DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nota van het Westen over Berlijn aan Trygve Lie overhandigd Montgomery wordt chef van Westelijke verdediging In 1949 snellere liquidatie van de distributie Ibestek J „S.U. schuldig aan verdragbreuk en economische uitmergeling" Berlijn gaat derde ronde in 9k dachi Joegoslavië blijft Moskou loven Amerika overweegt bijdrage tot bewapening der unie-troepen 25 textielpunten aangewezen V oor deKerstdagen 180 gr. spijsolie Minder bemoeiing met bedrijfsleven ACCOORD OVER Benelux-havens Amerikanen worden huiselijker BONNENLIJ ST Verklaring van F. Goedhart Ie kort Donderdag 30 September 1948 'Achtste jaargang, No. 1135 Opgericht door de Stichting „He\ Parool" - Giro 510330. Bank: Rottcrdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Per» Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: T J. DE BOORDER. DE KOGEL IS DOOR DE KERK Voelbaar was de spanning in het tijdelijk secretariaat van de Verenigde Naties te Parijs, toen daar gistermiddag om vier uur de vertegenwoordigers van de drie Westerse grote mogendheden hun aanklacht tegen het optreden van de Sowjet-Unie te Berlijn formeel indienden bij Trygve Lie. Tientallen journalisten, foto grafen en filmoperateurs waren op de been om bijzonderheden van dit dramatische moment vast te leggen. In de drie nota's, die afgezien van de aanhef gelijkluidend zijn, wordt de Sowjet Unie beschuldigd van het gebruik van „illegale middelen en dwangmaatregelen" ten einde politieke doeleinden te verwezenlijken, waartoe zU niet gerechtigd is, krachtens aangegane verdragen. De aanhef van de Britse editie van dit document van historische beteke nis luidt: „Uit naam van zijner Majesteits regering in het Verenigd Konink rijk, in overeenstemming met de regeringen van de Verenigde Sta ten van Amerika en der Franse re- publick, heb ik de eer uw aandacht te vestigen op de ernstige situatie, welke gerezen is door het eenzijdig opleggen van beperkingen door de Unie van Socialistische Sowjet- republicken met betrekking tot transport en communicatie tussen de Westelijke Duitse bezettings zones en Berlijn." De gehele nota bestaat globaal uit 800 woorden en gaat vergezeld van bijlagen, die ongeveer dertig pagina's beslaan. Na te hebben gezegd, dat de rege ringen van Amerika, Engeland -en Frankrijk alles in het werk hebben gesteld om de geschillen met de Sowjet Unie rechtstreeks op te los sen, vatten de drie mogendheden de thans geschapen situatie als volgt samen. „De kwestie tussen de Sowjet-rege ring en de Westelijke bczettingsmo- gendheden is er niet een van techni sche moeilijkheden, noch van het be reiken van overeenstemming over de valutakwestie. De kwestie is dat de Sowjet regering door haar optreden duidelijk heeft doen uitkomen dat zij door onwettige maatregelen in strijd met haar verplichtingen poli tieke doelstellingen tracht te verwe zenlijken-, waartoe zij niet gerechtigd is en die zij met vreedzame middelen niet zou kunnen bereiken. Zij heeft hnar toevlucht tot blokkade-maatregelen genomen en de Berlijnsc bevolking met uithongering, ziekte en econo mische ondergang bedreigd. Zij heeft ongeregeldheden getole reerd en getracht de op regelma tige wijze gekozen Berlijnse ge meenteraad omver te werpen. De houding en het gedrag van de Sowjet regering tonen duidelijk haar doel om haar onwettige blokkade voort te zetten. De Sowjct-regering heeft hierdoor de uitsluitende verantwoorde lijkheid op zich geladen voor het doen ontstaan van een situatie waar in onder de bestaande omstandighe den verdere verzoeningspogingen, zoals die worden aanbevolen in arti kel 33 van het Handvest, niet moge lijk zijn, en welke een bedreiging voor de internationale vrede en vei ligheid vormt. Opdat de internationale vrede en veiligheid niet nog meer bedreigd zal worden, voelen de regeringen van de Ver. Staten, van het Ver. Koninkrijk en van Frankrijk zich daarom ver plicht om de handelingen van de Nieuwe dreigingen doemen op De Berlijnse wethouder voor werkverschaffings- en vakvereni gingsaangelegenheden, die lid is van de communistische Eenheids partij, heeft Woensdag de derde fase van de strijd om Berlijn aangekon digd aldus de Berlijnse correspon dent van het A.N.P. Hij verklaarde, dat de deling van Berlijn niet al leen onvermijdelijk is. maar dat zij een kwestie is van nog slechts korte tijd. Deze deling der voormalige hoofdstad, zo zeide hij, zal voor de millioenenbevolking der Westelijke sectoren vreselijke gevolgen met zich brengen. Het verkeer in het Westen zou volledig worden stop gezet, zodra de Russische sector4 de levering van de nodige stroom zou staken. Ook moesten de bewoners van het Westen er rekening mede houden, dat de gas- en watervoor ziening, \*oor zover zij afhankelijk is van de levering uit de Sowjet- sector, zou ophouden. Aan de Brandenburger Tor, op de grens tussen de Russische en Engelse sec tor zou een muur van prikkeldraad worden opgericht. De wethouder verklaarde, dat de Amerikanen de oorzaak zijn van de huidige cri sis te Berlijn en kondigde aan. dat de strijd tecen de „neo-fascisten" met alle beschikbare middelen zou wor den gevoerd. Het brood ligt op straat \7 AN mijn eerste jeugd herinner v ik mij, dat mijn goede moeder mij altijd heeft geleerd, dat je nooit voedsel mag weggooien. „Dat is zonde voor God", placht zij te zeg gen en dat was voor haar maar niet zo een uitdrukking zonder meer, er stak een diepere zin ach ter. Mijn vader kon wel eens nors worden, wanneer wij. als jongens voor de een of andere spijs onze neus optrokken: „Misschien zul je er nog eens naar snakken", zei hij dan. Zulke woorden, herinneringen uit je kinderjaren, vergeet je niet licht en het wordt je een tweede natuur er naar te handelen, vooral wanneer je als kind reeds leerde, dat 'je vader hard moest werken om het geld te verdienen, waar voor je moeder het <ten op tafel kon zetten. Maar dat wij er nog eens naar zouden snakken.... De oorlog van 1940 kwam en de winter van '44'45. Ik heb de hon- geroptochten door de sneeuw langs de wegen zien trekken, ik heb de mensen elkaar de korsten brood uit de mond zien kijken, ik heb ze zien wegteren van gebrek. Toen kwam de bevrijding. En een paar weken daarna zag ik al de eerste stukken brood op straat zwerven. Dat heeft me pijn gedaan, die eerste keer al. En nu zie ik het steeds opnieuw, als ik ga langs de straten van onze stad. Het brood ligt weer op straat, in de tuinen, in de goten. Vanmorgen dreef een half brood in de Gracht. „Geef ons heden ons dagelijks brood" vraagt het „Onze Vader"; „in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten", staat in de Bij bel. Uw brood.. Het is een woord met een haast mystieke betekenis, voor alle volkeren, in alle geloven. Wanneer men als vreemdeling in bepaalde Balkan-dorpen komt, krijgt men eerst een snede grof brood met zout aangeboden. Wei gert men die, dan wordt men als vijand beschouwd en behandeld, eet men het aangebodene, dan is er vriendschap gesloten voor het le ven. Brood.... Hij heeft goed zijn brood. Hij stoot een ander het brood uit de mond... Steeds komt men het woord tegen. Het is ook het symbool geworden voor „le vensonderhoud" in het algemeen, voor „het naakte bestaan". Het is iets reëels en iets mystieks, iets kostbaars en iets heiligs. En nu? Het brood ligt op straat. Men spreekt soms al van een nieu we oorlog. Niemand weet wat ons in de komende jaren nog boven het hoofd hangt. Nóg is er geen voed sel genoeg. Nog steeds worden mil- lioenen in de wereld, in Azië bij voorbeeld, dagelijks door de hon gerdood bedreigd. Wij hebben- die even, heel even maar, in al zijn verschrikking nabij gezien. 'Maar nuhet brood ligt op straat. Ik weet wat mijn moeder zeggen zou: Het ia God verzoeken. De debatten In de Algemene Ver gadering hebben een dag langer ge duurd dan werd verwacht, maar hebben nu dan toch definitief het einde van de eerste ronde gebracht. De merkwaardigste rede van deze dag. was die van de Joegoslavische minister van buitenlandse zaken. Eduard Kardelj. Hij was met nog twee andere Joegoslavische minis ters en met Tito, een der vier die zich de bijzondere onmin van Moskou op de hals haalden. Deson danks was zijn gehele rede een ver heerlijking van het leiderschap, van de Sowjet Unie als aanvoerder van •Je krachten des vredes terwijl Ame rika de belichaming bleek van alles wat slecht is. Bij de aanvang van zijn rede. bleef hem het applaus onthouden, waarmede de leden van het Oostelijk blok elkaar nlogen te begroeten wanneer eon hunner het spreekgestoelte beklimt Bii het verlaten van de katheder was er wel enig bcwiis van instemming uit deze hoek Wisjinsky echter keek onverschillig toe. De tweede spreker van het Oos telijk blok. was on deze middag do afgevaardigde uit de Oekraïne. Dimitri Manoeilskv. Hij richtte zijn vuur op het plan-Marshall, dat er niet toe leidt de landen van West R'vnna er w"er bovpn op t« bel- sehap, maar dat knechtschap brengt nan het Amerikaanse imperialisme. Volgens deze soreker zou dit nlan schril afsteken tegen de Oost Euro pese plannen, die opgang in plaats van ondergang brengen. Bevin citeerde goed LONDEN. 29 Sept. (AP). Het Britse ministerie van buitenlandse zaken heeft op klachten uit Russi sche kringen, volgens welke Bevin in zijn rede Lenin „onjuist heeft geïnterpreteerd" geantwoord, dat Bevin het boek van Lenin juist had geciteerd. Bevins citaat luidde als volgt: „Wij leven niet enkel en alleen in een staat maar in een systeem van staten en 'n langdurig bestaan van de Soivjet republiek naast de imperialistische staten is ondenk baar." Volgens het Foreign Office werd het citaat uit een boek genomen dat in 1947 door het Publlcitèits Bureau voor vreemde talen van de Sowjet Unie werd gepubliceerd. Sowjet-regerlng naar de Veiligheids raad te verwijzen, waarbij zij zich echter de volledige rechten voorbe houden om zulke maatregelen te ne men als nodig mochten blijken voor het onder deze omstandigheden handhaven van hun positie in Ber lijn-" De Britse nota besluit dan: „Dien overeenkomstig verzoekt de Britse regering de Veiligheidsraad deze kw.cstie bij de eerste gelegenheid die mogelijk is te behandelen." Volgens berichten uit Argentijnse bron zal de Argentijnse minister van buitenlandse zaken, Juan Atilio Bramuglia, waarschijnlijk voorzitter zijn van de zittingen der Veiligheids raad. waarin de Berlijnse kwestie be handeld zal worden, indien de minis ters van buitenlandse zaken der westelijke mogendheden de hoofdaf gevaardigden zullen zijn. rlkaansc en Canadese waarne mers hebben eveneens goede vorderingen gemaakt bU do voor bereiding van een uitbreiding van het pact van Brussel tot een „Atlantisch" defensiepact in clusief Amerika en Canada op dezelfde grondslag, aldus nog steeds Reuter. Nog afgezien van de deelneming van de Verenigde Staten aan een ..Atlantische" defensie, nemen de plannen tot verstrekking van Arpe- rikaans militair materiaal aan de landen van de West Europese unie de laatste weken snel vaster vor men aan. Wederom volgens Reuter hopen Amerikaanse vooraanstaande amb tenaren het Congres van de Ver enigde Staten aan het begin van het \r ,1 j i volgende jaar een plan te kunnen Van gezaghebbende zijde ver- aanbieden, waarin deze militaire neemt Reuter te Parijs, dat veld maarschalk Lord Bernard Law Montgomery, stafchef van het Britse imperium, is- gekozen als voorzitter van de permanente militaire defensie-commissie, die gevormd is door Engeland, Frankrijk, België. Neder land en Luxemburg. Een Franse generaal zal op perbevelhebber worden van de landstrijdkrachten van de West-Europese Unie, zo wordt tevens vernomen. De officiële mededeling hier van wordt de volgende week verwacht. De tweedaagse militaire be sprekingen hebben de coördina tie van de defensie tussen de betrokken vijf westelijke mo gendheden een grote stap voor waarts gebracht. De ministers van defensie, tezamen met Ame- materiaalverstrekking aan West Europa z-ijn voorlopige vorm zal hebben verkregen. Zij leggen de nadruk op het woord ..hopen", daar het plan nog niet gereed is en verschillende moei lijkheden nog zijn te overwinnen. Een van de moeilijkheden is het feit. dat de landen van de West- Europese unie hun wederzijdse ver. dedigingsplannen nog niet geheel hebben uitgewerkt en de behoefte aan Amerikaans materiaal nog niet hebben vastgesteld. Ook is er hei probleem van de onzekere politieke situatie in Frankrijk. Het plan wordt te Washington gezien als een aanvulling op het plan-Mars hall. ..Luckv Star" terecht Het scheepje .Lucky Star", dat reeds enige tijd zoek was. is terecht. Scheve- ningen Radio heeft van de trawler „Verwachting", IJM 204 bericht ont vangen, dat hij de „Lucky Star" 55 mijl Noord-Noordwest van Schevenlngen ontmoet heeft. Alles was wel aan boord en het scheepje zette koers naar Scheveningen. Het centraal distributiekantoor deelt mede. dat wederom 25 pun ten van de textlelkaart VA 804 worden geldig verklaard. Met ingang van 1 October 1948 worden geldig de bonnen gemerkt: „textiel N vijf punten", „textiel reserve N" ter waarde van 10 pun ten. „textiel N een punt" en „tex tiel P een punt". De bonnen gemerkt: „P vijf pun ten" en reserve P" zijn derhalve voorlopig niet aangewezen voor dc aankoop van tcxtielgoederen. De bonnen „L vijf punten", „INI vijf punten", „reserve L" en „re serve M" zullen niet worden aan gewezen en kunnen dus worden vernietigd. (Van onze Haagse redacteur) Naar wil vernemen zal nog vóór de Kerstdagen boven het gewone vctrantsocn voor iedereen 180 gram spijsolie beschikbaar worden ge steld. Ten opzichte van vorige spijsolie-aanwijzingen betekent dit een verhoging, want deze kwam tot nu toe niet boven de 120 gram uit. Extra kolen voor grote gezinnen Zoals reeas aangekondigd zullen grote gezinnen een extra rantsoen van twee eenheden vaste brand stoffen ontvangen. Voor dit extra rantsoen komen in aanmerking ge zinnen, welke op 1 October uit acht of meer personen bestaan (inwo nend personeel en gezinsleden, die op het tijdstip van uitreiking in ge meenschappelijke verzorging zijn, inbegrepen). Belanghebbenden moeten zich tussen 4 en 23 October op plaatse lijk nager te bepalen dagen tot de distribuitiedienst wenden onder overlegging van allo stamkaarten. Scheerzeepbonnen ongeldig Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de bonnen „Reser ve E Tabak" der tabakskaart QA 808, welke recht geven op één rantsoen scheerzeep na 9 October niet meer geldig zijn. Vermicelli en macaroni worden iets duurder Dc minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening heeft voor vermi celli, macaroni en mie een prijsverho ging van 1 cent per 200 gram toege staan. De nieuwe maximumprijzen, die met ingang van 30 September berekend mo gen worden, zijn voor de consument per 200 gram: Engelenhaar vermicelli 0,17 los. 0,20 verpakt: andere vermicelli, ma caroni en mie 0,16 los. 0,19 ver pakt. Prij ijs voor melkchocolade vastgesteld Nu volle melkpoeder ln chocolade producten mag worden verwerkt, zijn voor ongevulde melkchocolade maxi- mumverkoopprljzcn vastgesteld, t.w. voor stukgoed (repen) 0,39 en voor wichtgoed 0.50 per 100 gram voor dc consument. Een ongevulde melkchoco- ladereep van normaal gewicht komt dus nu op 0,13 per stuk. Voor gevulde melkchocolade blijven dezelfde prijzen gelden als voor ge vulde chocolade. Do uitzonderlngsprij- zen voor speciale kwalitcltsartlkelen gelden ook voor melkchocoladeartl- kelen. Indonesië Rubberplantage door bende vernield Een gewapende bende, die vanuit de republiek is geïnfiltreerd, richtte Dinsdag grote vernielingen aan in een Nederlands bezit zynde rubber fabriek op 25 k.m. ten Zuid-Oosten van Batavia. De schade wordt op 300.000 gulden geschat. Volgens An- tara zyn op het station van Djogja drie personenwagens uitgebrand na dat een geheimzinnige explosie had plaats gevonden. De stafchef van het republikeinse leger heeft via radio Djokjakarta voorspeld, dat Madioen binnen een week zal vallen. Volgens United Press delen de meeste waarnemers zyn optimisme niet. Twee doden te Boxtel bij vliegongeluk Gistermorgen omstreeks half twaalf stortte op een weiland on der de gemeente Boxtel een mili tair lesvliegluig Harvard B36, neer, afkomstig van de vliegbasis Gllzc- RUcn. De beide inzittenden werden gedood. Het toestel is totaal ver nield. Omtrent de oorzaak is nog niets bekend. Woensdag had op het voorplein van de Van Ghcntkazcrnc te Rotterdam het afscheid plaats van luitenant-admiraal C. E. L. Hclfrich als bevel hebber der Zeestrijdkrachten. Tijdens dc inspectie van dc in carré op gestelde troepen, brengt de scheidende bevelhebber een groet aan het vaandel. Achter de bevelhebber dc commandant van het korps Mari niers, gcneraal-majoor der Mariniers M. R. de Bruyne. Begroting Economische Zaken De minister van Economische Zaken, Prof. Van den Brink, stelt zich ten doel in het komende jaar dc opheffing van de rantsoeneringen en distributies, zowel voor het bedrijfsleven als de verbruikers, waarmee reeds een begin is gemaakt in versneld tempo voort te zetten. Het groot ste voordeel van een vermindering van het overheidsingrijpen in het bedrijfsleven acht hij het verschaffen van meer vrijheid in het economisch verkeer. Hiermee zal gepaard gaan het loslaten van een aantal prijs regelingen. Nadrukkelijk wijst de minister er op. dat ook als de meeste rantsoeneringen en distributies worden opgeheven het met het oog op dc dcviczcnschnnrsto no dig blijft dc voorziening vim grondstof fen, kapitaalgoederen en eindproducten uit het buitenland aan bepaalde rege lingen te onderwerpen. Vrijwel al deze besluiten zijn kenne lijk ook beïnvloed door dc voorberei ding tot een economische unie met Bel gië en Luxemburg De minister deelt mede. dat het dc bedoeling is deze unie op 1 Januari 1950 ln werking te laten treden. Verder zijn 's ministers maatregelen Ingegeven door dc noodzaak, het ovcr- helds-apparaat ln te krimpen, waardoor een bijdrage wordt geleverd tot herstel van het evenwicht tussen de Inkomsten en de uitgaven van het rijk. Hoe groot de feitelijke bezuiniging op dc begro ting van het ministerie van Economi sche Zaken wel is blijkt uit een verge lijking van de werkelijke uitgaven over l'J48 met dc raming voor 1949 werkelijke uitgaven 1048 104 137 000 raming voor 1949 76 556.850 bezuiniging 107 580 850 of wel 58% De bezuiniging blijkt ook overduide lijk uit dc totale personeelsbezetting van het departement (waarbij inbegrepen Be daarmee ressorterende diensten en ge meentelijke dlstributlcdlcnstcn) 1 Jan. '47 in dienst 23.251 ambt. 1 Jan. '48 in dienst 20.437 ambt. 1 Aug. '48 in dienst 16 224 ambt Uitdrukkelijk zegt de minister, dat op de gelden, die uitgetrokken zijn om dc industriële ontwikkeling te stimuleren, niet kan worden be zuinigd. omdat ons land cr alles op moet zetten zijn Industriële appa raat verder te vervolmaken. Crcdlct 120.000.000 Het totaal verleende credlct hiervoor verstrekt door dc Maatschappij tot financiering van het Nationaal Herstel is in de loop van 1947 opgelopen tot ongeveer 120.000 000. Ongezonde vcstlgings- en uitbreidings plannen in verscheidene bedrijfstakken zal hij echter tegengaan. Naast het streven naar een economi sche unie met België en Luxemburg stelt de minister zich voor zijn krachten te wijden aan de bevordering van dc samenwerking ln het kader van het Europese herstel-programma. Wat do politiek betreft, die hij wil voeren t.a.v. de middenstand deelt hij o.m. mee, dat In het komende zittings jaar de volgende wetsontwerpen dc Staten-Gencraal zullen bereiken: herzie ne vestigingswet ktclnbedrljr. nieuwe winkelsluitingswet, wet op liet cadeau stelsel en een nieuwe wet op dc Kamers van Koophandel In voorbereiding zUn een herzfene wettelijke regeling van het nfbetalings- bcdrijf en van dc spaar- en betaalzcgel- bedrijven. In samenwerking met het departement van Financiën is een wets ontwerp op het assurantlebemlddelings- bedrijf bij dc Tweede Kamer aanhangig gemaakt. Minister Van den Brink acht een krachtige loon- en prijspolitiek voorshands onontbeerlijk, vooral tot handhaving van de huidige koop kracht van het geld. Het subsidie op brandstoffen wordt verminderd, hetgeen voor het rijk een belangrijke bezuiniging betekent, voor het bedrijfsleven en de verbruikers van huisbrand echter een kostpnvcrhoglng. Teneinde een te zware druk op het huis houdbudget te voorkomen zullen de prij zen van eierkolen en gascokcs gehand haafd blijven. Min. v. d. BRINK Naar Aneta van gezaghebben de zijde in officiële Amerikaanse kringen verneemt is tussen het gemeenschappelijke export-im port-bureau voor de Brits-Ame rikaanse zone van Duitsland enerzijds en Nederland en Bel gië 'anderzijds overeenstemming bereikt inzake groter gebruik van de havens van Rotterdam en Antwerpen voor de scheep vaart op Duitsland. De tenuitvoerlegging van de over eenkomst wordt thans bestudeerd door de afdeling burgerlijke zaken van het Amerikaanse leger en de E.C.A., de Amerikaanse instantie die de hulp aan het buiter^and ad ministreert. In officiële kringen in Den Haag wordt bovenstaande mededeling bevestigd, meldt het A.N.P. Regroting Financiën 1949 134 mill, lager dan in '48 Het verheugt dc minister van finan ciën, die evenals zijn collega's de Tweede Kamer zijn begroting voor het Jaar 1949 heeft doen toekomen, dat door bezuiniging op de personeels dienst het eindcijfer voor zijn begro ting*/ 134.803.452 lager Is dan over het lopende Jaar. De nieuwe begroting wijst, gecombineerd voor Gewone en Buitengewone Dienst een eindcijfer aan van ƒ538.736.537. Min. Stikker naar Parijs Minister mr D. U. Stikker vertrok Woensdagavond naar Brussel cn reisde heden naar Parijs, waar hij de ver gadering van dc Verenigde Naties zal bijwonen, als hoofd van de Neder landse delegatie. Zondag a s. wordt hij in Nederland terug verwacht. STAATSLOTERIJ lc klasse, 2e lijst, trekking van 30 September: f 20.000 17673. Als gevolg van de jongste stijging van de kosten voor levenson derhoud hebben steeds meer Amerikanen hun gewoonte, om hun maaltijden in restau rants te gebruiken, ge wijzigd. Amerikanen, die hun gasten meestal meenamen naar restau rants, onthalen hen na ln eigen huis. Eigenaars en direc teuren van eetgelegen- heden doen hun uiter ste best dit verval van clientele tegen te gaan. Een restaurant in Min neapolis heeft er het volgende op gevonden Tijdens de maaltijd wordt voor de bezoe kers een film vertoond. Op Zaterdag en Zondag vindt men in de bladen advertenties van een gehele pagina, van b.v. de volgende inhoud: „Na uw kerkgang een prima Zondagochtend- ontbijt met uw vrienden ln het prachtigste res taurant van Amerika". Een hotel-coöperatie in New York is begon nen de menukaarten te verkleinen. Dit be spaart baar duizenden dollars per jaar. An dere restaurants geven hun gasten inplaata van linnen, papieren ser vetten. Velé nachtclubs hebben hun deuren ge sloten, terwijl andere minder kostbare zan gers laten optreden, minder uitgelezen voed sel serveren en een goedkopere bediening geven. Alleen de zeer dure en de zeer goedkope ge legenheden heten in deze tijd rendabel te zijn. Ook de cafetaria's hebben met dit euvel te kampen nu de arbei ders hun lunchpakket van huis meenemen. Voor het tijdvak van 3 t.m. 16 Oc tober 1948 zijn van de tabaks- en ver- snaperingenkaarlen enz. QA, QC 308 aangewezen dc bonnen: 109,110,113 Tabak: 2 rantsoenen si garetten of kerftabak. Voorts is tot nader order geldig. Reserve H Tabak: 50 gram scheer zeep of 100 gram scheercrème of 400 gram snelscheercrème Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 1 October worden gebruikt.' Voor het tijdvak van 27 September t.m. 9 October is reeds dc volgende bon voor vlees aangewezen: 244 Vlees: 100 gram vlees. Weerbericht PLAATSELIJK OCHTENDMIST Weersverwachting, geldig van Donder dagavond tot Vrij dagavond. Veranderlijke be wolking met plaat selijk ochtendmist. In het Noorden san het land zwak ke tot matige wind uit Westelijke rich tingen. In het Zui den van het land weinig wind. On geveer dezelfde temperatuur als f vandaag. De heer F. Goedhart heeft aan de president van het Bjjzonder Ge rechtshof tc Den Haag een telegram gericht van do volgendo Inhoud: In verband met dc verklaringen gisteren tijdens de behandeling van de zaak tegen Poos cn Slagtcr af gelegd, door do S.D.-benmbten Bnr- tels en Poos, waarbij beschuldigin gen tegen my Ingebracht worden, stel lk cr prijs op mijnerzijds het volgende to verklaren. Na mijn arrestatie ln Januari lty2 ben lk nimmer door Poos of Slagter verhoord, zodat lk nooit ln handen van deze lieden verklarin gen heb kupnen afleggen, noch ge gevens verstrekken of inlichtingen verschaffen. Dc bewering van Poos, dat hij van mij een schets van drukkerij Ger- tenbaóh ontvangen zou hebben, is een grovo leugen. De S.D. kwam de drukkerij Ger- tenbach op het spoor doordat zich bij do vele papieren, die bij mijn arrestatie op my gevonden waren, o.a. een paplerrckcning en ccn brief voor een mijner assistenten bevon den, waarin lk dezen o.a. verzocht om een partij van 10 of 20 riemen papier naar Gertenbach te brengen. De Snchbearbeltcr Bartels. dlo mijn foto aan andere arrestanten had laten zien, had' op deze wijze ontdekt dat ik In de verzetsbewe ging bekend was en werkte onder dc naam Den Hartogh. Hy heeft toen Poos en Slagter naar Gertenbach gestuurd, dlo zich ln Zandvoort bii de drukkerij aan dienden onder valse naam cn mee deelden. dat zij namens meneer den Hartogh kwamen, voor wie zy nog wat kranten kwamen halen. Gertenbach haalde daarop een partijtje exemplaren van „Het Pa rool" voor dc dag, waarop hy prompt werd gearresteerd. Deze lozing kan o.m. bevestigd worden door drukker IJ. do Jong, dio by dezelfde zaak betrokken was en die thans dc exploitatie van drukkcry Gertenbach voortzet. Ger tenbach is dus in de vol gelopen tengevolge van provocatie van P009 en Slagter. Het leugenachtige relaas, dat Bar tels cn Poos thans opdissen, heeft geen andere bedoelingen dan do schuld, die op Poos en Slagter drukt, te verminderen door haar op mij af te wentelen. In verband met de beweringen van Bartels kan ik nog verklaren, dat de kopgroep van „Het Parool" begin 1942 niet dit drie maar uit zes perso nen bestond. Bartels heeft eindeloze pogingen gedaan om van mij ccn belastende verklaring te krijgen tegen dr. Wiar- di Beekman, die tegelijk met my ge arresteerd was. Tot het einde toe heb ik hardnek kig geweigerd iets over hem te zeg gen. Zodoende is het Bartels nooit gelukt ook maar een schijn van be wijs te leveren tegen dr. Wiardl Beekman. Deze heeft dan ook nim mer in oen Parool-proces terecht ge staan. Hij is in Maart '43 tijdens een proces tegen dc O D. te Haaren ver oordeeld wegens zijn poging om naar Engeland te gaan. Tegen Vorrink en Althoff lagen reeds verklaringen van anderen ter tafel, die ik tot mijn diep leedwezen niet ongedaan kon maken. Door middel van provocatie heeft Bartels tijdens mijn gevangenschap nog geprobeerd de adressen van do heren Vorrink en Althoff aan mij af handig te maken door een andere ge vangene in mijn cel te sturen, die vertelde „een weg naar buiten" to hebben, d.w.z. briefjes tc kunnen smokkelen. De man poogde mij er toe te bewegen correspondentie met de heren Vorrink en Althoff op touw te zetten, in welke val ik evenwel niet gelopen ben. Ik ben overigens gaarne bereid alle gewenste aanvul lende verklaringen alsnog te ver strekken. Een troepje van enkele tientallen vrouwen demonstreerden Dinsdag voor het Rotterdamse raadhuis. Z11 droegen borden bij ztch met opschriften als: „oorlog Is misdaad", „vrede Is daad" cn ..meer vlees". De polltic vermaande dc vrouwen zich tc verwijderen en ont fermde zich over de borden Het on derzoek heeft uitgewezen dut do ros. kapitein Henk Alsem zich aan geen strafbare handelingen heeft schuldig gemaakt. De kleurenfilms zijn hem weer ter beschikking gesteld. Alleen voor ccn vermoedelijke overtreding van de devlezenbepallngen wordt nog ad vies van de Nedcrlandsche Bank inge wacht Een 25-larlge landarbeider uit Bols ward die zich in het kamp Vught als bewaker dc bUnnam „De Doder" verwierf, is veroordeeld tot 20 Jaar Rijkswerkinrichting. Tegen J. v. d. Aa uit Ginnckcn, die toen het Zuiden bevrijd was de verrichtingen der Geal lieerden door middel van ccn geheimo zender aan dc Duitsers bekend maakte ls de doodstraf geëist. In Noorwegen is men sterk van mening, dat dc No belprijs voor dc vrede dit Jaar aan wijlen Graaf Bcrnadotte moet worden toegekend. Louisa Tcrzl won een Stradivarius op achttienjarige leeftijd op een internationaal concours tc Mi laan. toen zU reeds tien Jaar als won derkind v/as opgetreden. ZIJ ls thans overleden op 78-Jarlgc leeftijd en do viool gaat mee in haar graf te San Pedro tn Californlë. Toen dc be kende operette-componist prof. Edmund Eysler ln Wenen bij ccn repetitie achter dc vleugel wilde gaan zitten viel hij van het podium cn brak zlin linker bovenarm en een rtb. Maandelijks worden te Berlijn meer dan 300 perso nen als vermist aangegeven. Meren deels zijn het jongens en meisjes die .naar het Westen trekken." Dc Indi sche lndustrlecl-mlllionnalr en bankier Seth Ramkrisjna Dalmta heeft voor 1949. 1950 cn 1951 per Jaar 50 000 ro- nijen (ruim 37.500 gulden) uitgeloofd voor leder, ongeacht rac. godsdienst of gezindheid, dtc in deze Jaren „de groot ste dienst ter bevordering van dc vrede bewijst" Eind October wordt de uit spraak verwacht In het proces tegen Tojo. 9 Amerikanen en 26 Japanners zijn sinds begin Augustus binnen een prikkeldraadomheining opgesloten om het vonnis tc vertalen De 67-Jarlge Zweed Felix Brandstcn en de Finse matroos Ivar Heine die 15 October 1947 per zeilboot uit San Francisco vertrok ken. zijn te Marstrand aan de Zweedse westkust aangekomen. In de Atlantische Oceaan maakten ztl 14 zware stormen mee. Te Stockholm Is het gehele bloedkwantum van ccn 12-Jarlge Jon gen. die een bloedziekte had. tlldcns een operatic van verscheidene uren door dr. B. O. Washlqulst door nieuw bloed vervangen 12 Donors kwamen er aan te pas.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1