DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Hervatting van overleg met Djogja op til Koningin Juliana reikt haar moeder de M.W.O. uit Grote vliegoefeningen van de Russen Rentetrekkers krijgen méér en tevens kinderbijslag „Laat de Sowj et-Unie tonen dat het haar ernst is!" Nieuwe Amerikaanse voorstellen aan beide partijen voorgelegd Atoomenergie met een schone lei Dode sprak nog na zijn dood... Franse regering wil troepen gebruiken Rijksverzekeringsbank werkt snel om bedragen te berekenen Vele militairen en burgers eveneens onderscheiden Wisjinski bleef antwoord schuldig Koeien geslacht... in het riet Vier toneelspelers en een kraai per jeep naar Indonesië vertrokken In kort Ibestek J yrijdag 8 October 1948 Achtste jaargang, No. 1142 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamschc Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Hervatting van de onderhandelingen tussen Nederland en de Repu bliek Indonesië schijnt op handen te zyn. Ter doorbreking van dc vijf maanden geleden ontstane impasse heeft de heer Merle Cochran, het Amerikaanse lid van de Commissie van Goede Diensten, bij beide par tijen voorstellen ingediend, die een goede kans zouden bieden op her vatting van het overleg. Volgens United Press zouden de voorstellen van Cochran lijken op het Australisch-Amerikaanse aan bod, dat in Juli werd gedaan en dat toen door de Republikeinen werd geaccepteerd, terwijl de Ne derlanders het afwezen. Een Ne derlandse woordvoerder heeft ge weigerd, commentaar te leveren op de verluide nieuwe voorsteUen, maar de Republikeinse regering heeft in een communiqué medege deeld dat nieuwe onderhandelin gen op handen zijn. Cochran heeft eind September zijn nieuwe voorstellen aan beide partijen doen toekomen. De Repu bliek had het grootste deel ervan aanvaard en voor de rest een voorbehoud gemaakt, zeiden Repu blikeinse kringen. De Nederlan ders zouden hun antwoord oor spronkelijk op 1 October hebben gegeven, maar nadien twee keer om uitstel hebben verzocht. Poerwodadi heroverd In de Republiek gaat de zuive ring van het terrein van commu nisten voort. De troepen van Djogja bezetten Donderdag het belangrijke communistische bol werk Poerwodadi in Noord-Soera- karta. Op de rebellerende troepen eenheden is via radio Djogja een beroep gedaan tot onmiddellijke overgave, willen zij zich niet aan de vernietiging prijsgeven. Doordat Patjitan thans in Repu blikeinse handen is, hebben de communisten geen gelegenheid meer, over zee te vluchten. Radio Djogja heeft bekendge maakt, dat er tijdens het tiendaag se communistische bewind te Ma- dioen meer dan duizend personen door de communisten zijn ont hoofd. Te Djoengoes zijn zestig mensen vermoord, onder wie vier meisjes. Herziening salariëring gemeentepersoneel Naar wij van bevoegde zijde ver nemen zal binnenkort van de mi nister van Binnenlandse Zaken een beslissing mogen worden tegemoet gezien omtrent de herziening der salarissen van de gemeentelijke secretarie-ambtenaren. Inmiddels heeft deze minister reeds na over leg met zijn ambtgenoot van finan ciën het door de commissie-Ubink uitgebrachte advies aanvaard, voorzover dit betrekking heeft op de salariëring van de gemeente secretarissen. Croquetjes oorzaak van vergiftiging? Het twee-jarig kind van een Amsterdamse drogist is waar schijnlijk ten gevolge van vergif tiging in een der Amsterdamse ziekenhuizen overleden. De drogist zelf en diens vrouw zijn ter obser vatie in het ziekenhuis opgeno men. Zij voelden zich onwel na het eten van croquetjes, die zij in een winkel hadden gekocht. Ook het jongste kindje een zuigeling is ziek. Het geval heeft de aan dacht van de afdeling volksge zondheid van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, omdat er vermoedens zijn op parathyphus. Breukelens weldoenster in ons land Mrs. Marguerite Salomon, de or ganisatrice van rit actie „Brooklvn adopteert Breukelen" arriveerde gisterochtend met de KLM uit New York in ons land. Zij is in Neder land de gast van de burgemeester van Breukelen, dr M. L. van Holthe tot Echten. Mevrouw Salomon heeft een oproep gericht tot de inwoners van Brooklvn, in het bijzonder tot de padvindsters en schoolkinderen, om goederen in te zamelen voor Breukelen. Zij heeft meer dan 32.000 kg bijeen gebracht. Slechte honigoogst Kon de honigoogst van het vorig jaar bevredigend worden genoemd, de honigoogst van dit jaar is zonder meer slecht. Wel werd in het voor jaar in de kleistreken, waar veel koolzaad werd verbouwd, een be hoorlijke honigojSbrengst verkre gen, doch de vruchtbomenbloesem leverde in het Zuiden van het land slechts een matige honigoogst en in de overige delen van het land zo goed als niets op. De totale op brengst aan voorjaarshonig kan dan ook niet hoger worden geschat dan ca. 200.00 kg. „De Duitse Republiek" Een commissie van de Duitse constituerende vergadering te Bonn heeft besloten dat Duitsland in de toekomst „de Duitse republiek" en niet „de federale republiek" ge noemd zal worden. Het besluit werd genomen, nadat Jakob Kaiser, de vroegere leider van d« christen-democraten in de Oostelijke zone, die door de Sov jet-autoriteiten als zodanig werd ontslagen, betoogd had, dat het woord „federaal" in dit verband geen betekenis had voor de mensen in Berlijn en de Oostelijke zone. De naam „Deutsches Reich" werd verworpen, wegens de „nationalis tische en mythische associaties". Men zal nog eens helemaal op nieuw beginnen met de atoom energie. De Russische afgevaardig de Jacob Malik heeft gisteren in de politieke commissie van de UNO voorgesteld om het werk, dat de commissie voor de atoomenergie twee jaar lang heeft verricht, ge heel terzijde te schuiven en „wat frisse lucht binnen te laten". Na enige meningsverschillen omtrent de procedure waarbij al weer pro pagandistische stokpaardjes werden bereden, kwam het voorstel in stemming en het werd met 47 tegen nul stemmen en 5 onthoudingen aangenomen. Er zal dus nu een subcommissie worden gevormd, die alle ingediende voorstellen moet coördineren en een resolutie moet opstellen, waarbij de commissie voor de controlecommissie gemach tigd wordt weer te gaan werken voor het opstellen van een over eenkomst. Een jaar voor moord op echtgenoot Het Arnhemse gerechtshof heeft gisteren uitspraak gedaan In de zaak tegen de 29-Jarige W. H., die in de nacht van 4 Juni 1947 te Putten een dodelijk schot uit een pistool loste op haar echtgenoot, de 38-ja- rige reserve-officier R. B. D. De procureur-generaal had bij de behandeling van de zaak in tweede instantie drie jaar gevangenisstraf geëist met aftrek. Het Hof heeft verdachte veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek (onge veer 6 maanden), overwegende dat het 't standpunt van verdachte, dat zij het niet heeft willen doen. niet kon delen. Het Hof kan niet aanne men, dat hier sprake is geweest van een ziekelijke storing, wel ech ter, dat de wil van verdachte onder invloed van alcohol is geweest. Zij heeft zich echter vrijwillig in deze toestand gebracht. De behandeling, die verdachte in haar huwelijk van haar echtgenoot heeft moeten ondergaan, maakt het haar ten laste gelegde misdrijf ver klaarbaar, en er is alle reden tot clementie. Het Hof kan echter niet meegaan met de mening van ver- dachte's raadsman, dat zij met een voorwaardelijke gevangenisstraf voldoende zou zijn gestraft. Aardappelen in Bizonië niet meer op bon Aardappelen vallen sinds Donderdag ln de Brits-Amerikaanse zone van Duitsland, niet langer onder de distri butie. Dit Is voor het eerst sinds de bezet ting, dat de Duitsers in staat zullen zijn onbeperkte hoeveelheden van dit volks voedsel te kopen. Ongeveer tweeduizend vrienden, bekenden en nieuwsgierige toe- schouwers waren te Richland Cen ter in de Amerikaanse staat Wis consin bijeen op de begrafenis van Enoch Jewel, een 86-jarige vrijge zel, die Zondag is overleden. Op de begrafenis hoorden zij zijn stem op een gramofoonplaat de volgende woorden zeggen: „Ik zeg u allen goede dag tot wij elkaar weerzien daarginds"Wilt u allen opstaan als ik het Onze Vader bid." De overledene had een preek op platen laten opnemen, om deze af te laten draaien op zijn begrafenis. Hij schreef ook zijn eigen overlij densbericht en koos zelf dc inscrip tie op zijn grafsteen. Tevens zocht hij zijn grafgebeden en begrafenis- muziek uit. Invloed van staking wordt steeds meer voelbaar In een speciale bijeenkomst heeft het Franse kabinet maatregelen voorbereid, om Indien nodig, door middel van troepen de werkzaam heden in 13 grote en vitale hoog- ovenbedrijven te beveiligen en voortgang te doen vinden. Deze be drijven bevinden zich in het Noor delijk steenkoolgebied. In zes van de hoogovenbedrijven in Noord-Frankrijk is de productie weer op gang; in de andere zeven brandt ook reeds vuur in de ovens. Plaatselijke technici zeiden, dat als de ovfens gedoofd werden, sommige industrieën, die gas gebruiken, voor maanden zouden zijn lamgelegd. De vier dagen oude staking van de 320.000 mijnwerkers wordt meer en meer voelbaar in Noord-Frank rijk. Een vermindering van rant soenen. teneinde de kolenvoorraad intact te houden, wordt overwogen. Stakende Franse spoorwegman nen hebben het station te Chalons- sur-Marne, halfweg Parijs-Straats burg. bezet. Op het Parijse eindstation Gare de l'Est, kwamen de treinen twee uur te laat aan. Verdere vertragin gen werden niet uit de hoofdstad gemeld. De Parijse spoorwegen deelden officieel mee: „beroering heerst ook op het station te St. Nazaire, in Angers en een aantal andere sta tions in het Westen, maar de trei nen lopen normaal". Weer smokkelcomplot jj ontdekt Nu in Twente..! Weer zijn rijkspolitie en douane recherche er in geslaagd een om vangrijk smokkelcomplot, dat in Amsterdam zijn uitlopers had, te ontdekken en op te rollen. Ditmaal was het een complot, dat zijn hoofdkwartier in een boerderij nabij Enschedé had en dat zich bezig hield met het smok kelen uit Duitsland van nagelgar nituren, verscheidene soorten scha ren, schakelaars en dergelijke za ken in ruil voor koffie en levens middelen, die eveneens clandestien naar Duitsland werden vervoerd. De hoofdman in deze zaak is de landbouwer L. Sch. uit Ensche de, een oude bekende van de dou ane-ambtenaren. Voorts zijn reeds gearresteerd de winkelier H. M. uit Amsterdam, een commissionnair E. K. en vijf zakenlieden uit Twente. Volgens de gevonden papieren zou sedert 1946, toen de mannen met deze smokkel begonnen, voor een bedrag van f 150.000 aan goe- dere uit Duitsland ons land zijn binnen gebracht. Het vermoeden bestaat, dat dit bedrag slechts een deel van de goederen dekt en dat er dus voor aanzienlijk meer „ge ïmporteerd en geëxporteerd" is. Enkele groepen mogen direct aanvragen Het bestuur van de Rijksverze keringsbank deelt mee: Ingevolge dc wet tot aanvulling van renten krachtens de invalidi teitswet en de kinderbijslagwet voor invalidlteits-, ouderdoms- en wezenrentctrekkers. zullen de toe slagen, die zijn verleend op de we zenrenten krachtens de invalidi teitswet en op de Invalidlteits- en weduwenrenten, krachtens deze wet van rentetrekkers, die in de maand October 1918 de 65-iarigc leeftijd nog .niet hebben bereikt, met In gang van 1 October 1948 worden vervangen door de toeslagen en kinderbijslagen, bedoeld in de nieu we wetten. De Rijksverzekeringsbank staat thans voor de taak om van alle rentetrekkers na te gaan of zij recht hebben op ver hoging van het uit te betalen bedrag. Uiteraard zal dit niet ln enkele maan den zijn beslag kunnen krijgen, al wordt aan de uitvoerng reeds hard ge werkt. Alle belanghebbenden komen aan de beurt en leder krijgt het hem toekomende bedrag uitgekeerd vanaf 1 October 1948 Brieven, waarin wordt aangedrongen op afdoening van bepaalde gevallen, hebben geen nut en worden onbeant woord gelaten, omdat het voeren van correspondentie over dergelijke geval len de gang van zaken zou vertragen. Een uitzondering moet worden ge maakt voor dc volgende groepen: Hiermede sla ik U tot ridder in de Militaire Willemsorde", zei Konin gin Juliana tot prinses Wilhelmina nadat zij haar het oranjelint had omgehangen. a Dc Invalidlteits- en ouderdojns- rentctrckkers krachtens de Invaliditeits wet die in hun gezin kinderen hebben ln de leeftijd van 16 tot en met 20 Jaar. die nog het dagonderwijs volgen aan een Inrichting voor algemeen vormend of vakonderwijs: b Dc vertegenwoordigers van zulke kinderen als die alleen op grond van hun leeftijd geen wezenrenta krachtens de Invaliditeitswet en/of een der ongevallenwetten (meer) hebben: c. De vertegenwoordigers van kinde ren. die voor hun wezenrente krach tens de Invaliditeitswet ccn afkoopsom hebben gekregen, zowel als deze kin deren Jonger dan 16 Jaar xUn. als wan neer ze 16 tot en met 20 Jaar zijn en nog dagonderwijs als bovengenoemd volgen; d. De ouderdoms- en lnvalldltelts- rentetrekkers krachtens dc Invalidi teitswet. die op 1 October 1948 65 Jaar of ouder waren en ln hun gezin kinde ren hebben, Jonger dan 16 Jaar; c. De weduwen, die ln de mannd October 1948 dc 65-Jarlge leeftijd nog niet hebben bereikt en die ln het genot zijn van een weduwenrente krachtens de Invaliditeitswet. Indien zij kinderen. Jonger dan 16 Jonr, dan wel schoolgaan de kinderen, ouder dan 15 Jaar in haar gezin hebben, tenzij deze kinderen ln het genot zlin van een wezenrente. De belanghebbenden, bedoeld ln de punten a tót en met d. dienen bil de RHksvcrzekeringsbank te Amsterdam ccn aanvraag om kinderbijslag ln te dienen onder vermelding van de volle dige naam en geboortedatum van de betreffende kinderen Wtl merken hier bij op. dat de uitbetaling van kinder bijslag voor kinderen van 16 tot cn met 20 jaar zal geschieden na het verstrij ken van ccn kalenderkwartaal over de dan afgelopen drie maanden cn wel voor elk kind apart. De weduwen, bedoeld in punt e kun nen vopr zichzelf een gezlnstocslag aan vrager» bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam. Deze Instelling zal alles doen. wat zij kan om allen zo spoedig mogelijk te helpen. Laat ieder dus zijn beurt af wachten. Op de grote Sonsbeek-weide te Arnhem heeft koningin Juliana Donder dagmorgen een groot aantal onderscheidingen uitgereikt. Het is een groots militair schouwspel geworden dat de duizenden Arnhemmers, die een plaatsje rond de weide konden veroveren, nog lang in herinnering zal blijven. De uitreiking van de onderscheiding in de Militaire Willems orde le klasse (Grootkruis) aan prinses Wilhelmina der Nederlanden verleende een zeer bijzonder karakter aan deze gebeurtenis. Reeds vroeg arriveerden tal van autoriteiten op de grote weide, waarvan links naar rechts man schappen van het Koninklijk Ne derlands Indische Leger, een com pagnie adelborsten, een compagnie matrozen, een compagnie mariniers en van alle onderdelen der land en luchtstrijdkrachten stonden op gesteld. Tot de aanwezige autoriteiten be hoorden onder meer: mr. J. R. H. van Schalk, minister van Verkeer en Wa- Verbitterd ontwapeningsdebat Het debat over de ontwapening is begonnen. Wisjinski heeft in de politieke UNO-commissie zijn voorstel tot ontwapening-met-een-derde van de grote mogendheden toegelicht en hij deed die toelichting ver gezeld gaan van een peroratie over de aggressiviteit van de Westelijke mogendheden. Maar Hector McNeil, die hem namens Groot Brittannië te woord stond, was minstens 7.0 fel en in een rede. waarin hij zich herhaaldelijk een kwartslag omdraaide en regelrecht het woord tot de links naast hem zittende Rus richtte, vroeg hij hem tekst en uitleg over de gestegen oorlogsuitgaven op de Russische begroting van de laatste jaren. Scherp was de aanval van Wis jinski: de atoombom was een aan valswapen, „dus" het Westen had aanvalsplannen; de Westeuropese Unie was een aanvalspact; Bevin had citaten van Lenin uit hun ver band geri\kt, want Lenins werk zou doortrokken zijn van de geest van internationale samenwerking; het in 1927 bij do Volkenbond ingediende Russische ontwapeningsvoorstel was onbehandeld gebleven en dat had geleid tot München en Hitier; en Afweer knalde in de luchtbrug Echte brisantbommen gebruikt Russische vliegtuigen hebben gisteren de grootste luclitmanoeu- vres in het gebied van Berlijn ge houden sinds de luchtbnjg-actie der Westelijke vliegtuigen begon. Sowjet-autoriteiten brachten het voornemen tot deze oefeningen ter kennis van hun Westelijke colle ga's, toen de vluchten reeds aan de gang waren. Vliegtuigen zouden elkaar, vol gens het Russische programma, in de lucht bestoken, afweergeschut zou in actie komen, parachutisten zouden worden neergelaten en bommenwerpers en jagers zouden in formatie en individueel vluch ten maken. Britse piloten delen mee, dat de Russen oefeningen met op scherp gestelde bommen in hun zone heb ben gehouden: een der piloten zei dat hij Russische bommen had zien ontploffen ongeveer 20 km. ten Noordwesten van Berlijn in de Sowjetzone, maar officieren van de RAF weigerden hierop com mentaar te leveren. Amérikaanse en Britse autori teiten hebben bij de Russen heftig geprotesteerd tegen deze luchtac ties. De vluchten werden uitge voerd voordat zij waren aange kondigd hetgeen een. schending betekent van de viermogendheden bepalingen inzake de luchtveilig- heid. Ook is geprotesteerd tegen het gebruik van kanonnen, omdat dit gevaar oplevert voor de vlieg tuigen in de „luchtbrug". B-29's De Russen hebben gisteren ook luchtmanoeuvres gehouden bij de stad Erfurt, waarop een schijnaan- val werdóofldernomen door vijftig tot tachtig Russische bommenwer pers. De toestellen hadden vier motoren en volgens ooggetuigen geleken zij uiterlijk op de Amerikaanse Su perforten van het type B 29. Men hoorde echter betrekkelijk weinig motorgeronk, zodat wordt aange nomen, dat de Russische bommen werpers worden voortbewogen door straalaandrijving. nu was er wéér oppositie tegen het Russische ontwapeningsplan Maar scherper was het verweer van McNeil. Hoeveel geeft de Sow- jet-Unie eigenlijk aan bewapening uit? was ;.ijn telkens terugkerende vraag. „Hoeveel was het in 1937, mijnheer Wisjinski? Twee procent van de begroting, vijf procent, tien procent?" Maar de Rus keek niet op en zweeg. En McNeil, zich weer lot de vergadering wendénd. zei, dat het 17 K procent was geweest, maar dit. bedrag was steeds gestegen en in 1948 stond er voor ruim 66 milliard roebel aan oorlogsuitsaven on do Russische begroting McNeil, die bii wijlen in zijn opwinding struikelde over zijn woordm. zei: „Wisjinski weet tot op de laatste nennv precies wat het Verenigd Koninkrijk uitgeeft voor bewape ning. hoeveel manschappen we heb. ben, hoe we -.e opleiden, wat voor wapens ze gebruiken en waar zp zich bevinden; maar kan iemand ons met enige zekerheid vertellen waar de manschappen van de Scw- jet-Unie z.ijn gestationncerd. hoe veel het er ziin. cn hoeveel er voor wordt uitgegeven?" En weer draaide de Brit zich naar zijn linkerbuurman toe en zei od hartstochtelijke toon: „Wat ik vraag is een serie voor stellen. die de volken ervan zul len overtuigen, dat het de Sow- jet-Unic ernst is. en dat zij niets te verbergen heeft!" Vandaag komen de politiek? com missies niet bijeen omdat er een plenaire zitting van de algemene vergadering wordt gehouden. Er moeten drie nieuwe leden worden eekozen voor de Veiligheidsraad, daar België, Columbië en Syrië 31 December zullen uittreden. Noor wegen, Cuba en Turkije worden ge acht de meeste kansen te hebben op de vrijkomende zetels. De verkie zing vereist een tweederde meer derheid. Ook in de economische en sociale raad moeten nieuwe leden worden gekozen. De Nederlandse zetel in dit college zal vermoedelijk na 1 Januari worden ingenomen door een Belgische gedelegeerde. terstaat nl. en dc minister van Oorlog cn Marine a I mr. W. F. Schokking. ko lonel Van Gullk namens de minister van Overzeese Gebiedsdelen, generaal b.d. H. G. Winkelman, luitenant-admi raal C. E. L. Hclfrich, schout bij nacht J. J. L. Willlnge, generaal-majoor C. Giebel, generaal-majoor b.d. H. Koot. luitenant-kolonel W. C. Maas. vlec-ad- mlraal Rost van Tonningen, en tal van burgerlijke autoriteiten, onder wie- de commissaris der Koningin ln Gelder land. jhr. Quarles van Üfford. Precies om 11 uur arriveerden ln een gesloten auto HM. Koningin Juliana, prins Bcrnhard en prinses Wilhelmina, toegejuicht door do duizenden dlo langs de weg stonden. Koningin Juliana cn prins Bcrnhard Inspecteerden In een open auto de aan getreden troepen. Prinses Wilhelmina had Inmiddels plnats genomen op het plankier voor de eretafel, naast de an dere tc onderscheiden ridders der mi litaire Willemsorde. ZIJ onderhield zich daar met dr. Vceneklaas uit Utrecht. De ban werd geopend met tromgerof fel en een trompetsignaal. Koningin Ju liana hield een korte toespraak, waarin zij 0 m. zei: „In tijden van grote nood wist prinses Wilhelmina der Nederlanden de wil van het volk te sterken en door te zetten op een zodanige wijze, dat het volk haar de erenaam gaf van de „Moeder des Vaderlands". Het gaf Hare Ma. jestelt grote voldoening, dat door dc uitreiking onderscheiden wor den. zowel de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht, het Ko ninklijk Nederlands-Indische Leger, de Luchtstrijdkrachten, dc Koopvaardij, het binnenlands verzet cn dc Inlichtin gendienst ln vijandelijk gebied „Ons pehele volk ls trols op hen. Wanneer, wat God verhoede, ooit de Nederlan- dprs in dezelfde omstandigheden zou den komen te verkeren, dan zal hun gedrag en opoffering een lichtend voor beeld ziin," zo besloot de Koningin Haar rede. Koningin Juliana las daarna de be lofte voor. die afgelegd wordt door de nieuwe ridders Militaire Willemsorde. Prinses Wilhelmina en de andere rid ders antwoordden „Zo waarlijk helpe mij God almachtg.'" Daarna begaven de Koningin en Prins Bcrnhard zich naar voren. Koningin Juliana hing prinses Wilhelmina het oranje lint met blauwe strepen om be horende bij het Grootkruis in de rid derorde le klasse M.W.O. en gaf haar vervolgens de ridderslag op de linker schouder. Zowel de Koningin als Prins Bcrnhard verrichten vervolgens deze symbolische handelingen op dc-zelfde wijze bij de andere nieuwe ridders. Benoemd tot ridder der le klasse (grootkruis) der Militaire Willems orde: prinses Wilhelmina. Benoemd tot ridder der 4e klasse der Militaire Willemsorde: de oud stuurman ter koopvaardij B. B. Bakker te 'sGravenhage, kolonel W. Ch. J. M. van Lanschot te Vught, ritmeester G. A. van Bors- sum Buisman te Wassenaar, kapi tein H. G. de Jonge te 's-Graven- hage, res. le luitenant M. J. Knot tenbelt te. Londen, de heer C. P. van den Hoek te Werkendam, de heer J. de Landgraaf te Sliedrecht en dr. G. M. H. Veeneklaas te Utrecht. Verdere onderscheidingen zijn om.: Het bronzen kruis aan rcs. 2e luitenant KNIL L. F Abc)], te Utr. Abell hoeft zich onderscheiden in de strijd tegen Japan ln 1942 G Bonauvrie, soldaat te Utrecht (Br leeuw); J. Smits, soldaat, le kl te Gorinchem (Br. kruis). G. W. Rakebecn, korporaal, te IJzcndoom, (kruis v verdienste); P de Jong sol daat te Culemborg. (kruis v verdien ste); I. A M. Schmutzer, burger tc Utrecht, (kruis v verdienste Slachters na spannende jacht gegrepen De rijkspolitie in Diemen en Muiden heeft twee clandestiene slachters, die op geraffineerde wijze te werk gingen, in de nacht van Woensdag op Donderdag op heter daad betrapt. Bij het patrouilleren langs dc Diemerzeedijk ontdekten de poli tiemannen twee Amsterdammers, die zich op zeer verdachte wijze langs de waterkant ophielden. Te zamen met de jachtopziener Boel- houwer. besloten zij een nader on derzoek in te stellen. Bij hun nade ring namen de mannen evenwel de vlucht in het riet en het kostte dc grootste moeite in het donker, in deze verlaten streek, de beide vluchtelingen in het oog te houden. Het gelukte echter het tweetal te omsingelen en na een korte worste ling le overmeesteren. Zij bleken de gebroeders Z. uit Amsterdam te zijn. Later deed dc politie een on verwachte ontdekking. In het riet langs l?et water, juist achter de dijk, was een volledig uitgeruste clande stiene slagerij ingericht. De man nen waren gestoord bjj^ het slach ten van twee koeien. Sporen wezen er op, dat daar in de afgelopen nachten minstens tien koeien moe ten zijn geslacht en vandaar naar Amsterdam zijn getransporteerd. De Japanse coalitieregering heeft bij generaal MacArthur haar ontslag ingediend. Aanleiding tot dit besluit is een financieel schandaal, waarbij een der vice-premiers is betrokken. Hoewel de minister reeds in Juli ont- Islag heeft genomen, stelt de regering zich toch mede aansprakelijk voor het gebeurde. Een menigte op het Plein ln Den Haag. Vele politiemannen voor het handhaven van de orde. Op de trappen van het statige gebouW van de Hoge Raad dc koninklijke militaire kapel, die haar klanken ln de Haagse binnenstad stort. Op het Plein voor de trappen een jeep met aanhangwagen, volgela den. Daaromheen hoge militaire autoriteitendc heren C. E. L. Hclfrich, luitenant-admiraal b.d., mr. H. J. Kruis, luitenant- generaal, chef van de ge nerale staf. In hun gezel schap mr. J. Visser, direc teur van het protocol. Vele bekende gezichten van de wereld van het to neel: Cees Laseur, de bin nenkort jubilerende Paul Steenbergen, Coba Kel- llng en anderen. Een gro te groep belangstellenden voor de trappen van het gebouw van de Hoge Raad. Druk, beweeglijk. pratend, afscheid nemend. Omhelzingen, handdruk ken. kussen. Journalisten, fotografen, filmers en een radio-re porter. Dit beeld leverde gister middag om 4 uur het Haagse Plein op. Een enigszins ongewoon beeld voor een vertrek van vier jonge tonelisten en een tamme kraai, die gisteren startten per jeep en door Belgic, Frankrijk. Spanje, Noord-Afrika, de Sahara cn de Congo naar Zuld- Afrika reizen, om vervol gens per schip vla Colom bo, Singapore naar Ba tavia te gaan. ZIJ de vier jonge ac teurs gaan er spelen voor de troepen in Indo nesië, tn Niwin-verband Maar alvorens zij er zul len optreden, zullen zij tijdens hun reis naar Zuld-Afrika hun liedjes en grapjes laten horen en zien. Want er moet op die tocht geleefd en verdiend worden. De Jeep, die a! vol ls. wordt nog voller geladen; benzine, een doos gebak jes. Haarlemse meisjes, een kleine mascotte, een kaart met zandvormpjes... Er wordt een groot In gebonden logboek in blauw leder te voorschijn gehaald: 4+1 staat er o.m. op de omslag. Luit.-ad miraal Helfrlch levert dc eerste bijdrage; „Een goe de reis. een succesvol op treden. groeten aan allen in dc Oost en een behou den thuiskomst." Lult- generaal Kruis vult het aan: „Een belangrijke missie. Goede reis." Dc vier jonge acteurs. Hans Kaart, Bill van Dij ken, Wim Hart en Jack KelLing, welke laatste zich ccrgistcr nog ver loofde, nemen afscheid. Even ls het stil. Het Wil helmus klinkt. Dan zet de jeep met de vier acteurs en de tamme kraai (ln een klein kooitje) zich in beweging. Lichting 1946 deels met groot verlof Naar het A.N.P. van bevoegde zijd«? verneemt, zal een deel van de dienstplichtige soldaten le klasse en soldaten van de lichting 1946 per 1 November met tiroot verlof gezonden worden. Het betreft hier militairen behorende tot de terri toriale troepen die opgekomen zijn vóór 1 Mei 1947. Voor militairen, die in Indonesië dienst doen, geldt deze regeling dus niet. Dodelijke ongelukken Gistermiddag gebeurden In Amster dam twee dodelijke ongelukken. Om streeks 3 uur probeerde een 44-Jfcrlge vrouw in de Transva&Istraat van de ve randa van haar buren op dc veranda van haar eigen huls over te stappen. ZIJ maakte daarbij gebruik van de uit stekende arm van een droogrek. die afbrak. Zij viel naar beneden cn was op slag dood. Ongeveer 1V& uur later raakte een 4- Jarlg jongetje uit de Bnetostraat op de hoek van Granldastraat en de Lccuwen- dalerswcg onder een achteruitrijdende vrachtauto, geladen met balen cement, het Jongetje werd dodelijk gewond. Het Nederlandse circus ls volgens de bekende filmregisseur, prof. dr Harald Bralt dc meest geschikte omgeving voor een circusfilm, die hij van plan Is vol gend jaar tc maken. Prof Bratt ver toeft ln ons land en heeft rced6 een bezoek gebracht aan circus Mlkkenle, dat ln zijn film de hoofdrol zal spelen. Een fabriek te Veghcl gaat vloerbe dekking maken volgens een nieuwe vin ding. Het product bestaat uit gevloch ten stroken fineer en ls tengevolge van een speciale behandeling met plastiek aan geringe slijtage onderhevig Een kudde van 120 schapen die bij het gra zen de grens overstak tussen dc Britse en de Sowjetzone, heeft een nieuw grensprobleem geschapen. Onderhande lingen over dc terugkeer der kudde hebben nog geen resultaten opgeleverd. Ik verlang naar geen van mlln belde vrouwen terug, verklaarde een 38-Jarlge Londenanr Woensdag toen hij wegens bigamie terecht moest staan. Hij was ln 1945 getrouwd met een Jonge dame uit Bergen op Zoom cn eerst ln 1947 van zijn eerste vrouw gescheiden. 13 Eskimo's van het kleine eiland Arctic zijn nog niet teruggekeerd van hun jaarlijkse Jacht Men vermoedt dat zU door de Sowjetautorltelten worden vastgehouden wegens „konnlsdbmlng van de militaire verdediging van Sibe rië De Amerikaanse fllmspeler en zanger Bing Crosby heeft de autoritei ten toestemming gevraagd om aan de Amerikaanse westkust drie televisiesta tions tc houwen voor zakelijke doelein den. In Amerika Is een aardbeving waargenomen, volgens de waarnemer was het ccn „typisch Japanse". Een Brits medisch tijdschrift maakt melding van het geval van een kaalhoofdige, die zijn haren terugkreeg nadat hij een eigen huls had gevonden Voor dien woonde hll bij zijn schoonmoeder in! In Portland ln de Ver Staten heeft een vereniging van gehcelonthoudsters erop aangedrongen al degenen, die be trokken zijn bij de fabricage van drank, wijn of bier. uit openbare ambten te weren i> Dc Indische spoorwegpolitie heeft binnen vier dagen alleen op de Hjn DelhiAmbala zeshonderd perso nen gearresteerd die zonder kaartje reisden. De Brltsehe minister van Volksgezondheid heeft gezegd dat dc Engelsen van de nationale gezondheids dienst een ..spaarzaam" gebruik moeten maken wil hll niet mislukken. Moppe raars vragen zich af of in Engeland binnenkort het „ziek worden" ook al wordt gerantsoeneerd. Weerbericht AANHOUDEND FRAAI HERFSTWEER Weersverwach ting, geldig van Vrijdagavond tot Zaterdag avond. Tamelijk hel dere nacht met hier en daar vorming van nevel of mist en op sommige tegen de wind beschutte plaatsen nacht vorst. Morgen overdag: droog weer met voornamelijk In het Noorden van het land enkele overdrijvende wolken velden cn Iets lagere temperatuur. Overigens vrij zonnig cn ongeveer dc- zelfde temperatuur als vandaag. Zwak ke tot matige wind tussen Noord-Oost cn Oost. 9 Oct.: Zon op 6 54, onder 18.00. Maan op 15.14, onder 21.51.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1