DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Aantal doden te Prestwick tot 39 gestegen Handhaving doodstraf tegen Ranter Ongewoon vriendelijke sfeer te Parijs Complete veldslagen woeden in Frankrijk Toestand van enige overlevende baart ernstige zorg Na de ramp Procureur-fiscaal co ncludeert: Zalneutrale resolutie" Moskou's instemming hebben? Palestina: Wapens moeten heden zwijgen iVrijdag 22 October 1948 'Achtste jaargang, No, 1154 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. 1 Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements- Uitgave: N.V. De Nieuwe Peiw Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. prijs 32 cent p. w. of 115 p. kw. Losse nummers 10 cent N Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER. DE RAMP MET DE „NIJMEGEN" Gisteravond was het aantal slachtoffers van de ramp met het KLM- vliegtuig „Nijmegen" te Prestwick gestegen tot 39. Nadat in de loop van de morgen reeds de stewardess Elsie Fey en de Amerikaanse passagiere mevr. Rohrs aan haar verwondingen waren bezweken, kwamen In de avond de berichten binnen, dat ook de steward, H. J. van Overbeek, en de mécanl- cien, J. Y. Beukenkamp, waren overleden. Aan de ouders van de 22-jarige steward Van Overbeek, die zich reeds uit Breda naar Amsterdam hadden begeven om zich per vliegtuig naar Prestwick te begeven voor een bezoek aan hun zoon. kon het treurige nieuws van zijn overlijden eerst worden meegedeeld, toen zij zich reeds op Schiphol bevonden, gereed voor dc vlucht. De enige over. levende van het ongeluk is thans de heer philippo uit Sassenheim. Hij kwam gister middag bij be wustzijn. Zijn toestand was gisteravond ernstig, maar men had de hoop niet op gegeven. Auto riteiten van de KLM en de enig overlevende politie, die te Prestwick oog- getuigehverklaringen van waarne mers van het ongeval met de „Nij megen" hebben verzameld, zijn de mening toegedaan, dat toen Par- mentier zag dat er brand aan boord was ontstaan, hij een noodlanding trachtte te maken in de buurt van een boerderij even buiten het dorp Tarbolton, dichtbij het vliegveld. Hij heeft tenslotte waarschijnlijk bemerkt dat hy daarvoor niet de nodige ruimte had en heeft toen getracht door te vliegen, om elders een noodlanding te proberen. Waarschijnlijk is de toedracht ongeveer als volgt geweest: Het toestel vloog onder een hoogspan ningskabel door. Het opstaande richtingroer is echter blijven haken achter de draad, die daardoor knapte. De 132.000 volt spanning die op de kabel stond, is oorzaak geweest dat het vliegtuig in brand vloog. Op hetzelfde ogenblik dat de draad knapte, raakte het vliegveld Prestwick van stroom'verstoken en alle lichten doofden. Even daar na ving mende (laatste) boodschap op: „Ik heb iets geraakt toestel in brand probeer te klimmen". Bij het licht van autokoplampen heeft men toen de reddingspogin gen moeten verrichten. De landing zou wegens de mist met het zgn. Ground Control Ap proach systeem geschieden. Een waarnemer op de landingsbaan heeft dan een radarscherm voor zich, waarop hy de machine ziet en aan de hand van zijn waarnemin gen geeft hij de piloot langs ra- diotelefonische weg aanwijzingen, hoe te landen. Op het oogenblik dat het ongeluk gebeurde, stond de PH-TEN .echter niet meer onder de GCA-contróle, omdat zy de eer ste landingspoging reeds had op gegeven en doorvloog. Twee van de veertig inzittenden zijn blijkbaar reeds enkele secon den voordat het vliegtuig neer stortte, uit de brandende machine ft. gesprongen: men heeft althans het lijk van één hunner gevonden op meer dan een kilometer afstand van de plaats, waar het vliegtuig lag. In de buurt van het wrak heeft men vele horloges aangetroffen: het blijkt dat de „Nymegen" een zending Zwitserse horloges naar de V.S. vervoerde. Deze zendingen worden geregeld per K.L.M. naar Amerika vervoerd. Volgens de Lor.- dense Daily Mail zou er ook een hoeveelheid diamant ter waarde van 10 tot 15 000 pond sterling on beschadigd uit het wyak te voor schijn zijn gekomen. By informatie onzerzijds op Schiphol naar dè juistheid van dit bericht bleek, dat het hier een hoeveelheid diamant- slypsel betreft. Van alle zyden ontving de KLM gisteren betuigingen van mede leven, o.a. van prins Bernhard, de ministers Van Schalk, Sassen en Götzen, van de Amerikaanse am bassadeur dr. Baruch en voorts van vele buitenlandse luchtvaart maatschappijen. Mr. W. F. Schokking. de minis ter van oorlog en marine a.i., be gaf zich gistermorgen persoonlijk naar Schiphol om de KLM-autori- teiten zijn deelneming met de ramp te Prestwick te betuigen. Lord Pakenham, de Britse minis ter voor burgerluchtvaart zal be slissen of er een openbaar onder zoek zal worden gehouden, nadat hij een volledig rapport heeft ont vangen. TE MIDDEN van wat schaarse bomen in de troosteloze vlakte nabij Prestwick liggen als lugubere herinnering aan de ramp van de Nijmegende schamele resten van wat voor dien een van de meest moderne toestellen der moderne luchtvaart was. Voor de conclusie van de procu reur-fiscaal, mr. A. M. baron Van Tuyll van Serooskerken, in de zaak tegen Hans Albin Rauter bestond grote publieke^ belangstelling. Reeds lang voor de aanvang der zitting stonden velen te wachten voor het gebouw van de Hoge Raad. De rechtszaal -va:, geheel ge vuld toen Rauter werd binnenge leid. Hij las rustig enige kranten verslagen over de eerste zittingsdag in zijn zaak voor de Bijzondere Raad van Cassatie. Om kwart voor tien werd de zitting geopend. Vocrdat de procu reur-fiscaal aan het woord kwam, stelde de raadsheer prof. Verzijl nog enige vragen aan Rauter. Hij hield Rauter voor, dat hij op grond van artikel 47 van hst Duitse wet boek van militaire strafrecht had kunnen weigeren bevelen uit te voeren die hij immoreel achtte. „Dat heb ik ook gedaan," zei Rauter. Hij was toen „bewerkt" door Himmler en had de bevelen toch moeten uitvoeren. „Maar u had kunnen weigeren," verklaarde prof. Verzijl. Hij zei verder, dat hij deze opmerking maakte om Rauter te bewijzen, dat diens verveerschrift wèl werd ge lezen. Daarna kwam mr. A. M. baron Van Tuyll van Serooskerken aan het woord. Hij deelde mede, dat hij niet in zou gaan op alle verweer- punten van Rauter, doch alleen de voornaamste zou beantwoorden. Hij verklaarde het beroep op ambtelijk bevel ongegrond: „Men kan zich niet beroepen op derge- gelijke immorele bevelen" ver klaarde de procureur-fiscaal. Rauter's stelling: „De Neder landse regering in Londen heeft het oorlogsrecht geschonden door verzet te steunen, daardoor had Duitsland het recht hetzelfde te te doen", was het volgende punt. Het Nederlandse verzet is ont staan door de Duitse maatregelen, spontaan, zonder in de aanvang steun te ontvangen van de rege ring in Londen. De procureur-fis caal vroeg zich af, of de regering van deze late hulp geen verwijt gemaakt moest worden. Niets Geweten? Dat Rauter niets geweten heeft ▼an de gruwelijke maatregelen, die tegen de Joden werden genomen, achtte de procureur-fiscaal vol strekt onaannemelijk. Rauter was dan wel niet de leider van de cam pagne tegen de Joden, doch hij heeft de door Himmler verlangde maatregelen uitgevoerd en laten uitvoeren. „Rauter eist voor zich het recht op straffeloosheid," verklaarde dc ^procureur-fiscaal. „Het wereldge weten zou echter diep geschokt worden, wanneer deze gruwelijke maatregelen ongestraft zouden blij ven." Pleiter heeft aangevoerd, dat op elke verzetsdaad van het Neder landse volk de Duitsers met repre sailles mochten antwoorden. „Neen", riep de procureur-fiscaal uit: „De Duitsers hadden moeten zorgen, dat er geen verzet was door de oorzaak: hun eigen onwet tige maatregelen weg te nemen." Dan begon de procureur-fiscaal 'te spreken over de strafmaat. Het werd doodstil in de rechtszaal. Mr. baron van Tuyll van Serooskerken gaf eerst een overzicht van het be wogen leven van requirant. Inner lijk is deze man volkomen vergifr- tigd door de manipulaties van het derde rijk. Hij kan goed en kwaad niet meer onderscheiden. Dit is tragisch en bedroevend, zéi de pro cureur-fiscaal. Hij was reeds zo toen hij in Nederland kwam, ge tuige de manier waarop hij maat regelen uitvoerde. Hy bevond zich in de greep van een immorele organisatie en kon zich niet meer aan die greep ontworstelen. Het verweer vu Rauter inzake zijn Jodenpolitiek noemde de pro cureur-fiscaal tekenend voor zijn karakter. Rauter heeft niet begrepen, dat reeds het wegvoeren van de Joden in strijd was met de elementaire beginselen van menselijkheid. Rauter bleef totaal onbewogen onder deze woorden. Hij volgde met aandacht het betoog van de procureur-fiscaal. Deze was het met de verdedi ging eens, dat Rauter als „General der Polizei" niet anders had kun nen handelen dan hij gedaan heeft. Rauter had echter geen bestuurs functie mogen aanvaarden, die hem kon dwingen de maatregelen uit te voeren, die door een terreurregime uit Duitsland werden opgelegd. De misdaden, door Rauter tegen over het Nederlandse volk gedaan. achtte mr. baron Tuyll van Seroos kerken zó ernstig, dat hij geen aan leiding vond de strafmaat te ver lichten. Hij concludeerde dan ook tot verwerping van het beroep. De president, mr. Haga, richtte zich daarop tot Rauter. „Volgens de Nederlandse rechtspraak heeftU bij de cassatiebehandeling geen en kel recht op het laatste woord. De raad heeft echter besloten U dit bij uitzondering toe te staan. Ik geef U 15 minuten." Rauter sprak. Het werd zeer stil in de rechtzaal. Niet voor zichzelf doch voor zijn kameraden sprak hij. Hun zaak wilde hij vooral be hartigen. Zijn stem sloeg over. Even pauzeerde hij, dan was hij zichzelf weer meester, zijn stem klonk even fel als steeds. Hij kwam nogmaals terug op zijn verklaring, dat hij geen gelegenheid had gehad zijn verdediging naar behoren voor te bereiden. „Generaal Christiansen had die mogelijkheid wel gehad, maar ik ben maar ëen SS-generaal. Een generaal van de Wehrmacht krijgt betere kansen," riep hij. „U weet wel beter!" „U weet wel beter", antwoordde de president. Rauter vertelde dan verder, dat hij eerst met hart en ziel soldaat werd na de eerste wereldoorlog. Met al zijn krachten had hij zich ingezet voor „das Deutschtum" en waro hij daarvoor gevallen, dan zou hij met ere gevallen zijn. Met nadruk verklaarde hij nooit lid ge weest te zijn van de NSDAP, ook niet toen hij tot de S S. was toege treden. „Een soldaat kan geen par tijman zijn," zei hij. Rauter zei voorts, dat men hem met Duitsland verwarde. De fouten en misdaden, die aan het Duitse systeem kleefden, wa ren in de ogen der Nederlanders ook zijn fouten. Maar hij had, zo zei hij, met alle kracht gevochten tegen de nazificatie van Nederland, omdat het volkskarakter van de Nederlanders daarvoor ongeschikt was. Deze strijd had hem de vijandschap van Martin Bormann op de hals gehaald. Tenslotte verklaarde hij nog maals, dat hij alle daden, die in zijn sector waren uitgevoerd, of hij nu het bevel daartoe gegeven had of niet, voor zijn rekening nam. „Maar laat mijn kameraden dan vrij." zo besloot hij. De president verklaarde daarop de zitting gesloten. Uitspraak op 15 December of eerder. Republiek wederom tot onderhandelen bereid De republikeinse regering heeft, naar Antara mededeelt, het voor stel van Merle Cochran, het Ameri kaanse lid van dc C. v. G. D., aan vaard als basis voor onderhandelin gen met de Nederlanders. Sjahrir bereid tot een samengaan met Nederlanders? Soetan Sjahrir zou bereid zijn deel te gaan uitmaken van de tnterlmrrge- rlng, zoals die thans door de Nederland se regering wordt voorgestaan. IVisjinski looft Spaak Vijfhonderd kinderen zijn giste ren uit Wenen naar Nederland ver trokken. Zij zullen hier op uitnodi ging van de Partij van de Arbeid een vacantie van drie maanden doorbrengen. Een speciale trein, door het Nederlandse Rode Kruis ter beschikking gesteld, vervoert hen. Er heerste gisteren te Parijs een ongewoon vriendelijke sfeer ln de politieke commissie van de UNO. Sir Hartley Shawcross. die enkele dagen geleden nog op de toon van een aanklager tegen Wlsjinskl sprak, zei nu, dat deze „erg vriendelijk" was geweest en Wlsjinskl, enige weken geleden zo scherp aangevallen door de Belgische premier, zwaaide nu Spaak de lof toe, dat hij zich een „buitengewoon goed" voorzitter had getoond. De stemming was vergevensge zind geworden. De oorzaak ervan was de resolutie der zes „neutrale mogendheden van de Veiligheids raad" over de Berlijnse kwestie. Alle scherpe kantjes zijn er af ge slepen en wat er van deze resolutie over is, luidt in eenvoudige taal omgezet, als volgt: de beperkende maatregelen met betrekking tot het verkeer naar en van Berlijn moeten worden opgeheven; tegelijkertijd moeten de vier mogendheden overleg gaan plegen over de kwestie van het Berlijnse betaalmiddel; daarna moet de raad van ministers van Buitenlandse zaken der Grote Vier bijeen komen om de gehele Duitse kwestie te regelen. Als de Russen de blokkade maar opheffen, dan willen wij desnoods ophouden te beweren, dat die blok kade een bedreiging van de vrede vormt. Zo ongeveer formuleerde een Westerse diplomaat de nieuwe opvatting van Engeland. Frankrijk en Amerika. In de subcommissie van elf leden (waaronder de Grote Vijf) werd de tekst zonder stem ming... goedgekeurd. En Wisjins- ki stemde er in toe, de tekst aan zijn regering te Moskou voor te leggen. Het Russische antwoord kwam gisteravond nog binnen. Wis- jinski ging ermee naar dr. Bra- muglia, de Argentijnse voor zitter van de Veiligheidsraad en deze pleegde daarna over leg met Cadogan. Jessup en Parodi, de Westelijke gedele geerden. De inhoud van het antwoord was vannacht nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag zou echter de Veilig heidsraad weer bijeenkomen om het Berlijnse probleem te bespre ken en in die zitting zou, zo was overeengekomen, de neutrale re solutie aan de raad worden voor gelegd. U moet niet zo schelden Allerminst vriendelijk was de stemming in de subcommis sie die met dc behandeling van het Russische ontwapenings voorstel is belast. Osborn. de Amerikaanse afgevaardigde, had gesproken over vijfde co lonnes" en „ijzeren gordijnen" van de Sowjet-Unie. En Jacob Malik, de Sowjetafgevaardigde, die hem gisteren hierop van re pliek diende, was daardoor zwaar beledigd. „Dat is schaamteloze lasterpraat, ont leend aan Göbbels" zei hij, en hij stak zijn afkeuring over zulk gescheldniet onder stoe len of banken. In dezelfde speech sprak Malik echter over de politiek der Amerikaanse staatslieden als van „het opge blazen expansionnisme van Wallstreet's financiële gouw leiders". Joden veroveren hoofdstad van de Negeb Het middaguur van heden is door Ralph Bunche. de UNO-bemidde- laar voor Palestina, vastgesteld als tijdstip, waarop de wapenstilstand tussen Joden en Arabieren moet ingaan. Maar gisteren wees nog niets erop, dat de wapens zouden zwijgen. Integendeel: de opmars die de Israëlische troepen een week geleden in de Ncgcbwoestijn zijn begonnen, bereikte gistermorgen een hoogtepunt met de verovering van Becrsjeba. Deze stad, hoofd stad van de Negeb, had een bevol king van slechts zesduizend zielen, voornamelijk Bedoeinen het merendeel is thans gevlucht maar zij is als strategisch punt zeer belangrijk; door de verovering ervan zijn enerzijds enkele Joodse nederzettingen die al vijf maanden belegerd werden, ontzet, terwijl anderzijds de Egyptische garnizoe nen te Bethlehem en Jeruzalem, die reeds een verbindingsweg had den verloren door Beit Djarbin, thans geheel afgesneden zijn. Ook de stad Gaza, dichter aan de kust, zou geheel door Israëlische troepen zijn omsingeld. Azzam Pasja, dc secretaris van de Arabische Liga, deelde gisteren te Cairo mede, dat de Egyptenaren Becrsjeba reeds weer op de Joden hadden heroverd, maar zijn be richt werd van geen enkele zijde bevestigd. Enkele minuten nadat Beërsjeba viel, heeft Israël officieel te ken nen gegeven, gehoor te zullen ge ven aan de order .Staakt het vuur* van de Veiligheidsraad. Gevechten waarbij traangasbommen worden gebruikt waren gisteren in di verse Industriecentra van Frankrijk aan de gang tussen stakers enerzijds en veiligheidstroepen en politie anderzijds. Aan belde zijden vielen gewonden. In La Grande Combe. 150 km. ten Noorden van Marseille, woedde een complete veldslag tussen stakende mijn werkers en republikeinse garde. De laatsten hadden de stakers verdreven uit een mijn en een electnsche centrale. Verscheidene soldaten werden door de mijnwerkers ontwapend en er werden zelfs enige tijd gijzelaars door hen vastgehouden, Saint Etienne bood een soortgelijk beeld. Hier werd door mijnwerkers en arbeiders uit de staalindustrie gevoch ten tegen de politie die sinds gister morgen een mijn had weten te bezet ten. Ook te Carmaud, in Centraal Zuid- Frankrijk moest dc politie zich met ge weld meester maken van een elec- trlschc centrale. In Béthune kwamen vijfduizend mijn werkers in vrachtauto's naar de ge vangenis rijden, waar zeven van hun kameraden opgesloten zaten De autori teiten vreesden gewelddadig optreden en lieten de gevangenen vrij. Daarna stormden de betogers het bureau van dc onderpréfect binnen en sleurden hem naar bulten. De veiligheidspolitie, die van traangas gebruik maakte, moest hem uit handen der stakers bevrijden. Het politiek bureau van de Franse communistische partij heeft de ..fascis tische methoden" der regering tegen de stakers ln een bekendmaking verwor pen. Het bureau zal vijfhonderdduizend francs in de stakingskas storten. In de bekendmaking werd gezegd, dat het politiek bureau met vreugde constateer de dat „de bevolking uit het gehele land zich solidair betoonde met de mijnwerkers". Drie mannen in auto verdronken Een vrachtauto met drie inzitten den is gisteravond te Noordwijker- hout over de kop geslagen en in een sloot terechtgekomen. Dedrie inzittenden verdronken. Het waren W. Duyvenvoorde, 45 jaar. vader van tien kinderen, zijn 5'2-jarige broer N. Duyvenvoorde, vader van zeven kinderen en hun 19-jarige neef P. Duyvenvoorde De rijkspolitie uit Noordwijkerhout, die te hulp snelde, heeft nog ge tracht het portier van de bijna ge heel onder water liggende auto te openen. Dit lukte niet. Toen men naderhand de hulp van een takel wagen inriep, bleken de slacht offers reeds overleden. Drie weken voorwaardelijk voor dood door schuld De 23-Jarige rcserve-2e luitenant H. J. H. uit Arnhem, die verantwoordelijk commandant was van dc colonne van 9 militaire motorrijders, van wie er êón door de grote snelheid uit de bocht vloog en na een botsing tegen een boom overleed. Is door de krijgsraad te Assen veroordeeld tot voorwaardelijke hechte nis van drie weken met drie jaar proef tijd, een boete van honderd gulden en ontzetting uit de rijbevoegdheid voor de tijd van een Jaar. Belgische auto te Hillegom door tram gegrepen Een Belgische auto is te Hlllegom door een tram van de NZHTM gegre pen cn totaal vernield: de beide Inzit tenden zijn ernstig, hoewel niet levens gevaarlijk gewond, naar een ziekenhuis te Haarlem overgebracht. Nieuwe bonnen voor werkkleding Het C. D* K. deelt mede, dat de bonnen voor werkkleding H8 en L8 tot nader order geldig zijn voor het kopen van werkkleding Op de bonnen H8 kan men kopen: een overall of een werkpak van drill, keper of satijn, etc. Op de bonnen L8 kan men ko pen: een werkbroek of werkjasje van keper, drill, satijn, etc. De bonnen H9 t m. H12 en L9 t.m. L12 zyn nog niet geldig. De bonnen Hl t.m. H7 en LI t.m. L7 en dc rantsoenbonnen FC en FD biyvcn voorlopig geldig. Frans vliegtuig vermist Een Frans militair vliegtuig van het type ..B-29 Marouder", dat Don derdag met 17 passagiers aan boord op weg was van Marokko naar Istres bij Marseille, wordt vermist. Het laatste signaal werd opgevangen, toen het toestel zich boven een berg landschap van Spaans Marokko be vond Schepen en vliegtuigen zoeken het vermiste toestel. Het troepenschip „Waterman", dat in beheer ls bij de Kon. Rot terdamsche Lloyd, vertrok Maan dag van Singapore met o.a. 300 Chinezen voor de K.P.M. aan boord. Het schip wordt omstreeks 10 No vember te Rotterdam verwacht. Weerbericht TIJDELIJK ENIGE f regen 11 g» Weersverwachting 1«P jV 1 KcId,6 101 Zatcrdag- "i I f avond. I t l Zwaar bewolkt met m li,, I J tijdelijk enige regen, o.i''? Matige tot krachtige i, I i l'Ü cn ,an&s d® Wadden- I ,l£lkust harde WcstellJ- ke wind. Morgen 1 overdag mJnder zacht. 23 Oct.: Zon op 7 18. onder 17.30. Maan op 20.18, onder 13.42.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1