise-kunst van de jeugdi ge wltspeler, kampioen van de Lcidsc Schaakbond Opl. probleem vorige keer: 1) Rh8l Ka2: 2) Dg7 of Kc2: 2) Dhl! Componist A. Adema 1901. Nieuwe opgave, tweezet" Ka7. Dh3. Tc3. Tc3. Ra4. Rb6. Pb5. Pf5 Kd7, Th7. Rdl. Rf3. pi b2, d3. d5. h5. HARRIS BLIJFT PROF. De heer Chamberlin, de secre taris van de Britse Wielrenners Unie heeft bekend gemaakt, dat het verzoek van Harris om zijn beroepsvergunning wederom ln te trekken niet is ingewilligd. Harris blijft dus verder als amateur uit geschakeld; zijn beroepsvergun ning heeft hij twee weken geleden ontvangen. CEARL DERR BICGERS EEN CHARLIE CHAN-MY ST ERIE No. 80 „Er is hier niets", riep hij. „O ja. toch. Wacht even." Zij hoorden hem voorzichtig lo pen, en wolken stof daalden op hen neer. Nu liet hij iets zakken door het nauwe luik een gehavende, oude tas. „Daar zit wat in", riep Bob. Gretige handen pakten de tas. en zetten haar op de schrijftafel in de zonnige kamer. Bob kwam er bij. „Zie je dat?" zei de jongen. „Niet veel stof er op. Is er pas neergezet. Holley. waar zijn je sleutels?" Holley kon het slot zonder moeite openen. De drie mannen verdron gen zich er om heen. Chan haalde er een goedkoop toilet-étui uit. met de gewone arti kelen een kam en borstel, scheer mes. tandpasta, scheerzeep, toen een paar overhemden, sokken, zak doeken. Hij keek naar het wasmerk. „D vier en dertig", zei hij. „Hebben we niets aan", zei Bob. Chan haalde een bruin costv.um onder uit de tas. „Op bestelling gemaakt door een kleermaker in New York", zei hij, na inspectie van de binnenzak. „Naam van koper is echter uitge wist door te veel dragen." Uit een der zijzakken haalde hij een doosje lucifers en een half leeg blikje goedkope cigaretten. „Klaar met de jas", zei hij. Nu nam hij het vest. en het geluk glimlachte hem toe, Uit de rechter vestzak haalde hij een ouderwets horloge aan een zware ketting. Het uurwerk stond stil: blijkbaar was- het sedert enige tijd niet meer op gewonden. Vh'.g deed hij de kast open. en een geknor van voldoening ontsnapte hem. Hij gaf het horloge aan Bod. JJcgeven aan Jerry Dclaney, door zijn Oude Vriend, de Brave Jack Mc Guire", las Bob triomfantelijk, ..En de datum 26 Augustus 1913." Jerry Delaney!" riep Holley. Bij de hemel, nu schieten we op. De derde man was Jerry Delaney" „Moet nog bewezen worden", waarschuwde Chan. „Dit kan mis schien helpen." Hij haalde een vuil sti'.kje papier te voorschijn een kaartje voor een plaats in een slaapwagen „Com partiment B wagen 193", las hij. „Chicago—Barstow" Hij draaide het om. ..Datum acht Februari, van dit jaar." Bob keek od de kalender ..Prach tig?" riep hij .Jerry Delaney is Zondag voor een weck naar Chi- cage vertrokken. Woensdagmorgen was hij in Barstow, elf Februari de morgen van dc dag. waarop hij werd vermoord. Wij zijn speurders'" Chan was nog met het vest bezig. Hij haalde er een ring met enige sleutels uit. cn toen een versleten kranten-uitknipsel. Dit laatste gaf hij Bob „Lezen, alstublieft", zei hij. Bob las: „De Schouwburgbezoekers te Los Angelos zullen verheugd zijn te vernemen, dat Norma Fitzge rald zal medewerken in ..Op een Juni-avond". de operette, die aan staande Maandag in het Mason Theater zal worden opgevoerd. Zij heeft de rol van Marcia. die een volle sopraanstem vereist, en het grote leger van haar bewon deraars weet reeds vooruit, hoe goed zij zich van haar taak zal kwijten. Norma Fitzgerald is al iwintig jaar aan het toneel zij begon reeds als kind en trad op in stukken als De Liefde- ku»v". Bob hield op „Er volgt een hele rii." Toen las hij door: .Woensdags en Zaterdags zullen matinée's worden gegeven van „Op een Juniavond", tegen spe ciale prijzen." Bob legde het uitknipsel op de ta- fel. „Dat weten we alweer van Jerry Delaney: hij stelde veel be lang In een sopraan Dat doen veel mannen toch hebben we er mis schien v/at aan." „Arme Jerry", zol Hollev. neer kijkend op het tameliik armnediee hoopje dingen, die zijn bezit uit maakten. Hij heeft nu geen haarborstel of scheermes of horloge meer nodig." Tn gedachten verdient nam Hi het horloge op. ..Brav»» Jack Mc Guire. Din naam moet ik ergens behoord hebben." Chan doorzocht de broekzakken. Hij keerde ze één voor één om, maar vond niets. „Onderzoek is nu volkomen", zei hij. „Stel u nederig voor alles terug te brengen, zoals wij het gevonden hebben. Wij hebben verrukkelijke vorderingen gemaakt (Wordt vervolgd) z Advertentie I. M. Laatst heb lk ccn fuifje gegoven. met kennissen, vrien den cn neven Toon, met TIP ln 't glas Zongen zij alras Dat niet lk, maar Bootz lang zou leven I Inz. Hr. W. W. Den Haag onlv. 1 fl. TIP Hedenavond HILVERSUM I: 10 00 Nieuw»; 19.18 Rondom de Katholieke Mlddclbnro Landbouwschool: 19.30 Guttnnrmuzlck: 19.45 Reg. ultz 20.00 Nieuws; 20 05 De gewone man zegt er 't zijna van: 20 12 N.B.C -symph orkest; 20.20 Lichtbaken: 20.50 Victor Silvester: 21.00 Negen helt de klok. 21 45 Radloscheta; 22.00 Weck end serenade: 22 30 Sand Macpherson. orgel: 22.37 Actualiteiten; 22.45 Avond gebed. 23 00 Nieuws; 23.20—24 00 Dvo rak-programma. HILVERSUM II Artistieke stnalknnrt: 19.30 Nieuwe kerkorden; 19.45 Vrilzin- nlg Protestantisme onder de tropenzon: 20.00 Nieuws; 20 05 Dingen van dc dag; 20 15 Omroeporkest; 21 00 Socialistisch cninmcniaor; 21.15 De bonte bal; 22.00 Vlndobonn schrnmmcl'n; 22.30 Ramblers 23 00 Nieuws; 23.15—24.00 Gr. platen. Morgen HILVERSUM I. 8.00 Nieuws: 8 15 Gr. muziek; 8 30 Morgenwijding; 9.30 Nws.; 945 Claveclmbel; 9 55 Hoogmis, 10.00 Pontificale hoogmis; 11.30 Cello; 1140 Pianoconcerten van Mozart: 12.15 Fran se orkestwerken; 12 35 Orkest zonder naam. 12.55 Zonnewijzer; 13 uo Nieuws; 13 20 Orkest zonder naam: 13 10 Splneu- 7.a. 14.00 Ncdcrl. Kamerkoor: 14 35 Ka mermuziek; 15.30 Lezing H. J. M A A. GcIJer; 15.40 Muzikale Tombola: 16 10 Reportage voetbalwedstrijd; 1G 25 Af scheid Missionarissen; 17 00 Jongeren dienst; 18.00 Gram. mui.. 18 30 Reg. uit zending; 19.00 NCRV kwartet; 19 15 Kent gij uw bUbcl: 19 30 Nieuws; 19 45 George Formby, 19 50 In 't Bocckhuys; 20.05 Dc gewone man: 20 12 Mnrinus van 't Woud; 20.45 Hoorspel; 21.25 Sop te. Johnny Ombach. 21.54 Zuid Afrika cn emigratie; 22.04 Lond. Phllh orkest; 22 30 Actualiteiten: 22 45 Avondgebed: 23 00 Nieuws; 23.15—21.00 Radio Phllh. orkest HILVERSUM II: 8 00 Nieuws; 818 Gr. muziek; 8 30 Voor het platteland; 8 40 Johan Jong; 9 12 Sportmededcllngen; 9.15 Men vraagt. 9.45 Geestelijk leven: 10.00 Zondagshalfuur; 10.30 Kerkdienst; 11 45 Tussen kerk en wereld; 12.00 Vitf- tlg Jaar Ncdcrl muziek. 12.30 Zondag- club; 12.40 Sandor Vldak op klavier; 13 00 Nieuws; 13.15 Mededelingen. 13.20 Les gars de Pnris; 13.50 De Spoorwegen spreken; 14.00 Arthur en Karl Schna- bel; 14 05 Boekenhalfuur; 14 30 Zo ge niet U meer van muziek; 13.50 Fllm- praatje; 16 03 Skymnstcrs; 16 30 Renor- taged'lenst. 17 00 Boekbespreking: 17.15 prof. dr. N. A Donkersloot; 17 30 Ar- beiderszangver 17.45 Sport; 18.00 ltws: 18 15 Ramblers; 19.00 Radlolympus: 19.30 Stradiva-sextct; 20 00 Nieuws; 20.05 Rc- porta-edienst; 20.15 Romancers: 20.40 Enny MolsDe Lceuwc; 21.00 Cavallc- rla Rusticana; 22 15 Drie mannen ln de sneeuw: 22 45 Pianomuziek: 23 00 Nws.: 23.15 Gr.pl. 23.45—24.00 Nocturne (Gr. platen) Maandag HILVERSUM I: 7 00 Nieuws; 7.15 Och tendgymnastiek; 7 30 Reveille, 7.45 Een woord voor de dag; 8 00 Nieuws: 8.15 Te deum laudarhus; 9.00 Alexander Brallowsky; 9.15 Ochtendbezoek; 9.30 Bonte mengeling; 10.15 Trio Pnsquier; 10.30 Morgendienst; 11 00 Lond, strijk orkest: 11 20 Van oude cn nieuwe schrli- vers; 11.40 Zan^recltal; 12 00 Bekende orkestwerken: 12.30 Weerovcrzlcht; 12 33 Amatl-trlo, 13 00 Nieuws: 13.15 Mando- llnata; 13.45 Vaisen: 14 00 Radto-ultzen- ding; 14 35 Nocturne: 15 05 Enscmblo „Euphonla"; 15.30 Gemengd omroep a capellakoor; 18.00 Bijbellezing; 16.45 Werken van de Falla; 17 00 Voor de kleuters: 17.15 Orgelmuziek; 17.30 Vitf Zapakara's: 17 45 Rcg. ultz.: 18 00 An- dré de Roaff en Jacques Schutte; 18.15 Sportrubrlek; 18.30 Reg. uitz. HILVERSUM II: 7 00 Nieuws; 7.15 Ochtendvnria; 8.00 Nieuws; 8,15 Operet te-programma; 3 45 Gram muz 9 15 Morgenwijding; 9 30 Waterstanden; 9 35 Arbeidsvitaminen; 10.30 Van vrouw tot vrouw; 10.35 Hollandse liedjes. 11.00 Op de Uitkijk; 11.15 Berl Phllh. orkest; 12.00 Pianomuziek; 12 30 weerpraatje; 12 33 In 't Spionnetje; 12 33 Joop Wal vis orgel; 13 00 Nieuws; 13.15 Medede lingen; 13 20 Metropolc-orkcst; 14.00 Lezing dr. P. H Rltter Jr 14.15 Gram. muziek; 15 00 Bonbonnlèrc; 16.00 Echoes from the theatre: 10.45 Musicalcnder; 17 30 Hoort zegt het voort: 17 45 Al Goodman en orkest: 18 00 Nieuws; 18.15 Mededelingen; 18.20 Martinique. TUINKALENDER 27 SEPTEMBER. Terwijl dc vaste planten in het voorjaar ge- plant worden, zijn er ookwaarvan aanplanling bij voorkeur reeds in October geschiedt. Hiertoe behoort de Eremus, ook wel genaamd Naald van Cleopatra. Deze vaste plant vormt zeer brede bladeren en toortsvormige bloemen, die met hun stengel wel een hoogte van 1 Vt tot 2 meter kunnen bereiken. De kleur der bloemen varieert tus sen wit, geel en rose. Ze bloeit in Mei en Juni en geeft dan tegen een donkere achtergrond van hees ier- of boomgewassen een mooi ef fect. Deze plant verlangt een goede, doorlatende voedzame grond en een plek in de volle zon. Tegen strenge vorst moet ze des winters een afdekking hebben met wat rui ge mest. Hulp bij demobilisatie thans uitgebreid (Van onze Haagse redacteur) De Minister van Oorlog heeft be paald, dat het besluit demobilisatie voorzieningen 1018, indertyd uitge vaardigd ten behoeve van milltairon die uit Indonesië terugkeren, en die bij hun terugkeer in de maat schappij bystand nodig hebben, thana ook van toepassing is op m1- Utairen, die uit West ïndië terug komen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 5