DAGBLAD VOOR AMERSFOORT r Landen der Westelijke Unie wensen |r defensief Atlantisch pact Brits verzet gehandhaafd tegen federalistisch Europa Koning George had voor het eerst na tien jaar zijn kroon weer op Verbetering kwaliteit van koelhuis eieren door oliebewerking Explosie eist drie slachtoffers Mijnwerkers op de barricaden Zijn ziekten in Zandvoort te wijten aan aardstralen? Zeven jaar geëist tegen prof. v. Dam Kamerleden zijn ongerust over hogere kosten voor het levensonderhoud lcn' - Ie kort .bestek J Woensdag 27 October 1948 Achtste jaargang, No. 1158 Opgericht 'door 'de Stichting „Het ParooH - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Dinsdagmiddag om twintig minuten over vijf kloot de twee daagse conferentie van de minis ters van buitenlandse zaken der vijf mogendheden, die krachtens het Pact van Brussel de Weste lijke Unie vormen. In het communiqué, dat na be ëindiging der vergadering: is uitge geven wordt medegedeeld, dat de Raad onder meer het vraagstuk van de veiligheid in de Noordelijke Atlantische Oceaan heeft bestu deerd, alsmede de resultaten der besprekingen, die over dit onder werp in de loop van de zomer te Washington gehouden zijn. Dit onderzoek heeft doen vast stellen. dat omtrent het beginsel van een defensief Atlantisch Pact en de stappen, die in dit opzicht moeten worden gedaan, in de schoot van de Raad volledige in stemming bestaat. Sylvain Mangeot, de diplo matieke correspondent van Reuter, trekt uit het commu niqué de conclusie, dat „de verwezenlijking van een Noord-Atlantisch Pact. waar door de West-Europese Unie met de Verenigde Staten en Canada zal worden verbonden op het gebied der gemeen schappelijke verdediging", reeds in een vergevorderd sta dium verkeert. De omvangrijke agenda, die blijkt te zijn afgewerkt in deze twee da gen bevatte voorts bestudering van het Franse plan tot een federalis tisch Europees parlement. De Brit se minister van buitenlandse zaken heeft zijn verzet hiertegen nog niet opgegeven. Een nader te vormen commissie die zijn zetel zal hebben in Parijs zal echter tot taak heb ben, de maatregelen, welke geno men moeten worden om een nau were eenheid onder de landen van Europa te verwezenlijken, te on derzoeken en aan de vijf regerin gen voor te leggen. De commissie zal voorstellen, welke of door de regeringen of door particuliere or ganisaties zijn gedaan of zouden kunnen' worden, in overweging ne- Zij zal de Frans-Belsische onderzoeken. men. voorstellen heeft de raad kennis genomen van de vorderingen, die zijn gemaakt in de diverse commissies. De culturele commissie heeft een aantal aanbe velingen opgesteld voor een inten sieve uitwisseling van culturele waarden, alsmede heeft zij een vergemakkeling van het onderlinge personenverkeer binnen de vijf landen van het pact voorbereid. Bevin heeft Dinsdag in de avonduren een bezoek gebracht aan de Franse minister van defen sie. Paul Ramadier, en men ver wacht, dat hij heden George Mar shall, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, zal bezoeken. Marshall-lening voor Engeland Nederland volgt spoedig In het kader van het plan- Marshall is Dinsdag aan Engeland een lening van 310 millioen dollar verstrekt. De rentevoet is vastge steld op 2^ procent. In 1952 zal begonnen worden met de halfjaar lijkse rentebetalingen en in 1956 rr.et de halfjaarlijkse aflossingen. Behoudens andere regelingen zal de laatste termijn van de lening in 1983 worden terugbetaald, zodat Engeland de lening in 35 jaar ge heel afgelost kan hebben. Binnenkort zullen leningsover eenkomsten met Franrijk, Italië Nederland en Denemarken ondertekend moeten worden, die zeer weinig van het Britse voor beeld zullen afwijken. Versterking luchtbrug als antwoord aan Wisjinski De grote Westelijke mogendheden gaan zich thans bezighouden met plannen ter uitbreiding van de luchtbrug, als antwoord op het Rus sische veto in de Veiligheidsraad Binnen het kader van de UNO is op dit moment geen verdere poging te verwachten om een oplossing te be werkstelligen. De Sowjet autoriteiten hebben order gegeven de enige spoorlijn, die thans nog de Sowjet sector van Berlijn met de Amerikaanse sector verbindt, op te breken en de poli tieposten langs de grens tussen de twee sectoren te versterken. Troonrede in Whitehall m f. ft ft ft* -1 h -isMis. New Yorks verkeer door staking gestremd De grootste staking van het bo vengrondse passagiersvervoer in de geschiedenis van New York ls Dinsdag begonn n. 8500 leden van de bond van transportarbeiders hebben het werk neergelegd in ver band met een geschil over lonen. Dinsdagavond werden de bus diensten van de stad gestaakt. Ook degenen, die eerst gehoor gegeven hadden aan de oproep van burge meester O'Dwyer en Michael Quill, voorzitter van de bond van trans portarbeiders, om het werk te her vatten, legden hun werk weer neer. Eerste resultaten bevredigend In het afgelopen voorjaar kwam bij een Apeldoornse elerhandel als eerste in Europa, een Amerikaanse machine aan, om eieren te oliën, een procédé, dat tijdens de oorlog in Amerika en Australië voor het eerst was toegepast en daar veel opgang had gemaakt. Dank zij deze behandeling behiel den de vervolgens in koelhuizen op- Voorts I geslagen eieren in zo hoge mate Kop van granaat als presse papier In een van de officiersverblijven van de Jan van Schaffelaarkazerne te Ermelo is Dinsdagavond om streeks zeven uur een granaatkop, die als presse-papior werd gebruikt, van een tafel gevallen en ontploft. De gevolgen waren verschrikkelijk. Een officier werden beide benen af gerukt, een tweede werd over het gehele lichaam ernstig gewond ter wijl een derde officier een shock kreeg. Zij werden onmiddellijk naar het ziekenhuis „Salem" te Ermelo overgebracht. In het vertrek werd een enorme ravage aangericht, voor al ook doordat een der rondsprin gende scherven de radiator van de Centrale verwarming vernielde Eén van de slachtoffers kan naar de kazerne terugkeren doch de toe stand van de officier T. Duijx en van zijn 32-jarige collega J. P. H. de Klerk was vrjj ernstig. Hun toestand was. naar de direc tie van het ziekenhuis Salem ons meedeelde, hedenmorgen iets beter dan gisteravond. Bloedige strijd in Zuid-Frankrijk Honderd vijf en dertig kilometer ten Noord Westen van Marseille aan de Garonne, ligt een mtfmver- kersstadje, Ales genaamd, dat door felle gevechten, die een dode en vele gewonden hebben gevergd, plotse ling In het wereldnieuws Is komen te staan. In de nacht van Maandag op Dinsdag concentreerde zich een met zware wapens uitgeruste legermacht op de rechter oever van de Garonne. De stakers, die ter ruste waren ge gaan werden tussen twee en drie uur 's nachts door hun wachtposten gealarmeerd. Sirenes loeiden en spoedig school ondanks zware re genval een grote menigte samen op de overgelegen oever van de rivier. Weldra gelastte een militaire auto met luidspreker hen zich naar huis te begeven. In plaats van aan dit bevel te voldoen haastten de man nen en vrouwen zich naar de barri cades, die de wegen naar de mijnen blokkeerden Enkele uren later zet ten de troepen de aanval in met tanks, die met een regen van ste nen en ijzeren staven werden ont vangen. Plotseling weerklonken schoten. Naar verluidt zouden deze gevuurd zijn door de stakers. Dit vuur werd beantwoord door de mi litairen, met het bekende noodlot tige gevolg. Dit vuurgevecht was aanleiding voor de havenarbeiders te Marseille, die korte tijd later van het incident hoorden, de arbeid uit protest neer t» leggen. Inmiddels hebben de troepen alle gleutelstellingen te Ales veroverd. Het aantal doden, sedert de gewa pende botsingen bij de mijnen be gonnen, bedraagt drie. hun oorspronkelijke kwaliteit eigenschappen, dat zij nauwelijks van verse waren te onderscheiden. Toen Engeland, na met dit pro duct kennis te hebben gemaakt, in het najaar van 1947 voor het eerst weer (ongeoliede) Nederlandse koelhuiseieren ontving, kwamen er tal van klachten en in overleg met het Britse ministerie van voedsel voorziening werd daarom door de Nederlandse belanghebbenden be sloten. ook hier een proef te nemen met de oliebehandeling. Deze proef werd op vrij grote schaal genomen. Ongeveer 2M mil lioen eieren werden, na aldus te zijn behandeld, in het koelhuis van genoemde firma opgeslagen. Begin October, toen de tijd was aangebro ken, om ze te exporteren, ving de ruiming aan, waardoor tevens de gelegenheid kwam, de resultaten na te gaan. Thans is ongeveer een vierde ge deelte „uitgeslagen" en van de hèer Tapijtfabriek geheel uitgebrand Schade, drie millioen Een felle brand heeft Dinsdag in de vroege morgen het fabriekscom plex van de N.V. C. van den Brink Tapjjtfabrieken aan de Huygens- straat te Hilversum nagenoeg ge heel verwoest. De oude fabrieks- kern waar het grootste deel van de weefgetouwen stond opgesteld, de gehele garenopslagplaats met de daarin aanwezige garenvoorraad, alsmede de spoëlderij gingen in vlammen op. Alleen het kantoorge bouw en het nieuwe fabrieksgedeel- te bleef behouden. Het vuur is vermoedelgk ont staan in de drogerij. - De schade wordt door de directie op 3 millioen gulden geschat. Ruim 50 weefge touwen en vele andere machine rieën gingen bjj de brand verloren: nieuwe machines kunnen slechts met een levertijd van twee jaar worden besteld. De fabriek zal voorlopig niet kunnen werken. De 450 man per soneel worden op wachtgeld ge steld. De fabriek had nog voor één millioen gulden aan buitenlandse orders, waaronder van Zweden en Zwitserland in portefeuille, zodat de brand ook een zware deviezen- schade betekent. Het ^bedrijf was tegen brand verzekerd. Twee vrachtauto's rijden slagerij hinnen Een slager te Beverwijk kreeg Dinsdagmiddag bezoek van twee vrachtauto's. De oorzaak van de ongewenste visite was een dreigen de aanrijding tussen beide wagens, tenzij zij door op het laatste nip pertje van richting te veranderen elkaar konden ont" ?n. Zij reden ten gevolge hiervan beide tegen de winkelpui van de slagerij op, waar zij een deerlijke ravage aanrichtten. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Dinsdag reed een 32-jarige land bouwerszoon uit Axel (Zeeland) met een wagen waarvoor twee paarden waren gespannen, toen de goederentrein hem passeerde. De paarden schrokken en sloegen op hol. De man is toen, of van de wa gen gesprongen om de paarden te gen te houden, of er af gevallen. Hij kwam onder een der wielen van de wagen en overleed na enkele ogenblikken. J. G. Konings, van het Ned. eier- contrólebureau te D e Bilt, ver namen wij, dat men over de eerste resultaten niet ontevreden is. "len zal echter moeten wachten, tot alle eieren zijn uitgeslagen, om een vol ledig overzicht te krijgen. Twee fabrikanten, H. Berendse, Scherpenzeel en de Libra-fabriek te Hummelo, hebben intussen ieder een modelmachine vervaardigd, welke beide niet alleen volkomen zijn aangepast aan de afmetingen en werkwjjze van de andere in de Nederlandse eierhandel gebruike lijke machines, maar die ook tech nisch niet voor het Amerikaanse type behoeven onder te doen. Van die oliemethode zal overi gens de Nederlandse consument waarschijnlijk niet profiteren, wan neer inderdaad het ei in de komen de lente van de bon gaat. De oorlogshandelingen van 1940 lieten het prachtige stadhuis van Zec- lands hoofdstad als een bijna onherstelbare ruïne achter. Drie jaar na de oorlog is het exterieur van het fraaie gebouw zo goed als gereed. Het herstel van het interieur zal echter nog enige tijd in beslag nemen. EXAMENWEE Een plaatsvervanger sturen mag niet Een chauffeur te Doornenburg, die was opgeleid voor het midden standsexamen, voelde zich, toen de datum van het examen naderde, niet geheel veilig. Op zijn be nauwde vraag of het niet mogelijk was een plaatsvervanger te sturen zeide de onderwijzer, die hem had opgeleid, dat dat niet zo moeilijk was, en gaf hem een briefje met 'n paar namen van jongelui die reeds met goed gevolg het examen had den afgelegd. Ter terechtzitting beweerde de onderwijzer, dat hij het verzoek als een grap had opge vat. De chauffeur slaagde er inder daad in een plaatsvervanger te vinden volgens het briefje. De remplagant was een timmerman, die hij gratis autorijlessen beloof de. als de persoonsverwisseling niet zou worden opgemerkt. Een surveillerende onderwijzer achter haalde het bedrog echter wel en daarmee kwam de zaak aan het rollen, die de chauffeur een eis van drie weken gevangenisstraf voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar en zestig gulden boete opleverde De onderwijzer die zich. volgens de officier een grap had veroorloofd waar hij zijn leerling moreel had moeten bijstaan, hoor de een gevangenisstraf van drie weken tegen zich eisen. De tim merman zal nog berecht moeten worden. Dinsdag ls een Joegoslavische han delsdelegatie naar de Sowjet Unie ver trokken om besprekingen te voeren over een handelsovereenkomst voor 19-19. In verband met de herhaalde aanslagen worden de spoorwegen in Indo- nesië scherp beioaakt. Het patrouillelopen langs de spoorlijnen behoort thans tot de dagelijkse taak van de Nederlandse troepen. Een patrouille op weg langs een spoorweg. Links: Sergeant Han de Wolf uit Huizen (N H.). soldaat Dick van Kuilenburg (Maurik-Betuwe) en soldaat Ybert Dahn uit Haarlem. Rechts: Korporaal Jan Klaver uit Nieuw-Amster- dani, soldaat Wim Wouters uit Veeresoldaat Piet Slagter uit Alkmaar en soldaat Izam Paauw uit Rijnsburg. Dinsdag stond te Amsterdam voor het Bijzonder Gerechtshof te recht prof. dr. J. van Dam. tijdens de bezetting secretaris-generaal van onderwijs. In zijn requisitoir eiste de pro cureur-fiscaal mr. Gelinck tegen verdachte een gevangenisstraf voor de tijd van zeven jaar met aftrek van voor-internering, alsmede ont zetting uit de burgerlijke en poli tieke rechten voor de tijd van 15 jaar. Aan het slot van de zitting kreeg verdachte van Dam gelegenheid nog een enkel woord te zijner rechtvaardiging te spreken. Hij gaf toe, dat hij te ver was ge gaan in zijn aanmoediging aan het Nederlandse volk, te aanvaarden wat hem onvermijdelijk scheen. Hij verzocht echter tevens te wor den vrijgelaten om in de maat schappij te mogen terugkeren. De zitting, die dertien uur duurde werd te elf uur 's avonds gesloten. De president deelde mede. dat op 9 November uitspraak zal worden gedaan. Rechts verzet tegen de staalwet Honderdduizenden Londenaars trotseerden gistermorgen de regen om iets te zien van de koning en de koningin, die met een pracht cn praal, zoals sinds de vooroorlogse tijd niet vertoond was, zich van Buckingham Palace naar Westmin- I ster begaven, waar koning George zijn troonrede zou houden. Met 41 kanonschoten en luid gejuich van het publiek werd het koninklijke paar begroet, toen het arriveerde aan het Hogerhuis. De koning was gekleed in een scharlakenrood en gouden uniform, de koningin droeg een wit hermelijnen mantel over een met goud afgezette avondja pon van wit satijn. In het Hoger huis zette de koning voor het eerst sinds tien jaar zijn kroon op en trok hij het roodfluwelen parle- mentsgewaad aan. Daarna nam hij plaats om zijn troonrede uit te spreken, die elf minuten duurde cn waarin hij na de buitenlandse si tuatie en de samenwerking van de landen van het Gemenebest in ogenschouw tc hebben genomen, o.m. het wetsontwerp tot nationa lisatie van de Engelse staalindu strie aankondigde. Ook zal het La gerhuis in zijn thans geopende zit tingsjaar in derde lezing het wets ontwerp te behandelen krijgen, Dus toch Professor L. S. Leaky heeft een naar schatting 25 millioen jaar oude apenschedel ontdekt, welke gelijkenis vertoont met de menselijke schedel en waar van verwacht toordt, dat vele geaccepteerde theorieën over dc menselijke evolutie thans her zien moeten worden. De profes sor deed zijn vondst op het Ru- singa-eiland in het Victoria- meer (in de Soedan). Hij vond ook vele fossiele zaden cn vruchten waarmede de aap zich gevoed heeft. De professor zal de schedel per vliegtuig naar Londen overbrengen. nictiging van de republiek Indonesia, doch Integendeel tracht tot (tn her nieuwd contact met tie Republiek te komen." merken enkele Kamerleden op. „Is deze wenselijkheid n'.et ver sterkt door het zuiveringsproces, dat zich thans binnen dc Republiek vol trekt?" vragen zU. En zij voegen daar aan toe; ..Wat ls er besproken met dr. Van Mook?" Weer ander leden dringen er op aan zo snel mogelijk orde en rust In Indo nesië tc herstellen. De perszuivering noemen vele leden een aanfluiting van de rechtsbedeling in ons land. ..Welke maatregelen denkt de regering hiertegen te nemen?" Infor meren zij. Over dc werkzaamheid van het Be heersinstituut en het weren van com munisten uit sleutelposities blijkt on gerustheid tc bestaan. Het aantal sterf- huis snel gevallen in Zandvoort werd, In de laatste vjjftlg jaar ten gevolge van bepaalde ernstige ziek ten heeft zich, naar burgemeester Van Fe nema opviel, hoofd zakelijk in een bepaald gedeelto van de oude dorpskern geconcen treerd. Dit was dan ook een der voornaam ste redenen, dat de burgemeester do wi chelroedeloper, de heer Mlercmet, wiens op vattingen ter zake door de burgemeester worden gedeeld, op dracht gaf, do oudo licht, dorpskern stralen" te vermoeid hoofdpijn kreeg. Ook enkele an deren in het raadhui3 klaagden daarover. Een door de heer Mie- remet ingesteld onder zoek bracht aan het Burgemeester laat ernstig onderzoek instellen dat de klagers taard- precies in kruisingen onderzoo- van aardstralen zaten, ken. Enige tjjd geleden Een ontstralingsappa- ls dit onderzoek be gonnen; Woensdag a.s. zal de heer Mlercmet zijn nasporingen voort zetten en wat dit gedeelte betreft be ëindigen. Een ander gedeelte van oud-Zandvoort is al eerder onderzocht, evenals het raadhuis. Toen burgemeester Van Fenema zijn ambt in Zandvoort had aan vaard, merkte hjj al gauw, dat hij achter zrjn bureau in het raad- raat patent van de heer M. had het ge wenste gevolg: de klachten verdwenen. Als resultaat van het onderzoek dat van daag zal worden inge steld, zal de oude dorpskern dan ook op de gevaarlijke punten worden ontstraald. Daarna wil men gedu rende enige omvang en van het aantal sterf gevallen controleren en aan de hand van de al dus verzamelde gege vens de resultaten van de schadelijke stralen en van hun bestrij dingsmiddelen vast stellen. Wetenschapsmensen zijn bezig met het con strueren van metertjes die in handen van wie dan ook de aan wezigheid en de sterkte van aardstralen kun nen aantonen. Dit hele bedrijf, dat nu nog door sommigen schouder ophalend als bijgeloof wordt gequalificeerd, zal dan officieel zijn erkend en de studie er van tot wetenschap bevorderd. En dan zal, zoals mr. Van Fenema zich voorstelt, iedere aannemer zich wel tweemaal bedenken voordat hij huizen bouwt op een terrein, dat niet op aardstralen is onderzocht. Burgemeester mr. H. M. van Fenema zal binnenkort in het col lege van B. en W. voor stellen ziekenhuizen en jaren de scholen in zijn gemeen de aard te op „aardstralen" te laten onderzoeken door een bevoegd bekend staand wichelroedeloper Belastingdruk blijkt te zwaar Waardering, bewondering en dankbaarheid voor hetgeen konin gin Wilhelmina gedurende haar vijftigjarige regering voor ons ko ninkrijk heeft verricht, daarmee begint het voorlopig verslag der Tweede Kamer over de begroting 1949. Dc Tweede Kamerleden vermelen zich dan verder ln politieke beschouwingen Op de kabinetsformatie willen dc mccston niet nogmaals diep Ingaan. Hoewel verscheidene van hen uitgaan van do gedachte, dat het noodzakelijk ls dat allen, die de vrijheid lief hebben, juist In deze tijd hun politieke saam horigheid moeten demonstreren, blijven zij van mening, dat een twee-nartHen kabinet beter had voldaan Andere le den Juichen de basisverbreding toe Natuurlijk zijn cr ook leden, die niet enthousiast zijn over hot huidige kabi net. ZU blijken van mening, dat het de politiek van de vorige regering voort zet. ..Welke plannen heeft het kabinet met de benoeming van staatssecretaris sen?" informeren enkele leden. Een andere vraag luidt: ,Hoe staat de re gering tegenover een West-Europees parlement?" Ongerustheid over de ontwikke ling van de Benelux blllkt uit en kele andere vragen Er zijn Kamer leden. die vaststellen, dat dc kosten van het levensonderhoud omhoog gaan dat vooral ook de tegenstel ling tussen arm en rijk steeds scherper wordt. ..Brengen wij niet meer offers dan de andere lan den?", vragen zij Als de regering cr naar streeft tot „aanpassing" te komen hetzij door ver hoging van de prijzen hetzij door ver laging van de lonen laat zij dat dan ronduit zeggen Nu voert zij een ca- mouflagepolitlek" merken enkele Ka merleden on In het algemeen blijken de meeste leden veel belangstelling te hebben voor de nlannen der rcgerlr.z t a.v. de afschaffing der subsidies op levensmiddelen. Ook het standpunt van de reèering t a v. de huurverhoging, de Industrialisatie en de middenstands- politiek zouden zij graag willen verne men. Het heeft de verwondering van vele Kamerleden gewekt, dat de regering ln de troonrede met geen woord sprak over het vraagstuk van de grenscor recties. Contact met de Republiek ..De regering heeft een Jaar geleden verklaard, dat zij niet streeft naar ver- Brlasting te hoog Hoewel de meeste leden bewondering hebben voor de wllzc, waarop de mi nister van Financiën zijn millloencn- note opstelde blijken vele van hen on gerust tc zijn over de hoge staatsschuld. De bewindsman laat een minder somber geluid horen dan ln vorige Jaren, doch dit optimisme achten de genoemde le den misplaatst, als men Iet op de zware belastingdruk, ZIJ zijn dan ook van mening dat belastingvermindering ur gent is. Verder zijn cr In het verslag nog op merkingen te lezen over: de noodzakelijkheid om In tijden van neergaande conjunctuur de werkloos- I held op te vangen door het uitvoeren van grote werken; over de onmogelijkheid voor grote volksgroepen om hun levenspeil nog meer tc verlagen, hoewel de regering van oordeel blijkt dat voor herstel van onze welvaart dc uiterste zuinigheid noodzakelijk ls; de Invloed, die de Marshallhulp op onze begroting heeft gehad. waarbij de bevoegdheid van het Hogerhuis om een wet op te hou den, van twee tot één jaar wordt teruggebracht. De conservatieven hebben geen tijd verloren laten gaan om tc ant woorden op de troonrede. In het bijzonder de paslage over de natio nalisatie van de staalindustrie wekt hun ergernis op en zij hebben daarom het plan opgevat, een amendement op de Troonrede in te dienen, waarin zal worden gezegd, dat de conservatieve leiders het „betreuren", dat deze nationalisatie in de Troonrede opgenomen is. Zou dit amendement worden aangeno men. dan zou het kabinet-Attlec moeten aftreden. Griekcnlands buren beschuldigd UNO vraagt: Zet hulp aan Markos stop John Foster Dulles, waarschijn lijk dc nieuwe Amerikaanse staats secretaris indien de Republikeinen de verkiezingen winnen, beschul digde de Sowjet-Unic er Dinsdag van dat zij het Sow jet-Communisine in de gehele wereld wil vestigen. Dulles voerde het woord tijdens het debat d£t de politieke commis sie over Griekenland houdt. Mede namens China, Engeland en Frankrijk diende Dulles de volgen de resolutie in: De sub-commissie voor de Balkan der UNO rapporteert: 1. Dat de strijdkrachten van Mar kos voor een groot deel afhankelijk zijn van bevoorrading uit Albanië, Bulgarije en Joegoslavië. 2. Het voortduren van deze toe stand vormt een bedreiging voor de vrede op de Balkan. De resolutie eist dan: a. Beëindiging hulpverlening aan Markos b. Bijlegging van het Griekse conflict met vredelievende midde- Onthulling monument der Spoorwegen De Nederlandse Spoorwegen zul len in Utrecht en een achttal plaat sen in de omgeving gedenkplaten onthullen voor in de oorlog om het leven gekomen personeelsleden. In Utrecht vindt deze plechtigheid plaats op 28 October om 3 uur n.m., te Nijkerk op 3 November, even eens om 3 uur n.m., te Barneveld op 5 November om 11.15 uur, tc Amersfoort op 9 November cn wel om 11.15 in de Centrale Werkplaats en om 14 uur op het station, te Bilthoven (in hotel De Schouw) op 11 November om 9.45 uur, te Maarn en Driebergen op 16 Nov. resp. om 11.15 en 14 uur en te Rhenen op 18 Nov. om 11 uur. Wegenwacht langer op de weg Met ingang van 1 November zul len de A.N.WJB.-wegen wachten op alle door hen gepatrouilleerde rou tes langer op de weg blijven. Tot dusverre begon hun dienst om 8 uur 's morgens en eindigde om 5 uur 's middags. Omdat op dit uur het verkeer ge woonlijk nog zeer druk is, zullen zij in de toekomst tot 6 uur dienst doen. Deze maatregel houdt echter in dat de wegenwacht voortaan 's mor gens pas om half 0 op dc weg komt. Schip in nood op het IJsselmeer Behouden bij Urk binnen gebracht Dinsdagavond omstreeks half tien zijn op Urk noodsignalen op gevangen, afkomstig van een schip, dat zich ten Westen van Urk op het IJsselmeer bevindt. Direct nadat de noodsignalen wa ren opgevangen, voeren schepen ter assistentie uit. Omstreeks half een is de sleep boot „Volharding" de haven van Urk binnengekomen met het schip, dat om hulp had geseind. Het was het 200 ton metende sleepschip „An- tonie" uit Rotterdam. Het schip, dat op weg was van Lemmer naa" Urk, is door de duisternis misleid te dicht bij de zandbank gekomen en aan de grond gelopen. .Doordat een lek ontstond, was dringend om hulp gevraagd. Na ongeveer drie uur hard wer ken is het schip vlot gekomen. Hoewel op eigen kracht gevaren kon worden, had de „Volharding een lyn vastgemaakt. Na aankorost in de haven bleek, dat de srhodc niet ernstig was. Fanny Blankers-Koen: een bijzonder geval Naar Australië, als de kinderen mee mogen „De amateursbepalingen hebben niet voorzien in het geval, dat een wereldkampioene hardlopen tevens moeder is van twee kinderen. Wie rekent daar nu ook op!", aldus de secretaresse van de Australische athletiekbond, die alle pogingen in het werk stelt om Fanny Blankers- Koen naar Australië te krijgen. De kwestie is echter, dat Fanny en haar man. die als trainer zal op treden, alleen de reis willen maken indien hun beide kinderen mee mogen. En is nu de financiering van de reis van de kinderen wel of niet in strijd met de amateursbe palingen? Zie daar de strijdvraag die Australië tracht op le lossen. Desgevraagd verklaarde het echt paar Blankcrs, dat de moeilijkhe den zouden zijn omzeild, wanneer het oorspronkelijke plan was door gegaan van een aantal Australische particulieren, die de reis der kin deren wilden financieren. Van dat plan is echter nooit meer iets ge hoord. Afgezien hiervan menen Fanny en haar man, dat het ath- letiek-programma dat Australië heeft ontworpen veel te overla den is. Moeso houdt zich schuil Volgens republikeinse berichten houdt de Indonesische communis ten-leider Moeso zich schuil op de Zuidelijke helling van de berg La- woe. Moeso zou vergezeld zjjn van drie goed uitgeruste communistische compagnieën. Lawoe ligt ten wes ten van Madioen. Negen jaar lang had de 52-Jarlge kas sier van het bijkantoor van de Robavcr e Scheveriingon verduisteringen cn .alsheid in geschrifte gepleegd voor hij door dc politie gearresteerd werd HIJ eigende zich 30.000.- toe. die een cliënt bij de bank stortte, maakte zich door middel van eon valse kwitantie mees ter van 20 000.-. verkocht effecten ten eigen bate voor 3000 -, In de loop der Jaren stortte hij 15.000 terug om zijn fraude tc maskeren In do achter ons liggende zomer zijn 1.C00.O00 tou- rlstcn dc Franse grenzen gepasseerd, dat is bijna tweemaal zoveel als gemid deld voor de oorlog Het Amerikaan se leger Is begonnen alle Amerikanen te Berlijn In de gelegenheid te stellen tweemaal per week gratis Russische les tc ontvangen. Het zou nog eens te pas kunnen komen. Tc Berlijn ls een ..Voorzichtig met vuur"-wcck gevierd met drie branden, het hoogste aantal dat sinds maanden In één weck ls voor gekomen *o Mevr. O. E Nielsen to Auckland ln Nieuw Zeeland, die op haar 102de verjaardag bezoek kreeg van verslaggevers, excuseerde zich bij haar verschijnen met de mededeling: „Het spijt me dat Ik Jullie moest laten wach ten. Ik was Juist aan het krullen zetten. Wanneer je eenmaal begonnen bent ijdel te zijn. moet Je het volhouden!" Een jonge Duitse advocate heeft tegen de president van het crimineel ge rechtshof tc Hamburg een aanklacht In gediend wegens aantasting van haar goede naam De president had haar tij dens een zaak tegen de zwarte handel dc les gelezen, dat zij zich ..onder de huidige ellende In Duitsland zo op maakte en haar vingernagels verfde Tsjechen, die vijf kilo wolafval Inleve ren wordt voldoende stof voor een pak beloofd, vervaardigd van ..nieuwe" tex tiel. gemaakt uit de opgehaalde vodden. Drie en dertig Amerikaanse cowboys en cowgirls, die tijdens een voorstelling le Geneve een toeschouwer afranselden en het daarna met de politie aan de stok kregen, moeten Zwitserland ver laten. ..Net goed," zegt het communis tische blad ..Voix Ouvrlerc" die bende wilden ls onder het Marshallplan ln ons land gekomen Een van de cowgirls zei, die Helvctiërs weten niet eens wat een rodeo Is. zij kunnen alleen maar boogschieten," Weerbericht VRIJ KOUD Weersverwachting, geldig tog Donderdagavond. Vannacht In het alge meen weinig, maar mor gen toenemende bewol king, met In het Zuiden van het land later kans op cnlgc regen. Geleide lijk aanwakkerende wind uit richtingen tussen Oost en Zuid. Vrij koud 28 Oct.: Zon op 7.27, onder 17.20. Maan op 1.51, onder 16.14.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1