DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De wereld houdt de adem in en kijkt naar Parijs Russisch veto torpedeert de kans op overeenstemming Droeve lading arriveerde op Schiphol Franse stakers wijken voor militaire overmacht Sowjets handhaven onwrikbaar het eens gekozen standpunt Drost ter dood veroordeeld Westelijke Unie in geheime zitting Toestand op Java wordt slechter r Mijnconflict gaat vierde iveek in, verzoening nog niet in zicht CPN-bestuur voor de rechter In kort bestek _J Dinsdag 26 October 1948 ïcütste jaargang, No. 1157i Opgericht Hoor 'de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 3.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Re3actie en Administratie: Snouckacrüaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Berlijn in de Veiligheidsraad Het was Maandagmiddag om drie uur een hele drukte in de hal van het Palais Chaillot. Op dit tijdstip zou de Veiligheidsraad bijeenkomen om te beslissen over de Berlijnse kwestie. Het publiek verdrong zich voor de tribunes en gedelegeerden van vele landen hadden deze middag vrij gehouden om aanwezig te kunnen zijn bü de dramatische verga dering die men algemeen verwachtte. Vijf over drie kwam echter van het secretariaat het bericht dat de vergadering twee uur was uitgesteld. Snel liep de hal leeg tot zich twee uur later hetzelfde toneel van afwachtende mensen herhaalde. Het duurde nog tot tien voor zes -er de vergadering inderdaad ging beginnen. Toen was echter de beslis sing spoedig gevallen. Wisjinski ver klaarde namens zijn regering het voorstel der „kleine zes" tot verzoe ning der partijen in het Berlijnse ge schil niet te kunnen aanvaarden. Zijn tegenstem, waarbij hij uiteraard de steun genoot van Manoeilski. de afgevaardigde voor de Oekraïne, be tekende tevens het veelgevreesde veto. Dit betekent dat de zaak in feite geen enkele vordering heeft gemaakt, sedert deze aan de Veilig heidsraad werd voorgelegd. In de tijd, die verstreken was tussen drie uur en tien voor zes had hij in koortsachtige haast, eerst een onderhoud met de Russische delegatie. Deze deed hem hierbij een voorstel, dat in feite eerr amendement was op het voorstel der „kleine zes" in de Berlijnse kwestie. Met dit Russische voorstel spoedde hij zich naar de afgevaardigden van Frankrijk, Engeland en Ameri ka. Deze wezen het echter af. Het Russische voorstel was dat onmiddellijk zal worden begonnen met besprekingen over de betalings eenheid in Berlijn. In dat geval zijn zij bereid ook de blokkade onmid dellijk op te heffen. Het compromis voorstel van Bramuglia echter hield in, dat weliswaar de opheffing der blokkade onverwijld moest geschie den, maar dat eerst daarna kan wor den gesproken over de invoering van de Sowjetmark voor geheel Berlijn. Zoals reeds gezegd, ver wierp Wisjinski dit laatste voorstel. De stemming leverde op negen stem men voor en twee tegen. Parodl (Frankrijk), sir Alexan der Cadogan (Groot-Brittannië) en Philip Jessup (V.S.) waren eerst aan het woord geweest. Zij hadden in het kort hun steun aan de neu trale resolutie toegezegd toen de Russische afgevaardigde het woord nam en reeds aankondigde dat hij tegen het voorstel zou stemmen. Toen het tot stemming was geko men, waren aller ogen gericht op hem. En daar rees de hand van Wisjinski omhoog met broeder lijk naast zich die van de Oekraï ner Manoeilski. Een nieuw veto van de Russen, het achtentwintigste in de Veiligheidsraad, had de kans op overeenstemming de grond in ge boord. Hier en daar klaterde gelach op. Wisjinski schudde even het hoofd, maar reageerde op geen en kele andere manier. Scherp had Jcssup, de Ameri kaanse gedelegeerde, het Russische standpunt aan de kaak gesteld, voordat de stemming begon. Wisjinski had betoogd dat de over eenkomst van 30 Augustus te Mos kou geweld aan gedaan was „Neen", riep de Amerikaan. ,,g5 zy't verantwoordelijk voor de mis lukking". Doelend op de obstructie die Sokolofski had gepleegd, zei hij dat de Sowjetgouverneur te Berlijn zjjn instructies eenvoudig gene geerd had. Nog eens onderstreepte Jessup het Westelijke standpunt met klem: „Wij willen praten, maar eerst moet de blokkade verdwijnen, want wij praten niet onder pressie! Wij zijn bereid de Oostmark als Berlijns betaalmiddel te erkennen, maar niet onder pressie! Wij zijn bereid, geen Westmarken naar Ber lijn te smokkelen, die de Sowjet- economie zouden kunnen verstoren, maar niet onder pressie!" De Groningse kamer van het Bij zonder Gerechtshof veroordeelde conform de eis de 42-jarige voor malige onderluitenant van de staatspolitie uit Zeist C. D r o s t tot de doodstraf met levenslange ont zetting uit de kiesrechten. Het Gennepse raadhuis, één der vele historische gebouwen in N. Limburg, die tijdens de oorlog werden beschadigd, zal in zijn oor spronkelijke staat worden terug gebracht. De plannen tot restaura tie van dit 16e eeuwse gebouw hebben de goedkeuring van Rijks monumentenzorg verkregen De vijf ministers van buitenland se zaken van de Westelijke Unie zijn Maandagmorgenin geheime zitting bijeengekomen voor hun consultatieve bijeenkomst. Van officiële" zijde deelt men mede. dat de ministers kort nadat zy bijeengekomen waren besloteh hebben, dat de inhoud der bespre kingen geheim zal blyven. Na het einde van de besprekin gen zal een gezamenlijk officieel communiqué uitgegeven worden. De geheimhouding, die de bijeen komst omgeeft, komt overeen met de strenge censuur, die de Franse regering om haar defensieprogram handhaaft. WESTELIJKE DRIE BERADEN ZICH Marshall. Schuman en Bevin, de drie Westelijke ministers van buitenlandse zaken, zouden vanmorgen te Parijs bij eenkomen om te overleggen over de volgende stap in de Berlijnse crisis. Luitenant-generaal S. H. Spoor hoeft gezegd, dat de militaire si tuatie op Java en Sumatra nog steeds slechter wordt. Hij deelde mede, dat ln de week van 12 tot 19 October een record aantal van 228 incidenten met in filtranten was voorgekomen. Het betrof hier om. 158 aanvallen op niet militaire doelen en het ver moorden van 48 Indonesische func tionarissen. Generaal Spoor schatte, dat ongeveer 11.000 van de 20.000 republikeinen, die uit West-Java geëvacueerd waren, in dit gebied zyn teruggekeerd. Velen hadden automatische wa pens en Nederlandse militairen hebben veel propagandamateriaal bij hen aangetroffen. De communis tische invloed kwam niet van de groep-Mocso. doch van de republiek en was met slechts een gevaar, doch een werkelijke bedreiging Het doel van de infiltranten is het do den van Nederlanders en zgn. In donesische collaborateurs van Ne derland. voorts het verhinderen van de productie en het verwekken van zoveel mogelijk onrust onder de be volking, zo zei de generaal. Aneta meldt uit Djogja: De re publikeinse regering heeft een com missie ingesteld, die tot taak heeft amendementen op te stellen op het plan-Cochrar Gecombineerde Marshall- s hulp voor Benelux De uitvoerders van het Marshall plan zullen op de duur de landen der Benelux-unie beschouwen als een economische eenheid. Dit za! inhouden, dat de dollartoewijzingen met meer per land, maar collectief zullen worden gedaan voor de drie leden dezer unie. Zy zullen hiertoe bij de uitvoerende raad voor dc Marshall-hulp een gemeenschappe lijk werkprogramma moeten indie nen. Dr. Valentine, de leider van dc ECA-missie in Nederland, die deze mededeling deed tijdens een pers bijeenkomst, voegde hieraan toe. niet te verwachten dat de verkie zing van Dewey tot president van Amerika verandering zal brengen Leden van de republikeinse strijd krachten, gewapend met automati sche geweren, brengen een gevan gen genomen communist naar hun commandopost in de omgeving van Matjioen. Opstand in Indonesië vrijwel ten einde Volgens een Maandag gepubli ceerd Nederlands leger-communi- qué is de communistische opstand in Indonesië thans, ruim een maand, nadat zij op 19 September in Madioen uitbrak, in feite be dwongen. Het communiqué zegt: „Alge meen gesproken heeft de georgani seerde weerstand opgehouden. De rebellen zyn grotendeels naar do bergen gevlucht, grote gevechten vermijdend en bel- gryke plaatsen aan het republikeinse leger latend." Geen bijzondere reden voor reis van Abdoel Kadir Naar het A.N.P. van bevoeg- de zijde verneemt, houdt de uitno diging van dc Nederlandse regering aan de heer Abdoel Kadir, om naar Nederland te komen, alleen ver band met een door de Nederlandse regering wenselijk geachte bespre king over algemene zaken, Indone sië betreffend. Bij hun terugtocht uit de plaatsen, die zij aan de republikeinse strijd krachten moesten overgeven, lieten de communistische opstandelingen een chaos achter en vernielden zij, wat zij konden. Zo zag het station van Madioen er uit. nadat Moeso de stad ontvlucht was. Troost voor Weiter President Truman, die Maan dagavond het woord voerde op een bijeenkomst van de Demo cratische Partij te Chicago, en wiens rede door de radio werd uitgezonden, werd door de om- roepmaatschappijen uitgeregeld voordat hij zijn rede had beèin- De 'omroepmaatschappijen zeiden, dat het democratisch na tionaal comité een half uur zend tijd gekocht had en dat de uit zending werd afgebroken toen het halfuur was verstreken, of schoon de president nog aan het woord was. (Zoiets kan dus nog belangrij ker personen overkomen dan de heer Welter, die tijdens zijn ver kiezingscampagne hetzelfde on dervond!) v. .J Chauffeur door landmijn gedood Rijdende met zijn vrachtauto op de zeewering bij West-Kapelle is 'n 35-jarige chauffeur het slachtoffer geworden van een landmijn, die zich nog in de dyk bleek te bevin den. De man werd op slag gedood. Hy laat een vrouw met twee kin deren achter. Op de plaats waar het ongeluk geschiedde heeft men reeds herhaaldelijk pogingen in net werk gesteld landmijnen te vinden. De laag stenen en rijshout, die zich in de dijk bevinden, maakte ge bruik van myndetectors echter on mogelijk. In het tragische ongeluk ziet men aanleiding de stenen en het rijshout van de dyk te verwij deren ten einde de dijk andermaal aan een grondig onderzoek te on derwerpen. Zelfs kinderen hielpen smokkelen... De politie uit Kerkrade heeft een uitgebreid smokkelcomplot onscha delijk gemaakt. Het had voor tien duizenden guldens over de Duits- Nederlandse grens gebracht. Zelfs kinderen hielpen smokkelen. Mondharmonica's, haarlint en fluweelband waren de goederen, waarop men zich specialiseerde. Schulte-Boeyen naar Zes daagse te Brussel Het koppel Schulte-Boeyen heeft een contract getekend, waarbij het zich verbindt deel te nemen aan de zesdaagse te Brussel, welke van 915 November plaats vindt. Koningin Juliana schonk het centraal comité van het Rode Kruis, afdeling Indonesië, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan een gesigneerd portret DE RAMP VAN DE „NIJMEGEN" Voorlopig onderzoek gesloten De duisternis was reeds over Schiphol gevallen, toen gister avond een vracht-Skymaster van de K.L.M. landde met 29 kisten, bevattende de stoffelijke resten van even zoveel slacht offers van de ramp met de „Nijmegen Direct na de landing taxiede het toestel naar de hangar „le Bour- get", waar de kisteren werden uit gelaten in aanwezigheid van een klein aantal persoonlijkheden uit de KLM-wereld. Voor enkele uren werden de kisten in deze hangar opgebaard. Een krans der KLM tooide elk der kisten. In de loop van hedenmorgen zijn zij naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam over gebracht, waar zij opnieuw zijn opgebaard. De kisten bevatten de stoffelijke resten van de gezag voerder van de „Nijmegen", Koene Dirk Parmentier en zijn zeven Ne derlandse metgezellen. De beide buitenlandse leden van de bemanning, te weten een Ier en een Engelsman werden respectie velijk te Pnestwick en Londen ter- aarde besteld. De overige een-en- twintig kisten vervoerden de licha men van elf Nederlandse passa giers, onder wie de directeur der KLM, wijlen de heer Veenendaal en tien buitenlandse passagiers. Het onderzoek Inmiddels' heeft het Britse mi nisterie voor de burgerluchtvaart een voorlopig onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de ramp. Dit onderzoek heeft uitgewezen, dat het ongeluk geschiedde nadat het contact met de grondpiloot, die met behulp van een radar-installa- tie vliegtuigen kan binnenloodsen, was beëindigd. Deze installatie werd op verzoek van Parmentier ingeschakeld om ondanks het slechte weer te kunnen landen. Nadat een eerste landingspoging mislukte steeg het toestel weer, waarbij het nog enige tijd onder radar-controle bleef. De radar-in stallatie heeft de Constellation ge leid tot op een hoogte vanwaar af de piloot op eigen zicht de landing kon verrichten op de grote lan dingsbaan. Kort voor het ongeluk met de „Nijmegen" waren twee andere grote vliegtuigen op soortgelijke wijze door de radar-installatie ge leid. SPOORWEGDIEVEN ACHTER SLOT Omvangrijk complot door Rijkspolitie opgerold Onder leiding van de opper wachtmeester Schellevis hebben de mannen van de Rijkspolitie te Houten een complot opgerold, dat de hand heeft gehad in een aan zienlijk aantal treindiefstallen ten nadele van de Nederlandse Spoor wegen en de afzenders der goede ren. Vier personen, allen uit Utrecht, zijn gearresteerd; tegen ruim twintig helers is proces-ver baal opgemaakt. De hoofddaders, de oud-rangeer der G. O., A. v. B., J. v. B. en S. P. de O., hebben bekend, dat voor een bedrag van vijf zesduizend gul den per slag werd buit gemaakt. De dieven sprongen 's avonds op het goederenstation Lunetten op vertrekkende goederentreinen om tijdens de rit de deuren der wa gons te openen of de zegels te ver breken. Ter hoogte van de spoor brug De Poel bij Houten gooiden zij de dan inmiddels verzamelde goederen langs de baan. Handlan gers vervoerden de buit per auto, fiets of vaartuig naar Utrecht. Maandag gingen de stakingen der Franse mijnwerkers hun vier de week in en nog steeds blijven berichten omtrent een verzoening^ die hervatting van de arbeid mogelijk moet maken uit. Integendeel, in Noord-Frankrijk zijn dertigduizend soldaten en politiemannen overgegaan tot een operatie op militaire leest geschoeid om dc mijnen, die door de stakers zijn bezet op hen te hernemen. De soldaten warfen uitgerust met tanks en gepantserde auto's. Ver moedelijk mede hierdoor is de ac tie zelf betrekkelijk rustig verlo pen. De arbeiders hebben over het geheel genomen een botsing met de regeringsgetrouwe troepen, overwegend Algerijnen en Marokkanen vermeden en hebben onder het zingen van de „Internationale" de fabrie ken verlaten. De socialistische minister van binnenlandse zaken, Jules Moch, onder wiens departement de troc- penactie berust heeft voor de radio medegedeeld, dat de bezetting der mijnen door soldaten geschiedde om bestwil der stakers. Hij zeide: „Wij strijden niet tegen de sta king. Wij willen de verwoesting van honderden milliarden van het nationale vermogen verhinderen, die dreigt tengevolge van het mis dadige besluit om de veiligheids maatregelen niet ten uitvoer te brengen." Moch richtte zich tot de buiton- landse mijnwerkers, die in Frank rijk vrij talrijk zijn, en deelde hun me?, dat zij uitgewezen zouden worden wanneer zij aan betogin gen zouden deelnemen. Maandagavond heeft dc Fran se ministerraad de situatie die geschapen is door de stakingen besproken. Eveneens kwam aan de orde, dat naar wordt verwacht binnenkort de prijs van het voedsel opnieuw zal gaan stijgen. Op een vergadering in Schotland heeft de Britse' mijnwerkersbond besloten duizend pond sterling te storten in het stakingsfonds der Franse mijnwerkers. Hoewel het brandpunt der sta kingen thans ligt ten Noorden van Parijs blijft het ook elders onrus tig. Te St. Etienne, het centrum der mijnindustrie in midden-Frank rijk heerste Maandag een algeme ne solidariteitsstaking in verband met de dood van t\yee mijnwerkers bij gevechten met de politie. Dc communistische CGT had een 24- uurs staking gelast, de niet-com- munistische bonden sloten zich hierbij aan met een staking van een uur. Trams, treinen en bussen reden niet. Vele winkels waren gesloten. Ook in sommige delen van Zuid-West-Frankrijk wordt weer gestaakt door het spoorweg personeel. De treinenloop was be perkt en werd met veel vertraging uitgevoerd. Zal Piccard heden duiken? De eerste afdaling van professor Piccards Bathyscaphe met beman ning aan boord is voor de tweede maal om technische redenen uitge steld. De professor hoopt, dat de afdaling heden plaats zal kunnen vinden. Eis: een week cellulair Het dagblad der CPN-„De Waar heid" schreef op 23 September 1916 naar aanleiding van dc verscheping van troepen naar Indonesië: „Do regerlng-Becl heeft haar handen bevlekt met het bloed van vrij heidsstrijders". Deze uitlating van dc hand van de secretaris der par ty. de heer P. dc Groot, was aan leiding tot een gerechtelijke actio tegen negen leden van het partij bestuur der CPN, onder wie do heer de Groot. Op 29 Juni van dit jaar werden de bestuurders vrijgesproken. In hoger beroep luidde Maandag do eis een week gevangenisstraf voor elk der negen partybestuurders. Do procureur-generaal achtte hen al len gelijkelijk verantwoordelijk voor het gewraakte artikel. De verdediger, hot communis tische Tweede Kamerlid mr. dr. B. J. Stokvis, wees dc rechtbank er op, dat professor Gerretson, die do regering herhaaldelijk van leugen en bedrog heeft beschuldigd, vrij uit gaat. Hy meende dat hier sprake is van „ergerlijke wille keur". Op acht November zal uitspraak worden gedaan. Een massa-aanval met brandslan gen tijdens een demonstratie van de Londense brandweer in de hoofdwacht. De demonstratie werd door de BBC per televisie uitge zonden en tot in Kaapstad ontvan gen (een afstand van 10.000 kilo meter). OaRIJS staat deze week nog weer A eens extra in het middelpunt van de belangstelling. In de eerste plaats blijven de Ver enigde Naties aller blikken trekken. De Veiligheidsraad heeft, na een in tense diplomatieke activiteit van de Kleine Zes, eindelijk gestamd over de compromis-resolutie. Zij werd aangenomen met 92 stemmen, dat wil dus zeggen getroffen door het veto van de Sowjctunie Tot het laatste ogenblik schijnt de volijveri ge voorzitter, de Argentijn dr. Bra muglia, gehoopt te hebben een der gelijke afloop te kunnen vermijden. Maandagmiddag werd de vergade ring nog weer enige uren uitgesteld, blijkbaar in de verwachting, dat als nog een voor de Sowjet-Unie zowel als voor het Westen aanvaardbare formule zou kunnen worden gevon den. Het resultaat van de vergade ring heeft echter bewezen, dat ook dit laatste uitstel niet heeft mogen baten. Wat nu? Komt de Berlijnse kwestie vervolgens rtog voor de Alg. Vergadering'' Het lijkt mij haast niet anders mogelijk. IN de tweede plaats is de staking in de steenkolenmijnen van Frankrijk in een zodanig stadium gekomen, dat een beslissing binnen zeer korte tijd zal moeten vallen. De regering heeft thans een belangrijk initiatief genomen, doordat zij een landse zaken van het Pact van Brus- De vraag is nu, of de communisti sch stakingsleiding thans zal probe ren om de zaken op de spits te drij ven door een algemene staking uit te roepen. Het kan zijn. dat de er varing met de sympathie-algemene staking, in het mijngebied van de Loire opgedaan, de communisten tot nadenken stemt; zij was nl. verre van algemeen. Aan de andere kant zie ik niet goed in, hoe zij. na alles v/at er vooraf is gegaan, voor de uiterste krachtproef (minus de ge wapende opstand!) met de regering, kunnen terugdeinzen. Dit op zich zelf zou een erkennning zijn, dat zij reeds de nederlaag hebben geleden en ik weet niet. of hun „prestige" bij de Franse arbeiders en. wat voor hen-, misschien nog belangrijker is, bij de Kom inform deze klap zou kunnen verdragen. door prof. dr. C. D. J. Brandt een reden is om te verwachten, dat het een belangrijke vergadering be treft. Als alles wat over die agenda is „uitgelekt!» juist is. dan is het ook inderdaad een bijzonder belangrijke bijeenkomst. Wanneer niet alle voortekenen be driegen, dan zal Bevin ditmaal het middelpunt zijn Om te beginnen brengt hij de Vijf de zegen van het Gemenebest (het bijvoeglijk naam woord Brits wordt in dit verband opzettelijk niet meer gebruikt!) met de Westeuropese Unie. Zo een ding zeker is van de conferentie der eer- ,,De eerste ministers waren het eens over de betekenis van het handhaven en tot nieuw leven brengen (the maintenance and revival) van 'de democratie in Europa." Voor de Vijf van Brussel is dit van niet te onderschatten betekenis. Niet alleen wordt de door dc Vier van het continent toch nog altijd gekoes terde vrees, dat de Engelse regering bleef hinken op twee gedachten (Westeuropese Unie of Gemenebest) hierdoor weggenomen, maar tegelijk krijgt de Unie een verlengstuk naar drie oceanen: de Indische (Pakistan, India. Ceylon), de Pacific (Australië, Nw Zeeland) en de Atlantische (Zd. Afrika en Canada). Bovendien brengt Bevin altijd als de „veronderstellingen" juist zijn een ontwerp voor een Atlan- ste ministers van de landen van het tische Unie mee naar Parijs. Dit al- LAST not least is Parijs de stad, waar de ministers van buiten- grote politionele actie begonnen is om de mijnen van Noord-Frankrijk voor ernstige schade te behoeden. sel bijeen zijn. Over de agenda hier van wordt het diepste stilzwijgen in acht genomen, wat op zichzelf reeds Gemenebest, dan toch wel dit, dat zij zonder uitzondering de vorming van de Westeuropese Unie en de taak, die Engeland hierbij op zich heeft genomen, hebben goedgekeurd. Indirect was dit reeds te lezen in hun communiqué van 19 October j.l., waarin zij zeiden: leen zou voldoende zijn om deze bij eenkomst der Vijf van Brussbl het predicaat uiterst belangrijk te ver lenen Dit betekent immers, dat de Ver. Staten officieel bij de defensie van West-Europa worden ingescha keld Tevens zou dit veronderstel len, dat de Vijf van Brussel voldaan zouden hebben aan de eis, die Wash ington altijd heeft gesteld, dat zij hun eigqn defensie met eigen mid delen zelf eerst zover mogelijk in orde dienden te hebben. Eerlijk gezegd heb ik het bericht over dit ontwerp over Atlantische Unie niet zonder enige verbazing gelezen. Ik vermoedde niet, dat de /aak al zover zou zijn. Uit wat ik de laatste tijd over dit onderwerp ge hoord had meen ik te mogen opma ken. dat men in Washington er toch weinig voor voelde om zich op een officiële Unie vast te leggen, zeker niet vóór de presidentsverkiezingen en dat men er voorlopig niet verder wilde gaan dan waar men reeds was gekomen, nl. dat Amerikaanse en Canadese dcskuitdigcn als waarne mers dc bijeenkomsten van de Raad van Defensie der Vijf van Brussel zouden bijwonen Maar.... het is natuurlijk mogelijk, dat de ontwik keling van de situatie in de wereld dc Amerikanen tot voortmaken heeft gebracht. Persoonlijk ben ik van mening, dat de landen van West-Europa en, v/at nog moer zegt. de vrede in de wereld er alleen maar bij gebaat kunnen zijn, wanneer deze Atlantische Unie zo gauw mogelijk werkelijkheid wordt Er schijnen nog meer dingen aan de orde te zullen komen op deze conferentie in Parijs, zoals uitbrei ding van 't Pact van Brussel tot an dere Europese staten, de bijeenroe- cing van 'n (West-) Europese Assem- blée.'maar daaraan wil ik liever een afzonderlijke beschouwing wijden. Tien procent aardappel meel in bruinbrood In verband met de grote aard appeloogst en met het oog op be sparing van import van brood graan. zal deze winter wederom aardappelmeel in het bruine brood worden verwerkt. Het bruinbrood, dat ongeveer 75 procent van de totale broodproduc tie omvat, zal voor tien procent uit aardappelmeel bestaan Dit blijkt uit een toezegging van het ministe rie van Landbouw, welke aan de aardappelmeelindustrie werd go- daan. Zaterdag %as het 25 Jaar geleden dat dc heer Tegelaar met zijn draaiorgel zijn Intrede deed In de Delftse straten. Hij bracht de dag ln huiselijke kring door. Het versierde pierement deed zich niettemin horen en eerste jaarsstuden ten haalden het geld op. Er werd flink geofferd zodat 's avonds aan de Jubi lerende orgelman een flink bedrag kon worden overhandigd. Een Amster damse visser sloeg vorige weck In een poldersloot bij Wllnls een snoek van ruim een meter en een gewicht van 20 pond aan dc haak. Bij dc verwoede worsteling brak het snoer, waarop de visser met een snockduik zijn prooi achterna ging. HIJ vatte de snoek ach ter de kiewen en slaagde erin hem zo In zijn bootje te brengen De Delftse polltic beeft enige dagen achter een erg zwart schaap, aangezeten. Het was niet alleen zwart van vacht maar het ge rechtvaardigde vermoeden bestond ook dat het ook hier zwart zijn leven zou laten. Eindelijk slaagde de pollUe erin het dier te achterhalen terwijl do slachtmessen al klaar lagen. Dc slager - ln-spc ging naar het bureau, het schaap naar een schutstal Daar, ln alle een zaamheid. %verd het zwarte schaap waarsehljnlllk wat nl te zwart. Men vond het dier de volgende morgen ln een ton met water. Verdronken. Een man die niet tevreden was over de wijze waarop zijn vrouw het haar liet kappen, drong gewapend met oen re volver de kapperszaak ln Mayfalr te I.onden binnen cn dwong de kapper het hoofd van de vrouw geheel kaal te scheren. Dc dame verliet dc kappers zaak. het hoofd bedekt met een sjaal. Franco heeft zijn tegenzin tegen vliegen weten te overwinnen.. Voor de tweede keer sinds hij zichzelf tot. Cnu- dlllo uitriep stapte hij Vrijdag te Se- vllla, waar hij aan het Jagen was ln een vliegtuig naar Madrid om daar met zijn vrouw de zilveren bruiloft te vie ren. Een Italiaanse filmacteur speel de bij opnamen dc rol van een lid der Irgocn Zwal Lcocmi, dat door de Britse autoriteiten werd opgehangen. Het me chanisme van de galg werkte niet goed en de acteur werd bijna opgehangen. Hij werd snel van dc galg gehaald en naar een ziekenhuis, vervoerd Do Amerikaan Henry Seibert uit Alban viel vorige weck 's nachts uit zijn bed. Hil voelde zich wat duizelig van dc v.C en ging ijaar het raam om een luchtje te scheppen. Prompt viel hij uit het raam op een dak. en vandaar weer op de grond. Hij ligt thans ln het zieken huis met een gebroken sleutelbeen. Vincent Camanovn heeft In Amerika 21 jaar gewacht op ziin vrouw voor hij in ^taat was haar te laten overkomen. Nu was 7IJ eindelijk uit Tsjechoslowakljc naar haar man op weg toen zij ver ongelukte met de „Nijmegen" te Prcst- wlck Haar man tracht nu in leder ge val haar stoffelijk overschot ln Amerika te laten begraven De Duitsers scnlj- nen graag uit Europa weg te willen. Op twee kleine advertenties ln bladen in het Roergebied, waarin personeel werd gevraagd voor twee expedities, die wilde dieren gaan vangen, zijn dui zenden brieven binnengekomen. Weerbericht PLAATSELIJK ENKELE BUIEN Weersverwachting, geldig tot Woensdag avond. Koude nacht met hi|r en daar nachtvorst. Wisselende bewolking met plaatselijke enke le buien. Zwakke tot matige wind hoofdza kelijk uit richtingen tu.-.en West en Noord. Ook overdag vrij koud. 27 Oct.: Zon op 7.25, onder 17.22. Maan op 0.40, onder 15.59.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1