W at is er deze week in de wereld gebeurd? Uit het brieven „Zeven rode Zondagen" Wij noemen hen niet, maar..,. Tragedie van massa-roes en innerlijke eenzaamheid Op elke wond Kerknieuws Zaüg Ckefarme 4 HINESE PAPEGAAI 2TEEH13 Radio programma Zaterdag 9 October 1 Q,1 S 5 Politieke tafelronde Het is nu zover hè Waar heb je 't overwat is zover? Nou, de Veiligheidsraad heeft de Berlijnse crisis op de agenda geplaatst. O bedoel je dat? Ja er is deze week zoveel „zover" gekomen. Moe- so is gezakt voor zijn proefstuk als opstandeling. Utrecht is bezig om financieel boven Jan te komen. Bovendien heeft het nu een burgemeester. Geloof jij, dat het nu werke lijk zover is; ik moet het eerst nog zien. Maar je hebt me van mijn apropos gebracht. Waar was ik ook weer? O ja.Zweden houdt een socialistische minderheidsregering, de namen van de militaire leiders van de Westeuropese Unie zijn ge publiceerd. Waarom zou dat vorige week ineens nog een paar dagen zijn uit gesteld? Zou er verband zijn met de weinig vriendelijke opmerkin gen van De Gaulle over de Unie op zijn persconferentie? Ik kan het je niet zeggen, ik weet niet, wat daar ineens is tus sen gekomen. Maar er was nog meer: de communisten in Frank rijk achten blijkbaar de tijd geko men om hun greep naar de macht te doen. Ben je van mening, dat het daarop uitdraait met die stakin gen? Het zou mij reusachtig ver wonderen als het niet zo was. Be grijp me goed. ik bedoel niet, dat ze onmiddellijk zullen proberen de macht a 1 1 e e n in handen te krij gen. Neen, neen, ik snap het. Je bedoelt, dat ze willen laten zien, dat er zonder hen niet geregeerd kan worden. Precies en dat men er dus goed aan zal doen hen zo gauw mo gelijk weer in de regering op te nemen. Maar geloof je dan heus, dat daar kans op is? Kans.. Kans?! Je hebt deze week kunnen lezen, dat er pas ge leden sprake is geweest van een herleving van het Volksfront onder Herriot. Maar dat zou toch te dwaas zijn om los te lopen. Dat ben i k met je eens. Maar een kat, die in het nauw zit, doet rare sprongen. En dat de tegen woordige regering of liever gezegd de hele Derde Macht in Frankrijk lelijk in het nauw zit, dat is een feit. Een positie tussen hamer en aambeeld is nooit leuk. Natuurlijk niet. Maar een op nemen van de communisten in de regering zou betekenen. Een staatsgreep van De Gaul le, natuurlijk. Trouwens met deze stakingen op zichzelf al doen de communisten niets anders dan een staatsgreep van rechts uitlokken. Wat er alleen met deze mijn werkersstaking verloren gaat! Ja, is het niet zo iets als 170.000 ton steenkool per dag. En dan hoor je tegelijkertijd vertellen, dat Engeland nu tot het eind van het jaar- een hoeveelheid steenkool gaat exporteren naar Frankrijk, die neerkomt op.zowat 5000 ton per dag. Als je dit goed bekijkt, is het een krankzinnige wereld. O, ik kan me op zichzelf be grijpen, dat er in Amerika stem men op gaan, die zeggen, dat de Ver. Staten er het verstandigst aan zouden doen om West-Europa maar in zijn eigen sop te laten gaar ko ken. Je bedoelt, dat ze geen garan tie moeten geven voor de verdedi ging van W.-Europa? Luister eens, dat bedoel i k niet. Ik zeg alleen, dat er mensen in Amerika zijn. die er zo over denken. En dat zijn maar niet Jan, Piet of Klaas, die zo redeneren, maar lieden die iets in de melk te brokken hebben, hoge militairen b.v. die vinden Frankrijk zo'n on zekere factor, dat zij dit land maar liefst helemaal zouden willen uit schakelen uit hun strategischebere- keningen en dus de grens van het Westen niet aan de Elbe of aan de Rijn, maar hoogstens nog in Euro pa aan de Pyreneeen zouden willen zien. Maar.dit zou dus beteke nen. Inderdaad, dat niet alleen Frankrijk, maar ook Belgiè en West-Duitsland en wij aan ons lot zouden worden overgelaten. Leuk vooruitzicht! A Maar ik beweer niet, dat het zo gaat. Ik zeg alleen maar, dat be- paalde Amerikaanse strategen deze opvatting zijn toegedaan en dat ik ervan overtuigd ben, dat die heren in hun benepen opvatting gestijfd worden door alles wat er de laatste tijd in Frankrijk gebeurd is en nog gebeurt en wie weet, zo meteen nog gebeuren gaat. Ik ben blij, dat je het tenmin ste 'n benepen standpunt noemt. Wat dacht je anders? Van strategische gezichtspunten uit mag hel te verdedigen zijn, mag het zelfs reëel heten, maar er is toch eer hoger standpunt en vandaar uit bekeken zouden er op deze ma nier ontzaglijke waarden verloren gaan. 7 7 Nee, neem alleen maar do „kleinigheid", dat met Frankrijk en'de Benelux de bakermat of een bakernftt van de Westerse cultuur van het ogenblik onder de voet gelopen zou worden. Dat vinden w ij. Neen, dat is zo en dat weten ze in Londen en Washington net zo goed als wij; dat moeten ze ten minste weten. Maar bovendien, zelfs van zuiver strategisch stand punt uit lijkt me dit benepen be keken, net zo benepen als dat men in September 1938 te Londen en Parijs niet heeft gezien, hoe onge lofelijk de militaire positie van het toenmalige Westen verzwakt werd door het verloren laten gaan van Tsjechoslowakije. Ik moet je zeggen, dat ik van ganser harte hoop, dat wij anders behandeld worden dan de Tsjechen 10 jaar geleden. Tussen twee haak jes, je had het zo pas over die grens aan dè Pyreneeën. Spanje is toch in ieder geval heel belangrijk voor de verdediging van het Wes ten! Natuurlijk, ongelofelijk be langrijk. Maar waarom dacht je •dan anders dat er deze week weer zoveel berichten zijn, dat de Ver. Staten op de een of andere manier weer normale of althans normalere betrekkingen willen aanknopen met de Spaanse regering? Zouden ze Franco dan toch laten zitten? Op zichzelf hoeft dit niet. Washington kan tussendoor ook met een actie bezig zijn om Franco alsnog op een „fatsoenlijke" manier weg te werken. Maar ik geef toe, dat het niet uitgesloten is, dat het tenslotte tot een accoord met Fran co zou komen; het zou niet de eer ste keer in de politiek zijn, dat „Pa rijs wel een mis waard bleek te zijn". Vergeet bovendien niet, dat er van de kant van diverse Zuid- Amerikaanse staten al zo lang op wordt aangedrongen, dat Washing ton zijn houding tegenover Madrid zal herzien. Ik kan er niets aan doen, maar ik zou het toch een beroerd gevoel Zaterdagse puzzle Kr uiswoordraadsel maar omgekeerd! Vandaag gaan we t.a.v. ons kruis woordraadsel de rollen eens om draaien. Wij geven de in te vullen woorden en U dient ze thuis te brengen op de plaats, waar ze ho ren. Eén goede raad: begin met de woorden van zeven lettersDe woorden ziin: 8 van 7 letters: element, geleide, kandeel, logeren, nalaten, noteren, noorden, pastoor. 4 van 6 letters: draven, edelen, editie, stomer. 12 van 5 letters: brood, Eelde, eikel, gelid, kater, kruid, menie, palen, reeds, speld, sterk, dader. 8 van 4 letters: eren, eten, kina, lans, nier, noga, rein, spil. 20 van 3 letters: Abe. Ada. ADO, ave, ale, bod, Ede. EDO, eed, als, Epe, Ier, lap, lat, Leo, lid, nee, ode, ore, tel. 8 van 2 letters: Al, eb, ei, ek, en, ge, Ma, si. Ten slotte vertellen wij dat het woord „Kandeel" (U weet wel, „de" feestdrank) bovenaan in het mid den moet staan. Om de oplossing in te zenden is het voldoende dat U de horizontale woorden en letters achter elkander opschrijft. Voor goede oplossers stellen wij prij zen beschikbaar, een van 5.— en twee van 2,50. Oplossingen aan de puzzle- redactle van ons blad. uiterlijk Don derdags. liefst per briefkaart waarop In de linker-bovenhoek vermeld staat: Zaterdagse puzzle. Oplossing vorige puzzle: Horizontaal- 1. Chronologisch. 9. Duo. 10. Ook. 11. Oblie. 13. Broom. 15. Pisa. 16. Uwe. 17. Lomp. 19 Ader. 21. Rupi. 23. Visie. 26. Immer. 28. i.z. 29. Coblenz. 32. s.p. 33. Lakei. 34. Ems. 35. Aussi. 36. Ja. 37. S O S. 38. Tor. 39. A G. 40 Okapi. 43 Robijn. 45. Eerbe toon. 48. Nier. 50. Opa. 51. Zaan. 53. Jullie zullen vorige week het brievenmand je wel hebben gemist. Dat was erg vervelend, maar nog vervelender was het dat ik ziek was. Van het nare weer heb ik een beetje griep gehad en de dok ter vond het beter dat ik een paar dagen in bed stapte. Die dokter had er helemaal geen idee van dat ik dan jul lie brieven niet kon be antwoorden. Maar nu is alles weer achter de rug en gaan we maar weer gauw aan de slag. Ik heb weer zoveel brieven te beantwoor den. Hier heb ik allereerst een brief van Keesje C. uit Amersfoort. Ja Kees, dat is nu verve lend. Met die verande ringen op school is het altijd een beetje naar. Maar je zit nu in de derde klas en moet maar goed je best doen om naar een hogere te komen. Je was wel erg aan die juffrouw ge hecht hè? Je moet haar maar eens schrijven, want zij is nu ook op een andere school met allemaal vreemde kin deren en zal beslist nog veel aan jullie denken. Doe je het eens en ver tel me dan of je al een briefje van haar hebt gekregen? Dick T. uit L. is weer een nieuw neefje. Je mag gerust 'schrijven hoor Dick. Je moeder schreef me ook nog een paar regels en daarin vertelde zij me. dat je zo slecht at. Foei, voor een jongen van jouw leeftijd! Kan dat niet een beetje anders wor den? Je poesje verzorg je zo goéd. Daar zie je toch ook aan. dat eten en vporal goed eten heel nodig is om flink en sterk van te worden? Zul je nu heus beter gaan eten? Ik zal het je moeder eens vragen. Dick's vriendje. Her de Man, schreef me een heel uitvoerige brief. Ik heb hier jammer ge noeg geen plaats c„m alles te beantwoorden. Ik wil je graag ge bruikte postzegels toe sturen hoor. Dezer da gen kun je een partij tje van me verwachten. Fijn, dat je zoveel leu ke vrienden hebt. Je vrije tijd breng je al tijd gezellig door. Hou me maar steeds op de hoogte van al jullie be levenissen. Anncmleke G. zit pas in de eerste klas en ze kan al zó keurig schrij ven. Natuurlijk heeft Mammie haar een beet je geholpen, maar dat is helemaal niet erg hoor Annemieke. Wat heb jij een lief zusje zeg. Het foto'tje dat je me stuurde, waar jullie allebei op staan, heb ik in mijn al bum geplakt. Dat is ze ker van de zomer ge maakt hè, want het zonnetje schijnt er zo heerlijk. Ik ken ook bij na alle versjes, die je hebt geleerd. Schrijf je me ook als je weer nieuwe hebt geleerd? Ik ben er al zo'n boel van vergeten. Dag Anne mieke. de groeten aan je kleine zus. Dat was voor van daag het laatste briefje. Wie van jullie kent er nog een leuk raadsel voor de volgende keer? Voor de winnaar loof ik een prijsje uit. Doen ïullie je best eens? Ik kijk met spanning uit naar de knapperds on der jullie. Tot de volgende week dan. TANTE ANS Tucht. 55. Lever. 57. Ale. 59. Neg. 61. Anachronismen. Verticaal: 1. Su. 2. Hoos. 3. Oil. 4. Odeur. 5. Omber. 6. Ido. 7. Como. 8. Ho. 12. Baal. 14. Olim. 15. Paviljoen. 18. Perpignan 20. Decisie. 22. Plzarro. 24. Izaak. 25. Olm. 27 Essay. 30. Bes. 31. Est. 41. Peru. 42. Mep. 44. Onze. 46. Bo ter. 47 Talon. 49. Eten. 52. Anne. 54. CXC. 56. Vos. 58. La. 60. En. Voor de prijswinnaars zie men elders In dit blad. De avonturen Kapitein Rob De terugkeer van Peer de Schuimer 59 De snelste weg om het paleis te verlaten, zo legt Bartje uit, is via de harem van de Bey. „Is er een wacht?" vraagt Peer. „Ja, twee dikke harembewakers, maar daar zullen we weinig last van hebben, want ze zijn te lui om zich te bewegen". „Maar de vrouwen zullen natuurlijk gaan gillen", zegt Philipo. „Dat moeten we riskeren", meent Rob. „voor uit, laten we niet langer aarzelen". En even later is de harem inderdaad in rep cn roer, wanneer opeens vier mannen met getrokken wapens het vrouwenvertrek binnenstuiven. De harembewakers snellen toe, maar ze wor den binnen enkele seconden overrompeld en dan is de weg naar de Kashba (stad) vrij. Peer rukt de poort open en stort zich naar buiten, op de voet gevolgd door de anderen. Vrij! in *de nauwe, morsige steegjes van Algiers kunnen ze zich gemakkelijk de hele dag schuilhouden en de soldaten van de Bey slagen er niet in hen te vinden. Wanneer de nacht valt, komen ze uit hun schuilplaats te voorschijn en begeven zich naar een der stads poorten. Gelukkig dat ze wat goudstukken bij zich hebben gestoken, want nu kunnen ze een paar kamelen kopen. vinden, wanneer we met Franco moesten gaan aanpappen. En ik dan Ik blijf nog altijd hopen, dat het niet nodig is. Maar ik moet zeggen, dat ik ook de Griekse regering of wat dat betreft de Turken of niet te vergeten me neer Salazar van Portugal nu niet zulke welkome bondgenoten voor de democratieën van het Westen vind. Ja, dat is zo. En de chef van de Portugese generale staf is deze week op bezoek gekomen in Lon den, is het niet? En de Griekse regering heeft nog om meer Amerikaanse hulp tegen de opstandelingen ge vraagd. Zeg, heb je in de gaten, dat wc het deze keer nog helemaal niet over de Russen hebben gehad? Het woord is zelfs nog niet één keer ge noemd. Maar waar dacht je dan dat wc het anders over gehad hadden. Je hebt het toch eigenlijk altijd over de Russen. Behalve als we waren doorge gaan over die nieuwe burgemeester van Utrecht. Zelfs dat moet je niet zeggen. Deze week zei iemand tegen me, toen hij de zoveelste naam in de krant las: „Als het zo doorgaat, zijn de Russen hier nog eerder dan de nieuwe burgemeester". Dat was wat je noemt een optimist. Tot ziens maar weer. Saluut. TUINKALENDER 11 OCTOBER. In October kan soms vrij sterke nachtvorst optre den. Hiervan worden allereerst de bloemen het slachtoffer en de tere scheuten der bladeren. Daardoor kunnen diverse kamerplanten en cactussen die sinds de zomer nog buiten staan, ernstige nadelen on dervinden. Daar de nachtvorsten zich veelal vrij plotseling openba ren is dit een reden die planten er niet aan bloot te stellen. Het op treden van nachtvorst betekent voor de bomen en heesters een ver snelling van de afrijping der jonge twijgen en eerdere afsterving der bladeren. De bladverliezende ge wassen staan eerder kaal en de na tuur gaat eerder ter ruste. Remise-angst Nademaal het schaakspel een afspie geling is van de samenleving, heeft het ook het recht, door ziekten bezocht te worden Eén dezer ziekten wordt re mise-angst" genoemd Z.j maakt haar slachtoffers vooral onder de onervaren jeugd en de strijdlustige, niet beheerste volwassen individuen, sterke, Ja zeer sterke, noch zwakke spelers' sparend. Het gevaar is gelegen in de complica ties. die meestal ontstaan, doordat de aangetaste speler een gelijke stelling gaat forceren, per se afruilen vermijdt en tot overige brute schaakdaden komt. Wanneer een schaakspeler steeds par tijen speelt, waarin bovenstaande com plicaties zicji voordoen, is de diagnose gemakkelijk te stellen: angst voor re mise. Hoewel wc doeltreffende 'geneesmid delen bezitten, slaat de therapie in hardnekkige gevallen niet aan. Ook worden vaak enkele recldieven (her halingen) gezien bij een genezen spe ler. De therapie, geneesmethode, be staat hierin, dat men veel cn aandachtig geschikte partijen naspeelt. Hlerordc- zo'n partij, die. naar lk hoop. vele pa tiënten op de goede weg zal helpen De tweede partij van de match Euwe- v. Scheltlnga liet een z g. Oost-Indische of Konings-Indische openig zien, die ln korte trekken hierop neerkomt: zwart blijft aanvankelijk passief in het cen trum. ontwikkelt zijn koningsraadsheer „scheef" (fianchetto) en valt daama wit in het centrum aan. Euwe (wit) maakt aanstalten om zijn dameraads heer naar e3 te ontwikkelen (met 9) h2- h3) als van Scheltinga de fout maakt, de spanning ln het centrum op te hef fen door afruil op d4. Deze ruil is alleen gunstig, indien wit zijn dame- loper naar b2 i.p.v. naar e3 zou ontwik kelen. In dat geval kan zwart dan met a7-a5-a4 een kansrijke anval op de damevlcugel beginnen, (een theoreti sche uiteenzetting van dc opening zou thans te ver voeren). Na zwarts fout volgt ccn algemene afruil, die zo op het eerste gezicht ^cn saaie gelijke stel ling oplevert, zie diagram. Allereerst nu de bcginzetten: 1) d4 Pf6 2) c4 g6 3) g3 Rg" 4) Rg2 d6 5) e4 0—0 6) Pgc2 e5 7) o—O Pbd7 8) Pc3 c6 9) h3 ed4:? 10) PdJ: Pb6 11) b3 d5 12) cd5: cd5: 13) cd5: có Pc4 Pe4 dc4: Rb2 volgde hl de partij O'KellySzabo ™iYer£KP 19". i waar wit won) Pfd5: 14) Pd5. Pd*. 15) Rb2 Da5 16) Del! Del: 17) Tfel: V. SCHELTINGA 1 1 m ï-«r i i St i 1 i m i 1 i s H Él s 1 h hu Wk al h üi m W m m Wit staat Iets beter met het oog op de indirecte druk van Rg2 op nion b7. die de ontwikkeling van Rc3 bemoei lijkt, Euwe bult dit op fraaie wijze uit: 17) Pb4 (dreigt Rd4: cn dan Pc2> 18) Te2 a5 Zwart trekt zich nog niet veel van het b7-problecm aan en zoekt een andere uitweg voor zijn a-toren 19) Pb5 Rb2: 20) Tb2: U ziet, dat wit geen ruil vreest 20) Tab 21) Td2 a4 22) ba4: Ta4: 23) a3 nu hoeft het paard nog niet weg. want op ab4: volgt Tal ;t, en daarom schijnt b6 net te gaan, maar 24) Tdb Tab 25) Pc7 Ta7 26) Tb6. Pc2 27) Pb5l bijv. doet wit toch winnen. Schaakrubiek onder leiding van J. VISSER i.' ia» n.iwMie r j-3. 1 «anrerr 23) Pc6 24) Pdb dreigend Tb2 Ta7 Rd5 24) TdS 25) Taa2 PaS 26) Pc8:! Tc8: zwart schijnt het te redden, maar 27) Td7! pion 17 ls immers nu ook zwak geworden! 27) b5 28) Rd5 Tf8 20) Tb2 TaJ: 30) Tb5: Kg7 31) Tc7ü dreigt Tccó met paardwlnstl Zwart kan hier niet aan ontkomen zonder materiaal- verlies 31) Td8 32) Ta7 Td5: (op Pel of Talt cn Pb3 volgt Tf7 f en slaan van het stuk) 33) Td5: Pc4 het voor deel van 32) Tn7 boven 32) Tcc5 ls, dat zwart nu ook torens moet rullen 34) Ta3: Pa3: 35) Tc5 cn nu wordt het paard ook nog gevangen! 35) Pbl 38) f3 Kf6 37) Kf2 Ke6 38) g4 Pd2 39) Tc3 Kc5 40) Kc2 Pbl 41) Tb3 opgegeven. Een Euwe in ouderwetse vorm! U zult zeggen: ja maar zo kunnen wij toch niet spelen, dus wij met wit zouden slechts remise gemaakt hebben. Daar werp ik tegen: maar uw tegen stander verdedigt zich niet zo schran der als v. Scheltinga! Voor aandachtig naspelenden is er uit bovenstaande >rtlj enorm veel te leren. Oplossing probleem vorige week: 1) Tb3. dreigend Pdb6. Nieuwe opgave mlnlatuur-drlczet: Ke6 Rel Pd5 Pe3 pi e2 Ke1 Re5 Corrcsp.: H. W. de W Eindelijk er achter. In vele Russische bladen staat het probleem, zoals door ons op 3 Juli opgegeven In één blad echter staat een witte R niet op c6, maar op e8! En dan ls het probleem correct Compliment voor uw scherpzinnigheid, ook van do vertaler, rnr. Oskam! T N „Zeven Rode Zondagen" van -1- dc Spaanse schrijver Ramon Sender, vertaald door Hélènc J. Meijer, (uitgever G A. van Oor schot, Amsterdam 1948), bezitten wij naar mijn mening de belangrijkste roman over dc Spaanse burgeroor log. Het bock werd eerder in het Engels vertaald, maar is >n ons land zo goed als onbekend gebleven. Het gaat verder en dieper dan de zoveel omvangrijker en toch zeker zeer ge wichtige roman „Espoir" van André Malraux; het is sterker en echter dan het vermaarde „For Whom the Bell tolls" van Ernest Hemingway. Zeker, Malraux heeft als vlieger- officier de oorlog aan de zijde der republikeinen meegemaakt. Maar Letterkundige kroniek door Victor E. van Vriesland hoewel zijn groot talent natuurlijk zichtbaar blijft, is dit m.i.. zijn zwakste werk geworden, een ty pisch praatboek van iemand, die dc eeuwige discussies uit die tijd pre cies maar kleurloos weergeeft om dat hij ook zelf niet uit de conflic ten kan komen. Hemingway, die toch zo lang in Spanje woonde cn een zo uitmuntend waarnemer is, schoot eveneens tekort. Zijn roman is niet meer dan een brillante re portage en raakt eigenlijk alleen de buitenkant. Eerst aan een Spaanse schrijver en dan nog een van zeldzame begaafdheid bleef het voorbehouden van binnen uit de gebeurtenissen en de samenleving te belichten uit die Spaanse bur geroorlog-jaren, die als het onheil spellend weerlichten waren dat de storm aankondigde, die welhaast heel Europa zou vernietigen. Een Spanjaard alleen had genoeg inner lijke verwantschap met de psycho logische achtergrond van de bur geroorlog om ons duidelijk te laten voelen hoe sterk daarbij van alle kanten de eigenaardige, moeilijk te vatten karaktereigenschappen, de trotse, koude, harde, mystieke, in zichzelf besloten en tot over alle grenzen mateloze eigenschappen van de Spaanse ziel meespraken. In lange tijd heb ik geen boek gele zen, dat ccn zo grote indruk op mU heeft gemaakt Het ls doordrenkt van een ontembaar, woest, onvergetelijk revolutionnair pathos, maar tegelijk schenkt het op wonderlijke wijze de lezer de overtuiging dat het met een koele werkelijkheidszin cn een naar alle zijden voorname en achtenswaar dige objectiviteit is geschreven. Maar met welk een meeslepende ver beeldingskracht cn artisticiteit tevens. Van de fascinerend en getrouw weer gegeven werkelijkheid uitgaande, rijst het deze realiteit te buiten en te bo-, ven door een boeiend en fantastisch betrekken van de cosmos, de bezielde cn meelevende beelden van gans de wereld cn het heelal in het menselijke. Zo wordt b v. ln het achtste, tiende en liet vierentwintigste hoofdstuk plotse ling de maan sprekende Ingevoerd, niet enkclq korte woorden als het ware dc rol vervullend van het koor ln dc Griekse tragedie In het vijfde hoofd stuk Is zelfs uitsluitend dc maan aan het woord, om op haar wijze het ver haal voort tc zetten. Toch doet die vreemde tussenpersoon niet aan als fantastcrij. maar maakt de aangrij pende grootsheid der tragische gebeur tenissen te dieper voelbaar Het zijn uitgebreide cn bonte groe pen van personen, die in deze roman optreden en door dc storm der harts tochten. die hier tot wereldhistorie werd. elkander belagen, aanmoedigen, steunen, uitroeien. Heel het bloedige, voor niets terugdeinzende maar toch ook zo gave cn onkreukbare Spaanse volkseigen komt ln een tableau van zeven Zondagen voor onze ogen tot leven, grotesk, verhevigd, chaotisch, maar grandioos en in een adembene mende spanning Verschillende hoofd- MIJNHARD f t Vuur de Zurutug stukken zijn In de Ik.vorm van ver schillende personen uit geschreven, andere weer in dc derde persoon cn deze veelzijdigheid van procédé tekent scherp dc omtrekken af der figuren en schept orde ln de chaotische veelheid. Het gaat natuurlijk niet aan, dc ge beurtenissen cn mensen uit d1c veelheid hier in kort bestek te analyseren of ook maar te noemen. Dat is ook ntct nodig: door dit dertigtal hoofdstukken vindt dc lezer gemakkelijk cn ten zeer ste geboeid zijn weg. Hoogst merkwaar dig is do wijze waarop in deze rojnan de hoofdpersoon tot een diepe psychi sche tweespalt wordt gebracht door de botsing tussen zijn persoonlijke crouek I cn de politieke gebeurtenissen Hij houdt van twee vrouwen, dc een een meisje van vcrlljnde cultuur, dochter ven een reactlonnalr kolonel, dc andere een volkskind, steeds vooraan onder dc kameraden bij de revolutionnalre nclies cn gevechten Het conflict ls diep in smartelijk Maar de solidariteit en hot gemeenschapsgevoel. de politieke levens overtuiging van Snmnr dc hoofdfiguur, wlnncrt het tenslotte In deze tijd rn dit land. waar dc individuele mense lijke reacties cn oordelen geheel door trokken zijn van de brandende mense lijke zekerheden Ion opzichte der ac tuele sociale strijdvragen. En Ampnro, het lieflijke en verfijnde, maar tot een voorbij geganc gevoelswereld beho rende kolonclsdoehtertje pleegt zelf moord met een daartoe door haar me dedingster de revolutionnalre Star achtergelaten revolver. Ook als schildering van de staat kundige stromingen en milieu's vnn liet Spaanse volk In zijn worsteling om vrijheid, vrede, waardigheid en levens geluk is deze roman onovertroffen Hij geeft een helder inzicht In de nuances en tegenstellingen der verschillende groeperingen. F A I.. C N.T enz. Hij doorlicht de innerlijke noodzaak van de grote strijd, die in Spanje is ge streden cn van zijn bloedige falen Dit bock. geladen met de kracht van hartstocht, verruimd door een wijde geestelijke blik cn treffend door een meesterlijk schrijftalent, moge ln ons land de aandacht vinden, die het zozeer verdient. De uitgave is fraai verzorgd; alleen betreur ik. dat een tltcl-lndcx der hoofdstukken ontbreekt. Ncd. Herv. Kerk Beroepen te Muiden L. Kievit te Put ten Aangenomen naar Ellewoutsdijk H- Zunncberg. cand. cn hulpprcd al daar. Bedankt voor Amsterdam-Sloten J. de Groot te Apeldoorn voor Hcl- lendoorn S. G J Govcrts tc Oud-Vos- semeer voor Llnschoten J C. Ter louw te Ottcrlo voor Meerkerk P Bouw te Woudenberg voor Noorde loos J. R Cuperus te Doornspijk. Gercf. Kerken Tweetal te Rottcrdam-Z (vac j M. Mulder) dr E. Massellnk te 's Graven- zande en B. J. A Streefkerk te Berkcl -Rodenrijs. Beroepen te Huizen S. Wagenaar te Arum. Aangenomen naar Wolfheze G, S Fernhout te Nleuw-Beets. Gercf. Kerken art. 31 K.O. Beroepen te Zuldlarcn P. Lok te Zaamslag. Geref. gemeenten Tweetal te Rotterdam-C H. Ligten- berg te Rotterdam-W. en W. de Wit tr Middelburg. Kerkelijke examens De classis Klundcrt der Gercf ker ken heeft praeparatoir ge-exami- neerd cn beroepbaar verklaard dc heer A. G Sehcrpcnisse te Klundert. cand. aan de Thcol Hoogeschool te Kampen Zijn adres ls Buitenwijk B 294 te Klun dert. CBARL DERR B1GCERS EEN CHARLIE CHAN-MYSTERIE No. 90 Bob voelde een schok, en kwam wat dichter bij. De oude man legde de hand achter het oor. „Wie is dat?" vroeg hij. „Delaney." schreeuwde Boston. Chan kwam ook wat nader. ..Jerry Delaney. In zijn vak deed hij prach tig werk. Ik hoop. dat ik de kans krijg. Madden te vragen of hij zich herinnert, dat Een luid geroep om Boston klonk over de patio, en deze legde zijn pijp neer en snelde weg. Chan cn Bob keken elkaar aan Het gezelschap werkte aan één stuk door, tot het tijd was voor de lunch. Toen gingen zij. verspreid over de patio en het erf. de dikke boterhammen uit de Oase zitten nuttigen, en dronken er koffie bij uit thermosflessen. Plotseling ver scheen Madden in de deuropening van de woonkamer. Hij was in een goede luim. „Allen welkom." zei hij. „Doe, alsof jullie thuis bent." Hij drukte de directeur de hand en, rond gaande, sprak hij met elk der leden van het gezelschap af zonderlijk. Diana vooral nam hem enige tijd in beslag. Daar kwam hij bij Eddie Boston Als bij toeval maakte Bob. dat hij gedurende dat gesprek vlak bij hen stond. „Mijn naam is Boston," zei de ac teur. Zijn stroef gezicht straalde. ,.Ik hoopte u te spreken, meneer Madden. Ik wilde u vragen, of u zich een ou\d vriend van mij her innert Jerry Delaney uit Ncw- York." Madden deed zijn ogen bijna dicht, maar de uitdrukking van i'ijn gezicht bleef dezelfde. „Delaney?" herhaalde hij, alsof de naam hem niets zei. „Ja Jerry Delaney. die altijd rondhing bij Jack McGuire. in de Vier en veertigste Straat." drong Boston aan. ,.U weet wel. hij „Ik kan me hem niet te binnen brengen." zei Madden. Hij liep door. „Ik ontmoet zoveel mensen." „Misschien wilt u niet meer aan hem denkenzei Bo-tcn. met een vreemde klank in zijn stem. En dat kan ik u niet kwalijk nemen. Neen. u kunt niet erg op Delaney gesteld zijn: Wat hij u gedaan heeft, was een misdaad Madden keek angstig om zich heen. „Wat weet jij van Delaney?" vroeg hij zacht. „Heel wat," zei Boston. Hij kwam dichter naar hem toe. cn Bob ver stond maar nauwelijks dat hij z-ei: „Ik weet alles van Delaney af. me neer Madden." Een ogenblik keken zij elkaar strak aan. „Kom binnen.'/ stelde Madden voor. en Bob zag hen samen in dc woonkamer verdwijnen. Ah Kim kwam aanlopen met een blad vol sigaren cn sigaretten, een gave van de gastheer. Toen hij voor de directeur stil stond, keek deze hem scherp aan. „Wat' een type is dat." riep hij. ..Zeg eens, John, zou jij niet voor de film willen spelen?" „U klankzinnig, baas," grijnsde Ah Kim. „Neen, dat ben ik niet. Wc kun nen jou best gebruiken in Holly wood." „Het lijken of u glote glap maken." „Waarachtig niet. Denk er eens over. Hier Hij schreef iets op een kaartje. „Als je er zin in hebt. kom je m:j eens opzoeken. Begrepen'»" Misschien op andelen dag, baas. Veel gelukkig hiel." Hij liep ver der met zijn blad. Bob ging naast Paula zitten. Hii was zeer verontrust, al leek hij uiterlijk kalm „Er is iets nebeurd. en u kunt ons weer helpen." begon hij. Hij ver telde alles over Jerry Delaney. en herhaalde het gesprek tussen Mad den en Boston, dat hij juist opge vangen had. De ogen van het meis je werden groot „Chan of ik kun nen geen inlichtingen vragen." ging hij voort. „Wat is die Boston voor iemand?" .Een vrij onaangenaam mens," zei ze. „Ik heb nooit .met hem op gehad." „Nu. doe hem eens een paar vra gen zodra u de kans hebt. Ik denk. dat het pas gebeuren kan. als jullie terug zijn. Probeer uit hem te krij gen. wat hij van Delaney weet maar doe het zo, dat hij geen ach terdocht krijgt" „Ik zal het proberen antwoord de ril. „Ik ben niet heel knop...." „Wie zegt dat? TI bent heel knap en goed ook. Bel mij. maar op als n met hem gepraat hebt, dan kom ik gauw naar de stad." De directeur was weer nn de been „Kom we moeten afwer ken. Is iedereen er? Eddie! Waar Is Eddie?" (Wordt vervolgd) Een woord dat door groot mis bruik oen walgelijk zoete bijsmaak heeft ~ckrcgen. In het nieuwe testa ment is dit woord al'een gereser veerd voor de uitdrukking van do hoogste vreugde, die de komst van het Godsrijk begeleidt. Wanneer alle strijd voorbjj zal z(jn, cn alle onrecht verdaan. Wanneer de zonde zal zijn weggedaan' en de schuld verzoend. Wanneer een mens einde lijk vrij kan ademen, zonder de drukkende last van eigen ziclenood. De Hero Jezus zegt in Matth 5. aan de aanvang van de Bergrede: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der heme len! Zij, die zich geestelijk arm we ten en verloren, voor wie die druk kende last beklemmende werkelijk heid geworden is, 7.(1 hebben het reeds. Want: niet de tovredenen cn de vi'omcn vinden de weg. Maar de bezorgden cn verdrictigen gaan op dc weg. Immers, daar waar deze armoede is, en dc mens weer een bedelaar voor God, daar is dc rechte verhouding hersteld, daar Is een verlorene gevonden. De vromen en de theologen van Z(jn dagen staan aan de kant. De mens, die voor God een se', eiend kind geworden is, wordt dc r Vader geholpen. v. E. Advertentie \L Brrrrar Een zuster, die mij moest verplegen. Heeft nieuwe idccbn gekregen. Geeft alg medicijn, Voortaan TIP tegen pijn En nu kan ik weer overal tegen. Een verpleegde in het Gasthuis te Amsterdam ontv. 1 TIP. Hedenavond HILVERSUM I: lj),00 Artistieke staal kaart; 19 30 Wat doet de kerk: 19 15 Re~ uit: 20.00 Nieuws; 20 05 Dingen van de dag; 20.15 Opera-programma; 21.00 Socialistisch commentaar; 21.15 De bonte bal: 22 00 Strndlva-sextct; 22 25 Voordracht: 22 40 Jan Corduuener; 23 - Nieuws: 23.1524.00 Dansmuziek. HILVERSUM II 19 00 Nieuws: 19.15 Dat doet het Katholiek thuisfront; 20.00 Nieuws; 20 05 Do gewone man zegt er "t zijne van: 20 12 Richard Taubcr; 20 20 Lichtbaken, 20.50 Boston Promenade- orkest; 21.00 Negen helt dc klok. 21.45 Hit-parade; 22.00 Weekend-serenade: 22.30 Actualiteiten 22 45 Avondgebed; 23.00 Nieuws: 23.15—24 00 Avondcon cert Morgen HILVERSUM I: 8 00 Nieuws; 8.18 Bos ton Promenade-orkest; 8 30 Voor het platteland; 8 40 Johan Jong; 9.12 Sport. 9 15 Men vraagt: 9 45 Geestelijk leven: 10 00 Zondagshalfuur; 1030 IKOR: 11.45 Tussen kerk en wereld; 1200 Muslcor- da; 12 20 Zondagclub: 12 40 Twintig mi nuten Budapest—New York; 13.00 Nws.; 13.15 Mededelingen: 13 20 Romancers: 13.50 Even afrekenen, heren; 14 00 Praags onera orkest: 14 05 Boekenhalf uur 14 30 Omroepkarncrorhcst 15 00 Inleiding tot werken van Mozart cn Haydn: 15.10 Ncderl. kamerkoor; 15 45 Fllmpraatje; 16 00 Skymasters: 16 30 Re. portagedlenst; 17 00 Boekbespreking; 17.15 Prof. dr. N A Donkersloot; 17.30 Ome Keesje; 17 50 Sport. 18 oo Nieuws; 18 15 Frank Sinatra- 18 30 Reg. ultz,: '9,00 Radiolympus; 10.30 Paul Godwin; 20,00 Nieuws; 20.05 Reportagedienst: 20 15 Boyd Nenl met orkest: 21.15 Paul Vlaanderen; 21 50 De Speeldoos; 2210 Volksliedjes: 22 30 Aan boord van de Bonavcntura: 23,00 Nieuws: 23.15—24 00 Gr nla'en. HILVERSUM II' 8.00 Nieuws, 8.15 Gr muziek; R10 IKOR- 9.30 Nieuws: 9 45 Franso dag: 9.48 Toespraak Pere Rlquct 9 35 Inleiding Hoogmis; 10.00 Hoogmis; 11.00 Prof. dr. F. van der Meer; 11 10 La soclete des chanteurs de salnt Eusta- che; 11.30 Kamermuziek; 12 10 Culinaire reizen door FrankrHk: 12 30 Lunchcon cert: 13 00 Nieuws 13.15 Frankrllks mu ziekleven: 13 55 Charles Munch; 15.30 Klankbeeld: 18.00 Toneelmir.lck van do 17e eeuw: 1045 Winkelen langs dc Pa- rllse houlevnrds: 1700 Kerkdienst; 18 30 Gr Platen; 19 00 Utrechts Stedellik ork 19.15 Kent gij Uw bJihel; 19 30 Nieuws; 19.45 Franse kinderen zlngcr 20 00 Jeanne dArc; 21.15 Franse oncra's 22 15 Klankbeeld: 22 45 Avondgebed; 23 00 Nieuws 23.1524.00 Frans variété. Maandag HILVERSUM T 7.00 Nieuws: 7 15 Ochtendgvmnastlck 7 30 Accord* muziek: 8 00 Nieuws; 8 15 Cr platen; 8 45 Gram muziek: 9 15 Morgenwijding; 0-30 Crplaten 1030 Voor de vrouw; 10.3o Bioscooporgel: 11.00 Op de ultkilk; 11.15 Staatsorkest van Saksen; 12 00 De Papavers: 12.30 Weerpraatje: 12.33 In "t Spionnetje: 12 28 Orgelmuziek: 13 00 Nieuws: 13 15 Mededelingen; 13 20 Th.2 seven wings: 13.50 Les compagnons de la chanson: l-1.no Wat gaat er om ln dc wereld door dr. Ritter Ir 14 15 Solls- tcnconccrt: 15.00 Bonbonnlére: ifi.oo Echoes from the theatre: 16.45 Muslca- lendcr- 17.30 Hoort, zegt het voort: 17.45 Ree. ultz: in oo Nieuws; 18 15 Mede delingen. 1«20 Balalaika orkest; 18.20 Rer uitzending HILVERSUM II 7 00 Kfeuwft 7.15 Tc Deum Lsudamus: 7 15 Een woord van de dag: 8.00 Nieuws; 8 15 Gr.platen: 9.CO Londens Phllh. ork 9 15 Ochtendbezoek 9:30 Waterstanden; 9 35 Berlioz-Blzet; 10 05 Arthur Sehnnbcl. 10.30 Morgen dienst; 11.00 Philh. symph. orkest; 11 20 Van oude cn nieuwe sehrllvcrs: 11.40 Karl Schmltt Walter; 12 00 Gram muz.; 12 30 Woerovcrzlcht; 12 33 Sans Soucl; 13 00 Nieuws; 1315 Madollnata; 13.45 Grace Moore. 14 00 Radio-uitzending voor dc scholen. 11.35 Orgelmuziek; 15 00 Radio Phllh. orkest 16 00 Bijbel lezing: 10.45 Pa seal-kwartet: 1700 Voor de kleuters; 17.15 Gr pinten; 17.45 Dolf van der Linden; 1815 Sportrubrlck; 18 30 Pianoduo

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 5