DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Crisis in Hollywood Tal van stakingen opgeheven, mijnwerkers volharden Beruchte misdadiger achter slot en grendel Hitier L 1 berecht Regering gaat levensonderhoud goedkoper maken Geen Frans visum voor Russen Zal ook over Italië een stakingsgolf losbreken? De Zwitsers zijp, boos op ons Nachtclubs sluiten, winkeliers klagen steen en been Filmacteurs naar de steun In kort .bestek ^^^"^stersnaarBaarn .Vrijdag 15 October 1948 Achtste jaargang, No. 1148 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Frankrijk herademt Het beeld der Franse industrie ziet er iets rooskleuriger uit, nu 42.000 arbeiders van de staalfabrieken in Lotharingen zich opmaken om Vrijdag weer aan het werk te gaan. nadat de fabrieken gedurende drie weken hebben stilgelegen. Een overeenkomst, die is ondertekend door de directie van de staal fabrieken In het Xoord-OostelUk deel van Frankrijk het toneel van verbitterde onlusten in de afgelopen week kent de arbeiders een loonsverhoging van tien procent toe en onder meer vrUe steenkool voor eigen gebruik in de komende winter. Er zijn voorts tekenen, die er op wijzen dat ook de spoorwegstaking, die het maken van omwegeh nood zakelijk maakte op de grote lijnen tussen Parijs en het Oosten en aan zienlijke vertragingen tot gevolg had op de lijnen, die Parijs met Brest, Cherbourg en Calais verbinden, aan het verlopen is. Ook de acht dagen oude staking van taxichauffeurs te Parijs voor een grotere benzine- en bandentoewij zing,. is met een overeenkomst ge ëindigd. Ondanks deze lichtpuntjes blijft de donkere plek de thans reeds elf dagen durende staking van de mijnwerkers, waarvan het éinde verder dan ooit ver wijderd schijnt. Vernomen wordt, dat de regering de een of andere vorm van loonsverhoging in stu die heeft. Ook streeft de Franse regering naar verlaging van de prijzen van een aantal huishoudelijke goederen en verruiming van sommige der rantsoenen. 2o deelde de Franse mi nister van Economie. Yvon Coude du Foresto, op een persconferentie, mede, dat het suikerrantsoen ingaande No vember tot een kilogram per maand zal worden opgevoerd. Hij beloofde eveneens een verlaging van de wijn- prijs tot 60 francs per liter binnen een week. De gemiddelde prijs be draagt op het ogenblik pl.m. 75 fr. Men hoopt door middel van de actie op het gebied der voedsel prijzen de looneisen van de ar beiders af te zwakken en de weg te effenen voor een spoedig ac- coord, waardoor bovenal een einde agn de fatale staking in de mijngebieden gemaakt zal kun nen worden. De C.G.T., het Franse vakverbond, dat onder communistische invloed staat heeft echter in "een resolutie deze politiek van de Franse regering „komedie" genoemd. De resolutie werd aangenomen op het vijfdaagse congres, dat momen teel in Parijs wordt gehouden. Het heet daarin voorts: Het CGT-congres heeft, een motie aanvaard, waarin verklaard wordt, dat „De Franse economische politiek staat onder de dwang van de Ameri kaanse trusts". Er wordt verder aangedrongen op vaststelling van de werkelijke lonen in collectief overleg op basis van een glijdende schaal. Het congres heeft verder aange drongen op „versterking van de eco nomische betrekkingen met Sowjet- Rusland en de volksdemocratieën" en ontwikkeling van de handel tus sen,Oost- en West-Europa. Sjigeroe Josjida, Japans kabinetsformateur De vroegere Japanse minister president en minister van buiten landse zaken Sjigeroe Josjida is door het Japanse parlement tot mi nister-president gekozen. Josjida is zeventig jaar. Men ver wacht, dat hij zal pogen een kabi net te vormen uit de rechtervleugel der liberaal-democraten tezamen met enkele aanhangers van de de mocratische partij. Hij heeft reeds z\jn bedoeling te kermen gegeven het parlement te ontbinden en alge mene verkiezingen te doen houden. Rangoon zit zonder water Donderdag was in Rangoon vrijwel geen water te krijgen doordat rebellen de waterleidingen bulten de stad heb ben doorgesneden. Slechts het water dat nog In de lei ding en de tanks staat ls beschikbaar voor de inwoners die de naburige me ren opzoeken om daar het water, dat zij nodig hebben, uit te halen. MARIA DE LOS ANGELES MORALES IN ZIEKENHUIS Maria de Los Angeles Morales, zangeres, de eerste prijswinnares op het Internationaal Concours te Scheveningen, die Woensdagavond zou optreden in Den Haag, is. blij kens een uit Madrid ontvangen te legram, plotseling ziek geworden. Zij zal een operatie moeten onder gaan, waartoe zij in een ziekenhuis werd opgenomen. Zoals men weet staat deze Spaan se zangeres ook vermeld op het programma van het U.S.O., met name op 15 December. Eén van dc in de oorlog totaal ver nielde Nijmeegse straten, de Broer straat, is thans zover hersteld, dat op 16 October weer voor het verkeer kan worden gebruikt. De eerste panden zijn verrezen, waar onder een winkelgalerij naast de kerk, die over enkele weken haar deuren zal openen. Een Sowjet Russische deputatie, die voornemens was het congres te bezoeken van de Franse vakbond C.G.T., dat dezer dagen te Parijs wordt gehouden, heeft van dc Fran se regering geen visum ontvangen. De bladen in Moskou publiceren in grote opmaak bijzonderheden omtrent de weigering. De visa wer den op 2 October aangevraagd bij de Franse ambassade. Op negen Oc tober ontvingen de candidaten voor de reis naar Frankrijk bericht, dat het visum was geweigerd. Als re den voor de weigering geeft het Franse ministerie van binnenlandse zaken op. dat de Sowjet Russen visa hadden gevraagd voor de tijd van een maand, terwijl het congres slechts vijf dagen zou duren. Bevin: „Imperialisme in SU viert hoogtij" De Britse minister van buiten landse zaken. Ernest Bevln, heeft te Londen verklaard, dat „de oplos sing voor de vraag, of we honderd jaar lang vrede zullen hebben, is op gesloten in het probleem van de In dische Oceaan, het Midden-Oosten. Pakistan, India en Ceylon". Wat betreft de Sowjet-Unie zei Bevin: „De vraag die moet worden opgelost is: „Kunnen wij samen le ven?" Wat is de draagwijdte van de Russische ambitie? Waar willen zij naar toe? Zij zijn expansionisten. Zij zijn zo imperialistisch als de Czaar nooit was". „Als we niet tot een overeenkomst kunnen komen met onze buren, laat ze dan tenmin ste aan hun kant van dc muur blij ven. Ik ben geen voorstander van een ingrijpen, maar als zij ons po gen te hinderen dan moeten zij het met erg vinden als wy óns verdedi gen." Churchill's zoon gaat hertrouwen Randolph Churchill, de 37-jarlge zoon van Winston Churchill, heeft zijn verloving bekend gemaakt met miss June Osborne, de 25-jarige dochter van de Eritse kolonel Rex Osbome. Randolph Churchill's huwelijk met Pamela Digby werd drie jaar geleden ontbonden. Uit dit huwelijk is een zevenjarige zoon geboren, Winston junior. Randolph is de enige zoon van Winston Churchill. Bedrijvige hen Een hen uit Klimmen in Zuid- Limburg, die van de wijs was ge raakt door het zachte weer, heeft een dezer dagen kans gezien tien kuikens uit te broeden. Zij had zelf onder een heg een nest gemaakt en daar haar eieren neergelegd. Jacques Prévert, bekend Frans dichter en toneelschrijver, is Dins dagavond uit de tweede verdieping van een radio-omroep-gebouw ge vallen. Hij liep een schedelfractuur op en verkeert in ernstig levens gevaar. Douglas Fairbanks Jr., die op het ogenblik in ons land vertoeft, heeft vandaag als voorzitter van het C.A.R E.-comité, dat in Amerika gelden voor behoeftige Nederlanders inzamelt, een levensmiddelenpakket uit gereikt aan de familie Viersma, gezin met 8 kinderen aan de Oosten- burgervoorstraat 5*6 te Amsterdam. Douglas Fairbanks met het jongste kind van het gezin op de arm temidden van de gelukkige familie. Het openbare leven In .Milaan was Donderdag nagenoeg lamgelegd door de staking van veertigduizend ambtenaren, die gesteund werden door solldaritelts- staklngcn van andere categorieën wer kers. Alle openbare diensten, met inbe grip \an trein, telefoon, en posterijen stonden stil. Urgente bedrijven, zoals gas, electricitelt en water bleven ech ter in bedrijf. De politic bezette verschillende be langrijke punten maar heeft niet tot actie behoeven over te gaan Ook in andere Noord Italiaanse steden is het stnkingsparool door zeer velen opge volgd, zodat ook daar het openbare leven stagneerde Meer in het Zuiden echter bleven verschillende diensten in bedrijf. Volgens de officiële opgave van de Italiaanse regering heeft een ge middelde van 55 tot 66 procent van het ongeveer mjllioen Italiaanse ambtena ren het werk gedurende een etmaal neergelegd. In Rome is Jn de loop van de ochtend een openlucht-vergadering georganiseerd door dc stakers. Hierbij werd het woord gevoerd door de com munistische vakverenigingsleidcr Giu seppe di Vittorio. HIJ formuleerde hierbij de volgende stnklngseiscn: Geiykc lonen als ln dc particuliere I industrie; Hogere toeslagen voor het dure levensonderhoud; Verhoging van I pensioenen; Gelijke behandeling voor dc jonge ambtenaren: Definitieve aan stellingen voor de mensen, die na de bevrijding zijn aangenomen; Een onmld- I dellljke toelage van 5.000 lire. (ruim 20 gulden) Hij voegde eraan toe, dat de zeven millioen leden van dc bond het werk zullen neerleggen. Indien aan hun eisen niet voldaan wordt. „Is het niet een beetje dwaas, dat een Nederlander, die goed Duits en slecht Engels spreekt weigert met ons de Duitse taai te gebrv-iken?". aldus het Zwitserse dagblad „Na tional Zeitung". „Het resultaat van de comedie. die de man opvoerde, was. dat niemand hem kon ver staan." Het blad. dat blijkbaar nog al aangebrand is over deze kwestie zegt dat het Nederlands zich heeft ontwikkeld uit het plat-Duits, en dat het dus evenveel of even wei nig heeft uit te staan met het Hoog duits als het Zwitserse dialect. De „National Zeitung" besluit: „Wij zijn altijd gaarne bereid ons aan bijna elke taal aan te passen, maar wij zouden toch wel willen, dat de situatie, die op taalgebied in ons land bestaat, werd geëerbie digd Voor drie millioen Zwitsers is het Hoogduits de taal die 05 school geleerd en die geschreven wordt. Het is de meest gebruikte van vier officiële talen van ons land Europa steekt Amerikaanse luchtvaart naar de kroon De Amerikaanse senator Owen Brew ster heeft verklaard, dat de V.S. hun strijd om de wereldheerschappij ln de burgerluchtvaart aan het verliezen zijn. Brewster, die voorzitter is van de congrescommissie voor de luchtvaart- politiek, zei, dat Britse. Franse, N e- derlandse en Scandinavische lan den de overheersende positie bedrei gen. welke de V.S. sinds het einde van de oorlog hebben ingenomen. Hij wees er op. dat de Britten door de lage lonen tweemaal zo goedkoop vliegtuigen kunnen bouwen als de V.S. Eric Johnston, president van de bond van filmproducenten en de meeste filmleiders van Hollywood zullen aan het einde van de maand bijeenkomen, om een-antwoord te vinden op de vraag hoe het komt, dat Hollywood op het ogenblik de grootste achteruit gang in haar geschiedenis doormaakt. t-*»i studio's 480 tekstschrijvers tegen Er zijn meer spelers dan ooit te voren zonder werk; op het ogen blik hebben slechts 372 sterren een contract; in Maart van dit jaar wa ren het er 463 en vorig jaar 742. Voor iedere drie personen die in 1940 m de studio's werkten zijn er nu slechts twee. Vreemd genoeg maken de Ame rikaanse bioscopen goede zaken en blijven de inkomsten slechts iets onder het peil van het vorige jaar. Er waren echter twee aanwijzin gen: 1. De films kosten nog steeds te veeL 2. Er komt niet genoeg geld binnen van de voorstellingen van Amerikaanse films, die op het con tinent draaien. Dit jaar zullen de inkomsten uit dien hoofde de helft van dit van 1946 bedragen. De depressie is voor duizenden extra's (figuranten) zelfs nog er ger, daar tegenwoordig zoveel mo gelijk de eigen spelers gebruikt worden. Twee jaar geleden werden da gelijks ongeveer 1200 extra's ge bruikt, op het ogenblik gemiddeld 400. Hoewel men meer en betere tek sten wil hebben werken voor de 600 in 1946. Minstens een van iedere vier mensen die achter de coulissen werken, heeft zijn baantje verlo ren. Drie duizend leden van de vakbonden zijn van de loonlijst af gevoerd. Tegen iedere drie films, die in 1945 draaiden gaan er nu twee. De helft van de productie van 1948 bestaat uit „korte films". Vele voormalige filmmensen, die dikke salarissen ontvingen, melden zich nu bij het bureau dat hen te gen werkloosheid verzekerd heeft. In de laatste anderhalf jaar is hun aantal steeds stijgend. Een aantal beroemde filmmen sen komt nu wekelijks zijn 20 dol lar halen. In geheel Hollywood zijn de re sultaten van de depressie zicht baar. Nachtclubs gaan achter el kaar over de kop en winkels die van de mensen van de film bestaan klagen steen en been. Sommige vooraanstaande sterren hebben al in maanden niet ge werkt. De meeste waarnemers voe len, dat de oorzaak ervan ligt in de buitenlandse markt. Zij zeggen dat geen oplossing gevonden kan wor den, tenzij meer geld van het bui tenland binnenkomt. Inmiddels kondigt de „Holly wood reporter" aan, dat de uitga ven in 1949 opnieuw met 25 pet. besnoeid zullen worden. Martien Beversluis mag weer publiceren De Centrale Ereraad voor de Kunst heeft, uitspraak doende in }*?t hoger beroep van de uitgesloten dichter Martien Beversluis, wiens uitsluiting aanvankelijk was vast gesteld tot 1955. deze uitspraak van de Ereraad voor de Letteren ver nietigd Op grond van de gedragin gen van deze dichter, van wie wordt vastgesteld, dat hij zijn be roep zodanig heeft uitgeoefend, dat mede daardoor nationaal socialisti sche beginselen ingang hadden kun nen vinden, is hem thans iedere beroepsuitoefening als letterkun dige verboden voor de termijn van 5 Mei 1945. tot de dag van uit spraak, te weten 8 Ocober 1948. Hoge onderscheidingen voor oud-ministers Bij Koninklijk Besluit zyn be noemd tot ridder fci <lc van de Nederlandse Leeuw: Mr. C. G. W. H. baron van Boet- zelaer van Oosterhout, oud-minister van Buitenlandse Zaken; Mr. dr. P. J. Witteman, oud-ml- nlster van Binnenlandse Zaken; Dr. J. J. Gielen, oud-mlnister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen; A. H. J. L. Flévez. oud-minlster van Oorlog en van Marine a.i.; Ir. H. Vos, oud-minister van Ver keer en Waterstaat; en is benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau: mr. J. A. Jonkman, oud-minister van Overzeese Ge biedsdelen. Keuringscommissie voor onderwijsfilms Bij beschikking van de minister van O. K. en W. is ingesteld een commissie, belasl met het keuren van films voor vertoning aan leerlingen van lagere scholen, en zijn in die commissie be noemd; Mr. A. J. Fock. Inspecteur van het L.O. in de Inspectie Utrecht, voorzitter, alsmede de navolgende leden: prof dr. Ph. Kohnstamm. te Ermelo: J. Machiol- scn, P. A. Eggcrmont en J. C. Schullcr. Zwaar verminkt lijk op straatweg gevonden *Op de rijksweg BredaMoerdijk is Woensdagavond het verminkte lijk van een man gevonden! Geble ken is. dat deze man een rondtrek kende harmonicaspeler is. Dc man ls vermoedelijk op een ^rrachtauto geklommen zonder dat de chauffeur dit bemerkte, denkende dat de auto naar Etten zou rijden. Toen de man onderweg ontdekte, dat de auto niet ln de richting Etten ging. moet hij van de snelrijdende wagen zrjn ge sprongen en daarbij een dodelijke smak hebben gemaakt. Afschuwelijke kinder moord in Antwerpen In Antwerpen is een vrouw gear resteerd nadat zü bekend had dat zij haar negen weken oude tweeling boven het brandende fornuis heeft gehouden totdat de kleinen dood waren. De daderes is Duitse en was ge trouwd met een Belgische zeeman die werd gearresteerd toen de lijken van de tweeling ln een straat te Antwerpen werden gevonden. De zeeman werd in vrijheid ge steld toen zyn vrouw bekende de tweeling te hebben gedood. Van klompenmaker tot schoenmaker In Enter, een centrum van de klom penindustrie ln Overijssel, floreert het klompenmakersvak niet erg meer. In dit verband heeft een firma ter plaatse besloten van de fabricage van klompen over te gaan op die van schoenen. Dc eerste tijd zal men ln hoofdzaak zomërsehoeisel en pantoffels fabriceren. Met deze nfeuwe industrie gaat eon omscholing van arbeiders van het klompenmakersvak naar het schoenma kersvak gepaard- In Tjepoe nog steeds oliebranden Het Nederlandse leger deelt mede, dat op zijn minst twee oliebronnen in afzonderlijke velden ln het petro- leumcentrum van Tjepoe in brand staan. In de mededeling wordt gezegd, dat door de rook die tot op een hoogte van bijna twee kilometer bo ven de branden hangt het onmoge lijk is uit vliegtuigen waar tc ne men, of andere bronnen ook in brand staan. List van chauffeur gelukte „Grote Beer" komt thuis Het troepenschip „Grote Beer" wordt onvoorziene omstandighe den voorbehouden in de nacht van Zondag 17 October op Maandag 18 October met repatriërende mili tairen in de Amsterdamse haven verwacht. De ontscheping begint Maandag morgen te negen uur. Indonesische federalisten keren huiswaarts Uitgeleide gedaan door minister mr. A. M. Joekcs en prof. mr. C. P. M. Romme en tal van andere auto riteiten, vrienden en familieleden zijn Donderdagavond de voornaam, ste vertegenwoordigers van de fe deralisten in Indonesië, die bespre kingen met de Nederlandse rege ring hebben gevoerd naar Batavia teruggekeerd. De algemene indruk was dat de besprelfingen in den Haag in een zenr prettige sfeer zijn gehouden. Over de resultaten welke zij be reikt hebben, zelde de minister president van Oost Indonesië: „De Nederlandse regering heeft veel begrip getoond en wij zijn in het algemeen zeer tevreden. De re sultaten werden bereikt na een we derzijds geven en nemen. Het is nu een kwestie of de bereikte overeen stemming ook bekrachtigd zal wor den. Zodra ook de Staten-Generaal zich met de bereikte resultaten hebben verenigd kunnen wij be slissen wat ons verder te doen staat." Doodvonnis veranderd in levenslang Bij koninklijk besluit ls gratie ver leend aan J M van Groin dc Planque. die tot de doodstraf veroordeeld was bij sententie van het Bijzonder Ge rechtshof tc Arnhem. Dc doodstraf is vernnderd ln een le venslange gevangenisstraf. Poos en Slagter ter dood veroordeeld Het Bijzondere Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft Leo Poos en Maarten Slagter, conform de eis, tot de doodstraf veroordeeld. N Namens de koning bij de koning? In Londen wordt op het ogen blik een conferentie van de le den van het Britse Gemenebest gehouden. Tot dusver zijn de dominions in Londen vertegen woordigd door een Hoge Com missaris, maar zij voelen zich ten achter gesteld bij vele kleine landen die gezanten of ambas sadeurs ih de Britse hoofdstad hebben. Het eenvoudigst zou zijn, de hoge commissarissen te bevorderen tot gezant of am bassadeur, maar het kan grond wettelijk niet, dat de koning, (die ook koning van de domi nions is) zich door een gezant bij zijn eigen hof laat verte genwoordigen. Men zal nu waar schijnlijk de hoge commissaris sen bevorderen tot de rang van minister. Dan stijgen zij toch een trap in de diplomatieke hiërarchie. Een uitgeputte Haagse taxichauf feur en twee pientere wachtmees ters van de Rijkspolitie hebben te Pijnacker een zeer.beruchte misda diger, Pieter A. Uyl achter slot en grender gezet. Dezer dagen, 's ochtends om half tien stond de taxichauffeur J. H. van Broek met zijn wagen voor het Staatsspoorstation te Den Haag. Een man in gehavend costuum verlangde een nieuwe auto, die hem dadelijk naar Venlo kon bren gen. Chauffeur Van Broek reed in een gloednieuwe Chevrolet en kreeg daardoor deze passagier, die verklaarde, dat hij een ongeluk had gehad met zijn „Mack", een zware truck, en nu naar Venlo wilde, om onderdelen te halen. Hij moest echter eerst nog even zijn „baas" opzoeken in Den Haag. Verscheidene café's op de Hoefk3de en in de Wagenstraat werden be zocht, doch dc „baas" bleef onvind baar. De passagier besloot toen maar naar Venlo te rijden. Op het Rijswijkse Plein zag hij echter nog een kennis, die ook dezelfde richting uitmoest. Dit bleek later een taxichauffeur uit Breda te zijn, die Uyl naar Den Haag had gere den. Onderweg was zijn wagen de fect geraakt. De taxichauffeur uit Breda, die U. volkomen vertrouw de, vertelde zijn Haagse collega dat zijn passagier „safe" was, waarvan deze laatste gebruik maakte om f 15.- van hem te lenen. Breda-Venlo-Hilversum. Na al dit gepraat vertrok het ge zelschap via Breda naar Venlo. Daar bleek de „baas" evenmin te zijn. Uyl belde op en kwam terug met de boodschap, dat hij dadelijk naar Hilversum moest. Onderweg beval hij zijn chauffeur op bepaal de punten langzaam te rijden en lifters mee te nemen. Chauffeur van Broek herinnerde zich de on prettige ervaringen van collega's op dat punt en weigerde. Hij is er thans van overtuigd, dat hij aan deze weigering het leven heeft te danken. De lifters zijn zeer waar schijnlijk telefonisch gewaar schuwde kornuiten /an Uyl ge weest. Naar Leeuwarden. Ook in Hilversum waren dc on derdelen voor de „Mack" niet te vinden. Dan maar naar Leeuwar den. De chauffeur was door dit heen en weer reizen gaan twijfelen aan de bedoelingen van zijn pas sagier, doch deze wist door handi ge uitvluchten de twijfel te ver drijven. In Leeuwarden logeerden beiden in een hotel op rekening van de „baas". Dinsdagmorgen vertrokken zij zo'der te betalen. Uyl had de kamers voor drie dagen besproken en de hoteleigenaar had dus geen argwaan. Van Leeuwar den reden zij weer naar Venlo. ook ditmaal zonder succes. „Dan moet de baas het zelf maar weten." Zei Uyl, „ik *,a naar huis." Hij woonde in Delft, vertelde hij. Doch toen hij daar 's avonds bij een huis aanbelde, deed niemand open. „Mijn vrouw zal in Pijnacker zijn bij familie. Laten wij daar maar eens gaan kijken." In werkelijk heid is Uyl ongehuwd en had hij zijn domicilie in Rotterdam. In Pijnacker reden zij wat rond. De chauffeur was doodmoe van deze lange tochten en door het ge drag van zijn passagier in een ze nuwachtige stemming geraakt. Uyl had hem al een paar maal ge vraagd voor hoeveel zijn wagen verkocht zou kunnen worden en of er de laatste tijd veel chauffeurs door hun passagiers waren gedood. Toen zijn passagier dan ook naar een afgelegen boerderij wilde, vreesde Van Broek het ergste. Gelukkig ontmoette hij een nachte lijke patrouille van de Rijkspolitie. Hij stopte schijnbaar, om de weg te vragen, doch in werkelijkheid om hun aandacht op zijn passagier te vestigen. Dc list gelukte. Uyl werd overgebracht naar het politiebu reau tc Pi,jnackcr. Door het opgeven van valse namen probeerde hij zich er nog uit te redden, maar zijn ware identiteit werd spoedig ontdekt. Deze 26-jarige jongeman bleek enige weken geleden uit het huis van bewaring tc Breda te zijn ontvlucht en werd door vele po litic-instanties in ons land ge zocht. o.a. wegens goud- en vee- smokkcl aan de Belgische grens, diefstal van vee en talloze op lichtingen. De Haagse taxichauffeur Van Broek is nog steeds versuft van de emotionele rit De kosten f 350.-, zullen hem wel nooit worden be- taald. De distributiefraude Deze week peen arrestaties meer? Naar aanleiding van de distrlbu- ticfraudc, die dezer dagen aan het licht is gekomen hebben velen zich afgevraagd hoe het mogelijk is dat de daders in het bezit zijn gekomen van zoveel inwisselingsbonnen. Naar men ons meedeelt komen deze bonnen op tweeërlei wijze in handen van verkeerde elementen. Of zij zijn afkomstig van diefstal, óf zij zijn op de zwarte markt op gekocht Het is nu eenmaal een feit, dat er nog altijd mensen zijn die uit geldnood of om andere redenen hun kaarten verkopen en dan vaak uit domheid zichzelf duperen door ook dc inwisselingsbon tc verko pen. Het onderzoek in deze zaak wordt nog met kracht voortgezet en hoewel men kan verwachten dat nog meer arrestaties zullen worden verwacht ziet het er toch naar uit, dat dit niet deze week zal geschie den. Prijs koffiestroop vrij Daar do productie van koffiestroop een ruim aanbod verzekert cn er geen gevaar bestaat voor prijsstijging op grond van schaarste, wordt met Ingang van 16 October 1948 dc mnxlmumprljs- rcgcling voor dit voor dc voeding niet belangrijke artikel Ingetrokken. Ter bespreking van de uitwerking van het Marshall plan op Engel nd en haar kolomen is de administrateur van het hulpplan, Paul Hoffmen, uit Parijs naar Londen gekomen, waar hij door minister Bevin werd ontvangen. Mr. Hoffman rechtsvoor het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met Mr. Harriman. Vandaag werd Hit- Ier berecht. Welke Hitier? Gewoon. Adolf Hitler, die u zich nog wel zult herinneren van een paar jaar ge leden. Hij moest van daag voor het denazi ficatie hof te München verschijnen, zo gezegd om te worden gezui verd. Volgens ingewij- wijden staat zijn zaak er echter slecht voor en is de kans groot, dat hij de maximum straf, tien jaren uit sluiting tegen zich zal horen eisen. Meen nu niet dat wij schertsen. Nu ja, Hit- Ier zal zelf niet ver schijnen. en daar neemt hét Hof ook wel genoegen mede. Het neemt als vaststaand aan, dat Hitier dood is. Voor de rest is het bo venstaande bloedige ernst. Het gaat er dan ook niet zozeer om, om uit te zoeken welke De Amerikaanse filmster Douglai Fairbanks Jr.. die als voorzitter van do Amerikaanse hulporganisatie „Share through care" anderhalve dag ln ons land vertoefde heeft moeten woekeren met dc hem toegemeten tijd Dinsdag middag aangekomen heeft hij eerst be sprekingen gevoerd met de leiders der West Europese Care-comlté's. ls daarna officieel ontvangen door de Amerikaan se ambassadeur, ging Woensdagmorgen even naar Volcndnm daarna terug naar Den Haag. bracht s middags even een bezoek aan het Rijksmuseum en reikte daarna aan een paar behoeftige gezin nen ln de hoofdstad pakketten uit. Zo verliep de eerste vacantle. die Fair banks sedert tien Jaar met zijn vrouw heeft gehad. Het wegwerpen van een niet geheel uitgedoofde sigaret veroor zaakte een uitslaande brand ln een hou ten noodkantoor van de N.V. Lint horst te Deventer. De Maastrichtse carnavalsvereniging „Dc Tcmpeleers" ls haar actie voor het carnaval 1949 reeds begonnen. Er ls een prijsvraag uitge schreven voor ccn nieuwe carnavals- schlager. ®In Hankau (China) vernielde een brand 700 woningen, waardoor 10 000 mensen dakloos zijn geworden. Een Jager van de R A F stortte tijdens een ocfenvlucht ln Wost-Dultsland neer. Een vrouw, die zich precies op do plaats waar het vliegtuig neerkwam bevond, en dc piloot werden gedood. Dc scheidsrechter, die Zondsg een voetbalwedstrijd leidde ln Karvlnne (TsJ Sl.) is overleden aan dc verwon dingen. die spelers cn publiek hem hebben toegebracht .Men zou denken in Amerika te zijn." schrijft een Tsje chisch blad naar aanleiding van deze gebeurtenis Dc man aan wie Hitler ln de eerste wereldoorlog zijn korpo- raalsstrcpcn te danken had zal op 28 October voor een zuiveringshof terecht staan. Die man Is Fritz Wiedemann, eerst kapitein, naderhand leider van een groep brulnhemdcn on tenslotte adjudant van de Fllhror. ..Men be weert. dat u mllllonnalr bent. ls dat waarl" vroegen Journalisten ann de ~t progressieve candldant voor Met Ame- straf Hitler in dit ver band zal moeten wor den opgelegd, dan wel om uitgemaakt te krij gen, dat ,de bezittingen van Hitier aan dc Beierse staat dienen te komen. Beieren kan uitgewezen dat di staat niet veel van de confiscatie wijzer zal worden. Hitier is' slechts iets minders- dan 200.000 markc^e waard. Zijn trotse huis teia- Obersalzburg is eeran- ruïne. De waarde is opc- 9 000 mark getaxeerd Zijn huis aan hel™* Prinz Regcntplcin inju* namelijk zo'n klein München %verd op„. extra'tje best gebrui ken. Aan Hitler's zijde' zal het meisje van zijn dromen „zitten". Eva Braun. Ook zij zou, in dien Zij in leven was, tien jaar achter de tralies kunnen gaan, doch haar bezittingen werden bij die van Hitier gevoegd door de trouwpartij in de Berlijnse schuilkelder, en de staat hoopt daarvan te profiteren. Het voorlopig on- 150.000 mark getax-het eerd. Eva heeft ook"' een huis doch dit v/aardeerd. Het is aan de bezettingsmacht <«c overgegeven en eroe- woont een Amerikaamoct gezin in. Ike> Daar geen enkelf1'1^1 advocaat zich vrijwil:,.,,, lig heeft gemeld or'het Hitier en zijn vrou\ec£r in hun denazificatieour- proces te verdediger1 ln heeft het gemeentebeocp' ituur van München «ver. derzoek heeft echter een aangewezen. tegenwoordlgon het Benelux-element. Dcvos ls een zeer sluwe speler, die zich aanvankelijk passief opstelt, maar dan Ineens met een briljante combinatie uit de hoek kan komen Talloze bekende meesters werden reeds zijn slachtoffer, o.a, Euwe en O'Kclly. Rubinstein, zoon van de Poolse grootmeester, die ln do Jaren vlak voor dc eerste wereldoorlog als sterkste schaker* beschouwd werd (de wereldkampioen Lasker vermeed wijselijk ccn match met R.) Is nog zeer jong cn schijnt ln België veel successen te boeken. Wade tenslotte nam met gering succes aan enkele Canadese en Britse tour- w 1 "ooien deel. Wat hij hier zal doen ls München, H' een open vraag Dr. Euwe beval hem niet ge-e.n 1 voor Baarn aan w" l Van de Nederlanders vertegenwoor digt Prins de meesterklasse. Met zijn rijke internationale ervaring en zijn soms fabelachtige combinccrtalcnt. Is hij zeker favoriet Mr. Fontein ls een scha ker. dlc weinig speelt, maar tot de sterksten van Nederland behoort. HIJ ls uiterst moeilijk te verslaan. Dc Lange uit Laren ls op het ogenblik in prima vorm. Zijn woeste stijl heeft hij laten varen, met succes. De Jong uit Win terswijk speelt een goede partij, terwijl we over onszelf slechts kunnen zoggen, dat wc ons best zullen doen, ln dc hoop op één of meer puntjes. J. Visser.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1