DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r Water bedreigt de Franse mijnen Amerika zal atoombom niet opgeven Koning George eert leiders van ons verzet „Gerichte economie" de weg der Benelux-landen CGT gaf veilig heidsploegen opdracht schachten in de steek te laten Israel tot gesprek met Egypte bereid Marshall in Italië „om te kijken" „Laat Grote Vijf de zaak bespreken" „Neen, dan maar liever zingen Jan Kiepura zei Aantal werklozen verminderd In kort .bestek _J Dinsdag' 19 October 1948 ïclitste jaargang, No. 1151 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent pöw. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER. De veiligheid en zelfs het behoud van de Franse fnijnen is in gevaar gebracht doordat de CGT aan de veiligheidsploegen. die met het toezicht in de reeds stilliggende mijnen zijn belast, opdracht heeft gegeven, het werk voor 24 uur neer te leggen. De regering heeft onmiddellijk haar maatregelen genomen en laat nu de werkwillige arbeiders beschermen door gewapende soldalen. In Saint Etienne kwam het echter tot botsingen, waaibij traangasbommen werden gebruikt. Het is bij mijnstakingen ge bruikelijk, dat directie en stakers een overeenkomst sluiten voor de vorming van „veiligheidsploegen". Deze zorgen voor het funct ionneren van de belangrijkste diensten, zo als het ventilatiesysteem voor het verwijderen van ontplofbare kolen dampen. het pompsysteeru dat over stroming van de mijnen moet voor komen, enz. Doordat nu deze vei ligheidsploegen ook in staking gin gen. dreigden tal van mijnen giste ren onder water te lopen en zo wor maanden onbruikbaar te wor den. De CGT gaf opdracht tot de staking uit protest tegen de aanwe zigheid van politietroepen bij de mijnen. Minister Jules Moch, van binnen landse zaken, heeft in een in aller ijl gehouden radiorede de beslis sing van de CGT ongehoord en zon der weerga genoemd: „maar zij strookt ten volle met de bevelen van de Kominform". aldus de mi nister. Moch gaf echter de politie opdracht, toe te zien dat de werk willige mijnwerkers veiligheids ploegen kunnen vormen. „Geen Franse burger en geen Franse mijn werker zou het de regering ver geven als zij vanmiddag of van avond de mijnen onder water liet lopen. Het land zal oordelen." zei Moch. In de Zuidelijke industriestad St. Etienne hadden incidenten plaats tussen mijnwerkers en de orde dienst. Mijnwerkers en metaalarbei ders. die eveneens staakten, poog den zich van een mijn meester te maken. Zij kwamen in conflict met de beveiligingscompagnieën der politie, die hen met traangasbom men bestookte. De aanvallers be kogelden de politiemannen met allerlei projectielen. Israël heeft het aanbod der Ver enigde Naties aanvaard, om met de Egyptenaren over de strijd in de Negeb vredesonderhandelingen te voeren. Terzelfder tijd heeft het echter het voorstel het vuren te staken afgewezen, tenzij de garan tie ontvangen werd. dat de Egyp tenaren hetzelfde zouden doen. al dus heeft de Israëlische minister van buitenlandse zaken bekend gemaakt. Een woordvoerder te Tel Aviv zei, dat de Verenigde Naties een wapenstilstand van drie dagen had den voorgesteld, om de „voornaam ste geschillen tussen Egypte en Is raël in de Negeb op vreedzame wjjze te regelen". Hij stelde voor in het regeringsgebouw te Jeruza lem vredesbesprekingen te houden. De strijd, die de laatste dagen tussen Israëlische en Egyptische troepen is gevoerd in de Negeb. de Zuidelijke woestijn, heeft Israël aanzienlijke terreinwinst opgele verd. De Joden zijn thans weer in het bezit van de verbindingsweg die de Negeb moet bevoorraden en op die manier zijn zij in staat, een duizendtal landgenoten, die, sinds zij door Egyptische troepen waren omsingeld, op zeer lage rantsoenen hadden geleefd, van voedsel te voorzien. Minister Schokking wil fusie van KNIL en KL Minister Schokking heeft zich voorstander verklaard van een fu sie tussen het KNIL en de Konink lijke Landmacht in Indonesië. Hg deelde dit mede in antwoord op vra gen die het Tweede Kamerlid Bruins Slot( a.r.hem had ge steld over het ontslag en de ver vanging van generaal Dtlrst Britt als commandant van de 7 December divisie in Indonesië. De vervanging van de generaal, zo deelde de minister mede. is niet het gevolg geweest van ernstige wrij ving tussen de leidende figuren van het KNIL en van de KL. Uitsluitend het oordeel van de legercomman dant over de genoemde generaal is beslissing geweest voor het ontslag, waarover zowel de luitenant-gou verneur-generaal als de legercom mandant overleg hadden gepleegd met de (vorige) minister van oor log. Deze laatste verstond zich op zijn beurt met de toenmalige minis ter van pverzecse gebiedsdelen. De minister is van mening, dat de lë- gcrcommandant moet worden vrij gelaten in de keuze van zijn onder commandanten. De mening dat KNIL en KL zo spoedig mogelijk moeten fuseren, staat overigens niet in verband met de onderwerpeltjke aangelegenheid, aldus het antwoord van minister Schokking. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. George Mar shall. is Maandag uit Athene naar Rome gegaan. Marshall heeft to Rome 20 miuutcn gesproken met president Luigi Einaudi. Later had hij een kort onderhoud met de Italiaanse minister van Buitenland se Zaken, graaf Carlo Sforza. Toen hem werd gevraagd of zijn bezoek als officieel kon worden beschouwd, antwoordde Marshall: „U moet zelf maar oordelen. Ik ben gekomen i m te kijken te praten en te luisteren." De avondbladen ga ven grote publiciteit aan de aan komst van Marshall, maar weinig commentaar. De pro-communistische krant „Unita" heeft een bericht uit Parijs gepubliceerd, waarin wordt be weerd, .dat Marshall van plan is Italië te betrekken in een Middel landse Zee-alliantie. Marshall zou vandaag een bezoek aan de Paus brengen op Castel Gandolfo en in de middag terug keren naar de vergadering van de UNO te Parijs. Graaf Sforza ontkende ten stel ligste dat men tijdens het bezoek van Marshall de mogelijkheid had besproken van vorming van een Middellandse Zee-blok om de West-Europese Unie te steunen zoals was verondersteld door pro- communistische kranten. Groot aantal Britse zeelieden verdronken Negenentwintig manschappen van het Britse vliegdekschip Illustrious worden vermist na een ongeluk dat Maandagmorgen bij Portland, aan de Engelse Zuidkust gebeurde. Een barkas, waarmee de manschappen aan boord van het schip zouden worden gebracht, kapseisde door een windstoot. Eenentwintig man nen zwommen naar het vliegdek schip toe en konden worden opge pikt, maar het stormde zo hard, dat de pogingen om de anderen te red den, vruchteloos bleven. Dit kleine vneiske klemt vol trots haar grootmoeders hond, de Samo- jecd Christine oj Kobe", tegen zich aan, die in de tweedaagse honden show te Londen een eerste prijs won. „Speed wheel" maakt van Uw fiets een motor Een fabriek te Amsterdam zal het volgend jaar een z g „Spcedwhcel" in de handel brengen dat als voorwiel In •iedere normale flets kan worden ge monteerd, waardoor de flets gemotori seerd wordt. Deze hulpmotor van Nederlands fa brikaat zal ongeveer 50 pet lager In prijs zijn dan de import-hulpmotoren voor fietsen. De technische gegevens van dit spccdwheel zijn: 'j pk., cylln- cïerinhoud 34 cc., toerental 4000, max. snelheid plm. 24 km/h., minimum snel heid plm 6 km/k benzineverbruik 1 liter op 80 km., inhoud tank l?i liter, gewicht dat van een normale fiets (plm. 6 kg), twcctaktmotor, ingebouw de verlichting, stonngvrije carburator. De filmster Maureen O'Hara, die vele malen als gezellin van Tarzan de stroomversnellingen en andere gevaren van brede rivieren trot seerde, toont hier het nodige res pect voor een klein regenplasje. In de klederdracht van de SO-cr ja ren speelt zij de hoofdrol in de iilm Britannia Mews", die thans i Shepperton Engelandwordt opgenomen. Plechtigheid maakte grote indruk (Van onze Haagse redacteur) De Britse ambassadeur in Den Haag, sir Philip Nichols, heeft Maandag aan negen en der tig Nederlanders, een Engelse en een Tsjechische die zich in de ge meenschappelijke strijd tegen de vijand op bijzondere wijze verdien stelijk hebben gemaakt onder scheidingen uitgereikt, die hen door koning George waren verleend. Om twaalf uur «betrad de ambas sadeur de balzaal van de ambassade aan het Westeinde, waar de gede coreerden bijeen waren gekomen In een korte toespraak gaf de Am bassadeur niet slechts namens zijn spuverein, doch tevens uit naam van net gehele Engelse volk uiting aan de dank jegens deze mannen en je gens hen die zij vertegenwoordigen. Daarbij wees sir Philip er op, dat Groot-Brittannië en Nederland niet alleen tijdens dc oorlog zij aan zij hebben gestaan. Sedert Maart van dit jaar hebben deze landen zich ook in vredestijd op het nauwst met ei kaar verbonden in een verdrag, dat hun volken veiligheid en een nieuwe toekomst moet verschaffen. Na deze korte rede speldde de ambassadeur de gedecoreerden de onderscheidingen op de borst. Als eerste ontving generaal-ma- joor Kruis de versierselen van de Honorary Commander of the Order of the British Empire. Grote indruk maakte de uitrei king van de versierselen van de King's medal for courage in the cause of freedom aan de bejaarde voorman uit het verzet, jhr. dr. L. H. 31. Bosch ridder van Ro senthal, oud-commissaris van dc Koningin in de provincie Utrecht, die tijdens de oorlog onder meer in het comité an vertrouwensmannen een grote rol heeft gespeeld. Dezelfde onderscheiding werd uit gereikt aan dr. Bruins Slot, één der leiders van het illegale „Trouw", aan H. M. van Rand w ij k van „Vrij Nederland", aan Frans Goedhart (Pieter 't Hoen), een der grondleggers van „Het Parool", aan prof. C 1 e v e r i n g a, die even eens in het comité van vertrouwens mannen een grote rol heeft ge speeld, aan J. D r i o n en aan Her- mance de Vrie s-v an der Wall Ba10e en aan vele anderen. Het. was een korte eenvoudige plechtigheid die op velen niettemin diepe indruk maakte. Na afloop ontving de Britse am bassade de gedecoreerden in een der zijzalen, waar men geruime tijd bij een bleef en vele oude herinneringen werden opgehaald. Naamsverbod dagbladen Twintig jaar geëist tegen de Telegraaf Mr E van Kaersma Euma. getuige deskundige bij de Raad van Beroep voor de perszuivering, heeft deze raad ge adviseerd een naamsverbod voor de dagbladen „De Telegraaf" en „Het Nieuws van den Dag" voor de tijd van 20 jaar uit te spreken. De commissie voor de perszuivering had in eerste in stantie een naamsverbod van 30 jaar uitgevaardigd tegen „De Telegraaf" en van 21 jaar tegen „Het Nieuws vag den Dag". Den Haag nu de gehele dag automatisch bereikbaar Sinds gisteren zijn dc telefoonabon nees in de stad Utrecht de gehele cag in staat langs automatische weg met de aangeslotenen in het tclefoondisirict Den Haag te telefoneren. Na de openingsplechtigheid roken de genodigden een voor-oorlogse sigaar, alvorens zij een rondgang over de expositie gaan maken. Van links naar rechts de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, M. A. Reinalda, burge meester A. Bakker en wethouder Anton de Ruiter, tevens voorzitter der jubilerende Winkeliersvereni ging. Russische tegenspraak over Von Seydlitz Het officiële Russische Nieuwsbureau heeft de berichten tegengesproken, als zouden de generaal-majoor Walter von Seydlitz cn andere Duitse ex-offlclcrcn die in Stalingrad gevangen zijn geno men. te Berlijn zijn aangekomen. Het bureau noemde de berichten, oat von Seydlitz een lang onderhoud met maar schalk Sokolofsky. zou hebben gehad over de organisatie van een sterke po liticmacht in de Sowjct-zonc, fcpurc leu gens". Clay naar Washington voor diner en overleg Generaal Clay, de Amerikaanse mili taire gouverneur in Duitsland, zal Woensdag in Washington een diner bij wonen ten behoeve van de oprichting van een geotenKstécn. Tijdens zijn ver blijf in de V.S., dat slechts zeer kort zal duren, zal hij eveneens besprekingen voeren met hoge functionarissen in Washington, mogelijk ook met president Truman. De Amerikaanse gedelegeerde bij de UNO, Warren Austin, heeft Rus land gisteren plechtig verzekerd dat dc Verenigde Staten de atoombom niet zullen opgeven en dat de gehele Westerse wereld zich zal blijven bewapenen zolang de communistische staten in hun geheimzinnige we reld achter het IJzeren Gordijn blijven leven. Het woord voerend in de politieke commissie voor de atoom-energie, zei Austin: „De Verenigde Staten zijn niet van plan haar atoomwapens op te geven, behalve onder een contrölesysteem dat voldoende doel treffend is om te garanderen, dat andere naties deze wapenen niet heb ben en zich niet in het bezit daarvan kunnen stellen." Hij waarschuwde dat er geen wcreldveiligheid kan zijn terwijl de Russen weigeren, om op basis van samenwerking aan de wereld gemeenschap deel te nemen. De communistische staten, zo zeide Austin, hebben een gesloten sys teem ingesteld cn rond een groot gebied van de wereld een IJzeren Gordijn opgetrokken, waarachter dingen in het geheim 'gebeuren, dingen waartegenover de rest van de wereld sterk achterdochtig staat. Austin las zorgvuldig voor uit Drie Lage Landen geven verklaring over doel van hun economische politiek De regeringen der drie Benelux- landen hebben eenmemorandum gericht aan de Organisatie voor Europese Economische Samenwer king (OEES) ie Parijs, waarin alle landen die deelnumen aan het plan Marshall vertegenwoordigd zijn. Het memorandum maakt melding van de plannen, welke de drie lan den gezamenlijk op economisch terrein denken te volvoeren. Zo wat betreft b.v. de investeringspro gramma's, het programma van actie, de buitenlandse problemen en de te voeren conjunctuur poli tiek. Wat de economische politiek be treft, staat er in het memorandum o.m. het volgende te lezen: De drie regeringen menen, dat er geen aanleiding bestaat om te stre ven naar een volkomen economi sche vrijheid. Om te beginnen zal het nodig zijn, tenminste geduren de enige tijd, de globale consump tie te beheersen ten einde de in vesteringsprogramma's te kunnen uitvoeren. In de tweede' plaats, zullen in alle omstandigheden doeltreffende maatregelen moeten worden ge troffen om voortdurend een hoog peil van werkgelegenheid te verze keren. Maar deze twee doeleinden kun nen worden bereikt door de toe passing van globale maatregelen met name ten aanzien van een doeltreffende politiek met betrek king tot openbare uilgaven, geld en credietwegen. Schaarste-cconomie verdwijnt. Het stelsel van beperkende maat regelen, dat in de na-oorlogse om standigheden noodzakelijk was, zal op deze wijze geleidelijk plaats ma ken voor een stelsel van „gerichte economie". De drie regeringen menen, in de huidige omstandigheden van de economische conjunctuur, dat hun politiek er op gericht dient tc zijn een budeetair evenwicht te verze keren. Dit doel is pvactisch gespro ken bereikt door België en Luxem burg, terwijl Nederland het bena dert en, volgens de onlangs bij het parlement voor het jaar 1949 inge diende begroting, de gewone uitga ven en dc oorlogsuitgaven in even wicht zijn. roet uitzondering van een gedeelte van de subsidie die reeds in grote mate zijn afgeschaft. De drie regeringen verwachten, dat zij dit evenwicht zullen kunnen bewaren. De budgetaire politiek behoort excessieve deflatoire ten- denzen tegen te gaan. Het program voor publieke inves teringen (openbare werken. Red.) zal zo veel mogelijk zijn gericht op stabilisatie van de conjuctuur. Een dergelijke politiek kan ten hoogste —daarvan schijnen alle drie rege ringen overtuigd de uitwerking van een internationale crisis op de nationale' economieën verzachten 'Geheel compenseren is niet moge lijk, beweren de drie regeringen. Volkomen onverwacht stapte Jan Kiepura Maan dagavond het circus Mik- kenie In Amsterdam bin nen. Hij had al zoveel ge hoord over dc dompteur, die tijgers als schaapjes laat rondhuppelen, dat hij hem zelf wilde gaan zien. En impulsief als hij is stapte Jan Kiepura in zijn auto cn liet zich naar het circus rijden. Aan vankelijk had niemand de man met de donkere jas cn de Edenhoed herkend, die op een van de eerste rijen voor de tijgerkooi met open mond naar dc Tarzanfiguur In .de kool zat te staren cn die dc verzuchting slaakte: „Neen. dan maar liever zingen". Maar dan kon digde directeur Frans Mikken ie de gewaardeer de bezoeker aan. Een vervaarlijke sprong over de rand van de piste en Jan Kiepura stond mid den ln de arena ln het volle licht der schijnwer pers. Een bouquet met bloemen van het circus cn ec-n paar waarderende woorden voor hem en zijn vaderland Polen ontlok ten het publiek storm achtige ovaties. „Jam mer, dat er hier geen be geleiding voor me is. anders zou ik wat voor u zingen" zegt Jan en het publick zet met de mu ziek het „lang zal hij leven ln". Dan moet Jan Kiepura nog even kennis maken met de dompteur en onder donderende toe juichingen van het dui zendkoppige publiek ver laat Kiepura het circus. Kiepura was niet de enige, die door het pu blick werd toegejuicht. Dezelfde dag begroette Mikken ie namelijk zijn 500.000ste bezoeker. Het bleek een heerste zijn. vergezeld van zijn uit zes leden bestaande familie. Hij en zijn vrouw mogen nu een reisje maken met de K.LM. naar Brussel en terug en krijgen bo vendien voor 7 dagen gratis logies in het Pa lace-hotel ln Brussel. Twee jonge chimpansees sprongen het echtpaar fri de armen om hun geluk te wensen. Van louter plezier beet een van dc aapjes de dame zachtjes in de hand, maar de vreugde over het aan staande reisje naar Brus sel deed haar dc pijn spoedig vergeten. Reusachtige financiële transactie van de Shell Do Koninklijke Nederlandse Shell heeft bekend gemaakt, dat zij een groot aantal obligaties heeft ver kocht voor c|e financiering van de olie-industrie m Venezuela, Co lombia, Ecuador en Canada. De verkoop werd een wereldrecord in de effectenhandel genoemd. De dochtermaatschappij van de Shell, the Shell Caribbean Petro leum Company in New Jersey, heeft aan tien Amerikaanse cn Ca nadese verzekeringsmaatschappij en voor 'n waarde van 250.000 000 dollars aan obligaties verkocht. De obligaties geven vier procent rente en vervallen in 1968. Een van de directeuren van de maatschappij, George Lech-Jones zei: „De maatschappij lean door deze transactie de productie opvoeren, raffinaderijen bouwen en de ex ploratie voortzetten zonder hier voor uit Groot-Brittannië dollars op te nemen. Door de verhoogde productie kan een bijdrage gele verd worden tot het Europese her stel." Hij zou het nooit weer doen Het trocpcntransportschlp Grote Beer liep Maandag dc haven van Amsterdam binnen met drie militaire arrestanten aan boord. Een van hen was, na zijn ontsnapping uit gevangenschap. 's nachts in dc Golf van Aden overboord gesprongen, maar hij was er zo van geschrokken, dat hij meteen om hulp begon te roepen. Op het signaal „man over boord" had de kapitein onmiddel lijk koers laten veranderen en schijn werpers laten bijzetten. Na een uur zoeken kon de drenkeling weer aan boord worden gebracht. Zijn mededeling dat hij het nooit weer zou doen, klonk zeer oprecht Grotere werkloosheid bij kantoorpersoneel In September Is het aantal man- nel(|ke werklozen, dat b(| do Ge westelijke Arbeldsburcaux stond Ingeschreven, met ruim duizend ge daald. In Augustus werden er nog 25.168 genoteerd, In September 24.152. Onder hen bevonden zich 20.968 geheel werklozen, 2.922 b(j DtTV- objecten tewerkgestelden en 262 mensen, die wachtgeld trokken. Dc vermindering der werkloosheid kwam vooral tot uiting bij de DUW- arbelders. Velen van hen werden nl. te werkgesteld voor het rooien van aard appelen. Onder het hotel- en kantoorpersoneel nam dc werkloosheid toe: onder het ho telpersoneel (van 504 tot 056) voorname. lijK als gevolg van het eindigen van het zomerseizoen ondcV het kantoorperso neel (van 2762 tot 3024) als gevolg van de inschrijving van jongens, die dezo zomer de ULO- cn middelbare scholen verlieten cn door inkrimping of ophef fing van overheidsdiensten. Dc vraag naar mannelijk personeel bleef vrijwel constant. Op 30 Septem ber bedroeg het aantal aanvragen 45 327 tceen 45 447 eind Augustus. Het aantal werkloze vrouwen steeg ln September van 4229 tot 4068. voorname lijk door de aanmelding van meisjes dlo ln de afgelopen zomer de school verlie ten en nu een kantoor- of wlnkelbc- trekklng nmbllëren Sinds 31 Mei nam de vraag naar vrouwelllk kantoorperso neel gestadig af (van 2714 tot 199?) en het aanbod nam toe van 782 tot 2016. Dc totale vraag naar vrouwelllk per soneel daalde van 21.232 tot 20,584. een te voren voorbereide verkla ring. Hij las langzaam en met grote nadruk op die zinnen waarin ge zegd wordt, waarom de rest van dc wereld Rusland en zijn motieven verdenkt. Austin verkondigde de mening dat het voor de commissie voor de atoomenergie geen zin heeft om haar arbeid onder de hrui dige omstandigheden voort te zet- tën, doch steunde een Canadese re solutie welke een beroep doet op de Grote Vijf plus Canada om par ticuliere besprekingen te voeren on daarin te trachten een of andere basis te vinden voor voortgezette onderhandelingen over een inter nationaal contrölesysteem voor het atoom. Austin gaf toe. dat de Ameri kaanse houding waarschijnlijk de Russische achterdocht jegens de Amerikaanse motieven sou doen toenemen, doch hij voegde hier aan toe, dat de Russen blijkbaar toch met in staat zijn om de Ameri kaanse motieven te begrijpen speciaal het verlangen van Amerika naar de soort wereld waarin het Amerikaanse volk wil leven. Hij zeide dat de meerderheid van de naties het met het Amerikaanse volk over zulk een soort wereld eens was. Bramuglia sprak weer met Wisjinski Dr Juan Bramuglia. voorzitter van é/e Veiligheidsraad heeft een onderhoud gehad met Wlsjinsky over dc Berlljnse kwestie. Uit Argentijnse bron wordt vernomen dat het onderhoud „Zeer vriendschap pelijk" verlopen is. Dr. Bramuglia heeft eveneens bespre kingen gevoerd met de vijf andere neutrale leden van dc Veiligheids raad en met cc arle Westelijke verte genwoordigers. Vandaag zal in dc Veiligheidsraad dc behandeling van de Berlljnse kwestie worden voortgezet. Belemmeringen voor ver voer naar West-Berlijn De chef van de Duitse politic ln de Sowjet-sector van Berlijn, Markgraf, heeft gelast, dat alle voertuigen, die dc Westelijke sectoren van' Berlijn uit de Sowjet-zonc binnen komen, via de Sow jet-sector van c.e stad moeten gaan. Hij beschuldigde de Westelijke bezet- tlngsautoritciten ervan de Sowjct-zone „Ie plunderen om de Westelijke secto ren van voedsel te voorzien". Dc luchtbrug voldeed zelfs niet aan dc minimumeisen „Corrupte elementen In het bezit van autoriteit in dc Sowjet-zone" hadden treinen en vrachtwagen-, doorgelaten met voedsel, hout cn machinerieën. Een gedeelte van deze goederen had de stad weer vla de luchtbrug verlaten", zo zei de Markgraf. Nu dc prijzen stijgen - De Parijse universiteit heeft de bekende Leidse hoogleraar in de kin dergeneeskunde. Prof dr E. Gorter, het ere-doctoraat toegekend. Deze onder scheiding verleent de parijse univer siteit slechts sporadisch. Loonsverhoging van één cent per uur? En hoger kinderbijslag Gelijk bekend heeft de Raad van Vakcentrales de regering voorge steld de prijsverhogingen ge volg van de vermindering van de subsidies op de levensmiddelen te compenseren door een tijdelijk loontoeslag van ƒ1.per week voor arbeiders boven de 23 jaar. De regering is thans met een nieuw voorstel gekomen, dat een loonsverhoging van één cent per uur en verhoging van de kinder bijslag inhoudt. Over beide voor stellen wordt nader overleg ge pleegd. Dit deelde de tweede voorzitter van het C N.V., de heer W. S t r ij- b i s mee in een buitengewone al gemene vergadering van deze vak centrale, die in Utrecht is gehou den. Hans Kaart c.s. in Spanje Hans Kaart, die met Frcd Zuldwijk, Jack Kclling cn Elll Vandijkc per jeep op weg is naar Indonesië, kwam blij kens een van hem ontvangen telegram Zaterdag ln Madrid aan Alles ls wel Men zal veertien dagen daar blijven, om het geld voor de overtocht naar Tanger te verdienen. Dc Nederlanders hebben een contract gesloten met een cabaret. Bovendien zullen zij optreden voor dc Spaanse nationale radio-omroep. Slachterscomplot in Wapeningen „Zwart" vee kwam uit Utrecht In samenwerking met de CCD tc Ede heeft dc Wageningse politie een groot aantal arrestaties ver richt in verband met een clandes tiene slachterij. Door een niet er kende veehandelaar was een vette vaars op de markt te Utrecht ge kocht en doorverkocht aan een landbouwer te Bennekom met be hulp van twee tussenpersonen. De boer liet het beestje door een slagersknecht slachten en verkocht het vlees aan afnemers te Benne kom en Wagcningcn en dezen ver kochten het vlees weer aan ingeze tenen van Arnhem Een groot kwantum vlees kon in beslag wor den genomen, evenals geldbedra gen. uit deze clandestiene handel verkregen. Kopers, verkopers en de slachter werden gevat, evenals tal van tussenpersonen. Doodstraf geëist tegen collega's van Schaap Voor de Groningse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof tc Leeuwarden is Maandag dc doodstraf geëist tegen tweo leden van dc z.g. „Amsterdamse Re cherche", de 52-Jarlce J. van Kooten uit IJselstein cn de 57-jarlgc H. Krllcke uit Amsterdam. Evenals hun collega's Kater en Schaap, dlc reeds ter dood veroordeeld zijn. waren zij werkzaam op het bureau Joodse Zaken te Amster dam en werden zij later toegevoegd aan dc Groningse S D. Z(J hadde n dc hand ln de arrestatie van talloze Joodse Ne derlanders. Voor het eerst na de oorlog zal weer een Nederlandse schoonheidskoningin gekozen worden op dc .FIgaro"-kap- pcrstentoonstclllng. die op 26 October ln het RAI-gcbouw tc Amsterdam ge opend wordt. De winnares mag op uit nodiging van een Zwitserse fabrikant van schoonheidspreparaten een reisje van tien dagen naar Zwitserland ma ken. «j ..Heel graag" zei veldmaar schalk Montgomery* toen een Lichten- voordse kweker hem vroeg of hij een na drie Jaren kweken gewonnen tros- ehrysant naar hem mocht noemen. Do bloem won op een tentoonstelling to Amsterdam reeds een hoge onderschei ding Hoewel de weinige ,.zon"dagen een debacle deden vermoeden voor onze badplaatsen, blijkt toch uit dc cijfers dat het bezoek slechts weinig beneden dot In 1947 bleef De Amcrl_ kaanse heer Edward Story Jr. heeft een els tot echtscheiding Ingediend wegens „wreedheid" van zi|n vrouw. In een aanval van woede had zij de pijpen van al zijn broeken afgeknipt De beroemde, thans 79-jarige, componist Franz Léhar is ernst g ziek. De genees heren vrezen voor zijn leven Gedeel telijk aangekleed en gewikkeld in een deken heeft de 90 Jaar oude koning Gustaaf van Zweden, die in de afgelo pen week aan Influenza lord, Vrijdag zijn „staatsraad" gepresideerd van cea divan af op het kasteel Drottnlngholm. Zijn temperatuur was 37.3 Hialmar Sehacht's jongste boek „Afrekening met Hitler" zal hem een 15 000 mark opbrengen en hem tot een nieuwe na tionale held maken, meent dc Engelse Journalist Peter Mendelsohn. Volgens hem is Schacht nog altlld „ren vijand van de bezettingsmacht, een vijand van de democratie een Jodenhater cn een nazi Dc Amerikaanse luchtmacht heeft Zondag boven Berlijn 100 ballon netjes losgelaten, aan elk waarvan een kaartje was bevestigd. Elk Eerlijns kind dat zo'n kaartje opstuurt krijgt een ,.Care"-nakket met spljsvetten. Te vens werden vijf viiegtulgladingen snoepgoed voor d<* Berlljnse kinderen per parachute afgeworpen Op het vliegveld Tempelhof was zo'n toevloed van kinderen dat de politie eraan te pas moest komen. Weerbericht AFNEMEND BUIIG Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. In de kuststreken wisselende bewol king met vooral ge durende dc nacht neg enkele buien. Meest matige wind tussen Noord-West en West. Weinig verandering In tem peratuur. In het binnenland: afnemend buiig met tijdelijke opklarin- Koudc nacht met hier en daar ormlng van nevel of mist. Morgen ln de namiddag Iets hogere temperatuur dan vandaag. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen. 20 Oct.: Zon op 7.13, onder 17.36. Maan op 18.22, onder 9.58. gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1