DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Toeslag van één gulden per week voor de lagere toongroepen? t André Michelin kon slaap niet vatten Derde loonronde op de duur niet te ontgaan Franse regering verklaart oorlog aan zwarte handel Dr. Van Mook wil zijn functie spoedig neerleggen Haal het IJzeren Gordijn op, dat Europa in tweeën verdeelt" Bemiddeling in de Berlijnse zaak leverde niets op Volgende week regeringsverklaring verwacht Misschien hogere vleesrantsoenen De nieuwe bonnen voor tabak Sow jet Unie blijft onverzettelijk UNO en Indonesië In kort .bestek _J Uit zijn mopperige bui werd de trein op luchtbanden geboren Donderdak 14 October 1943 Achtste jaargang, No. 1147 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummer* 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. (Van onze Haagse redacteur) Naar ons ter ore komt koestert dc regering het voornemen zo mogelijk nog in de loop van de volgende weck een verklaring af te leggen over haar prUs- en loonpolitiek. In doorgaans welingelichte kringen, houdt men reke ning met de mogelykheid dat de minister-president in de Tweede Kamer een verklaring over het regeringsbeleid op dit punt zal afleggen, hoewel ook de mogelijkheid schijnt te zijn overwogen om deze verklaring meer direct tot de bevolking te richten. Indien het overleg in dc Stichting van de Arbeid over dc nota welke de Raad van Vakverenigingen aan de Stichting heeft voorgelegd met betrekking tot de prijzen, dat morgen zal worden voortge zet tot overeenstemming leidt over de hoofdzaken van de nota, is de ver wachting gerechtvaardigd, dat de regering zal besluiten tot een algemene loontoeslag van 1 gulden per weck voor de lagere loongroepen. opdat de slechter gesitueerde gezinnen niet zullen lijden onder de verhoging van de prijzen van levensmiddelen en andere directe levensbehoeften. Waarschijnlijk zal in de minister raad van Maandag een beslissing over deze aangelegenheid worden genomen, vooropgesteld, dat het overleg in deze Stichting van dc Arbeid tot overeenstemming leidt. De mm of meer klakkeloze wijze waarop de regering tot de bevol king heeft laten doordringen dat er niet onbelangrijke verhogingen van de prijzen te verwachten waren op korte termijn heeft alom in de lande onrust verwekt. Niet alleen bij de loontrekkenden zelf, doch ook bij hun vakorganisaties, die ge wend zijn de zaak van meer kan ten te bekijken, voor zij hun oor deel bekend maken. Het oordeel van de vakbonden is echter niet bijzonder gunstig geweest over de plannen van de regering. Men kent de plannen, zoals zij gedeeltelijk via de begrotingen en gedeeltelijk langs andere weg be kend zijn geworden. Door verschil lende omstandigheden, waarvan de voorbereiding van de Economische Unie der Benelux-landen cn dc consequenties van dc aanvaarding van de Marshall-hulp, met name dienen te worden genoemd, was de regering gedwongen de subsidies op levensmiddelen en kolen dras tisch te verlagen: enerzijds om de prijzen meer in verhouding te brengen tot de prijzen welke in België gelden, en anderzijds om 'n einde te maken aan het inpompen van geld via deze subsidies en bo vendien om de begroting meer in evenwicht te brengen. Honderden millioenen legde het Rijk jaarlijks toe op de prijzen van levensmidde len, opdat deze artikelen binnen het bereik van de arbeiders zou den blijven. De regering kon hiermede om redenen, waarvan wij hierboven de voornaamste j noemden niet doorgaan meende zij, en zij zocht een uitweg via de in de kor te tijd van hun bestaan berucht geworden „uitwijkingsmogelijkhe den". Luxe-producten. Artikelen, zoals wittebrood, var kensvlees, anthraciet etc. werden als luxe-producten bestempeld en het lag in het voornémen de prij zen van deze artikelen zich te laten aanpassen aan de werkelijke kosten van deze producten. Het was dui delijk, dat het voor de arbeiders, wier lonen hen niet in staat stelden uit te komen wanneer zij deze ar tikelen voor de nieuwe prijzen zou den moeten kopen, onaanvaardbaar zou zijn, wanneer er hier niets te genover zou worden gesteld. Aan een derde loonronde wilde de re gering niet beginnen. En daarom werd het thans gezocht in het vast houden van de prijzen voor bruin- brood, ander vlees, margarine, eierkolen en cokes op het oude niveau. Hiertegen is echter een storm van protesten opgestoken. Een maatregel als deze verdeelt het volk in eerste en tweede klas bur gers, was de ondergrond van deze protesten. Wit brood, roomboter en anthraciet voor de eerste rang en voor de tweede klasse de rest. Psychologisch is dit beleid stellig niet afgewogen. Want ook de ar beider herinnert zich van voor de oorlog nog maar al te goed het wittebrood en ook de arbeider be schouwt het bruine van thans niet anders dan als een tijdelijk aan vaardbare zaak. Met de goedkope cokes en eierkolen en de dure an thraciet ligt het nog anders, want in vele kachels kan niet anders dan anthraciet worden gestookt. Hier is het dus niet alleen meer een kwestie van voorkeur maar van moeten. Doch het handhaven van de lonen op het huidige niveau sneed de mogelijkheid om de dure anthraciet aan te schaffen volko men af. Verzet. Op al deze gronden zijn de vak bonden in verzet gekomen. En in gemeen overleg hebben zij een nota voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid, waarin vertegenwoordigers van de werkgevers en de werkne mers gelijkelnk zitting hebben. Van de inhoud van de bezwaren en voorstellen is de regering op de hoogte gehouden en naar wij ver namen zou de regering bereid zijn de suggesties van de nota over te nemen, indien de werkgeversorga nisaties in de Stichting vertegen woordigd er ook mee accoord gaan. Volgens de berekeningen waar op de regering zich heeft geba seerd zou de nieuwe prijspolitiek er op neerkomen dat per gezin van vier personen de uitgaven met 3-7 cent zouden stiigen. De voorzitter van het Christelijk Nationaal Vak verbond, de heer Ruppert, ver klaarde dezer dagen in een inter view. dat dit een uitspraak van de directeur van het Centraal Plan Bureau, prof. Tinbergen zou zijn geweest. Dit is stellig niet juist en het is het gevolg van slecht lezen van een stuk, dat daarop betrek king had. Intussen was dit getal wel ter tafel gekomen. Daarbij was dsn echter rekening gehouden met het uitsluitend gebruik van cokes en eierkolen. De vakbonden heb ben echter een eigen berekening gemaakt, welke er op zou neerko men, dat bij een redelijk, zij het niet overdreven kopen van witte brood, varkensvlees en anthraciet, als aanvulling op de goedkope ar tikelen, de kosten van levenson derhoud voor een gezin van vier personen met ongeveer 1-07 per week zouden stijgen. Dit bedrag zou bepaald over brugd moeten worden wil de ar- bcidsvrede hier bewaard blijven. Voorstellen In deze richting zijn de voorstel len dan ook gegaan. Er zou een loontoeslag van een gulden per week dienen te worden gegeven, over een grote groep van lagere lonen. Deze loontoeslag zal, indien wij mogen afgaan op het feit, dat de regering het zwaartepunt van de besprekingen laat liggen in de Stichting van de Arbeid en tevens op de omstandigheid dat men de begroting zo min mogelijk wil be lasten, door de werkgevers moeten worden betaald. Bij de bepaling van dit bedrag is men uitgegaan van de aangekon digde verhogingen, doch ook van de reeds aangekondigde verlaging van de melkprijs en de algemeen zichtbare verlaging van de aard appelprijzen. Intussen is dit toch niet meer dan een toeslag. Een derde loon ronde betekent dit niet. Dat neemt niet weg, dat deskundigen er van overtuigd zijn dat op den duur de derde loonronde niet meer te ont gaan is. In deze kringen heeft men echter de indruk, dat de regering dit nog minstens een half jaar zou willen uitstellen, waarop zou kun nen wijzen dat ook de huurverho ging, welke onontkoombaar is, voorlopig weer is opgeschort. Waarschijnlijk zal deze aan de orde komen in een tweede phase van algemene correctie, die echter zeer nauwkeurig zal worden voorbe reid, om brokken te voorkomen. Om te beginnen naar de 250 gram „Ik ben met enige schroom naar Leeuwarden gekomen", aldus dr. Kielstra, directeur voor het bedrijf schap voor vee en vlees. Omdat ik weet dat dc vlcesdlstributle niet erg geliefd is. Spreker geloofde even wel. dat dc moeilijkste tijd nu wel achter de rug zal zijn. Hij hoopte zelfs, dat binnenkort het rantsoen weer boven de 200 gram zal komen te liggen Daarbij zijn we echter afhankelijk van de aankomst van bevroren vlees dat door de regering in Argentinië is aangekocht en opk van de aanvoer op de binnenlandse markten. Indien alles volgens plan ver loopt zal het rantsoen binnen kort op 250 gram gesteld kun nen worden. Ten opzichte van het varkens vlees is de situatie veel beter dan een jaar teru-g. doordat er nu veel meer Leugen zijn. Wanneer deze slachtrijp zijn geworden, kan wel licht het rantsoen op 300 gram ge- 1 steld worden Wanneer en hoe aan .de vleesdistributie een einde zal komen, durfde spreker evenwel niet te voorspellen. De heer Kielstra deed deze mede- delingen in de Beurs te Leeuwar den waar provinciale slagerswed- strijden worden gehouden. Wijziging in bon- aanwijzing Van 24 October af zullen de bon nen voor tabak tegelijk met de bon nen voor voedingsmiddelen worden bekendgemaakt. In do honnenl(jst van 21 Oc tober zullen derhalve bonnen worden aangewezen voor 6 rantsoenen tabak (tabakskaart) en 2 rantsoenen tabak (gecom bineerde kaart), bestemd voor het tijdvak van 24 October t.m. 6 November. In verband hiermede worden voor de week van 17 t.m. 23 October van de tabakskaart de bon Tabak H6 voor twee rantsoenen sigaretten ot kerftabak en van de gecombineerde kaart de bon Tabak 119 voor één rantsoen sigaretten of kerftabak aangewezen. Apies met een pakkie an Wanneer de blokkade van Ber lijn niet tijdig wordt opgeheven zal ook dc Bcrlijnse dierentuin deze winter zonder kolen zitten. Dit heeft de directie doen besluiten op dracht te geven voor de apen een broek en een jasje te laten maken, om deze dieren tegen de koude te beschermen. Voor de verwarming uan de andere dieren heeft men nog geen oplossing gevonden. Er komen scheuren in het stakingsfront De Franse regering is bezig met het opstellen van nieuwe loons- voorstellen om aldus een einde te maken aan de reeds tien dagen voortdurende staking van 250.000 mijnwerkers. Het volledige kabinet was Woensdag door minister-president Queuille bijeengeroepen om te vernemen, welke adviezen de minis ters van binnenlandse zaken, arbeid; openbare werken en vervoer konden verstrekken om het ruim half millioen stakende Franse arbeiders uit de vitale industrieën weer aan het werk te krijgen. Voornemen schijnt Woensdag ter kennis van Den Haag te zijn gebracht Hoewel de stakingssituatie op het ogenblik rustig is, geven zelfs regeringsbronnen toe, dat de steeds verder om zich heen grijpende ver lamming, veroorzaakt door de staking der mijnwerkers, het hier stagnerende spoorwegverkeer en conflicten in de havens, de tex tielindustrie en de staalfabrieken J onmiddellijke aandacht eisen. De stroming onder de arbeiders om het werk te hervatten, die Dinsdagavond in een deel van Aan een week van afwachten is een einde gekomen. Zeven dagen lang hebben de afgevaar digden van die landen, die in de Veiligheidsraad qeen partij zijn bij het conflict tussen de grote mogendheden over Berlijn, ge wacht op het antwoord dat Wisjinski zou geven op hun be middelingsvoorstel. Het ant woord is binnen en het is onbe vredigend. De Russen blijken geen enkele tegemoetkoming te willen doen. In de brief die de Argentijnse voorzit ter van de Veiligheidsraad, dr. Juan Atilio Bramuglia, Woensdag middag ontving van Wisjinski, staat kort en duidelijk, dat de Sowjet Unie verwijdering van de Berlijnse kwestie van de agenda van de Veiligheidsraad wenst en voorts, dat zij bereid is de bespre kingen te hervatten zoals zij op Shawcross, eens aanklager te Neurenberg, klaagt SU aan voor de UNO ..Stop, één woordje van maar vier letters, s-t-o-p, dat zou voldoende zijn voor het Westen om geloof te herkrijgen aan de betuigingen van de Sowjet-Unie van vredelievendheid en bereidheid tot samenwerking met andere, niet aan hem onder worpen staten. Uw land", zo vervolgde de Britse gedelegeer de Shawcross zijn rede, in de politieke commissie van de UNO, „Uw land spreekt dit woord echter niet uit. Dat be tekent dat het gewroet van een verborgen leger, een vijfde colonne in dienst van Moskou over de gehele wereld voort duurt." De Britse spreker had hierby het oog op Frankryk, Italië, Griekenland, China, Iran, Indonesië en Malakka. Hij somde deze landen langzaam op en het was alsof de vergadering dc adem in hield bij deze pasage in dc meesterlijke rede van dc Brit. Aller ogen richtten zich onwille keurig naar de hoek waar de Sowjet- gcdelegcorden gezeten warei^. Dezen echter verrieden de gevoelens, die in hen omgingen niet. Wisjinski, was in een vroegere episode van zijn leven de openbare aanklager bij het hoogste Sowjet ge rechtshof. Shawcross, zijn Britse te genspeler, vervulde hetzelfde beroep in de Neurenbergse processen tegen de grote Nazi's. Beiden hebben zij de toon van aanklagers behouden. De Belgische premier Spaak, die fungeert als voorzitter van de onder havige commissie bracht het gewoon- menselijke element in het geding door vast te stellen, dat de betreu renswaardige woordenwisselingen de oplossing der grote problemen geen steek naderbij hebben gebracht. Sir Hartley Shawcross eiste van de Russen, dat zij *t IJzeren Gordijn, dat Europa in tweeën verdeeld houdt, zouden ophalen. Hij somde vier hoofdoorzaken op voor het gebrek aan vertrouwen in de wereld: De heftige en provocerende redevoeringen van Russische af gevaardigden in de UNO en de propaganda van radio-Moskou. Het Russische ijzeren gordijn, dat er door de ontkenning van het bestaan daarvan door Wis jinski niet dunner op is gewor den. Het verborgen leger, de vijfde colonne, de communistische par tijen, die onder leiding van Mos kou staan. Ruslands legers, die groter zijn dan in vredestijd vereist wordt. Het leek de Britse spreker niet zo moeilijk het geschokte vertrouwen te herstellen, mits de Sowjet-rege- nng journalisten en diplomaten maar wilde toestaan zich vrijelijk in het onmetelijke Russische rijk te bege ven. Mits touristen uit het Westen naar het Oosten mochten trekken en op hun beurt de bewoners van de Sowjet-Unie niet belemmerd werden persoonlijk kennis te nemen van de Westerse wijze van leven. Mits kran ten,, weekbladen en films ongehin derd konden* worden uitgewisseld. 30 Augustus werden afgebroken, d.w.z. op bas;s van de door het Westen afgewezen Russische condi ties. Direct na het binnenkomen van deze brief, heeft de Argentijn zijn mede-bemiddelaars bijeengeroepen om hen deelgenoot te maken van het Russische antwoord. Na afloop van hun bijeen komst deelde een hunner mede, dat de „neutralen" aan staande Vrijdag wanneer de Veiligheidsraad wederom bij een Lal komen ter behandeling van de Berlijnse kwestie geen voorstellen zullen kunnen doen. Dit betekent, dat de zaken er voorstaan alsof er in het geheel geen pogingen tot bemiddeling wa ren aangewend. De Berlijnse kwes tie zal verder openlijk in de Raad behandeld worden. Weliswaar is de Veiligheidsraad ook heden bijeen geweest, maar deze vergadering had uitsluitend betrekking op de Palestijnse kwes tie. De Verenigde Staten hebben op deze vergadering aangedrongen wegens het grote aantal bestands- schendingen. zowel van de zijde der Joden als Arabieren. Van Britse gezaghebbende zijde wordt medegedeeld, dat het hoofd kwartier voor de verdediging van West-Europa ergens in Frankrijk zal worden gevestigd. JACOB MALIK De Russische afgevaardigde Jacob Malik, die ditmaal de taak van Wis jinski overnam, zeide dat de argu menten, waarvan de Britse spreker zich had bediend kwamen uit het ar senaal van Trotski, Hitler, Goering en Goebbels. Hij betitelde de rede van Shawcross als een relaas, dat voor een derde bestond uit inmen ging in de binnenlandse aangelegen heden van de Sowjet-Unie, voor een derde uit zinledig tromgeroffel en voor een laatste derde part uit oude, overleefde argumenten, waarmee Wisjinski reeds lang had afgerekend. het spoorwegpersoneel tot uiting kwam, wordt weer te niet gedaan door het feit. dat de spoorwegar beiders in Lyon, de op een na grootste stad van Frankrijk beslo ten hebben de arbeid voorlopig nog in de steek te laten. De leden van de C.G.T. namen dit besluit met een verhouding van drie tegen een. Ruw geschat vertegenwoor digt de C.G.T. vijftig procent van alle spoorwegmensen in deze grote Zuid-Oostelijke stad. Het hoofdkantoor van de spoorwegen te Parijs heeft medegedeeld, dat in het Oos ten van het land de stations Charleville, Mohon en Lumes door posters bezet worden ge houden. De expressedienst van Parijs naar Charleville is blij ven steken. In de meeste Franse havens heb ben havenarbeiders 24 uur lang gestaakt uit sympathie met het half millioen mijnwerkers en an dere stakende arbeiders. In sommige industrieën is het beeld wat gunstiger. Zo hebben de onderhandelingen tussen de direc ties en de arbeiders over de sta king in Lotharingse staalfabrieken tot resultaat gehad, dat het werk vermoedelijk spoedig hervat zal worden. ïn dit gebied heeft de productie drie weken stil gelegen. De regering zet inmiddels haar actie tegen de voedingspeculanten voort. Tot dusver zijn vijftig personen gearresteerd, aldus is in Parijs be kend gemaakt. Het ministerie van voedselvoorziening heeft reeds zes departementale inkoopcommissies gevormd voor de rechtstreekse aankoop van vee bij de boeren. Een woordvoerder van het minis terie verklaarde Woensdagavond: „Als de veefokkers weigeren hun vee naar de markt te brengen, zul len wij het opvorderen. Dit kan wel eens een harde strijd worden". Walter Bedell Smith, de Ameri kaanse ambassadeur in Moskou is Woensdagmorgen vanuit Parijs naar Moskou vertrokken. Smith was uit Washington terugge keerd ln gezelschap van Marshall, met wie hij het grootste deel van de dag besprekingen heeft gevoerd. (Van onze Haagse redacteur) Naar \vU vernemen heeft de lul- tenant-gouverneur-generaal dr. H. J. van Mook de regering doen we ten, dat lil) tegen 1 November wenst heen to gaan. Vervuld \an diepe verontwaardiging over het feit. dat do regering hem Iedere Informatie heeft onthouden over de besprekin gen met de Indonesische delegaties over het ontwerp van wet Inzake ile staatkundige hervormingen en de Instelling van do interim-regering, schijnt de heer Van Mook dit be sluit te hebben genomen. Het voornemen van de heer Van Mook om zijn functie neer te leggen schynt gisteren ter kennis van Den Haag te zijn gebracht. De regering heeft naar verluidt nog niet over dit verzoek beslist, doch algemeen wordt aangenomen, dat het wel zal worden ingewilligd. Niemand heeft althans de Indruk, dat nog een noglng zal worden ge daan om de heer Van Mook op zyn verzoek te doen terugkomen, temeer niet nu dit verzoek er toe kan lei den dat de voorwaarde, welke mi nister Sassen en dc vertegenwoordi gers van de C.H.U. cn VV.D. in dit kabinet zouden hebben gesteld om aan de regering deel te nemen, als nog vervuld zal worden. Dr. van Mook schynt zijn besluit te hebben genomen, nadat hy uit de telegrammen van de nieuwsbureaux had vernomen, dat dc regering met de Indonesische delegaties overeen was gekomen om in het wetsont werp, dat zeer binnenkort bi) de Tweede Kamer zal worden inge diend. een bepaling op te nemen, volgens welke de functie van (luite nant-) gouverneur-generaal over een paar weken automatisch wordt opgeheven. Een indirecte manier dus om dr. van Mook tot heengaan tc dwingen, nadat de poging tydens zijn bezoek aan Nederland gedaan, om hem tc bewegen zyn ontslag te nemen, was mislukt door de onver wachte gebeurtenissen in Indonesië. Op de wyze, welke de regering thans had willen volgen, zou het ontslag dus eigeniyk door het parle ment gegeven zijn. Dit heeft de heer Van Mook thans echter voorkomen. Toen dr. van Mook enkele weken geleden naar Den Haag werd ont boden, was hem reeds bekend, dat het in het voornemen der regering lag, hem tc verzoeken om heen te gaan. Dr. Beel zou hem dan opvol gen, eerst als lultenant-gouvemeur- generaal en later als hoge vertegen woordiger van de Kroon. Dit alles was eigenlijk reeds beslist in de pe riode van de kabinetsformatie, toen door de partijen, die tót het optre den van het nieuwe kabinet in dc oppositie waren, hun deelneming aan dc regering en hun stem voor de grondwetswijziging afhankelijk hadden gemaakt van een wyziging van de figuren, hier zowel als in Batavia, die voor het oude beleid in zake Indonesië verantwoordelijk werden gehouden. Ook sommige ka tholieke ministers waren hier voor stander van. In het kabinet zelf was de me ning blykbaar niet eensgezind doch door het vertrek van dr. Van Mook naar Batavia in verband met de communistische opstand scheen deze pijnlijke zaak voorlopig op de lange baan tc zijn geschoven. Naar wij nog vernamen, treft de heer Beel thans voorbereiding voor een spoedig vertrek naar Batavia. Volgens berichten, welke wij ont vingen, zou het in zijn voornemen liggen verschillende personen mee te nemen om hem in zijn nieuwe functie terzijde te staan. De oud premier voert blijkbaar met dit doel dc laatste weken vele bespre kingen. Met belangstelling wacht men hier thans af, welke houding de medewerkers van dr. Van Mook in Batavia zullen aannemen. Ten tyde van Van Mooks verblijf in Den Haag hebben diens medewerkers in Batavia bekend gemaakt, dat zij zouden heengaan indien men dr. Van Mook zou dwingen om of te treden. Zij beschouwen, zo werd medegedeeld, een dergelijke dwang als ccn afkeuring ook van hun be leid. Intussen is de situatie thans iets anders geworden, nu dr. Van Mook zelf ontslag heeft gevraagd. Mate rieel maakt dit niet veel verschil, doch er zal moeten worden afge wacht of de betrokken ambtenaren er thans ook aanleiding in zullen vinden om eigener beweging heen te gaan. Dat neemt overigens niet weg, dat ook ^1 doen zij dit nu niet, wanneer Van Mook eenmaal door Beel wordt opgevolgd, er toch wel een aantal mutaties in Batavia kan worden verwacht. WU vernemen nog nader, dat de heer Van Mook niet. zoals gebrui kelijk is, ontslag heeft gevraagd, doch dat hij heeft medegedeeld met ingang van 1 November ontslag te zullen nemen. Dr. Patijn verdedigt Nederlandse zaak In de economische commissie van de U N.O. heeft de Nederlandse ge delegeerde dr. Patyn het Nederland se standpunt verdedigd in het Indo nesische conflict. HU beschuldigde de republiek ervan de „Rcnville- overeenkomst" te schenden, door *.e weigeren plaats te nemen tussen de andere volkeren van de toekomstige V.S. van Indonesië en samen te werken met de Nederlandse rege ring. Dr. Patijn legde er de nadruk op, dat geheel Indonesië een politieke eenheid vormt, en dat niemand het recht hoeft tc scheiden wat natuur lijkerwijze bij elkaar hoort. HU verwierp de voorstellen van Rusland, India en Pakistan om de Indonesische republiek uit te nodi gen zitting te nemen in dc econo mische commissie voor Azië en het Verre Oosten. „Waarom deze vreem de voorkeur voor een verdeeld In donesië", vroeg hij zich af. „Is het omdat dc sterke communistische in vloeden aldaar al het mogelijke doen om vrede en orde te verstoren?" HOGE PRIJZEN STAATS LOTERIJ 505e Staatsloterij. 2e klasse, 2e lijst: f 20.000.- nr. 11098. banden is geen nieuwtje. Al in 1929 kwam André Michelin. één der directeu ren van de beroemde Franse bandenfabriek, op de gedachte een wagon op luchtbanden te laten rij den. André reisde in Fe bruari van dit jaar naar de Franse Middellandse Zee kust om daar te genieten van de bloeiende lente. Het begin van zijn reis was niet al te aangenaam, omdat André de slaap niet kon vatten De trein sthokte te veel en maakte te veel lawaai. En uit An- De spoorwagon op lucht- dré's mopperige bui werd de Michelinc geboren. Er waren in die dagen ingenieurs, die André voor gek verklaarden. Een van hen schreef, dat „een be laste band over een rail te laten lopen gelijk stond met op blote voeten over de scherpe kant van een mes te willen wandelen". Maar André was koppig tenslotte wilde hij lekker slapen als hij per trein naar de Cóte d'Azur reis de en zo reed op 21 Maart 1932 de eerste trein op luchtbanden door Frankrijk. Dat, voor het zover was. heel wat techni sche moeilijkheden over wonnen moesten worden, de lezer kan dat zelf wel nagaan als hij de mening van die ingenieur heeft gelezen. In 1936 kwam ein delijk het vooroorlogse prototype van de „Miche- line" tot stand, die plaats bood aan honderd passa giers. In 1939 reden op het Franse spoorwegnet al 140 j Mfêhelines. Maar ook hier stond dc ontwikkeling niet stil Tij dens de oorlog is in alle stilte verder geëxperi menteerd met als een re sultaat: een hele trein op luchtbanden. Dit najaar zullen er in Frankrijk eert paar proefrijden. Natuur lijk zijn deze eerste trei nen een betrekkelijke luxe waarschijnlijk alleen bestemd voor mensen, even rijk als André Michelin, die hun lente-vacantie aan de Middellandse zee kust w'illen doorbrengen—, want deze treinen hebben luxe Pullman-treinen cr is een restauratiewegen met bar. er zyn speciale ruimten voor bagage, elec- trische- en stoomverwar- ming. Voor de verlichting zjjn neon-buizen aange bracht. Doch de ontwikkeling zal wel nóg verder gaan. En binnen enkele tiental len jaren rijden wij mis schien allemaal in treinen alleen eerste en tweede' op luchtbanden, even rus klasse rijtuigen De inrich- tig en luxueus als nu in ting staat gelijk met de de modernste auto. Dinsdag hing dc Nederlandse vlag uit voor ..Grocers llall" ln Londen Daar binnen recipieerde de Nederlandse Ka mer van Koophandel ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van Prinses Wilholmlna cn dc troonsbestij ging van Koningin Juliana. Beter laat dan nooitI e> Dc „Oranje" wordt 19 October in Amsterdam verwacht Er bestaat gelegenheid dc passagiers aan de Javakade af te halen. Een land bouwer ln de Wierlngcrmccr oogstte een aardappel van 775 gram. ruim drie kwart kilo. e- De rij huizen tc Vllssln- gen. In een waarvan Michicl dc Ruytcr eens gewoond heeft, werd op last van Napoleon afgebroken. Thans heeft men dc fundamenten gevonden, slechts op enkele tientallen meters van dc plaats, waar thans zijn standbeeld staat Te Detroit Is een avondklok Ingesteld, die te middernacht begint cn van toepas sing is op kinderen onder de 17 Jaar Als zij na die tijd op straat worden aange troffen. worden dc ouders gestraft met 15 dollar boete of 30 dagen gevangenis straf. Winston Churchill wordt Don derdag tc Brussel verwacht voor een bezoek aan Prlns-regcnt Karei. ?«len meent, dat hij zijn schilderstukken, tart Brugge en omgeving, die hij twee Jaar geleden bij zijn vorig bezoek begonnen Is. wil voltooien, f Dc Duitse staal fabrikanten hebben machtiging ge vraagd dc jaarlijkse productc te ver hogen tot 14 millioen ton. wat neer komt op het peil tijdens de oorlog Vijf arbeiders kwamen ln het Spaanse dorp Fuentcspina om het leven toen dc bodem zich begaf van het vat. waar- In zij op blote voeten wijndruiven trap ten. Zij kwamen terecht ln de afvoer pijp cn geraakten bedwelmd door de dampen der half gefermenteerde drui ven R' Vier gewapende gucrlllastrljdcrs haalden tc Athene de B B C.-correspon dent uit zijn hotel weg. ..Wij moeten je alleen wat vragen Donderdag ben Je weer terug." zeiden ze. De Franse regering heeft dc oorlog verklaard aan de zwarthandelaren cn vocdsclspcculan- tcn. Belangrijke arrestaties zijn ver richt. welke niet zonder incidenten ver liepen. De politie moest vijfhonderd demonstrerende slagers uiteen drijven. Alvorens te verdwijnen keerden dezen een vleesbank ondersteboven en schreeuwden „Leve de vrijheid". Ka pitein Geoffrey Scott uit Johannesburg zette Dinsdag midden ln de woestijn een Dókotn aan de grond, terwijl de vlammen om zijn gezicht en armen sloegen De brand ontstond op 4000 me ter hoogte Scott en dc eerste piloot werden ernstig gewond, dc 23 passa giers cn dc rest der bemanning kwa men met de schrik vrij Weerbericht WISSELENDE BEWOLKING Weersverw achting, geldig tot Vrijdag, avond Aanvankelijk zwaar bewolkt met tijdelijk enige re gen. Morgen over dag wisselende bewolking met en kele plaatselijke bi»en. Matige. In dc kuststreken tij delijk krachtige wind tussen Zuid en West. Iets kouder 15 Oct.: Zon op 7.04, onder 17.47. Maan op 17.18, onder 3 49.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1