DAGBLAD VOOK AMERSFOORT Marshall heeft het weekend in Athene doorgebracht Franse franc nog maar één cent waard Sjarifoeddin vermoord? Europa zal minder brood en vlees eten dan vroeger Grieks spreken valt niet mee! De Gaulle's schaduw valt over de aanstaande verkiezingen W eerzien na40 j aar Hitier zelf beval vernieling van onze havens Fietsenmaker redt drie mensen Ook Abdoelkadir wil ontslag nemen Kerknieuws tuinkalender Maandag 18 October 1948 'Achtste jaargang, ISo. 115Q Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummer* 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER. De Franse franc heeft in het af gelopen weekend een gedeeltelijke devaluatie ondergaan. Zijn koers tegenover de gulden bedraagt nu frs. 98.50. Dit betekent, dat de franc nu nog ongeveer één Neder landse cent waard is. Deze maat regel heeft de Franse regering ge nomen om dc handelstransacties met het buitenland te vereenvou digen, zoals een officieel communi que zegt. De wijziging van de wisselkoers is echter noodzakelijk geworden doordat de regering kortgeleden besloten heeft, 15 pet. loonsverho ging toe te staan en de prijzeruvan artikelen als kolen en tarwe te verhogen. In het communiqué wordt ook gezegd, dat de prijzen van sommige goederen in Frank rijk zullen stijgen. Het Britse ministerie van finan ciën heeft Zaterdagavond bij wijze van reactie de nieuwe Franse re geling een welkome stap genoemd in de richting van een meer uni form tariefstelsel in Frankrijk. De mijnstaking in Frankrijk is intussen aan het verlopen. Van daag gaan de arbeiders in de ka lium mijnen bij Mulhouse weer aan het werk. overeenkomstig een besluit van hun centrale stakings comité. Op 7 November wordt de helft van de leden van de Raad der Re publiek (de Franse Eerste Kamer) door een verkiezing vervangen. Deze verkiezing is een getrapte, en gisteren hebben de voorbereiden de maatregelen-daartoe plaats ge had in de vorm van aanwijzing der kiesmannen door de gemeen teraadsleden (500.000 in getal) in alle gemeenten van Frankrijk. De politieke partijen kwamen, naar sterkte gerangschikt, 'in deze volg orde uit $e bus: 1. Onafhankelijke radicalen; 2. Socialisten; 3. Gaullisten; 4. Radi caal-socialisten; 5. communisten: 6. M.R.P.; 7. Onafhankelijke socialis ten; 8. Partij v. d. Vrijheid. De secretaris-generaal der RPF (Gaullisten) heeft de juistheid der bekendgemaakte cijfers betwist. De RPF had van de partijgangers niet geëist, dat zij uit hun politieke groepering zouden treden. ,,De be kendgemaakte cijfers, waarbij de gekozenen volgens hun partijen worden gerangschikt, zonder dat hierbij met hun toetreding tot de RPF rekening wordt gehouden, Vier doodgeuaanden bleken nog in leven Op Zondag 10 October arriveer de met zijn echtgenote te Helmond de KNIL-militair G. H. van Rooy, die 40 jaar onafgebroken in Indo nesië gediend heeft. Van Rooy kwam voor een verlof van 4 maan den naar kennissen, daar hij geen familieleden in Nederland bezat. Sinds vele jaren had deze militair nl. contact trachten te krijgen met zijn zusters met een van wie nij tot 1940 in schriftelijk contact stond. Na de oorlog probeerde hij op ve lerlei wijze dit contact te herstel len, doch toen dit ook yia het Rode Kruis niet lukte, berustte hij in de gedachte, dat geen zijner zusters meer in leven was. Van Rooy, die reeds 30 jaar getrouwd is had kort na de bevrijding in 1945 het offi ciële bericht van het sneuvelen van zijn zoon gekregen. Deze zoon stond evenwel vele maanden later als vliegerofficier in goede gezond heid voor zijn vader met in de handhet officiële overlijdens bericht van zijn „gesneuvelde" va der. Toen Van Rooy dezer dagen dit geval vertelde heeft de redac teur van het Helmondse contact blad „De Belleman" (een orgaan van het kath. thuisfront voor de Helmondse militairen in Indone sië), direct enige Nederlandse ge meentehuizen opgebeld, wijl hij er van overtuigd was, dat de zusters van Van Rooy nog in leven waren. Inderdaad, ergens, twee hoog in Amsterdam verwekte een expres se-brief uit Helmond de nodige consternatie, 's Middags nog ont moette de 66-jarige broer zijn 62- jarige zus, die in alle jaren dat haar broer in Indonesië was niets gehoord had. Alleen het overlij densbericht had haar wel bereikt. Van Rooy, die in de veronderstel ling leefde, dat hij geen familie leden meer bezat hoorde nu tot zijn verbazing, dat ook zijn tweede zus ter in Hoge Zwaluwe nog in leven is. Twee ons snoep extra met Sinterklaas en Kerstmis Naar w(j vernemen ligt het in de bedoeling van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor ziening om zowel met Sint Nlcolaas als voor de Kerstdagen een extra bon voor twee ons versnaperin gen of suiker aan te wijzen. Do winkeliers zouden reeds thans spe ciaal voor deze extra toewijzing worden bevoorraad. Autobanden vrij (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zullen Dins dag de rantsoeneringsmaatrcgelen voor autobanden worden opgehe ven. geven bijgevolg een beeld, dat geenszins met de werkelijkheid overeenkomt", zei hij. Politieke waarnemers voorspel len dan ook desondanks een grote overwinning voor De Gaulle bij de verkiezingen in November voor de Franse senaat. Sommigen verwan ten, dat de partij van De Gaiffle bfwel te voorschijn zal komen als de sterkste partij in de nieuwe se naat of zelfs een absolute meerder heid zal verkrijgen van misschien 55%. Honderdste verjaardag teas te druk geweest Dc heer Remmclt Boerhof te Emmcn. die op Maandag 4 October j.l. de hon derdjarige leeftijd bereikte, is ln de nacht van Vrijdag op Zaterdag overle den. Dc grote belangstelling, op zijn verjaardag aan de dag gelegd, heeft waarschijnlijk teveel van zijn krachten gevergd. Een aanwinst voor de N.S. Zondagavond kwam de beroemde tenor Jan Kiepura aan het C.S. te Amsterdam aanom een concert te geven. Kiepuradie grote interesse voor machines heeft, kwam al gauw even bij de machinist kijken en zette, om het echter te doen lij ken. ook de pet van deze maar op. Een aanwinst voor de N.S O, dat Labourbewind toch „De mensen doen niets dan klagen in deze tijd. Indien men sommigen mag geloven, gaat men denken, dat zij geboren zijn op verzoek van de minister van volksgezondheid, dat zij ge- itrouwd zijn om de aartsbisschop van Canterbury een genoegen te doen. dat zij kinderen heb ben omdat zulks in het belang is van de minister van oorlog, dat zij uitsluitend werken voor de kanselier van de schatkist en dat zij hopen weldra te sterven om hun verzekeringsmaat schappij een poets te bakken", aldus heeft de Britse conserva tieve afgevaardigde Gammans in een rede te Hornscy (Essex) de mentaliteit van ..de Engels man onder het socialistische re giem" gekenschetst. kaanse schepen moet worden ver voerd. Het acht een maximaal ge bruik van de Europese koopvaardij vloot een eerste factor bij het eco nomische herstel van Europa. Ook het Amerikaanse besluit, de export van landbouwmachines te beperken, wordt als een belemmering van het Europese herstel gevoeld. Nederlands behoefte: bijna 500 millioen Marshall dollars Het broodverbruik in Europa zal 10 procent boneden het peil van voor de oorlog liggen. Het vleesver bruik zal niet groter z(jn dan het vorige jaar en 35 procent beneden het vooroorlogs peil liggen. Vetten en oliën: 15 procent hoger dan vo rig jaar, maar 20 procent minder dan voor de oorlog. De texticlpositic zal ongeveer gelijk blijven. Slechts vat tabak betreft zal het verbruik naar men verwacht tot boven het vooroorlogse stijgen. Ziehier enkele conclusies uit een rapport dat de Organisatie voor Eu ropese Economische Samenwerking (OEES) aan Averell Harriman, de reizende ambassadeur, van het plan- Marshall, heeft overhandigd. De conclusies hebben betrekking op het jaar dat ligt tussen 1 Juli 1948 cn 30 Juni 1949. Het rapport zegt, dat de OEES besloten heeft, Europa's afhanke lijkheid van dollarimporten te ver minderen door te trachten, de pro ductie van basisgoederen als steen kolen, electriciteit, staal, hout, pa pier en schepen te verhogen en voorts door de oprichting van een inter-Europecs betalingssysteem, dat de handelsbelemmeringen tus sen de Europesé landen onderling zal verminderen. N e d e r 1 a n d zal ln het genoem de jaar 496 millioen dollar nodig hebben (waarvan 84 millioen voor Indonesië) en het neemt met dit cij fer de vierde plaats van de rang lijst in na Engeland (1.263 millioen), Frankrijk (989 millioen^ en Italië (601 millioen). Het rapport van de OEES maakt bezwaar tegen de Amerikaanse voorwaarde, dat tenminste de helft der Marshall-goederen met Amcri- Drank doodsoorzaak van taxi-chauffeur Een taxichauffeur uit Borculo, die ln de nacht van Zaterdag op Zondag onder de invloed van sterke drank met een geweldige snelheid ln de buurt van Nccde uit de bocht vloog, is bij dit on geluk. waarbij de wagen totaal werd vernield, zo zwaar gewond, dat hij nog tijdens het vervoer naar een ziekenhuis te Zutfen overleed. Bij een vossenjacht, die de motorclub uit Neede Zaterdagmiddag hield, ge beurde eveneens een dodelijk ongeluk. Het overkwam de motorrijder Olthof die in een bocht de macht over zijn stuur verloor en viel. Hij sloeg met zijn hoofd tegen een betonnen paaltje en ook zijn verwondingen waren zo ern stig dat hij bij aankomst in het zieken huis reeds was gestorven De heer Olt- hoff laat een vrouw en twee kinderen achter. Reeds In October 1939 7 maanden voor de Inval ln Nederland hadden de Duitsers de plannen gereed liggen voor de instelling van een militair be stuur ln Nederland. Deze plannen zijn aan het daglicht gekomen tijdens een onderzoek, dat onlangs door het Rijks- Instituut voor Oorlogsdocumentatie is uitgevoerd in belangrijke, zich in En geland bevindende archieven. Daarbij is voorts gebleken, dat dc Duitsers de functie van Seyss Inquart oorspronke lijk toebedeeld hadden aan Tcrboven. die later rijkscommissaris van Noorwe gen werd. Tevens blijkt uit de docu menten. dat Hitler reeds ln Mei 1940 overwoog, alle radiotoestellen in Neder land te confisqueren. Bekend is nu ook dat de bevelen voor de vernieling van de havens van Amsterdam en Rotter dam. uitgevoerd ln de herfst van 1944, van Hitler persoonlijk afkomstig zijn geweest. TweeBelgen omgekomen bij auto-ongeluk Drie Belgen werden Zaterdag onder de gemeente Breskens het slachtoffer van een ernstig ver keersongeval, toen hun auto bij het inhalen van een andere wagen te gen een met stenen geladen tegen- liggende vrachtauto opreed. Twee der drie Belgen overleden na aan komst in het ziekenhuis te Oost burg; ook voor het leven van de derde wordt gevreesd. Dank zij het energieke optreden van de rijwielhersteller Eskes ziin drie mensen in Harmeien aan een zekere dood ontsnapt. Een kindje van de familie S. raakte spelend In de Oude R\in. Een familielid zag het ongeluk gebeuren en sprong on verwijld het kindje na. Hjj cag ech ter geen kans het kind en zich zelf op de kant te brengen. Op het luide gegil van de twee drenkelingen kwam mevromw S. aanrennen. Ook zij. sprong in het water doch ook zij bleek niet vol* doende te kunnen zwemmen om werkelijk hulp te verlenen. De toe stand van alle drie was waarschijn lijk hopeloos geweest, als niet de heer Eskes in de Oude Rijn was gedoken. Het gelukte hem alle drenkelingen uit hét water te halen. Geen van de vier heeft nadelige ge volgen ondervonden van dit onvrij willige bad. De nationale 48-uren staking in Italië van het personeel van het openbare vervoer, die Zondag op Maandag te middernacht zou in gaan, is verdaagd. Republikeinen beschuldigen Nederland weer van bestandsschendingen Het Amerikaanse lid van dc Commissie van Goede Diensten, Merlc Cochran, die Vrijdag naar Djogja reisde, heeft zijn eigen voorstel cn de Nederlandse amendementen daarop betreffende de regeling van het Repu blikeinsNederlands geschil aan de Republikeinse vice-president cn premier, Moh. Hatta, voorgelegd. Men is van mening, dat het voorstel van Cochran gebaseerd is op de Renvillc-overeenkomst cn ook elementen bevat uit het Amerikaans-Australisch compromis-voorstel, dat door dc Nederlan ders is verworpen. Volgens Antara krijgt men de in druk. dat Cochran bij het opstellen van het voorstel niet optrad als lid van de Commïsic van Goede Diens ten, maar als vertegenwoordiger van het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken. Sjarifoeddin vermoord? Mr. Amir Sjarifoeddin, voormalig premier van de Republikelnste rege ring en nadien een der leiders van dc communistische opstand tegen Djog ja, zou volgens republikeinse zegslie den, door z(jn eigen handlangers z(jn vermoord, nadat h(j na de val van Madiocn met Mocso en Setyadjit naar de bergen van Wilis was ge vlucht. Dezelfde zegslieden bevestig den het bericht van verleden weck, dat Setyadjit zou z(jn vermoord. Sjarifoeddin was volgens radio Djogja de opdrachtgever tot moorden op enige republikeinse leiders te Ma- dioen, toen deze stad in handen van de communisten was. Hij zou ook be vel hebben gegeven, de ongeveer dui zend personen bevattende gevangenis van Madioen. met trekbommen te vernietigen. Dit plan is echter door dc bijtijds binnentrekkende TNI ver ijdeld. Voorts zou Sjarifoeddin. nog steeds volgens radio Djogja, last heb ben gegeven, de rijst- en koffievoor- raden die de vluchtelingen niet meer uit Madioen konden meenemen, te verbranden. J SJARIFOEDDIN Let op, minister Marshall! A HA, U wilt Grieks len doorgronden; heel ■Afleren? Dat is erg v\at geleerden verstaan gemakkelijk, zeggen de Homerus maar kunnen U zoudt nu kunnen denken: dat moderne Griek9 heeft zoveel vragen. De gewone man niet meer uit kan ko men, ik zal me dus maar aan het klassieke spreekt zyn eigen taal- houden. Helaas, daar 'je. dat is doorspekt met wachten U dezelfde Grieken. Èn nuttig ook niet om een glas water schakeringen, dat ik er vooral als U naar een meisje wilt schrijven of naar een diplomaat of als U over filosofie wilt redekavelen of appels wilt bestellen. U moet alleen een paar dingetjes in het oog houden zeggen zij als U niet ver keerd wit worden be grepen wat betreft za- Turkse en Italiaanse moeilijkheden. U kunt woorden. H(j kan niet heei g0e(j jn staat zijn lezen of schrijven en met grote voldoening heeft nooit gehoord van Homerus' in het Dorisch een grammatica. Een geschreven godenverha- lczen en mis schien niets snappen van de in het Ionisch politicus, die op zyn fen te (des gewonen mans) ken" als b.v. Uw schöë- ftem aast- weet ho« h'i neh en Uw dagelijks te?en "em moet spre- gestelde geschiedkun- brood. *en .en a's U zelf Uw dige geschriften van Als U om brood appelen wilt kopen, zult vraagt, moet „psomit" ook moeten leren, gezegd worden, maar In de oIlen offi_ WW,°JZ' c,5le taal- dia hat heet het „artost AU U mrdt ^schreven, is veel uit de oudheid be waard en zij zou Socra tes en Plato niet onbe kend voorkomen. Zij wordt gebruikt in •staatsstukken, in de hoofdartikelen der bla den en in wetenschap pelijke uiteenzettingen. Uw schoenmaker een briefje schrijft, heten Uw schoenen „ypomi- dama" als U hem te lefoneert „papoetsia". 't Is maar een weet. Heel wat mensen te Athene ook vreem delingen spreken vloeiend Grieks», maar zijn niet in staat een kop in een krant te ont- Herodotus; U kunt wel licht de filosofie van Plato bestuderen of ge nieten van de blijspelen van Aristophanes in het Attisch en gespeend blijven van de schoon heid der lyrische ge dichten van Sappho, die in het Aeolisch zijn ge schreven. Slechts één ding schijnt zeker: als gij U met de oude goden in verbinding wilt stellen, is één taal genoeg. De De rest van een blad is geschreven in het meer Grieken.uit de oudheid cijferen. Anderen kun- levende „algemeen be- hebben bezworen, dat de nen het gemengd schaafd" van de hogere stemmen der goden uit- nieuws lezen maar niet standen en de midden- de zin der hoofdartike- stand. sluitend in het Attisch werden vernomen. Complot tegen Franco zou zijn ontdekt Uit betrouwbare bron te Madrid wordt vernomen dat de politie op het spoor is van een samenzwering in de provincie Salamanca tegen het leven van generaal Franco, door communisten beraamd. De aanslag zou men hebben wil len plegen tijdens Franco's terug keer van een bezoek van Portugal, dat oorspronkelijk deze maand af gelegd zou worden, doch werd uit gesteld. Men zou een mijn hebben willen leggen onder een brug. waar Franco's auto over heen zou rij den. Generaal Franco zal Maandag van Tarifa, de meest Zuidelijke stad van Spanje, vertrekken voor een reis over zee. Waarheen de reis zal voeren wordt geheim gehouden. Maar de veronderstelling wordt geopperd, dat een nieuw onder houd met Don Juan ophanden is. UNO-zittingen leverden weinig op l5e zittingen die de verschillende UNO-lichamen Zaterdag te Parijs •hebben gehouden, hebben de vol gende resultaten opgeleverd: een Pools voorstel in de Assemblée om de Tsjech Jan Papanek van zijn functie te ontheffen, leed schip breuk; in de sociale commissie ont aardde de discussie in een scheld partij van de Russische afgevaar digde Pavlov tegen de Britse ge delegeerde Mayhew, die hij een „leugenaar" en een „spreekbuis voor het fascisme" noemde; de sub commissie voor de ontwapening hoorde een uitgebreide aanval van Katz Suchy (Polen) tegen Truman aan, waarin de Pool het door Wi- sjinski gedane ontwapeningsvoor stel steunde. Verkiezing in Britse zone: Volgens de eerste resultaten, die be kend z(Jh geworden na de gemeente raadsverkiezingen ln Noord Rijn-Wcst- falcn (Britse zone van Duitsland) heb ben dc sociaaldemocraten cn de vrije democraten terrein gewonnen ten koste van de communisten. De christen-democraten en de cen trum-partij schijnen zich ten naaste bij gehandhaafd te hebben. Skymaster van luchtbrug neergestort, 3 doden Een Amerikaanse Skymaster die van morgen van Berlijn terugfceerdc is eni ge kilometers ten Oosten van het vlieg tuig Rhcin-Main neergestort. De be manning. die uit drie koppen bestond, kwam om het leven. De secretaris van staat voor al gemene zaken, in de voorlopige federale regering van Indonesië, Paden Abdoelkadir Widjojoatmod- jo, heeft gemeend, ontheffing uit zijn functie te moeten verzoeken, nu dr. Van Mook besloten heeft, heen te gaan, aldus meldt het ,,Ba- taviaas Nieuwsblad". Het blad ver volgt: hij heeft gemeend, dit te moeten doen in verband met zijn bijzondere positie met betrekking tot de figuur van de landvoogd. Vijf „Lieftincks" te Parijs bijeen Financieel overleg in de Westeuropese Unie Minister Licftinck en zijn Belgi sche, Luxemburgse, Britse en Fran se collega's (Eyskens, Dupong, sir Stafford Cripps en Henri Queuil- le) zijn Zondag in Parijs bijeen ge weest onder voorzitterschap van laatstgenoemde. De vijf ministers van de landen van de Wcst-Euro- pese Unie hebben de financiële eri economische samenwerking tussen de vijf landen bestudeerd om dc po- litick-op-langc-tcrmijn van htm re geringen met elkaar in overeen stemming te brengen. Onder ande re betroffen deze besprekingen de financiële consequenties van het overleg dat de vijf minivers van defensie der genoemde landen on langs hebben gepleegd. Hout voor kisten is schaars Aankopen in Finland cn Zweden Baarde de positie van hout voor kis ten tot voor kort zorgen, thans is de positie van hout voor kisten minder verontrustend als gevolg van rcccnto aankopen ln Finland Dc voorrand hout voor kisten die eind 1947 bijna 100 000 mi bedroeg, was per 1 September terug gelopen tot slechts de helft. Bovendien is het verbruik thans aanzienlijk hoger dan vorig Jaar en bedroeg in dc eerste helft van 1948 ruim 100.00 m» tegenover ca 70.000 nv» ln dc overeenkomstige pe riode van het vorige Jaar. Tevens is een belangrijke verschui ving opgetreden in de vraag naar di verse soorten hout. In 1947 viel het ac cent op de vraag emballage voor grocn- t© cn fruit. Dit jaar Is deje vraag aan zienlijk verminderd, doch dc behoeft® aan verpakkingsmateriaal voor de ex port van melkpoeder kaas boter cn eie ren blijkt sterk te zijn toegenomen. Het gevolg van deze verschuiving was dat de voorrand hout voor verpakking van condensmclk uitgeput raakte. Uiteraard hangt de voorziening met hout voor kisten ten nauwste samen met de smportmogelijkhcden van dit product. Daar het door Tsjccho-Slown- kije te leveren hout voor kisten niet tij dig aankwam, dreigde het: een moment spaak te lopen met dc voorziening. Dc huidige aankopen ln Finland - cn waar schijnlijk binnenkort ook in Zweden - kunnen thans echter enige verllchUng brengen. „Noodwet Indonesië" ingediend De regering heeft bij de Tweede Ka mer ingediend een ontwerp voor een „noodwet Indonesië". De memorlo van toelichting vermeldt, dat dc „buitenge wone en dringende omstandigheden, waarvoor het Koninkrijk zich ziet ge steld. eisen dat op korter termijn dan bij de (gewone) wet mogelijk zou zijn maatregelen kunnen worden genomen tot de voorbereiding van en dc over gang naar een nieuwe rechtsorde in Indonesië. De regering deelt mee, dat weliswaar een wetsontwerp betreffende dc over gang naar een nieuwe rechtsorde reeds in een vergevorderd stadium van voor bereiding is. De behandeling van dl" ontwerp houdt waarschijnlijk te veel tijd op. zodat het niet aan dringende eisen kan voldoen. Daarom is deze noodwet ingediend, die echter niet lan ger van kracht zal zijn dan 1 Juli 1949. Anti-lawaai-actie begint op 25 October In samenwerking met de KNAC heeft de politie in alle steden van enige betekenis in ons land acties gevoerd voor een beter gedrag der weggebruikers. Van 25 October af gaan het permanente „Anti-lawaai comité" en de verkeerspolitie een actie voeren tegen het straatlawaai in de bebouwde centra. De KNAC deelt mede. dat deze actie niet eer der zal eindigen voordat het ver keer stil, rustig en veilig is gewor den. Elk claxongeluld zal als een dissonant worden beschouwd. Prins Bernhard is Zaterdagmid dag laat met zijn Dakota op het vliegveld Soesterberg geland. Zoals bekend heeft de Prins een bezoek gebracht aan Zweden, waar hij ter jacht is gegaan en een bezoek heeft gebracht aan de grote Bofors-stoal- fabrieken, waar de marine aanko pen doet ten behoeve van Neder landse oorlogsbodems. 2Uld"PfllGf^a^ nlano; 10.50de_\l^ut^r 1 ccrprontle: 12 33 Romonci t-i rfV <TKV*uws: 1,113 Mededelingen: I!LC V lid S^hstcrs. 13 50 Imperio Argon' «t nnnld en schaar; 14 30 R? k.00 Voor zieke longeren: 11.30 Joop nlvis. orgel; 12 00 Americana; 12 30 Romancers; 13 00 13.20 Sky- Argentina; 14 00 14 30 Radlo-matl- .10 25 Gram muziek: 18 40 De Bestandsschendinfiren j^ei; 17.00 Kinderkoor: 1730 Phi- jjvoiauuooi/nuiiunigoxi lelphia orkest 17.45 Reg. uitz 18 00 'uw»: 1813 Tom Erleh. 18 30 Reg. zending tl L VER SUM II 7 00 Nieuws; 7 15 ncertorkest: 7.45 Morgengebed; 8 00 •s- 8.15 Gr. platen: 9 00 Llehtba- 9 30 Waterstanden- 9.35 Radio nphonie orkest 10,00 Voor de klcu- 10 15 Tino Rossl; 10.30 Schoolradio: Muziek houdt fit: 11.30 Als do luistert: 11.40 Orgelspel: 12 00 An- is 12.03 Motronolc-orkest, 12 65 Zon- •iizcr. 13 00 Nieuws: 13 25 Tenor en 13 45 Uit het book der boeken: Het gebed In de muziek: 14 30 er ons- 15 00 Schoolradio: 15.30 Gr. en 16 00 De Zonnebloem: 16.10 zlo- lof; 17.00 Na schooltijd: 17 15 Gr. en. 17 30 Lang rullen z® leven; 17 45 ik Orthmann's Rhvthm sextet 18 10 rtpraatle; 18 20 Primo Scala en d: 18 30 Dit is leven; 18.45 Art© »k plano over en weer Gesteund door de luchtmacht Is een gemotoriseerde Joodse colonne Zaterdag opgerukt tot op enkele kilometers van Gaza, dc door Egyp tische troepen bezette stad in Zuld- Palestina, waar de „Arabische rege ring'' haar zetel heeft, 's Middags om drie uur was de termijn ver streken van een UNO-bevel aan Is rael om het vuren te staken. Dit be vel Is genegeerd. In een nota aan de stafchef van de UNO heeft Israel meegedeeld, het vuren in dc Negeb (het Zuide lijke woestijngebied) niet te zullen staken zolang het geen waarborgen van de stafchef krijgt, dat het ver keer van en naar de Negetfhict door de Egyptenaren zal worden belem merd. Er ls hevig gevochten in de Ne geb. Israëlische vliegtuigen bombar deerden vier door de Egyptenaren Ncd. Ilerv. Kerk eroepen te "s Gravenhage (vac p. ]\/T ARSHALL heeft dit weekend -*-doorgebracht in Athene. Wanneer een figuur van zijn for maat in de wereld van de interna tionale politiek een uitstapje maakt van Parijs naar de Griekse hoofd stad, dan komen de tongen in be weging en dan gonzen de vraag tekens door de lucht. Wat ls het doel van z\jn reis? Besprekingen met de Griekse rege ring! Natuurlijk Koning Paul heeft zijn rondreis langs de Griekse eilanden zelfs afgebroken pm deze belangrijke gast te ontmoeten maar- waarover? Voor de hand ligt om te denken aan de Ameri kaanse hulp aan Griekenland, in het bijzonder aan het Griekse leger voor zijn strijd tegen de guerilla- troepen van Markos. Onlangs heeft de Griekse regering Immers om uit breiding van die militaire hulp in Washington laten vragen. Boven dien heeft de gezant der Ver. Sta ten in Athene de komst van Mar shall te baat genomen om openlijk critiek te oefenen op de resultaten, door het Griekse leger behaald, en daarbij gewezen op de noodzaak dat de Griekse legerleiding meer en beter aandacht zou geven aan haar Amerikaanse adviseurs. Maar is dit wel een voldoende reden voor een bezoek van Mar shall aan Athene? Vergeet niet, dat h\j zijn tijd op het ogenblik in het misschien z(jn bedoeling om persoonlijk aan de Griekse regering te gaan vertellen, dat zij eindelijk %eens orde op zaken dient te stellen en dat haar tot nu toe gevolgde methodes hem en het Amerikaanse volk niet bijster liggen? Dit zou natuurlijk kunnen. Ik heb echter zo'n idee. dat er in Athene ook nog iets anders en be- langrijkers aan de orde zal geko men zijn De laatste weken zijn er al enige malen berichten geweest over plannen van de staten van het Midden-Oosten om zich aaneen te sluiten tot een regionaal verbond in de geest van de Westeuropese Unie. Tot de deelnemers hieraan zouden horen; Turkije, Transjorda- Zee en Indische Oceaan. Dit wil te gelijk zeggen; een eventueel ver lengstuk van de Westeuropese Unie in een gebied, waarvan de strategi sche betekenis in het oog springt. door prof. dr. C. D. J. Brandt De gedachte aan zo'n regionale bond in deze streken ls niet van vandaag of gisteren; zij is in 't bij zonder een lievelingsidee van het Foreign Office en men zal zich wel licht herinneren, dat Bevin in z(jn bekende rede van 22 Januari van Kraan) H. M. Cnossen te Brouke- tc Koudekerke (2e pred. pl.) M. ter te Cadzand tc Dubbeldam (2e nen, maar het hele verbond onder d pl' <2e maal) L. Emmerzaal to hun gewaardeerde militaire hoede mcn zouden willen nemen. angenomen naar St. Johannesga k. In September hcett de nieuw be- C Bntr"'/,' noemde Turkse ambassadeur in Wash- trpred. te Harderwijk, die bedankte ington, Feridoen Erkin. daarover Fesscns. op een persconferentie een balletje cdankt voor Beekbergen K Chr v opgeworpen door als zijn mening uit te 's Gravenzande voor te spreken, dat de West-Europese uw'-Buinen H Engelsma te Vollen- Unie twee verlengstukken nodig Ussclstcln J. R. Cuperus had: een Scandinavische Unie en een nsP>jK- verbond van de Middellandse-zeesla- Gercf. Gemeenten ten. De reactie hierop in Washington proepen te 's Gravenhage J. W Ker- is niet bepaald gunstig geweest. Van cand. te Rotterdam, officieuze zijde werd meegedeeld, dat men weinig verwachtingen had van verwerkelijking van deze idee is hierdoor zeer bemoeilijkt. Aan de andere kant echter zijn de tegenstel lingen tussen de Sowjet-Unie en het Westen zoveel scherper geworden, dat de betekenis van zo'n regionaal pact in Voor-Azië des te groter ge- zo'n blok van het Midden-Oosten, worden is. omdat de deelnemende staten te wei- Enig gemeenschappelijke belangen EN van de staten, die bij dit alles hadden en te weinig hulpbronnen een sleutelpositie innemen, is ook om van hun samenwerking heel Turkije. Dit land. dat politiek gezien veel resultaat te kunnen verwachten al jarenlang in een précaire positie en dat men er daarom de voorkeur verkeert, zou door zo'n pact aan de aan gaf. om zich te blijven bepalen ene kant zeer versterkt worden, aan tot steun aan Griekenland, Turkije de andere kant echter de kans lopen en Iran. een lastig blok aan het been te krjj- ,T gen, want de meeste van zijn adspi- zou mij nfet verwonderen, rant-bondgenoten zijn noch politiek, OCTOBER. Er was een waarin overal langs de stra- grachten en wegen in stad en l prachtige sterke iepenbomen den aangetroffen. In enkele tallen jaren werden honderd enden van deze mooie bomen slachtoffer van de iepziekte. üeren j begint met een plotselinge wanneer men in Ankara en in Athe- j v}e^ >aui uviiugunuiwi i.iji, jiwt.ii i/wiinert, wel eens precies zou willen weten Fjonge hout wordt in— noch economisch, noch militair sterk. ^icuze^VSÏti?"SerfSd brmn C1ld< bo°™ kwijnt d.ë, Irak (oorspronkelijk wel de dit .iaer tcgelilk met de Westcuro- En due is de Turkse regering, die een de mening van hot StatrDepartmoni f*Mm, De «jnpetasfn bo- Vi o 1 a A r-ahicrVin T.io-q maar rlaarin DfSP UniP OOK nlt nart van Vipf Min. 1 mnntrn nm unvW hele Arabische Liga, maar daarin is de laatste tijd een lelijke scheur gekomen!), Iran, Afghanistan en Pakistan, maar ook... Griekenland, terwijl zelfs gefluisterd wordt, dat ook Italië hierbij betrokken zbu kunnen worden. Het zou dus een pese Unie ook dit pact van het Mid den-Oosten als een wenselijkheid voordroeg. Sindsdien is er heel wat gebeurd, o.a. is de kwestie-Palestina, de ver houdingen in het midden-Oosten zelf en die van de Arabische Staten met uiterst behoedzame politiek voert, ook in dit geval heel voorzichtig. Zij zou er het meest voor voelen, wan neer de Truman-leer tot dit hele pact zou worden uitgebreid, m.a.w. wan- weergeeft, respectievelijk of men in Washington sinds September even tueel tot andere gedachten is geko men. Het bezoek van Marshall aan de Griekse hoofdstad zou een pracht Aeer de Amerikanen bereid zouden van een gelegenheid zijn om van Parjjs ook wel gebruiken kan. Is pact worden tussen Middellandse het Westen komen vertroebelen. De zijn om kije én niet alleen Griekenland, Tur- Iran daadwerkelijk te steu- weerskanten klaarheid in deze zaak te brengen. moeten, om verdere versprei- i van deze ziekte te voorkomen ens diverse wettelijke, tcchni- voorschrlften verwijderd vjor- Een soort iep is echter voor ziekte onvatbaar, en wel de us campestris Christina Buis-

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1