DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r Minister Mansholts stemming is gematigd optimistisch 1 Prijs voor normaal brood blijft gehandhaafd Mr. van Royen verdedigt het Indonesische beleid Verraad, gevangenneming en daarna: de doodstraf Schaarste-economie gaat geleidelijk tot het verleden behoren Nota voor Veilig heidsraad bijna voltooid Regeringsstreven: spoedig einde distributie Afschaffing van distributie brengt bezuiniging Beroep op Nederlands-republikeins samengaan tegen communisme Mekkagangers in Batavia Zaak tegen Poos en Slachter vervolgd India nog dit jaar een republiek? In kort .•bestek Dinsdag 28 September 1948 'Achtste jaargang, ^lo. 1133 Opgericht door de Stichting „Hei Parool- Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 - Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V, De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. MANSUOLT Spoed in Berlijnse kwestie gewenst Nn dc drie Westelijke mogendheden besloten zijn dc Berlijnse kwestie voor de Veiligheidsraad te brengen zijn de adviseurs voor Duitse aangelegenheden van dc drie landen Maandag de ge hele dag doende geweest de gezamen lijke nota op tc stellen. Aan de Indie ning van deze nota bil het secretariaat der V.-N. zal, naar Reuter uit Parijs verneemt het verzoek worden verbon den dc Berlijnse kwestie met spoed In behandel'ng te willen nemen. Zoals reeds gemeld heeft dc Ber lijnse gemeenteraad Maandag een spe ciale zitting gewijd aan het besluit van de Westelijke mogendheden. Met algemene stemmen, de leden van de communistische eenheidspartij waren niet aanwezig, hebben de leden van dc gemeenteraad een resolutie aangeno men. waarin het besluit van dc drie Westelijke mogendheden van harte wordt toegejuicht. Voorts wordt In de resolutie verzocht dat het normale ver keer tussen Berlijn en de rest van Duitsland worde hersteld Er wordt op aangedrongen, dat de bezetters hun troepen terug trekken, cn dat deze In leder geval hun activiteit op het gebied van het burgerbcstuur laten varen en dit terrein aan de Berlijners zelve over laten. Volgens het met Britse toestemming werkende nieuwsagentschap is maar schalk Sokolowsky, de Russische mili taire gouverneur, per vliegtuig naar Moskou vertrokken. WORDT LUCHTBRUG ONMOGELIJK? Nieuwe, verscherpte Sovjet-eisen De Sovjet-autoriteiten te Berlijn hebben nieuwe voorstellen inge diend die beogen, de Westelijke toevoer door de lucht naar de Duit se hoofdstad onmogelijk te maken. De Russische voorstellen komen neer op verbod van nachtvluchten in de luchtcorridor cn van vluchten door een dicht wolkendek. Voorts zou voor een vlucht over een be paalde sector van de stad de toe stemming nodig zijn van de be trokken sectorcommandant. Aangezien de route naar Tem pelhof over de Russische sector voert, zou dit betekenen, dat Rus sische toestemming nodig is voor elke vlucht naar Tempelhof, het voornaamste eindpunt van de lucht brug. Verder stellen de Russen voor, vluchten te verbieden tijdens stor men, onweer, mist, gevaar voor ijs afzetting en bij slecht zicht. Het is duidelijk, dat door al deze beper kingen de gehele luchtbrug-opera tie onmogelijk zou worden. De Britse, Franse en Amerikaanse autoriteiten hebben dan ook de Russische voerstellen van de hand gewezen, maar de Sovjets blijven eisen dat ze worden aanvaard. In Genève werken Oost en West samen Streven nanr intensiever handelsverkeer Te Genève is een besloten confe rentie begonnen die zich het doen opleven van de handel tussen Oost en West Europa ten doel stelt. Aan de conferentie nemen 22 landen, waaronder de Sowjet-Unie, Enge land en de V.S. deel. De conferentie, die vier dagen zal duren, is bijeen geroepen door de economische commissie voor Eurona op voorstel van de Sowjet Unie. Op de conferentie zal een rapport be sproken worden waarin voorgesteld wordt, dat de inter-Europesc handel tot vijf maal van het tegenwoordige peil wordt opgevoerd. Rue Bernadotte in Parij iis? Een Parijs dagblad heeft ge vraagd of de naam Bernadotte aan een straat van de Franse hoofdstad gegeven zou kunnen worden om zo de gedachtenis te eren van deze grote dienaar van de vrede, die als bemiddelaar optrad voor de Verenigde Naties in Pglcstina. De minister van Landbouw. Vis serij en Voedselvoorziening, die bij de Tweede Kamer de begroting van zijn departement voor 1949 heeft ingediend, stelt met voldoening vast, dat steeds meer aspecten er op wijzen, dat de schaarste-econo- mie tot het verleden gaat behoren. Deze tekenen zijn onder meer, dat de wereldgraanpositie zodanig is verbeterd, dat deze voor wat het brood betreft minder zorgelijk en voor veevoeder belangrijk verbe terd genoemd kan worden. Dat neemt niet weg, dat de voor ziening van veekoeken in Neder land nog niet meer dan slechts vijftig procent van het peil van voor de oorlog heeft bereikt. De minister wijst erop dat de suiker positie aanmerkelijk is verbeterd. De vetvoorziening blijft echter zor gen baren. Daar echter de voedselvoor ziening van het vee in 1949 waarschijnlijk beter zal zijn dan in het achter ons liggende jaar zal dit jaar de veestapel, met name de varkensstapel verbeterd kunnen worden. Ten aanzien van de export van landbouwproducten ver trouwt de minister, dat zich hiertoe in de komende tijd meer mogelijkheden zullen voordoen dan in het verleden het geval was. In ieder geval zullen de boeren in de toekomst meer dan in het verleden zich moeten afvragen welke producten economisch ge sproken voor hen het meest voor verbouw in aanmerking komen. Het verheugt de minister dat de bestrijding van de coloradokever goede vorderingen maakt en dat deze bestrijding thans op interna tionale leest is geschoeid. Dc Noordzeevisserij geeft ecp sterke daling van de vangst- cijfers te zien. Deze bedroegen in 1948 acht procent minder dan in 1947. Dat desondanks de opbrengst hoger was dan in 1947 kwam door de grotere vraag ten gevolge van het koele zomerweer en het losla ten van de maximumprijzen van een aantal vissoorten. De IJselmeervisserij leverde in 1948 ongeveer een millioen kg. meer vis op dan in het voorgaande jaar. Aan do begroting van het minis terie van Economische Zaken voor het begrotingsjaar 1948—'49 ontle nen wjj dat het het streven van de minister Is de bestaande distribu tiebepalingen voor het bedrijfsleven en de rantsoeneringsmaatregelen voor do particulieren af to schaf fen, zodra dc voorzlcnlngsgraad dit maar even toelaat. Bovendien zul len enkele prijsregelingen worden losgelaten. De minister acht het In de ontwikkeling der dingen, dat tot tal van afschaffingen ln dit begro tingsjaar zal kunnen worden over gegaan. PTT is paraat (behalve bij de telefoondienst) Bij d« Tweede Kamer is de be groting ingediend voor het bedrijf der P.T T. Hierin wordt medege deeld. dat de dienst over de gehele linie practisch heeft kunnen beant woorden aan de eisen die worden gesteld. Een uitzondering vormt de telefoondienst. Door gebrek aan ma teriaal. een tekort aan personeel en onvoldoende huisvesting heeft men de achterstand bij dit deel van het bedrijf nog niet kunnen inlopen. Nationale Schuld groeide met f 20.6 millioen In de memftrie van toelichting op de begroting voor de Nationale Schuld 1949 wordt eraan herinnerd, dat de totale schuld een verminde ring vertoont. Gewone Dienst met 14 millioen, vermeerdering Buiten gewone Dienst met 34 6 millioen, vermeerdering gehele dienst met 20.6 millioen. Nieuwe boerenpartij in de maak Op Initiatief van Nederlandse boeren, die zich met het thans gevoerde land bouwbeleid niet kunnen verenigen, is te Mcppel door het voorlichtlngs-co- mité inzake een onafhankelijke boeren partij een vergadering gehouden. Men was algemeen van mening, dat een onafhankelijke boerenpartij er veel toe zou kunnen bijdragen om on gewenste toestanden, die zich op land bouwgebied voor doen, te veranderen. Voorzitter van het voorlopig comité Is de heer H. M. Sehoonderbcek te Ede en secretaris dc hoer J. Kots tc Willemsoord. De verlaging van het subsidie aan het Landbouw-egalisaticfonfls vindt haar weerspiegeling ln een aantal maatregelen ten aanzien van de verstrekking tan levensmiddelen cn de prijzen daarvan die de minister van Landbouw, S. L. M a n s h o 11. in de toelichting op de begroting voor dat fonds meedeelt. De eerste Indruk is, dat de arbeiders liet minst door de prijsverhogingen, die het gevolg zullen z|jn van deze subsldleverlaging, getroffen zullen worden, want: do prijs van het normale brood blijft ongewijzigd; de margarineprijzen blijven waarschijnlijk gehandhaafd; ln de raming Is rekening gehouden met een verhoging van de toeslag op melk met een cent per liter (tot 1 Mei 1949); De prijzen voor rundvlees blijven waarschijnlijk onveranderd, omdat de verlaging van het subsidie op dit vlees opgetangen wordt door verhoging van de huidenprijzen. Een andere belangrijke medede ling, die de minister doet, is, dat de berichten omtrent de oogsten, zowel in West-Europa als overzee, zodanig zijn, dat wellicht de distri butie van verscheidene artikelen af geschaft kan worden. Deze af schaffing zal bezuinigingen moge lijk maken, zowel voor 's Rijks schatkist als voor het bedrijfsleven. De bakkers krijgen een groter kwantum meel met 80 uitmaling, zodat zij meer zuiver witbrood en kleinbrood kunnen bakken. De prij zen van deze soorten brood komen vrij De prijs van het bloem van 80 procent uitmaling zal de minister zodanig verhogen, dat daaruit de prijsverhoging voor normaal brood kan worden gedekt. Daardoor is het mogelijk de huidige prijs van dit brood te handhaven. Minister Mansholt meent, dat de hoeveelheid brood, meel en bloem- nroducten thans 'bijna even hoog is als het kwantum, dat ons volk zou verbruiken als er geen distributie zou zijn. Hij meent, dat dit even eens het geval is met de hoeveel heid suiker die ter beschikking komt. Kennelijk houdt hg bij zijn raming rekening met de afschaf fing van het subsidie op suiker dat nu nog ongeveer vijftien cent per kilo Is waardoor de prijs zal stijgen en daardoor het verbruik waarschijnlijk dalen zal. Verder raamt de minister, dat het \leesrantsoen ongeveer 250 gr. per week zal kunnen zijn. Het sub sidie op varkensvlees zal lager wor den, hetgeen een verhoging van de consumentenprijzen ten gevolge zal hebben. De toeslag op boter, welke be langrijk hoger is dan die op mar garine. wordt aanmerkelijk ver laagd. Gevolg: verhoging van de boterprijs. Ook de priizen wn bak en braadvetten en spilsoliën zal de minister herzien. Hij doet echter de verheugende mededeling, dat het rantsoen spiisvetten vijftig gram per week omhoog gaat. De subsidies op de grondstoffen voor de zeepbereiding worden afge schaft. Een Russisch blad meldt, dat de Russische aviateur Vassill Pavlof met een tweemansvliegtuig een nieuw we reldrecord heeft gevestigd door in ge sloten circuit in 39 minuten een af stand van 100 kilometer af te leggen. NEDERLANDS STEM BIJ DE VN ..Mijn Innd is bereid cn besloten alles wat in zijn vermogen ligt bij tc dragen tot herstel van een grotere mate van harmonie tussen de tegenover elkaar staafldc groepen in dc wereld", aldus mr. van Royen, de plaatsvervangende leider van dc Neder landse delegatie bij de assemblee van de V.N. tc Parijs. Hij sprak deze woorden in een rede, waarin hij een algemene karak teristiek gaf van die vraagstukken, welke op de agenda van deze vergadering voorkomen, cn waarbij Nederland zich in het bijzonder betrokken acht. Aan deze bereidheid van Neder land tot coöperatie met dc andere Iedere Mohammedaan beschouwt het als de bekioning van zijn gods dienstig leven als hij naar Mekka kan reizen, om de hadji te volvoe ren, de pelgrimstocht naar de hei ligste plaatsen. Wie in zijn land terugkeert als hadji, als volbrenger van die tocht, zo heet het, zal altijd een mens van aanzien zijn en velen brengen dat tot uiting in hun kledij (hoofddeksel). Nederland heeft een goede naam in de Oosterse wereld door de wijze waarop het altijd het reizen heeft vergemakkelijkt van de velen in Insulinde die gaarne naar dc Ka'aba gingen om de zwarte meteoorsteen te kussen on der het heilige Egyptische tapijt. Ook nu weer stromen de Mekka gangers met Nederlandse vervoer middelen naar Saoedisch Arabic. Men ziet hier een groep die zich te Batavia gaat inschepen op de ,,Kota Agoeng" van de K.R.L. Dit schip bracht samen met de Kota Gede ongeveer 2500 pelgrims naar Djeddah. Beide schepen zul len de hadji's ook weer terugbren gen naar Batavia. Zij vertrekken resp. 9 en 23 October van Rotter dam voor Djeddah. Zo toaren hun manieren Misschien zal India zich nog dit jaar losmaken uit het Britse Geme nebest van Naties en een onafhan kelijke republiek worden, zo bericht United Press uit New Delhi. Premier Pandit Nehroe zal naar verwacht wordt op de in October te houden Commonwealth-conferentie te Londen de plannen hiertoe be kendmaken, tegelijkertijd echter ver zekerend, dat India zekere verbin- bingen met Groot-Brittannië zal blij ven onderhouden. Zulk een wijziging in India's sta tus zal moeten worden goedgekeurd door de andere landen van het Ge menebest en voorts door India's eigen palement, waarin echter de meerder heid zekere relaties met Engeland wil handhaven, terwijl de socialisten en communisten een volkomen los making van de band voorstaan. Ver moedelijk zal Nehroe een soort com promis-plan voorstellen, waardoor India in dezelfde verhouding tot Groot-Brittannië zou komen te staan als bijvoorbeeld Ierland. Westelijke ministers van defensie bijeen Gezamenlijk program van actie besproken De ministers van defensie van Frank rijk. Engeland en de landen van de Benelux kwamen Maandag in Parijs bijeen voor het voeren van dringende besprekingen over de gezamenlijke defensie De Verenigde Staten en Canada wa ren voor het eerst door waarnemers vertegenwoordigd. Een woordvoerder, die in contact staat met de Britse minister van defensie. Alexander, heeft verklaard dat de ministers van defensie voornamelijk hebben gesproken over een gezamenlijk actieprogramma in het licht van dc spanning tussen Oost en West. Volgens deze zegsman heeft men eveneens besproken wat er gedaan zou worden, indien deze spanning tot ge wapend optreden zou leiden, cn de mate waarin Engeland, de Ver. Staten en Canada de continentale mogendhe den actief met land- lucht- en zee strijdkrachten zouden kunnen helpen in geval van agressie. In Juli 1911 werd in de omgeving van Groningen dc agent Alblas gedropt Deze begaf zich naar Den Haag waar hij onder dc naam Nicolaas dc Jong onderdak vond ln de woning van dc familie Hüllng aan de Laan van Poot. Op de ccn of andere manier kregen de Duitscis. er echter lucht van cn op 15 Juli 1942 vervoegde zich aan dc wo ning van dc familie Hüting een per soon die voorgaf Nicolaas dc Jong tc willen spreken. Deze persoon was de beruchte Slachter. Mevrouw Hüting. die onraad vermoedde, hield zich van dc domme en verklaarde dat zij geen Nicolaas de Jong kende. Het huis werd over hoop gehaald, maar dc gezochte vertoefde op dat ogenblik elders, zo dat Slachter onverrichter zake moest terugkeren Mevrouw Hüting en haar dochter (haar man was reeds vroeger door de Duitsers gearresteerd) werden overgebracht naar het Binnenhof waar zij aan een uiterst streng verhoor wer den onderworpen. Geen van beiden liet echter Iets los over de verblijf plaats van dc agent Alblas. Mevrouw Hüting werd hierop gevangen gezet in de Cellenbarakken. Toen bedacht dc S.D. iets anders. Gebruik makend van de wetenschap dat de dochter ver loofd was met dc voortvluchtige agent, zetten de heren S.D.-crs een comedic op touw. Het meisje werd gedwongen thuis in bed te gaan liggen en kreeg als „Verpleegster" een vrouwelijke S.D.-helpster En toen werd het praatje rondgestrooid dat mejuffrouw Hüting ccn ongeluk had gekregen cn nu met een zware hersenschudding in bed lag. Wat dc S.D. gehoopt had. gebeurde. Alblas. beangst over de tócstnnd van zijn verloofde, keerde naar het huis terug en weid prompt gearresteerd Eén van de vele staaltjes van ver raad ln de ergste zin van het woord die gisteren op de middagzitting tij dens het proces tegen Poos cn Slachter ter sDrake kwam. Eén van de vele. want het is schier ondoenlijk om ieder geval op zich hier te behandelen Utrechtse getuige Een belangrijke getuige was de heer W. H. C. Boelaart begin 1941 gewestelijk commandant van de O.D. te Utrecht. Deze kreeg op zekere dag be richt dat hij te Amsterdam de illegale Republiek zou contact zoeken te Batavia Volgens het te Batavia verschij nende blad De Nieuwsgier, ontwik kelt zich te Batavia van de zijde der Republiek belangrijke diploma tieke activiteit in de richting van Nederland en de federalisten. De bron van dit bericht bestond uit welingelichte republikeinse krin gen. Nederlandse en federalistische kringen wisten echter niets omtrent zulk een contact. Over de uitwijzing van Republi keinse ambtenaren uit Batavia heeft een Nederlandse woordvoer der meegedeeld, dat het vertrek der 32 ambtenaren, in verband met de voorbereidingswerkzaamheden een week is uitgesteld. Het zal nu 9 October plaats hebben. werker Pasdeloup zou ontmoeten, van wie men echter reeds vermoedde dat hIJ voor dc S D. werkte. Uit voorzorg Het dc heer Boelaart zich dan ook ver gezellen door twee vrienden. Inderdaad bleek alles een val te zUn. Op het af gesproken punt trof men niet Pasdeloup aan maar Brandort (een Joodse S.D - helocr) en Poos. die zich uitgaf voor illegaal werker. Niet zodra cphtcr had men dc woning verlaten of dc S.D.- kcrcls vertoonden zich in hun ware ge daante cn geholpen door Slnchter. die hen buiten had staan opwachten, wer den dc drie mannen overmeesterd. Eén van hen. die nog trachtte tc ontkomen, werd door Slachter ln zijn been ge schoten. Uit het feit dat de Duitser daarbil geroepen had „Schlcsscn Marton", concludeerde dc president dat dc ver houdingen tussen dc Duitsers cn de „Hollanders" nogal collegiaal was tc noemen Slachter antwoordt hierop. „Ach, we hadden één doel- de orde cn dc rust te handhaven I" Het hoonge lach op de publieke tribune wordt door de president wcggchamerd. Dc laatste getuige die op deze eerste zittingsdag wordt gehoord is de eige naresse van dc drukkerij Cocks uit dc Wcimarstraat. Hier werd het illegale blad „Vrijheid" gedrukt, dat de Haagse editie vormde van Het Parool. Op 2 Februari kwam de zoon van de uitge ver van het blad do heer W. S. Lans vertellen dat zijn vader was gearresteerd. Enkele dagen later ver scheen Poos op de drukkerij en werden mevrouw Cocks cn de drukkers Ger ritsen en Van Leeuwen eveneens gear resteerd Mevrouw Cocks werd enige tijd later in vrijheid gesteld: Gerritsen cn Van Leeuwen vonden de dood. Om half negen werd dc zitting ge schorst. Gedemobiliseerde» heb ben recht op vergoeding Het ls gebleken, dat nog steeds een aantal gedemobiliseerde frillltalrcn van het Kon. Ncd. Indisch Leger zich niet heeft gewend tot dc demobilisatie-offi cier van het KNIL-ccntrum Nederland te Nijmegen, om de hen volgens de ordonnantie sociale voorzieningen gc- demoblliscerdcn toekomende vergoe dingen te ontvangen. Aan alle zich ln Nederland bevinden de gedemobiliseerde dienst- en reserve- pllchtlgcn van het KNIL. zij die be hoord hebben tot stadwacht- cn ver- niellngsbrlgades enz., die op 15 Aug. 1945 ln werkelijke dienst waren, wordt ln hun eigen ^belang aangeraden zich schriftelijk te melden bij genoemde de- mobillsatlc-offlcler. Deze oproep geldt roepsmilitalren. niet voor be- Dienstplichtigen kunnen verder studeren Aan dienstplichtige korporaals en soldaten, die de studie aan een uni versiteit of hogeschool illen be ginnen of voortzetten, zal op hun verzoek groot verlof woi^.en ver leend, indien zij op 15 October ten minste 24 maanden werkelijke dienst hebben gedaan. Deze rege ling geldt alleen voor hen die in Nederland dienen en die geen vrij willige verbintenis hebben gesloten. leden van de V.N., verbond mr. van Royen echter twee condities. In de eerste plaats moet het elk land z(Jn toegestaan zichzelf vr(J te besturen, in dc tweede plaats zal steeds het richtsnoer moeten zijn. dat de rege ring er is voor het volk cn niet het volk voor dc regering. De eerste voorwaarde van mr. van Royen had betrekking op het optre den van d^ V.N. in het Indonesische geschil. Volgens spreker mist de Vei ligheidsraad van de V.N elk recht zich tc mengen in het geschil tussen Nederland cn de republiek, daar dit een Nederlandse binnenlnndse aan gelegenheid is. Hoewel de heer van Royen de Commissie van Goede Diensten der V.N. geen hulde voor haar onverpoosde arbeid wilde ont houden, meende hij toch. dat haar bevoegdheden zeer beperkt zijn eigenlijk die van verstrekking van vriendschappelijke aanbevelingen cn adviezen niet te boven kunnen gaan. ..Het is nodig voor ons", aldus mr van Royen. „dit standpunt des te krachtiger te handhaven met het oog op duidelijke pogin gen van zekere zijde de VN. tc gebruiken als 'n middel om alle banden tussen Nederland en de republiek te verbreken en de ontwikkeling van toestanden in dc republiek te begunstigen, die zouden kunnen leiden tot de ves tiging van een extremistisch re gime. dat zou terugvoeren tot een staat van slavernij." „Niettegenstaande de verontrusten de ontwikkeling van de laatste we ken". zo vervolgde spreker. ..stelt de Nederlandse regering vertrouwen in de gematigde cn constructieve ele menten in de republiek en doet zij een laatste poging om. zowel binnen als buiten de republiek al degenen tc verenigen, die bereid zijn mede te werken om die vrijheden tc bescher men in het kader van een werkelijk democratische federatie." Komende tot een beschouwing over de algemene toestand in de we reld. zeidc mr. van Royen, dat een beperkter gebruik van het veto-recht door sommige van de permanente le den van dc Veiligheidsraad een van de grootste oorzaken zou wegnemen van de moeilijkheden, waarin dc V.N. zijn geraakt. Andere sprekers De rede van de Nederlandse afge vaardigde besloot de rij van sprekers die Maandag in de Algemene verga dering van de V.N. het woord heb ben gevoerd. De Britse minister van buitenlandse zaken, die een hart stochtelijke aanklacht indiende tegen het optreden van dc Sowjet-Unie was dc eerste, die het woord voerde in deze zitting, die precies acht uur duurde. De tweede spreker was de minister van buitenlandse zaken van Pakistan, die bij dc V.N. aandrong op nadere inlichtingen over het optre den van de Indische regering in de kwestie Haiderabad. Voorts zeide hij dat dc Mohammedaanse wereld de vestiging van een Joodse staat in Pa lestina ontoelaatbaar acht. Ook de lei der van de Iraakse delegatie tor V.N. liet zich in deze zin uit. De rede van de Tsjechische minister van buiten landse zaken. dr. Vladimir Klementls was de eerste reactie van de landen die onder supervisie staan van de Sowjet-Unie, op dc rede van minis ter Bevin. Hij deed een aanval op het plan Marshall, dat het collectieve Voedselvergiftiging aan boord van logger Gedurende de reis van de Sche- veningse logger Sch. 275 hebben zich aan boord vergiftigingsver schijnselen voorgedaan Een onder zoek, dat de politie na terugkeer van schip in de Scheveningsc haven heeft ingesteld heeft uitgewozen, dat de oorzaak vermoedelijk is ge legen in een vertinde bodem van een der etenspannen die aan boord werden gebruikt. De gehele bemanning is het slachtoffer geworden van de ver giftiging. Bij de thuiskomst lagen nog vier leden van de bemanning te bed. Een hunner moest door de G G. G D. per auto thuis worden gebracht. horstel van geheel Europa in dc weg zou staan en ontkende dat, zoals Be- vin zeidc, regionale groepen een ba sis zouden kunnen zijn voor interna tionale samenwerking. Naar dc me ning van de Tsjechische woordvoer der betekenen regionale groepen practisch het loslaten van het hand vest van de V.N. De gedelegeerde van Columbia brak een lans voor de toelating van Spanje tot de kring der Verenigde Naties. De vergadering van de plenaire zitting is hedenmorgen om half elf hervat. „Keuvel" krijgt lang engagement Twaalf jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, en levens lange ontzetting uit alle burgerlijke rechten heeft de advocaat-fiscaal van het Amsterdams Bijzondere Gerechtshof geëist tegen Piet R i e n k s, de beruchte Keuvel uit Keuvel en Klessebes", een scène uit het even beruchte NSB-cabarct van Paulus de Ruyter. Tijdens het proces tegen Rlcnks die terecht stond met zlin W A.-vriend Albeit Nijland verhaalde dc Larense tuinman TAF okker hoe hil ccn drie jarig Joo'Js kindje uit de klauwen van deze nazi-handlangers heeft gered. Waarschijnlijk verraden door een N.S B.-buurman kreeg Fokker op zeke re dag bezoek van NMland cn ziln .mannen". Deze helden arresteerden Fokker cn zUn pleegkind. Zit dwongen hen ln ccn auto tc stappen Fokker be greep. dat het kindje naar Westcrbork en verder naar Polen zou worden ver voerd van waar het wel nooit terug zou keren Onder een of ander voorwendsel ge lukte het hem dc wagen te loten stop pen cn In ccn wanhopige poging het kind tc redden nam hij het onder zijn arm cn sprong uit dc auto In een razende Jacht trachten de vier W A.- kcrcis hem ln tc halen Meter voor meter verloor Fokker terrein Toen schoot hij onverwacht ccn steeg je In en drukte zich, vink om de hoek, tegen dc muur. Tot z(1n grote opluch ting renden drie W,A.-ers voorbli- Om dat het kindje begon to hullen zetto bi] het neer cn sprong de vierde ach tervolger naar de keel. Dra had hli hem dc revolver afgenomen cn toen was het de W A -man. die benen maakte Op de andere helden loste hU één schot en dat was voldocndo om ze aan de haal tc doen gaan. En ze kwamen niet tw rug Het kindje is thans veilig cn wel mafr zijn ouders ln Amerika. Clay gelooft niet aan een oorlog Volgens een Amerikaans senator, die zojuist van ccn bezoek aan Duitsland ls teruggekeerd, gelooft generaal Lu cius Clay niet, dat de Russen oorlog wijlen. „Indien wij het karwei goed aanpakken en niet weglopen komt er in dc naaste toekomst geen oorlog," hod Clay gezegd Generaal Clay was tevens van me ning. dat dc Russen „geen oorlog wen sen." Ter gelegenheid van haar troonsbe stijging zal de stad Antwerpen aan koningin Julinna ccn geschenk aanbie den bestaande uit een aantal gravures van dc fresco's In het Antwerpse stad huis en van schlldcrijyi van Rubens en Van Dijck, uitgevocra door Antwerpse meesiers. De gravures zullen worden aangeboden ln een lederen omslag. 3 Gebied w Comm. opstand Rep offensief fegen Comm. Rlchhnginfilh-atie Haarden v verzet (zwervende benden) O Grote concentraHes v Rep benden Tegenstand bij Madioen wordt heviger Het republikeinse nieuwsagent schap Antara meldt dat de republi keinse troepen die uit Westelijke richting optrekken naar het zich in handen der communisten bevinden de Madioen op „krachtiger verzet" stuiten. Antara zegt voorts dat verspreide rebellen ten Zuiden van Soerakarta de telefoondraden doorsnijden, doch de regering neemt preventieve maatregelen tegen verdere vernie lingen. De republikeinse regering heeft besloten, onder de bepalingen van de uitzonderingstoestand, de elec- triciteits- cn watervoorziening onder militaire controle te brengen. Het republikeinse kabinet heeft Maan#g de binnenlandse situatie besproken. De zitting werd bij gewoond door president Soekarno, de voorzitter van de republikeinse delegatie Roem, legercommandant I generaal Soedirman en de voorzitter van het voorlopig parlement Assaad. In dc zaal van de Kon. Schouwburg te Den Hang hield de vereniging „Ons Leger" ccn plechtige bilccnkomst ter herdenking van het feit dat ln dc nacht van 20 op 21 September 1944 de .Prin ses Irene" brigade de Nederlandse grens bij Valkenswnard overschreed en samen met de Geallieerden de bevrijding aan Nederland bracht Alscms kleuren-* reportage van de Intocht van Koningin Juliana In Den Haag en van de opening der Staten Generaal draait ln een Haag se bioscoop Over het tlldvak van 20 Juni 1947 tot en met 23 September 1948 hebben zich in dc gemeente Hcnsbrock. die 1088 inwoners telt. geen sterfgeval len voorgedaan Het zal nog wel een jaar duren voor Arnhem weer automa tisch lntcrlocaal te bereiken is Het Vaticaanse blad ..Osservatore Romano" schrijft, dat de Katholieke kerk „on danks alles'* bereid ls de diplomatieke betrekkingen met Rusland tc hernieu wen. Generaal Charles de Gaullo ls grootvader geworden. Zi|n schoondoch ter. Hcnriétte de Gaulle—Dc Monta- lembert heeft het leven geschonken aan een zoon. die ook Charles heet. Winston Churchill cn generaal Dwlght Elsenhower droegen Zondag door hen zelf gemaakte schlldcriicn bij voor een tentoonstelling tot steun aan het ln New York gevestigde League Service Fund. Polen heeft dit Jaar meer dan tweemaal zoveel graan, rogge, gerst en haver verbouwd dan ln 1947 Volgens dr. Lucille B. Kessler uit Amerika kan het verstandelijk vermogen van gces- tesgestoorden worden verbeterd door dc hersenen bloot te stellen aan een elcctrische schok. Weerbericht OVERDAG KOELER Weersverwachting gel dig tot Woensdagavond. Aanvankelijk half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Later tijdelijke opkla ringen. Matige cn In het Noorden van het land tijdelijk krachtige find tussen Zuid cn Zuidwest. Morgen over dag koeler. 29 Sept.: Zon op 6.37. onder 18.24; maan op 1.13, onder 17 35.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1