DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Amerika doet een redelijk voorstel aan de Russen Wordt Franco erkend? Felle rede van Brit McNeil tijdens „atoomdebat" Wild-West in Veghel C Transjordanië als buur van Israel? BONNENLIJST Weer extra boter, en cacao N.-Franse steden zonder gas Eis levenslang1 tegen Duitser, die hand had in Silbertanne-moorden Zware havenbrand te Kopenhagen Gemaskerde bandieten sloegen postdirecteur neer Beuucht politieman uit Zeist komt Maandag vóór Verongelukte piloot leefde twintig dagen practisch zonder voedsel Ie kort .bestek J Donderdag 7 October 1948 Achtste jaargang, No. 1141 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Aanbod om Berlijn aan Grote Vier over te laten, mits de blokkade verdwijnt Drie sprekers, Philip Jessup voor Amerika, sir Alexander Cadogan voor Engeland en Alexandre Parodi voor Frankrijk, hebben gisteren in de Veiligheidsraad de Russische afgevaardigde Wisjinski laten horen, dat het Westen in Berlijn een politiek van „wij geven ons nooit over" zal blijven volgen. Maar Jessup deed tegelijk een redelijke oplossing voor de Berlijnse kwestie aan de hand door aan te bieden, de Raad van ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier over Berlijn te laten beslissen.... mits de blokkade van Berlijn wordt opgeheven. Wisjinski WISJINSKI BOOS OP DE PERS Als Wisjinski uit het Palais de Chaillot naar buiten komt. wordt hij gewoonlijk bestormd door een legertje nieuwsgierige journalisten. Zo ook gisteren. Maar een woedende Wisjinski schoof hen allersaai opzij, met de woorden: „Ik ben niet van plan iets te zeggen of naar iets te luisteren. Er is geen enkele correspondent die te goeder trouw is". Voordat hij in zijn auto stapte, stond hij echter zonder boosheid te praten met een correspondent. Maar dat was er een van het Russische persbureau Tass. „Zeer aannemelijk" zegt minister Sjertok Mosje Sjertok, de Israëlische mi nister van buitenlandse zaken, heeft te Parijs nogmaals gezegd, dat Is raël het verlies van de Negcb niet zou accepteren. Sjertok noemde het echter „zeer aannemelijk", dat het Arabische deel van Palestina aan Transjordanië zou komen, al geeft Israël de voorkeur aan een onaf hankelijke Arabische staat als na buur. Israël zou een verbond van twee souvereine Palestijnse staten goedkeuren, doch niet een federatie, zo zei Sjertok. Hij kondigde verder een verzoek van Israël om toelating tot de UNO aan. Een Democratisch lid van het Amerikaanse Huis van Afge vaardigden, dat te Parijs een onderhoud met minister Mar shall had gehad, heeft tijdens 'n bezoek laan Tel Aviv gezegd, dat Amerika spoedig zijn politiek van steun aan het plan van Ber- nadotte zou herzien en zich zou verzetten tegen afscheiding van de Negeb-woestijn van Israël. Voor het tijdvak van 10 t.m. 23 October 1948 zijn de volgende bonnen aangewezen: BONNEN VOOR BROOD EN VLEES 245 Vlees: 100 gram vlees (reeds aangewezen, geldig t.m. 9 Oct.) 284,286 Vlees: 100 gram vlees 285 Vlees: 300 gram vlees 287-1,287-2 Brood: 800 gram brood 288 Brood: 400 gram brood ALLE BONKAARTEN 289 Algemeen: 400 gram brood 290 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 291 Algemeen: 750 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 1500 gr. jam, stroop enz., of 750 gram ver snaperingen BONKAARTEN KA. KB. KC 810 295 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 296 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 297 Algemeen: 1 ei 298 Algemeen: 125 gram koffie 299 Algemeen: 50 gram thee 300 Algemeen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep B 309: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas B 310. C 311: 1 ei BONKAARTEN KD. KE 810 301 Algemeen: 125 gram boter óf margarine of 100 gram vet 302 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 303 Algemeen: 2 eieren 304 Algemeen: 450 gram huishoud zeep of 360 gram toiletzeep E 315: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kin derbiscuits TABAK- EN VERSNAPERINGEN- KAARTEN ENZ. QA. QB. QC 808 117 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enzof 400 gr. jam. stroop enz. 120 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gr. jam. stroop enz. BONKAARTEN ZA. ZB. ZC. ZD. ZE, MD. MF. MH 811 (büz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook S. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. De niet-aangewezen bonnen van strook 3 kunnen worden vernietigd. Op bon van 100 gram vlees weer 150 gram paardevlees Het C. D. K. deelt mede. dat met Ingang van Vrijdag 8 October de rantsoenwaarde van paardevlees weer van 125 op 150 gram gebracht wordt. Een bon voor 1Ö0 gram (rund)vlees geeft dus recht op 150 gram paardevlees. In de bonncnlijst. die op 21 Octo ber wordt gepubliceerd, zullen we der bonnen worden aangewezen voor cacao, en wel 50 gram voor houders van A. B en C-kaarten en 100 gram voor houders Van D en E-kaarten. Voorts wordt op die da tum een extra rantsoen vocdings- vetten (boter, margarine of vet) gegeven: 250 gram voor de leef tijdsgroepen boven de 5 jaar en 125 gram voor de overige leeftijdsgroe pen. zat wel in de zaal. maar nam niet aan de besprekin gen deel. Hij haalde een krant te voorschijn en ging zitten lezen. Tot veler verwondering was het Robert Lovett, plaatsvervangend minister van Buitenlandse zaken van Amerika, heeft voorspeld, dat de kwestie van de erkenning van Spanje door de Verenigde Naties waarschijnlijk in de huidige bijeen komst van (Je Algemene Vergadering in bespreking zal worden gebracht. Hij*vertelde, dat hij niet beschikte over juiste inlichtingen om uitleg ging te geven aan berichten in een Amerikaans blad Volgens deze be richten, die afkomstig waren uit de Franse hoofdstad, zou minister Marshall definitief aan Engeland en Frankrijk voorgesteld hebben, dat de in de algemene vergadering in 1946 aangenomen resolutie \*n nict- erkenning van Spanje, door de alge- mene vergadering zou worden her geen Russische krant en ook niet I r(^wln'U;n de communistische Humanité, 'li l'aic„n maar T o Pnru.tnira Kt-n Amerika hebben te kennen gegeven maar Le Populaire, het blad tan dat naar hun menjng dc verenigde de Franse socialisten. Na een mi- naties hun twee jaar oude beslissing nuut of tien zo te hebben gezeten, betreffende Spanje moesten vernie- begon hij ijverig aantekeningen te maken van de rede van Jessup, die betoogde: Dat Amerika elke maatregel zal treffen die nodig is om in Berlijn te blijven: dat Rusland zich er voor dient te wachten het geduld van Ameri ka verkeerd te interpreteren als een teken van zwakte; dat Rusland, door met wapen geweld te dreigen, in Berlijn een .daad van agressie' pleegt; dat de .luchtbrug' een symbool is van de wil tot vrede en tot elke prijs gehandhaafd zal worden; dat Amerika, zodra de blokkade van Berlijn zal zijn opgeheven, be reid is de raad van ministers van buitenlandse zaken over alle Duit se problemen te laten beslissen. De zitting begon twintig minu ten later dan de vastgestelde tijd, omdat Wisjinski 20 minuten te laat kwam. Men heeft de Russische gedelegeerde, dus alle tijd gegeven, de zitting in zijn geheel mee te maken. Uit het besluit van Wisjinski. in weerwil van zijn aangekondigd voornemen dc zitting te boycotten, toch zijn plaats in te nemen, mag worden opgemaakt dat dc Russen voornemens zijn. zwijgend het •wereldgericht' over hen aan tc horen en aan het eind in dc gele genheid te zijn, een veto uit tc spreken wanneer tot stemming zal worden overgegaan. De redevoeringen van Cadogan en Parodi. die in de middagzittin gen werden gehouden, ademden dezelfde geest als die van Jessup 's morgens had gedaan. Wisjinski zat met zijn Russische delegatie aan de raadstafel, 's Morgens had hij achter in de zaal gezeten. Een bijeenkomst van de stafchefs van de vijf landen der Westerse Unie werd Dinsdagmiddag in Lon den gehouden onder leiding van Lord Tedder. Generaal Kruis en generaal Doorman, die Nederland vertegenwoordigden, verlaten Whi tehall in Londen na afloop der conferentie tigen en mogelijk zal een vap die staten zulk een voorstel doen. Naar AFP uit Parijs bericht, heeft een woordvoerder van de Franse afvaardiging bij de Algemene Verga dering categorisch de berichten te gengesproken, volgens welke Mars hall aan Schuman zou hebben ver zocht de resolutie betreffende het terugroepen van de hoofden der diplomatieke missies in Spanje, m te trekken. In kringen, die in nauw contact staan met de Amerikaanse afvaar diging. wordt weer gezegd, dat het Spaanse vraagstuk tijdens een ver gadering van de delegatie is behan deld. De meerderheid van de Ame rikaanse afgevaardigden kantte zich tegen dergelijke stappen van Marshall bij de Franse en Britse ministers van buitenlandse zaken. In Britse kringen staat men hui verig tegenover een poging om deze, vroeger door de Assemblee geno men besluiten, in te trekken. Ook water reeds schaars door staking: Leden van de socialistische en christelijke mijnwerkersbonden in Noord-Frankrijk, die Woensdag op advies van hun vakbonden naar hun werk in dc mijnen wilden terugke ren, werden hierin verhinderd door communistische posters en moesten naar huis terugkeren. De commu nisten beheersen via de CGT onge veer vier vijfde van de georgani seerde arbeiders. De gevolgen van de staking in de mijnen doen zich in tal van steden reeds gevoelen: LiUe. Roubaix. Tourcoing en enkele andere steden waren reeds van gas verstoken, toen ook de electrische stroom-voorziening ^onregelmatig werd. Hier en daar komt reeds ge brek aan water. Robert Lacoste. dc minister van industrie en handel heeft per radio de stakers gewaar schuwd dat de regering de onder handelingen met de vakverenigin gen zou afbreken als de staking niet eindigt. De regering was bereid, „alle noodzakelijke maatregelen" te nemen. Ook andere streken van Frank rijk zijn in de greep A-an de sta kingsbeweging. Te Calais» legden Woensdag de spoorwegarbeiders het werk neer. Ook hun collega's in het departement Moselle gingen in staking en in Parijs rijden sinds Woensdagmorgen geen taxi's meer. nu de chauffeurs besloten hebben, voor onbepaalde tijd te staken. Aardbeving teistert stad in Perzië Een aardbeving in het Noorden van Iran (Perzië). die door Seismografen in uiteenllggcndc delen der aarde gere gistreerd werd. heelt de stad Mcsjed geteisterd, waar 200 personen zijn ge dood. duizenden gewond, en grote ra vage is aangebracht. Mesjed is de hoofdstad van dc Perzische provincie Khorasan. Het ligt ongeveer 80 K.M. van dc grens der Sovjet-Unie. Rauter getuige in zaak te Arnhem Niemand minder dan Paut*»i was Woensdagmiddag getuige in een zaak voor hpt Arnhemse Bijzondere Gerechtshof. waar een Duitse „Obersturmführer". A. B. H u h 1, terechtstond wegens zijn rol bij de zgn. „Silbertanne"-moorden. He-hl verstrekte wapens aan een aantal lieden, die in 1943 en 1944 te Apel doorn, Arnhpm cn Wageningen deze sluipmoorden op Nederlanders heb ben verricht. Te Wageningen viel dr J. B Boes in die dagen als slachtoffer. Rauter. als getuige gehoord, zei. lat i ii ;een voorstander was vai de Silbertanne"-actie en zich tot het laatste toe had verzet tegen de uitvoering van het desbetreffende bevel van de Führer" Feldmeyer had de actie echter we'fen door te zetten en toen kon Rauter niets an ders doen. dan haar zo veel moge lijk te benerken. De SD was belast met de scholing van de uitvoerders van de Silbertanne"-actie. die ook andere bezette landen bii wijze van represaille reeds was ingezet. Een scherp dispuut ontstond tus sen de procureur-fiscaal, mr. Fik- kert. en Ratster over de toelaat baarheid voleens oorlogsrecht van deze represaille De proeureur-fis- caal stond op het standount. dat waar de Silbertanne"-artin was pe. richt tegen het doodschieten van Nederlandse verraders eepn sprake kon zijn van reorésa'Mes volgons het oorlogsrecht. Hiertegenover delde Rauter dat ..ahknallen von Könfen der Verwaltung" een.on rechtmatige daad was. waartegen over andere onrechtmatige da den als represaille verantwoord zouden ziin. De procureur-fiscaal voerde daarna aan. dat een repré saille slechts verantwoord is als openlijke vjaarschuwing aan de vij and met onwettige daden op te houden. De anonieme sluipmoorden kan men bezwaarlijk zien als een openlijke waarschuwing. Pathetisch vroeg Rauter hierna aan de procureur-fiscaal of hij geloofde, dat hij, Rauter, moorden had begaan. De procureur-fiscaal antwoordde: „Ja. meer dan één." HuWl beriep er zich herhaaldelijk op, dat hij op bevel van zijn meer deren had moeten handelen. De procureur-fiscaal zei. dat verdachte niet uit eigen aandrift had gehan deld, maar als ondergeschikte van ziin suneriev.r Thomson Dit vrii- waart herh echter allerreinst. Hij heeft de details geregeld en de moorden zijn als het ware onder ziin toezicht geschied. De procureur- fiscaal eiste levenslange gevangenis straf. Lening voor Nederland van 95 mill, dollar De ECA. de Amerikaanse hulpverle ningsadministratie voor het buitenland, heeft zich bereid verklaard aan elf z.g. Marshalllanden leningen te verstrekken tot een totaal bedrag van 815 milltoen dollar Nederland krijgt hiervan 95 mil- lior-n dollar. Een bedrag van 50 militocn dollar gaat naar België cn Luxemburg gezamenlijk. Luchtlijn Amsterdam- Madrid-Biienos Aires op komst Het openen van een luchtlijn Amster- dam-Madrid-Buenos Aires Is het doel van besprekingen die mr H J. Span jaard cn mr L H. Slotcmaker met de Argentijnse regering zullen voeren over een luchtvaartverdrag tussen Argenti nië en Nederland. Een soortgelijk ver drag tussen Spanje en Nederland is reeds geparafeerd en wacht op onder tekening. Er zijn dit jaar veel bcukenootjes cn naar men zegt is dit een aanwij zing, dat het een strenge winter zal worden. Wij geven onze geheimen niet prijs, omdat wij allen Rusland vrezen" Engeland heeft gisteren de UNO bij monde van haar staatssecretaris Hector McNeil doen weten dat'de Westerse mogendheden aan de atoom bom en alle atoom geheimen vasthouden omdat zij allen Rusland vrezen. In een felle aanval op het Sowjet-blok en zijn afgevaardigden, ver telde de Engelsman aan de politieke commissie der UNO: „De Verenigde Staten en mijn regering en alle regeringen die het meerderheidsrapport (over de atoomenergie) getekend hebben, zullen de gegevens niet on voorwaardelijk overgeven cn de bommen en voorraden atoombrand stof vernietigen, omdat wij allen Rusland vrezen". Wie zou geen mogendheid vre zen die Estland, Letland, Lithauen. Roethenie, de Oostelijke helft van Polen, de Kocrillen, Noord-Sacha- lin cn eenzijdige verdragsrechten in Port Arthur heeft verworven? Een staat die verder Polen, Tsje- choslowakije, Bulgarije. Roemenië. Hongarije. Albanië en in elk geval tot voor kort ook Joegoslavië in haar macht had? Die opstand aanmoedigt in Griekenland en In donesië, het beleg voor Berlijn slaat, dagelijks Turkije en Perzië angst inboezemt, welks aanhangers pochen dat zij binnen elk Europees land een trojaans paard hebben en die aanzetten tot strijd in elk niet- zelfbesturend gebied en gedijen op ellende, honger en wanorde, waar toe zij aanstoken," aldus McNeil. „Dit zijn niet de gewaden van Brits vrachtschifi vernield De zwaarste havenbrnnd die dc Deen se hoofdstad Kopenhagen ooit heeft meegemaakt. Is daar gisteren uitge broken aan boord van het Engelse schip Takoradian. dat met een lading vnnoa. palmolieplttcn. rubber cn hout voor anker lag. Om elf uur brak de brand uit cn pas uren later kon de brandweer het vuur meester worden. De bemanning verliet het schip cn ging aan land om samen met havenarbeiders, toeschouwers en verslaggevers te hel pen. dc brand tc bestrijden. Later moest de kade zelfs worden ontruimd omdat men vreesde dat op het schip, waarvan •anden roodgloeiend stonden, een - ontploffing niet uitgesloten was. door een vred'VTiaker of de deugden van dat dc palmpittcn explosieve gassen een goéd nabuur", zo voegde hij hier aan toe. Indien de Russen ernstig naar overeenstemming streefden met hun nieuwe atoomvoorstellen van verleden week, dan moeten zij in duidelijke taal antwoord op drie vragen geven: 1. Zijn zij bereid om een doel treffend contróle-systeem te ac cepteren vóórdat een verdrag wordt ondertekend om de atoom bommen te vernietigen en te ver bieden? 2. Zijn zij bereid het Westerse contróleplan te aanvaarden als basis voor een conventie? 3. Zijn zij bereid om hun veto recht op te geven over de voorge stelde internationale atoomcon- tröle? McNeil zeide dat tenzij Rusland op deze vragen antwoord geeft, het nutteloos was om een sub commissie in te stellen die zou trachten een compromis te berei ken. Functie van (It.-) G.G. spoedig opgeheven (Van onze Haagse redacteur) De Uitvoeringswet welke moet volgen op art. 210 van de Grond wet en waarvan de Regering de tekst thans bespreekt met de Indo nesische delegatie zal, indien zij in de voorgestelde vorm wordt ge accepteerd, de functies van Gou verneur Generaal cn van Lt.-Gou- verneur Generaal opheffen. Verwacht wordt dat binnen zeer korte tijd dit wetsontwerp bij het parlement zal worden ingediend en men neemt aan dat met een week of acht dit ontwerp wet zal zijn ge worden. Dit betekent, dat dr. Van Mook over een maand of twee automatisch verdwijnt. Dr. Beel zal dan als eerste hoge vertegen woordiger van de Kr*>on naar Indo- ncsië gaan. Dr. van Mook is van dit voorstel op de hoogte gesteld en zal er niet meer over worden ge consulteerd. dreigden tc ontwikkelen. Vele hulzen- blokken in de havenwijk waren door de dikke rookwolken in volkomen duister nis gehuld. Brits ministerie van Handel fraudeerde Engeland wacht met spanning het resultaat af van een onderzoek door de politic van Scotland Yard. waar bij regeringsdepartcmentcn cn voor aanstaande zakenlieden zijn betrok ken. Men gelooft, dat dit onderzoek kan leiden tot een der sensationeel ste onthullingen van dc laatste ja ren. Het onderzoek betreft beweer de onregelmatigheden in de uitgifte van vergunningen door het minis terie van Handel voor goederen ter waarde van meer dan, 1 500,000 pond sterling. Rechercheurs pogen te we ten tc komen of vele firma's goede ren, die bestemd waren voor {le ex port. clandestien hebben mogen ver kopen. Men zegt. dat de directeur van een modemagazijn voor dames, de zaak aan het rollen hoeft ge bracht Hij zou aangifte hebben ge daan bij de politie nadat hij een aanbod had gekregen om 10000 pond sterling tc betalen voor zekere commerciële voordelen. Rapport over toestand in de Republiek Hef hoofdkwartier van het Neder landse leger te Batavia heeft ren rap port uitgegeven, waarin de militaire situatie binnen de Republiek Indonesië wordt besproken cn waarin dc Repu bliek op het ogenblik een beeld van communistische chaos wordt genoemd. Volgens United Press betekent dit on verwachte Nederlandse rapport een wijziging in het Nederlandse standpunt over dc ernst van dc situatie binnen dc Republiek. Enkele dagen geleden na melijk. gaf het hoofdkwartier van dc Nederlandse geheime dienst nog een verklaring uit, waarin buitenlandse persbureaux werden gelaakt wegens het feit dat zij teveel nadruk legden op de anti-communistische campagne van do Republiek. In deze verklaring werd gezegd, dat de communisten zwak cn gedesorganiseerd waren en dat zeer weinig strijd pla3ts vond. Inmiddels beschuldigen republikeinse kringen er de Nederlanders van. dat zij de communistische activiteit in dc Re- publick aangrijpen om zich van steun der V.S. te verzekeren, nu de Neder landse positie verzwakt Is door het succes waarmee de Republiek tegen de communisten is opgetreden. Clementie voor ter dood veroordeelde nazi's De minister van het Amerikaanse leger, Kenneth Royal heeft gezegd, dat een speciale legercommissie aanbevolen heeft de levens van 139 nazi's die ter dood veroordeeld wa ren wegens oorlogsmisdaden, te sparen. Onder de 139, die in de afgelopen lente uitstel van executie kregen, bevinden zich 17 man, die ervan beschuldigd zijn ongewapende Ame rikaanse gevangenen in Malmédy (België) te hebben gedood tijdens de slag in de Ardennen. Een stra'osfeervllegtulg zal pogen de televisieultzcnding van een honkbal wedstrijd te Boston te relayeren naar het Midden-Westen van de Verenigde Staten. (Van een eigen verslaggever) Dinsdagavond om ongeveer kwart over zeven hebben drie gemaskerde mannen een overval gepleegd op het postkantoor in Veghel. Zy dron gen de woning van de directeur, de 64 Jaar oude heer P a p i n g binnen en dwongen hem hun dc sleutels te geven van de brandkast. Daaruit roof den zU de pasmuntkas. de zcgelkas en de voorraad postzegels. bU elkaar voor een waarde van ongeveer 10.000. Ook namen zU verscheidene aan getekende stukken mee. Vóór z(l vertrokken sneden z(j de telefoonleiding door cn sloegen dc heer Paping tegen de grond. Per auto z(|n zU ontkomen. opgehouden tot het kontoor werd ge sloten. Zo hebben vermoedelijk ook ge weten. dat mijn vrouw en ik nllcen wonen, want de kinderen zijn allemaal getrouwd en een dienstmeisje hebben wij niet. Ook moet het hun niet onbe kend zijn geweest, dat mijn vrouw dik wijls 's avonds naar hot Lof gaat, want ic vroegen mU uitdrukkelijk, waar mijn vrouw was. Ik antwoordde, dat zo misschien naar dc kerk was cn daarom kregen dc rovers half acht zo'n haast. Dan gaat het Lof uit. Kennelijk wilden zc echte „keet" voorkomen. BU elkaar zijn zc ongeveer een kwartier in mUn huis cn In het kantoor geweest. Voor zU vertrokken hebben ze nog snel de telefoon stuk gemaakt. Toen Buit f. 10.000 aan geld en zegels De heer Paping, geen jongeman moer, heeft zich niet tegen de In dringers kunnen verzetten. Wel heeft hij. hoewel zeer geschrokken. B I zozeer zijn positieven bij elkaar kun- ncn houden dat h(j ons het volgende verhaal kon doen: „Ons postkantoor wordt iedere avond om zeven uur gesloten. Dan vertrekt namelijk de laatste post auto. Zeven minuten later waren alle vier ambtenaren en de acht be stellers naar huis gegaan. Ik had nog het een cn ander op te ruimen, maar om ongeveer kwart over ze ven draaide ik het licht uit in het kantoor en ging naar mijn woning, die door een gang met het kantoor Is verbonden. Ik had even bij de kachel gezeten om mijn handen tc warmen en ging daarna naar de keuken. Mijn vrouw was niet thuis, die was even voor zeven naar de kerk gegaan om het Lof by te wo nen. Nauweiyks stond ik in de keuken of de deur ging open cn drie kerels kwamen binnen. Ik draalde mij om cn ke?k in de loop van een groot legerpistool. „Handen op, of we schieten!" riep een van de mannen. Ik was zo verbouwereerd dat ik eerst niet goed begreep dat het „echt" was. „Vooruit man. Reef dc sleutels van de brandkast of we knallen Je neer", riep die ene vent weer Toen drong het tot mij door, dat Ik overvallen was. Ik zei tegen de dieven, dat Ik geen sleutels had. dat een der ambtenaren die altijd' mee naar huls nam. Maar hij schoen goed niet dc situatie bekend tc zijn. want hU duwde de loop van het pistool tegen mijn borst cn zei „JIJ hebt toch ook sleutels, geef op die dingen, want wc hebben niet veel geduld". Ik bekende toen, dat lk wel reserve sleutels had. maar niet wist waar die waren. „Zoeken", schreeuwde de vent. ..En gauw. want we schieten". Enffn, na wat zoeken vond ik dc sleutels Inder daad cn toen hebben de rovers dc brandkast open gemankt. Gelukkig had ik Juist die middag de hoofdkas afge dragen In 's-Hertogenbosch. zodat het bedrag, dat do kerels meenamen, niet zo heel hoog was. Maar natuurlijk was het nog te veell Zc staken de pasmunt- 'cas hij zich. de zegolkns en de voor raad zegels, die nog in het kantoor lag. BIJ elkaar misschien voof een waarde van 10 000.—. Verder namen zij nog een aantal aangetekende stukken nice. „De kerels moeten wel goed friet de situatie op de hoogte zijn geweest", vertelde de heer Paplng verder. „Het postkantoor is in een hulpgebouw ge vestigd het eigenlijke kantoor is weg gebombardeerd dat ongeveer 85 meter van de openbare weg ligt. Ach ter het gebouw is open land. Daar hebben de bandieten zich waarschijnlijk Klein meisje na beet van hond overleden Te Meppol slaagde een grote her dershond erin. zich van zijn ketting los .te maken. Het dier viel een 2 jarig meisje van de fam. Groenink aan. Het kind moest in het dlaco- nessenhuis worden opgenomen waarna het naar huis vervoerd werd. Haar toestand verergerde echter dermate, dat opnieuw opne ming in het ziekenhui?» gewenst was. Daar overleed de kleine aan haar verwondingen. De hond werd afgemaakt. sloegen ze mij neer en gaven me nog een paar trappen. Ik hield me maar be wusteloos, omdat Ik bang was, dat zo /.ouden schieten Een paar minuten la ter hoorde Ik een auto starten en daaruit maakte ik op. dat de dieven vertrokken waren. Toon heb ik do po litic gewaarschuwd". Hot schijnt, dat het signalement, dat Ik kon verstrekken, overeenkomt met dat van een paar kerels, die enige tijd geleden overvallen pleegden in Dcurne cn Tilburg. Later heb lk gehoord, dat cr voor zeven uur een onbekende auto op de weg bij het postkantoor heeft gestaan. Enkele mensen hebben toen nog ge ïnformeerd. van wie die wagen was. maar niemand wist het. Toen het Lof uitging hebben enkele kerkgangers do auto uit een zijpad zien komen cn weg zien rUdcn". Maandag zal voor dc Groninger kamer van het Leeuwarder byzon- dere gerechtshof terecht staan do 42-jarige voormalige onderluitenant der staatspolitie tc Zeist E. C. Drost. Hem wordt een groot aantal arrestaties en mishandelingen van Joden en andere Nederlanders ten laste gelegd. Zo heeft verdachte in 1913 veertien joodse personen in de gemeente Zeist gearresteerd cn aan de S D. overgeleverd Al deze per sonen kwamen in concentratiekam pen om het leven. In dc gemeente' Utrecht heeft verdachte voorts op de heer J. C. Marchand geschoten. Ook in het Noorden van het land heeft hy talrykc Nederlanders ver moord. Tachtigjarige tweeling te Waspik Op 13 October zullen de tweeling zusters Drika Pluym en Helena Pluym -te Waspik tachtig jaar wor den. Beiden verkeren in goede ge zondheid. Helena is gehuwd, Drika is ongetrouwd gebleven. KLM gaat extra vluchten op Batavia maken Teneinde de achterstand in tc halen, die is ontstaan b\j het ge- zinsvervocr naar Batavia in het ka der van gezinshereniging zyn 05 momenteel besprekingen gaande tussen het ministerie van overzeese gebiedsdelen en de K.L.M. om te ko men tot een serie extra vluchten naar Batavia. Het ligt in dc bedoe ling met ingang van half October iedere veertien dagen een drietal z.g. versnellingsvluchten van Am sterdam naar Batavia uit te voe ren. De Amerikaanse. Britse en Franse bezet tingsautonteitcn tc Beriyn hebben verklaard, dat zij aan het verzoek van de Berlijnse magistratuur om omstreeks 14 November verkiezingen te mogen or ganiseren. willen voldoen. Een Indonesische Dakota, bestuurd door een Amerikaanse piloot, met een onbekend aantal passagiers aan boord, wordt sinds 1 October boven Java ver mist. Met een gebroken been en bijna geen voedsel heeft de 37-ja- rige Amerikaanse pi loot James Alvey het twintig dagen in de bergen van Casper, Wyoming. VS. uitge houden. Hij werd Woensdag gered en naar het zie kenhuis in Casper over gebracht waar de dok toren zich over zijn sterke hart in het uit geputte lichaam ver wonderden. au zeiden, De laatste week had ik vliegveld te Caspcr. niets meer om te eten. Het vliegschema werd Hij was nog te zwak verkeerd begrepen cn om een gedetailleerd nas j.l. Zaterdag werd het toestel vermist ge meld. Het werd Maan dag ontdekt door een van de zeven militaire vliegtuigen, die aan het zoeken waren ge gaan. Dinsdag bereikte een reddingsploeg de plaats van de ramp en bracht Alvey naar Casper over. Hij is een boer uit Montana. verhaal te doen. doch kon al het volgende duidelijk maken: enige dagen had hij zich warm kunnen houden door stukken van het verongelukte toestel af te scheuren en in brand te steken. Als gevolg van zijn gebro ken been moest hij zich op handen en voe ten voortslepen. Ten- dat de patiënt zal her- slotte zette hij echter Alvey vertelde nog. stellen. het vliegtuig per onge- dat hij cr in geslaagd Alvey en zijn metge- luk in brand en Mitz- was zich naar een na zei Martin Mitzkus ver kus' lijk dat daarin bijzijnd riviertje te ongelukten twintig da- was achtergebleven, slepen om te drinken gen geleden met hun verkoolde. Overdag ging het nog, vliegtuig in de bergen. Het kleine vliegtuig doch 's nachts was het Mitzkus kwam hierbij verongelukte op 16 verschrikkelijk. Het om het leven. September in de woes- vroor iedere nacht. Alvey vertelde: Ik te Laramie bergen, vertelde Alvey die had wat candy repen dertig kilometer ten 'slechts dun gekleed zuiden van Casper, werd aangetroffen, kort nadat met be- Dinsdagavond begon 't stemming Denver was in de bergen te sneeu- opgestegen van het wen. Minister-president Droes treedt op al* filmacteur in „Thuis", een film speciaal vervaardigd voor uit Indonesië terug kerende militairen. Hij vertelt hun o a. van de bestendlftlngcn cn verbeteringen op sociaal gebied. De film geeft de spT- daten verder een beeld van hot Neder land. dnt'zlj terug zullen vinden. Een textielhandelaar In Dclden heeft In kort geding dc Staat der Nederlanden, de minister van Economische Zaken en dc directeur van ..Dlstcx" gedagvaard. Er was een proces verbaal tegen hem op gemaakt omdat hi| handelde zonder vergunning. Dc Dcldcnanr acht dit een „onrechtmatige overhoidsdaad" omdat volgens hem wel een vergunning aan wezig was. De Invoer van Nederland se bloembollen In Amerika Is thans od zijn hoogtepunt. De totale opbrengst zal waarschijnlijk R 7 mlllioen dollar be dragen. Tegen de Duitse leiding van het kamp Haren zal geen vervolging worden ingesteld Er werd niet „het onderste uit dc kan gehaald" en dus was dc leiding „vrij goed" Johnh Stercnborg. een 35-Jarlgc Nederlander Is door een Engelse rechtbank veroor deeld tot een Jaar gevangenisstraf en 100 pond boete HU had getracht zich zelf en 20.000.000anemonen bollen En geland binnen te smokkelen. De New I.ook heeft thans ook Moskof bereikt Op een onlangs gehouden modeshow waren de Jurken absoluut langer. Een sterk verband was gelegd met het Rus sische volkscostuum door veelvuldig gebruik van bontvcrslcrlngcn en kleu rige dessins Een chocoladefabrikant in Argentinië kreeg klachten, dat hij dozen met aangegeten bonbons aflever de Een scherpzinnig polltlcinspccteur nam afdrukken von de tanden van alle cmployó's vergeleek deze met de in drukken in de bonbons en kop twee snoeplustige fabrieksmeisjes arresteren. In een drukke straat van Parijs heb ben vijf rovers een bankier van twee mlllioen francs beroofd Douaneauto riteiten tc New York hebben Dinsdag avond een auto in beslag genomen, die naar Rotterdam verscheept zou worden en naar z.ij beweren Mexicaans goud ter waarde van 125 000 pond bevatte. Een half uur luchtalarm luidde Dinsdag In Tel Aviv het nieuwe Joodse jaar in. Duizenden wandelaars cn dc bezoekers op dc terrassen der café's doken de schuilkelders' in. Er werden echter geen bommen geworpen. bij me en rantsoeneer de me zelf op twee per dag en ik kwam daar twaalf dagen ver mee. Weerbericht NOG WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Koude nacht met wrlmg wind, plaat selijk nachtvorst cn hier en daar och tendmist. Morgen overdag: enkele overdrijvende wol kenbanken, maar lalor vooral In het Westen van het land toenemende bewol king Bijna overal droog weer en ongeveer dezelfde tem peratuur als vandaag. Zwakke tot ma tige wind, hoofdzakelijk tussen Oost cn Zuid. 8 Oct.: Zon op fi 52. onder 13.02 Maan op 14.20, onder 20 52.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1