DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Bemiddeling der „Kleine Zes" doet hoop op accoord herleven DE ATOOMBOMMEN VERNIETIGEN? Stakingen in Frankrijk van kwaad tot erger „Dat zou zelfmoord zijn" zegt Churchill Honderd gevangenen wilden „er eens uit" zijn Interimregering misschien reeds in November SPEELBAL BERLIJN Wellicht hernieuwd direct contact tussen de Grote Vier Schoenen worden niet duurder De welvaart zoekverdeeldheid in gelederen der regering Verdiend In Amsterdam drie zwaar gewonden na dronkemans vechtpartijen Maandag 11 October 1948 Achtste jaargang, No. 1144 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 - Abonnements prijs 32 cent p. w. of 3.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Tegenblokkade treft de Sow jet-zone Men mist vooral machines uit het Westen De Russen hebben Zondag openlijk bekend gemaakt, dat er in hun zone van Duitsland economische moeilijkhe den zijn. Zij schreven ze ten dele toe aan de tegenblokkade van het Westen, die in Juni begonnen is als tegenmaat regel tegen de Russische blokkade van Berlijn. In het rapport van de Duitse econo- ci.s.hc rafci wor - aov uone over het derde kwartaal van 1948 wordt ge sproken van ..uitzonderlijke moeilijk heden" en gemeld, dat op verschiUen- de gebieden de ten doel gestelde pro ductie niet bereikt werd. De vertraging in de staal-» en metaal nijverheid werd in hoofdzaak toege schreven „aan het gebrek aan machine rieën. die vroeger uit West-Duitsland kwamen." De niet zonder enig vertoon aangevangen openbare behandeling van de Berlins© kwestie In de Veiligheidsraad schijnt op zjjn minst voor enkele dagen te worden opgeschort om plaats te maken voor besloten besprekingen, die wellicht meer kans op succes bieden bU het zoeken naar een oplossing der moeilijkheden. Het ls wel duidelijk Immers, dat elk der betrokken partijen graag zou terugkomen op het standpunt waarin z(j zich hebben vastgebeten mits zjj daarbij niet hun gezicht behoeven te verliezen. De bemiddelaars hierbij zijn. wat in de wandelgangen van Palais Chaillot worden genoemd „de klei ne zes", onder leiding van de mo mentele voorzitter van de Veilig heidsraad. de Argentijnse minister van buitenlandse zaken dr. Juan Atilio Bramuglia. De speciale correspondent van het persagentschap Reuter by de Ver enigde Naties, Michael Fry seint hieromtrent: De vergadering van de Vei ligheidsraad, die op heden was vastgesteld, is voor onbepaalde tijd uitgesteld en de Berlynse kwestie is thans weer het on derwerp van diplomatieke on derhandelingen op het hoogste niveau. Verwacht wordt, dat het nog verscheidene dagen zal duren voordat de kwestie weer in de Veiligheidsraad ter spra ke komt. Wanneer wy trachten uit ons ter beschikking staande bronnen de delicate besprekingen te reconstru eren, die in de afgelopen week bui ten de openbare behandeling in de Veiligheidsraad hebben plaats ge had, dan komen wij tot het volgen de beeld: De voorzitter van de Veiligheids raad Bramuglia, opende besprekin gen met de afgevaardigden van Engeland, Frankrijk en de Ver. Sta ten in de Veiligheidsraad, na te voren overleg te hebben gepleegd met de vijf andere leden van de raad die niet rechtstreeks bij het geschil betrokken zijn te weten Bel gië, Canada, China, Columbia en Syrië. Donderdag sprak Bramuglia met de afgevaardigden der Westelijke mogendheden die hem zeiden, dat zij geen bespreking door de raad van ministers van buitenlandse za ken wilden zolang de blokkade niet was opgeheven Hem werd tevens verzekerd, dat geen lijdelijke op heffing van de blokkade zou worden geaccepteerd. De volgende morgen had de Argentijn een onderhoud met Wisjinski, waarbij hy deze vroeg of do Sowjet-Unle bereid zou zijn de blokkade op te hef fen en gelijktijdig aan nieuwe besprekingen deel te nemen. Wisjinski antwoordde, dat hij het zijn regering zou vragen en dit werd als een bemoedigend teken beschouwd. Zaterdag sprak Bramuglia afzon derlijk met dr. Jessup (V.S.), sir Alexander Cadogan (Engeland) en Parodi (Frankrijk). Hij vroeg hun of zij bereid waren het geschil op een vergadering van de raad van ministers van buitenlandse zaken te bespreken wanneer tegelijkertijd de blokkade werd opgeheven. Hy kreeg ten antwoord, dat dit zou moeten worden overwogen. Bramuglia wacht thans de ant woorden uit alle vier hoofdsteden op zijn vragen af. Men verwacht dat, in verband met deze voorbe reidende besprekingen, de Veilig heidsraad niet voor Woensdag of Donderdag aanstaande bijeen zal komen. Tenzü er een kink in de kabel komt zal de Raad, wanneer zii dan weer bijeenkomt, slechts zijn formele goedkeuring aan de onder handelingen geven. Christiansen niet in cassatie De voormalige Wehrmachtsbe- fehlshaber, Christiansen, die door het Bijzonder Hof in Arnhem tot twaalf jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, heeft afstand van cas satie gedaan. Ook de procureur fiscaal deed afstand. Hiermee is het vonnis onherroepelijk geworden. Het ministerie van Economische Zaken deelt ons het volgende me de: De hier en daar circulerende geruchten, als zou een belangrijke stijging van de schoenenprijzen zijn te verwachten, zijn ten enen male uit de lucht gegrepen. Een dergelijke stijging is in de toekomst geenszins te verwachten. De geruchten zijn waarschijnlijk ontstaan door de plannen tot aan passing van de prijzen van inlandse huiden, aan die van geïmporteerde huiden, teneinde aldus de subsidie op het vee te verminderen zonder verhoging van dc prijs voor rund vlees. Aangezien de industrie echter het hele jaar voornamelijk reeds duur dere buitenlandse huiden heeft ver werkt, zal deze aanpassing weinig verschil maken en behoeft men zich dus. in dit opzicht, voor de schoe nenprijzen niet bevreesd te maken. Gezien het ruime aanbod van schoenen heeft men in de kringen van handel en industrie zelfs reeds om opheffing der prijsvoorschriften verzocht, omdat men op een daling der schoenenprijzen rekent. Zolang echter niet onomstotelijk vaststaat, dat bij vrijlating de prijzen zullen dalen, blijven de prijsvoorschrifcn gehandhaafd Een van de grootste ovaties die hem in zijn langdurige politieke loopbaan ooit te beurt zijn gevallen was Churchill Zondag beschoren, toen hy als leider van de Britse conservatieven op hun congres te LlandifÖno een grote politieke rede uitsprak. Het hoofdmotief van deze rede was de stryd om het behoud van de vryheid, waarbij de voor naamste vyand ls de Sowjet-rege- rlng, die een schrikbewind uitoefent over het aan hem onderworpen deel van de wereld, dat zjjn gelijke slechts vindt ln de tijden van Iwan de Verschrikkelijke. „Ik meen", zo zeide Churchill, „en dat maakt mij uiterst droefgeestig, dat de enige ware vredesbasis thans steunt op de macht. Zo de Verenig de Staten op dit ogenblik niet in het bezit waren van een voorraad atoombommen, dan zou er geen middel bestaan om de veroverings tocht van de communisten over West-Europa, die door de Sowjet- wapens wordt gesteund en door een politieke politie kracht wordt bijge zet. te stuiten. Van één zaak ben ik volstrekt zeker, zo de Verenigde Staten, vertrouwend op een stuk papier, bereid bevonden worden om hun voorraad atoombommen te ver nielen. dan zyn zij schuldig aan moord van de menselijke vryheid en aan zelfmoord. Wy moeten trachten met de Sowiet-Unie tot een defini tieve regeling te komen, voordat zij over het atoomwapen beschikt." Be\an antwoordt De Britse Labour-minister van gezondheid, Bevan, heeft Churchill naar aanleiding van deze rede beti teld als een „nationale en interna tionale ramp". Hij noemde hem „een van de meest roekeloze sprekers in de Britse politieke geschiedenis", en voegde er aan toe: „Hij schynt er zich niet van bewust te zyn, dat de Sowjets. wanneer hy adviezen geeft aan de Sowjet-Unie, naar dat advies luisteren niet alleen tegen de ach- Joodse illegalen braken uit en kwamen terug Wellicht om te bewijzen, dat wie lid is van de Stern, de illegale Jood se organisatie niet voor een kleinig- hicd vervaard is, hebben Zaterdag meer dan honderd leden van deze groep de bewaking van een gevan genis te Jaffa, waar zij waren op gesloten overvallen en het gebouw verlaten. Zij hebben de ontsnapping voor het merendeel als een uitstapje opgevat. Twee hunner zijn gaan zwemmen en anderen gingen een kopje koffie drinken in een Arabisch cafétje in de nabijheid De corres pondent van Reuter was er getuige van hoe zij, soms individueel, soms in groepjes door het politiecordon gingen, terug naar de gevangenis. Enkelen hadden zelfs moeite weer de gevangenis binnen te komen we gens gebrek aan legitimatiebewijzen als gevangene. De ontsnapping ge schiedde enkele dagen nadat een der gevangenen de commandant van hun tijdelijk verblijf had overvallen Een bepaalde maatregel van de lei ding, die hierop volgde, beschouw den de Stern-mannen als een onge oorloofde represaille. Zij overvielen hierop de bewakers ontdeden hen van hun wapens, wierpen matras sen over de prikkeldraadversperring en gingen, zoals gezegd een kopje koffie drinken. Zondag waren veer tig der ontsnapten nog niet terugge keerd. Volgens een Israëlische woord voerder is de teruggekeerde ont snapten een ultimatum gesteld. Zij moesten in groepen van vijf naar buiten komen cn na visitatie in auto bussen stappen. De leden van de groep Stern aanvaardden het ulti matum cn verlieten de gevangenis rustig Zij zijn onder sterke militaire be waking naar een gevangenis te Acre overgebracht. Tsjechische generaal naar Engeland gevlucht Een Tsjechoslowaakse generaal, die een hoge functie bekleedde in de legerstaf, maar wiens identiteit niet is onthuld, is Zaterdagavond per vliegtuig te Londen aangekomen, na uit Tsjechoslowakije te zijn ge vlucht. Van de vijf personen, die met hem hebben willen vluchten, is er een gedood, een dodelijk ~ewond en een andere gevangen genomen. Volgens berichten van regerings gezinde zijde verliezen de Chinese re geringstroepen rondom Tsjintsjou. een strategische stad in de Mandsjoerijse corridor, langzaam terrein als gevolg van een nieuw offensief der commu nisten. In de Trêveszaal op het Binnenhof te 's-Gravenhage is Zaterdagochtend de slotzitting gehouden van de reeks besprekingen, welke zijn gevoerd tussen de Nederlandse regering cn het College van 9 mannen enerzijds en de vertegenwoordigers van de voorlopige Federale Regering, de De legatie uit de bijeenkomst van Federaal Overleg, de Federale Confe rentie Bandoeng en vertegenwoordigers van dc minderheidsgroepen anderzijds. V.l.n.r.: prof mr. C. P. N. Romme, prof? Hoe sein Djajadi- ningrat, mr. W. F. Schokkingdr. L. J. M. Beel, mr. J. R H. van Schaik, minister-president W. Drees en mr. E. M. J. A. Sassen. tergrond van 1910 en 1911, doch ook die van 1920, aangezien Chur chill de man was, die poogde de Sowjetrevolutie enkele jaren na haar geboorte te vermoorden. Zij herkennen hem als de leider van de reactionnaire machten in Groot-Brit- tannië en als de leider van de partij, die in 1938 de Europese vrede ver kocht en oogluikend toeliet, dat Hit- Ier naar de macht greep." Overleg tussen regering en Indonesiërs leidde tot goed resultaat De laatste weken zijn in Den Haag besprekingen gevoerd tussen de rege ring en vele afgevaardigden van de verschillende deelstaten in Indonesië. Naar het A.N.P. meldt, zijn deze onderhandelingen met succes bekroond. De Nederlandse regering zal zo spoedig mogelijk de Staten-Gencraal een wetsontwerp over het bewind in Indonesië in de overgangstijd voorleggen. Kan deze wet binnen enkele weken de beide Kamers passeren dan heeft de regering het plan nog in November de interim-regering in te stellen. Dit resultaat is bereikt na be sprekingen eerst in grote kring waaraan o.m. ook de leden van de „commissie van negen" en dr. Beel, gedelegeerde van het opperbestuur, deelnamen later zijn zij voort gezet door een kleine commissie, samengesteld uit vertegenwoordi gers van de deelnemende groepen onder voorzitterschap van dr. Beel. Zaterdagmorgen volgde nogmaals een plenaire zitting, waar men tot overeenstemming kwam. Het A.N.P. verneemt van de In donesische vertegenwoordigers, dat zij in het algemeen tevreden zijn over de bereikte resultaten. Het vraagstuk van de vertegen woordiging van de minderheden in de Federale Raad is in deze rich ting opgelost, dat de minderheden in incidentele gevallen kunnen worden opgenomen in deze raad. Over Nieuw Guinea wordt in het nieuwe wetsontwerp vastgesteld, dat, zolang de bevolking van> dat gebied niet in staat is zich uit te spreken, het bewind over dit ge bied zal gevoerd worden door de federale interimregering in samen werking met de hoge vertegen woordiger van de Kroon. Ook ten aanzien van het mili taire vraagstuk is een formulering gevonden, waarbij alle partijen zich tenslotte hebben neergelegd. Uiteraard oefent de hoge vertegen woordiger het oppergezag uit over alle in Indonesië aanwezige strijd krachten. Deze strijdkrachten zul len echter in Indonesië niet worden gebruikt dan na overleg met de F.I.R. Voorts zal de F.I.R. een eigen strijdmacht ter beschikking krijgen ter handhaving van de inwendige rust en veiligheid. Zaterdagmiddag vertrok de „Willem Ruys" voor de zesde maal naar Bata via. thans met 750 passagiers onder wie 270 kinderen. Van de Nederlandse passagiers reizen er 425 in het kader der gezinshereniging naar Batavia. Voorts vertrokken 50 Marva's en leden van het Vrouwen-corps. Arbeider stootte met spade op explosief Vier slachtoffers twee doden) in een gezin In het Betuwse dorp Driel nabij Arnhem waren Zaterdagmiddag ar beiders bezig een sloot uit te gra ven in de nabijheid van hun wo ning. Een hunner stootte bij dit werk op een mijn, die ten gevolge hiervan tot explosie kwam. De ge volgen waren verschrikkelijk. Een der mannen, een vader van zeven kinderen, evenals een zijner zonen, een jongen van zeventien jaar werden op slag gedood. Twee dochtertjes van dezelfde arbeider moesten met ernstige verwondin gen naar het ziekenhuis worden vervoerd. Een aantal huizen is door de explosie zwaar beschadigd. ,,Dc stakingen beginnen het karakter van een opstand te ver krijgen". aldus dc woorden waarmede dc Franse premier in een radiorede Zaterdagavond dc toestand in zijn land karak teriseerde. Alleen reeds in de mijnindustrie hebben driehon derdduizend arbeiders het werk neergelegd om hun eisen tot loonsverhoging meer kracht bij te zetten. Als antwoord op de berichten volgens welke de regering vorde ring der .mijnen zou overwegen hebben de arbeiders een aanvang gemaakt met het bouwen van ver sterkingen en barricades om even tuele aanvallen van politie en sol daten te kunnen afslaan. Een overzicht van dc stakingen in Frankrijk, dat allerminst aan spraak kan maken op volledigheid biedt het volgende beeld. De mijnstaking gaat Maandag zijn tweede week in en men vreest thans, dat de staking zich zal uit breiden tot spoorwegen en havens. Zondag kwam het spoorwegver keer tussen Frankrijk en Italië stil te staan doordat de spoorwegman nen te Chambery en Saint Jean de Maurienne reeds In staking gingen. Tengevolge van deze acties on dervindt het verkeer tussen Bazel en Parijs alsmede dat tussen Bazel en Amsterdam ernstige vertraging. De treinen naar Parijs. Noord- Frankrijk. België cn Nederland moeten sinds Zaterdagmorgen een omweg maken. De havenarbeiders zullen Woens dag een etmaal lang het werk neerleggen. Zondag staakten de taxichauf feurs te Parijs voor de vijfde dag. De toestand bij de staalindustrie in Oost-Frankrijk, waar ook ge staakt wordt, blijft gespannen na dat vorige week botsingen tussen jle veiligheidspolitie en de stakers zijn voorgevallen. Op een dit weekeinde gehou den vergadering van de natio nale raad van de socialistische partij hebben verschillende provinciale vertegenwoordigers aangedrongen op deelneming van de communisten aan de regering. Jules Moch, de socialistische mi nister van Binnenlandse Zaken, daarentegen beschuldigde dc com munisten ervan verantwoordelijk te zijn voor de huidige toestand en critiseerde de „para-militaire for matie" welke in de Rassemblc- ment du Peuple Francais van ge neraal De Gaulle zouden bestaan. Als de drank is in de man Nummer 88888 heeft zijn nut bewezen Onder invloed van over matig drankgebruik is het Za terdag te Amsterdam op twee plaatsen tot gewelddadigheden gekomen, waarbij drie personen ernstig gewond raakten. In de middaguren drong een veertigjarige straatmuzikant in zwaar benevelde toestand de wo ning aan de Govert Flinckstraat binnen van een vijfentwintigjarige vrouw, met wie hij bijna vijf jaar een verhouding had gehad Ruim een week geleden maakte zij hem duidelijk niets meer met hem Tjepoe veroverd door republikeinen Het republikeinse hoofdkwartier heeft medegedeeld, dat het petro- leumcentrum Tjepoe zich in de handen van de regeringstroepen be vindt en niet in die van de commu nisten, zoals het Nederlandse leger heeft medegedeeld. Antara citeerde een communiqué van het republikeinse leger volgens hetwelk de Nederlanders de ernst van het incident te Tjepoe hebben overdreven Volgens een republikeins leger- berieht, dat Zaterdagavond bij de bezetting van Tjepoe via radio Djokja werd voorgelezen, is geble ken. dat de communisten twee olie tanks. een residu-opslagplaats en een aantal huizen in brand hebben gestoken. Dit kaartje van het republikeinse gebied op Java samengesteld naar gegevens van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en ho ge Nederlandse militaire bevelheb bers in Indonesië toont aan, dat de Indonesische communisten nog vrij sterke militaire posities inne men. In de nabijheid van verschei dene plaatsen hebben zij zich ver schanst en van daar uit voeren zij een guerilla-oorlog tegen de legale republikeinse troepen. Deze zijn daardoor gedwongen op velerlei plaatsen tegelijk te opereren, het geen hun gevechtswaarde niet ten goede komt. Aan de Zuidkust van Midden- Java zijn Gombon en Keboemen, even ten Noorden van Djokja hel gebied om Kaloerang en voorts de streek om Magelan in handen der communisten. Een rode lijn loopt van Noord naar Zuid, dwars over Oost-Java, van Japara, via Koe does, Grobogan, Koerwadadi, Gejer en Gemolong naar Kaliose. Rem bang en Kagan aan de Noordkust, Doplang en Blora ten Zuidoosten van Rembang en Doengoes en Toe- poe aan de rand van het Wilisge- bergte tussen Madioen en Kediri worden eveneens door Moeso's troepen beheerst. Bij Tjepoe, het oliecentrum, Bodjonegoroh en tal van andere verspreide plaatsen wordt heftig gestreden. EEN buitengewoon svmpatbiek besluit vinden wij het, dat de senaat van de Economische hoge school te Rotterdam aan de minis ter-president cn gewezen minister voor Sociale Zaken het ere-docto- raat in de economische weten schappen gaat verlenen. Er is met ere-doctoraten wel eens wat kwis tig omgesprongen, maar niemand in Nederland zal beweren, dat de heer W. Drees deze wetenschappe lijke onderscheiding niet ten volle heeft verdiend. Weinig mensen in ons land be heersen de economische en sociale omstandigheden van ons volk, de wetten en bepalingen die daarop betrekking hebben, zo goed en zo grondig ais hij. Wie de heer Drees kent en in de gelegenheid is ge weest zijn loopbaan te volgen en hem gade te slaan in zijn arbeid voor ons volk, weet dat hij een de gelijk en grondig werker is, een vasthoudend man, die het doel, dat hij zich in zijn leven heeft gesteld: de levensvoorwaarden van de ar beiders te verbeteren, niet alleen met grote liefde cn trouw, maar ook met bijzondere kennis van zaken nastreeft. En daarbij heeft de heer Drees in alle volkslagen grote waardering mogen oogstAi. De Kamer-stenograaf, die Wet houder werd, de wethouder die minister werd, de minister die na de eervolle naam van „vader Wil lem" te hebben verworven, werd geroepen om aan het hoofd van het kabinet te staan, dc minister president die nu doctor gaat wor den het is een loopbaan waarop niet alleen hij en de partij, die hij dient, maar waarop ons gehele volk fier mag zijn. Doctor W. Drees! Het is een titel die volkomen verdiend is. Rotter dam heeft door zijn besluit ge- te maken te willen hebben. Er ont stond 'n woordenwisseling tussen de dronkeman, de jonge vrouw en haar moeder. De muzikant wierp zich met een scherp voorwerp op de tweede vrouw, die hij aansprake- "i«. lijk achtte voor het afbreken van toond, dat het weet wat „ere wie -«-- ere toekomt betekent. zijn vriendschappelijke verhouding met haar dochter. Hij verwondde haar daarbij ernstig aan neus en achterhoofd. De dochter verbrijzel de een ruit van de woning om hulp van buren te verkrijgen cn ging dg man te lijf met een bijl. Deze wist zich van de bijl meester te maken en ging vervolgens ook deze vrouw te lijf Buren, die op het hulpgeroep de trap op kwamen konden niets uitrichten, daar de wildeman hen boven opwachtte met zijn steekwa pen. De onlangs ingestelde radio wagens van de Amsterdamse politie, die onder nummer 88888 kunnen worden opgeroepen, be wezen ditmaal hun nut, want binnen korte tijd verscheen een dezer wagens in de Govert Flinckstraat. Het gelukte de politie zonder veel moeite de man te overmeesteren. De beide vrouwen en de man wer den allen naar een ziekenhuis over gebracht. De eersten zijn ter verple ging opgenomen. Haar toestand is ernstig. De man is na verbonden te zijn, overgebracht naar een politie bureau. Het tweede geval van geweldple ging onder invloed van sterke drank deed zich des avonds voor Uit de tweede verdieping van een pand aan het Mariniersplein hingen twee mannen, die met elkaar in gevecht waren gewikkeld. Men kreeg de in druk, dat de oudste uit het raam wilde springen. Een buurman drong het huis binnen en haalde de man nen binnenboord. Daarop zette een der dronkemannen het gevecht met zijn redder voort, terwijl de andere naar de trap stromnelde en van twee hoog naar beneden viel. Hij is met inwendige kneuzingen en een schedelbasisfractuur naar het zie kenhuis overgebracht. De hulp vaardige buurman moest door an dere omwonenden uit de greep van de tweede dronkaard worden be vrijd. Weerbericht VRIJ VEEL BEWOLKING Weersverwachting, geldig van Maandag avond tot Dinsdag- Vi avond. Vrij veel bewolking, maar overwegend droog weer. Zwakke tot mati ge, later wat toenemen de Zuidelijke wind. Minder konJe nacht, overigens weinig veran dering van tempera tuur. 12 Oct.: Zon op 6.59. onder 17.53. Maan op 16.41, onder 0.40. Demonstratie mislukte En clc ruiten pingen aan duizend scherven Een korporaal der luchtstrijd- krachten te Weesp had Zaterdag middag een z g. ocfen-aanvalsbom meegenomen naar het verenigings gebouw „Ons Huis", waar hy op do binnenplaats zou demonstreren hoe deze oefenbommen werken. De man stond in een kamer op de eerste verdieping cn wilde de bom door het raam naar buiten gooien, hij gooide tegen het raamkozijn, waardoor de bom binnenskamers ontplofte cn alle ruiten van het gebouw kapot sprongen. Niemand werd gewond. De korporaal overweegt z\jn dom heid thans in de „petoet". Pakkcttendiefstal, geen blaam op KLM Naar aanleiding van de diefstallen van waardevolle goederen, die per vliegtuig worden verzonden, welke misdrijven de laatste tijd veelvuldig voorkomen, heeft het ANP een ge sprek gehad met een der met de be strijding hiervan belaste ambtena ren van het ministerie van justitie. Naar de mening van deze zegsman is het bij de recente gevallen van diefstal, waarvan de KLM dupe werd telkens weer komen vast te staan, dat de bemanningen van het vliegtuig niets hadden uit tc staan met de diefstal. In de regel vond deze plaats bij het verdere vervoer naar het land van bestemming. Op de luchthaven Schiphol zijn speciale rechercheurs aanwezig voor nauwgezette bewa king van zendingen van hoge waar de. Bovendien staan andere politie mannen ter beschikking om. indien op een buitenlandse luchthaven goe deren uit een Nederlands toestel worden gestolen derwaarts te reizen om de plaatselijke politie bij te staan in het onderzoek. Fascistische demonstratie in straten van Rome Maarschalk Grazlani. Mussolini's legerchef in de door de Duitsers be zette „Italiaanse fascistische repu bliek", verscheen heden te Rome voor de rechtbank. Aan de voor avond van het proces vonden in Rome botsingen plaats tussen poli tie en jeugdige leden van een nco- fascistische beweging. Dertig per sonen werden licht gewond.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1