DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c „Franse stakingen worden door Kominform gedirigeerd" Groten der aarde geloven aan behoud van vrede Westen wil geen „koehandel" over Berlijnse kwestie Niet doen" zei Marshall tegen Truman Een strenge winter op komst? Felle aanval van minister Moch op communisten Loontoeslagen bij stijgende prijzen Oliebedrijf Tjepoe werkt weer Nog geen antwoord van Wisjinski Brits witboek over Berlijn In kort .bestek Dinsdag 12 October 1948 'Achtste jaargang, No. 1145 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. „De stakingen, die momenteel onze industrie teisteren, zUn de vrucht van het overleg van de leiders der Franse communistische partU. met de voor kort overleden Andrej Zjdanof, lid van het politieke bureau van de Communistische party van de Sowjct Unie en een der voormannen van de Kominform." Met deze beschuldiging, van de Franse minister van bin nenlandse zaken Jules Moch zyn de huidige stakingen, die in steeds toe nemende mate het land teisteren, in een nieuw licht geplaatst. over zich zouden zien als een on overkomelijke barrière tegen het fascisme. Ten slotte concretiseerde de spreker de eisen van zijn ver bond, als strijd tegen het plan- Marshall, en strijd voor minimum lonen en loonsverhogingen. De stakingen zelf hebben Frank rijk reeds een verlies berokkend van raillioenen tonnen kolen. De spoor wegstaking grijpt steeds meer om zich heen. Tal van treinen moesten worden omgelegd of zelfs onver- richterzake naar hun stations van vertrek terugkeren. Grote oceaan- schepen, waaronder de Mauretania en de Queen Elizabeth zien af van de geprojecteerde reis naar do Franse haven Cherbourg, aangezien de havenfaciliteiten tot stilstand zijn gekomen door stakingen onder het kadepersoneel. Wij strijden vp twee fronten" De minister zeide deze verklaring te moeten afleggen op grond van documenten, waarvan hij inzage had gehad. Voortgaande zeide Moch: ,,Kort voor zijn dood maakte Zjda nof in een brief aan de Franse com munistische partij een instructie be kend om de Marshall-hulp met alle middelen te saboteren, ook als de spanning tussen de Sowjet-Unic en de Verenigde Staten op internatio naal niveau scheen te verminderen". Verwijzende naar de huidige sta kingsgolf in Frankrijk zeide Moch, dat de C.G.T. aan haar leden in structies had gegeven om „de ope raties in September te beginnen". Hij citeerde een document, dat do C.G.T. enkele dagen na deze in structies aan de Kominform zou hebben gezonden en waarin gestaan zou hebben „zowel de communis tische party als de C.G.T. zijn voor eind September gereed". Moch las tevens het volgende bevel voor, waarvan hij verklaarde, dat het af komstig was van de leden van de Kominform: „Order aan de Fransen Doe, gedurende de bijeen komst van de Verenigde Naties, alles om een oorlog tegen de Sowjet-Unie te voorkomen. Al les moet worden gedaan om elke militaire voorbereiding door Frankrijk tegen te wer ken. Essentiële methoden: De volledige Ineenstorting van de Franse economie door middel van stakingen verzekeren, ten einde in Parijs een overeenkom stige situatie te brengen als in Praag. De Kominform garan deert betaling van onkosten voor mijnwerkers en haven arbeiders, die staken." Moch zeide verder, dat bijeenkom sten tussen „de Sowjet-leiders van de Kominform" en de leiders van de Franse communistische partij steeds veclvuldiger plaats vinden. Moch voegde cr aan toe:*„De com munistische activiteit moet ons niet doen vergeten, dat we vechten op twee fronten. Het Gaullistische ge vaar is tenminste even ernstig als het communistische. Een Gaullis tische poging om door middel van geweld zijn slag'te slaan zou byna onvermijdelijk leiden tot een com munistische tegenaanval". Stryd, strjjd, strijd Ook de secretaris van de C.G.T., Benolt Franchon, heeft een rede ge houden. Hierin noemde hy de hui dige Franse regering een handlan ger van het Amerikaanse imperia lisme. Hij zeide, dat hoewel som mige kameraden de algemene sta king afgekondigd wilden zien, daar op dit ogenblik niet toe kon wor den besloten. Zich kerende tegen de Gaullisten riep Franchon auit, dat zy, indien zij een poging" zouden doen gewelddadig de macht in han den te krjjgen, zij de C.G.T. tegen- Plan der regering De regering werkt een plan uit om prysverhogingen, die zich by afschaf fing of beperking van zekere subsi dies eventueel zullen voordoen, op te vangen door loontoeslagen en derge lijke. Het ene zal niet gebeuren zon der het andere. De regering heeft de Stichting van de Arbeid (dat wil dus zeggen de organisaties der arbeiders en de werkgevers) by het opstellen van dit plan ingeschakeld. Aldus deelde, naar 't „Vrije Volk" meldt, de minister van Sociale Zaken, mr. Joekes, Zaterdag mee in de na jaarsvergadering van het gewest Zuid-Holland van de Party van de Arbeid. De minister voegde er aan toe dat de melkprys tegen die tyd met een cent per liter wordt ver laagd. Huurverhogingen zyn niet aan de orde. De verminderingen der sub sidies zullen zeer geleidelik worden ingevoerd. Suiker in November van de bon? Campagne is gunstig Het Instituut voor rationele sui kerproductie weet te melden, dat de campagne van onze suikerfabrie ken alleszins gunstig zal zyn. Men verwacht een opbrengst van 238.000 ton. Deskundigen zijn van oordeel, dat door deze grote "productie de suiker begin November van de bon kan. Er Is bovendien reden voor de veronderstelling, dat deze goede sui kerproductie zal floorgaan; het voornemen der regering om de richtprys voor bieten beduidend te verhogen zal ongetwijfeld leiden tot ruimere uitzaai van dit gewas. Hier bij komt dan nog de winst van de kwaliteitsteelt, waarvan' de verho ging bewezen \vordt door het feit, dat van de dit jaar ingekrompen teeltoppervlakte een grotere oogst wordt gehaald dan vorig jaar. Een epidemie van kinderverlam ming heeft kortgeleden op het eiland Billiton vier.doden geëist. Ongeveer 15 kinderen waren aangetast. Verde re uitbreiding van de ziekte is voor komen. Oost contra West in een Belgisch dorpje Of, waarom een Sowjet- diplomaat bot ving Het kleine Belgische dorpje Hei sede is Maandagmiddag in rep en roer geweest, toen een lid van de Sowjet-ambassade te Brussel in een prachtige auto voorreed voor het huis van de familie Janssens. De echtgenote van Janssens is een vrouw uit de Sowjet-Unie. Om een ernstige onenigheid met haar echt genoot wendde zij zich tot de am bassade met het verzoek te willen bemiddelen bij haar terugkeer naar haar geboortegrond. Het liefst zou ze met Tiaar kinde ren in de auto zijn gestapt om al dus aan de thuisreis maar meteen een begin te maken. De Belgische autoriteiten grepen e"1* in, om dat Janssens geen toestemming wilde verlenen voor de medene ming der kinderen. „Als zij weg wil, kan ze haar gang gaan, maar de kinderen blijven hier", zeide hij. Gevolg was, dat de auto on- verrichterzake naar Brussel moest terugkeren. Maarschalk Graziani, is onverbeterlijk Fascistenliederen weer klonken in Rome „Ik sta hier niet als oorlogsmis dadiger, maar als de vroegere maarschalk van Italië, Rodolfo Gra ziani, verdediger des lands en com mandant van zyn strydmacht." De politieke delinquent, die zo voor zyn rechters treedt zal men geen overmaat aan bescheidenheid willen toeschrijven. Graziani, eens ge noemd „de Leeuw van Afrika" bleef tot het laatst toe trouw aan het fascisme van Mussolini; ook toen deze de vlucht moest nemen voor de geallieerde legers en in het Noorden van Italië zijn nieuwe re publiek vestigde. Het proces tegen de 67-jarlge maarschalk moest wegens zyn ge zondheidstoestand enkele malen worden uitgesteld, maar de indruk die hij Maandag voor zyn rechters maakte was niet van dien aard, dat men geneigd is medelijden te hebben met een door gevangen schap gebroken man. Graziani be heerste de rechtszaal. Toen de pre sident op het ogenblik dat Graziani reeds een uur bezig'was zyn zaak te verdedigen besloot de zitting te verdagen, zag hy haast geen kans de voormalige maarschalk het woord te ontnemen. „Ik wil verder gaan, in een uur ben ik klaar," brulde Graziani woedend. Toen de weerbarstige werd weg geleid hieven by het gebouw samen gestroomde mannen en vrouwen een gejuich aan voor de voormalige maarschalk, er werden fascistische liederen gezongen. De politie her stelde de rust met een charge. Britse gemenebest in Londen bijeen De Britse premier Clement Attlee heeft Maandag ter gelegenheid van de opening van de conferentie van eerste ministers van het Britse gemenebest een rede gehouden waarin hij de con ferentie beschreef als een familie reünie. Een van de belangrijkste punten der besprekingen ls het effect van het West-Europese herstelprogramma op de staatshuishouding van het gemenebest. De eerste plenaire zitting, die 's mid dags werd gehouden, duurde tweo uur en werd ten dele gewijd aan een „sa menvattend overzicht" ven sir Stafford Cripps over de internationale economi sche situatie. Wie vrede wil, bereide zich ten oorlog Maargewaarschuwd man telt voor twee „Ik ben overtuigd, dat er in een nabije toekomst geen con flict tussen de grote mogend heden zal uitbreken," zo ver klaarde de secretaris-generaal van de V. N.. Trygve Lie, naar aanleiding van de yraag van een Amerikaanse journalist betref fende „het gevaar voor een nieuwe wereldoorlog en het bes te middel om zulks te voor komen". „Mijn optimisme wat de nabije toekomst betreft, aldus Trygve Lie. steunt op mijn overtuiging dat geen enkele staatsman oorlog wil en dat al wie een verantwoorde lijkheid te dragen heeft, al wat in zijn macht is zal doen om dit te vermijden." Volgens Lie is de wereld nog uit geput door de offers, die tijdens de tweede oorlog zijn gebracht en zouden de „beproevingen en het lijden, die een atoomoorlog met zich zou brengen, ondraaglijk zijn." Deze Amerikaanse journalist maakt deel uit van de staf van de „Los Angelos Mirror", welk blad dezelfde vraag heeft voorgelegd aan tientallen leidende persoonlijk heden van de gehele wereld. Graag ha^ het, ook een antwoord gepubli ceerd van vooraanstaande Russen, zoals Stalin, Molotof en Wisjinksi. Dezen hebben echter de invitatie van de hand gewezen. Zie hier-dan enkele antwoorden van vooraan staande persoonlijkheden die de invitatie wel hebben aanvaard. Winston Churchill: „Op het ogen blik berust het enige zekere funda ment van de vrede op kracht. Als de voorraad atoombommen, nu on der berusting van de Verenigde Staten, er niet was geweest, dan zou met geen mogelijkheid de on derwerping van West-Europa aan het communisme meer te stoppen zijn." Bernard Shaw: „Daar de onwe tendheid, dwaasheid en vechtlust van onze regeerders geen grenzen kent, is zelfs geen volgende we reldoorlog, die gelijk zal staan met zelfmoord, onmogeliik." Generaal Clay: „Er is een span ning in de verhoudingen in de we reld, die niet licht opgevat kan worden. Het behoeft echter niet tot een oorlog te leiden. Er kan een lange vrede komen als de vrije landen, die vernield werden cloor de tweede wereld-oorlog, met onze hulp hun economische en politieke stabiliteit hebben hersteld." De Italiaanse premier, de Gas- peri: „Ik geloof dat we ver van de oorlog staan." Gouverneur Dewey: „Hoezeer we de vrede ook mogen verlangen, we De olieraffinaderijen in de Repu blikeinse stad Tjepoe op Java zijn sinds Zondagavond weer door de Republikeinen in bedrijf genomen, zo heeft de regering te Djogja offi cieel bekend gemaakt. Loyale tech nici hebben de fabriek, die vrijwel geh^l intact is, weer op gang ge bracht sinds de communistische op standelingen uit Tjepoe verdreven zijn, zo heeft een persoonlijke af gezant. die door Mohammed Hatta naar Tjepoe was gezonden, aan zijn1 regering medegedeeld. Pieck houdt acht jaar (Van onze Haagse redacteur) „De misdrijven die Pieck als lei der van de Winterhulp Nederland en andere organisati.es voor de Duitsers heeft verricht, zouden éigenhjk een zwaardere straf dan die door het Bijzonder Gerechtshof opgelegd, nodig maken. In zijn voordeel pleit echter, dat Pieck, ondanks zijn foute handelingen op geen enkele wijze zichzelf bevoor deeld heeft." Aldus de uitspraak van de Bij zondere Raad van Cassatie tegen de voormalige directeur-generaal van de Winterhulp, Carel Pieck, die door het Bijzonder Gerechtshof tot acht jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. De uitspraak eindigde dan ook met een verwerping van het be roep. Verschuiving bij nieuwe distributiekaarten Het C.D.K. deelt mede. dat by de uitreiking van de bonkaarten 901 voor voedingsmiddelen, welke op 19 Decem ber a s. iri gebruik genomen zullen worden en welke uitreiking ln het tijd vak van 25 October—18 December plaats heeft, de leeftijdsgroepen we derom een jaar zuUen worden opge schoven. De uitreiking zal als volgt geschie den- A-kaarten aan personen, geboren in 1928 en eerder: B-knarten aan personen, geboren in 1928 t/m 1934: C-kaartcn aan personen, geboren in 1935 t/m 1944; D-kaarten aan personen, geboren in 1945 t/m 1947; E-kaartcn aan personen, geboren 1948 en later. Deze indeling blijft gedurende gehele jaar 1949 gehandhaafd. Tegelijk met de bovengenoemde bon kaarten zullen weer tabaks- en versna- pcringenkaarten worden uitgereikt. Hlerbii zal echter geen keuze meer mogelijk zijn. Alle mannelijke personen, geboren ln 1931 en eerder, ontvangen een tabaks- kaart. Alle personen geboren ln 1932 en later ontvangen een versnaperingen- kaart. Aan alle vrouwelijke personen, geboren in 1931 en eerder, zal een ..dl- vcrscn"kaart worden uitgereikt. Op deze „diversen"kaarten zullen t.z.t. bonnen worden aangewezen voor het betrekken van tabaksartikelen of versnaperingen. Te zijner tijd zal nog een nadere me dedeling verschijnen omtrent de mo gelijkheid van ruiling der aan mannen uitgereikte tabakskaarten. TRYGVE LIE kunnen de vrede niet kopen door de zaak te sussen. We zullen de Sowjets in een geest van vriend schap en eerlijkheid tegemoet tre den, maar we moeten het duidelijk maken dat we van nu af aan niet meer met ons laten sollen." Peron de Argentijnse president: „Het kapitalisme moet menselijker worden gemaakt anders zal het worden aangevallen door een' in terne reactie en een actie van bui ten." in het NA EEN AFWEZIGHEID VAN NEGEN JAREN is dc bekende to neel- en filmactrice Ingrid Berg man, die een reis door Europa maakt, in haar vaderland. Zweden teruggekeerd. Een jubelende me nigte wachtte haar bij aankomst in Stockholm, op. Ingrid Bergman heeft in Nederland bekendheid ver worven door haar spel in de films „Obsessie" en „Gaslicht". Woordvoerders van de grote Westelijke mogendheden, die bij het Berlijnse geschil betrok ken zijn. hebben in antwoord op de bemiddelingspoging der „kleine zes" geantwoord, dat zij niet bereid zijn tot een koe handel over de Berlijnse kwes tie. Zij zouden op het standpunt staan, dat eventueel een opheffing van de Russische blokkade zou kunnen worden gecombineerd met een gro te conferentie van de ministers van buitenlandse zaken van Amerika, Engelan^. Frankrijk en de Sowjet- Unie ter bestudering van dc Duitse kwestie als geheel. De momentele voorzitter van de Veiligheidsraad, de Argentijn dr. Bramuglia, heeft als leider van de bemiddelaars een aantal concrete vragen voorgelegd aan de verte genwoordigers der grote mogend heden. die de Berlijnse zaak in de Veiligheidsraad bepleiten. Van Russische zijde heeft hij nog geen antwoord, daar Wisjinski nog geen orders uit Moskou heeft ontvangen. Een Britse zegsman verklaarde tegenover AP. dat het antwoord der Westelijke mogendheden in twee punten kon worden samenge vat. 1. De Veiligheidsraad stelt vast dat de Sowjetblokkade een bedreiging vormt voor de wereldvrede. 2. Zonder opheffing van de blokkade geen hervatting der onderhandelingen. Een correspondent van Reuter had een onderhoud met een lid van de Franse delegatie in de Veilig heidsraad. Deze uitte zich vrij scherp over het gemis aan compe tentie van leden van de Veiligheids raad tot het voorstellen van bijeen komsten van de ministers van bui tenlandse zaken der grote vier. Zou de geirriteerde toon van deze af gevaardigde de mening weerspie gelen van de andere grofe Westelij ke mogendheden, dan zouden dc kansen voor bemiddeling tussen Oost en West door de kleine neu trale leden van de Veiligheidsraad aanmerkelijk geringer zijn dan zij op het ogenblik nog schijnen. Wereldomroep blijft in Hilversum In antwoord op vragen van het Eerste Kamerlid Teuling (KVP) heeft de minister van onderwUs. kunsten en wetenschappen mede gedeeld, dat het aanvankeiyke plan tot overbrenging van de wereld omroep van Hilversum naar Am sterdam vafv de baan ls. Gebleken is, dat in afwijking van de vroegere voorstelling van zaken wel een pand ter beschikking is, waarin de wereldomroep kan wor den gevestigd. Hoewel de inrich ting en verbouwing daarvan zeker niet goedkoper zijn dan de kosten van het Amsterdamse plan, meent dc minister, dat hieraan toch de voorkeur moet worden gegeven, omdat op de duur de exploitatie rekening een bezuiniging te zien zal geven. Tsjiang Kai Sjek is verre van optimistisch Maarschalk Tsjiang Kai Sjek heeft openlijk toegegeven dat de militaire situatie er voor de rege ring verre van rooskleurig uit ziet en dat men met verdere tegensla gen rekening zou moeten houden. Toch sprak hij als zijn vaste over tuiging uit, dat het communisme in China nooit zijn doel zou bereiken. President wilde een persoonlijke afgezant naar Stalin zenden In Amerika ls sensatie verwekt door een plan van Truman, dat te elfder ure van de baan ging. De president heeft het voornemen ge had, rechter Vinson als persoonlyke afgezant naar Stalin te zenden om het Russische staatshoofd te over tuigen van de vreedzame bedoelin gen van het Amerikaanse volk. Rechter Vinson is een der invloed rijkste mannen in de V.S. Toen Truman echter het advies van de in Parys vcrbiyvendo Mar shall had ineewonnen, zag hy van het plan af. Marshall, die inmiddels aan het eind van de week naar Washington is gevlogen, heeft de president zulk een stap sterk ont raden omdat de wereld hierdoor de indruk zou kunnen krygen van on enigheid in de UNO en omdat het de schijn zou wekken, dat de V.S. de UNO passeerden. Om de hierdoor opnieuw herleef de geruchten, dat er onenigheid tus sen Truman en Marshall zou be staan, de kop in te drukken, ging Truman naar het vliegveld en ver welkomde zijn minister van buiten landse zaken harteiyk. Maar Tru- mans politieke tegenstanders be schouwen de voorgenomen stap als een verkiezingsstunt: Truman zou zich het air hebben willen aanme ten van de grote staatsman, die persoonlyk de vrede redt, als de di plomatie gefaald heeft. Blijkens een overzicht van de kolen- productie over de maand September van dit Jaar lag dc productie in deze maand met 894 500 ton-iets hoger dan in de hieraan voorafgaande maand. Toen bedroeg deze 889.000 ton. Ook dc dag productie is vooruitgegaan en wel van 35.600 ton tot 35.800 ton. Voor de opeenvolgende jaren 1045, '46. '47 en '48 (voor het laatste jaar ge rekend over de eerste negen maan den) resp. 425 000 ton. 693.000 ton, 842.000 ton en 915.000 ton. DE planten en dieren wereld bezit welis waar evenmin als wij in vloed op het weer in de komende winter-maan- den, maar dit hebben de dieren en planten in ieder geval op ons voor. dat zij door een wonderbaarlijke beschikking in staat zijn zich aan "de te verwachten omstandigheden aan te passen. De dieren in bos en in beemd die des win ters aangewezen zijn op noten, bessen en granen plegen meer van deze mondvoorraad tot hun be schikking te hebben al naar de winter strenger uitvalt. Een andere voorzorg van de natuur vindt men in de vacht van hazen, herten, vossen enz. Met een zachte winter inN het vooruitzicht kan het gebeuren, dat zy tot diep in de winter hun zomer- pels dragen. Verleden jaar b.v. kon men in No vember nog hazen aan treffen met een bijna gladde vacht. Op weer "andere wijze plegen trekvogels de men sen te waarschuwen voor de soort winter waarme de rekening gehouden Winter 1948? dient te worden. Zwanen, ganzen en eenden die jaarlijks naar warmere streken gaan maken langs hun trekroutes voor hun rustpozen, gebruik van plassen sloten en meren. De natuur schijnt deze dieren te waarschuwen wanneer dc winter vroeg inzet. Zou dit niet het ge val zyn. dan zou het kun nen gebeuren, dat de wa teren, waar zij op hun reis naar Afrika zouden willen uitrusten, bevro ren waren. Ziet men der halve eenden en wilde ganzen vroeg in de herfst trekken, dan betekent ditv volgens de eeuwen oude meteorologische kennis der boeren, een strenge, althans een vroe ge winter. De bijenhouder heeft een eigen bron voor weer kennis in zijn bijen. Gaan deze namelijk vroeg in het najaar aan de slag om hun gemeenschapje te be schutten tegen de koude, dan betekent ook dat meestentijds een barre winter. EN wat zijn nu de perspectieven voor de winter, die ons thans te wachten staat? Welnu, de hoeveelheid eikels, beukenoten en bessen doen het ergste vrezen. De eiken en beuken heb ben een grotere hoeveel heid vruchten op de aar de gedeponeerd dan de kenners van hej bos zich sinds vele jaren herinne ren. Wanneer wij zouden afgaan op deze ene bron van informatie, dan zou het wel heel erg somber uitzien. Laten we daarom afwachten of de hazen, de trekvogels en de bijen misschien optimistischer zijn Wanneer de stelregel van natuurfilosophen, dat ..de natuur hoedt over al haar schepselen" bewaar heid wordt, ziet het er echter naar uit. dat de ko mende winter op zyn minst langdurig van aard zal zijn. In navolging van de Amerikanen, hebben thans ook do Britten een witboek gepubliceerd over de mis lukte Moskouse besprekingen over de BerlUnse kwestie. Het boek on derscheidt zich echter i'an dc Ame rikaanse uitgave door een grotero gedetailleerdheid. Het geeft een overzicht van alle phnsen van de twist, vanaf het tydstlp. waarop het vicr-mogendhcden bestuur van BcrlUn werd ingesteld. Het verwyt de Russen te trachten de Europese economie te verstoren cn duizenden Duit sers in concentratiekampen ge vangen te houden. Op grond van de ervaringen der onderhandelaars uit het Westen formuleert het bock, dat 67 pagi na's telt dc volgende aanklacht: 1. Rusland weigert tot overeen stemming te komen, tenzy op zyn eigen voonvaarden: 2. De Russen in BcrHIn trachten het wettige burgerlijke gpcz«£ omver te werpen: 3. Rusland streeft een zorgvuldig uitgewerkt plan na om dc Wcs- teiyke mogendheden te dwingen hun rechten IA Berlyn op te gc- ven. Djogja erkent Haagse beslissingen niet De republikeinse minister van Voorlichting. Moh. Natsir, heeft tegenover „-Antara" verklaard, dat hetgeen te Den Haag bereikt werd, de Republiek niet aangaat. De Re publiek acht zich in geen enkele opzicht gebonden door hetgeen al daar bereikt is. Hij zeide, dat de genomen beslissingen de onder Nederlandse contröle staande ge bieden niet zullen bevredigen, aan gezien de Indonesiërs die in Den Haag geconfereerd hebben, „niet de ware vertegenwoordigers zijn van de Indonesiërs dezer gebie den". Het te Batavia verschijnende Chinese blad „Sin Po" verneemt, dat dc communistenleiders Moeso, Sjarifoeddin en Setiadjit thans in het buitenland zijn aangekomen. Het' blad veronderstelt dat zij gebruik hebben gemaakt van een toestel van een Philippijnse lucht vaartmaatschappij, die een lucht- dienst onderhoudt tussen de Repu bliek en Bangkok, het centrum van de communistische activiteit in Zuid-Oost-Azië. De gemeenteraad te Djogja heeft besloten de communisten en leden van de linkervleugel uit de raad te zetten. MARSHALL (links) tot TRUMAN: „Ik raad het U af Truman in voetspoor van Roosevelt President wil politiek van „IXew Deal'' volgen President Truman heeft in een verkiezingsrede te Akron, Ohio, dc „New Deal"-politiek van wyien pre sident Roosevelt in zyn programma opgenomen. (Zonder dat „New Deal" eenvoudig met „geleide eco nomie" te vertalen is, bevat deze politiek toch tendenzen in deze rich ting). Het programma dat Truman heeft bekend gemaakt bevat o.a. in trekking van de arbeidswet van Taft en Hartley, welke de arbeiders het recht van staking wil ontzeg gen, verhoging van het minimum loon van 40 tot 75 cent per uur, uit breiding van de sociale vorzekering en onmiddellijke maatregelen tegen hoge pryzen. Teveel lof, meneer Ramadier De Franse minister van defensie, Paul Ramadier, heeft op een pers conferentie verteld over zijn be zoek aan Nederlandwaar hij de Franse regering vertegenwoordigde bij dc inhuldiging van koningin Juliana. Hij prees de moed en de werklust van de Nederlanders en hun nationale discipline". Ten be wijze van die discipline zeide hij lachend: „Ik wilde tvat tabak ko pen voor mijn pijp, maar ik kon hel niet krijgen wantik had geen bonnen". Hoewel wij de minister dankbaar zijn voor zijn vriendelijke woor den, geloven wij toch dat de recht vaardigheid gebiedt, er bij aan te tekenen, dat zijn gids blijkbaar heeft verzuimd hem de weg te wij zen naar oorden, waar mensen vrienden „heipalen" van sigaretten en andere levensgeneuchten te koop aanbieden. Baby gewurgd door riemen van zijn wiegje Om ongelukken te voorkomen had de familie Versteeg uit de Wal decklaan te Bussum het anderhalf- jarig zoontje in het wiegje met rie men vastgebonden. In een onbe waakt ogenblik heeft het knaapje kans gezien uit de wieg te klimmen, doch kwam daarbij niet met de voetjes op de grond. Het is in de riemen blijven han gen en tengevolge hiervan gestikt. Dc bewoners van het kerkdorp Bos- schenhoofd. dat tot de gemeente Hoe ven behoort, vernamen uit de krant, dat Oudenbosch pogingen ln het werk stelt hen binnen zijn gemeentegrenzen te krijgen. Zeshonderd van de 665 stemgerechtigden waren echter tegen aansluiting bij Oudenbosch wat onmid dellijk ln een adres aan Gcd. Staten en de gemeenteraad van Hoeven naar voren werd gebracht. Zondag wordt te Maastricht een Jeugdherberg ge opend welke is Ingericht ln het 150 jaar oude fort Koning Willem I Di rect na de opening passccrdp Zaterdag morgen de 100.000ste bezoeker aan de Pinacotheek dc tourniquetten van het Rijksmuseum. RIJ afwezigheid van de burgemeester van Brussel ontving de vrouwelijke wethouder van die stad, mej Van den Heuvel, die voor deze gelegenheid In ambtsuniform verscheen, Zondagmiddag een Amstcfdamsc dele gatie fe» Dc leden van dc Zwitserse Bondsraad praatten Vrijdag zolang, dat het Zürlchse lid Gottlieb Dutwetlcr geen tijd meer had im een motie in te dienen. Toen hij buiten kwam raapte hy twee grote stenen op en smeet die bij dc wachtcommandant door de rui ten „omdat ze niet naar hem hadden willen luisteren". Dc Oostenrijkse regering bestudeert een devaluatie van de landsmunt om dc Industrie de kans te geven op de wereldmarkt mede té dingen 9 Toen Milton van Nolan Zon dag te San Francisco omlaag klom van een vijftig voet hoge vlaggestok. waar op hij ln een paardenzadel 70 dagen. 23 uur cn 33 minuten had gezeten als re clame voor een autohandelaar, eiste hij meteen het wereldrecord vlaggestokzit- ten voor zich op All Khan, de zoon van Aga Khan. heeft een huls gehuurd te Hollywood Rita Hayworth, die reeds een ontmoeting met deze prins had aan de Franse Rlvlèra. antwoordde op vra gen dat zij van plan waren elkaar heel vaak te bezoeken. Dat wordfcnog wel wat! Mevr Ivy Fox te Great Yar mouth schonk 1 October om tien uur 's morgens het leven aan een zoon. Een weck later op 8 October om vier uur 's middags kreeg zij een tweede zoon. Moeder en de vertraagde tweeling ver keren in goede gezondheid. Weerbericht ZUID-WESTELIJKE WIND Weersverwachting, geldig van Dins dagavond tot Woensdagavond. Voor het Noord- Westen van het land- half tot zwaar bewolkt met later weer enige regen. Matige. In de kust streken later krach tige wind tussen. West cn Zuid. Wei nig verandering van tempcnatixir. Voor het Zuid- Oosten van het land: meest zwaar bewolkt met vooral aanvan kelijk nog plaatselijk enige lichte regen of motregen. Meest matige Zuld-Weste- lljkc wind. Weinig verandering van temperatuur 13 Oct.: Zon op 7.01, onder 17.51. Maan op 16.56. onder 1.26. WrsX<„

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1