DAGBLAD VOOR AMERSFOORT c Brood, suiker, varkensvlees, boter anthraciet en zeep duurder Verhuizen wordt een pretje met Brigg's service Loonbijslag teneinde de gevolgen der prijsstijging op te vangen Hogere kosten voor gezin van vier mensen f 1.— Nood leidt tot gedeeltelijke hervatting van het werk Regeringsmaatregelen inzake lonen en prijzen Bijslag bedraagt fl.per week of f. 4.50 per maand PSfS .V. Z# ■i Minister JOEKES voor de radio Min. Stikker naar Indonesië CGT kondigtdoelmatigesabotage aan in de grote steden Egyptische leger vernietigd? Van Mook eervol ontslagen Na Russisch veto, wat nu? MR. SPITZEN nieuwe minister van Verkeer Ie kort .bestek _J Donderdag 28 October 1948 Achtste jaargang, No. 1159 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort, Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER. De regering heeft haar plannen bekend gemaakt t.a.v. de verlaging van enkele en opheffing van andere subsidies op levensmiddelen en brandstoffen. Zij legt er de nadruk op, dat een in grijpende herziening van de tot nu toe gevoerde loon- en prijspolitiek niet in haar bedoeling ligt. Zij zegt verder nadrukkelijk, dat de last, die de subsidies legden op de begroting, zó zwaar was, dat de financiële gevolgen daarvan niet uit de belastingen konden worden gedekt. De regering moest er voor lenen. Daarom ziet zij zich genoodzaakt de subsidies met ingang van 8 November met in totaal driehonderd-dertig milliocn gulden 330.000.000) te verlagen. Prijsstijgingen zullen het gevolg zijn van deze subsidieverlaging en -afschaffing. DUURDER WORDEN: b r o o d, vier cent per achthonderd gram (een heel brood): suiker, ongeveer zeventien cent per kilo; varkensvlees, gemiddeld veertig cent pen' kilo geslacht gewicht, (dat is ongeveer drie en vijftig cent per kilo zonder been); boter, twintig a vijf en twintig cent per half pond; anthraciet, zestig cent per mud. Ook de z e e p wordt duurder. De prijzen van margarine, rundvlees en kaas blijven dezelfde, de prijs van consump- tiemelk wordt met één cent per liter verlaagd. Brood en suiker gaan binnenkort op een nader te bepalen datum van de bon. Ter toelichting van de maatrege len. die de regering heeft genomen inzake de vermindering of afschaf fing van subsidies op levensmidde len en kolen, en de maatregelen, die zij ter compensatie van de prijsstijgingen noodzakelijk acht, verstrekte de regering een offi cieel communiqué, waarin het heet: „Toen midden September de be groting voor 1949 werd ingediend, bleek daaruit het voornemen de subsidies op levensmiddelen en brandstoffen te verminderen. Deze vermindering zal in een aantal ge vallen tot prijsverhoging leiden. De te verwachten gevolgen worden echter door velen overschat. Nu het overleg, dat met de Slichting van de Arbeid is gepleegd over de ge volgen van de te nemen maatrege len. tot overeenstemming heeft ge leid, is het mogelijk een overzicht te geven van het geheel der maat regelen en van hun vermoedelijke consequenties. Een Ingrijpende herziening van de gevoerde loon- en prijspolitiek ligt niet in de bedoeling. Het streven, om een grote mate van stabiliteit en een in verhouding tot an dere landen redelijk kostenniveau te handhaven, heeft vruchten gedragen, die niet mogen worden prijsgegeven Er ls dan ook geen sprake van. dat een algemene prijsverhoging zou zijn te ver wachten. Het is echter niet mogelijk de subsidiëring, die een van de mid delen is geweest om hier het peil van de kosten van levensonderhoud gedu rende de laatste twee jaren vrijwel ge lijk te doen blijven terwijl op de wereldmarkt de prijzen snel stijgen ten volle te handhaven. Sedert de bevrijding van ons land is voor ongeveer twee en een half milliard gulden aan zodanige subsidies uit de schatkist gefinan cierd. terwijl de kosten voor 1948 op ongeveer zeshonderd vijftig mil- lioen gulden \\-orden geraamd. Deze bedragen konden, ook bij het te genwoordige hoge belastingniveau, niet uit de Jaarlijkse rijksinkomsten worden gedekt. Er moest voor wor den geleend. Hiermee kan niet worden voortgegaan, terwijl dit be drag ook niet uit belastingverho ging kan worden gevonden. Bovendien is het o.a. voor de econo mische unie met België en Luxemburg, die ook voor Nederland van grote bete kenis is. noodzakelijk, dat kunstmatige elementen uit het Nederlandse prijs peil geleidelijk worden verwijderd. Tenslotte is de vrijlating van sommige gerantsoeneerde artikelen alleen moge lijk als geen subsidies meer worden ge geven. Verlaging: een noodzaak De regering heeft zich dan ook genoodzaakt gezien met ingang van 8 November de overheidssubsidies in vergelijking met het lopende jaar in totaal met driehonderdder tig millioen gulden te verminde ren. De subsidies op levensmidde len zullen met rond tweehonderd veertig millioen gulden en die op brandstoffen met ca. negentig mil lioen gulden worden verlaagd. Een bedrag van zeventig millioen gulden hiervan heeft echter be trekking op vermindering van ïm- poitsubsidies, die zich voor de ver bruiker niet doet gevoelen, omdat deze mogelijk is geworden door prijsverlagingen, die zich in de De regering stelt zich op het standpunt, dat de gevolgen van de opheffing en vermindering der subsidies op levensmiddelen en brandstoffen binnen verantwoorde grenzen moeten blijven. Zij heeft dan ook, in overleg met de Stichting van de Arbeid, besloten de volgende maatregelen te treffen: Werknemers boven de 23 jaar, wier iveek loon het bedrag van f 71.niet overschrijdt, krijgen een bijslag van één gul den per week; Werknemers boven de 23 jaar, wier maandloon het be drag van f 308.niet overschrijdt, ontvangen een bijslag van vier en e n halve gulden per maand. De werkgever zal deze loonbijslagen moeten betalen. Bij deze bedragen is uitgegaan van een jaarsalaris van f 3700. Inwonende werknemers krijgen deze bijslag niet. Deze loonbijslagen zullen op 1 November ingaan, dus voor het eerst worden betaald over de loonweek, eindigende in de eerste week van November. Over de wijze, waarop deze bijslag in de practijk zal worden verleend, wordt nader overleg gepleegd door het College van Rijksbemiddelaars en de Stichting van de Arbeid. Het is de bedoeling der regering de verhoging, die aan de arbeiders in het particuliere bedrijf wordt gegeven, ook toe te kennen aan het overheidspersoneel, voor zover dit een loon of salaris heeft dat per jaar niet hoger is dan f 3700.Over de vorm, waarin dit zal geschieden, wordt overleg gepleegd met de organisaties. Hogere kinderbijslag voor de grote gezinnen? Voor gepensionneerden komt een regeling De regering blijkt er van over tuigd. dat een uniforme loonbijslag het minst ten goede zal komen aan de grotere gezinnen terwijl deze de meeste invloed van de verlaging der subsidies op levensmiddelen en kolen zullen ondervinden. Zij is voornemens hiermee ten volle re kening te houden. Zij acht een wij ziging der Kinderbijslagwet, die in het bijzonder aan de grote gezinnen ten goede zal komen. „In verhoog de mate urgent". Ook de wense lijkheid van een regeling van de kinderbijslag voor kleine zelfstan digen gaat sterker spreken. Op korte termijn kan een wets ontwerp worden verwacht, dat de kinderbijslag aan van overheids wege gepensionneerden zal rege len. -> V.;" -i HASir-.' V-ei .V.*"."2, laatste maanden op de buitenland se markt hebben voltrokken. Voorts zal van cie verlaging der brandstof- fensubsidie niet meer dan ongeveer een kwart op de consument druk ken. De herziening van andere subsi dies heeft wel enige invloed op de prijzen. Daarbij is bevorderd, dat men zich, zo nodig, in belang rijke mate aan de prijsverhogingen kan onttrekken, doordat andere, verwante artikelen, niet in prijs stijgen. Tot verhoging van de prijs van het normale brood, die aanvanke lijk niet in de bedoeling heeft gele gen, is hij nadere overweging be sloten, omdat daardoor ook ophef fing van de distributie van brood mogelijk zal zijn. Bij de invoering van deze maat regel is rekening gehouden met de omstandigheid, dat de aardappel prijs op het ogenblik in verhou ding met het vorige jaar laag is. De loonbijslagen die door de werkgever zullen worden gegeven, hebben geen ander doel dan de hierboven vermelde prijsstijgingen op te vangen. Zij mogen in het alge meen niet tot p r ij s ver hoging leiden. Dit zou im mers tengevolge hebben, dat de toegekende loonbijslagen het be oogde effect zouden missen. Ook de stijging van de kolenprijs zal in het algemeen niet tot stijging van de verkoopprijzen der producten mo gen leiden. Tegenover deze verhoging van lasten van het bedrijfsleven zal echter een verlichting intreden als gevolg van de herziening der fiscale winstvaststel ling. Regering berekent: De minister van Sociale Zaken, mr. A. M. J o e k e s, heeft gister avond voor de radio een inleiding gehouden tot het officiële regc- ringscommuniqué inzake de lonen en prijzen. Hij zei o.m., dat de regering zich, vanaf het ogenblik, dat zij besloot dc subsidies op verscheidene levens middelen te verlagen of af te schaffen, terdege reken schap heeft ge-» geven van de gevolgen daar- ygtofc van op de kos- ten van het le- r vensonderhoud. „Immers", zo ging hy voort, i „haar streven is er op'gericht x bij de loon- en prijspolitiek so- Mfe. ciaal gerecht vaardigde en economisch verantwoorde loonnor- men te blijven bevorderen". Hij maakte gewag van het inten se overleg tussen de interdeparte mentale commissie voor de loon- en prijspolitiek en de Stichting van de Arbeid, die ook nu een gunstig resultaat opleverde. Verder wees hij op dc samenwerking van werk gevers en werknemers in de Stich ting van de Arbeid, welke heeft ge leid tot sociale rust, die het econo misch herstel van ons land zeer ten goede is gekomen. Ten slotte maakte hij melding van de looncorrectie, die de rege ring invoert ter compensatie van de prijsstijgingen. huiseigenaren dringen aan op huurverhoging De Nederlandse Rond van Huis- en Grondeigenaren heeft aan de raad van ministers een telegram gezonden, waarin hy de aandacht van de ministerraad vestigt op de moeilijkheden van de huiseige naren in het algemeen en in hel byzonder voor al diegenen onder hen, die niet over andere vermo gens- of inkomstenbestanddelen beschikken. De bond acht onmid dellijke, eventueel trapsgewijze ver hoging der huren dringend nood zakelijk. Minister Stikker heeft zich heden per vliegtuig naar Indonesië bege- ven. Hij wordt vergezeld door mr. N. S. Klom, raadsadviseur van hot nilnisterio van buitenlandse zaken. Commissie vereenvoudi ging belastingwetgeving Woensdagmiddag heeft de minis ter van financiën op zijn derparte- ment de commissie geïnstalleerd, welke onlangs is ingesteld om te onderzoeken, welke vereenvoudi gingen in de belastingwetgeving mogelijk en wenselijk zijn. Bij het verbruik van goedkopere artikelen slechts f. 0.69 BU haar communiqué over de loon- en prijspolitiek voegt dc regering een berekenLng van de gevolgen, die vol gens haar de prijsstijgingen op een ge zin van vier personen man. vrouw en twee kinderen zullen hebben. Indien men aanneemt, dat In het hui dige verbruik van een gezin met twee kinderen, waarvan het gezinshoofd een inkomen geniet variërende van veertig gulden tot vijftig gulden per week. geen veranderingen zullen optreden behalve in de consumptie van witte brood en boter mag worden ver- Weerbericht OOSTELIJKE WIND Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond. Vrij koud met een matige, later af en toe vrij krachtige wind uT.t Oostelijke richtingen. In het Noorden van het land: droog weer met enkele overdrij vende wolkenvelden. In het Zuiden van het land: half tot twaar bewolkt en «p de meeste plaat- hd droog weer. 2% ©ct.: Zon op 7.29, onder 17.18. Maan op 3.20, onder 16.27. wacht, dat de betrokken posten van het huishoudboekje zich aldus zullen wijzigen: Brood 0.48 Andere meelproducten0.03 Suiker 0.20 Varkensvlees 0.13 Plantaardige oliën en vetten (exclusief margarine) 0.06 Zeep 0.10 Hulsbrandkolen 0.05 Gas en licht 0,10 Tezamen 1,15 Af: melk 0.15 Totaal 1.— Bij deze berekening ls aangenomen, dat het gezin gedurende één dag per week het duurdere wittebrood eet, ter wijl dit gezin door een iets groter ver bruik van margarine in plaats van bo ter de totale uitgaven aan deze belde artikelen gelijk houdt. Indien dc consument het verbruik van enkele van de in prijs gestegen goederen vervangt door goedkopere, die evenwel een gelijke voedingswaar de of overeenkomstige verbruikswaarde hebben, behoeft voor hetzelfde gezin slecms op de volgende hogere lasten te worden gerekend: Wekelijkse uitgaven: Brood 0.38 Suiker 0.20 Oliën en vetten (zonder mar garine) 0.06 Zeep 0.10 Gas en licht 0.10 Tezamen 0.84 Af: melk 0.15 Regering zal gezonde concurrentie bevorderen Teneinde de kosten van levens onderhoud voor de Nederlandse be volking op een zo laag mogelijk peil te houden, zal de regering, voorzo ver hierdoor geen vitale belangen worden 'geschaad, voortdurend haar volledige steun geven aan krachten, die een prijsverlagende invloed uit oefenen. Wel zal in de toekomst bij de kostprijscalculatie de loonbijslag als kostprijselement worden erkend. Gezonde concurrentie zal bevor derd, terwijl onverantwoorde be scherming zal worden tegengegaan. Hiertoe zal de opheffing van een aantal distributiemaatregelen kun nen bijdragen. Door het aanwenden van een deel van de Marshallsteun voor produc tieve doeleinden zullen Nederlandse bedrijven hun productie-apparaat kunnen uitbreiden en modernise ren. waardoor een vergrote pro ductie tegen lagere kostprijs tot stand zal kunnen komen. Door krachtig mee te werken aan het tot stand komen van een meer intensief Europees handels- en be talingsverkeer tracht de regering te bereiken, dat evenals vroeger het geval was, de Nederlandse onderne mer zijn goederen daar zal kunnen kopen, waar ze tegen de goedkoop ste prijs v/orden aangeboden. DE FRANSE STAKINGEN Komen er barsten in het Fran se stakingsfront? Niemand, die dat nu reeds met zekerheid zou durven zeggen. Onmiskenbaar is nochtans dat, terwijl de CGT, de communistische vakbond ge tuigt. „dat de staking eensge zind voortduurt in alle steen- kolenbekkens van Frankrijk", ter zelfdertijd de cijfers uitwij zen dat in tal van plaatsen de economische nood mijnwerkers terug voert naar hun werk. Daar is bij voorbeeld het Lotha- ringse mijngebied. In dit deel van Frankrijk hervatten Dinsdag 44 pro cent van de ondergrondse en 60 pro cent van de bovengrondse arbeiders het werk. Woensdag waren hun per centages respectievelijk 56 en 68. Deze verbetering in de toestand gaf FranQois Mitterand, de Franse staatssecretaris van voorlichting na een zitting van de ministerraad de verklaring in, dat het er naar uit ziet, dat het land naar een algemene hervatting van het werk en een ver mindering van de spanning toegaat. Op de begraafplaats Rhijnhofte Oegstgcest iverdcn Woensdag drie slachtoffers van de ramp met de Nijmegenter aarde besteld, n.l. H. Vecnendaal, directeur der KLM, K. D. Parmentier, gezag voerder van dc „Nijmegen" en chef vltegdienst KLM en A. F. E. Mac- lnerny, vert. v. d. Lockheed Air craft Corporation. Deze feiten nemen echter niet weg, dat het CGT erin is ge slaagd de Franse havenarbei ders tot boycot te brengen van schepen die vanuit Engeland en Amerika kolen naar Frankrijk brengen. Terwijl het werk aan de andere schepen normaal voortgaat, lig gen in de havenstad Rouen twaalf Liberty-schepen met ko len op lossing te wachten. In la Palice zijn het er twee en in Duinkerken een. Ook met andere middelen tracht de CGT na 24 dagen van vergeefse strijd een beslissing te forceren. Daartoe worden de arbeiders in de gas- en electriciteitsbedrijven in Parijs en andere grote steden van Frankrijk opgeroepen tot het voe ren van een „doelmatige actie" In het gebied van Ales, ten Noord Wes ten van Marseille, waar zich Dins dag bloedige botsingen voordeden heeft dezelfde vakbond een alge mene 24 uursstaking afgekondigd. De stakingsleuzen zijn: terugtrek king der troepen uit dc mijnen, vrij lating van alle arrestanten in Ales die in verband met de staking zijn gearresteerd, schadeloosstelling van de nabestaanden van arbeiders, die in gevechten met de politie zijn ge vallen. Voor het eerst hebben zich geval len van spoorwegsabotage voorge daan als middel tot ondersteuning van de mijnstaking. Een treindie werkwillige mijnwerkers vervoerde in de- buurt van Marseille liep bij het ingaan van een tunnel uit de rails. Bij onderzoek bleek, dat de rails waren losgeschroefd. Te Deauville ontspoorde een trein kort na vertrek van het sta tion, Uit Metz werd bericht, dat stakers een sluisdeur in een kanaal hebben vernield om de doorvaart van kolenschuiten te verhinderen. DUBBELE MOORD IN AMSTERDAM In de afgelopen nacht is in dc hoofdstad een dubbele moordaan slag gepleegd, waarbij één der slachtoffers, een man, reeds is overleden en een vrouw in levens gevaarlijke toestand in het zieken huis is opgenomen. De dader heeft korte tijd na de aanslag zelfmoord gepleegd. Tweede voorzitter CNV treedt af In verband met zijn gezondheids toestand heeft de heer W. Strijbis, tweede voorzitter van het C.N.V., het bestuur van dit verbond ver zocht, hem vervroegd pensioen te verlenen. „Operatie-lO plagen" In navolging van dc geallieerden, die voor hun grote operatics tijdens dc tweede wereldoorlog sorps merkwaar dige codc-namen kozen, noemden de Jocen hun actie tegen de Eg.vptcnaren ln de Negeb-woestijn „Operatie - Tien Plagen". Indien de mededelingen die dc Joodse kolonel Jaain Woensdag deed te Tol Aviv naar aanleiding van deze. op last van de wapenstilstandcommissie geëin digde actie, juist zijn, betekent dit vrij wel het einde van het Egyptische leger. Het leger van Egypte verloor twee duizend aoden e" gewonden. Boven dien bevonden zich op het tijdstip van ae wapenstilstand nog 30.000 Egyptcna- ren binnen drie Joodse omsingelingen Voorts zou het Egyptische vinggcschlp tot zinken. zijn gohracM, In antwoord op een order van dc waarnemende bemiddelaar ln Palestina, dr. Ralph Bunche heeft Israël verklaard, dat het weigert zijn troepen uit dc veroverae gebieden terug te trekken. Bij Koninklijk Besluit van 25 October 194Ö is aan dr. H. J. v a n Mook op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslag verleend als luilenant-gouverneur-generaal van Indonesië met dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden aan den lande be wezen. Het ontslag gaat in op 't tijdstip, waarop dr. Van Mook het bestuur zal hebben overgegeven aan de autoriteit, die de uiloefening van zijn functie van hem zal overne men. Marshall.- Bevin, Schuman vergaderen in Bar ijs De ministers van Buitenlandse Zaken der drie Westelijke grote mogendheden, Bevin, Marshall en Schuman, zijn Woensdagavond op het Franse ministerie van Buiten landse Zaken bijeengekomen Aan het eind van deze bijeen komst werd een communique uit gegeven, waarin wordt verklaard: De drie ministers van Buiten landse Zaken bestuderen de toe stand die door het Sowjct-veto over de resolutie van de Veilig heidsraad ten aanzien van de Ber- lijnse kwestie werd geschapen. De drie regeringen aanvaarden die resolutie en verklaren zich bereid deze loyaal uit te voeren. De kwes tie staat nog op de agenda van de Veiligheidsrazd." Op de wcgvcrkccrsdag van de KNAC, die minister Van Schalk ln Den llaag opende, heeft deze mede gedeeld, dat zijn portefeuille, welke hij ad-interim beheerde, binnen en kele dagen zal worden overgenomen door mr. D. G. W. Spitzen, sccrctu- ris-gcnerual van liet departement van Verkeer en Waterstaat. Mr. D. G. W. Spitzen werd 18 Maart 1896 in Wageningen geboren. In Den Haag doorliep hij het gym nasium en in Leiden studeerde hij rechten. Na zijn studie was hij ge durende enige jaren werkzaam bij het voormalige departement van Binnenlandse Zaken en Landbouw. In 1Ó32 volgde zijn benoeming tot administrateur aan Binnenlandse Zaken en aanvaardde hij de functie van chef der afdeling binnenlands bestuur van dat departement. Op 1 Januari 1939 werd mr. Spitzen be noemd tot secretaris-generaal van het departement van Waterstaat. In die functie is hij thans nog werk zaam, aan het ministerie, dat thans Verkeer en Waterstaat omvat. Mr. Spitzen is commissaris van de Nederlandse Spoorwegen. Hij be weegt zich veel op cultureel gebied en is o.m voorzitter van dc Haagse Kunststichting, van de Vereniging van Vrienden van het Residentie- Orkest en van de werkgroep Haags Cultureel Centrum. Hij is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en officier in dc Orde van Oranje Nassau. Dc nieuwe minister zul Vrijdag door de Koningin worden becdigd. Mr. Spitzen is niet aangesloten bij een politieke partij. HERINNERT U zich nog, hoe doodop U was bij de laatste verhuizing? Dagenlang was U in touw ge weest, soms tot diep in de nacht om alles zo ingepakt te krijgen, dat U met enige reden mocht verwachten, dat Uw bezit heel zou overkomen. Op het nieuwe adres lieten de verhuizers U in een bijna onvoorstel bare rommel achter, waarin haast geen weg te vinden was. Hoe de boel ooit weer op orde is ge komen, begrijpt U vandaag de dag nog niet precies. NEEN. verhuizen is Deze bestond hierin, dat geen pretje, ook niet hij op het psychologische als U toevallig in Ameri- ogenblik, dat nieuw ge- ka woonde. Toch zou dit vestigden aan het einde land bij zijn reputatie van van hun krachten sche- onbegrensde mogelijkhe- nen, met een zonnige den ten achter blijven, als glimlach aan de achter een vindingrijk man er deur aanklopte. Hij liep niet iets op had gevonden, over van goede raad en dat kon dienen a bracht, hoe attent, gratis sem op de narigheid van en geheel vrijblijvend verhuizingen. Een zekere een paar kleinigheidjes Briggs in Calilornië mee waar meneer en me- kwam twintig jaar gele- vrouw plezier van kon den op het idee een „Wel- den hebben, kom-dienst" in te stellen. De winkeliers in de buurt hadden zulk een profijt van de door Briggs georganiseerde „Commis sie van Goede Diensten" voor verhuizenden, dat de zaak een steeds groter vlucht nam. De ingenieu ze man heeft thans drie duizend personen in vaste dienst. De meesten hun- heel toebereid middag maal, of een uitnodiging van een nabijgelegen res taurant om daar gratis het diner te komen ge bruiken. Als extra'tje heeft een textielzaak in de buurt een paar nylons aan de heerlijkheden toe gevoegd en de heer des ner zijn vriendelijke goed huizes wordt bedacht met geklede dames. Een paar een klein flesje whiskey uur na aankomst van de om op te kikkeren van al verhuiswagen aan het dat gesjouw. Als U zon- nieuwe adres, verschijnen der hulp zit, dan is het zij, soms gebracht door een kleinigheid om van een prachtige luxe-auto, een bij Briggs oangeslo- in de deuropening onder ten schoonmaakdienst een het uitspreken van harte- paar ferme negers te la- lijke welkomstwoorden, ten komen. Deze brengt een korf mee De zaak zit goed in el- met al die dingen, die op kaar en de winkeliers, die deze eerste dag goed van bij de Briggs' service zijn pas kunnen komen, brood aangesloten schijnen er melk, boter, en een ge- wel bij te varen. „Dut ls 'm'/.ci een Haagse Juwelier, die was opgelicht voor een armband van 11.000. toen h|j eens ln dc por trettengalerij van de polltic neusde. Dc dader bleek een puzzelaar van profes sie, die kruiswoordraadsels ontwierp, waarmee een fiets te winnen was, mits de goede inzendingen vergezeld gingen van een bedrag van vijf guidon. HIJ had de kostbare armband nog in zijn bezit toen hij werd aangehouden. Een vijf entwintigjarige vertegenwoordiger uit Delft ontmoette ln de Haagse binnen stad een meisje Hij vertelde haar, dat hij ging scheiden en dat zij daarna zou den trouwen. Zij gaf hcih t 400.- spaar geld en bij bezoeken aan haar huls ontvreemde hij ook nog 50.-. Het meisje ondekte. dat de man helemaal niet wilde scheiden. Nu zit dc dief-op- llchter over zijn zonden na tc denken. Een wethouder van Hellcvoctsluis noemde ln ccn café dc burgemeester van zijn gemeente „een grote collabo rateur" Het Is een duur borreltje ge weest dat dc wethouder dronk want voor dc -Rotterdamse rechtbank hoorde hij 100.- boete tegen zich eisen Bussum staat mot dc verkoop van Ju- bilcuminsigncs voor dc kankerbestrij ding bovenaan. De 33.000 inwoners brachten een bedrag van 9.500 bijeen, een getal dus van 1 op 3 tegen een ge middelde van 1 op 4 voor het gehele land. Alle levensmiddelen met uit zondering van vlees, eieren, boter, melk en kaas zullen van 15 November af vrij zijn In de Sowjot zone van Duits land. De huidige rantsoenering blijft bestaan maar de hulsvrouw zal naar believen kunnen bijkopen tegen hogere prijzen. Vuurwerk knalde en 750.000 mensen waren op de been om president Truman tc Chicago te ontvangen In het stadion was geen plaats onbezet toen hij een rede uitsprak er buiten stonden nog 200.000 mensen. De ongeschoolde Carmelltessen van het klooster Albufol- ra ln Portugal die door dc Paus ver oordeeld zijn wegens hun houding te gen dc kerkelijke overheid en omdat zij de plichten van hun orde niet na komen hebben zich in hun klooster ver schanst. Zij hebben laten weten dat zij blijven ..totdat God de bisschop en do kerk verlicht heeft". Sowjetrusslsche autoriteiten hebben de Bcrltjnse Zoölo gische Garten voldoende kolen beloofd om de verwarming te kunnen blijven stoken, zodat het plan de dieren per luchtbrug te evacueren niet behoeft te worden uitgevoerd. De oudste man van China heeft in het bijzijn van ze ven geslachten zijn 140ste verjaardag gevierd Het is een herder uit de pro vincie Sklang. Hij geniet nog steeds een goede gezondheid, al moet hij van een stok gebruik maken Een Berlijnse vrouw, die in dc Britse zone bp een boekenkiosk was geklommen trok grote aandacht toen zü beweerde, dat vader tje Stalin haar ln dc droom was ver schenen. Hij had haar opdracht gegeven de verdwaalde Duitsers te bekeren. „Breng haar naar dc dierentuin", was het eerste commentaar, maar zij profe teerde rustig voort. Toen het publiek tenslotte dc spreekster met geweld tot zwijgen wilde brengen, greep de poli tie in. Do „Bathyscaphe", professor Plc- card's diepzee-vaartuig, heeft Dins dag voor de eerste maal gedoken met een bemanning aan boord. Het vaartuigje ging met profes sor Piccard aan boord 25 meter diep, om de besturing te beproeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1