DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Fel duel tussen Austin (USA) en Wisjinski (USSR) „Geen woningruil meer, neem uw huis mee" Dr. Gielen hief de Ereraden zonder meer op Franse stakingen ondergaan nieuwe uitbreidingen Ibestek _J Dramatische betogen accentueren de klove tussen Oost en West Min. Moch houdt rekening met poging tot opstand. Troepen naar Parijs Houten huizen op wielen mogen vrij worden gebouwd Woonwagens niet voor ieder te betalen In kort Woensdag 13 October 1948 Achtste jaargang, No. 1146 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummer* 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER. In de Politieke Commissie der VN Vermoedelijk zal Donderdag aanstaande het debat in de Vei ligheidsraad ter behandeling van het conflict tussen de grote mogendheden over Berlijn wor den hervat. In afwachting hiervan brandt de strijd nu eens in deze, dan weer in die commissie van de V.N. op. Dinsdag was de beurt aan de politieke commissie. In dramatische redevoeringen heb ben de Amerikaan Warren Austin en de Rus Wisjinski hun zaak verdedigd. Austin beschuldigde de Sowjet Unie van een spel met woorden, „die niet alleen ijdel, maar ook leeg zijn", een spel, dat alleen maar dient tot demagogie en on verantwoordelijke propaganda. Wisjinski antwoordde, van woe de bevende: „Is dan alles wat wij doen slecht. Waarom is er dan geen redevoering van de Weste lijke gedelegeerden, waarin de blaam niet op ons wordt gewor pen. Wij willen samenwerking, wij hunkeren ernaar. Gij echter streeft er naar ons te isoleren en in een nieuwe oorlog Uw macht nog ver der over de wereld iiit te strek ken." De felle redevoering van Austin verraste de aanwezige gedelegeer den eens te meer, daar de koele, be leefde Amerikaan vrijwel nimmer uit de plooi komt. Ditmaal zeide hij Wisjinski onge zouten, waarop het volgens hem stond. Al deed hij andermaal een beroep op de Russen een vre delievender koers te varen, toch zeide hij weinig hoop te hebben, dat zijn oproep weerklank zou vinden in de Sowjet-delegatie. Austin wilde graag weten van Wisjinski of het juist '3, dat de Sowjet-Unie bij zijn politiek uitgaat van de idee een onvermijdelijke oorlog tussen het Oosten en het Westen. Hij hoopte op een ontkenning, maar moest toch onvermijdelijk denken aan de politiek, die de Sowjet Unie in Berlijn volgt, waar dit land een bedreiging tegen deze veiligheid en de wereldvrede schept. Is er reden de woorden van de heer Wisjinski geloof te schenken, als zou de Sowjet Unie niets anders willen dan de eeuwige vrede, wanneer zijn land alle pogingen om tot overeenstemming te komen dwarsboomt?" aldus Austin, bevende van woede. Om zijn bewering te staven haalde de Amerikaan in herinne ring, hoe de Sowjet-Unie na deze oorlog delen van Polen, Finland en Roemenië en de Baltische sta ten in hun geheel heeft geannex- tVarrcn Austin Deze week half rantsoen, volgende week normale tabaksbonnen (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal er deze week van de tabakskaart voor man nen slechts één bon voor twee pak jes sigaretten beschikbaar worden gesteld. Op de dameskaart wordt slechts één bon voor een pakje sigaretten aangewezen. Dit staat in verband met het voornemen om de bonnen voor tabak in het vervolg gelijk met alle andere bonnen aan te wij zen, zodat er dan nog slechts één maal per veertien dagen bonnen worden aangewezen. Voor de dis tributie van tabaksartikelen wil dat dus zeggen dat er volgende week weer bonnen zullen worden aangewezen. Sommige specerijen iets goedkoper Met onmiddellijke ingang heeft de regering opdracht gegeven de prijzen van specerijen te herzien. In gevolge hiervan zijn voor enkele dezer artikelen de prijzen verlaagd met 2 tot 16 cent per honderd gram. eerd en Roemenië, Polen, Honga rije, Albanië, Bulgarije, Tsjecho- slowakije en Joegoslavië tot volle dige onderhorigheid aan de Russi sche politiek heeft gebracht. In de vrije landen van West-Europa weerklinkt de leuze der commu nisten „verniel en vernietig". De Kominform is opgericht om het herstel van West Europa te sabo teren. „Het is het streven van Uw land in het Westen een toestand van vrees en kommer te scheppen, waardoor de concentratie op de grote taak van de wederopbouw onmogelijk wordt,,' met deze woor den besloot Austin zijn aanklacht. Wisjinski antwoordt Fel gesticulerende, soms hame rende op de tafel, schreeuwende soms. kwam het antwoord van de Russische afgevaardigde. In een toestand van verontwaardiging, die op de aanwezigen een oprechte in druk maakte uitte hij zijn bekende beschuldiging tegen Amerika. In antwoord op de klacht van Engeland, dat de buitenwereld niets afwist van de bedragen die op de Russische begroting zijn uit getrokken voor oorlogsdoeleinden zeide Wisjinski, dat in 1940 de uil- gaven voor de verdediging van ie Sowjet Unie 32.5% van hel totaal der begroting uitmaakten. In 1942 bedroeg dit 52.0%, in 1947 18.4% en in dit jaar 17.5%. Verwijzende op deze cijfers riep de Russische gedelegeer de uit: ..Hebt gij enig idee van de schade, die de Sowjet Unie is berokkend door de in- Schip op IJsselmeer gezonken Na een aanvaring op het IJssel meer ongeveer ter hoogte van Schokkerhaven is het 148 ton me tende motorschip de „Landbouw- bank" gezonken. De „Landbouw- bank" was op weg van Amsterdam naar Meppel met een lading vee voeder. Bij Schokkerhaven kwam het motorschip ..Orvo" in botsing met de „Landbouwbank". Het laatstgenoemde schip maakte veel water. Na een vluchtig onderzoek werd besloten te trachten de Ur- kerhaven te bereiken. Op drie kilo meter van de haven van Urk zonk het schip plotseling. De bemanning wist op de „Orvo" over te sprin gen. Goed nieuws voor houders van kippen en eenden Voor het komende seizoen gelden geen beperkingen meer voor het te houden aantal kippen en eenden. De regering is tot dit besluit geko men door de wens beperkende be palingen op voedselvoorzieningsge- bied op te heffen. Een en ander geldt niet ten aan zien van kuikentoewijzingen, welke voorshands gehandhaafd zullen blijven. De overheid beschikt op deze wijze nog over een middel om invloed te kunnen oefenen op de omvang van de pluimveestapel. De algemene inleveringsplicht van eieren (uitgezonderd van die, bestemd voor eigen gebruik) is, zoals men weet. eveneens gehand haafd. Geen vergunning nodig voor lichte hulpmotoren Voor hulpmotoren met een ver mogen van niet meer dan 0.50 pk. is, ingevolge een K B. van 18 Sep tember 1948, geen vergunning meer nodig. Wij krijgen Marshall- katoen De Marshall-hulp-organisatie heeft aan Nederland een bedrag van zes mll- liocn dollar toegewezen. waarvan 5 706.000 dollar voor de aankoop van katoen ln de Verenigde Staten en de rest voor oceaan-vracht. Prijs van azijn komt vrij Aangezien de productie van azijn een ruim aanbod verzekert en er geen ge vaar hestaat voor prijsstijging op grond van schaarste, zijn met ingang van heden de maximumprijsregeling voor glstlngs- en synthetische azijn Jngetiokken. Vermomde communisten leider in republiek gearresteerd Radio Djokja bericht dat de com munistische leider Alimin, een cen trale figuur in de opstand te Ma- dioen, door republikeinse autoritei ten is gearresteerd. De arrestatie vond plaats in 'n trein tussen Djokja en Soerakarta. Alimin was vermomd als boer. De man keerde in 1946 uit Moskou naar Java terug en had de leiding van de Indonesische communistische partij. vasie van de Duitsers? Wij denken niet aan oorlog. Wij moeten huizen bouwen in de getroffen gebieden, fabrieken voor de productie van de ge bruiksgoederen, die wij ontbe ren, ziekenhuizen voor de tienduizenden die nog lijden onder de ontberingen van de oorlogstijd. „Gij daarentegen", en hierbij wees Wisjinski, eens openbaar aan klager bij het hoogste Sowjet ge recht, met de vinger naar Britten en Amerikanen, „gij verhoogt van jaar tot jaar Uw uitgaven voor herbewapening." Ten slotte beloof de hij, dat indien het voorstel van de Sowjet Unie tot vermindering van de bewapening met een derde zou worden aanvaard, de mogend heden der VN in zijn land volle dige en vrije controle zouden mo gen uitoefenen op de naleving van de afspraak. Terstond na het einde van de rede van Wisjinski werd de zitting verdaagd. Smokkelcomplot was van alle markten thuis Ons land voor twee ton benadeeld Men zal zich herinneren, dat voor enige tijd de C.C.D. tc Tilburg een smokkelcomplot op het spoor was ge komen dat ons land tot een bedrag van 50.000 gulden benadeelde. Thans is ko men vast le staan dat ln totaal voor 200.000 gulden frauduleus naar België verdween. De hoofdfiguren van het complot, twee Tilburgers. kochten ln België grote partijen breikatoen, breiwol cn zakdoeken tegen zwarte prijzen. De Belgische leveranciers zorgden er voor. dat de gekochte goederen over de Ne derlandse grens werden gesmokkeld. Onder gefingeerde namen werden de partijen wol door middel van bonafide expeditiebedrijven verzonden, alhoewel enkele personen.* behorende tot het per soneel dezer expeditiebedrijven ln het complot zaten. De goederen werden verkocht aan manufacturenhandelaars tegen afgifte van textielpunten, soms ook zonder punten, maar dan tegen verhoogde prij zen. De „normale" verkoop tegen tex tielpunten leverde de smokkelbende in totaal 10 000 punten op. welke weer verkocht werden tegen 40 ft 50 cent per punt. Er zijn negen arrestaties verricht. Voorts werd tegen 54 personen proces verbaal opgemaakt. Kunstzuiveringsmuisje heeft een staart Prof. Rutten zit met ontevreden Kamerleden Ook in Italië dreigen stakingen Een millioen kantoorbedienden In openbare diensten in Italië zullen Donderdag een staking houden die acht uur zal duren, uit protest tegen de weigering van de regering een onmiddellijke loonsverhoging toe te staan. Spoorwegarbeiders en arbeiders van de post, telegraaf en telefoon, zullen twee uur in staking gaan. Tij dens deze twee uur zal al het werk ophouden en treinen zullen worden gestopt. Naar verluidt zouden stakin gen van 24 uur door arbeiders in an dere vitale bedrijven volgen op af zonderlijke data in de verschillende gebieden van Italië. De meisjes, die stewardess willen worden op één der internationale lijnen van de Engelse Luchtvaartmaatschappij B.O.A.C., krijgen op het vliegveld van Hum opleiding in het bereiden van voedsel, in het op dienen tijdens de vlucht en zoveel andere dingen, die een goede ste wardess moet weten. Veel aandacht wordt besteed aan het uiterlijk en nagels. Het wordt thans de negende opeenvolgende winter, dat in Frankrijk moet worden overgegaan tot gedeeltelijke stopzet ting van de levering van electriciteit. Het besluit hiertoe heeft de regering genomen als gevolg van de nog steeds voortdurende staking onder de mijnwerkers. Reeds meer dan een week stagneert het werk in de mijnen volkomen en de schade die het land hierdoor is toegebracht beloopt een millioen ton. Het schijnt, dat het muisje van het conflict tussen de Ereraden voor de kunst en de Centrale Raad van beroep voor de kunstenaars- zuivering nog een vrij lange parle mentaire staart zal hebben. Ver scheidene Tweede Kamerleden tonen, in het Voorlopig Verslag over de vaststellingen van enkele bepalingen, die afwijken van de wet Zuivering Kunstenaars, zich helemaal niet tevreden over dit wetsontwerp. Zij blijken vooral on tevreden tc zijn over de houding van de afgetreden minister van Onderwijs, Kunsten cn Weten schappen, die zich zonder meer aan de zijde van de Centrale Raad scheen te hebben geschaard. Gelijk men weet waren de von nissen van de Ereraden dikwijls niet mals, terwijl het oordeel van de Centrale Raad meestal zeer mild en lankmoedig was. De Kamer leden, die nu zo fel opponeren, wij zij de huidige bewindsman er op, dat de leden van de Centrale Raad nooit innig contact hebben gehad met de kunstenaarswereld en dus bij hun oordeel af moesten gaan op de getuigenissen van anderen, ter wijl de leden van de ereraden, veelal zelf kunstenaars, precies wisten wat er zich in hun wereldje tijdens de bezetting heeft afge speeld. Daar ligt dan ook de aanleiding voor het conflict, menen de Ka merleden, die nu hun bezwaren kenbaar maken tegen 's ministers voorstellen. Zij halen aan, hoe een architect, die door de Ereraad voor tien jaar uitgeschakeld was er voor de Centrale Raad met een beris ping afkwam. Een pianist, even eens door een Ereraad veroordoeld tot tien jaar uitschakeling, werd eenvoudig door de Centrale Raad vrijgesproken. Het was daarom, dat de meeste leden van de Ereraden hun functie ter beschikking stel den. Deze pinguin vindt het zijn groot ste genoegen een ritje te maken op de rug van een grote alligator schildpad. Of hij met de vleugels klapt om zijn evenwicht te bewa ren of om zijn rijdier tot meerdere spoed aan te manen, kon h\j ons niet zeggen. Hiertegenover staat, dat door de re gering mot Je voorgestelde kolenbc- sparingen op net electriclteltsge- brulk per dag 4000 ton wordt bezui nigd. Voorlopig zal de stroomlcvc- ring in geheel Frankrijk tussen 's morgens vroeg en 's avonds bU het invallen der duisternis worden gestaakt. De toestand waarin Frankrijk verkeert welke revolutionnaire drei gingen in zich bergt, heeft de rege ring aanleiding gegeven tot de op stelling van een plan, waarbij bin nen een uur een leger van rege ringsgetrouwe militairen en politie mannen Parijs kunnen bezetten. Hiertoe worden 100.000 man solda ten onder wie Senegalese scherp schutters, in de buitenwijken van de stad geconsigneerd cn heeft de regering bij voortduring de beschik king over 50.000 man politie en mo biele garde om in te grijpen op de meest bedreigde punten. Wanneer de noodtoestand wordt afgekondigd zal de bevolking van Parijs worden bevolen schuilplaats te kiezen in de kelders. Alle winkels en cafés zou den moeten sluiten. Personen uit de nabijheid van de minister van binnenlandse zaken, Moch verklaarden tegenover Uni ted Press, dat de minister weliswaar zulk een opstand niet dadelijk ver wacht maar dat hij op alle even tualiteiten wil zijn voorbereid. De minister heeft dit plan speciaal voor Parijs opgesteld, omdat sedert 1789 alle opstarj- den in de Franse geschiedenis hun oorsprong hebben gevon den in de hoofdstad. Terwijl de regering in Oost Frankrijk met een deel der stakers in het spoorwegbedrijf tot overeen stemming is gekomen, breiden in andere delen van het land de con flicten zich nog steeds uit. Tal van spoorwegknooppunten zijn verlamd Volgens de laatste berichten hebben de spoorwegmannen van Brest, en Rennes in Noord-West Frankrijk alsmede die van in Avignon. Batig- nolles en Douai tot staking besloten. In Charleville. in Oost Frankrijk hebben achttien van de eenentwin tig staalfabrieken het werk door staking moeten stop zetten. De Parijsc studenten, zien in de stakingsgolf een mooie ge legenheid van de betaling van pensiongclden af te komen. Een comité uit hun midden heeft verklaard solidair te zijn met andere stakers en tot nader or der geen huur te willen beta len. In Angoulemc ten slotte weigeren kleine zakenlieden nog langer be lasting te betalen. Een hunner zei de. wij zijn als de vader die jaren lang geld heeft uitgegeven aan een verkwistende zoon Thans is echter het ogenblik gekomen dat de zoon het maar verder zonder onze toela ge moet stellen. Fairbanks Jr. in ons land De bekende filmspeler Douglas Fair banks Jr. is met zijn vrouw Mary Lec Epllng in ons land gearriveerd. Fair banks brengt dit bezoek in zijn functie als voorzitter der Amerikaanse hulp organisatie „Care". Felle brand legt landhuis geheel in de as Door tot nog toe onbekende oor zaak, waarbij echter sterke verden king bestaat van brandstichting, Js onder de gemeente Dcurne het landhuis „De Hees" als een fakkel afgebrand. De brandweer kon tegen het vuur, dat gretig voedsel vond in het rieten dak weinig of niets uit richten. Nederlanders, die oorlogsscha de hebben geleden in Siam, kunnen tot 15 November hun schade opge ven bij het ministerie van Buiten landse Zaken. (Bijzondere berichtgeving) W!E de beschikking heeft over een stuk grond, waarop hij een huis van drie bij ruim elf m. kan zetten, wie voorts een achtdui zend gulden bezit voor aankoop en plaatsing van een dergelijk huis kan binnenkort van alle woning ellende verlost zijn. En wat nog fraaier is, de heer des huizes,be hoeft de kans op een goede promo tie naar elders niet te laten schie ten, omdat hij in de nieuwe woon plaats geen huis kan vinden, want zijn eigen huis staat op wielen en dat kan hij mee nemen. Dit sprookje is in Nederland werkelijkheid geworden door een Amsterdamse firma. Het is nl. in Nederland zo, dat er wel hout beschikbaar is, geschikt om huizen van te bouwen; dat er voorts fabrieken zijn, die dat hout graag willen verwerken en die in staat zijn behoorlijke aantallen huizen af te leveren. Maar het is in Nederland ook zo, dat de officiële instanties nog altijd op het standpunt staan, dat een huis de eeuwen moet trotseren en dat zij daarom van de bouw van houten huizen niets willen weten. Alle betogen, daartegen in gehou den, dat in het buitenland talloze houten huizen de eeuwen hebben getrotseerd, dat er in ons eigen land nog houten huizen bewoond worden, die 300 jaar geleden zijn gebouwd, mogen niet baten. Beter twee gezinnen samengepropt in een stenen huis, berekend voor één gezin (hetgeen natuurlijk betekent, dat de levensduur van dat huis ook aanzienlijk wordt verkort), dan toelaten, dat één van die gezinnen zijn intrek neemt, niet in een hou ten keet, maar in een deugdelijk gebouwd, dank zij de dubbele wan den, opgevuld met isolerende glas wol, bijna „air-conditioned" houten huis. Toen zij merkte, dat de officiële instanties onvermurwbaar warefi, begon de Amsterdamse firma op andere plannen te broeden, want het hout was er en de fabrieken wilden draaien. Woon-arken vorm den een eerste oplossing en die worden nu ook regelmatig afgele verd. Maar zij kunnen niet in alle gevallen dienst doen. En dus peins de men verder. Nu is er behalve woonschepen één soort huizen, dat niet valt onder alle mogelijke wo- ningbouw-voorschriften nl. woon wagens. En toen zei iemand: Als wij dus huizen op wielen bouwen, kunnen wij rustig onze gang gaan. Wederopbouw- en rijkswaterstaat- instanties moesten toegeven, dat er op voorwaarde, dat het huis op wielen-stond, en dus onder de woon wagen wet viel niets tegen deze re denering in te brengen viel. En zo kan binnenkort de eerste „super- woonwagen" in gebruik worden ge nomen. Een gewone woonwagen moge veel romantiek bieden, maar hij biedt niet het summum van comfort en dus moest het woonwagen-huis er anders uit zien. In feite zijn de wielen en het relatief vrij kostbare on derstuk het enige, wat aan een woon wagen herinnert, terwijl voorts de maximum-breedte van het „huis" niet groter dan 3 m. kon zijn. Het huis bevat een woonkamer van 3.75 x 3 m.; twee slaapkamers 2.60 x 3 m.; een keuken van 1 50 x 2.10 m.; een halletje van 1 x 1.35 m. en een w.c. De slaapkamers hebben ramen aan drie kanten; de woonkamer aan twee zijden. Er is een normale schoorsteen; er zijn behoorlijke kas ten. Het huis heeft een rieten dak, dat dank zij het gebruik van halm plank en een isolerende vliering-laag grote hitte en koude weert. Een kasteel xs het dus niet, maar wel een woning, waar het aangena mer wonen zal zijn dan in twee- kamers-met-gebruik-van-keuken. Wie voornemens is, voorlopig al thans te blijven wonen op de plek, waar hij zijn „woonwagen" neerzet, kan zijn woning geheel en al het aanzien van een normaal landhuisje geven door het onderstuk te laten „inmetselen". Een redelijk denkend mens zou nu misschien zeggen: maar waarom mo gen die wielen cn dat betrekkelijk dure onderstuk dan met wegblijven en waarom mogen wij deze opbouw, die kant-en-klaar door de fabriek wordt geleverd, dan niet neerzetten op een dunne, goedkope betonnen plaat? Tja. als men dat zou doen, zou het product geen „woonwagen" meer zijn en dus niet mogen worden neer gezet Als dat wel mocht, zouden ook groter gezinnen geholpen kunnen worden, want dan zou men houten bungalows kunnen bouwen met drie of vier slaapkamers. Die bouwt men nu in Nederland ook wel, maar al leen voor export! Want het buiten land koopt de door de Nederlandse instanties als „ondeugdelijk" gewei gerde houten huizen zo gretig als de deviezen-positie van de betreffende landen dat maar toelaat „Stelt U de verbazing van de voorzitters der Ereraden voor," zo ongeveer vervolgen de Kamerleden hun betoog, „toen zij in Juni 1948 vernamen, dat de minister deze raden reeds op 17 Januari had op geheven. Zij wisten daarvan niets!" Dezelfde leden menen, dat de op heffing der Ereraden, indien deze werkelijk een feit is. in strijd is met de wet die de zuivering van kunstenaars regelt. Nergens is de minister bevoegd verklaard om eenvoudig in alle stilte de Ere raden tc liquideren. Deze Kamer leden verklaren dan ook met de gevolgde gang van zaken niet ac- coord tc kunnen gaan. Een oplos sing zal naar hun mening moeten worden gezocht in de wijziging der bezetting van de Centrale Ereraad, waarna de afgetreden Ereraden hun onderbroken taak opnieuw ter hand zouden moeten nemen. Wageningsc schouwburg afgebrand Gisternacht Is te Wageningen brand uitgebroken ln „Junushoff", de gemeentelijke schouwburg. De grote zaal. die plaats bood aan on geveer 500 mensen, brandde vol komen uit. De schade wordt ge raamd op ongeveer Vj ton. Deze brand betekent een groot verlies voor het toch al reeds zo geteisterde Wageningen, omdat Junushoff het centrum was van het verenigingsleven. Het gebouw, dat tijdens de evacuatie ernstig was beschadigd, was juist weer hersteld en van een nieuwe inven taris voorzien. Deze ging gedeel telijk verloren. De schade wordt door verzekering gedekt. •rans militair vliegtuig in meer gestort, 3 doden Dinsdagmiddag is een bommen werper van het vliegveld Bourget in het nabijgelegen meer gestort. Slechts een van de vier inzittenden werd gered. Hij is met ernstige ver wondingen overgebracht naar het militaire ziekenhuis. Het verongelukte toestel ligt dertig meter onder de waterspiegel Vergeefse jacht op bandiet op Sicilië De bladen van Rome deelden Dins dag mede, dat in de strijd tegen het banditisme op Sicilië vijftien vrou wen zijn gearresteerd. Onder hen bevinden zich de moe der en de twee zusters van Salvatore Giuliano, de leider van de bandieten en verder de vrouwen van twaalf van zijn naaste medewerkers. Giuliano zelf bleef echter bij de grote razzia onvindbaar. 50 jaar geleden was in West-Fries land het katknuppelen", een ge liefd volksvermaak. Op een vat, opgehangen aan een touwen waarin een levende kat werd, ge stopt, werd met zware knuppels ge slagen tot de ton zo kapot was. dal het geplaagde dier kon ontsnappen. Voor iedere stukgeslagen hoepel en duig werd een prijs uitgeloofd, de hoofdprijs was voor degene, die de ton geheel stuksloeg. Deze dieren mishandeling werd echter tegelijk met het palingtrekken verboden. In Sommige dorpen is het spel in zwang gebleven, doch het wordt thans beoefend zonder levende poes, die vervangen is door een stuk hout of iets dergelijks. In De Gouw (gem. Hoogwoud) wordt het spel nog ieder jaar op de herfst kermis beoefend. Burgemeester Breebaart, een vervaarlijke knots in de hand staat gereed voor de eerste slag. Uitreiking Cerzetskruis (Van onze Haagse redacteur) In kringen van het voormalig ver zet hoeft men dc indruk dat de regering wil terugkomen op een be sluit van de vorige regering, het verzetskruis niet alleen posthuum uit te reiken, doch het ook te ver lenen aan bepaalde nog in leven zijnde verzetsmensen. Alle verzets groepen. behalve de voormalige O.D en de BS., namen hier tegen krachtig stelling. Het zou thans in het voornemen liggen het verzets kruis nog slechts te verlenen aan mannen of vrouwen, die in of door het verzet zijn gevallen cn aan per sonen. die door hun verzetswerk blijvend en ernstig invalide zijn ge worden. Strijd tussen Oost en West ook in de muziekwereld Het symphonic-orkest van Berlijn zal op last van het Amerikaanse mi litaire bestuur niet meer voor de Russen of communisten mogen con certeren, zolang de blokkade voort duurt. Het orkest zal niet in de Sowjet- zone en ook niet voor de Berlijnse radio-omroep onder Sowjct-toezicht mogen concerteren. Koning Gustaaf ziek Koning Gustaaf van Zweden lijdt op het ogenblik aan een in- fluenza-achtige infectie met koorts en spierpijn. Zijn algemene toe stand is betrekkelijk goed en zijn hart functionneert bevredigend. Do koning krijgt een penicilline-be- handeling. Generaal Mac Arthur heeft de Japan se regering gelast twaalf Amerikaanse auto's terug te geven aan de Neder landse regering De auto s waren vlak na de bezetting van Indonesië door de Japanners gevorderd cn nan de keizer lijke familie ten geschenke gegeven De heer H. Lammers te Helmond werd ter gelegenheid van zUn vijftigjarig Ju bileum bij de NV Ncd. Schrocfboutcn- fabrlck onderscheiden met^dc bronzen rro-mcdallle van de orde van Oranje Nassau. Hij vervaardigde in die tijd 42 millioen schroefbouten De hertog cn hertogin van Windsor zijn voor ccn ver blijf van enkele weken ln Parijs aan gekomen. Volgens geruchten zijn zij van plan naar Londen tc gaan als op het Bucklngham-palace de verwachte blijde gebeurtenis plaats vindt. Vier Japanse generaals cn 28 andere perso nen staan tc Tokio terecht wegen* martelen cn onthoofden van 33 gevan gen geallieerde vliegers" Volgens de aanklacht zijn acht slachtoffers gebruikt als doelwit voor boogschutters cn als menselijke zandzak bU wijze van repre saille voor de atoomnanvallen op Hlros- Jlma en Nagasaki Dc 70-Jarlge boer Walter Morgan te Fosston (Ver. Stat maakte Maandag een parachutesprong van 10 000 voet hoogte, terwijl zijn vrouw cn zes kinderen van de grond af toekeken Een vlot Nederlands meis je, bij volmacht ln het huwelijksbootje gestapt met een vlicgtulgtochnlcus ln Californië, werd Maandag te New York door de douaneambtenaren gearres teerd. Zij konden het huwelijk bij vol macht niet erkennen. Haar zaak zal echter spoedig voorkomen. Te Bui tenzorg Is een internationaal congres bijeen tot het bestuderen van alles wat leeft onder water als middel tot ver betering van de voedselvoorziening der wereld. Vele geleerden zien n l ln do vlBscn en planten der Oceanen dc voor naamste bron van menselijk voedsel ln de toekomst. Vergenoegd glimlachend stond de collectant erbij toen een hagel van knopen neerkletterde op de collec teschaal van de Zondagsschool te Brix ton. Dc knopen zijn n 1. bestemd voor een zendeling in de Soedan, waar be keerlingen ze als versierselen ln het haar dragen Grafschcnncrs hebben te Berlijn de graven van keizers en prinsen beroofd cn de deksels der dood kisten meegenomen om ze op te sto ken Een Methodistische dominee te Brisbane zat ln grote zorgen wegens de steeds oplopende schuld van zijn kerk. De gelijkenis der talenten (Mattheus 25) deed hem 'n goed Idee aan de hand. In Augustus gaf h 11 zestig gemeente leden leder 10 shilling met de bood schap „ze goed tc gebruiken" en hem na zeven weken 30 shilling terug te geven. Sommige dames kochten ingre diënten en maakten daarvan koekjes of iam, die zij verkochten, anderen koch ten wol en breiden babykleertjes, welke een behoorlijke winst opleverden. De domlne kreeg na zeven weken 83 pond terug cn kon daarmee bijna de gehele schuld aflossen. Weerbericht TIJDELIJK ENIGE REGEN Weersverwachting, geldig tot Donderdag avond. Meest zwaar bewolkt ijtf) met tijdelijk enige re gen. Matige in de kv-itstreken tijdelijk krachtige wind tussen Zuid en West, later •fit afnemend. Wei nig verandering in temperatuur. 14 Oct.: Zon op 7 02, onder 17.49. Maan op 17 08. onder 2.38.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1