DAGBLAD VOOR AMERSFOORT iilfÉÉi Kamer accoord met verhoging van de pensioenen Britse regering accoord met Montgomery's benoeming Madioen weer in handen van Republikeinse troepen Het decor veranderde, doch tegenstellingen bleven Franco kreeg hoog bezoek van Amerikanen „Paraatheid, want wereldoorlog III zou zware beproeving zijn" Doodstraf geëist tegen Poos en Slagter Luchtbrughonderd dagen oud Atoomcontröle in een slop Doel: „Herstel der betrekkingen" Vier dagen op zee zonder proviand In kort Totalisatorwet: kans op terugkeer bookmaker bij de rennen, 10:1 'rijaag 1 October 1948 n.Cri;5zc jaargang, nö. xiiro. Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Het Britse kabinet heeft Donder dag de keuze van veldmaarschalk Montgomery tot bevelhebber over de legers van Nederland, Frankrijk. België. Luxemburg en Engeland goedgekeurd. Van regeringszijde werd meege deeld dat de goedkeuring een for maliteit is nadat de ministers van defensie van deze landen op een conferentie in Parijs Montgomery hadden uitgekozen. Men verwacht dat het secretariaat van het West-Europese bondge nootschap heden de benoeming for meel bekend zal maken. De keu&e van Montgomery, is in het algemeen in Engeland gunstig ontvangen. Kritiek hiertegen werd echter vernomen in een hoofdartikel in de Manchester Guardian", die schrijft dat Montgomery in Amerika niet bijzonder geapprecieerd wordt. Hij is nooit een echte chef van de ge neral e staf geweest. Hij is een be velhebber van het leger, een man die de strijders electriseert, maar in genen dele een groot organisator. Met deze benoeming van Mont gomery valt toevallig samen een tournee, die hij in zijn kwaliteit van opperbevelhebber van de Britse strijdkrachten maakt door Groot Brittannië om de Britse bevolking aan te moedigen zich op te geven „Voor het onnoemelijke leed, dat Poos en Slagter over meer dan 200 gezinnen hebben gebracht, past slechts dc zwaarste straf, de dood straf, zo besloot gistermiddag de procureur-fiscaal van het Haagse Bijzondere Gerechtshof, mr. De Gruyter, zün requisitoir tegen de twee SD-helpers. Hij begon zijn rede met uit te spreken, dat er z.i. geen zijn, die de vijand op zo effectieve wijze en in zo'n grote omvang hulp hebben verleend als Poos en Slagter. Zij waren zo vlijtig, dat zij al spoedig een paar zeer waardevolle en zelfs onvervangbare krachten waren voor de Sicherheits-Polizei. Alles, letterlijk alles deden zij om zo snel mogeliik promotie te maken. Tijdens Hun proces toonden zij zich glashard, memand kon een spoor van medegevoel of berouw bij hen ontdekken, zei mr. De Gruyter. De gevolgen van hun handelingen zijn verschrikkelijk geweest. De lijst van hun slacht offers, die de dood vonden, ver meldt wel 200 namen. Daarom kan ik slechts de doodstraf eisen, be sloot mr. De Gruyter. Gedwongen bij S.D.? Nadat de zlttjng voor korte tijd is geschorst, kreeg de verdedigster, mr I. Boon. het weord Zij betoogde, dat Poos en Slachter, nadat zij buiten hun kennis om bij de Slpo waren ge plaatst. in een dwangpositie kwamen te verkeren. Na het „proces der 72" zouden zij zich,'tot dr. Harstcr hebben gewend met (het verzoek terugge plaatst t.e worden bij dc Nederlandse recherche. Dit was hun geweigerd op grond van het feit dat zij reeds te veel waren ingewijd in de geheimen van de S D. cn in het bijzonder van het England Spiel Zouden zij niet nauw keurig de Duitse bevelen opvolgen dan zou dit worden beschouwd als „Hoeh- verrat" en tot gevolg hebben dat zo wel zij zelf als hun naaste familieleden ter dood werden gebracht. Poos en Slagter waren toen voor de overmacht bezweken. Voor de oorlog zou Poos zich als po litieman steeds zeer goed hebben ge dragen. zei mt Boon. Hij was het die een kaartsysteem aanlegde van alle N S.B -ers en I staatsgevaarlijke perso nen in Den Haag. Ook nam hij in de Mei-dagen actief deel aan het oppak ken van deze minder graag geziene stadgenoten. Slachter was aanvankelijk voorbe stemd schoolmeester te worden, maar belandde eveneens bij het politiecorps. Bij dc oprichting van de documenta tiedienst werd hij zonder dat hij dit verzocht had, naar deze dienst over geplaatst. „Poos en Slachter hebben in vele gevallen nog getracht hun medemen sen te helpen on ik acht hen dan ook veel minder schuldig dan b.v de Jo denjager Kapitein", zei mr Boon. De zwaarste straf achtte hij dan ook niet op zijn plaats. Uitspraak op 14 October. De luchtbrugactie, thans honderd dagen oud, tyeeft tot dusver dit suc ces gehad, dat deze winter de Britse, Franse en Amerikaanse mogendhe den de rantsoenen in hun sectoren van Berlijn 'wellicht zullen kunnen verhogen. De voedselreserve in de geblokkeerde stad is met 15 ver meerderd. Bij het begin van de actie had Berlijn nog voor 24 dagen voed sel. Nu is er voorraad voor 39 dagen. Het Amerikaanse opperbevel heeft aangekondigd, dat er midden Octo ber nieuwe versterkingen voor de luchtmacht tullen worden gestuurd. De Duitsers moeten het voedsel, dat uit de Westelijke zones van hun eigen land komt, zelf betalen; wat de Westelijke tnogendheden invoeren, wordt ook door dezen bekostigd. Te Great Falls (Montana, V.S.) zal een opleidingsschool voor luchtbrug piloten worden geopend. Men maakt hieruit op. dat de Amerikanen van plan zijn, de voorziening van Berlijn door de lucht lange tijd te handha ven. Naar Indonesië vertrekt op 9 Oc tober de „Willem Ruys". Mits drie dagen tevoren ter post bezorgd, kan zeepost met dit schip worden ver zonden. Eveneens kan zeepost worden verzonden met de „Pericles", die op 12 October naar de Nederlandse Antillen en met de „Cottica", die ook op 12 October, naar Suriname vertrekt. voor een territoriaal leger waarvan de geprojecteerde sterkte zal zijn 150000 man. De veldmaarschalk zeide: „In een derde oorlog zal ons geen adempauze worden gegevenin een volgende oorlog zal men ont dekken dat de volkoren, in het bij zonder onze natie, een zeer zware proef moeten afleggen. Een geoe fende groep klaar voor militaire dienst en civiele defensie is het enige antwoord in de moderne tijd." „Tabinta" stevent naar Zuid-Afrika Nederlandse emigranten hebben goede naam Zaterdagmiddag zal de „Tabinta" van de „Nederland" met 750 passa giers, voor het merendeel emigran ten, van Amsterdam naar Zuid- Afrika vertrekken. Men vindt onder hen; timmerlie den, schilders, monteurs, aanne mers, stoffeerders en metselaars, ook een bloemcnhandelaar, voorts verpleegsters, winkelbedienden, een secretaresse, enz. Ook 60 kinderen onder de drie jaar en 120 van drie tot twaalf jaar, zullen de reis naar het nieuwe vaderland medemaken. De Holland-Afrika-Lijn, die zich met de passage van de emigranten belast, verklaarde, dat de ervaring heeft geleerd, dat het gehalte der Nederlandse emigranten naar Zuid- Afrika, over het algemeen zodanig is, dat zij er zeer wel in slagen een behoorlijk bestaan op te bouwen. Twee kinderen gedood bij afschuwelijk ongeval Te Gorinchem gebeurde Donder dagavond een merkwaardig onge val. Een afsluithek van een juist weer dichtgedraaide brug sloeg, doordat de brug enigszins doorzakte toen er een vrachtauto opreed, plot seling dicht en duwde twee kinde ren, die naast de vrachtauto liepen, eronder. Beide kinderen werden op slag gedood. Het waren een vyf- jarig meisje en een zesjarig jon getje, beiden wonende te Gorin chem. Ook BBC-zenders in '50 op nieuwe golflengten Ook aan de B.B.C. heeft de Europese radio-conferentie die on langs nieuwe golflengten vaststelde voor de Hilversumse zenders, nieu we golflengten toegewezen. Met in gang van 15 Maart 1950, tegelijk met de andere wijzigingen in de plaats der Europese stations, wor den ook de Engelse stations „ver huisd". Ten gerieve van Neder landse BBC-luisteraars laten wij de voornaamste wijzigingen hier volgen: London Regional (nu 342 m.) wordt 330 m. North Regional ver huist van 449 naar 435 m. en de middengolflengte van het Light Programme verandert van 261 m. in 249 m. De lange golflengte van het L.P. blijft onveranderd op 1500 meter. Het Derde Programma, nu aan de uiterste einden van de midden golfband krijgt twee nieuwe golf lengten, een op 463 en een op 195 m. Voor ongestoorde ontvangst is de 463 m. verkieslijk. Deviezen voor reizen (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen is in de de viezen-regeling voor tourisme naar Frankrijk en Engeland een gunsti ge wijziging gebracht. Volgens de oude regeling moest men voor bepaalde tijdvakken de viezen aanvragen, doch thans kun nen op ieder ogenblik aanvragen worden ingediend, welke meestal in ongeveer twee weken worden gehonoreerd. De maximum bedragen, welke voor tourisme naar deze landen worden toegewezen, zijn dertig pond voor Engeland en de tegen waarde van f 400.- voor Frankrijk. Wij vernamen nog, dat de be langstelling op het ogenblik zó be perkt is, dat de kans dat op de aan vragen gunstig wordt beschikt, niet ver van de 100% ligt. NVV over prijsverhoging van levensmiddelen De algemene raad van het N.V.V. heeft in een resolutie uitgesproken, dat de prijsverhogingen voortvloeiende uit dc verlaging van de subsidies op levensmiddelen ln geen geval ten laste mogen komen van de arbeidende bevolking. Noch mogen de gevolgen daarvan zijn. dat artikelen van betere kwaliteit alleen binnen het bereik vallen van de beter gesitueerden. Communistisch front stort ineen Moeso op de vlucht Kolonel Gatot Soebroto, heeft, vol gens Antara, medegedeeld, dat Ma dioen Donderdag om zestien uur in handen van de republikeinse strijd krachten is gevallen. In zijn dagorder deelde kolonel G«\tot voorts mede, dat Wonoglrl, Ngawl en Mcgatan eveneens werden veroverd, terwijl do volgende campagne zal zijn gericht op Ponorogo en Poerwodadl. (Wonogiri ligt 24 km. ten Zuiden van Soerakarta. Megetan ligt 19 km. ten Westen van Madioen cn Ngawl, 19 km. ten Noordwesten daarvan, terwijl Po- rogo 32 km. ten Zuiden van Madioen ligt en Poerwodadi 48 km. ten Noorden van Soerakarta. Red.) „De stem van het vrije Indonesië zegt te hebben vernomen dat Moeso is gevlucht naar Doengoes. ten Zuiden van Madioen. daaraan toevoegend, dat de tekenen van demoralisatie onder de opstandelingen met de dag duidelijker worden, terwijl steeds meer troepen uit de onrustige gebieden weglopen cn hun trouw aan de republikeinse rege ring betuigen. Terzelfdcrtijd gaf Djokja toe, dat een eenheid van het Indonesische leger is overgelopen naar de communisten cn oprukt naar het oliecentrum Tjepoe ten Noorden van Madioen. Dc radio gaf niet de sterkte van de gedeserteerde eenheid, doch zei alleen, dat deze een onderdeel is van de vierde Soerakarta- divlsie. De radiozender van Madioen is weer in gebruik door de Republikei. nen. Tienduizend man republikeinse troepen hebben de operaties uitge voerd tegen de vierduizend commu nisten die de stad Madioen bezet hielden. Grote zuiveringsacties zijn begonnen en eenheden van de op standelingen worden achtervolgd door het republikeinse leger. Radio-Djogja maakt bekend, dat de communisten tientallen gevan genen, die zich in hun handen be vonden, hebben vermoord, kort voordat de Republikeinse troepen de stad Gereng. ten Westen van Madioen binnentrokken. Antara spreekt van honderd doden, onder wie Mohammedaanse godsdienstige leiders, leerkrachten, niet-commu- nistische politici en ambtenaren. Rode Kruis-wedstrijd Twee October worden te Bodegra ven landelijke wedstryden van het Rode Kruis gehouden, waaraan de 8 dames- en heren-ploegen zullen deelnemen, die in de onlangs gehou den provinciale wedstrijden het hoogste aantal punten hebben be haald. Door het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis zijn wisselbekers beschikbaar gesteld. Frankrijk bedreigen nieuwe stakingen Te Parijs zullen deze week geen periodieken verschijnen. Het ver bond van arbeiders bij wekelijkse publiciteitsorganen, een onderdeel van de C.G.T., heeft tot staking op geroepen, omdat de drukkers loons verhoging eisen. Volgens de gedeeltelijke uitslag van een referendum onder de mijn werkers is 62 procent in het Noor den voorstander van een staking van onbepaalde duur. MOESO ..op de vlucht DE VERENIGDE NATIES IMm mUÊÊÊÊ Deze week zijn de olifanten van het Nationale Nederlandse Circus Mikkenie, dat vanaf 1 October zijn tenten zal opslaan te Amsterdam, in de hoofdstad aangekomen. Hier zien wij de dieren op weg naar de stallen tijdens het passeren van de Amstelbrug. Herfstmanoeuvres in Duitse Sowjet-zone Volgens de Brits-Dultsc nieuwsdienst gaan de Russen herfstmanoeuvres hou den ln de Sowjet-zone van Duitsland. De manoeuvres zullen ln het begin van October plaatsvinden. Aanzienlijke luchtoefenlngen zullen de operaties op de grond ondersteunen. Reizigers die uit de Russische zone ln Berlijn aankomen verklaren dat aan zienlijke troepenverplaatsingen in de Sowjet-zone plaatsvinden. De Amerikaanse commandant in Ber lijn. kolonel Frank Howley. heeft me degedeeld, dat de luchtbrug, die nu honderd dagen oud ls, zo effectief ls geweest, dat geallieerde deskundigen overwegen deze winter de rantsoenen van de West-Berlijners te verhogen. De Nederlandse en Belgische regeringen hebben een overeen komst gesloten om zoveel mogelijk gelijktijdige heffing van de Belgi sche belasting op het kapitaal en van de Nederlandse vermogenshef fing ineens over dezelfde bezittin gen te voorkomen. Spaanse generaal", zoals Gurncy hem noemt. De diplomaten in de Ver. Staten schijnen allerminst Ingenomen tc zijn met het bezoek dat de militai ren aan de Spaanse dictator hebben gebracht. Men acht dit een onge wenste inmenging van militairen in diplomatieke aangelegenheden. Hoge Amerikaanse militaire autoriteiten hebben gisteren een bezoek gebracht aan generaal Franco. De missie stond onder leiding van senator Gur- ney, voorzitter van de Senaats commissie voor de gewapende strijdkrachten. Herstel van de normale betrekkingen tussen Spanje en de andere mogend heden. zo zei Gurney na afloop, was het doel geweest van de besprekingen. Gurney heeft tegenover Franco de hoop uitgesproken, dat er de meest nauwe betrekkingen mochten komen te bestaan tussen 't Spaan se en het Amerikaanse leger. Ook Franco liet zich niet onbetuigd en uitte zyn bewondering voor de Ver. Staten en het Amerikaanse volk. Tenvijl militaire kringen in de Ver Staten volgens persberichten van oordeel zijn dat Spanje en West Duitsland moeten worden ingescha keld bij de verdediging van West- Europa er schijnen al rapport rn te bestaan over de hulp in wapens en manschappen, die Franco even tueel zou kunnen leveren laten diplomatieke kringen in Amerika weten, dat er geen bijzonder belang moet worden gehgcht aan het over leg van senator Gurney, die onder meer gesproken heeft met de chef van de Spaanse generale staf, ge neraal Juan Vigon, ,.de bekwame Ook begroting Overzeese Gebiedsdelen ingediend De begroting van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen voor het zo juist begonnen parlementaire jaar blijkt bijna twee milltoen gulden hoger ie zijn dan de begroting voor het Jaar 1D48. Het nieuwe eindcijfer voor de Gewone Dienst bedraagt 10.881 300. dat voor de Buitengewone Dienst beloopt 10.160.100. Ter toelichting van de ver hoging van de post voor de kosten van buitenlandse reizen wordt gezegd, dat deze gezien moet worden in het licht van de intensieve coördinerende bespre kingen tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. In verband met de nieuwe onderlinge verhouding, welke onlangs zijn beslag heeft gekregen. „Bijenkorf" in hoger beroep Op Maandag 4 October aanstaan de zal de economische politierech ter in Amsterdam, de zaak behan delen tegen „De Bijenkorf", die be roep heeft aangetekend tegen de uitspraak van de tuchtrechter, die het warenhuis destijds heeft veroor deeld tot het betalen van een geld boete van 500.000, wegens over treding van de prijsvoorschriften. Het einde van de algemene debat ten heeft de tegenstelling tussen Oost en West verplaatst naar de commissies. Lieten de sprekers der •crscliillendc staten-lcden van c?c V.N. aanvankeluk hun licht schij nen op dc grote liinen der tegen stellingen. thans is het ogenblik ge komen. dat zich. helaas, in even veel schakeringen als de V.N. com missies kent, hetzelfde probleem herhaalt. Het duidelijkst kwam dit Donder, dag aan het licht in de bespreking van de contróle op de atoom-ener gie in de politieke commissie, het heftigst zal zich dit Maandag aan staande demonstreren, wanneer op die dag des middags om vier uur de Veiligheidsraad zich zal zetten tot beraad over de Westelijke aan klacht tegen het^ Sowjet Russische optreden in Berlijn. De vertegenwoordiger van Canada in de politieke commissie, generaal Mc Naughton sprak bij het begin van het debat over de atoomenergie de verwachting uit. dat een debat over de atoomenergie na de misluk king van de onderhandelingen in de atoomenergie-commissie en Rus- lands veto in de Veiligheidsraad, de basis zou scheppen voor her nieuwde onderhandelingen tussen Oost en West. Hij prees het Amerikaanse plan voor de internationale controle op de atoomenergie en zei, dat het Rus sische plan peen toereikende waar borgen schiep. Mc Naughton zei: „De contróle zoals deze voorzien wordt in het Sowjet-plan zou louter de militaire sterkte van de Verenigde Staten verzwakken, die de enige natie is. die in het bezit is van de atoombom, tenminste van een aantal atoom bommen. dat voldoende is voor een atoomoorlog." De voorzichtige verklaring van Mc Naughton liet de mogelijkheid open, dat Rusland wellicht even eens in het bezit is van enkele atoombommen en dat Canada en Engeland, de nauwe medewerkers van de Verenigde Staten bij de ont wikkeling van de atoomsplitsing, eveneens enkele bommen in hun bezit zouden hebben. Vervolgens diende de generaal een resolutie in. waarin wordt uit gesproken, dat de atoomcontröle in een slop is geraakt en dat de vei ligheid van de gehele wereld ver eist. dat elk land in dit geval ge reid moet 7.ijn een deel van zijn souvereiniteit te laten varen. Er volgde een langdurig debat. Toen de voorzitter van de poli tieke commissie. Paul Hcnrl Spaak op het punt stond de discussie te sluiten maakte de Sowjet gedele geerde Wisjinsky hiertegen be zwaar. Hij zei, dat hij niet zo vlug over de Canadese resolutie wilde spreken omdat zij eerst 's ochtends in circulatie was gekomen. Daarop werd de zitting verdaagd. Koelhuisharing wordt een cent duurder Volgens de by het begin van de haringteelt 1948 getroffen regelin gen mag met ingang van 1 October tengevolge van de kosten van op slag voor gezouten koelhuismaatjes haring een cent extra worden bere kend, zodat dan de maximumeonsu- mentenprys per stuk komt op 9 cent, respectievelijk 11 cent schoon gemaakt. Prof Lieftinck bij USA- collega Snyder Prof. Lieftinck heeft een lang ge sprek gehad met de Amerikaanse minister van financiën, Snyder. Vol gens Nederlandse ambtenaren ging het om „een speciaal gearrangeerd onderhoud" betreffende „verschei dene kwesties in verband met de Nederlandse bijdrage tot het herstel van West-Europa". Men had de in druk, dat prof. Lieftinck zeer tevre den was over het verloop van het onderhoud. Leider van Stemgroep te Haifa gearresteerd Het hoofd van de groep-Stern, Friedman Yellin, welke groep aan sprakelijk wordt geacht voor de moord op graaf Bernadotte, is te Haifa aangehouden. Yellin bleek in het bezit te z(jn van valse militaire papieren, zo meldt Reuter nader. In de kamer waar hij werd gear resteerd, heeft de politie documen ten gevonden, welke een nieuw licht werpen op de handelingen van de Stemgroep. „Lucky Star" neer thuis Donderdagavond omstreeks half- zeven is het zeilbootje Lucky Star", dat sinds Maandag vermist werd doch gisteren door de trawler IJm 204 werd waargenomen, te Scheveningen teruggekeerd. Alles was wel aan boord. Omtrent de tocht van het zeil jacht Lucky Star", dat, zoals ge meld, gisteravond, na sinds Maan dag op zee tc hebben verbleven, in Scheveningen binnenliep, vernemen wij nader: Aan boord van de „Lucky Star", eigendom van de heer Strolnk to Hilversum, bevonden zich dc zoon van de eigenaar, de 22-jarige G. Strolnk, die als militair in Den Haag is gelegerd, en nog vier per sonen. Maandag omstreeks half- twaalf vertrok het gezelschap uit Scheveningen, met de bedoeling korte tijd op zee tc blyven. Het scheepje vertrok bij Zuid-Westen wind en voer voor de wind in de richting Katwyk. Toen men wilde terugkeren veroorzaakten de Zuid- Westenwind en het 'ij moeilijkhe den, zodat men de haven van Sche veningen niet kon binnenlopen. Be sloten werd daarom op zee te blij ven om gunstiger tij en wind af te wachten. Door het heviger worden van de wind konden de pogingen om Scheveningen tc bereiken, niet op korte termijn herhaald worden. Inmiddels ontstond aan land on gerustheid over het lange wegblijf ven van het scheeple, doch dezo werd grotendeels weggenomen toen, zoals reeds gemeld, een IJmuide* trawler Woensdag de „Lucky Star" ontmoette cn het bericht meekreeg dat alles wel aan boord was. De op varenden van dc „Lucky Star" had den geen proviand meegenomen Bonnen consumenten- I crediet vandaag geldig Het centraal bureau voor het con- sumcntcncrcdiet vestigt er de aan dacht op, dat de nieuwe waardebon nen voor het consumcntencrediet met ingang van vandaag geldig zijn. President ziet zijn land voor het eerst Dr. Chaim Weizmann, eerste president van de voorlopige re gering van Is raël, is gistermor gen te Tel Aviv aangekomen. Dit is zijn eerste be zoek aan de nieu we staat. Weiz mann kwam per vliegtuig uit Zwitserland, waar hy met gunstig gevolg een oog operatie hoeft ondergaan. Weiz mann was by de ontvangst op het vliegveld zo ontroerd, dat hij niet kon spreken. In de Tweede Kamervergade ring van Donderdagmiddag is met 61 tegen 4 stemmen aange nomen de motie-V an S 1 e e n c.s. betreffende het indienen van voorstellen tot het bereiken van een juistere verhouding tussen de in de periode 1922-1945 toe gekende pensioenen en de ver hoogde salarissen. Het wetsont- werp zelf werd zonder hoofde lijke stemming aanvaard. De heer Borst (CPN) kreeg gelegenheid de minister van land bouw, visserij en voedselvoorzie ning de vraag te stellen: „Is het juist, dat kleine boerenbedrijven, die over minder dan vier stuks grootvee beschikken, niet in aan merking komen voor de te ver strekken subsidie voor de aankoop van een toestel voor electrische weide-afrastering?" Minister M a n s h o 11 zeide, dat in feite boeren met minder dan vier stuks vee zich kunnen aaneen sluiten en dan subsidie krijgen. Vervolgens werd de behande ling van het wetsontwerp tot her ziening van de regeling der pro vinciale financiën voortgezet. Bij de artikelen verdedigde de heer Algera (AR) een amende ment om de kortingsregeling uit het ontwerp te lichten. De m i n i s- t e r verklaarde het zeer te zullen betreuren als het werd aangeno men, maar desondanks werd het aanvaard met 47 tegen 18 stem men. Nadat de minister een amen- dement-Algera, beogende de mid delen van het provinciefonds jaar lijks aan de provincies te doen uit keren, had overgenomen, werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Daarna kwam het wetsontwerp tot uivoering van een buitenge woon militair pensioen voor mili taire slachtoffers van de mobilisa tie 19141918. alsmede voor hun weduwen en wezen aan de orde. De heer Roos jen (AR) zeide zich te verheugen over de indie ning, maar hij was nog niet ge rust over het tempo, waarin het pensioen zijn beslag zal krijgen. Ook de heer Van Sleen (Arb.) uitte zijn waardering, maar hij wilde enige wijzigingen om te voorkomen, dat enkele personen op formele gronden van het pen sioen zouden worden uitgesloten. De heer de Kort (KVP), die eveneens zijn voldoening uitte over het ontwerp, bepleitte de wenselijkheid van voorrang vuor mobilisatieslachtoffers bij vacatu res in overheidsdienst. De minister van oorlog, de heer Schokking, dankte zijn ambts voorganger voor het indienen van het ontwerp en verklaarde, dat hij reeds opdracht heeft gegeven aan de geneeskundige commissies om te beginnen. Er zullen naar schat ting 2500 gevallen moeten worden onderzocht. De minister zal op spoed aandringen. Waar dat ver antwoord is zal hij een voorschot geven. De opzet is de zaak snel af te werken. Tegen het eerste amen dement van de heer Van Sleen had hij bezwaar. Wat de uitbreiding der categorie weduwen betreft zeide hij, dat de consequenties niet zijn te overzien. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. In de middagvergadering werd nog een begin gemaakt met de be raadslaging over het ontwerp tota lisatorwet. De heer C. van den Heuvel (AR) bestreed de verschillende argumenten, welke de regering voor de wet heeft aangevoerd. Zijn principiële bezwaar was, dat ^het onjuist is, dat de overheid gaat reglementeren handelingen, welke volgens het Wetboek van straf recht verkeerd zijn. De heer Vondeling (Arb) had wel verschillende bezwaren, maar een verbod van wedden vond hij niet nodig, mits aan be paalde voorwaarden wordt vol daan. In de avondvergadering betoog de de heer Stokvis (CPN) dat de argumenten der tegenstanders weinig overtuigend zijn. Hij vond van belang, dat de clandestiene bookmakers worden teruggedron gen. De heer Korthals- (WD) verklaarde tot de voorstanders te behoren. De heer S c h e p s (Arb) was van mening, dat de enig juiste op vatting die van Th. Heemskerk was: deze zeide: „Wanneer in Ne derland de wedrennen niet kunnen bestaan zonder totalisator, dan maar geen wedrennen." Ook de heer van Dis (SG) toonde zich tegenstander. De heer Bachg (KVP) be toogde, dat men de zaak in de hui dige omstandigheden moet bezien. „We moeten niet met de ogen van onze politieke grootvaders kijken, maar met onze eigen ogen", vond hij. Spr. was het eens met het standpunt der regering, zoals het uit het ontwerp blijkt. De heer Krol (CH) achtte het ontwerp niet in het belang van het volk, hij zeide zijn stem er niet aan te zullen geven. De minis ter van landbouw, visserij en voedselvoorziening, de heer Mansholt, sloot zich aan bij het standpunt van de heer Bachg. Voor de principiële houding der tegenstanders had hij respect, maar de zaak moet practisch be keken worden. Er wordt clandes tien gewed en nu wil men tot reglementering komen. Het gaat inderdaad om hazardspel, maar men kan dat in goede banen lei den, zoals dat ook met de staats loterij is gebeurd. Zoals de toe stand op het moment is, is de ren sport gedoemd te verdwijnen. De minister van justitie, de heer W ij e r s, betoogde, dat het moei lijk is voor de recherche nu tegen de bookmakers op te treden. Dc argumenten voor voetbal pools vond hij niet zeer over tuigend. Daar staat hij voor lopig afwijzend tegenover. Het wetsontwerp is goedgekeurd met 45 tegen 25 stemmen. Tegen stemmers waren AR, CH en SG, zeven leden van de partij van de arbeid en de voorzitter, de heer Kortenhorst (KVP). „Wil zlln diep getroffen door wat Holland ons echoden heeft," verklaarde Tengkoe Salboen fde Sultan van Asah). die deel uitmaakte van dc jubileum- deputatie. Hij vertelde, dat de Amster damse ïeugd zich met dc grootste be langstelling rond zijn auto verdrong, waarin hij ln ndat-costuum gezeten was. Een Amsterdamse Jongen had hem gevraagd. „Mag ik heel efte kalke me neer?" Toen hij de gouden kris van de sultan zag vroeg hij daarop: „Wat ls dat faur een mcssic meneer?", waarop de sultan antwoordde .daar snlld Ik miln brood mee." Haarlemse melk- slijters moesten zich verantwoorden voor de tuchtrechter, omdat zij een va- eantlercgcllng hadden uitgevoerd die in striirl was met de verordening van het bedrijfschap Dc regeling was zowel pu- hliek als slijters goed bovallen. Dc wet ls er nu eenmaal om nageleefd te wor den. zei de rechter, en eiste I 15 hoete 120 000 Nlwin Kerstpakketten. 588 damborden. 1800 mondorgels. 450 camera's, bestemd voor de Jongens overzee, vormen o a. de lading van de Johan van Oldcnbarnevelt, die 25 Sept. naar Indonesië vertrok Er moet wat gebeuren op luchtvaartgebied zei de Amerikaanse senator Owen tildens een bijeenkomst der interparlementaire unie der Ver. Staten. Dc K.L.M.. dc grootste concurrent van dc Amerikaanse lijnen, gebruikt Amerikaanse toestellen. Vi Den Haag bouwt deze maatschapnll eert kantoor, dat alles wat wij hier hebben overtreft Een met tommyguns be wapende bende heeft 30 milliocn francs gestolen uit het gebouw van de Franse spoorwegen tc Parijs. ..Shipwreck" Kelly, die Zaterdag te Alexandria (na tuurlijk ln Amerika) op een hoge paal ging zitten om zün eigen duurrecord van 59 dagen tc breken. Is Woensdag weet naar beneden gekomen. HU had niet naar beneden willen komen voor Kerstmis, maar zijn manager vertcldo dat hij te veel gegeten had... Do Duitsers hebben een nieuw woord uit gevonden' de-democratlserlng. Dat ls o a. als de communisten uit dc open bare lichamen en diensten socialisten en andere nlct-eommunlstcn verwijde ren. die zijn benoemd door de wettig gekozen stedelijke regering, welke de communisten hebben getracht omver te werpen. Prins Philip zal tlidens de reis van de Britse koning naar Austra lië. op wachtgeld worden gesteld door de Britse marine om zMn gemalin te kunnen bijstaan bij de vervulling van haar koninklijke plichten Elisabeth zal waarschijnlijk de staatsraad presideren, die dan belast zal zijn met de uitoefe ning van de koninklijke macht. Weerbericht VERANDERLIJKE BEWOLKING Weersverwachting geldig van Vrijdag- vond tot Zaterdagavond. Voor het Noordwes telijk gedeelte van het land' overwe gend droog weer met veranderlijke bewol king en plaatselijk ochtendmist Onge veer dezelfde tempe ratuur als vandaag. Zwakke tot matige i wind tussen West en Zuid. Voor het ove rige gedeelte van het land. droog weer met veranderlijke be wolking en plaatselijk ochtendmist. On geveer dezelfde temperatuur als van daag. Weinig wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1