DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c Noodtoestand voor Rijksinstituut voor de Volksgezondheid Eerst rust in Indonesië, daarna verkiezingen 1 Kunnen wij Mars en Venus gaan bevolken? Groot tekort aan personeel, aan materiaal en laboratoriumruimte Beleidsfouten van geleBen vcmckkcn aan,as' jaren her iL Franse stakers met soldaten slaags Djogja wil verkiezingen aan vorming interimregering laten voorafgaan Verbitterde strijd om Tjepoe In kort .bestek Zaterdae 9 October 1948 Achtste jaargang. No. 1143 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ.' DE BOORDER. Serum tegen diphterie moet uit het buitenland komen IN het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde van 2 Oct. j.l. schrijft prof. J. J. van Loghem een opzienbarend artikel over het te Utrecht gevestigde Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, waarin hij aantoont, dat de toerusting van dit instituut volkomen onvoldoende is, zodat van een noodtoestand gesproken moet worden. Wij laten het artikel van prof. Van Loghem hier onder volgen: HET verslag van het Rijksinsti tuut voor de Volksgezondheid over het'jaar 1947 brengt over de serologisch-vaccmologische en bac- teriologisch-biologische afdelingen verontrustende bijzonderheden. Van welke aard deze zijn en naar welke mate zij zich voordoen, moge uit de volgende aanhalingen blijken. „Op de serologlsch-vacclnologischc afdeling doet zich liet gebrek aan vol doende uitrusting, personeel, laborato riumruimte, keukenruimte, stalrulmte voor kleine proefdieren en vooral stal- ruïmte voor paarden en schapen hoe langer hoe ernstiger voelen. Het gevolg hiervan is. dat moderne methodes vrij wel niet kunnen worden toegepast en bijna alle praeparaten op volkomen ver ouderde cn onbevredigende wijze moe ten worden bereid en gecontroleerd Eén van de belangrijkste moderne praeparaten, nl. hoogwaardig gezuiverd antioiphthencserum kan niet worden bereid, in de eerste plants door een vol slagen tekort aan stalrulmte c-n in de tweede plaats door gebrek aan labora toriumruimte, uitrusting en personeel. Daar voor de modern diphthcrietherapie dit hoogwaardig gezuiverd product vol strekt noodzakelijk is. moet het uit het buitenland worden ingevoerd. Voor anfltetanusserum geldt hetzelfde als voor antidiDhthcrieser.im Ook dit serum behoort in hoog gezuiverde vorm te worden toegepast. Bereiding van dit praeparaat is niet mogelijk. Andere sera kunnen evenmin worden bereid, zodat de toestand wat de serumproductie be treft niet anders dan als „onhoudbaar" kan worden gequalificeerd. Ook in de bereidingswijze en contróle van verschillende vaccins dienen allerlei verbeteringen te worden aangebracht. Vaccins tegen cholera, typhus, para- typhus A en B worden wel is waar op de juist wijze bereid, maar kunnen niet op moderne wijze gestandaardiseerd worden, daar ruimte en tijd ontbreken De hcreidlng van modem kmkhocst- vaccin in voldoende hoeveelheid is onmogelijk, daar noch de keuken, noch het laboratorium door gebrek aan uit rusting, ruimte cn personeel In staat ls het vereiste aantal voedingsbodems te verwerken Bovendien kan de stal de voor het maken van de voedingsbodems benodigde hoeveelheden bloed niet leveren. De technisch moeilijke en zeer veel tijd vragende ijking van kinkhoest- r-ln kan niet geschieden. Dit werk Door het tekort aan personeel en door het gebrek aan materiaal en aan labo ratoriumruimte kunnen verschillende, voor de diagnostiek of epidemiologie belangrijke onderzoekingen niet of onvolkomen verricht worden: bijv. het herkennen van verschillende virus infecties; de typering van streptococcen en pncumococccn; het onderzoek naar het voorkomen van de z.g. anaerobe micro-organismen, enz. Dat bestudering van nieuwe onder zoekingsmethoden cn de mogelijkheid tot zuiver wetenschappelijk research- werk zo goed als onmogelijk zijn, be hoeft na het bovenstaande geen betoog." DE hierboven omschreven ge brekkige functie van de twee omvangrijkste afdelingen van het Rijksinstituut voor de Volksge zondheid is slechts op onderge schikte punten te wijten aan de ge volgen van de oorlog. Dat het in stituut thans in nood is, heeft men te erkennen als het onverbiddelijke gevolg van het sinds de oprichting af gevoerde beleid. Het heeft geen zin in het heden de gemaakte fou ten te betrekken tot persoonlijke inzichten, die in de loop der jaren bij directie, inspectie of departe ment hebben geheerst. Wij stellen slechts het feit vast, dat het Utrechtse instituut in zijn verschil lende gedaanten en onderdelen, wat de aetiologie, de epidemiologie en de specifieke bestrijding der in fectieziekten betreft, door de jaren heen onvoldoende was toegerust. Deze onvoldoende toerusting wreekte zich bovenal in zijn we tenschappelijke functie. Het Rijks instituut voor de Volksgezondheid centraal orgaan van het Neder landse Staatstoezicht op de Volks gezondheid, belast met de productie van vaccines en sera, beschikkend over een onbeperkt aetiologisch en epidemiologisch materiaal, geves tigd in een universiteitsstad heeft zich door gebrek aan ruimte, personeel en middelen, nimmer kunnen ontwikkelen tot een instel ling van groot wetenschappelijk gezag. Jaar op jaar hebben de directeur vaccin kan niet geschieden. Dit werk medewerkers sezwoeed on- zou-aan een arts-bacterioloog moeten S" Z,J" medewerkers gezw oega on een arts-bacterioloog moeten woWen opgedragen, die echter niet be schikbaar'is. Nog velerlei verbeteringen in berei dingswijze cn contróle van de overige vaccins on entstoffen zijn noodzakelijk Dit alles is echter onmogelijk zolang dc middelen, die voor het aanbrengen van deze verbeteringen vereist zijn. ont breken Geen analystcn De omstandigheden (in de bacteriolo- gisch-blologische afdeling) zijn in 1947, wat betreft dc mogelijkheid, dc nodige utensillën cn chemicaliën te verkrijgen, enigszins verbeterd, maar een nijpend tekort aan analystcn bleef bestaan Dit tekort aan analystcn had op het beloop der verschillende onderzoekingen grote invloed. Door liet overweldigende aantal tbc-onderzocklngcn (55045) moest het tbc-onderzock sterk beperkt worden. Met sputa en urines kon het onderzoek In het directe Zichl-Neelsen praeparaat niet meer uitgevoerd worden; daaren tegen werden steeds kweekproevcn in gezet. in bijzondere gevallen aangevuld met eavlaproeven. Hoewel deze kweek- proeven zeer gevoelig en betrouwbaar zijn, maakt de lange duur van het onderzoek een snelle diagnostiek van positieve patiënten onmogelijk, met grote nadelen voor deze patiënten en gevaren voor de Volksgezondheid Het enorme aantal tbc-kweekproeven belastte het instrumentarium dusdanig, dat grote slijtages cn storingen optraden, welke het onderzoek mede belemmer den. Gezien dc geringe mogelijkheid nieuw materiaal aan te schaffen, zal ln de toekomst, deze belemmering zich steeds sterker doen gelden. Invoering van de belangrijke en ge voelige reactie van Kahn was door het tekort aan personeel en vooral door gebrek aan laboratoriumruimte onmoge lijk. In de laatste jaren zijn voor het onderzoek op typhus-, paratyphus- en dysenteriebacterien nieuwe, gevoeligere voedingsbodems beschreven. Bestudering van deze media kon slechts oriënterend geschieden Grote vcrgclijkingsproeven. welke toch voor de beoordeling van de waarde van nieuwe onderzoekings methoden noodzakelijk zijn, konden niet verricht worden, daar het personeel en de keuken deze extra-belasting niet zou den kunnen verwerken. Onvoldoende De outillage van dc keuken van de bacteriologische afdeling is volstrekt onvoldoende en verouderd De ruimte, waarin het vuile, gedesinfecteerde glas werk gereinigd wordt, is veel te klein: een behoorlijk vertrek voor het steriel uitgieten van voedingsbodems ontbreekt; de bij de desinfectlc en sterilisatie ge bruikte cn ontwijkende stoom maakt het werken in de daarvoor bestemde ruimte weinig benijdenswaardig, terwijl deze stoom bovendien de vlocic-n van de De premier van India, Pandit Neh ru, is in Londen aangekomen ter bijwoning van de conferentie der eerste ministers van het Engelse Gemenebest, die Maandag a.s. zal beginnen. der een steeds zwaarder drukkende alledaagse taak en onder deze taak zijn zij, blijkens het hier aange haalde verslag, vrijwel bezweken. De gevolgen hiervan waren voor ons land en Indië van verstrekken de aard. Tot een aantrekkingspunt en kweekplaats voor jonge enthou siaste microbiologen en seyologen is „Utrecht" nooit geworden. En van zijn natuurlijke functie: het Hygië nische Staatstoezicht wetenschap pelijk te doorstralen, de weten schappelijke opleiding van hygiëni sche ambtenaren te behartigen, is evenmin iets terecht gekomen. Vaa% gewaarschuwd. Dit alles is niets nieuws. Het werd honderd malen uitgesproken en neergeschreven. Een feeks van ministers heeft er van kennis ge nomen en uit de jaarverslagen van de directeuren kunnen afleiden. Misschien heeft het nut van een pas verworven gezichtspunt uit het gebrek aan belangstelling voor de wetenschappelijke functies en taken van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en van de Ge neeskundige Inspectie, nog eens te bezien. In 1946 riep de toenmalige Mi nister-President de Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk On derzoek in het leven. Men wordt het er gemakkelijk over eens. dat de naam niet geluk kig is. Zuiver-wetenschappelijk- onderzoek zijn woorden zonder zin. Alle onderzoek leidt tot wetenschap en alle wetenschap is zuiver. We tenschap is ongerept, ook indien de onderzoeker zijn uitgangspunt bij een practisch vraagstuk nam, haar zuiverheid is evenmin in op spraak, indien blijkt dat het nieu we weten nuttig of schadelijk is, De vraag laat zich echter stellen of ook de opzet minder gelukkig is. Voor de individuele onderzoeker is Rijksscheutigheid natuurlijk aange naam, maar garantie van beleid is niet gegeven. De nota van toelich ting tot de Organisatie van Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek is zelfs verre van gerusstellend. Hoe het ook zij, indien de rege ring geld te missen heeft voor we tenschappelijk onderzoek, indien zij om opnieuw een woord van Pasteur aan te halen erkent dat de woorden vooruitgang en ont dekking synoniemen zijn, laat zij zich dan vergewissen, in hoeverre haar eigen organen door een be knibbelde uitrusting in haar we tenschappelijke ontwikkeling en in haar wetenschappelijke taken te kort schieten. Prof. Rutten voorstander van Nat. Omroep? Naar ..De Volkskrant" uit goed ingelichte bron op het ministerie van Onderwijs. Kunsten en Weten schappen meldt, zou prof. dr. Rut ten, in tegenstelling met zijn ambts voorganger, dr Jos Gielen, ton aan zien van het radio-bestel meer voor de nationale gedachte voelen. De minister moet echter nog zijn me ning kenbaar maken over het rap port. dat de Radioraad ccn halfjaar geleden heeft uitgebracht en over de beide daaraan toegevoegde min derheidsnota's. Eerst nadat de zaak van de Nederlandse Radio Unie de ministerraad is gepasseerd, kan be handeling in de Tweede Kamer worden verwacht Doodstraf geëist tegen twee Jodenjagers Zeven uur nadat de president van het Amsterdams Bijzonder Ge rechtshof de doodstraf had uitge sproken over twee leden van de beruchte colonne-Henneicke. eiste de procureur-fiscaal, mr. M. H. Gelinck. gisteren wederom deze zwaarste straf tegen twee andere leden van deze colonne Joden jagers. Ditmaal stonden terecht de 31-jarige boekhouder B. B. Vlugt en de 42-jarige tabaksbewerker Chr. Bout. beiden uit Amsterdam, die Joden bij honderden nebben gear resteerd. „Uw vonnis" aldus be sloot mr. Gelinck zijn requisitoir ..zal een waarschuwing moeten in houden voor komende tijden, opdat latere geslachten zullen weten, dat zc niet zo diep zullen mogen vallen." De uitspraak werd bepaald op 22 October. Poolse vlag als dweil: veertien dagen In de loop van de vorige week liep een Poolse trawler de haven van Gdynia binnen. De zich aan boord bevindende scheepshond was ziek. De schipper, een IJmuidcnaar (zoals nog vele dezer Poolse sche pen. voer de trawler onder goed deels Nederlandse bemanning) ver zorgde het dier en wilde bij het bin nenvaren het vuil. dat de hond had gemaakt, opruimen. Hij gebruikte daarvoor het eerste stuk doek, dat in zijn bereik kwam. Dit bleek ach teraf een Poolse vlag te zijn. Een Poolse medeopvarende zag dit, deed aangifte bij de politie te Gdynia met als gevolg, dat de Nederlandse schipper werd gearresteerd en tot veertien dagen gevangenisstraf werd veroordeeld. Waarom Napoleon bij Waterloo verloor George Bernard Shaw heeft in een brief aan het Engelse weekblad „The New Statesman and Nation" uiteengezet, waar om zijns inziens Napoleon de slag bij Waterloo verloor. Het kwam doordat Napoleon, aldus Shaw, zich niet kunnende los maken van dc klassieke regelen der leerboekstrategen, geen ge vecht wilde beginnen op nat gras. „Hij leverde zijn laatste slag precies zoals hij de eerste geleverd had, en verloor deze doordat de boeken zeiden, dat men nimmer een gevecht met cavalerie moest beginnen op be dauwd gras, doch moest wach ten tot het gras was opgedroogd. Hij wachtte twee uur en gaf al dus Blücherde tijd met zijn Pruisen naar voren te dringen en hem de overwinning voor de neus weg te kapen, welke hij zichzelf had voorgesteld in de namiddag te behalen." J Jf Do innfrsto TOSSELYNE LEFèVRE uit Parijs is toat jonger en uc juugo c j )-ieiner dan we over het algemeen van een manne- mnnnPfinin Quin gewend zijn, maar dat neemt niet weg dat ze reeds alle knepen van dit vak kent. Dag aan dag toont VCITI Parijs :c een van de 1Ünste Parijse zaken voor kinder kleding, jurkjes, skipakjes en manteltjes. Josselyne is pas vier jaar en ongetwijfeld is zij dc jongste mannequin van de Franse hoofdstad. Hier zien we haar in dc kleedkamer, gestoken m een alleraardigst skipakje uit de wintercollectie van Jane Sylvain, terwijl nog even de laatste hand gelegd wordt aan haar uiterlijk. Dat moet natuurlijk tot in de puntjes verzorgd zijn en daarom wordt moe der natuur met een kwastje en een verfje een handje geholpen. Franse soldaten en leden van de republikeinse garde hebben Vrijdag de staalfabrieken te Micheville. Lotharingen, bestormd. Er ontstond een gevecht metstakers waarbij minstens een dozijn gewond warden. Dit was de eerste grote botsing se dert Maandag de nationale mijn staking begon Bij de dageraad ondernamen on geveer 200 soldaten, gesteund door drie compagnieën veiligheidsgarde een aanval op de Micheville fabriek die dpor stakers bezet was. Mijn werkers uit de omgeving kwamen inderhaast de stakingsposten ver sterken en een gevecht ontbrandde, dat verscheidene uren duurde. De minister van binnenlandse zaken. Jules Moch, is met spoed naar Parijs teruggegaan van een vacantiereis. De zeelieden van de koopvaardij en de havenarbeiders hebben Vrij dag een symbolische staking gehou den van 24 uur in geheel Frankrijk. Er gingen geen schepen de havens uit. Vreemde schepen moesten zon der loods binnenkomen. De taxichauffeurs te Nantes, Bor deaux en Rennes hebben zich aan gesloten bij de staking van hun Pa rijse collega's om hogere benzine rantsoenen. Te Troyes, 160 kilometer ten Oos ten van Parijs, zijn ongeveer vijf duizend textielarbeiders in staking gegaan. In Noord-Frankrijk blijft de sta king bij de mijnwerkers algemeen De requirering van personeel ten behoeve van de eokesovens, bleef zonder resultaat. Ondanks een rond schrijven van de CGT, waarin het onderhoud van het materiaal wordt aanbevolen, hebben de stakers zich aan het bevel onttrokken. Merkwaardige rede van Brits geleerde Volgens dr Stapledon planeet volgens dr Stap- Piet Salomons aan zijn verwondingen overleden De bekende waterpolospeler Piet Salomons, doelverdedigcr van HZ en PC en reserve-keeper van het Nederlandse zevental, is gisteren in het ziekenhuis te Schiedam op 24- jarige leeftijd overleden. Salomons was enkele weken gele den ernstig gewond opgenomen, toen hij, wachtende op een trein, van het Schiedamse perron viel en door het voorste rijtuig werd gegre pen. In zijn eerste lezing van een serie, getiteld „Interplanetaire men sen". heeft de Britse geleerde dr Olaf Stap ledon te Londen de mogelijkheden bespro ken van kolonisatie der andere planeten door „nieuwe en speciaal toegeruste mensen- of quasi-menselijke ras sen", die door eugene- tiek zouden kunnen ontstaan. De speciaal opge kweekte bewoners van Mars. Venus en andere planeten, die een ge heel eigen levenswijze zouden hebben, zouden een nieuwe geestesont wikkeling doormaken, die voor de aardemens op het ogenblik nog ondenkbaar is aldus dr Stapledon „Het doel van het zonncste*cel zou dan blijken te zijn. dat het een interplane taire gemeenschap wordt van zeer ver schillende werelden, die elk bewoond wor den door haar eigen ras van over verstand be schikkende wezens, haar karakteristieke „mensheid" en die elk haar eigen zienswijze op het heelal zou voe gen bij de algemene er varing". zou een dergelijk „Ge menebest van werel den" bereikt kunnen worden. „indien de mens op aarde voort gaat zijn beheersing van de physieke omge ving door atoomkracht to ontwikkelen en in dien hij voldoende bio logische kennis en eu genetische kunde ver- ledon zuurstof en wa ter nodig heeft, stelde hij voor proeven te ver richten met „equato riale variëteiten van ons mensengeslacht" om mensen te vormen, die tegen grote hitte bestand zijn. Voor de andere pla neten zouden meer drastische eugenetische gaart om een nieuw maatregelen genomen mensensoort op te kwe- moeten worden: Men ken of anders te con strueren. dat voor vreemde omgevingen geschikt is". Dr. Stapledon is tot deze opvattingen geko men. omdat hij het zeer onwaarschijnlijk acht, dat er buiten de mens heid op aarde enig „in telligent ras" in het zonnestelsel beslaat. De planeet Mars acht dr Stapledon het meest geschikt voor koloni satie. Indien de levens mogelijkheden daar verbeterd worden, zou een toekomstige bevol king van Mars het best uit de Tibetanen opge kweekt kunnen wor- zou een mensensoort moeten vormen „van zeer kleine gestalte in verband met de buiten gewoon grote zwaarte kracht aldaar". Hiermee zou misschien gepaard gaan 'n mogelijk nood zakelijke „verkleining van het hersenvlies met als gevolg vermindering der intelligentie". In alle gevallen zou men moeten vaststellen, welke kenmerken van de mens onmisbaar zijn. „Scherp zien, hoge in telligentie. de moge lijkheid tot samenwer king en handwerksbe- kwaamheid" acht dr. Stapledon onmisbaar en daarom in aanmerking den, omdat dezen reeds komend voor zo moge- gewend zijn aan een koud. droog klimaat en ijle lucht Voor Venus, welke lijke verbetering „Tan den en hoofdhaar kun nen zo nodig gemist worden", aldus spreker. Badplaats in Florida kreeg invasie van walvissen De badplaats St. Augustine in Florida is dezer dagen getuige ge weest van een vreemd schouw spel.' Een geheimzinnige groep van 44 .pilot' walvissen kwam op het stand terecht, hetgeen duizenden nieuwsgierigen aanlokte. De zoog dieren bleven bij het verlopen van het getij hulpeloos op het strand achter, waar zij om het leven kwamen. Men gelooft dat de walvissen op het strand zijn terecht gekomen door hun instinct dat hun zegt de leider te volgen. Volgens een oude Schotse legende volgen de pilot- walvissen de leider van hun school tot zelfs de dood in. Vissers heb ben grote aantallen buit gemaakt door de leider in ondiep water te lokken en de anderen te laten vol gen. Meer dan tienduizend mensen stroomden met bijlen, zagen en ander gereedschap gewapend naar het strand om de tanden uit de dieren te halen en zelfs werden de dieren opengesneden op zoek naar ambergrijs. F.pn zeepfabriek te Jacksonville heeft een vertegenwoordiger ge stuurd om permissie te krijgen zeep van dc dieren te maken en een fabriek voor hondenvoer te Thomasville wil de walvissen als grondstof gebruiken. Omstanders zweren er op dat een drie-jarig jongetje Mittens Bacon een walvisbek inkroop en aan zijn zenuwachtige moeder vroeg: „Mam, waar is Jonas nou?" Douglas Fairbanks in Nederland Douglas Fairbanks Jr. en zjjn vrouw Mary Lee Epling zullen Dinsdag in Amsterdam aankomen voor een verblijf van enkele dagen. Douglas Fairbanks is niet alleen filmspeler, (o.m. bekend uit de thans in Nederland roulerende film „The Exile"), wijlen president Roo sevelt en het Amerikaanse ministe rie van buitenlandse zaken belastten hem reeds sinds 1937 met speciale missies naar o.a. Brazilië, Argen tinië, Chili, Uruguay. Pei'u en Pa nama. In 1941 werd hy luitenant ter zee in de Amerikaanse marine. Thans is Fairbanks vice-president van de American Association for the United Nations en lid van de Board of Governors for Americans United World government. Tevens neemt hij een belangrijke positie in bij de CARE-organisatie. Cuba, Noorwegen, Egypte in Veiligheidsraad Na meer dan een weck van com missiewerk Is dc Assemblée van dc U.N.O. gisteren weer in plenaire ver gadering bijeen gekomen ter verkie zing van drie niet-permanente leden van de Veiligheidsraad, in de plaats van België, Syrië cn Columbia. Onder gejuich werden Cuba en Noor wegen bij de eerste stemming gekozen, resp met 53 cn 41 stemmen. Er waren 53 landen aanwezig Dc beide volgende candidaten. Egypte en Turkije, konden bij eerste stemming dc vereiste 36 stemmen niet halen Eerst bij de vierde stemming werd Egypte als lid van de Veiligheidsraad gekozen met 38 stemmen. DEN HAAG WIL: Dc Nederlandse regering heeft eigen voorstellen te berde gebracht om tot hervatting van de politieke onderhandelingen met dc Republiek te komen. Deze voorstellen, die dus een amendering Inhouden van het vertrouwelijk en informeel aan Nederland en dc Republiek voorgelegde plan van de heer Cochran, wüken van dit laatste o m. af op het punt van dc verkiezingen. Tussen republikeinse troepen en de communistische opstandelingen zijn zware gevechten ontbrand in het gebied van Tjepoe, de enige oliestad op Java. In de loop van de verbitterde strijd heeft de stad reeds tweemaal van bezitter gewis seld. Er woeden in het centrum grote branden, terwijl ook, zoals wij reeds eerder meldden in 't ge bied der olieboringen olietanks in lichter laaie staan. Volgens Reuter hebben dc repu blikeinen artillerie in stelling ge bracht. Dertigduizend vluchtelin gen hebben de stad verlaten in de richting van Bodjonegoro. Er zou den aan beide zijden reeds meer dan duizend doden en gewonden zijn te betreuren. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat in de afgelopen weck tot haar leedwezen de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke landmacht: sold. A- Mulder. uit Uddcl (Gel.). Kon. Ncd.-Ind. leger: Jav. sold. 2e kl#Mirans, uit Indonesië. Demobilisatieuitkeringen worden herberekend Militairen, die hun dienst in Indo nesië hebben verricht cn gedemo biliseerd zijn tussen 1 Maart 1948 cn 1 Maart 1948 cn van mening zijn, dat hun reeds genoten uitkeringen voor herberekening in aanmerking komen, kunnen een verzoekschrift indienen bij dc afd. A 2 van het ministerie van oorlog, Mauritskade 19. Den Haag. Dit moet dan vóór 1 November geschieden. Korporaals en soldaten dienen voor terugbeta ling van eventueel te veel inge houden loonbelasting zich te wen den tot de inspecteur der directe belastingen. De heer Cochran, het Ameri kaanse lid van de Commissie van Goede Diensten, had onmiddellijk te houden verkiezingen in zijn plan opgenomen. De Nederlandse regering meent, dat algemene ver kiezingen slechts mogelijk zijn als orde en rust in zoverre zijn her steld. dat de bevolking er vrij aan kan deelnemen, zonder angst voor terreur. De bestandsschendingen en infiltraties van de Republiek uit naar de deelstaten en de com munistische activiteiten in vele centra der Republiek worden door de Nederlandse regering met toe nemende bezorgdheid waargeno men en zij acht het noodzakelijk voor de hervatting van nieuwe be sprekingen die zij gaarne op de kortst mogelijke termijn zou ope nen. dat aan de infiltraties en be standsschendingen eerst een eind wordt gemaakt. Djogja: Eerst verkiezingen Politieke kringen te Djogja heb ben nogmaals als een der eisen voor het deelnemen door de Repu bliek aan de interim-regering ge formuleerd, dat de mterim-rege- ring verantwoordelijk moet zijn aan de constituantie, gekozen door het gehele Indonesische volk. Vol gens genoemde kringen toont deze voorwaarde duidelijk aan. dat de Republiek niet bereid is de eis op te geven, volgens welke de vor ming van de constituerende ver gadering van de vorming van de interim-regering moet voorafgaan. Deze eis komt overeen met de houding die de Republiek vijf maanden geleden aannam tegen over het zgn. plan Critchley-Du- bois. Dit door de Australische en (toenmalige) Amerikaanse verte genwoordiger in de CvGD gedane voorstel was ook van oordeel, dat er eerst een wetgevende vergade ring moet worden gekozen, voor dat tot vorming van de interim- regering kan worden overgegaan. In de Republiek duurt dc cam pagne tegen de communistische opstandelingen voort. Er wordt gevochten bij Tjepoe, het oliecen trum 60 km. ten Noorden van Ma- dioen, waar de communisten dc olieraffinaderij in brand zouden hebben gestoken. Te Soekaredjo, aan de demarca tielijn tussen Nederlands en Re publikeins gebied, hebben zich dertig communisten vrijwillig aan gemeld bij een Nederlandse post. Zij zijn ontwapend cn in bewaring gesteld. Een republikeinse pa trouille verscheen evon later cn verzocht om uitlevering van de deserteurs, doch dit werd gewei gerd. Generaal Slim opvolger van Montgomery Generaal sir William Slim is be noemd tot chef van de Britse Impe riale generale staf als opvolger van Montgomery, die tot voorzitter der West-Europese defensieraad is be noemd. Dc thans 53-jarige generaal Slim maakte tijdens de oorlog naam met de campagne van het 14de Brit se leger in Birma. De R.A.F. is begonnen met de op leiding van mannelijke en vrouwe lijke hospitaalsoldaten in het para chutespringen, teneinde op deze wijze hulp te brengen aan gewon den die via de begane grond moei lijk bereikbaar zijn. Zuster Bradle]i in de uitrusting, waarmee zij bij een dergelijk ongeval hulp ver leende. Wollen stoffen niet 60% duurder De prijzen van wollenstoffen zullen niet met 60% stijgen", verklaart het ministerie van Economische Zaken na drukkelijk Dit als tegenspraak op hel bericht, dat enkele bladen publiceer den. waarin deze „prijsstijging" werd gemeld. Verder deelt het ministerie mee dat er over het tijdstip, waarop de textiel distributie geheel of gedeeltelijk wordt opgeheven, nog geen enkele beslissing ls genomen. Straaljagers besteld in Engeland Het Nederlandse ministerie van oorlog heeft bij de Glosterfabrieken in Engeland 24 eenpersoons Mete oor-straaljagers besteld Boven dien is binnenkort een bestelling te verwachten van tweepersoons jachtvliegtuigen van hetzelfde type die ruimer gelegenheid bieden voor de opleiding tot het vliegen met straalvliegtuigen. Uit Schevcningcn wordt vandaag een kussen afgezonden aan het palels Soest- dljk, geadresseerd aan prinses Beatrix cn bestemd voor do kinderkamer der prinsesjes Het ls geheel gemaakt van oude lapjes uit de naaimand, dc statie foto van Koningin Juliana en Prins Bcrnhard vormt het hoofdmotief In dc grond gravende Eindhovense kinde ren stieten op iets hards. Een tienjarige peuter was zo verstandig er een man uit de buurt bij te halen, die ontdekte dat het granaten waren. Dc gewaar schuwde politie groef vl^i geheel Intacte projectielen op van 28 cm. v Om het prettige contact met dc hoofdstedelijke burgerij te versterken organiseert de Amsterdamse politie een polltic-circus cabaret. waaraan o.a, de bereden politie en tweê amateurclrcusson medewerken. v De postzegel-vereniging Heerlen or ganiseert ter gelegenheid van haar 25- jarig bestaan in het stadhuis een natio nale postzegeltcntoonstclllng Ook Hilversum krijgt thans zijn honderdja rige. Het is Opa van Leeuwen, ccn krasse praatgrage man mot 3$) klein kinderen en 50 achterkleinkinderen Volgons de laatste gegevens bestaat de bevolking van Batavia uit 1 075.245 In donesiërs. 112.280 Chinezen, 46.652 Euro peanen cn 8.871 van andere landaard. In totaal 1 243 048 personen, Als de Britse bokser Freddie Mills op 6 No vember tegen de Zuid-Afrlkaanse kam pioen Johnny Ralph uitkomt zullen twaalf krachtige brandspuiten rond het stadion worden opgesteld om eventueel de verhitte gemoederen tot bedaren te brengen, v BIJ een opinie-onderzoek hebben leidende Amerikaanse politieke schrijvers eenparig een zege voor De wey. de republikeinse candidaat voor het presidentschap, voorspeld. De verrassing van de 35ste auto-salon ln Parijs is ccn 2 P.K.-Citroen met twee cylinders zonder accu. Op 100 k.m. ge bruikt het wagentje slechts 4 5 liter benzine. De Amerikaanse vrouwen clubs zullen haar toevlucht nemen tot dc radio om Europa eens goed aan het verstand te brengen, dat zij geen ..drankorgels cn manwijven" zijn, zoals radio-Moskou dc wereld wil doen ge loven. w Een gevangene uit Indianapolis die werd vrijgelaten na 37 Jaar ln de cel te hebben doorgebracht, vond de kosten van het levensonderhoud zo bui tensporig, dat hij vroeg of hij mocht terugkomen. Zijn verzoek werd inge willigd Als een lopend vuurtje ging het gerucht door Wenen, dat een man op de zwarte markt Amerikaanse siga retten aanbood tegen de ongehoorde prijs van zes shilling per pakje. De zwarte pieten stroomden naar het plein cn ln een minimum van tijd was de man zijn voorraad van 100 000 sigaretten kwijt. Juist toen hij met een dikke por tefeuille dc benen wilde nemen, kwam de eerste koper terug om zijn geld op te eisen Dc sigaretten bleken van hout te zijn Dc handelaar dreigde ln ccn ommezien te worden verscheurd zodat hij maar gauw de 30000 shilling, die hij ontvangen had. terugbetaalde. Pakjes voor Nedcrlanders. dm Kerstmis op zee moeten vieren kunnen te 's-Gravenhage worden bezorgd op Noordeinde 132, Neder landse Zeemanscentrale. Giften kun nen worden gestort op giro 114030 ten name van Nederlandse Zee manscentrale onder vermelding K. O.Z. (Kerstfeest op Zee). Weerbericht AANHOUDEND FRAAI WEER KooJe ochtend met aanvankelijk hier en daar ne vel of mist Ove rigens droog en ril zonnig weer met voorname lijk ln het Noor den van het land enkele overdrij vende wolken velden Ongeveer dezelfde tempe ratuur als Vril- o.'.: -Zwakke tot matige en langs de Wadden-eilanden later vrij kr'achtlge Oostelillce wind. 10 Oct.: Zon op 6.55. onder 17.58. Maan op 15.53. onder 22.59. 11 Oct.: Zon op 6.57, onder 17.56. Maan op 16.21, onder

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1