Grootse jubileum-viering var St. Henricus Parochie Soesterkwartier won met 3-2 van zwak spelend DSV AMHC hield tournooi voor school-hockey-ploegen Amersfoort" behaalde de eerste overwinning Mr. H. Giltay over Mens en Rede de „Onder een dak" 2 Maandag 11 October 1948 STADSNIEUWS Wat dunkt U van Amersfoortse Gemeenschap? Drie klokkèn werden Zaterdag ingeluid Onder grote belangstelling van geestelijke en burgerlijke zijde werd gisteren de feestweek in de St. Henricus-parochie gesloten. Zaterdagmiddag van kwart voor zes tot zes uur werden de drie klokken, het geschenk van de pa rochianen, plechtig ingeluid. Zondag, op de eigenlijke feestdag werd in een prachtig versierde kerk om 10 uur de plechtige Hoog mis opgedragen door de Zeer Eerw. Heer H. W. A. de Bruin pastoor der parochie met assistentie van pastoor Streppel als sub-diaken en kapelaan H. G. J. Scholten als dia ken. De feestpredicatie werd ge houden door de Zeer Eerw. Pater A. Snijder. Door het zangkoor van de St. Henricus-parochie werd onder de Hoogmis het Missa-festiva van Alex Gretschaninoff en na de Hoogmis het Jubilate van Aiblin- ger gezongen. Om 12 uur werd in het parochie huis de receptie gehouden waar o.m. aanwezig waren: de Deken van het Dekenaat Amersfoort, de Zeer Eerw. Heer Deken G. C. Smit, van de parochie O. L. Vrouw He melvaart pastoor X. F. M. Reijers, van de parochie St. Franciscus Xa- verius en pastoor L. A. J. J. Feld- brugge van de St. Ansfridus paro chie. Verder waren aanwezig de wethouders H. J. Spiekermann, J. Koopman en de heer J. v. Wessum. De voorzitter van de feestcom missie de heer J. Rosier opende de ïeceptie, waarin hij alle aanwezi gen welkom heette namens het feeét- en klokkencomité waarna het St. Henricus koor het „Cantate Domino van H. L. Hassler zong. Hierna sprak Deken Smit, die ook namens de parochie van O.L.V. Hemelvaart, de gelukwensen aan bood. Vervolgens spraken de heer J. Spiekerman als afgevaardigde van het gemeentebestuur en de heer J. Rosier, voorzitter van de feestcommissie, die officieel de klokken aan de Herder der St. Henricus parochie aanbood. Na het door het St. Henricuskoor gezon gen Exultate Deo van D. Scarlatte, spraken de heren R. A. Keyzer, hoofd der school en J. H. Bakker voor de Kath. Actie, een deputatie van de jeugdorganisaties, J. Aldens, namens de R.K. Raadsfractie en voorzitter van de plaatselijke KAB. J. Talkman, voorzitter K.A.B. afd. St. Henricus en J. Hazelaar na mens de collectanten en M. Ger ritsen namens de R.K. Sportcen- trale. Hierna dankte Pastoor de Bruin voor de buitengewone wijze waar op alles was verzorgd. Voor hun buitengewone verdiensten en jubi lea, werden de heren J. v. d. Hen gel, lid van het Kerkbestuur C. v. Drie, collectant, A. W. Boog, even eens lid Kerkbestuur, begiftigd met de pauselijke onderscheiding van „Pro Exlesia". Hierna werd ieder een in de'gelegenheid gesteld het kerkbestuur en gedecoreerden te feliciteren. Des avonds om 6 uur werd een Pontificaal Lof gecelebreerd, door Zijne Eminentie Johannes, kardi naal de Jong, met preek van pas toor J. Middelkoop waarna pro cessie. Zowel onder het Lof als onder cle processie zong het St. Henricus koor zeer verdienstelijk onder lei ding van de heer H. M. Scheifes. „De Haagse School" open gesteld Kostelijke doeken in het mannendeel Het Stedelijk Museum te Am sterdam stond aan de sectie Beel dende Kunst van de Amersfoorse Gemeenschap een aantal schilde rijen van de Haagse School af om ze jan 9 tot en met 31 October te exjjiseren. De werken werden on dergebracht in het mannendeel van het Sint Pieter en Bloklands gasthuis, waar ook al de tentoon stellingen „Rond 1800" en „De Romantiek" wei-den gehouden, waaraan deze expositie in zekere zin aansluit. Stadsarchitect D. Zui- derhoek, voorzitter van de sectie, sprak Zaterdagmiddag de genodig den toe die voor de opening in de Gasthuiskerk achter de tentoon stellingsruimte tezamen waren ge komen. Hij wees erop, dat de schilders uit de Haagse school, meer dan die uit de voorgaande perioden, poogden in te dringen in het wezen van wat zij op het doek brachten. Na het ontstaan van deze richting in de schilder kunst te hebben geschetst, z>de hij nog, dat de meesters uit de Haagse School afzagen van kleu rige taferelen. De toon is vaak een verzadigd grijs dat naar het brui ne zweemt. Maar zij zijn veel meer dan hun voorgangers, de schidders van een stemming. Zij werden ge grepen, zij waren de schilders die zelf een geweldige aandoening hadden en in die gemoedsgesteld heid naar doek en penseel grepen. De talrijke belangstellenden, onder wie burgemeester Molendijk, volg den de heer Zuiderhoek na zijn toespraak naar de expositie-ruim te waar een groot aanlal kostelijke doeken van Maris. Israël, Mesdag en anderen tot langdurige be schouwing noodden. Ons dagelijks teveel Het aantal verkeersovertredingen in onze stad is nog steeds legio. De heer, die zijn zoontje in de Ver meerstraat zei door te fietsen, toen een surveillerende agent het jonge tje beval te stoppen, omdat zijn achterlichtje niet brandde, maakte het geval nog erger voor zichzelf, toen hij ook nog tegen zijn zoontje zei: „laat die agent maar b Er zijn nog steeds mensen, die links om verkeersheuvels rijden, terwijl 'die installaties er juist gemaakt zijn om de orde te brengen in een chaos. En tenslotte was er ook nog iemand, die een motor bestuurde zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Noteert U even GRAND THEATRE, Snouckaertlaan. Tel. 4632, tm Donderdagmiddag 14 Oct. „Verlaten". Zo 2. 415. 6,45. 9 u. Overige dagen 2.30, 6,45, 9 u. CITY THEATER. Westsingel. Tel. 6572. tm Dond. 14 Oct. „Zanzibar". Zo. 2, 4,15. 6,45 9 u. Overige da gen 2.30, 6.45 en 9 u. REMBRANDT THEATER. Lange- straat tm Dond. 14 Oct. ..Mensen jacht in de Doodsvallei". Vooraf „De verborgen schat". Zo. 2. 4,15. 6,45 en 9 u. Overige dagen 2,30, 6,45 en 9 u. 11 OCT.: Gebouw Ver. van Vrijz. Herv.: Instituut v. Volksontwik keling. 8 uur. Lezng D. van Sta veren: „Van kermisrariteit tot kunst". St. Joriskerk, Amersf Gemeenschap 8 uur. Concert Jo Vincent, aan het orgel Adr. C. Schuurman. Humanistisch Verbond bijeen Zondagmorgen sprak mr. H. Gil- tay voor de Amersfoortse gemeen schap van het Humanistisch Ver bond over het onderwerp „Mens en Rede". Reeds bij de oude Griekse denkers, aldus spreker, ontstaat uit de verwondering over het zijnde de vraag nhar een scheppend begin sel, de Logos, en, voorzover er een doelmatig streven in wordt gezien, de Entelegie. In onze tijd ziet men in de werking van de Rede naast het zuiver rationele element tevens de intuïtie, zonder welke geen voortgang in het denken mogelijk is. Niet blinde natuurwetten be heersen het leven, ze zijn slechts blind, voorzover de mens ze niet kent. Het leven is niet „blind", doch doelstrevend. In de harmonie der natuurwetmatigheid openbaart zich Rede. De mens is het eerste wezen, waarin de grote natuurrode bewust is geworden; in het relatief korte bestaan van de mens op aarde is zijn rede echter nog zeer gebrekkig ontwikkeld en doorkruist door instinctieve driften: vandaar o.a. de onvolkomenheden in de menselijke samenleving. Doch het feit, dat de mensheid ondanks de geweldige catastrophen in zijn be staan nog niet ten onder is gegaan, bewijst reeds de kracht van zijn rede. Uit het inzicht, dat onze mense lijke aard in wezen redelijk is en deel heeft aan de grote natuurrede, aldus spreker, putten we de moed, om onze taak in het grote wereld geheel te vervullen. Mejuffrouw Stan Schut verzorg de de muzikale omlijsting van deze bijeenkomst met pianomuziek van Mozart en Chopin. De heer H. Gerritsen, vertegen woordiger, zegt zijn mening. De Amersfoortse Gemeenschap bestaal nu bijna twee jaar. De or ganisatie staat in wezen nog in de kinderschoenen en toch z(jn er op velerlei gebied dingen georgani seerd, die de Amersfoortse bevol king in al haar geledingen beroer den Met de organisatie van het be- vrydingsspel „Simson" en b.v. de prachtige, van eensgezindheid getui gende, kerstbijeenjjomst in de St. Joriskerk heeft de A.G. haar plaats in vele harten van burgers en bur geressen veroverd. Het zich in zo velerlei verenigingen uitende stede- Ijk leven vond zijn samenbundeling in de door de A.G. gevormde sec ties. Eendracht maakt macht is een zegswijze die ook hier juist is geble ken Wat al niet is na overleg door de onderscheidene secties tot stand gebracht? De zo juist opengestelde expositie „Dc Haagse school" is zo'n vrucht van overleg en samenwer- king. Amersfoort zal zich in de toe komst sterk uitbreiden. Zij, die zich in onze stad gaan vestigen, zullen zich door het werk van de A.G. spoedig volwaardige stadgenoten voelen. Het werk van de A.G. moet dus worden voortgezet en iedere maand moet het orgaan „De Beyaard" bij de stadgenoten in de bus vallen. Daarvoor is geld nodig en het werk van de Gemeenschap dient door de gemeenschap te wor den gesteund. Er is een A G.-begun stigersactie gaande. Straks belt wellicht een hulsbezoekster aan uw woning aan. Een klein offer nu kan straks grote gemeenschappelijke culturele gebeurtenissen mogelijk maken. U weet dus wat u te doen staat. Vielrennen De Gans en Schotting wonnen viifde rit Zondagmorgen hield „de Pedaal- ridders" de vijfde competitierit. Er was veel belangstelling. Reeds in de I eerste 15 km viel de grote slag in de A-klasse. De Gans en Max Lean i hadden een voorsprong van 10 sec., met daarachter v. d. Laan met C. de Jong, op 30 sec. Pol met Veenen- daal. Veenendaal gaf op en na 30 km was de stand bijna gelijk, alleen had v. d. Laan De Jong los gere den. y In de eindstrijd won De Gans van Max Lean. Pol was bij v. d. Laan gekomen en won de sprint. In de B-klasse was de stand na 15 km: op kop Schotting, op onge veer 100 m de gehele groep en met grote achterstand Hartsuiker. In de laatste 15 km wisten v. d. Riet en Aller bij Schotting te ko men en er kwam een zeer felle eindsprint, die Schokking op fraaie wijze won. De einduitslagen waren: A-klasse, 45 km: 1. J. de Gans, 1 uur 10 min. 2. A. Max Lean; 3. A. Pol; 4. H. v. d. Laan; 5. C. de Jong. B-klasse, 30 km: 1. H. Schotting, 54 min.; 2. J. v. d. Ruit; 3. C. Aller; 4. B. Hagenbeuk. 5. H. Spruiten- burg, 6. R. v. d. Wiet; 7. W. Veen- vliet; 8. W. v. d. Bosch; 9. W. Hart suiker, 10. L. Ouwerkerk. ATE raakte grenzen van amateurisme Bij de keuze van het toneelstuk voor zijn eerste voorstelling in het nieuwe seizoen bleef het Amers- foorts Toneel Ensemble dicht bij huis. Men koos één van die Neder landse stukken, die al zijn ze enige tientallen jaren oud nieuw j blijven door de aard van het ge- I geven. Jan Fabricius keert zich in zijn „Onder één dak" fel tegen de bekrompenheid en de kleingeestig- j heid die onder brede lagen van ons volk heersen. Toch was zijn geloof in de mensen groot genoeg om de verpersoonlijking van deze kwade eigenschappen, een oude boer die zijn stadse schoondochter veraf- schuwt, tenslotte te laten capitule ren voor de alles veroverende macht die liefde heet en die ook hier in staat bleek vooroordeel en eigenzinnige trots te overwinnen. ^Uit dit gegeven blijkt wel dat er I Zaterdagavond in „Amicitia" een paar moeilijke karakterrollen ver tolkt moesten worden. Daar was in de eerste plaats de oude boer, van wie Peter Voskuilen een heerschap maakte zoals we ze op ons platte land tegen komen: krom gegroeid door een leven van hard werken, met in houding en stem de achter docht van een man die van zijn voorgeslacht, de ellende van het ternauwernood kunnen bestaan en een door conventies gedood geloof mee kreeg. Zijn tegenpool was Eef i Meyer-Arlar, die in de rol van de stadse schoondochter weer een pracht kans had om haar drama tisch talent te benutten. Wat ze ook onverbeterlijk deed! Uitstekend was ook Henk Bakkenes als haar man Wolter met z'n wat onbeholpen te derheden en eerlijke verontwaardi ging over de behandeling van zijn vrouw, die hem echter niet belette het „eert Uw vader en Uw moe der".hoog te houden. Piet Voskui len was de ongelukkige, maar in nerlijk sterke schoonzoon, een prachtige karakterrol waarvan hij ons intens heeft laten genieten. Zo ook Bert Wunderink als de ver waten zoon Jacob, Jo de Vries-Vos- kuilen als diens hebzuchtige, hard vochtige vrouw. De andere doch ters van de oude boer, Antje en Liesbeth, werden eveneens zon der enige schoolsheid vertolkt door resp. mevrouw J. B. van Maas-Lode en Ali Fluit. Regisseur Joh. van Bijsterveld heeft een tjok volle zaal weer een voorstelling ge bracht. die door haar eerlijke be wogenheid indruk op het publiek maakte en in haar kwaliteiten wel aan de grenzen van het amateuris me raakte. Zó zelfs dat we de, ove rigens schaarse, struikelingen in de dialogen nauwelijks opmerkten. De j buitengewoon aardige décors waren j van de regisseur, de goed getrof- fen grime was van Leo Grootkop. Behalve burgemeester Molendijk en zijn vrouw waren aanwezig de secretaris van de Amersfoortse Ge- meenschap, de heer T. Jansen en i mevrouw Jansen en voorts afvaar digingen van zusterverenigingen. I Amersfoorters staan nu op vierde plaats Soesterkwartier heeft blijkbaar een zwak voor de 3—2 uitslag Ook nu werd van DSV met 3—2 gewonnen. De Amersfoortse korfballers hebben de zege volkomen verdiend, want ze waren ontegenzeggelijk sterker. Toch was het goed merkbaar, dat Soesterkwartier met drie invallers speelde. Er werd soms vrij onzeker gespeeld waardoor het juiste verband zoek was. Dit lag evenwel niet aan dc Invallers want Toos Gerritsen. P. Knoppers en M. Wijnen hebben gespeeld voor wat zij waard waren. Vele malen zagen wij Knoppers en Mej. Gerritsen in de verdediging prachtig* safes verrichten en dat in dit vak net eerste doelpunt voor DSV kwam was hun schuld zeker niet. In de Socstcrkwartier-aanval waren Gerritsen en de Bot gevaarlijk. Maar er werd slordig gespeeld. Het plaatsen Sport in enkele regels VOETBAL HVCDe Spartaan 22 BFCAP WC 1—4 Zw. VooruitAmsvorde 01 PVC—Quick 0—1 GW—SEC 3—3 HANDBAL „Amersfoort"Sport Vereent (heren) 32 Vrone„A'foort" (dames) 46 HHC II—AAV 2—12 KORFBAL „Soesterkwartier"DSV 32 HOCKEY Baarns Lyceum won school- tournooi. Dit werd georgani seerd door AMHC. Diefstal van portefeuille Uit een der kleedkamers van het sportterrein „Birkhoven" werd een portefeuille ontvreemd ten nadele van een sportbeoefenaar. Rijwieldiefstal Er werd aangifte gedaan van diefstal van een rijwiel en een ac- tetas ergens op de Soesterweg. Te laat open De houder van een kiosk bij de spoorwegovergang Vlasakkers werd bekeurd wegens overtreding van de winkelsluitingswet. RAMEN OPEN Dinsdagmiddag om twee uur zal er op de Leusderheide een bom van 1000 kilo tot ontploffing worden gebracht. Burgerlijke Stand 9 October. Geboren: Teunis Jacobus, z. v. F. de Graaf en A. A. v. d. Bogert; Irene Woutera Johanna, d. v. J. Wilkes en J. G. Martens; Reinder, z. v. R. Zetzema en J. M. Vossel- man; Johanna Paulina, d. v. J. Verheij en M. C. C. Werker; Abra ham Adriaan, z. v. A. M. v. d. Spaa en J. Tjallingii. Overleden: Willem Frederik Veltkamp. oud 84 jaar, geh. met H. C. den Oudsten. Schilders koelden woede op ruiten In een huis aan de Spoorstraat waren een aantal ruiten moedwil lig vernield. De politie stelde een onderzoek in naar de nogal gecom pliceerde toedracht van het ge beurde. Het bleek, dat benedenbe- woners van het huis ruzie hadden gemaakt met schildersknechten, die in het pand aan het werk waren. Er werd een partijtje gevochten en de schildersknechten koelden na afloop hun woede op het stukslaan van dertien ruiten. Tegen hen werd een proces-verbaal opgemaakt we gens het vernielen van andermans goed. Vorige week werd in Amersfoort een militaire collecte gehouden. De totale opbrengst bedroeg f 5051,57. Daarvan verzamelde het garnizoen f 1314.32. Op de terreinen van A.M.H.C. was het Zaterdagmiddag gezellig druk: een groot deel der middelbare schooljeugd uit Amersfoort en omgeving was bijeen, hetzij om actief deel te nemen aan het schooltournooi, hetzij om met luide toejuichingen de klasgenoten aan te vuren. Op initiatief van de0heer Van Zuiden organiseerde A.M.H.C. nl. een schooltournooi, waaraan mixed teams van het Gymnasium, de H.B.S. het Stichts Mon- tessori Lyceum en het Baarns Lyceum deelnamen. Baarns Lyceum won maal' waartegenover de lyceïsten eerste priis De heer Van Zuiden, oud-lid van A.M.H.C, die t.g.v. een onge val de hockey-sport niet meer ac tief kan beoefenen, stelde voor dit schooltournooi een beker beschik baar. waarom voortaan elk jaar gespeeld zal worden. Nadat de wedstrijdleider, de heer Keulen, het tournooi officieel geopend had, begon de eerste ronde, waarin het vroeger zo sterke gymnasium team al dadelijk teleurstelde door met 21 van het S-M.L. te verlie zen. Aan de zijde der lyceisten leverde vooral doelverdcdiger Melchior goed werk. Het elftal van het Baarns Lyceum, waarin vroe ger Roepie Kruize al uitblonk, toonde zich zonder moeite de meerdere van de burgerscholieren; de zes doelpunten van Baarnse zij de kwamen allen van de jeugdige Laren-speler Delvos. Mej. Sisse- laar redde de eer van de H.BS. (6-1). De verliezersronde leverde felle strijd op tussen de H B S. en het Gymnasium om de derde plaats. Nadat de eindstand 11 was ge worden, werd het pleit bij doel- schieten in het voordeel der gym nasiasten beslecht. In de Lnale mocht het het elftal van het Montessori Lyceum niet gelukken om de beker in de Kei- stad te houden. Del vos en de zij nen vonden het lyceum-doel zeven slechts écn tegenpuntje wisten te plaatsen. Het Baarns Lyceum werd dus zonder veel inspanning winnaar van dit eerste school- tournoói. Na afloop der wedstrijden bega ven allen zich naar de wedstrijd zaal der Amersfoortse Scherm Vereniging, die voor deze avond door de schermers belangeloos aan de hockeyjeugd was afgestaan. Na een gemeenschappelijke erw tensoep maaltijd reikte de heer Eggink. penningmeester van A. M. H C de beker uit aan het Baarn se elftal. Hij wees erop. dat dit tournooi in de eerste plaats be doeld was als propaganda voor de hockey-sport onder de schooljeugd en hij sprak de hoop uit, dat vele scholieien zich zouden aansluiten bij de gelederen der juniores-hoc- keyers. In aansluiting hierop wer den enige films over de hockey- sport vertoond, waarbij men o.m. de wedstrijden van het Amers foortse elftal tegen Engelse teams in Rotherham kon zien. Bij de hersengymnastiek-wedstrijd uit sluitend bestaande uit vragen op hockey-gebied. nam de H.B.S. re vanche voor de 's middags geleden nederlagen door de eerste plaats te bezetten. In het verdere deel der avond verleende' de schoolbond van het Baarns Lyceum haar me dewerking. totdat A.M.H.C.'s voor zitter, de heer Frederiks, de avond sloot met een dankwoord aan alle deelnemers. „Sport Vereent" werd met 3-2 verslagen Het eerste herenelftal van „Amersfoort" heeft Zondag op eigen terrein tegen Sport Vereent uit Utrecht zijn eerste overwinning weten te behalen. Het is van het begin tot het einde een spannende wedstrijd geweest en dat nu juist „Amersfoort" de overwinning be haalde lag niet aan het spel. In de voorhoede vlotte het weer niet zo bijzonder. De achterhoede speelde als vanouds een prima wedstrijd en ook de middenlinie was goed, voor al A. Remders. Onze stadgenoten waren van af- worp af direct in de aanval. We noteerden o.a. een goed schot van Fijnenberg die doelman Meulen- beek met veel kunst en vliegwerk net corner kon tippen. Even later kogelde J. Huslage tegen de lat. Toen kwam na pl.m. acht minuten spelen een onverwachtse uitval van Sport Vereent. De rechtsback der Utrechtenaren ging mee naar vo ren, kreeg de bal toegespeeld en loste een houdbaar schot dat echter door een oneffenheid in het veld, doelman v. d. Hoef volkomen ver raste (10). Nog geen twee mi nuten later had „Amersfoort" suc ces. Fijnenberg kreeg de bal in z'n bezit en dit keer had doelman Meulenbeek het nakijken (11). Na de hervatting zwenkte Bron- dijk plotseling naar binnen, kreeg dc bal in z'n bezit en met een for midabel schot passeert hij doelman Meulenbeek (21). Snort Vereent wist echter uit een vrije worp de partijen op gelijke voet te brengen (22). Toon volgde een hevig Amersfoorts offensief, doch de voorhoede van onze stadgenoten slond machteloos. Het wilde maar niet vlotten. Het winnende doel punt kwam tenslotte in de 23e mi- nut van de tweede helft Fiinen- berg kreeg van de buitenkant een bal toeeesneeld. ken er echter niet meer bij, de bal rolde de 13. m. cir kel in en Fijnenberg zag nog een laatste kans door de bal als het ware achterna te duiken. Hij slaag de hier ten dele in, door de bal met „Amersfoort"-dames wonnen met 64 Het eerste dames-elftal van „Amersfoort" zorgde voor een gro te verrassing door in St. Pancras (bij Alkmaar) „Vrone" met 6-4 te slaan. De Amersfoort-dames speelden met tien speelsters. De verdere uitslagen zijn: Heren: Amersfoort 2-BHC 2 2-6; HHC 3-Amersfoort 3 4-17. Dames: Amersfoort 2-AAV 1 3-0; Amersfoort 3-BHC 3 1-4. HHC II—AAV 2—12 De handbalploeg van AAV speelde een uitwedstrijd tegen HHC 2 en won met maar Helst 12—2. z'n vlakke hand een tikje in de richting van het doel te geven. Doelman Meulenbeek had de bal maar voor het oprapen, doch op onverklaarbare wijze rolde deze in het doel (32). Zo hebben de Amersfoorters dan hun eerste over winning geboekt. Zij hebben tevens de laatste plaats verlaten daar Zee burg met 65 van AHC verloor. Dc meest verrassende uitslag was wel die van Aalsmeer dat op eigen terrein van Concordia met 56 verloor, Achilles en Atilla deelden de punten (33). Biljarten Programma van de week Het competitie-programma voor de Ned. Biljartbond, district Eem- land, is voor de week van 10 tot en met 16 October als volgt vastge steld: Cadre klasse: 11 October: Ver gulde Wagen I-Centraal 1; 15 Oct.: Gouden Ploeg 1-Ons Genoegen 1. Ie klasse libre: 12 Oct.: Theo- mien 1-Metropole 1; 11 Oct.: Nieu we Kei 1-Leusderkwartier 1; 13 Oct.: Soestdijk 1-Zonneheuvel 1; 13 Oct.: Gouden Ploeg 2-Ons Ge noegen 2. 2e klasse libre A: 12 Oct.: Ons Genoegen 3-Metropole 2; 13 Oct.: ODL 1-Vergulde Wagen 3; 15 Oct.. Leusderkw. 2-Oosterpark 1; 15 Oct.: Centraal 2-Animo 1. 2e klasse libre B: 11 Oct.: Me- tropole 3-Goudcn Ploeg 3: 12 Oct.: DOS 1-Nieuwe Kei 2; 13 Oct.: KOT 1-Middelwijk 2. 3e klasse libre A: 12 Oct.: ODL 2- KOT 2: 12 Oct.- Metropole 4- Theonnen 2; 13 Oct.: Ons Genoegen 4-Scestdijk 2: 13 Oct.: Vergulde Wagen 4-Centraal 3. 3e klasse libre B: 12 Oct.: Nieu we Kei 3-Ons Genoegen 5; 13 Oct.: Tavenu 1-ODL 3; 14 Oct.: Metro pole 5-Leusderkw. 3. 3e klasse libre C: 11 Oct.: Zon- neheuvel 3-DOS 2; 13 Oct.: Mid- delwijk 3-ODL 4; 14 Oct.: Centraal 4-Lcusderkw. 4; 15 Oct.: Ooster park 2-Animo 3. BFC—APWC 1—4 APWC speelde Zondag een uitwed strijd tegen BFC in Bussum Onze stadgenoten wonnen met 4—1 cn hand haafden zich hierdoor in de kopgroep. en vangen was gebrekkig en zo kon den de Bussummers vele malen met succes ingrijpen, hoewel zij ook vele keren door het oog van de naald kro pen. Het middenvak kwam nu op toeren en dc verdediging hield prachtig stand. Voor Soesterkwartier was dus geen groot gevaar aanwezig cn toen Gerritsen de bal naar dc vrijstaande de Bot plaatste bracht deze de stand op 11. Ongeveer tien minuten voor rust had daardoor ae eerste vakwisse- Jing plaats maar belde aanvallen kon den In deze periode niet tot doelpun ten komen. In dc tweede helft demonstreerde Soesterkwartier weer zijn meerderheid, hoewel het spel ook nu niet bewonderd kon worden. DSV, dat een primltiel spel korfbal ten beste gaf zou toch weer de leiding krijgen door een twee de. minder fraai gescoord doelpunt. Nu werd hard aangepakt om de achter stand in te lopen Het duurde niet lang of Van Empelen maakte met een fraai doelpunt weer gelijk. De derde opstelling zou de beslissing in deze wedstrijd moeten brengen en het was heus geen wonder, dat deze in het voordeel van Soesterkwartier uit viel. Het tempo was weer gezakt cn de Amersfoortse aanval deed het rus tig aan Ondanks dit wist dit vak zich vele kansen te scheppen en een dezer weid door P. de Gunst benut. Hij be zorgde Soesterkwartier de leiding maar levens de overwinning van een wed strijd zonder enige spannig. De punten kor) Soesterkwartier even wel goed gebruiken, want de Grocn- Witten stegen op de ranglijst van dc laatste plaats naar de vierde plaats. Zw. Vooruit-Amsvorde 0-1 Amsvorde speelde uit tegen Zwalu wen Vooruit en behaalde een magere 1—0 overwinning. PVC—Quick 0—1 Quick ging Zondag op bezoek bij PVC en won met dezelfde cijfers als Amsvorde. met 1—0 Leusden Harmonie „Lisiduna" bestaat 40 jaar Velen gaven blijk van hun belangstelling Zaterdag 9 October j.l. was voor de Harmonie „Lisiduna" te Leus den, een belangrijke dag. Op deze dag herdacht de vereniging n 1. haar veertigjarig bestaan. Des mid dags van 1517 uur werd in hotel „De Mof" eert receptie gehouden. Afgevaardigden van bijn^ alle verenigingen uit Leusden, zoals de Jongelings-, Meisjes-, Zang- en Wandelvereniging kwamen deze middag naar „De Mof", waar zij werden ontvangen door het voltal lig bestuur van Lisiduna, bestaande uit de heren jkh. mr. A. J. de Beaufort, burgemeester van Mar- kelc», voorz. van Lisiduna; A. van Beek, secretaris en L. Knoppers, penningmeester, voorts gaven vele leden 'van Lisiduna van hun be langstelling blijk. Verder merkten wij onder de aanwezigen op de heer Kwint, bur gemeester van Leusden, ds. Hofste de. Ned. Herv. predikant te Leus den en mej. A. A. de Beaufort van „De Boom", beschermvrouwe van Lisiduna. Ook uit de omliggende gemeenten waren afgevaardigden aanwezig, o.m. van de muziekver. Fidelio uit Woudenberg, Cecilia uit Scherpenzeel en Astra uit Maarn. Ook de oprichters van Lisiduna en verschillende oud-leden waren aanwezig. Allen boden het bestuur en le den van Lisiduna hun gelukwensen aan en hoopten dat de vereniging nog vele jaren mag voortbestaan. Diverse bloemenmanden werden de jubilerende vereniging aangeboden. Ook enveloppen met inhoud en muziekstukken behoorden tot de cadeaux. Des avonds om half acht werd ae feestavond in de Mof voortgezet. De voorzitter, jkh. mr. A. J. de Beaufort, verwelkomde alle aanwe zigen en sprak een bijzonder woord van dank tot de heer Kwint, bur gemeester van Leusden en tot de heer W. A. J. C. Wakelkamp, de te genwoordige directeur van Lisi duna. Nadat Lisiduna een muziek nummer ten beste had gegeven, be trad burgemeester Kwint het po dium en feliciteerde de Harmonie, namens B. en W. met haar 40-jarig bestaan. Spreker kwalificeerde in zijn rede dat een dorp zonder mu ziekcorps gelijk is aan een leger zonder vaandel. Het 40-jarig be staan van Lisiduna noemde spreker dan ook een bijzondere prestatie voor Leusden. Was het niet dat ei reeds zulk een mooie naam op het vaandel stond, dan zou, volgcls spreker, hier de naam „Volhar ding" op zijn plaats zijn. Na nog enige muzieknummers van Lisiduna kregen twee oud-le den-oprichters de gelegenheid om iets over deze oprichting te vertel len. „Lisiduna" werd opgericht on der leiding van de toenmalige bur gemeester van Leusden, jkh. A. J. de Beaufort van „De Boom". Mede werkende oprichters waren de he ren J. Pothoven, A. Brons, K. Ter- maten, E. J. Schreuder en W. Snap per, die behalve eerstgenoemde, waarvan de kleinzoon thans voorz. van Lisiduna is, allen nog in leven zijn en deze avond tegenwoordig waren. Als oud-penningmeester werd door de heer A. Brons aan Lisiduna een envelop met inhoud overhan digd, dit als resultaat van een com missie uit de oud-leden, die met een lijst de gemeente zijn doorge gaan. Door de voorzitter van Lisiduna werd een dankwoord uitgesproken aan de oprichters en oud-leden voor de ingezamelde gelden, welke tezamen een bedrag van f 488,50 bedroegen. Hierna werden de zaaldeuren van de Mof opengedaan en kwam het Fanfare-orkest „Hoevelaken" marcherende en spelende binnen cn bracht Lisiduna een serenade. De voorz. van Hoevelaken bood de vereniging zijn gelukwensen aan en overhandigde een bloemenmand. Hoevelaken verzorgde verder het muzikale gedeelte van de avond. Kennisgeving Burgemeester en Wethouders van Soest brengen ter algemene kennis dat zij in verband met de voorge nomen detaillering van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak, geldende ten Noorden van de spoorlijn UtrechtAmersfoort, gaarne door besturen en particulieren, zo mo gelijk enigszins spoedig, in de ruimste zin, schriftelijk wensen te worden ingelicht omtrent bijzon dere wensen, zulks onder opgave van de terreinen, welke daarvoor in aanmerking zouden kunnen ko men. Buitengewone vergadering van S.E.C. De leden der voetbalvereniging SEC zijn op Dinsdagavond 12 Oc tober a.s. des avonds te half acht bijeen geroepen voor een buiten gewone vergadering in hotel „De Schouw" aan de Birktstraat te Soest. Enige belangrijke punten zullen ter tafel worden gebracht, o.a. de instelling van een technische commissie. Gratificatie voor gemeente ambtenaren Het gemeentebestuur heeft het voornemen om aan het gemeente- personeel voor dit jaar een grati ficatie toe te kennen van 2% van de bezoldiging tot een maximum van 50. Ambtenaren, wier bezol diging hoger is dan 4212 komen hiervoor niet in aanmerking. Rattenbestrijding Het gemeentebestuur van Soest richt zich tot de gemeenteraad over het onderwerp „rattenbestrijding". In deze gemeente wordt veel last van ratten ondervonden, zodat dit jaar in het belang van de volks gezondheid en voedselvoorziening maatregelen moeten worden ge nomen, bestaande uit het leggen van gifstoffen, enz. Deze maatrege len droegen een vrijwillig karak ter. Het wordt evenwel noodzake lijk geacht als preventieve maat regel een strafbepaling te maken voor het laten liggen van eetbaar afval, om zodoende de oorzaak van dit euvel geheel weg te nemen. In verband hiermede wordt de raad een verordening ter vaststelling aangeboden. BDCOranje Wit 12 BDC speelde Zondag een thuis wedstrijd tegen Oranje-Wit uit Eist. De Soestenaren verloren met 21. De ruststand was 10 in het voordeel van BDC. GW—SEC 3—3 SEC speelde Zondag een uitwed strijd tegen GW, De Soestenaren hadden met rust een 20 voor sprong. De eindstand was een 33 gelijk spel. HOTELHOUDER VEROORDEELD De kantonrechter voor Tribunaalza ken te Utrecht deed vandaag uitspraak in dc zaak tegen de hotelhouder G. J. Lengers. beschuldigd van vriendschap pelijke omgang met de Duitsers. Het advies luidde: internering voor dc tijd van twee jaar. tien maanden en vier dagen, zijnde de tijd in voorarrest doorgebracht. L. werd tevens voor de duur van het leven uit de kiesrechten ontzet. Hoogland De heer Wiegmirik verlaat distributiedienst De heer Wiegmink. die op 16 Oct. 1940 als ambtenaar bij de distributie- dienst te Hoogland werd aangesteld en enige tijd later met de leiding hiervan werd belast, gaat thans op 15 Oct. a s. deze dienst verlaten. Hoogland won met grote cijfers Hoogland heeft op een slecht be speelbaar terrein een ruime 5—0 over winning behaald op Soester Boys. waar bij Hooglands in vorm zijnde reserve keeper Boon geen gelegenheid tot een legen goal gaf. Schoonderbeek gaf Hoogland voor rust een 1—0 voorsprong. Na rust was de voorhoede gewijzigd wat de snel heid van het spel ten goede moest ko men. Hoewel Soester Boys Hoogland in de verdediging drong was het toch v. Renkers van Hoogland die met twee doelpunten lucht bracht 03. waarna zijn broer er een vierde aan toe voegde (0—1). Uit een door Krcyne genomen hoek schop maakte Noortman met een kop bal het mooiste doelpunt van de wed strijd (0—5). Inlevering door detaillisten Detaillisten te Hoogland dienen Woensdag 13 Oct a.s de bonnen van de volgende aitlkelen in te leveren: Spijsolie, boter, margarine, kaas cn eventueel vleeswaren. Soest Horlogesmokkel Een kellner uit de Langestraat werd in arrest gesteld, toen bleek, dat hij in het bezit was van 37 Zwitserse horloges. Het vermoeden bestaat, dat hij een ontduiker van de deviezenbeschikking is. Beetslaan wordt afdoende vernieuwd De buurtvereniging „Beetzlaan" heeft zich al verscheidene keren met een verzoek tot de gemeente raad gericht, om het wegdek van die laan, dat in een zeer slechte toestand verkeert, te verbeteren. Steeds' werd er afwijzend op be schikt. Intussen zijn maatregelen genomen, om de hoogst noodzake lijkste verbeteringen aan te bren gen. Bij de behandeling van de ge meente-begroting voor het nieuwe dienstjaar, zal een voorstel worden gedaan om een afdoende vernieu wing van de laan ter hand te kun nen nemen. Scheepstijdingen Abbekerk, Port Sudnn—Karachi pass. 8,'10 Aden; Alderamln, 8/10 van Mar- I seille naar R'dam; Alwaki. R'dam—Bai- fes 9,10 te Montevideo: Amstelkerk, I Monrovia—A'dam 8/10 125 mijl ZAV. van I Lissabon, Axeldijk. JavaNew York 9- 10 ie Aden; Boisscvain. 8/10 van Kobe naar Yokohama; Ccronia. 8/10 van Sin gapore naar Pladjoc; Colytto, Huelva Vlaardingcn pass 8 10 Finistcrre; Ecm- land, Buenos AiresA'dam pass. 8/10 Beachyhcad; Friesland. 8 10 van Pe- nang naar Port Swettenham: Groote Beer. BataviaA'dam 3 10 te Port Said; Hydra. A'dam—West Indiè 8 10 te Lis sabon; Japara. 8/10 van Boiontio naar Macassar; Klipfontein. 8/10 van Port Elisabeth naar Kaapstad; Lawak. 8,10 nog te Bombay; Loppersum. Bona R'dam pass 8 19 Casoucto: Maaskerk, A'dam—West Afrika 8 10 van Antwer pen naar Dover; Macoma. 8/10 van Port Said naar Hcysham; Meerkerk, 8 10 van Port Said naar Alexandrlë; Ophir, 8 10 van Macassar te Soorabaya: Oranje, Ja va—A'dam pass. 8/10 Perinv, Ovula (T), ten anker op Palembang rivier; Prins Maurits, 8/10 van Londen naar Mon treal; Rempang. 9 10 van Macassar te Bahkpapan; Samaria, 9 10 van Havre te Dakar verwacht; Slbajak, Batavia— R'dam pass. 8/10 13 uur Ouessant; Sla mat. R'dam—Batavia pass. 8/10 Creta; Stad Schiedam. 8/10 van Oxelosund naar Holland: Streefkerk. Genua—Ant werpen pass. 8 10 18.30 uur Ouessant; Tabinta. 8 10 van Las Pamas naar Kaap stad; Tankhavcn 1 (T). 7/10 van Socn- geigerong naar Tandjoeng Oeban: Tji- badak. 3 10 van Priok naar Hongkong: Tjipondok. 9,10 van Soerabaya tc Bris bane. Wcstland. A'damBuenos Aires 8/10 te Montevideo. Aldabi, Buenos Aires—R'dam 8/10 van Rio dc Janeiro naar Victoria: Genyme- des. 9,10 van Rio Grande naar Santos. Joh. van Oldenbarnevelt. A'damSa- bang. pass 8/10 Perim; Salland. Buenos Aires—A'dam 9/10 te Santos verwacht: Samarlnda, 7/10 van Tafo Tacoma naar Philippijnen; Socrates, 9,10 van Curasao te Colon; Utrecht, pass. 8/10 11 uur Fl- nisterre 10,10 16 uur te Hoek van Hol land verwacht; Zuiderkruis. R'dam—Ba tavia 8.10 16 55 van R'dam naa* Batavia Abbekerk. R'damSydney pass 8/10 Pe rim; Anncnkerk Jaoan—R'dam 7/1G te Singapore; Beverwijk, pass. 8/10 Gibral tar wordt 15/10 van Tunis te A'dam ver wacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2