DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Sowjet-nota beweert: „Nog steefis tot onderhandelen bereid" Russische concessie op het gebied der atoomenergie Republiek wint terrein op communistische troepen Hollywood waarschuwt voor Hollywood Londen meent: Weinig waarde, als Sowjethouding niet verandert Overeenstemming bereikt Gaat Attlee heen? Israel wil deNegeb behouden Bevin had Zaterdag een drukke dag Lijkt meer dan het is, zegt Westen Verkeerde werd het slachtoffer Maandag 4 October 1948 Achtste jaargang, No. 1138 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of f 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Berlijn en de Veiligheidsraad Aan de vooravond van de bijeenkomst van de Veiligheidsraad ter beraad over de Berlijnse kwestie, heeft de Sowjet-Unie een nota doen toekomen aan de Verenigde Naties, waarin de aan klacht tegen de Sowjet-autoriteiten ongegrond wordt genoemd. Het thema van de Sow jet nota is, dat de drie Westelijke mogendheden het recht hebben verloren in Berlijn te verblijven, daar zfj op de conferentie te Londen de overeenkomst van PotsdÉra hebben lotgolaten en tot een feitelijke verdeling: van Duitsland zijn gekomen. De Russen beschouwen het in dit licht als een tegemoetkomende welwillcn f ïeicf hunnerzyds, dat 7.JJ de AVesteltfken toestaan desondanks garnizoenen te handhaven in Bcrlyn. De Sowjet Unie stelt het Westen verantwoordelijk voor de misluk king van de recente onderhandelin gen over Duitsland. De politiek van Amerika. Engeland en Frankrijk heeft, nog steeds volgens de Sowjet Unie, de groei van anti-democra tische en Nazistische elementen in de hand gewerkt; dezelfde elemen ten. die tevoren aansprakelijk wa ren voor de agressieve oorlogen van het Duitse imperialisme. Dit zou thans onder meer blij ken uit het Amerikaanse voor stel tot afstel van de ontman teling van de Duitse industrie. Hierbij, evenals bij het plan- Marshall, zou de bedoeling voor zitten het Duitse oorlogspoten tieel te herstellen en te verster ken. Deze toestand vormt, volgens de nota, een schending van de over eenkomst van Potsdam en is in strijd met de belangen van alle vol keren. die de vrede willen. Een an der bewiis voor de bedoeling, die de Sowjet Unie het Westen toe schrijft, ligt volgens de nota in de afzonderlijke geldhorvorming. waar toe het Westen het sein heeft ge geven. Volgens het standpunt van de Sovjet Unie is het hierdoor ge billijkt, dat er een strenge controle wordt uitgeoefend op het verkeer van het Westen naar het Oosten, en tevens dat deze controle zich uit strekt tot het luchtverkeer. Hier door immers zijn onwettige valuta- en handelsopcratics mogelijk. Blij kens de Sowjet nota zouden de Westelijke afgezanten te Moskou hebbpn ingestemd met een accoord waarbij de Sowjets deze controle zou worden toegestaan. Bedell Smith, de Amerikaanse gezant te Moskou zou volgens de nota hebben gezegd, dat bevredigende garanties van deze aard gemakkelijk gegeven zouden kunnen worden. Vasthoudend in zijn afwijzende houding is de regering van de Sow jet Unie inzake deelneming van de Westelijke mogendheden in de con trole op de uigifte van de Ooste lijke mark. Het spreekt vanzelf, zo gaat de nota voort, dat de verant woordelijkheid voor de uitgifte van de Russische mark door niemand anders dan door het (nterimregering zal geheel bestaan uit Indonesiërs In principe is tussen de Nederlandse delegatie en die der Indonesische deelstaten overeenstemming bereikt over de vorming van een geheel uit In donesiërs bestaande interim-regering, aan het hoofd waarvan een directorium van drie komt te staan, aldus verneemt Associated Press in Den Haag. De Nederlandse delegatie welke er aanvankelijk op had aangedrongen, dat ook enkele Nederlanders ln de interim, regering vertegenwoordigd zouden zijn. heeft deze eis laten varen en zich naar dc Indonesiërs gevoegd, die hun standpunt gebaseerd hadden op het minimum-program dat op de conferen tie van Bandoeng opgesteld werd. Een twistpunt is o.a. nog dc speciale vertegenwoordiging van Nederlandse. Arabische cn Chinese minderheden in de federale raad. Dit wordt door Ne derland gewenst, maar niet door de Indonesiërs. Attlee's aftreden als minister president van het Britse kabinet wordt voorspeld «m. door het Engelse aX '1 Zondagsblad $&ÊSb I News of the World. Het blad schrijft dat Attlee wellicht binnen twee ol drie weken zou worden opge volgd door sir Stafford Cripps, Altïee omdat hij lijdt aan een verzwering van de twaalf- vingerige darm. Onlangs nog lag Attlee drie weken lang in het ziekenhuis. Matrozenopstand in Peru Peruaanse matrozen zijn aan boord van oorlogsschepen buiten de haven Lima in opstand geweest. Regeringstroepen zouden de op stand onderdrukt hebben. De Peruaanse regering heeft na de opstand „voor het gehele land de burgerrechten tijdelijk opgehe ven". De opstand wordt „kennelijk een poging om de regering omver te werpen genoemd". Hans Kaart op tournee naar Indonesië Hans Kaart, Bill van Dijken, Jack Kelling en Wim Hart vertrekken Donderdag 7 October van het Plein in Den Haag naar Indonesië, waar zij een Niwin-tournée voor de mi litairen zullen maken. Het eerste gedeelte van de tocht maken de acteurs per jeep. Evenals op hun reis naar Davos en dit jaar door Zuid-West Europa zullen zij door het zingen van liedjes hun kostje verdienen. De route gaat door België, Frankrijk, Spanje, Noord-Afrika, de Sahara en Congo naar Zuid-Afrika. Daar scheept men zich in voor Batavia. De 1200 km. lange tocht door de Sahara zul len de reizigers met behulp van sextant en kompas maken. De tank van de jeep wordt door de Shell gevuld en onderweg zullen Kaart en de zijnen van de Shell-service kunnen profiteren, hoewel de kos ten voor de benzine voor eigen re kening komen. De reis naar Indonesië zal, naar Kaart vertelde, onder patronaat van Prins Bernhard staan. Sowjet-pperbevel kan worden gedragen, daar het gehele eco nomische leven van de Sowjet- zone afhangt van de hoeveel heid geld in circulatie. Even als in de Westelijke zones, waar de uitgifte van geld onder toe zicht staat van de bezettings autoriteiten, moet ook in de Sowjetzon» de uitgifte onder toezicht staan van het Sow jet opperbevel alleen. Niettemin, aldus de nota, hebben tijdens dc onderhandelingen te Ber lijn dc Westelijke commandanten geëist, dat z\j toezicht zouden uit oefenen op de uitgifte van geld in de gehele Sowjet-zone. Daardoor zouden zij ook het gehele economi sche leven in de Sowjet-zone con troleren. Ondanks de bewering in de nota van de Westelijke regeringen d.d. 26 September, voorzag de tekst van dc overeengekomen richtlijnen aan de vier commandanten niet in het vierledig toezicht op de uitgifte van de Oostelijke mark te Berlijn. Ook lag dit niet opgesloten ln premier Stalin's opmerkingen tijdens de voorbereidende besprekingen over de richtlijnen. De conclusie waartoe de nota komt is. dat tenzij de Westelijke mogendheden onenigheid wensen tot iedere prijs, er zeer goed tot een basis kan worden gekomen die we derzijds aanvaardbaar Is. Moskou meent- „De onderhandelingen mis lukten ondanks de onbeduidendheid van de resterende meningsverschil len. doordat de Westelijke mogend heden hebben geweigerd zich te houden aan de overeengekomen richtlijnen voor de opperbevelheb bers te Berlijn. Volgens een officiële verklaring zal Israel zich verzetten tegen elk plan. de Negeb (dor woestijngebied in Zuid-Palcstina) van de andere delen van het gebied van Israel te scheiden, wanneer de Palestijnse kwestie door de politieke commissie der UNO behandeld wordt. Volgens deze verklaring zou met de Ncgeb ongeveer twee derden van Israel's gebied afgesneden worden, het land van de enige reserves be roofd worden, die het voor ontwik keling ten dienste staan, de be staande en mogelijke vooruitzichten op wetenschappelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen ontnomen worden en vooruitgang en groei voor generaties beknot worden. Volgens een Israëlische woord voerder te Jeruzalem zijn vier Ame rikaanse waarnemers en een Joodse verbindingsofficier door Egyptische soldaten beschoten toen zjj vroegere Israëlische stellingen rondom het gedemilitariseerde gebied ten zuiden van Jeruzalem inspecteerden. Er werd niemand gewond. Een der waarnemers, kol. Millet, Is de opvol ger van de Franse kolonel Andró Serot, die op 17 September met graaf Bcrnadotte werd vermoord. Volgens berichten uit Amman (Transjordanië) zouden jood-ie strijdkrachten Zaterdagavond dc Damascus- en Nieuwe Poort van Jeruzalem met raketten, mortieren en handgranaten hebben aangeval len. Ook zouden Joodse troepen het vuur geopend hebben op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Gravin Bernadotte heeft ln een brief aan de UNO-waarnemers in Palestina dank gezegd voor de door hen getoonde toewijding „voor de zaak die mijn echtgenoot zo dier baar was." De Stemgroep heeft ln pamflet ten, aangeplakt aan de muren "an Tel Aviv, haar verantwoordelijk heid voor de moord op graaf Berna dotte toegegeven. Minister Bevin heeft Zaterdag een drukke dag gehad, aan het eind waar van hij echter zei. dat de Britse zijde van de zaak togen Rusland ..practisch klaar was. Na ccn conferentie in de ochtend met zijn Franse collega Robert Schuman en dc Griekse minister Tsal- daris. volgde 's middags een serie be sprekingen op de Jlritse ambassade In zake Duitland. Het gesprek met Schu man heeft waarschijnlijk tot onder werp gehad het Franse verzoek om de namen der commandanten der West- europese ünle nog niet bekend te ma ken. Dc Franse regering wil de pu blicatie ervan gaarne uitstellen omdat generaal Juin, candidaat voor de fync- tie van bevelhebber der landstrijd krachten. nog aarzelt, zijn benoeming aan te nemen. Generaal Juin is Inmid dels in dc afgelopen nacht per vlieg tuig naar Marokko vertrokken. Hij Is daar resident-generaal en opperbevel hebber der Franse troepen ln Noord Afrika. Ook minister Stikker ls Zaterdag door Bevin ontvangen. De Nederlandse minister van buitenlandse zaken ls Vrijdag naar Parijs gereisd om contact op te nemen met de Nederlandse UNO- delegatie en bezocht ook zijn Britse Collega. Rusland heeft Zaterdag: 'n de UNO een soort van concessie ge daan op het gebied van de atoom energie. Wisjlnski heeft voorgesteld dat het verbod op atoomwapens en het internationale beheer over de atoomenergie tegelijk worden on dertekend en van kracht worden. Tot nu toe was de Sovjet-Unie steeds voorstander van de opvat ting dat de atoomenergie eerst ver boden moest worden, voordat men tot internationale «Controle zou overgaan. Het nu ingediende voor stel houdt in, dat de commissie voor atoomenergie van de Algeme ne Vergadering en de Veiligheids raad twee conventies opstellen, die resp. atoomwapens verbieden en 't beheer over de atoomenergie in stellen. Beide conventies zouden dan tegelijk van kracht moeten worden. Het leek een grote stap die Wis- jinski deed. Een dag tevoren had hij nog gezegd, dat de bom verbo den moest worden, voordat het toe zicht op de atoomenergie kon gaan werken. Nu was hij ineens bereid, verbod en controle tegelijk te doen ingaan. IN DE SAHARA zal het minder vlot gaan dan op het Scheveningse strand. Toch zullen de acteur Hans Kaart en zijn metgezellen 7 October de reis per jeep beginnen, die door de Sahara leidt. Een formidabele tocht, waarvan men nog wel meer zal horen. De Westelijke mogendheden staan er echter koel tegenover. Er is he lemaal geen sprake van een con cessie, zeggen de gedelegeerden te Parijs, want Rusland heeft er niet in toegestemd, zijn vetorecht te la ten varen voor schending van atoomovereenkomsten. Het stand punt van de Westelijke mogendhe den blijft, dat het verbod van de bom moet worden opgenomen in het grote verdrag, dat het beheer van de energie moet regelen. Zij willen bij het constateren van atoomschendingen niet worden ge hinderd door een Russisch veto. Dat was de hoofdschotel van het debat in de politieke UNO-commis- sie van Zaterdag. Toen deze uit eenging vandaag komt zij weer bijeen was alleen de sociale com missie nog bezig over de verklaring van de rechten van de mens. Uraniummijnen in Saksen van weinig belang? Volgens de Londense Sunday Times zijn documenten, die tijdens de oorlog in Duitsland werden op gesteld en een volledig overzicht geven van de uraniumvoorraden in Saksen, in handen van Britse amb tenaren gevallen. In het bericht wordt verklaard, dat Britse des kundigen er na een nauwkeurige studie van overtuigd zijn, dat de voorraden klein en het exploiteren met waard zijn. „Toch werken de Sowjets zo intensief in de mijnen in de buurt van Aue in Saksen, dat het lijkt of het de enige beschikba re bron is." Na een geologisch overzicht van de gegevens van de Wehrmacht, zijn de conclusies van de Britse autoriteiten, dat de Sow jets of gebrek hebben aan uranium, of dat deze activiteit een deel van de „propagandistische bluf, die Wysjinsky op de vergaderingen van de UNO aan de dag heeft ge legd." Het bericht voegt er aan toe. dat zeer gevoelige Zwitserse seismogra- fen, die sinds de eerste test in de Mexicaanse woestijn alle atoom ontploffingen hebben gemeten, een atoomproef in de Sowjet-Unie nog moeten waarnemen. Groene minerale kristallen, ge vonden in de Belgische Congo opgezonden naar de Columbia-uni- versiteit te New York, blijken een nieuw uranium-houdend mineraal te zijn. Het is verwant aan het gele carnotyt, dat een van de twee beste bronnen van atoomenergie is. Gebruik Beneluxhavens voorlopig voor drie maanden In officiële kringen te Washing ton is Vrijdag tegenover Aneta be vestigd, dat een voorlopige over eenkomst voor een periode van drie maanden tot stand is gekomen tussen de autoriteiten van Bizonië en de Nederlandse en de Belgische regeringen over het gebruik van dc havens Rotterdam en Antwerpen voor verschepingen naar Bizonië, doch dat de overeenkomst nog door België en Nederland geratificeerd moet worden. In tegenstelling met het bericht van Vrjdag in de New York Times, verneemt Aneta van betrouwbare zijde, dat in de overeenkomst geen bepaling is opgenomen voor 'n spe ciale betaling van vjjf millioen dollar aan Bizonië ter bestrijding van extra vervoerskosten. Aneta verneemt verder, dat er, anders dan in de Amerikaanse persberichten gezegd werd, geen limiet van l'/s millioen ton gesteld is voor de ladingen, die via Rotter dam en Antwerpen verscheept zul len worden. De omvang zal worden vastgesteld op basis van vrije con currentie tussen de havens der Lage Landen en de Duitse havens, waarbij de havens der Lage Lan den het voordeel hebben van goed kopere dienstverlening door de kortere oceaanroute en het ver voer over de Rijn, in vergelijking met vervoer per Duitse spoorwe gen. Naar Aneta verneemt moeten Nederland en België een schema opstellen voor de ladingverdeling tussen Rotterdam en Antwerpen, doch het bestuur van Bizonië zal bezwaar mogen maken, wanneer het de verdeling onpractisch acht. Oud-minister De Graaf overleden Zaterdag is te Oegstgeest in de leeftijd van 87 jaar overleden oud minister van Koloniën S. de Graaf. De begrafenis is bepaald op Woensdag a.s. om 11.15 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. De traditionele uitreiking van haring en brood in het Waaggebouw te Leiden ter herdenking van het ontzet van deze stad geschiedde ditmaal voor het eerst na de oorlog met echt tcittebrood. Burgemeester Jhr. Mr. F. H. van Kinschot deelde persoonlijk de haring uit. Opstandelingen teruggedrongen tot in de driehoek Madioen-Ngawi-Tjaroeban Ponorogo en Doengoes zijn de twee voornaamste plaatsen in Mid- den-Java, die Zaterdag door de troepen \an de Republiek op de communistische opstandelingen zijn heroverd. De rest van de communis tische troepen bevindt 7ich thans in de driehoek MadioenNgawiTja- roeban en langs de hellingen van het Wilisgebergte. Volgens Antara heb ben de opstandelingen voor hun te rugtocht tegenstanders vermoord en verminkt. In Doengoes zijn Vrijdag nog een aantal communistische leiders ge zien, o.a. Sjarifoeddin en Moeso. Men neemt aan dat zy naar het zui den gevlucht zyn. Sidik Arselin, commandant van de communistische Pesindo, bekend ondcj* de naam „Tito van Oost-Java" is gevangen genomen door republikeinse troepen. In Magêlang en omgeving wdrden de zuiveringsoperaties voortgezet. Hier geven de opstandelingen zich druppelsgewijs aan de republikeinse troepen over; anderen vluchten de bergen in of duiken onder. Over de politieke toestand in de Republiek heeft Soetan Sjahrir to 8 8 vijfmaal acht.' Onder dit nummer is van vandaag twaalf uur af in noodgevallen de centrale van de dan in werking tredende politie-radio-autodienst te Amster dam te bereiken. Zes politiewagens rijden dan door de hoofdstad 8 8 8 8 8 en de politieman in de auto krijgt bericht waar zijn assis tentie nodig is. Een Nederlands meis je met filmaspiraties, dat zich tot een der studio's te Hollywood had gewend, ontving 't volgende antwoord: Beste je brief, die geschreven is in zulk ontroerend Engels is mij door de leiding van de studio ter be antwoording gegeven. Bijzonder getroffen hebben mij de volgen de passages uit die brief: „Ik ben een Neder lands meisje van 15 jaar. Reeds van mijn vierde jaar af wilde ik filmster worden, maar iedereen lachte me uit. Mijn zuster zegt: ..je bent gek" en misschien ben ik ook gekIk zit in de vijfde klas van het gymnasium. Als ik mijn examen heb gedaan, ga ik naar het conservatorium om piano te studeren. Ik speel even goed viool als piano en ik kan dansen Kunt u iets voor mij doen om te maken, dat de filmmaatschappij mij geld stuurt om naar Amerika te ko- geschikt ben voor de film. Ik weet het ze ker. En als ik wat geld heb verdiend kan ik het teruggeven. Ik weet van aanpakken elfs als ik moe ben en honger heb. Ik eet maar een heel klein beetje en ben tevreden met een klein hoekje om te slapen. O. alstu blieft, probeer of u iets voor mij kunt doen Ik weet, dat het ge vaarlijk is voor een jong meisje, maar ik ik ben heel goed in staat op mezelf te pas sen Neen, bestede studio zal geen geld stu ren. Ik heb met ver scheidene mensen over je gesproken, o.a. met een vertegenwoordiger van de bond van pro ducers. de man, die de rolverdelingen voor een grote studio regelt en de Deense acteur Jean Hersolt. De Ne derlandse acteur Phi lip Dorn vertoeft nog in 't buitenland, maar ik heb met z'n schoon moeder gesproken, die ook Nederlandse is. Allen zeggen hetzelfde: geef haar de raad thuis men? Ik weet, dat tkte blijven. Mr. Her- solt zei zelfs: „Je moet hard zijn. Ik krijg ge middeld drie of vier van zulke brieven per maand uit de Scandi navische landen." Dat wil niet zeggen, dat er geen hoop is. Ook te Amsterdam wordt gefilmd. Probeer het daar. Treed intus sen op in schooluitvoe- ringen, laat je in schrijven bij een goede toneelschool, probeer bij 'n klem gezelschap tc komen. Dat is het advies van alle des kundigen met wie ik gesproken heb. De laat stc plaats, waar een studio naar talenten zal speuren is wel Hol lywood, de stad is vol van lieden met een knap uiterlijk en ta lent. Tal van meisjes ko men naar Hollywood en proberen zich een weg te banen naar de studio's, besteZij eindigen als kellnerin- nen of winkelmeisjes of ze gaan naar haar vaderland terug met een gebroken hart. De beste weg naar Hollywood is: werken in je eigen land. Je toegenegen. Batavia tegenover Aneta gezegd, dat onder invloed van de gebeurte nissen te Madioen in de Republiek een anti-linkse hetze is ontstaan on der leiding van dc Masjoemi, waar onder ook de gematigde middenpar tijen te lijden hebben. Van Sjahrirs eigen partij, de Partai Sosialis In donesië, zijn te Djogja ook leiders en leden gearresteerd. Setyadjit, Da- roesman, Alimin en andere commu- nistenleiders die zich in Djogja be vonden toen de opstand te Madioen uitbrak, zijn ondergedoken, vertelde Sjahrir. Over de onderhandelingen met Nederland zei Sjahrir, dat op het ogenblik via de C.v.G.D. contact wordt gehouden. Sjahrir sprak van „de laatste kans" en verwachtte, dat de problemen nu van een andere kant dan tot nu toe zouden worden aangevat. Bertrand Russell aan de dood ontsnapt Noorse vliegboot omgeslagen De 76-jarige Britse filosoof Bertrand Russell hoeft zich zwemmend ln Ijs koud water moeten redden toen Zater. dagavond 'n Noorse vliegboot met 45 in zittenden onder wie hij zich bevond, door een rukwind werd gegrepen en vlak voor dc landing bij Trondheim omsloeg en zonk. Hij is een van de overlevenden. Negentien personen, al len Noren, verdronken. Het toestel was op 'n regelmatige vlucht van Oslo naar het Noorden vait het land. Toen het was omgeslagen, zonk het binnen twee Jaloerse Pool vermoordt Amsterdammer jln de nacht van Zaterdag op Zon- I <mg heeft een 23-jarige Poolse ar beider, Joseph Prokop in de Rusten burgerstraat te Amsterdam de 26- jarige scheepsbouwarbeider Jan de Way er bü een vechtpartij een mes door het hart gestoken, tengevolge waarvan De Waver vrijwel onmid- 1 dcllijk overleed. Prokop zelf liep bij deze steekpartij, waarbij n°£ ecn tweede Poolse arbeider, een 33-ja- rige Poolse vrouw en haar 14-jarige dochter Irene aanwezig waren, een steekwond op in de linkerlong en wordt thans onder bewaking ver pleegd in het Onze Lieve Vrouwen- gasthuis te Amsterdam. Hij is vrij ernstig verwond en was Zondagmid dag nog niet verhoord. Do oorzaak van deze steekpartij is een door Prokop niet gewenste vriendschap, die do andere Poolse arbeider, Henryk Wilhelmi uit Lodz, thans metaaldraaier to Amsterdam, met het 1 l-jarige Poolse meisje on derhield. De vermoorde De Wayer was echter niet de vriend van het jonge meisje, dat was Wilhelmi, die geen enkel letsel opliep cn die Za terdagavond met Irene naar een bioscoop was geweest. Ook do moeder van het meisje was naar een bioscoop geweest, samen met De Wayer, de heide paren had den elkaar na afloop weer in het huis van de Poolse vrouw ontmoet. Toen Wilhelmi en De Wayer tegen middernacht het huis aan de Rus tenburgerstraat wilden verlaten, hoorde Irene onraad voor de deur, en merkte dat Prokop door dc brie venbus stond te gluren. Aanvanke lijk werd besloten dat de twee man nen het huis niet zouden verlaten maar aangezien hun huisgenoten hen thuis verwachtten, werd. toen Prokop verdween, besloten, de te rugtocht te aanvaarden. De beide mannen gingen weg en de moeder en het meisje gingen nog even mee de straat op. Kort daarop verscheen Prokop weer in de straat. Hjj gooide jas en hoed af en plotseling flikkerde een mes in hot schijnsel dor straatlan taarns. „Ik dacht dat hij mij wilde vermoorden en rende weg", vertelde Irene Zondagmorgen aan de politie. Later, toen ze merkte dat dc Pool haar niet achterna kwam, was ze blijven staan. Inmiddels was De Wayer tus sen beide gekomen en trachtte de moeder van het meisje tc be schermen tegen de woedende Prokop. In de vechtpartij di© volgde, stak Prokop hem een mes door het hart. Hij overleed spoedig. De Pool heeft een steek in de rug gekregen, vermoede- 1 van de moeder van het meisje, die een schaar bij zich had. Smokkelaar leverde stof in Utrecht De Nijmeegse politie heeft een Belgische smokkelaar gearresteerd, die een geheime schuilplaats in zijn auto had, waarin hij regelmatig lap pen stof vervoerde. De man heeft ook ln Utrecht verscheidene coupons van de hand gedaan. Werk van prinses Wilhelmina op expositie te Apeldoorn Te Apeldoorn is Zaterdag een tentoonstelling van portretten van Apeldoornse schilders geopend. Prinses Wilhelmina heeft vier werken ingezonden, die zij tussen 1932 en 1934 heeft vervaardigd cn wel een tekening „sneeuwland schap in Unterwasser", twee kleine aquarellen „gezicht op Loosduinen" en een sepiatekening van Meyen- del. Inbrekers knevelden een directeur Vierduizend gulden, alle geld, be stemd voor het uitbetalen der lonen namen twee inbrekers mee. die in de nacht van Vrijdag op Zaterdag zuivelfabriek te Giekerk Friesland, inbraken bij de directeur van de de heer W. J. Schenk. Zij drongen diens slaapkamer binnen, de heer Schenk verzette zich fel, maar al zyn tegenstand baatte niet De beide mannen bonden hem aan handen en voeten en stopten een prop ln zijn mond. Daarna gingen zij er met de kas vandoor. Een grote boerderij, waarin de ge hele oogst was geborgen, is bij Deur ne (Brabant) totaal uitgebrand. Het vuur ontstond tijdens het dorsen met een benzine-motor. Brand heeft ook gewoed in een ka pitale boerderij bij Oldenzaal* Een grote schuur is verwoest. Het vee kon worden gered. Weerbericht TIJDELIJKE OPKLARINGEN Weersverwachting, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Wisselende bewolking met aanvankelijk voor namelijk In de ki'ütstre- ken enkele verspreid op tredende buien. Vooral in het binnenland kouder 's naehts met hier en daar ochtendmist. Overdag on geveer dezelfde tempera tuur als vandaag. Zwakke tot matige wind tussen Noord-West en West 5 Oct.: Zon op 6.47, onder 18.09. Maan op 10.21, onder 19.09. Pantsersmokkelaars veroordeeld Voorwaardelijke straf voor Braspennincks De bijzondere politierechter te Breda heeft Zaterdag uitspraak ge daan in de beruchte „pantsersmok- kelzaak", waarbij o.a. de wielren ner Braspenninckx betrokken is. Deze kreeg een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 8 voorwaar delijk en vier voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar cn daar na een jaar Rijkswerkinrichting. Dit betrekkelijk milde vonnis had de wielrenner te danken aan een hartstochtelijk pleidooi van zijn raadsman, die de politierechter dringend verzocht, de verdachte in verband met zijn schuldbesef cn zijn geestelijke toestand geen vrij heidsstraf op te leggen. De eis was drie jaar met aftrek geweest. J. Neleman uit Breda kreeg een iaar gevangenisstraf en l«/t jaar P..W.I. Albert Braspenninkx werd tot zes maanden met aftrek veroor deeld, het vonnis tegen de Amster damse koopman Bernard luidde jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en 1 jaar RWI, ter wijl Jan van Peer zich veroordeeld zag tot 9 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk en voor het over treden van het deviezenbesluit 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De zaken tegen enige kleinere verdachten werden voor onbepaalde tijd uitge steld. Kapitein Henk Alsem gerehabiliteerd In aansluiting aan het bericht over de opheffing van dc schorsing van de reserve-kapitein H. M. A. Alsem van de legerfilm- cn foto dienst, deelt de leger-voorlichtings- dienst mee: het onderzoek naar de vermoedelijke overtreding der de- viezcnbepalingen heeft uitgewezen, dat het ministerie van Ohderwijs, Kunsten en Wetenschappen 320 pond sterling ten behoeve der kleu renfilms ter beschikking had ge steld. Er is dus geen overtreding van de deviezen-voorschriften door de kapitein Alsem geconstateerd. Commissie van Negen weer bijeen Voor het eerst sinds vele weken is de commissie van Negen, welker leden t.z.t. in de Nederlandse dele gatie voor de Ronde Tafel-confe rentie met Indonesië zullen worden benoemd, gisteren weer bijeen ge weest voor Cverleg met leden van de regering. Op deze vergadering waren ook de nieuwe leden, mr. Jonkman, mr. Vonk en de heer Fiévez aanwezig.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1