DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Van apenliefde en nog iets Nog niet beslist, of Berlijn een punt. van de agenda wordt Vorderingen op de weg naar een geordend financieel beheer Benoeming van Montgomery is thans officieel Atoomdebat liep weer op niets uit Zitting van Veiligheidsraad was nog nimmer zo druk bezocht Tempo van verbetering schijnt echter minder snel te worden „Hoera, ik ben gestaakt" Uitbreiding Franse mijnstaking dreigt In kort Dinsdag 5 October 1948 Achtste jaargang, No. 1159 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. I; De beraadslagingen in de poli tieke commissie der UNO over de controle op de atoomenergie zijn listeren weer ontaard in een woor- len wisseling tussen Manoeilski (Oekraïne) en Warren Austin (VS>. waarbij de eerste de atoompolitiek van president Truman dubbelhartig noemde en Amerika beschuldigde van „ultra-imperiahsme". Austin verzocht in zijn antwoord de Oekrainse afgevaardigde, op te hou den ..met het smijten met modder" en deelde mee. dat zijns inziens de Sovjet-Ume ..super-nationalistisch'' was. Al leek ook de door Wisjinski ingediende resolutie over de atoom- contróle en de vernietiging der bommen oprecht, aldus Austin, bij de debatten bleek dat de Sovjet-Unie hardnekkig vasthield aan haar na tionalisme en geen afstand wilde doen van haar veto-recht. Vandaag wordt het debat voort gezet. Is er iemand bezig met atoombommen? In Zwitserland doen geruchten de ronde, dat hevige explosies, die door atoombommen zouden kunnen zijn ver oorzaakt. door het meteorologisch in stituut in Zünch zijn geregistreerd. Er werd op gewezen, dat zware explosies zich anders lieten registreren dan een aardbeving. Er is echter geen positieve methode om atoomexplosies van andere zware explosies te onderscheiden. Me dewerkers van Zwitserse meteorologi sche stations hebben telefonisch op dracht gekregen zich te onthouden van commentaar op alle geruchten over atoomexplosies in de Sowjet-Unic. om dat „leder commentaar zou kunnen worden beschouwd als een schending van de Zwitserse neutraliteit." Bij een harde plof sprong iedereen op In de drukst bezochte zitting sinds zün bestaan heeft Maandag de Veiligheidsraad der Verenigde Naties een begin gemaakt met de debatten over de kwestie Berlijn. Diplomaten, journalisten cn ..gewone" toe schouwers bevolkten de publieke tribune in het Pdlais de Chaillot te Parijs en aan de kleurige indruk, die de tribune maakte, was te zien, dat ook talloze Parisienncs belang stellen in de behandeling van deze ..vuurproef voor de UNO". Grote spanning hing in de zaal. toen de ge- delegeerden hun plaatsen innamen. „Niet het flauwste idee..." De Westelijke Grote Drie, Marshall, Bevin en Schuman, zijn Maandagmiddag in Parijs bijeengeweest om de Sovjetnota te bestuderenwaarin Moskou hervatting van het viermogend- hedenoverleg over Berlijn voor stelde. Na twee uur gingen zij uiteen. Toen een journalist Bevin vroeg of men het er over eens was geworden, nog een conferentie der Grote Vier te beleggen, antwoordde de Britse minister: „Ik heb niet 't flauw ste idee, wanneer ik er het flauwste idee van zal krijgen!" Namen bekendgemaakt van opperbevelhebbers der West-Europese defensieraad Le Londen is thans officieel medegedeeld, dat veldmaarschalk Mont gomery benoemd is tot voorzitter van het comité van opperbevelheb bers van de permanente verdedigingsraad der Westeuropese Unie. Generaal Jean de Lattre de Tassigny (Frankrijk) is benoemd tot opperbevelhebber van de landstrijdkrachten. Luchtmaarschalk sir James Robb (Groot-Brittannie) is benoemd tot opperbevelhebber van de luchtstrijdkrachten. Vice-admiraal Robert Jaujard (Frankrijk) is vlagofficier voor West- Europa geworden, als vloot-vertegenwoordiger. Verder zullen de staven van de militaire voorzitter en de opper bevelhebbers hooggeplaatste offi cieren uit Nederland, België en Luxemburg omvatten. Deze offi cieren zullen tot taak hebben de problemen van tactiek cn techniek der verdediging van West-Europa te bestuderen. De bekendmaking van de sa menstelling van het comité is tot Maandagavond uitgesteld op ver zoek van Frankrijk. Generaal De Lattre de Tas signy Is 59 jaar oud. Hij diende ln de eerste wereldoorlog, daarna in Ma rokko. en werd als luitenant-generaal verbonden aan de staf van generaal Weygand, toenmaals opperbevelhebber van het Franse leger. In de tweede wereldoorlog leidde hij verdediglngscampagncs bij Rcthel cn ■an de Aisne als bevelhebber van de veertiende infanteriedivisie. Na door de regering van Vichy ln 1942 te zijn teruggeroepen als opper bevelhebber van de troepen in Tunis werd hij gearresteerd en veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens zijn poging een onafhankelijke positie te vormen in de Pyreneeën toen de Duit sers in November 1942 de demarcatie lijn overschreden. In 1943 ontvluchtte hij naar Londen en werd daarna com mandant van het eerste Franse leger. In Juli 1945 werd hij inspecteur-gene raal van het Franse leger. Luchtmaarschalk Sir JamesRobb bekleedde in de laatste oorlog een com mandopost bij de RAF in Noordwest- Afrlka. was plaatsvervangend luchtstaf- ehef bij het hoofdkwartier van de ge allieerde expeditiemacht ln 1944 en werd ln 1948 vice-stafchef van de Britse luchtmacht. Vice-admiraal Robert Jaujard ls 52 jaar oud. Hij kreeg in 1941 het bevel over de kruiser Georges Leygues, werd in 1944 bevorderd tot schout-bij- nacht en voerde toen het bevel over een Frans kruiser-eskader. Hij nam deel aan de invasie-operaties in Normandie en later in Zuid-Frankrijk. Na de oorlog werd hij vice-stafchef van de vloot. In 1946 werd hij vice-admiraal. Zijn vlag- geschip is het slagschip ..Richelieu". In gezaghebbende kringen wordt als reden van het feit. dat de vlootver- tegenwoordiger bij het comité een vlagofficier is terwijl de vertegenwoor digers van de lucht- en landstrijd krachten opperbevelhebbers zijn. opge geven. dat de benoeming voor de vloot van plaatselijke betekenis Is met be trekking tot de vloot-stratcgie. In een noodgeval zou Groot-Brittannië zijn vloot doen optreden onder eigen bevel hebbers. Hóe groot die spanning was. bleek, toen één der persfotografen een onschuldig ongelukje over kwam: bij het nemen van een der foto's sprong zijn blitzlamp uit el kaar. Maar de luide knal.* waarmee dat gepaard ging, deed iedereen halverwegen van zun zetel op springen Algemeen gelach Toen begon de zitting. Amerika, partij in dit geschil, droeg de voor zittershamer over aan de „neutrale" Argentijn dr. Bramuglia cn daarna ontspon zich eerst een lange dis cussie over de vertalingen. Gezien de „vluchtigheid" van de per kop telefoon gelijktijdige vertalingen en het belang van de kwestie, stelde Frankrijk voor. de vertalingen ach teraf te leveren, maar Wisjinski vond. dat dat niet nodig was en steunde het eerst door Columbia ingediende voorstel, de redevoerin gen gelijktijdig te vertalen. Over deze kwestie werd men het na lang praten eens: de afgevaardigden zou den de afzonderlijke vertalingen in het Frans of Engels naderhand kun- nen krijgen. Dit besluit werd met algemene stemmen genomen en die eensgezindheid was blijkbaar zo verrassend, dat er algemeen gelach uitbrak. Toen bracht de voorzitter de agenda in discussie. En wat ver wacht werd. gebeurde. Onmiddel lijk stak Wisjinski zijn hand om hoog en vroeg het woord. In een aanvankelijk ongewoon rustig be toog. waarin hij later echter tot zijn bekende heftige gesticulaties ver viel, noemde de Russische vertegen woordiger de klacht der Westelijke mogendheden ongegrond: de Raad van ministers van buitenlandse za- Die poffertjes smaken lekker," denken deze meisjes uit Breukelen en dat is ze best aan te zien! Ieder jaar krijgen zij gratis een portie. Het was de bekende wandelaar L. C. Dudok de Wit beter bekend als Kees de Tippelaardie tijdens zijn leven een fonds stichtte, waar uit de kosten voor deze tractatie worden betaald. Zaterdag vierde Breu kelen de 105-de geboortedag van „Kees de Tipplaar" en Maandag mocht de Breukelense jeugd op zijn kosten poffertjes eten. ken was het aangewezen college om de kwestie Duitsland, waarvan Berlijn een deel was. te bespreken, zei hij. Het verdere deel van zijn rede was doorspekt met de bekende Sowjet-argUmentatie omtrent de aggressieve doeleinden der Weste lijken. het ontkennen van een „blokkade van Berlijn", de onwet tigheid van de eenzijdige valuta regeling". allemaal redenen, waar om de Veiligheidsraad deze kwestie volgens hem niet kon behandelen. Niet Duitsland: Berlijn! Philip Jessup. de Amerikaanse professor in de rechtswetenschap pen. antwoordde Wisjinski namens de V S. De jongste Sowjetnota ver andert de situatie in geen enkel opzicht, zei hij, want de Sowjet- Unie blijft weigeren, de Berlijnse blokkade op te heffen Dit is een bedreiging van de vrede cn daarom is de kwestie voor de Veiligheids raad gebracht. „Als de heer Wis jinski meent, dat de gehele Duitse kwestie aan de Raad wordt voor gelegd. is hij verkeerd ingelicht." Jessup herhaalde daarna het standpunt der Westelijke mogend heden. zoals dat in de nota van Zondag voor een week uiteengezet is en zei. dat de Westelijke mogend, heden drie wegen hadden kivinen volgen: buigen voor het Russische geweld, geweld met geweld beant woorden. of de zaak aan de UNO voorleggen Zij hadden tot het laat- st« besloten. Tot een beslissing Is het nog niet gekomen. Toen de zitting verdaagd was vanmiddag wordt het debat voortgezet vroegen journalisten aan Wisjinski. wat hij zou doen, als de Berliinse kwestie op de agenda komt Do tild zal het leren", ant woordde de Rus t>p losse toon. Druivenoogst op Montmartre /N de oude wijngaarden van Montmartre in het hart van Parijs werden Zaterdag fees telijk de druiven geoogst. De deelnemers, al len bewoners van Montmartre waren uitge dost in costumes, nog daterende uit de tijd dat dit Parijse stadsdeel een aparte gemeente was. Het ging er zeer vrolijk toe en er werden waar schijnlijk meer druiven direct naar binnen gewerkt dan er werden ver gaard om in wijn te worden omgezet. CONCLUSIE DER REKENKAMER: Er ztfn vorderingen gemaakt op de weg naar een meer geordend finan cieel beheer. Over het geheel heeft het ambtelijke apparaat zich met ijver van zijn moeilijke taak gekweten. Naast deze lichtzijde moet echter de aandacht worden gevestigd op een minder bevredigende gang van zaken. Naarmate het administratief herstel voortschrijdt, schijnt 't wel, of het tempo van verbetering minder snel wordt. Het nieuwe is nog te veel in het stadium van voorbereiding gebleven. Niet steeds wordt met voortvarendheid gereageerd op wensen of voorstellen tot verbetering. Met deze algemene opmerking begint het verslag van de Algeme ne Rekenkamer over haar werk zaamheden in het jaar 1947. Aan dit verslag, dat het financiële be leid van tal van overheidsinstan ties onder de loupe neemt, is het volgende ontleend. De afwikkeling van de voorma lige Nederlandse Arbeids dienst is nog niet voltooid. Wel zijn belangrijke vorderingen ge maakt, maar ook in 1948 zullen nog enkele ambtenaren van Bin nenlandse Zaken met afwikke- lingswerk belast moeten blijven. Reeds is 70.000 aan kasgelden en meer dan 150.000 gulden aan be taalde rekeningen, welke aanvan kelijk als vermist waren be schouwd. in het bezit van het Rijk teruggebracht. De afwikkeling van het M i 1 i- tair Gezag was eind 1947 zover gevorderd, dat het Afwikkelings bureau M.G. op 1 Januari 1948 kon worden opgeheven. De daarna nog te geschieden werkzaamheden worden verricht door onderdelen van de departementen van finan ciën en oorlog. Het nadelig saldo van de radio- omroep „Herrijzend Neder land" bleek rond 2,i millioen gulden te bedragen. Nadat de boe ken door een accountant waren gecontroleerd, raakten deze zoek, hetgeen de betrokken instantie een reprimande van de minister van O., K. en W. heeft bezorgd. De Rekenkamer heeft enige op merkingen naar de ministerraad doen uitgaan aangaande het op rijkskosten organiseren van fees telijkheden ter gelegenheid van jubilea van rijksdiensten. De Kamer heeft de Raad verzocht zich over deze kwestie principieel uit te spreken. (De minister van financiën tekent hierbij aan, dat de Kamer inmiddels van de be slissing van de ministerraad in kennis is gesteld). Publicatie van boekwerken Enigszins verwant aan hierbo ven bedoelde uitgaven zijn die voor het publiceren van boek werken op kosten van het Rijk. Zo hebben bijvoorbeeld de kosten der geschiedschrijving voor alle Rijksbureaux gezamenlijk rond 44.000 gulden bedragen. De hoogste kosten hiervan zijn gemaakt voor de gezamenlijke Textielbureaux. Na o.m. te hebben vermeld, dat bij controle van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid de Re kenkamer bemerkte, dat zich daar voor duizenden guldens wa arde- loze sera cn vaccins bevon den, waarop echter geen verhaal te krijgen was op grond van het feit dat de garanties waren verlo pen en dat de vertraging in de af levering op rekening van tekort aan scheepsruimte moest worden geschreven, gewaagt het verslag van twee accountantsrapporten omtrent het beheer bij onderafde lingen van het Bureau Natio nale Veiligheid. Tengevolge van onregelmatigheden en beleids fouten is hier het Rijk voor meer dan 43.000 gulden schade toege bracht. In deze zaak zijn gerech telijke vervolgingen ingesteld. In het verslap der Reken kamer komt het volgende merkwaardige staaltje van averechtse toepassing der voorschriften voor: Het zuiveringsbesluit 1944 en het Zuiveringsbesluit 1945 be vatten de bepaling, dat een be vel tot staking van de uitoefe ning ener functie niet van in vloed mag zijn op de inkom sten cn voordelen, aan de uit oefening dier functie verbon den. Op grond hiervan was aan een secretaris-generaal, die tot het ogenblik der bevrijding de functie van minister uitoefende en in verband daarmede krachtens een besluit van de (Duitse) commissaris-generaal voor bestuur en justitie van 6 Januari 1941 boven zijn trak tement een schadeloosstelling ontving ten bedrage van 't ver schil tussen het salaris van een minister en dat van een secreta ris-generaal, na zijn staking niet alleen het traktement van een secretaris-generaal, doch ook de bedoelde schadeloosstelling door betaald. Deze toepassing van de zuiveringsvoorschriften ging de kamer te ver Immers, ware bij de bevrijding de belanghebben de niet gestaakt, dan zou hij automatisch van die dag af, zelfs volgens de Duitse beschik king, geen recht meer hebben kunnen doen gelden op de scha deloosstelling. aangezien van die datum af zijn departement we der door de minister werd,be heerd. De staking betekende derhalve voor hem een extra geldelijk voordcel, welk voor deel hij tot de datum van zijn ontslag, 1 Augustus 1946, had genoten. CNV-bestuur bespreekt loon- en prijspolitiek In een te Utrecht gehouden ver gadering over dc door de regering gedane voorstellen betreffende de loon- cn prijspolitiek heeft het be stuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond geconcludeerd, dat in dien dc regering van oordeel is, dat in verband met de economische toe stand van het land een politiek van aanpassing moet worden gevolgd, zij dit open en duidelijk behoort te zeggen. Aanpassing kan, aldus het CNV, op twee wijzen geschieden: door loonsverlaging of door prijs verhoging. Wanneer dc regering meent dat prijsverhoging hot mid del is. moet zij dit ons volk openlijk zeggen cn dit doel niet camoufle ren door nu dit. dan dat artikel met enkele centen in prijs te verhogen. Binnenkort pindakaas Zonder bon en goedkoper Er zal blnncnkoi t weer pindakaas op de markt verschijnen cn ln tegen stelling tot de eerste keer zal dit arti kel thans zonder bqn worden verkocht. Dc beschikbare hoeveelheid is nog klein, maar men streeft er naar. door verdere aanvoer van grondstoffen zo veel mogelijk aan de vraag te voldoen. Een potje van ongeveer 370 gram zal nu niet meer 1 gulden, maar 90 cent kosten. De communistische leiders van 350 000 stakende Franse mijnwerkers hebben Maandag geweigerd, de con cessies van de regering te aanvaar den, die zijn voorgesteld om een eind te maken aan de staking. Door de bruuske weigering van dc CGT is de kans groot geworden dat de staking, die in wezen bedoeld is als protest tegen de stijgende kos ten van eerste levensbehoeften en tegen de verslechtering der positie van het mijnpersoneel, zich zal uit breiden. Maandagmiddag was in Noord- en Noordoost Frankrijk de staking vrijwel algemeen. In alle Noord-Franse garnizoenssteden is aan de garde mobile een volledige strijduitrusting uitgereikt; de rege ring wil op alle gebeurlijkheden voorbereid zijn. De staking kost Frankrijk 158.000 ton kolen per dag. De regering schat de kolenvoorraad van dc genatio naliseerde spoorwegen op ten hoog ste 42 dagrantsoenen. De kolenvoor raad van de meeste industrieën en fabrieken is toereikend voor een maand. Moeso naar Bangkok? Het te Batavia verschijnende „Nieuwsblad" deelde mede, verno men, te hebben, dat de communis- tenleioer Moeso vermoedelijk per vliegtuig naar Bangkok gegaan is. Generaal de gaulle heeft nodig gevonden om de ver tegenwoordigers van de Franse en de buitenlandse pers bij zich te roepen om hun zijn opinie te geven van de situatie in binnen- en bui tenland. Waar hij in de mening schijnt te verkeren, dat zijn tijd spoedig zal komen, kan ik mij die behoefte zeer wel voorstellen. Bo vendien moet het zijn landgenoten en de wereld interesseren om te welen, wat zij aan de generaal zul len hebben. Heel veel nieuws hebben we in tussen niet van hém gehoord, dat kon ook moeilijk na alle redevoe ringen, welke De Gaulle pas ge houden heeft. Maar het hele beeld van zijn politiek en van zijn per soonlijkheid heeft door wat hij op deze persconferentie heeft gezegd toch ongetwijfeld weer scherpere lijnen voor ons gekregen. Dat hij voor het tegenwoordige regiem in Frankrijk geen goed woord over heeft, was geen ver rassing. Het pijnlijke van de zaak is, dat het zelfs voor een overtuigd democraat moeilijk valt te ontken nen. dat de generaal maar al te veel gerechtvaardigde critiek heeft,- Trouwens De Gaulle laat geen gelegenheid voorbij gaan om zijn liefde voor de democratie te laten blijken. Deze persconfe rentie heeft echter wel getoond, dat het meer apenliefde is, welke de generaal koestert. Ik ben tenminste erg bang, dat de demo cratie <i?ze omhelzing niet zal over leven. Wat zijn buitenlandse politiek betreft heeft De Gaulle zich even eens bloot gegeven en perspectie ven geopend, die allesbehalve tot verheugenis stemmen. Een West europese Unie vindt hij alleen goed, wanneer Frankrijk, dat wil zeggen hij zelf. er de leiding van heeft. Het schijnt geen ogenblik bij hem op te komen, dat zijn land daar voorlopig noch geestelijk, noch po litiek, noch economisch, noch mili tair toe in staat is. Wat dit betreft is De Gaulle consequent in zijn on bescheidenheid en zelfverzekerd heid- Want ook zijn eigen be kwaamheden als politicus en mili tair zijn nog maar in bescheiden mate op Se proef gesteld, waarbij o.a. vooraj naar voren gekomen is, dat hii zeer moeilijk in de omgang, eigenzinnig en weinig soepel is. Of dit nu de leider is, die West-Euro pa op dit ogenblik nodig heeft? EEN mogelijk nadeel van een persconferentie, vooral in een geval als dit, wanneer er zo'n 400 journalisten bij betrokken zijn, is, dat het voor iemand die er alleen maar een verslag van leest, moei lijk is om uit te maken, wat er al lemaal precies gezegd is. De kans is nl. groot, dat de aanwezi gen bepaalde accenten leggen, be paalde aspecten naar voren schui ven of wel op de achtergrond drin- door prof. dr. C. D. J. Brandt gen. Zo is mij opgevallen, dat in de eerste samenvatting van deze pers conferentie, welke ik via de radio hoorde, o.a. voorkwam een uit spraak van De Gaulle, dat hij zich op het moment, dat de communis ten weer in de regering zouden ko men, ontslagen zou achten van de plicht om de wettige weg te be wandelen. Daar kwam het tenmin ste op neer. In de samenvattingen in onze kranten heb ik dit sinds dien niet teruggevonden, maar uit een verslag in de Manchester Guardian maak ik op dat De Gaulle wel degelijk zo iets heeft gezegd. In eerste instantie dacht ik: wat is dit nu voor een slag in de lucht. Er is toch immers geen sprake van, dat de communisten in Frankrijk weer in de regering worden opge nomen? Vervolgens echter heeft mn een informatie over het poli tieke sDel achter de schermen be reikt, die als zij juist is be wijst. dat De Gaulle wel degelijk aanleiding had om dit te zeggen. De lezer zal zich herinneren, dat er pas weer een kabinetscrisis heeft gedreigd in Frankrijk door een combinatie van twee oorzaken* de wens van de M R.P. en de socialis ten om de verkiezingen uit te stel len en de fiscale politiek van de regering. Welnu op het hoogtepunt van deze crisis, toen de socialisten dreigden om, uit de regering te treden en het kabinet- Queuille te laten tuimelen, zou het plan opgekomen zijn om Herriot een nieuwe rege ring van een „Nationaal De mocratisch Front", dat wil zeg gen van alle anti-Gaullistische partijen, dus ook van de com munisten te laten vormen. Vol gens mijn gegevens zou Herriot hiertoe niet alleen bereid zijn geweest, maar zouden de com munisten zelfs al gelegenheid hebben gehad om aan te geven, welke ministeries zij wensten te bezetten (dat van binnen landse zaken was er niet, dat van economische zaken wel bij!) Dit plan is tenslotte getorpedeerd door de Quay d'Orsay ministe rie van buitenlandse zaken), die van zo'n herleving van het Front Populaire een hoogst bedenkelijke uilwerking vreesde op de Marshall hulp en op de aan de gang zijnde financiële onderhandelingen met dc Ver. Staten. Het gevolg hiervan is geweest, dat de partijen in kwes tie, de communisten incluis, een comnromis hebben gesloten, dat de veikTezingen tot het volgend voor jaar uitstelde en het voortbestaan van het kabinet-Queuille mogelijk maakte. Ziedaar de reële aanlei ding voor de uitspraak van De' Gaulle. Wanneer het werkelijk zo ge gaan is, wanneer de partijen van het midden in hun onmacht inder daad overwogen hebben om het volksfront te laten herleven, dan weet ik daarvoor maar één woord: ontstellend. Zodra de stuur lui van de „Derde Macht" de Scyl- la van De Gaulle alleen weten te omzeilen door hun schip op de Cha- rybdis van Thorez te pletter te laten lopen, .dan ziet het er wel heel triest uit met Frankrijk. 88888 trok reeds veel belangstelling Maandagavond om 10 uur stond al vast, dat dc Amsterdammers zich terdege bewust waren, dat 's mid dags de radio-autodienst van dc po litic zijn werk was begonnen. In de 10 uren dat deze wagens toen door dc straten surveilleerden, waren reeds 8 ruitjes van politicmelders onder baldadige handen gesneuveld. Via dc normale telefoon werd de centrale meer dan 60 maal voor niets lastig gevallen. Enkele Amster dammers meenden, dat zij via dit nieuwe nummer taxi's konden bel len. Een inwoner uit Apeldoorn, die een dagje over was. wilde eens even horen of het al werkte LUISTERVERGUNNING De directeur-generaal der P., T. cn T. maakt bekend, dat radioluis teraars, die in het bezit zijn van 'n luistervergunning met scriclctter E, deze van 5 tot en met 16 October in een postkantoor (geen post agentschap) moeten omwisselen. Gemeenteraadsverkiezin gen te Berlijn uitgesteld Dr. Fricdensburg, waarnemend burgemeester van Berlijn, heeft verklaard, dat de gemeenteraads verkiezingen niet op de vastgestelde datum van 14 November zullen wor den gehouden omdat de Russische autoriteiten alle voorbereidingen in hun sector hadden verboden. Of de verkiezingen Inter in de drie Westelijke sectoren alleen zouden worden gehouden, moest door de gemeenteraad beslist worden. Grote zwendel op een der Britse departementen? Op een niet nader genoemd Brits Departement is een grote zwendel nan het licht gekomen, die thans door Scotland Yard wordt onderzocht, zo meldt AFP. Volgens berichten ln dc conservatieve pers gnat het hier om een zeer ernstige zaak. In een groot aantal plaatsen inventariseert men nu voorra den ln magazijnen van particuliere fir ma's van gerantsoeneerde goederen of goederen waarop de regering contróle uitoefent. foestelk _J Een koopman aan dc Spaarndammer- dijk te Amsterdam vond tussen een partij aardappelen uit de IJ-polder een projectiel, vermoedelijk nog afkomstig van het munitiedepot dat daar ln Juli 191G in dc lucht vloog. Hij was zo on voorzichtig hot gevaarlijke ding weg te gooien en ligt nu ernstig gewond ln het Wllhelmlnagasthuis Op dc wieler baan te Ostende zijn Zaterdag cn Zon dag onder grote belangstelling stieren gevechten gehouden De New York Times, die in 1944 Roosevelt steunde, heeft bekend gemaakt nu dc cnndlda- tuur van Dcwcy voor het Amerikaanse presidentschap te zullen steunen. Volgens een volkstelling de eerste sinds 1930. telt België 8 150.000 Inwoners. De Ver. Staten hebben er thans 145 millioen. dc militairen, die bulten Ame rika dienst doen. niet meegerekend. Duitsland zet Zondag dc klok weer te rug Dan eindigt de zomertijd, maar de Duitse tijd blijft toch nog één uur vóór op de Greenwich mean time Volgens een verordening van het Brltso minis terie voor voedselvoorziening mag nie mand voortaan meer dan vl|f duiven bezitten Vele Canadezen hebben hun schecpspassagc naar Europa afgezegd „op grond van dc Internationale toe stand en de oorlogsgcruchtcn." Uit Hongkong wordt gemeld dat dertig per sonen zijn omgekomen bij een typhoon op het eiland Haian Schade, tien mil lioen gulden. Na een aanvaring tus sen een sleepboot en een vrachtschip op dc Hudson bU New York werden ne gen personen vermist. De Duitse ta- bnkskoning Philip Rcomtsmn. wiens sl- garcttcnfabriek voor dc oorlog een der grootste van heel Duitsland was. Is ver oordeeld tot tien millioen mark boete. H!| had eens. teneinde aan bepaalde be lastingen te ontsnappen. Gocrlng een douceurtje gegeven van twee millioen mark Chocolade, snoepgoed, eieren en andere levensmiddelen ziin in Oos tenrijk vrij. Dc Engelsen staan er ver steld van en vragen zich af hoe dat mogelijk is voor een land dat de oorlog verloor en bezettingskosten moet be talen. Waarom kan dat hier niet. vragen de Engelse kranten Dc plaatsclllkc autoriteiten van de twee Britse indu striesteden Bolton cn Huil hebben van het ministerie van binnenlandse zaken opdracht gekregen voorlopig het slo pen van schuilkelders te staken. Od de markt te Cairo zijn twee groepen handelaren In fruit slaags geraakt. Vijf doden, dertig gewonden 500 schoten en vijftig arrestaties. Weerbericht WEINIG WIND Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: Veranderlijke bewolking en daarmede samenhan gend van plaats lot plaats uiteenlopende nachttcm- PlaatselIJke orhlcndmJst met. overl- droog weer. Weinig Morgen overdag over het algemeen Iets hogere temperatuur 6 Oct. Hoog water te Rotterdam: le t(J 6 50 uur, 2e tij 18.57 uur. 1 D\ uiteenlopen) ft peraturen. w^Svjv]// ochtendmist V h2'v)/ Krns droog wind Moi

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1