DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Om de Franse mijnen wordt verbitterd gevochten Kermis der ijdelheid temidden van puin en ellende Franz Lehar overleden r Ontploffende mortier doodt twee jongens Aanklacht der Sowjets tegen Berlijnse politici Als de fabrieksirenen loeien Stakers verdedigen zich van gebouw tot gebouw en ook de vrouwen vechten mee Westelijke Unie vergadert in Parijs V- Thans 40 doden M al..' t? v Eieren kunnen van de bon Nog veel munitie in de duinen Dr. Friedensburg: Niet bang De UNO was jarig Berlijnse impasse duurt voort Ook stakingen in Finland Maandag 25 October 1948 Achtste jaargang, No. 1156 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of f 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235, Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Nieuwe troepen naar bedreigde plaatsen De fabriekssirene, die in normale tijden de arbeiders naar hun werk roept, gierde Zaterdag over het Franse mijnwerkersstadje Mont- ceau-les-Mincs om mannen en vrouwen op te roepen ter assisten tie van de mijnwerkers, die om hun posities om op het complex van „les Alouettes" streden tegen een overmacht van twee duizend man politie. De stakers verdedigden zich van gebouw tot gebouw, maar moesten uiteindelijk ook hun laat ste stellL" z bij de hijstoren prijsge ven. Bij de gevechten werden vele personen, onder wie ook vrouwen, gewond. Er werd fel gestreden. Hiertoe zal niet weinig hebben bijgedragen, dat de soldaten de dag te voren een gevoelige nederlaag hadden gele den tegen de stakers. Zij moesten toen de aftocht blazen onder ach terlating van 120 manschappen, die dbor de stakers waren gevangen gemaakt. Zij werden na 24 uur weer losgelaten. Montceau-les- Mines ligt tachtig kilometer ten Zuiden van Dyon. Steeds verbitterder wordt de stemming. Om de stakers bij te staan in hun strijd worden niet alleen in alle delen van het land en ook daarbuiten inzamelingen gehouden, maar ook is het sta kingscomité er toe overgegaan kin deren der arbeiders weg te voeren en ze tijdelijk onder te brengen in gezinnen van symphatiserenden in andere steden. De Franse staatssecretaris voor economische aangelegen heden, Anto^e'Pinary, heeft berekend, dat de mijnstaking reeds een verlies tengevolge heeft van drie millioen ton steenkool. Hierdoor worden extra-importen nodig van on geveer een millioen ton steen kool teneinde althans gedwon gen stillegging van fabrieken in de loop van de winter kunnen vermijden. De te voor Heden zijn te Parijs bijeengeko men de ministers van buitenlandse zaken van Engeland. Frankrijk. België, Luxemburg en Nederland, de landen die samen de Westelijke Unie vormen. Deze conferentie maakt deel uit van de geregelde ontmoetingen, welke eens per drie maanden worden gehouden en waar van de laatste in Den Haag werd gehouden. In officiële kringen is men uiterst zwijgzaam over de agenda punten. Ervaren Politieke waarne mers menen nochtans te mogen aannemen dat de meeste aandacht zal uitgaan naar de plannen tot uitbreiding van het militaire ver dedigingspact dezer vijf landen tot een trans-Atlantische Unie waar van ook de Verenigde Staten en Canada deel gaan uitmaken. Tn de tweede plaats zal de aan-» dacht uitgaan naar het Franse voorstel, dat in de verstreken zo mer werd gelanceerd en dat betrek king had op de vorming van een federalistisch Euronees parlement. Men zal zich herinneren, dat des tijds de regeringen van België en Luxemburg sympathiek stonden tegenover dit plan, maar dat de Britse regering een afwijzend standpunt innam, terwijl Nederland zich gereserveerd betoonde. Inmiddels heeft minister Bevln overleg kunnen plegen met de pre miers van het Britse gemenebest. Naar verluidt zouden deze vrij gun stig staan tegenover het Franse plan. Men verwacht dat de bespre kingen te Parjjs twee dagen zullen duren. Abdoelkadir naar ons land Abdoelkadir, secretaris van staat voor algemene zaken en plaatsver vanger van dr. Van Mook, zal mor- -gen op verzoek van de Nederlandse regering naar Nederland reizen om besprekingen met haar te voeren. .Weinig goedkope costuums Het hoofdbestuur van het NVV heeft er bij de minister van Econo mische Zaken met klem op aange drongen krachtige maatregelen te nemen tegen overtredingen van uti- lity-voorschriften in de textiel- en confectie-industrie en tegen het niet afleveren van kleding in de goed kope prijsklassen. Sneeuw in Oslo Zondagavond is te Oslo de eerste sneeuw van dit seizoen gevallen. Maandagmorgen sneeuwde het nog. Te Finse, het hoogste punt tussen Oslo en Bergen, was de temperatuur Zondagavond acht graden Cel sius onder nul. deze extra-importen benodig de credieten moeten onttrok ken worden aan «ie voor de aankoop van andere artikelen zoals granen, katoen en ben zine. De stakers nebben zich gewend tot het wereldvakverbond met een beroep op internationale solidari teit opdat havenarbeiders in Enge land en Amerika zal worden aan bevolen geen kolen te laden met Franse bestemming. Reeds hebben Franse havenarbeiders geweigerd twee Amerikaanse kolenschepen te lossen. De maatregelen der regering krijgen het karakter van een staat van beleg. Er zijn vijftigduizend soldaten onder de wapenen geroe pen en in een snel tempo worden zij naar de meest bedreigde delen van het land vervoerd. In een aan tal met name genoemde plaatsen is tot nader order een verbod uitge vaardigd tot het houden van open bare zowel als besloten vergade ringen. In de steden Bouilladisse en Cadolive, in de buurt van Marseil le, zijn de communistische burge meesters voorlopig geschorst om dat hun houding ten aanzien van de mijnstaking als „onverenigbaar met hun plicht en hun functie" wordt beschouwd. De Britse oppositie-leider en vroegere minister van Buitenland se Zaken, Anthony Eden heeft ver klaard, dat „elkeen sympathie zal gevoelen voor het Franse volk, wegens de toestand, waarin het gebracht is, door de staking in de kolenmijnen." .Deze stakingen vormen een communistische poging om het plan-Marshall te doen mislukken. De Franse minister van Binnen landse Zaken heeft ons verteld, dat deze stakingen betaald worden door Moskou. De bedoeling is, Frankrijk zo veel armer te maken als het door het plan-Marshall rijker zou zijn geworden." Laatste overlevende der „Nijmegen" gestorven Het laatste nog in leven zijnde slachtoffer van de vliegramp te Prestwick. de heer W. H. Philippo uit Sassenheim, is Zondagavond in het ziekenhuis overleden. In de morgenuren was in de toe stand van de heer Philippo een ver slechtering ingetreden. Hjj leed aan ernstige brandwonden en een ze nuwstoring. Handelaars heiveren: In het kolenbekken van St. Etienne is het tot ernstige botsingen ge komen tussen de stakende mijnwerkers en de veiligheidspolitie. Rond de mijnen van Couriot, de belangrijkste in dit gebied, hadden de stakers een groot aantal barricaden opgeworpen. VAN DAG TOT DAG wordt de stemming in de mijnstreken grim miger. Gevechten om de ingang van de mijn bij Saint Charles in Frankrijk. Mdhnèn «n vrouwen nemen deel aan de strijd, waarbij gebruik wordt gemaakt van fles sen, koevoeten, stenen en stokkem De vakgroep Groothandel in Eieren en het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren zijn van me ning. dat de eieren van de bon kunnen. De drie grote eierexport- centrales in Barneveld, Apeldoorn en Roermond hebben er dan ook bij de vakgroep op aangedrongen stappen te doen bij de minister op dat deze wens in vervulling gaat. Zij beweren aan de binnenlandse vraag en de uitvoerverplichtingen volledig te kunnen voldoen. Ver- dei1 verwachten zij, dat de pluim veestapel zich sterk zal uitbreiden, omdat de regering het houden van kippen heeft vrijgegeven. CCD was handelaar in huiden te slim af Door de politie te Meppel werden de directeur van een huidenhandel alsmede diens boekhouder en inko per aangehouden. Ongeveer 23.000 huiden van koeien, geiten, kalveren en vaarzen, die op verschillende plaatsen, ten dele in de grond, ver borgen waren, werden in beslag ge nomen. Deze huiden hadden ccn waarde van ongeveer 220.000. Bij een onderzoek bleek, dat dui zenden huiden van oude productie bulten de administratie werden ge houden, teneinde ze te verkopen te gen pryzen, die voor huiden uit nieuwe productie zyn toegestaan. Indien deze pogingen geslaagd wa ren, hadden deze partyen ruim 100.000 meer opgebracht dan was toegestaan. Het onderzoek leidt naar ver schillende huidenhandelaren in an dere provincies, die zich waar schijnlijk eveneens aan prysovertrc- ding hebben schuldig gemaakt. "Amsterdam vreesde het .ergste voor Schiphol Zondagavond werd op Schiphol de nieuwe installatie „mist-aan- loop-verllchtlng", bestaande uit rood neon-llcht, ter contróle proef- gebrand. Doordat de bewolking bo ven het vliegveld tamelijk laag was, namelyk 350 meter, gaven deze lichten een felle rode weerschijn. Bewoners van Amsterdam-Zuid za gen deze rode gloed voor een grote brand aan en enkelen wendden zich zelfs tot de hoofdstedelijke brand weer. Verschillende fietsers bega ven zich in de richting van Schip hol. Het bleek gelukkig loos. alarm. Dezo lichten worden gebruikt In geval een vliegtuig by zeer slecht zicht op Schiphol moet landen. De rode lichten geven duldelyk do lan dingsbaan aan en zijn van een dus danige kleur, dat zy door de mist heendringen. De toegang van een der mijnen te Marlebach staat onder bewaking van de republikeinse veiligheidsgarde. Soldaten ruimen een barricade op, die is opgericht door stakende mijn werkers te Saint Charles. Zaterdagmiddag heeft zich in een bunker in do IJniuidense duinen een munitie-ontploffing voorge daan, dlo twee mensenlevens heeft geëist. De slachtoffers zijn jongens van vijftien jaar, H. Visser uit IJmulden en D. Kramer uit Santpoort. Weer een trein beschoten op West Java Tussen Soekaboemi en Tjiandjoer werd Zaterdagmiddag een trein be schoten. De beschieting had plaats even buiten Soekaboemi vanuit het zyterrein. Er kwamen ditmaal geen persoonlijke ongelukken voor, wel vertoonden verschillende wagens kogelgaten. Dit is de derde achtereenvolgende dag, dat er in West Java treinbe- schietlngen worden gemeld. Zoals reeds eerder werd bericht, Werden Donderdag bij een beschieting van de sneltrein van Batavia naar Ban doeng twee stokers en een militair gewond, en werden Vrydag in de sneltrein van Batavia naar Ban doeng acht reizigers gedood, drie zwaar en 23 licht gewond. NEW LOOK IN HAMBURG TV/T ANNEQUINS drentel- aan. DAT is zeker alleen voor de export", zei een En gelse bezoeker van een modeshow in een van de grote steden van Duitsland. Evenals Nederland, levert Engeland immers een exportslag. die op menig begeerd artikel het etiket ..Export only" levert. Een superiew glimlachje speelde om de mondhoeken van de Duitse organisator van de show. Neen. hoe kwam men daarbij, geen sprake van. de modellen die hier getoond werden konden onmiddellijk worden besteld en binnen een redelijke termijn geleverd worden. De muziek zette een nieuwe melodie in. Obers draafden af en aan met exquise dranken en spijzen. die welgeklede Duitse vrouwen naar het hotel brachten, in de ifoyer waarvan de show zou plaats vinden. De wa- gentvpen varieerden maar Amerikaanse ..slee- en" overheersten. Tegen het tijdstip dat de show zou aanvangen hadden zij het parkeerterrein, eens het fundament van een „ausgebombt" gebouwen complex geheel gevuld. In de foyer van het hotel was het een drukte van belang Nauwelijks kon J-VA den en draaiden door het middenpad. Het toilet van de een was al scho ner en geraffineerder dan van de ander, en er was geen misverstand moge lijk: de New Look heeft vaste voet, ook op Ger maanse bodem. Het bovenstaande is ontleend aan een Engels ooggetuige-verslag van een recente modeshow in Hamburg. Voor de aan- rang redec -/uto's af en men een zitplaats vinden. Tal van echtgenoten van Britse bezettingsman schappen, die tussen haakjes niet over een lu xe-wagen konden be schikken moesten sommi ge zich met een staan plaats vergenoegen. Voor wie het interes seert vermelden wij, dat de Duitse New Look een kwart meter van dc grond blijft Er werden morgen-, middag- en avondtoilet ten getoond in een temid den der mlende ontstel lende extravagance. De prijzen waren naar ver houding en desondanks regende het orders. Een Britse journalist had de gedachteloosheid te vra gen, of de Hamburgse New Look zich inspireer de op Parijs of op New zo nauw York. Weer dat hooghar- tVIodeshows tige Duitse lachje. Over New York viel nog te praten, maar Parijs moest zich helemaal niets ver beelden, want daar para siteerde men op de denk beelden, die de Duitse modekunstenaars daar tijdens de bezetting had den gebracht. De toon van de Duitser had niet ver ontwaardigder kunnen zijn, wanneer het ontman- telingsvraagstuk aan de orde was gesteld. Ja, miraculeus dat her stel van Duitsland. Wie de bezettende overheid vraagt, waar al die luxu euze auto's vandaan ko men, die blijkbaar ner gens beter toe kunnen dienen dan nietsnuttende luxe-vrouwen naar en van een mode-tea te rij den, .krijgt ten antwoord, dat de bezetters reeds meer dan eens hebben ge protesteerd, maar dat het toezicht daarop bij de Duitsers berust, en die nemen het blijkbaar niet zijn als exotische bloemen, schrij nend soms in een wat grauwe alledaagsheid. In de Duitse steden bloeien zij' op als giftige planten temidden van ellende en puin. De jeugdige knapen waren met een vriend de duinen ingetrokken en vonden er een verroeste hand mortier. Ondanks de talrjjke waar schuwingen de duinen by IJmui- den zijn slechts voor zover het de paden en wegen betreft vrygegeven sleepten de jongens hun vondst naar een bunker en begonnen onder het apparaat een vuurtje te stoken. Een vermoedeiyk in de mortier ach tergebleven granaat of granaat- rest is toen tot ontploffing geko men met het noodlottig gevolg. De derde jongeman J. H a k is vermoedelijk gespaard doordat de bunkerwand hem heeft beschermd. Hij kreeg slechts een hoofdwonde en is onmiddeliyk na de ontploffing naar een café in de nabyheid ge hold, waar men de politie heeft ge waarschuwd. Spoedig verleende hulp mocht helaas niet meer baten. Het officiële Sowjet Russische In formatiebureau heeft mededeling gedaan an een brief van de plaats vervangende Sowjet Russische commandant to Berlin, kolonel Alexis Ycllsarof, aan do plaatsver vangende voorzitter van do Berlijn se gemeenteraad, do christen-demo craat Walter Schrelber, waarin aangekondigd wordt, dat het Sow- Jet-mllltnlr tribunaal to Beriyn een vervolging wegens „oorlogsophit sing" zal Instellen tegen leidende leden van het Berljjiis gemeentebe stuur. Het tribunaal, aldus in do brief van Ycllsarof, meent, dat een aan tal leidende Duitse politici de .jinti- Sowjct-Russischc demonstraties op 9 September" heeft veroorzaakt. In het bijzonder worden beschuldigd professor Ernst Reuter, dr. Otto Suhr, dr. Ferdinand Friedensburg. Zij zouden „ophitsende, fascistische en militaristische redevoeringen" gehouden hebben. Kolonel Yerisarof verklaarde, dat deze propaganda zowel volgens de overeenkomst tc Potsdam en de or ders van de gcallieerdo controle- raad evenals door een beslissing van de V.N. verboden waren. „Terwijl ik hot aan u overlaat om naar aanleiding van de hier- bovengenoemde omstandigheden de luiste maatregelen te nemen, deel Ik u hierbij mede, dat een speciale beslissing door het Sowjet-militairo tribunaal, betreffende de hierboven genoemde Duitse politici, is toege zonden aan de competente militaire autoriteiten", zou luidde de brief. Dr. Friedensburg heeft verklaard, dat hij evenmin als de andere poli tici bang is voor wat met hen kan gebeuren. Hjj noemde de brief „we derom een maatregel tegen de be volking van Berlijn." Zondag was het drie jaar gele den, dat het Handvest van de Ver enigde Naties van kracht werd. Deze dag is over de gehele wereld in UNO-knngcn herdacht. Te Parys werd een herdenkings rede uitgesproken door de Austra liër dr. Herbert Evatt. Hij zeide: „Het besto antwoord aan pessimis ten is het practische werk, dat in de afgelopon jaren door dc UNO is tot stand gebracht Geschillen zijn gerezen in vele delen van dc wereld", aldus Evatt, „en er zijn gevechten uitgebroken in gebieden als Palestina en Indonesië, doch -r elk der gevallen is de UNO tussen beide kunnen komen en in staat geweest de weg naar een oplossing te wyzen of althans de spanning te verminderen en de partijen bij elkander te brengen." .Zwijgende bemiddelaar' te optimistisch? Nederlandse kringen in Batavia delen niet het optimisme van Merle Cochran over een spoedige hervatting van de onderhandelin gen tussen Nederland en de Repu bliek. Cochran, het Amerikaanse lid van de C.v.G.D., die een rol van „zwijgende bemiddelaar" speelt, had een spoedige opheffing van de impasse voorspeld, maar Nederlanders in Batavia zijn van mening dat de besprekingen niet kunnen worden hervat voordat aan de republikeinse bestandschendin gen een einde is gemaakt. Waar nemers zeggen dat de onverzette lijkheid van de Nederlanders lijkt op die van Juli 1947. Franz Lehar, de wereldberoemde operette-componist is Zondag over leden te Bad Ischal bij Salzburg in de leeftyd van 78 jaar. Zyn stof- felyk overschot zal worden opge baard is de Stadtparkkerk. FRANS LEHAR werd in 1870 te Komorn in Hongarije geboren. Hij ontving een grondige muzikale opleiding en was reeds zeer jong te Wenen als opera-dirigent werk zaam Na een aantal mislukkingen kwam hij omstreeks 1900 voor de dag met zijn operette „Die lustige Witwe", die hem op slag beroemd maakte en die nog steeds tot de meest geliefde Weense operettes behoort. Minder succesvol waren de walsope- rettes die daarop volgden, totdat in 1925 met „Paganinl" de reeks ..grote operet tes" van Lehar ingezet werd. die alle als „leitmotiv" de door de „grote tenor" voorgedragen „schlager" bezitten. Uit „Paganini" herinnert men zich wel het lied ..Gcrn hab' ich die Frau gekllsst". uit „Das Land des LSchclns" (met de beroemde Richard Tauber-rol) „Dein 1st meln ganzes Herz". uit „Der Zarewltz" het ..Wolgalled". ..Friderike. met de schlager ..O Mtid- chen, mein Madchen". vertegenwoor digt weer een andere phase In Lenar's ontwikkeling, die van het zangspel, 2 ttptt^. 2~ 8; ?nrna met 11HM1 1rAnrdn HA AnmnA. „Guiditta" keerde de compo- Vt~pt nlst tot de grote operette terug. _7 2 kias,p ^"TJ®5!!nD Franz Lehar was stellig een groot, een _j VMox llgrie h m phcnomenaal talent, die als melodist lp*™;c v. dMel- noch als instrumental onderdeed voor V klasse B VRA UTTP V f'1 n Puccini en graag, en niet zonder sue- üf.TuindSro 1 1m"7 ces. flirtte met Wagner's muziekdrama- uL '"TriL. J\lv®nd.l 2— tische theorieën. Maar een groot kun stenaar. gelijk Johann Strauss of Jac ques Offenbach, was hij toch niet: daarvoor liep hij te zeer aan dc leiband van het publiek, terwillc waarvan hij naar belleven zijn stijl wijzigde. Daar door stond hij ook niet boven zijn stof. 6-4. 'UTTC 4—PVW 2-8. 3c ,,-A: Over 't Net 2—Jongcneel UPTTS—Zeilt 3 3-7. SS VUMHS PATS—Barna 7 10—0 3e klasse B: 'onPATS 2 5—5 PVW 2-Ovcr 't LZ4 fvW—Jaff« 2 -1—6. SOS— V 100. 3e klasse C: Tuindorp 4 end! 3 7—3 Velox 3—Jaffa 3 7—3. Iduna—SSVU 2 uitsteeg. Franz Lenar heeft zijn tijd in upxT«?8Sf 3ö"IUVCn^1 t zijn breed uitstromende melodieën, op- 'R. r J!®. i gestuwd door een weelderig, gcraffi- wiiikraeht—patc a 7 irttff a neerd behandeld orkest een schitteren- fII x» T "7 de vermaaksmuziek geschonken - maar mhco !L_?» T.?orna». aan toekomst behoort wellicht L»™» 2- 'ldo 7—3. PSZ—PVW 3 6—4, Zeist 5 cmka 3 5—5. die hij doorgaans veel te ernstig üam tt o titilmp o en die niet als tijdsbeeld boven de tijd - - - - - Wisjinski houdt voet bij stuk Het bemiddelingsvoorstel der „neutralo" leden van do Veilig-' iicidsrnad Inzake do Beriynso kwes tie wordt door do Russen afgewe* zon als basis voor verdere onder handelingen Ten gevolge hiervan Is bet aanvankelijke optimlsmo over het tot stand komen van een vergelijk vrijwel geheel verloren gegaan. Uit gewoonlijk betrouwbare bron verluidt, dat de Sowjct-delcgatio de volgende twee bezwaren heeft tegen het plan. Zij maakt bezwaar tegen dat deel van de resolutie, waarin wordt gezegd, dat de valu ta in Beriyn onder vierledige con tróle moet komen. Do Sowjct-Unlo zou van oordcel zijn, dat dit een van de kwesties is, die door do vier militaire gouverneurs moet worden uitgemaakt. De Sowjet-regering wenst de blokkade niet op te heffen, zolang do valuta-kwestie niet geregeld is. In kringen van do Westelijke de legaties heeft men de indruk, dat Wlsjinski's onderhoud met Bra- muglia een laatsto poging van de Sowjets was om verdere concessies tc verkrygen alvorens definitief to besluiten. Aanslag op maarschalk von Seydlitz Volgens het Duitse nieuwsbu reau Dena (Amerikaanse zone) zijn Vrijdag vier schoten gelost op een auto, waarin generaal Walter von Seydlitz gezeten was, van wie bericht is. dat hy opdracht gekre gen zou hebben de politie van de Sowjet-Russische zone van Duits land te reorganiseren. Von Seydlitz werd niet getroffen doch wel werd generaal Lattmann, een van von Seydlitz' naaste mede werkers, aldus Dena, licht gewond. Do schoten zouden gelost zjjn door een voormalig lid van de so ciaal-democratische party en wel toen de auto door Tsjernowitsj ln de Sowjct-Russische zone reed. Do man werd terstond gearresteerd, aldus Dena. Generaal Walter von Seydlitz was de stichter van het comité „Freies Deutachland" to Moskou. Kardinaal Von Preysing ernstig ziek Kardinaal Von Preysing, de aartsbisschop van Berlijn, die Don derdag door een beroerte werd ge troffen, verkeerde Zondag in zoda nige toestand dot hem de H. Sa cramenten der stervenden werden toegediend. Politieke stakingen, die door do communisten zijn georganiseerd tegen do Finse sociaal-democra tische regering, hebben Zaterdag geleld tot een felle botsing tussen duizend stakers en tweehonderd man politie, waarby gebruik ge maakt werd van zwepen, knuppels en zware stenen. Bij de staking zyn betrokken fa- brleks- en havenarbeiders in Hel sinki en ook elders in het land. De stakingseisen luiden, verdwijning van de regering Fagerholm en ver hoging der lonen met 22 procent. Een delegatie uit do communis tisch georiënteerde socialistische eenheidsparty onder leiding van Hcrtha Kuusinen heeft do president van de republiek verzocht do poli tieposten by dc havens en fabrie ken terug te trekken. Hij heeft ge weigerd aan dit verzoek gehoor te geven. slechts zijn „Lustige Witwe". Voortdurende schendingen van bestand in Palestina Op verzoek van de regering van Egypte zal de Veiligheidsraad Dinsdag aanstaande in spoedzitting bijeen komen om de toestand in Palestina onder het oog te zien. Aanleiding tot het Egyptische ver zoek is dat door Joden de jongste wapenstilstandsvoorwaarden zou den zijn geschonden. De Egyptische klacht heeft in de eerste plaats betrekking op de strijd in de Ncgeb-woestijn. Ook echter in het uiterste Noorden van Palestina is de strijd opnieuw ont brand. In deze streken zouden echter de Joden de verdedigers en de Arabieren de aanvallers zijn, in tegenstelling tot de gebeurtenissen waarover Egypte zich beklaagt. Voorts heeft de Paus een ency cliek uitgevaardigd, getiteld „In Multiplicibus". Dit document doet een hernieuwde oproep om te bid den voor de vrede in Palestina. De Paus stelt voor, Jeruzalem en de heilige plaatsen te internationali seren, zodat deze onder de be scherming van het internationaal recht komen te staan. Weerbericht KOUDER Weersverwachting, gel dig tot Dinsdagavond. Vanavond voornamelijk in het Zuid-Oosten van het land nog enige re gen. Overigens wisse lende bewolking met enkele plaatselijke buien. Matige «-n langs dc kust tijdelijk nog j krachtige wind tussen a's West en Noordwest. gebri Kouder, dan 26 Oct.: Zon op 7.23, onder 17.21. Maan maapPondcr 15-39^ tuin

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1