bols AKKERTJES Eens trok rijk en arm Amersfoort naar Dien Stik voort Aan het isolement ging de wereld te gronde" Kaatsen, sport der Friezen Noteert U even Overal Pijn? Waarzegster had drukke klandizie in het Markenhoe f slop je Alleen HVC speelt in Amersfoort 2 Zaterdag 9 October 1948 STAUSNIDUIVS Burgemeester sprak op vergadering van de A.G. Volgende week opent de Amersfoortse Gemeenschap 'n grote actie tot het werven van begunstigers. Op een vergade ring, die gisteravond door de A.G. in de Markthal belegd was, werden de definitieve or ganisatie-plannen bekend ge maakt. Burgemeester Molendijk hield een rede. waarin hij het ont staan en de groei van de A.G. schetste en de aanwezigen op wekte de begunstigers-actie daadwerkelijk te steunen. De burgemeester zeide o.m.: „Het is nu anderhalf jaar gele den, dat wij onze eerste vergade ring hielden in de aula van het Gymnasium. Die avond heb ik ge sproken over hetgeen we nu eigen lijk bedoelden met een Amersfoort se Gemeenschap. Dat was niet erg eenvoudig. Als je de mensen iets voor ogen wilt stellen, dan moet je hen iets concreets vertellen; dat en dèt gaan wc ondernemen. Het was in die Februari-maand in dat slecht verwarmde zaaltje heel moeilijk om concreet te zijn. Ik moest toen als het ware met ge leende spullen te werk gaan. Ik heb toen, zonder dat velen het wis ten, een beeld opgehaald van de Groninger Gemeenschap. Ik heb er die avond echter bij gezegd, dat je ir. je leven nooit twee dingen pre cies hetzelfde kunt doen. Wij moes ten er hier niet Sets Gronings, maar iets Amersfoorts van maken. Ik heb toen gezegd, dat er in de be zettingstijd zo ontzaglijk veel men sen de dood in zijn gegaan met de gedachte; ik ben toch niet helemaal voor niemendal gestorven, er zal toch wel iets blijven bestaan van de verbondenheid van nu. En wij willen iets van die samenwerking behouden in onze Amersfoortse Gemeenschap. Wij zijn allemaal verschillende mensen, met ver schillende beroepen, karakter^, godsdiensten en politieke opvattin gen. Iets hebben we toch allemaal gemeenschappelijk; ons Nederlan derschap en ons burgerschap. En dat geeft ons nu juist een zekere gemeenschappelijke verantwoorde lijkheid. Er zijn mensen, die alles af zonderlijk willen doen, die in die opvatting consequent zijn. Deze mensen zoeken in hun isolement hun kracht. Die mensen moeten eens een uur tje met mij komen praten. Ik zou hun brutaalweg zeggen: daar is de hele wereld aan ka pot gegaan en als we niet op passen gaan we er ten tweede male aan ten gronde. Er zijn bepaalde dingen, waar je als Rooms-Katholiek, als patroon, als werknemer, als socialist en als middenstander met zijn allen geza menlijk voor kunt werken. Er zijn dingen, waar je het samen over eens bent, die het leven voller en rijker maken. Dingen als het zin gen van Jo Vincent Maandagavond in de Sint Joriskerk en een paar weken later de toneeluitvoering van het Ned. Volkstoneel. Morgen middag. die prachtige collectie schilderijen van de Haagse School uit het Stedelijk Museum. GRAND THEATRE, Snouckaertlaan. Tel. 4632, tm Donderdagmiddag 14 Oct. „Verlaten". Zo. 2. 4.15, 6,45. 9 u. Overige dagen 2 30, 6,45, 9 u. CITY THEATER, Westsingel, Tel. 6572, tm Dond. 14 Oct „Zanzibar". Zo. 2. 4,15, 6,45 9 u. Overige da gen 2.30, 6,45 en 9 REMBRANDT THEATER. Lange- straat tm Dond. 14 Oct „Mensen jacht in de Doodsvallei". Vooraf „De verborgen schat". Zo. 2, 4.15. 6,45 en 9 u. Overige dagen 2,30, 6.45 en 9 u. 9 OCT: „Amicitia": Amersfoorts Toneel-Ensemble „Onder één dak" 8 uur Theosof. Ver. Toonkunstmuziek school. Optreden van de leerlingen 2.30 uur. 9 t.m. 31 OCT.: St. Pieter- en Block- landtgasthuis: Amersfoortse Ge meenschap. Tentoonstelling schil derijen „De Haagse School", 10 12 30 en 2—5 uur. Zondags 2—7 u. 9 en 10 OCT.: School voor Wijsbe geerte: Econom. Studie-confe rentie. 10 OCT.: Theosof. Veren Hum. Verbond: Mr. H. Giltay „Mens en rede". 1030 uur. 11 OCT.: Gebouw Ver. van Vriiz. Herv.: Instituut v. Volksontwik keling, 8 uur. Lezng D. van Sta veren: „Van kermisrariteit tot kunst". St. Joriskerk, Amersf. Gemeenschap 8 uur. Concert Jo Vincent, aan het orgel Adr. C. Schuurman. DANSEN: CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14. Tel. 5685. Woensdag 2023 uur. Zaterdag 20 23 uur. Zondag 's middags 1517 uur 's avonds 20—23 uur. CABARET DANCING „De Sticht- se Heuvel." Utrechtseweg 180 Tel. 3494. Zaterdag 19.30—23 uur; Zon dag 19.3023 uur J. VAN SCHAIK Café Leusderweg bij spoorwegovergang. Tel 5510. Woensdag 8—11 uur. Zaterdag 8— 11 uur, Zondag 8—11 uur. De gelukkigen Het was deze week een beetje eigenaardig met de puzzle. In de officiële oplossing stond 21. rupi. Maar het eigenaardige is. dat ook ropi met een - o - goed zou zijn, als het in werkelijk heid niet rupie of ropie was ge weest. We hebben dus geen ver schil gemaakt tussen ropi en rupi en zodoende kwamen dc volgende prijswinnaars uit de bus: vijf gulden voor H. J. Lim- per, Bosboomstr. 29 te Amers foort. Twee prijzen van een rijksdaalder gingen naar J. R. Reinsma, F. 85 te Hamersveld en H. Y. Doornveld, Arnh. weg 28 te Amersfoort. Tot de vol gende keer. Als iedereen het beste wil, maar niet tot samenwerking kan komen, dan wordt er toch niets bereikt. Als men samenwerkt, dan bereikt men pas iets We hoeven maar te wijzen op onze acties Huisvrouwen- met-vaeantie en Jeugd-van-de- straat. Niet ontevreden Ik heb van de aanvang af ge voeld, dat het met onze Gemeen schap langzaam zou gaan. Hoewel er mensen zijn, die van huis uit een dergelijke samenwerking niet kun nen verdragen, die zo'n beetje sto ken, geloof ik, dat we in Amers foort niet ontevreden kunnen zijn. We hebben nu een apparaat opge bouwd met verscheidene secties, zoals muziek, zang, sport, die zich zelf financieren. Het organisato risch apparaat, dat al deze secties overkoepelt, moeten we echter zelf in stand kunnen houden. Om dat vol te houden en om nog betere plannen voor de toekomst to kunnen verwezenlijken moeten we volgende week in de hele stad van huis tot huis gaan .en zeggen, dat wij komen van de Amersfoort se Gemeenschap met het verzoek daarvan begunstiger te willen wor den. Ieder geeft het zijne, twee kwartjes m het jaar of twintig gul den! Deze rede van burgemeester Mo lendijk werd door de aanwezigen met aandacht gevolgd. Het overige gedeelte van de bijeenkomst, die o.m. werd bijgewoond door de commissaris van politie, de heer G. Goorhuis. wethouder Van Galen Last en kapitein van Gulik, na mens de garnizoenscommandant, werd gevuld met het vertonen van enkele films over Zwitserland en besprekingen over de vorm van de actie. Ballonmeester Dijkstra naar Batavia Maandagmorgen vertrekt ballon- meester Adj. o.o. D. Dijkstra uit Amersfoort met de equipe van de Haagse Ballonclub naar Batavia. De ploeg, die per K.L.M.-toestel reist, bestaat uit de heer en me vrouw Boesman en de heer De Vos Klootwijk. Zoals we reeds bericht ten gaan deze balloncommandanten opstijgingen organiseren te Bata via. De heer Dijkstra zal, zoals hij dat al zo lang heeft gedaan waf er maar Nederlanders met een bal lon de lucht ingingen, de grond dienst leiden. Waarschijnlijk zal de Amersfoortse ballonmeester zich. na zijn verblijf in Batavia, naar China begeven waar men verlan gend naar de Nederlandse ballon- ploeg uitziet. Bridge-club „Amersfoort" hield jaarvergadering Onder leiding van haar voorzitter, dc heer Schregardus, hield de Bridge club „Amersfoort" haar jaarlijkse algemene ledenvergadering In Hotel Monopole". Nadat de voorzitter de vergadering had geopend en de gebrui kelijke jaarverslagen waren voorgele zen en goedgekeurd werden enige be langrijke besluiten genomen, Onder meer wordt er de clubavond ln Mono pole verplaatst van Donderdag naar Dinsdagterwijl verder 1 maal per maand op Vrijdag een drive georgani seerd zal worden, welke eveneens toe gankelijk zal zijn voor niet leden. Alle leden werden opgewekt propaganda te maken, ieder in eigen kring, opdat het ledental groter zal worden. Het be stuur. bestaande uit de heren: Schre gardus. voorzitter; Kollen, secretaris, Poppclcnbosch 2e secretarisKlccfstra penningmeester; v. d Donker techn. gedeelte, werd in zijn geheel herkozen. De Bridge-club Amersfoort neemt met vier 4-tallen deel aan de competi tie van de Nederlandse Bridge Bond. Bijna niet in staat om iets te doen Klaag niet, I maar neem 'n paar „AKKERTJES", dan bent U dat nare. pijnlijke en matte gevoel gauw ver- geten. Alleen echt met 't bekende AKKER-merk. Timmerman-importeur voor de rechter Sinds enige maanden werd in Amersfoort een uitgebreide smok kelhandel gedreven in diverse, voor namelijk uit Duitsland geïmporteer de artikelen, zoals messen, scharen, vijltjes, figuurzagen, zaagjes enz. Een onderzoek leidde tot de ont dekking, dat een 30-jarige timmer man, de onrechtmatige importeur van deze goederen was. Hij reisde regelmatig naar Enschtde. waar hij m contact kwam met de smokkelaars aan de Duitse grens, wier goederen hij opkocht en te Amersfoort van de hand deed. Vrijdagmiddag had de timmerman importeur zich deswege voor de Utrechtse Politierechter te verant woorden; hij bekende het ten laste gelegde, doch verklaarde niet te heb ben ingezien, dat hij door zijn prak tijken de Nederlandse belangen schaadde. De Officier van Justitie vond het een ernstig en ergerlijk ge val en requireerde vijf maanden ge vangenisstraf met verbeurdverkla ring van de in beslag genomen arti kelen. De Politierechter veranderde de straf in drie maanden voorwaardelijk plus een geldboete van f 200. Na de importeur stonden niet min der dan 17 Amersfoortse winkeliers terecht, die van hem goederen had den betrokken voor hun winkelver koop. De hun opgelegde straffen va rieerden van f 25 tot f 80 boete. Auto tegen dakgoot In de Kleine Nachtegaalstraat reed een militaire vrachtwagen met de achterzijde tegen een lage dak goot, die wercl beschadigd. een slechte gewoonte! een goede gewoonte! de beste gewoonte is: eËkea dag eest q&zas/e Vanl Bell ZOGwordt viermaal gtdit nlieerJ en afgeleverd op de rolle itrrktt ran 40 °ie- Daarom 11 Boh punt en toch zocil. Vervolg deze lerieDe bekroonde tekeningen worden om de 14 dagen gepubliceerd en beloond met een kruik Bolj. Inzendingen onder motto „Eiken dag een GUaiie" aan de N.V. Erven Lucas Bols. Amsterdam. Dolores del Rio in Verlaten Er draait sinds Vrijdagmiddag weer een „Mexicaan" in het Grand Théatre, waarin Dolores del Rio de hoofdrol speelt. Een verrassing in de prettige zin van het woord is „Ver laten" niet. Een vrouw is korte tijd gelukkig gehuwd, doch raakt haar man plotseling op een nogal onaan nemelijke manier kwijt De bigamist die hij achteraf blijkt te zijn noopt haar daardoor naar haar ouderlijk huis terug te keren, waar zij echter weer op straat wordt ge smeten. Ze zakt helemaal af naar de zelfkant van het leven en komt hoe cn waarom is niet helemaal dui delijk terecht in het meest oneer bare beroep dat een vrouw kan uit oefenen. We schrijven het jaar 1914. Een verwarde, chaotische toestand heerst er in Mexico en zo kan het voorkomen dat de vrouw die na tuurlijk schoon en innerlijk zo zuiver als wat is door een valse generaal uit haar onzindelijke omgeving wordt gehaald. Als dan haar geluk bekroont schijnt te worden, wordt de „generaal" ontmaskerd en verliest zij ook hem. Beschuldigd van mede plichtigheid raakt zij in de gevange nis. doch eenmaal terug, wil zij gaan werken aan het enige doel dat haar nog is overgebleven: van haar zoon een groot man te maken. De groots heid van de man blijkt in haar ogen in de eerste plaats aan uiterlijkheden gebonden te zijn. En hoewel dc nog al obscure opofferingen die zij zich voor dit doel getroost niet gering zijn. kan de vrouw ons moeilijk waar maken dat ze niet anders had kun nen handelen. Ze zou dat zal hen die deze film gaan zien. wel blijken daardoor zelf gelukkiger zijn ge worden cn in onze ogen ook verstan diger zijn geweest. Nu ontaarden dc smartelijke trekken die Dolores del A. J. de Leeuw, Soesterweg 15, te- Rio de hele film door m haar gezicht lefoon 4973. draagt en die we haar tot zover hadden vergeven ten slotte in een bijna dierlijke gelaatsuitdrukking die al te melo-dramatisch is. Dit ter zijde gelaten heeft dit gevoelige en zeker talentvolle type ons een creatie gebracht, die bewondering afdwingt.' Jammer is ook dat 't theatrale ver haal nogal „rammelt". ..Zanzibar"jacht op een schedel In het City-theater kan de lief hebber van sensatie deze week an derhalf uur lang genieten van de belevenissen van een aantal jagers op het eiland Zanzibar. Dit eiland schijnt op een of andere manier een rol te hebben gespeeld in het Ver drag van Versailles, want daarin is volgens de filmproducenten sprake geweest van een schedel, die door Duitsland aan Engeland moest worden overgedragen, hetgeen nooit gebeurde. De jacht op die schedel wordt opgedist met allerlei „aardige" bijgerechten als een paar moorden, een uitbarsting van een vulkaan en kuddes leeuwen, tijgers en krokodillen. Het is allemaal heel erg mooi, als je er van houdt. Medische Zondagsdienst Doktoren: alleen voor spoedgeval len te raadplegen. Dokter Werk man, Utrechtseweg 10, tel. 3008; dokter van de Berg, Utrechtseweg 9. tel. 5924. Apotheken: Jos Haan, Juliana- plein 3, tel. 4609. Verloskundigen: H. A. v. d. Grient. Breestraat 8b. tel. 6830; M Programma van de biljart-competitie Het programma, voor de biljart competitie van het district „Eem- land" ziet er voor de week van 11 tot en met 16 October als volgt uit; Cadre-klasse: 11 Oct. Vergulde Wagen 1Centraal 1, 15 Oct. Gou den Ploeg 1Ons Genoegen 1. Eerste klasse libre: 11 Oct. Nieu we Kei 1Leusderkwartier 1, 12 Oct. Theomien 1Metropole 1, 13 Oct. Soestdijk 1Zonneheuvel 1, 13 Oct. Gouden Ploeg 2Ons Ge noegen 2. Tweede klasse libre A: 12 Oct. Ons Genoegen 3Metropole 2, 13 Oct. ODL 1Vergulde Wagen 3, 15 Oct. Leusderkwartier 2Ooster park 1, 15 Oct. Centraal 2Animo 1 Tweede klasse libre B: 11 Oct. Metropole 3Gouden Ploeg 3, 12 Oct. DOS 1Nieuwe Kei 2, 13 Oct. KOT 1—Middelwijk 2. Derde klasse libre A: 12 Oct. ODL 2—KOT 2, 12 Oct. Metropole 4Theomien 2, 13 Oct. Ons Genoe gen 4Soestdijk 2, 13 Oct. Vergul de Wagen 4Centraal 3. Derde klasse libre B: 12 Oct. Nieuwe Kei 3Ons Genoegen 5, 13 Oct. Tavenu 1ODL 3. 14 Oct. Me tropole 5Leusderkwartier 3, 15 Oct. Animo 2Zonneheuvel 2. Derde klasse libre C: 11 Oct.'Zon neheuvel 3DOS 2, 13 Oct. Mid delwijk 3ODL 4, 14 Oct. Cen traal 4Leusderkwartier 4, 15 Oct. Oosterpark 2Animo 3. Biljart-uitslagen De uitslagen van de in de afge lopen week gehouden wedstrijden van het district Eemland zijn als volgt: Cadre-klasse; Centraal IGou den Ploeg I 24; Vergulde Wagen I —Ons Genoegen I 60. Eerste klasse libre: Metropole I Vergulde Wagen II 62; Leus derkwartier ITheomien I 80: Zonneheuvel IÓouden Ploeg II 44: Ons Genoegen IISoestdijk I 44. Tweede klasse libre A: Metro pole ICqntraal II 26; Vergul de Wagen IIILeusderkwartier II 4 4; Animo IOns Genoegen III 6—2. Tweede klasse libre B: Nieuwe Kei IIMetropole III 62; Gou den Ploeg III—DOS I 2—6; Mid delwijk IMiddelwijk II 35. Derde klasse libre A: Theomien IIVergulde Wagen IV 44; Soestdijk II—ODL II 6—2; KOT II Ons Genoegen IV 4—4; Centraal III—Metropole IV 8—0. Derde klasse libre B: Leusder kwartier IIINieuwe Kei III 26. Ons Genoegen V—Metropole V 62; Zonneheuver ITavenu I 6—2; ODL III—Animo II 2—6. Derde klasse libre C: Animo III —KOT III 3-5; ODL IV—Ooster park II 08; DOS IICentraal IV 44; Leusderkwartier VZonne heuvel III 44. Zwemmen Competitie-indeling Neptunus I is voor de centrale wintercompetitie ingedeeld in af deling A, eerste klasse met DJK, GZC, „Robben", UZSC, en „Y". Ook op „Birkhoven" rolt de kaatsbal TOT een der oudste sporten, die nog steeds in Nederland wor den beoefend, behoort het kaat sen. Friesland staat er om bekend. De Friezen houden van het kaatsen, dat naast schaatsen hun nationale sport is. En waar men ook in Ne derland Friezen aantreft, men vindt er altijd een groepje mannen, dat op gezette tijden ergens op een veld bïjeen komt om te kaatsen. Zo is het ook in Amersfoort. Er wonen hier tal van Friezen, die re gelmatig in verenigingsverband met elkaar contact houden Enkelen hun ner hebben vroeger een kaatsver- eniging opgericht, die de naam „Frvslan" kreeg. Tegenwoordig kan men elke Zondagmorgen een klein aantal enthousiaste kaatsers op „Birkhoven" aantreffen. Met touw Sport binnen onze landsgrenzen (I) en vlaggetjes zetten ze er een veld uit. dat dertig meter breed, 62 me ter lang en in verschillende vakken verdeeld is. Er zijn twee partijen, of parturen, zoals de kaatsers het noemen, van elk drie spelers. Twee spelers van iedere partij staan in het „perk", het eigenlijke speelveld en de ander staat achter in het veld. Hij is meestal de beste „opslag speler". De ene partij wordt aange duid met de naam „opslagpartuur" en de andere met „uitslagpartuur". Het spel heeft een verr£ gelijkenis met het in Engeland zo populaire cricket. K\ATSEN trekt in Friesland nog altijd veel publiek. De stand van de wedstrijd kunnen de toe schouwers aflezen van de „tele graaf", een inrichting, die de stand van het spel na elke slag aangeeft. Friesland heeft zijn kaatshelden, zoals Holland zijn voetbalhelden en Amerika zijn base-ballhelden heeft. Kaatsen stamt uit de grijze oud- Met wapperende haren zat Dien op haar hondekar VAN die echte algemeen be- voorrYialige Markenhoef kan terug kende Amersfoorters telde vjn(ien Want misschien wel dui Amersfoorters leven, die weten waar het Mierennest of de Cupi dootjes precies gelegen waren, maar ik ben er haast zeker van dat elke echte Amersfoorter van boven de vijftig jaar de plek van het om van onze goede Eemstad een ware „ville lumière" te maken. Nee, in moeders jeugd was het warempel geen lolletje voor haar, cm rond de Amersfoortse kermis 's avonds naar Dien te sluipen, want in het steegje naar Marken- hoef zag je geen hand voor je ogen. In de mestvaalt VOOR nieuwelingen-in-de-waar- zeggerij was dat pikkedonker vaak niet alleen erg griezelig, maar moest je nu eenmaal niet letten, als je wilde weten wat de toekomst je zou brengen. De roep, welke van Dien Stikvoort als waarzegster uit ging, was groot en legio de' sterke verhalen die nu nog over haar zwarte kunst in Amers foort de ronde doen. Wij, mo derne mensen, kunnen er als we willen smakelijk op smalen, maar ik verzeker u dat onze moeders en tantes diep in hun hart op de waarzeggerij van dat ouwe vrouwtje met haar neep- jesmutsje en haar felle op- onze stad er veertig vijftig jaren zenden stadgenoten hebben in de geleden veel meer dan tegen- loop der tientallen jaren in ernst T of voor de grap daar een bezoek gebracht om zich tc laten uitkrui- sen of de hand te laten lezen door die intelligente mensenkenster, die Dien Stikvoort ongetwijfeld moet zijn geweest. Akelig Donker DIEN STIKVOORT bezat een geweldige klandizie onder de aardige Amersfoortse meisjes van huwbare leeftijd en niet alleen de gedienstigen togen met het oog op haar onafscheidelijke Gele Rijer naar het Spui om zich door de waarzegster de kaart te laten leg gen. Ook uit de beste kringen dei- stad wisten de dochters hun weg te vinden naar Markenhoef, om dnar k raison van één dubbeltje een blik te werpen in de toekomst. Vooral zo tegen de Amersfoortse kermis eind October was het er een drukke bedoening vanwege dc meisjes die graag willen weten of ze ook „dit jaar" kans hadden op een knappe kermisvrijer. Over de drukke klandizie in de herfst, heb ik me laten vertellen, dat het tegen de kermisdagen hele maal geen zeldzaamheid was, dat 's avonds de jonkheid zo'n beetje in de rij stond in het stinkende klom- penhok voor de huisdeur van Dien, waaar je gezelschap had van haar geit en haar Kerstkonijnen. En een gang in de avond naar het Mar- kenhoefslopje viel in die tijd om de drommel niet mee, want op het Spui was het veertig jaar geleden in de Octoberavonden al helse don ker, want we hadden in die dagen Vijver, van rond 1900 nog geen gemeente weinig raad die anderhalve ton besteedde woordig. Tromp van Holst, dc ouwe heer Croockewit. Kolle- wijn van de HBS. Mie-met-de- keu. baron van Heemstra, ma joor Heldring jong en oud, arm en rijk kende hen van haver tot gort. Onze moderne tijd is al jaren en jaren over dat sta dium heen en de Eemstad is te groot geworden om veel mensen te herbergen, die door elkeen worden herkend en begroet. Maar zoals gezegd, omstreeks 1900 waren er bij ons in de Keistad veel meer dan nu van die stadstypen (ir. de goede zin van het woord) te vinden, bij haast iedere Amers foorter bekend „als de bonte hond". Eén van dezen was D i e n S t i k- voort, de waarzegster van het Markenhoefslopje. U en ik weten natuurlijk ons nog opperbest te herinneren, waar het Markenhoef lag, maar het zal voor de anderen goed zijn, als we erbij zeggen, daat je vroeger op het Spui, een paar huizen voorbij dok- teres Spaander, een heel smal steegje had, waardoor je bij een kluitje krotwoningen belandde in één waarvan vrouw Stikvoort woonde: Markenhoef. Amersfoort telde in die tijd meer van zulke groepjes lage huisjes uit dc periode van vóór de Franse re volutie, verscholen en verdoken gelegen achter de stadsstraten, zo als b.v. het Mierennest bezijden de tuin van het St. Pietersgasthuis, en de Cupidootjes achter de Er zullen nog maar heel soms ook heel erg onprettig. Want ook de buren van Dien Stikvoort hielden van gezelligheid en hadden óck hun geiten en konijnen en de flink uitdijende mestvaalt op het kleine binnenplaatsje naderde soms akelig dicht het stenen paadje naar litt waarzegstershuisje. En ik kan me levendig de afschuw begrij pen, die nu nog na veertig jaren trilde in de welluidende stem van een lieve oudere Amersfoortse da me, toen ze mij verhaalde dat zij als pas-geslaagd H.B.S.-meisje tij dens de kermisweek in het don kere Markenhoef van het rechte pad was afgedwaald. Met als ge volg dat zij met haar mooie open gewerkte hooggehakte schoentjes in de gierblubber terechtkwam. Maaar ja, op zulke kleinigheden merkzame oogjes minstens even rotsvast vertrouwden, als w.ij geloven in de weervoor spellingen. Natuurlijk hoe kan het an ders bij de jeugd van om en nabij dt twintig liepen deze waar zeggerijen grotendeels over een liefste, over een man en over geld en ik herinner me in dit verband nog opperbest, dat Dien aan een mijner Amersfoortse dameskennis sen voorspelde, dat er een grote erfenis in de kaarten lag. en een man die wapens droeg en kinderen had. Laat m'n kennis nu acht jaar later een flinke som van een oud tante erven en niet lang daarna trouwen met een politie-agent, we duwnaar en vader van een paar jongens. Dat ze over Dien Stik voort geen kwalb kan hóren wie zal het haar kwalijk nemen? En 't garnizoen? VERHEUGDE Dien zich in de gunst en de recommandatie van een groot deel van het Amers foortse vrouwvolk, het gebeurde ook meermalen dat ze de gast was van de officieren van hef garni zoen. Dezen hadden hun soos in Concordia op de Langestraat, (waar nu Bert Kamperman de scepter zwaait), woonden nagenoeg allen op kamers meest bij de bur gerij in de Langestraat, Utrechtse straat en de Muurhuizen en gre pen in de toen nog kleine garni zoensplaats elke gelegenheid aan om zich te vermaken. Het is wel een beetje begrijpelijk, dat de la chende luitcnantjes als afwisseling op het centen gooien onder de ver zamelde straatjeugd vóór Concor dia, flesjes bier hengelen uit de ra men van de soos, of sigaren laten grabbelen op de kleine steentjes vaan de Langestraat, eens een keer of wat de snedige waarzegster op bezoek vroegen. Ja, haar faam was zó groot, dat ze eens op een partijtje moet zijn genodigd bij ba ron van Heemstra aan de Snouc kaertlaan, om met de officieren de kaart te kruisen. Dat Dien de laat ste jaren erg slecht ter been was. moet voor deze bezoeken geen be letsel zijn geweest. Want met haar helper en d'r hondenwagen kwam ze wel vérder dan de Langestraat en de Snouckaertlaan en het ver haal gaat, dat men haar zelfs heeft gezien op de straatweg naar Utrecht, komende van de contreien van Zeist. Met waaiende muts banden en wapperende rokken de ene grote en de drie kleine honden voor haar hondekar aanvurende met heel heur levendige persoon lijkheid, terwijl ze 'n vers gestroopt vel van één van d'r konijnen aan een hengel liet bengelen bij wijze van lokaas, vlak voor de happende snoeten van de voortrennende die ren. Of het allemaal waar is, wie zal het zeggen? Die het verhaal het laatst vertelt, leeft nog, maar Dien Stikvoort de Amersfoortse waar zegster, die de halve Keistad ken de als d'r witte heupzak onder haar baaien rok, is sinds lang tot haar vaderen verzameld en slechts de herinnering is u en mij gebleven. PETER VAN DE BIRKT. heid. Het is oorspronkelijk een bal spel geweest, dat reeds door de Egyptenaren. de Romeinen en Grie ken werd beoefend. Aanvankelijk werd het gespeeld in de open lucht, doch later richtte men overdekte kaatsbanen in. In Friesland speelt men het nog steeds in de oPen lucht. In de archieven van sommige ge meenten treft men nog voorschrif ten aan voor het kaatsspel, zoals dat in de veertiende eeuw werd be oefend. Kaatsbanen waren toen in practisch iedere stad te vinden. SommigQ colleges van schout en schepenen stelden zelfs een kaats- meestcr aan. die toezicht moest hou den op de banen en leiding gaf aan de wedstrijden' In de geschriften van Hooft cn Brederode wordt me nigmaal verteld over het kaatsen en ook in het bekende boek van Alexandre Dumas „De drie mus ketiers" wordt er over geschreven. TENGEVOLGE van de invoering van kolfspel, dat veel op kaat sen gelijkt, maar minder inspannend is, geraakte deze sport wat op de achtergrond. Thans wordt, behalve in Friesland, ook nog gekaatst in België, hoewel men daar anders speelt dan hier. De Belgen hebben „parturen" van vijf spelers en hun velden zijn kleiner. In Nederland wordt in georgani seerd verband gespeeld. De Neder landse Kaatsbond omvat alle ver enigingen en is zelfs aangesloten bij het Nederlands Olympisch Comité. Kaatsen is echter nog nooit op de Olvmpische Spelen beoefend. De liefhebbers van deze sport hoopten, dat in 1928, toen in Amsterdam de Olympische Spelen werden gehou den, het kaatsen gedemonstreerd mocht worden. Ieder land. dat de Spelen organiseert, mag namelijk een nationale sport introduceren. Destijds werd korfballen gekozen. Kaatsen is zeer zeker geen sport, waar geen zweetdruppeltjes bij val len. Integendeel, een goede kaatser beschikt over een goed reactie-ver mogen en een behoorlijk^ dosis durf Hot is een sport, die zowel met de handen als met de hersenen ge speeld moet worden. En tenslotte is kaatsen ook een zeer gezonde sport. Sport De voor Amersfoort interessant ste wedstrijd is ongetwijfeld die tussen HVC en De Spartaan. Dit is Zondag ook de enige thuiswed strijd,: zodat „Birkhoven" wel eens goed bevolkt zou kunnen zijn. HVC is thuis een niet te ohderschatten tegenstander, maar De Spartaan is een taaie ploeg. Een gelijk spel met niet veel doelpunten lijkt op het eerste gezicht de meest voor de hand liggende uitslag, anders een kleine zege van de Amsterdam mers. APWC gaat op bezoek bij BFC. Dit kan weer een overwinning voor de Amersfoorters worden en dat kon wel eens nuttig zijn, daar WA het bij HMS niet gemakkelijk zal krijgen. Amersfoortse Boys is vrij, maar Amsvorde gaat naar Zwalken Vooruit. Ook dit is een wedstrijd, die in theorie door onze stadgeno ten gewonnen kan worden, alhoe wel de krachten van de Zwaluwen niet onderschat dienen te worden. Quick gaat bij PVC op bezoek. Wij geven Quick ook ditmaal de beste kansen en SEC gaat proberen GW te verslaan, waardoor de Soestenaren zich bij de kopgroep kunnen voegen. Handbal Gaat „Amersfoort" zijn leven beteren? Dames maken goede kans op winst Nu de handbalcompetitie een paar weken draait hebben we enigszins een overzicht gekregen. Aalsmeer staat in de heren-afdeling aar» de kop, door een beter doelgemiddeldc, boven Atilla. Sport Vereent heeft echter maar 1 puntje minder. Dit is nu de vereniging waar „Amersfoort", dat nog geen enkel winstpuntje heeft weten te bemachtigen. Zondag a.s. op eigen terrein de strijd tegen gaat aanbinden. En dat het een heftige strijd zal worden behoeft feitelijk niet gezegd te worden, want Sport Vereent vecht om de bovenste plaats. Voor onze stadgenoten wordt het ook tijd om een andere koers in te slaan. Het eerste dameselftal dat Zondag zo schitterend uit de bus kwam. is voor a.s. Zondag eveneens niet kans loos. Zij gaan naar St. Pancras en zullen daar „Vrone" ontmoeten. Over deze vereniging zegevierden onze j stadgenoten vorig jaar in de promo tiewedstrijd. Onderstaande stand geeft de verhouding tussen beide ploegen goed weer. Heren: le klasse District West A: Aalsmeer Atilla Sp. Vercent AHC j Achilles i Concordia Amersfoort Zeeburg Dames: le klasse District West A: BHC 3 3 - - 6 Vriendschap 3 2 1-5 ADA 3 2 1-5 Amersfoort 3 1-22 Vrone 3 - - 2 2 Sp. Vereent 3 1-22 Achilles 3 1-22 Niloc 3 - - - 3 Concordia - - - - - Verder wordt gesr "eld: Heren: Amersfoort IIBHC I; HH C III—Amersfoort III. Dames: Amersfoort IIAAV I; Amersfoort IIIBHC III. D.V.A. AAV naar Hilversum De drie elftallen van AAV spelen Zondag uitwedstrijden. AAV I trekt naar Hilversum om de strijd op te nemen tegen HHC. Het tweede elftal gaat naar Weesp om WVGV II te ontmoeten en de dames spelen op de Bokkeduinen tegen Amersfoort.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2