DAGBLAD VOOR AMERSFOORT drijven naar oorlog Stalin beschuldigt het Westen van Franse stakingen V erwanten en vriendennemen afscheid van hun doden Wat gezegd en geschreven werd Lbestek _j i verliezen aan „Churchill voornaamste ophitser zegt de Sowjetleider kracht Min. Stikker onderweg naar Indonesië; Abdoel Kadir naar Den Haag Rij nhaven-accoord bekrachtigd Drie moorden in zes jaar? Teken des tijds In kort Vrijdag 29 October 1948 Achtste jaargang, No, 11 Opgericht door de Stichting ..Het Parool"* - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummary 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. 99 9 JOZEF STALIN weggelegd voor alle andere oor logshitsers. De verschrikkingen van de laatste oorlog liggen de vol keren nog te vers in het geheugen en de krachten van de openbare mening, die vrede willen, zijn nog te sterk om door Churchill's leer lingen in de tactiek der agressie Maarschalk Stalin beschuldigde Donderdag de leiders van de Verenigde Staten en Engeland er van een ..politiek van agressie" te volgen om een nieuwe oorlog te ontketenen. In antwoord op de vraag van het Russische blad „Prawda" hoe hi) denkt over het gedrag van de westerse vertegenwoor digers in het UNO-debat over het Berlijnse probleem, ver klaarde Stalin: ..Het was een vertoning van agressie van de zijde der Anglo-Amerikaanse en Franse heersende kringen". De huidige politiek van het Westen karakteriseerde de generalissimus aldus: ,.De politiek van de huidige leiders van de Verenigde Staten en Engeland is er een van agressie tot ontketening van een nieuwe oorlog". De verklaringen van Stalin in do „Prawda" hebben grote beroering teweeg gebracht in het Palais Challlot, waar de UNO momenteel bijeenkomt. In de wandelgangen heerste een opgewonden stemming en de journalisten, die in het bezit waren van de tekst van het inter view werden door de gedelegeerden letterlijk bestormd. Trygve Lie liet zich aanstonds een exemplaar ter hand stellen. Het merendeel der gedelegeerden ont hield zich van commentaar, totdat het de tyd gehad had de tekst rus tig te bestuderen. De tweede vraag van de verslag gever van de ..Prawda" luidde: „Is het juist, dat in Augustus van dit jaar tussen de vier mogendhe den een overeenkomst werd bereikt inzake de Berlijnse kwestie?" Antwoord: „Ja, dit is juist. Zoals bekend, werd op 30 Augustus van dit jaar in Moskou overeenstem ming bereikt Inzake de gelijktijdige uitvoering van maatregelen voor de opheffing van de verkeersbeper- kingen aan de ene kant, en de in voering van de Duitse mark der Russische zone als het enige be talingsmiddel aan de andere kant. De regeringen van de Verenigde Staten cn Groot-Brittannië hebben hun vertegenwoordigers in Moskou gedesavoueerd en verklaard, dat deze overeenkomst niet bestond. Dat wil dus zeggen, dat zij deze overeenkomst hebben geschonden door hun besluit de kwestie voor de Veiligheidsraad te brengen, waar de Britten en Amerikanen zeker zijn van hun meerderheid." In een andere vraag verzocht de Russische journalist Stalin dc over wegingen bloot te leggen voor de houding van de WesteljfRÖ mogend heden. Hierop zejde do maarschalk, dat zij die de politiek van de Ver. Staten en Groot-Brittannië bepa len, niet het belang inzien van overeenstemming en samenwerking met de Sowjet Unie. Zij willen van geen overeenstemming weten, maar zij spreken er wel over met echter geen ander doel dan de totstandkoming van een overeen komst te verhinderen en de schuld op de Sowjet-Unie te werpen, ten einde de onmogelijkheid om met de Sowjet-Unie samen te werken te bewijzen. De oorlogshitsers, die op een nieuwe oorlog aansturen zijn bovendien bang voor overeenstem ming cn samenwerking met de Sowjet-Unie. daar een politiek van bondgenootschap met haar de po sitie van de oorlogshitsers zou on dermijnen en de politiek van deze heren van zijn doel zou beroven. Dit alles wordt gedaan om de noodzakelijkheid van een nieuwe oorlog aan te tonen en aldus de omstandigheden voor te bereiden die voor het uit breken van een conflict nood zakelijk zjjn. De politiek van de huidige Amerikaanse en Britse leiders is een politiek van agressie, gericht op het ontketenen van een nieuwe oor log. „Waarop zal dit alles uitlopen?" vroeg de journalist ten Slotte. Stalin antwoordde: „Dit kan slechts uitlopen op een smadelijke nederlaag voor de oorlogshitsers. Churchill, de voornaamste ophitser tot een nieuwe oorlog, is er reeds in geslaagd het vertrouwen van zijn eigen land en van de democra tische elementen in de gehele we reld te verliezen. Hetzelfde lot is overmeesterd en In een nieuwe oor log gesleept te worden." Stalin legde hiermede zijn eerste openbare verklaring af sinds hij in Mei persoonlijk antwoordde op de open brief van Henry Wallace. Een communique dat de vragen van de „Prawda" correspondent cn Stalins antwoorden bevatte, werd 's middags om half vijf aan de bui tenlandse pers uitgereikt op de persafdeling van het ministerie van buitenlandse zaken. Het was het eerste communiqué dat door deze afdeling in vele maanden is uitge geven. Politieke waarnemers te Londen menen, dat de verklaring van Sta lin is bedoeld om zijn volk voor de eerste keer de ernst te laten inzien van de breuk tussen de Sowjet Unie en de Westerse mogendheden. Poli tieke kringen te Londen vatten de verklaring aangaande de buiten landse politiek van de Sowjet-Unie als een directe aanduiding op van de toekomstige rol van de commu nistische partyen in de Westelijke staten. De verklaring van Stalin zou doen uitkomen, dat zijn regering zou vertrouwen op deze „sociale machten" om de „oorlogszuchtige plannen" van de regeringen van Engeland, de Verenigde Staten en Frankryk te verijdelen. Medische Nobelprijs voor Paul Möller De Nobcl-commlssie van het Karo- lingska Instituut heeft dc Nobelprijs voor geneeskunde toegekend aan dr Paul Möller uit Bazel wegens de samen stelling van het inscctendodcnd effect van DDT. DDT heeft een typhus-epldemie Napels ln 1943 de kop ingedrukt heeft vermoedelijk bij de campagne in het Verre Oosten duizenden levens ge red door vernietiging van de malaria mug. Soldaten lossen kolen Het Franse kabinet heeft Don derdagavond do toestand als gevolg van de stakingen besproken. De staatssecretaris van het bureau van de premier, Paul Devinat, zelde na afloop: „Na voorlezing van een rapport van de minister van bin nenlandse zaken ls dc regering tot de conclusie gekomen, dat do situa tie zich op het ogenblik ln gunstige zin ontwikkelt. Donderdag Inmiddels zijn Franse soldaten in La Rochelle begonnen Amerikaanse kolen te lossen, daar de havenarbeiders een sympathie staking met de mijnwerkers begon nen waren. Volgens mededeling van het Franse ministerie van binnenlandse zaken verloo-' de zuivering van het noordelijk mijnbekken rustig. De postende stakers geven hun ver sterkingen pnjs zonder verzet te bieden. Autorijden op Zondag blijft verboden Mr. Polak nu veroordeeld door Gerechtshof GAANDE EN KOMENDE STAATSLIEDEN Autorijden op Zondag ls verbo den! Dit is de conclusie van het ge rechtshof ln Leeuwarden in de strafzaak tegen de Groninger advo caat mr. N. J. Polak. Deze werd dan ook veroordeeld tot 1.- boete of één dag hechtenis. Gelijk bekend liet mr. Polak zich op Zondag 15 Juni verbaliseren ten einde een uitspraak tc verkrijgen over de vraag, of autorijden op Zondag geoorloofd is. De Groninger kantonrechter ont sloeg hem van rechtsvervolging, maar de ambtenaar van het O.M. ging in hoger beroep, waarna de rechtbank mr. Polak vrjj sprak. Nu was de officier van Justitie het met te dit vonnis niet eens en maakte dc «2 zaak aanhangig bij de Hoge Raad, die de zaak naar het gerechtshof te Leeuwarden verwees Het Hof was van oordeel, dat verdachte zich aan een overtreding heeft schuldig ge maakt. Omdat het echter een proef proces betrof, werd de straf be paald op slechts 1.- boete. In de rede, waarmede hij de 6de Wegverkeersdag van de KNAC opende, heeft minister van Schaik gisteren medegedeeld, dat hij de portefeuille van Verkeer en Water staat, die hy ad interim beheerde, linnen enkele dagen zal overdra gen aan de secretaris-generaal van het departement, mr. D. G. W. Spitzen. De nieuwe minister. Dr. v. Mook metterwoon naar Bilthoven? Minister Stikker, die Donderdag- avond per vliegtuig van Schiphol naar Batavia is vertrokken ver klaarde aan de wachtende journa listen als aanvulling op het gisteren door de regering uitgegeven com muniqué. d3t hij om twee redenen dc reis naar Indonesië maakt. In de eerste plaats om te pogen de onder handelingen met de republikeinen op gang te brengen cn ten tweede om als vertegenwoordiger van de regering zich persoonlijk op de hoogte te stellen van „de zeer zor gelijke toestand". Ter verduidelijking hiervan ver wees hij naar de verklaring van mi nister Sassen, waarin deze medede lingen deed over het ontstellend gro te aantal infiltraties en overvallen op officiële Indonesische personen in het door de Nederlanders bezet te gebied. Volgens minister Stikker zijn in de afgelopen 14 dagen meer dan 500 mensen, gewelddadig ge vallen. Het tweede punt, dat zo spoedig mogelijk besproken moet worden is, volgens de minister, het op gang brengen van het goederenverkeer. Het gesprek kwam daarna op de ervaringen van de minister in Parijs. Hij had daar de indruk opgedaan in zijn besprekingen met buitenlandse collega's, dat men in het buitenland meer begrip krijgt van de situatie. United Press meldt uit Batavia, dat aldaar zowel in Nederlandse als in republikeinse kringen het be richt van het bezoek van mr. Stik ker een volkomen verrassing was. Enkele uren te voren kwam op Schiphol, komende uit Batavia aan. de heer Abdoel Kadir. plaatsvervan gend luitenant-gouverncur-generaa'. en voorzittci van de Nederlandse delegatie voor de onderhandelingen met de Republiek De heer Abdoel Kadir deelde na zijn aankomst op het vliegveld de wachtende journalisten mede, dat hij op verzoek van d& Nederl^-1 '.se regering naar ons land is gek" om de algemene situatie in Indone sië te bespreken. Abdoel Kadir noemde het bericht, dat de heer Stikker des avonds naar Indonesië zou vertrekken goed nieuws. Sprekende over de militai re situatie op Java zeide hij, dat het pessimisme, dat d aromtrent heerst, volkomen gewettigd is. Enige mede doling over zijn ideeën omtrent de komende onderhandelingen met de republikeinen hij niet geven. Het is niet onmogelijk, dat Abdoel Kadir tezamen met dr. Beel naar Indonesië zal terugkeren. Uiteraard werden nog enkele vra gen gesteld over het ontslag van Basis voor herstel van Rotterdam De Britse en Amerikaanse gou verneurs voor Duitsland 'hebben thans hun goedkeuring gehecht aan de overeenkomst tussen Belgic en Nederland enerzijds en de Brits- Amerikaanse zone ln Duitsland an derzijds over het wederzijds ge bruik van de Belgische en Neder landse havens en over de gemeen schappelijke scheepvaart op de Rijn. De onderhandelingen, die thans tot dit resultaat hebben ge leid, zijn reeds in 1945 begonnen. dr. van Mook en de geruchten, daaromheen in omloop zijn geko men. Abdoel Kadir deelde mede, dat de heer van Mook ^rsoonlijk alle hoge ambtenaren in Batavia heeft verzocht in functie tc blijven. Hij sprak als zijn verwachting uit, dat dr van Mook zich na November in ons land en wel vermoedelijk in Bilthoven zal vestir n Minister van Schaik was ter be groeting van Abdoel Kadir op Schiphol aanwezig. Mohammed Roem, lid van de re publikeinse onderhandelingsdelega tie. heeft de verwachting uitgespro ken, dat de politieke onderhande lingen waarschijnlijk begin Novem ber hervat zouden worden. Hij voegde eraan toe: Wat ook het re sultaat moge zyn, „it will-be final" (het zal definitief zijn). Weer wilde zwijnen in Noord-Brabant De laatste dagen doen in Noord- Brabant de wilde zwijnen weer van zich spreken. Te Loon op Zand werd er een gevangen en in de Druncnse duinen werd een tweetal volwassen exemplaren gesignaleerd. Voedselvergiftiging door nuttiging balkenbrij Te Lottum in Limburg heeft zich een uitgebreide voedselvergiftiging voorgedaan. Zoals thans overal ten plattelandc geschiedt, werd daar dezer dagen oen „huisslachtlngs"- varken van 200 Kilo geslacht. Het bloed werd gebruikt voor de ver vaardiging van worst en balkenbrij. Nog^ dezelfde avond kwam de bal kenbrij in diverse gezinnen ter ta fel. Terstond deden zich vergifti gingsverschijnselen voor. Een ge neesheer achtte de overbrenging van 32 personen naar het zieken huis noodzakelijk. Het varken 19 inmiddels voor consumptie afge keurd. Tot voorzitter met raadgevende stem van de conferentie tussen verte genwoordigers van Nederland. Surina me en de Nederlandse Antillen is be noemd dc minister zonder portefeuille, mr J. R. H. van Schaik. In het kolenbekken van de Loire hebben de Franse troepen thans dc mijnen van Villiers bezet en de vciligheidsinstallaties weer in werking gesteld. Na de ramp met de Nijmegen" Een der oprichters van de K.L.M. begraven Ook Donderdag werd op vele plaatsen in ons land afscheid genomen van de slachtoffers van de ramp met de „Nijmegen". Bijzonder grote belangstelling heerste bij de ter aarde bestel ling van de familie Fuld op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Naarden. Vele vooraanstaan de persoonlijkheden uit de vlieg wereld waren naar Naarden ge komen om voor de laatste%maal samen te zijn met de heer Fuld, (een der oprichters van de KLM) en zijn vrouw en dochter. Een der zoons dankte voor de grote belangstelling en de steun, die de familie in deze dagen heeft ondervonden. Hij haalde de beeltenis van zijn ouders en zijn zuster voor de geest, „die een trek gemeen hadden, namelijk de ogen, die zo goed kon den lachen en zo goed konden troosten." „Deze laatste trek moeten wij thans voor ogen houden," zo be sloot de heer Fuld Jr., „want dit zal onze troost zijn." Tot slot der plechtigheden trok de lange stoet van aanwezigen langs de geopende graven. Het rijkst aan uiterlijk rouwbe toon was wel de begrafenis van generaal majoor G. J. Sas, in leven militair attaché bij de Nederlandse ambassade te Washington. Bij de groeve op Westerveld op een van de mooiste plekjes van Kennemerland, stelde zich een carré van militairen op, waar om ongeveer 3 uur de 12 drager?, on der wie de generaal-majoor J. H. Canada is voor Noord- Atlantisch Pact De Canadese minister van bui tenlandse zaken heeft verklaard, dat z\jn land Amerika en Engeland en de landen van de Benelux ervan heeft verwittigd, dat het bereid is met deze en andere Noord-Atlan tische staten onderhandelingen aan i te knopen met het denkbeeld een regionaal veiligheidspact te sluiten. De te Kasice (Slowakije) ge houden marathonloop (42.195 km.) werd gewonnen door de Zweed Leandersson. Jan Overdijk werd veertiende in 2 uur 51 mm. 14 sec. 500 kinderen van mijnwerkers uit het Loirebekken zijn geevacueerd naar Parijs, waar zij worden ondergebracht bij arbeidersgezinnen. De trein met de evacuéetjes op punt van vertrek in het station van Chateau Creux. Teken aan de wand Op een tentoonstelling te Birmingham viel een hoog opgehangen bord van de wand naar bene den. De 20-jarige William Bowson kreeg het op zijn hoofd, en de sigaret die hij rookte, werd hem uit de mond geslagen. Op het bord stond ..Niet roken" (Daily Herald) Links contra rechts De hertog van Windsor, eens koning George VI van Engeland, ontmoette onlangs aan de Rivièra een paar Amerikaanse filmsterren, onder wie Ty- ron Power, Clark Gable en Orson Welles. Men sprak over de vraag, van welke kant men en profil het gunstigst gefotogra feerd kon worden ,.Ik heb er de grootste moeilijkhe den mee gehad", vertelde de hertog „Toen ik nog koning was. moesten er nieuwe munten en post zegels met mijn beelde naar worden gemaakt. Het is traditie, dat iedere koning de andere kant op kijkt dan zijn voorganger Mijn vader keek naar links op zijn postzegels en mun ten en ik moest dus. naar rechts kijken. Toen men mij kwam fotograferen en mij van rechts wilde ne men. antwoordde ik, dat links mijn beste zijde was. Maar de traditie kon niet v/orden gebroken. zei men. Ik vroeg wat het voor zin had. koning te zijn, als ik niet eens op mijn eigen munten mocht kijken zoals ik wilde". (Daily Express) Rechts contra links Een spreker op de con ferentie van de Britse conservatieve partij, hel Labourministerie van de fensie (van lord Alexan der) over de hekel halend* „We zijn van kolonel Blimp af. Maar hij had ook goede kanten Hij wist meer van defensie dan Alexander's Ragtime Band. (Daily Express) Goede weg Margaret Craske. vijf tien jaar. ..postte" deze zomer een brief in een fles die zij in Norfolk in de Noordzee wierp De bedoeling was, op die ma nier een pen-vriend op te doen. Fles met brief werd gevonden door de 18-ja- rige Eibo Freese in Oost Friesland (Did). Hij schreef terug en stuurde zijn foto mee. „Ik zal hem terugschrijven, zei Mar garet, hij ziet er aardig uit". (Daily Herald) Verkeerde weg Stephen Jordan, een En gelsman uit Windsor, wil de zijn Duitse vrouw op zoeken. die hij tijdens zijn krijgsgevangenschap had leren kennen. Hij ging als verstekclingf aan boord van een schip in de haven van Huil. Het schip zette echter geen koers naar Duitsland, zoals Jordan had gemeend, maar naar Australië. Bij de kust van West-Afrika ontdekte hij zjjn vergissing. Hij werd op een boot naar Engeland gezet en werd daar we gens zijn overtreding ver oordeeld tot een boete van twee pond. „Dat is alles wat ik bezit", zei Jordan. „Dan géén boete", zei de rechter. (Daily Express) Meneer Eh-eh Bevin heeft de grootste moeilijkheden met vreem de namen Hij struikelt er te Parijs herhaaldelijk overof hij vervangt ze eenvoudig. Met Wisjins- ki's naam heeft hij weinig moeite, maar de naam van mijnheer Mahmoud Bev Fawzi, de Egyptische af gevaardigde, wordt bij Bevin eenvoudigweg „mr. Fussy". Dr. Hsioh Ren .Wei, van China, heet in Bevin's mond „mr. So Run Jager, bevelhebber van het eerste militaire gewest, de generaal-ma joor Van Kcsteren, bevelhebber van het tweede milita re gewest, kolonel P. M. H. Tielens van dc generale staf en kolonel F. G. Dürst Britt, directeur van dc ar tillerie, als slippendragers fungeer den, met de baar naderden. De kist was gedekt door de Nederlandse vlag en werd gevolgd door een groot aantal binnen- cn buiten landse autoriteiten, onder wie de oud-commandant van het veldle ger, generaal H. G. Winkelman. Het Wilhelmus weerklonk toen de baar daalde en daarna werd een ere-salvo gelost. Vele sprekers hul digden hierna de persoonlijkheid van generaal Sas als militair en vriend. Een enorme krans van het wapen der artillerie werd vervolgens bij de groeve gelegd en tenslotte defi leerden de gewesten langs de laat ste rustplaats van de omgekomen militair. De Ko.iinklijke Militaire Kapel voerde treurmuziek uit. Eerder in de middag was even eens te Westerveld het stoffelijk overschot van de passagier van de „Nijmegen" de heer H. F. Tol ge cremeerd. Andere aangrijpende plechtighe den vonden plaats in de over het gehele land verspreide woonsteden van de zes overige Slachtoffers van de catastrophe. Het waren de boordwerktuigkundige J. I. Beu kenkamp te Amsterdam en zijn collega Baltes Timmer te Assen. In Den Haag werd J. C. Mink, in leven steward van de „Nijmegen" begraven en in Rotterdam W. Bleu- zé, in leven tweede telegrafist van de KLM. In Sassenheim ten slotte namen vele vrienden en verwanten afscheid van de gebroeders A. en W. H. Philippo, Winkeliers mogen geen suiker achterhouden De prljzencontrólcdlcnst ls van plnn zeer streng tegen winkeliers op te tre den, die hun voorraad suiker vasthou den tot de prijsverhoging wordt toe gestaan. In dit verband wordt gewe zen op het prUsvormlngsbcslult. dat onder meer het volgende zegt: „Goede ren, welke voor de verkoop bestemd zijn, mogen niet worden achtergehou den, teneinde voor andere of voor la tere leveringen hogere prijzen te ver krijgen dan die, welke ten tijde van het achterhouden wettelijk geoorloofd zijn." Door de prljzencontróledlenst zal. naar men ons van deze zijde mededeelt, „uitermate streng worden gecontro leerd." De Rotterdamse en Amsterdamse recherche hebben sterke vermoe* dons. dat de 35-jarige schipper P. A. G„ die dezer dagen werd gear resteerd verdacht van moord op zün vrouw, nog twee andere moor den op zUn geweten heeft. Zoals wU reeds eerder berichtten heeft men In October 1942 op een terrein aan de Waalhaven te Rotterdam het lijk gevonden van de echtgenote van deze schipper. Alles wees cr op. dat de vrouw was vermoord cn dc po litic ging tot arrcstatlo van G. over. Wegens gebrek aan bewijs heeft men de man toen vrjj moeten loten. HIJ werkte destijds bovendien voor do Duitsers cn van deze zijde werd pressie uitgeoefend om dc man zbn vrijheid terug te geven. In 1944 hertrouwde G. met M. J. van Mcertcn, een buffetjuffrouw uit Am sterdam. Na aanwijzingen, welk® do politic van familieleden varv G. ont ving. en nan dc hand van mededelin gen uit het bevolkingsregister, daterend uit de tijd van de laatste volkstelling, blijkt, dat deze vrouw reeds sedert ver moedelijk Juni 1945 verdwenen is. G. heeft thans bekend de moord ln 1942 te hebben gepleegd. Omtrent het verdwijnen van dc tweede vrouw (M. J. van Mcertcn) heeft hU tot nog toe geen verklaring willen afleggen. In verband hiermede verzoekt de po litic ln Amsterdam allen, die over dezo vrouw Inlichtingen kunnen verstrek ken. hiervan mededeling tc doen aan het hoofdbureau kamer 267 of kamer 270. Tevens legt de politie verband tussen deze man cn een tot nog toe onopge helderde moord, die gepleegd ls op do avond van 13 Mei 1945. Die avond werd namelijk in de omgeving van do Ford fabrieken tc Amsterdam het lijk ge vonden van een 30 tot 35-Jarlgc vrouw, dlc door een nekschot om het leven was gekomen. Mensen, die die dag ln dezo omgeving verkeerden, hadden de vrouw reeds 's morgens daar gezien ln gezel schap van een man, die veel gelijkenis 'met G. vertoonde. Later zag men. dat deze man zich alleen verwijderde en een getuige vond direct daarna het UJk van de vrouw. HU had dc onbekende man aangespro ken cn gevraagd of deze wist. dat de vrouw dood was. Dc man had daarop geantwoord: „Wat kan mU deze vrouw schelen", was op een flets gesprongen cn snel weggereden. Het ls dc politie niet gelukt de iden titeit van deze vrouw vast tc stellen. Haar signalement luidt: ongeveer 30 tot 35 Jaar oud. 1.53 meter lang. schraal postuur, zwart lang haar. brulno ogen cn een opvallend goed gebit. ZIJ droeg een donkere gebloemde Jurk en een grijze vllthoed. Aan hasr rcchtcrrlng- vlnger zat een zilveren ring. met een grote lichtpaars gekleurde ovale steen. Degenen, dlc ook over dezo vrouw In lichtingen kunnen verstrekken, worden verzocht zich met dc hoofdstedelijko politie in verbinding te stellen. Dc politic deelde mee. dat do man wnarschUnliJk niet geheel toerekenbaar Ambtenaartje stal elf blanco passen Hij had goede „vrienden" Elf blanco paspoorten stal een negen tienjarige ambtenaar van dc Noord- Hollandse provinciale griffie. Niet om cr beter van tc worden, maar hU kon geen weerstand bieden aan dc drin gende verzoeken van een aantal „vrienden". 't Waren dan ook een mooi stel „vrienden". Daar was ln de eerste plaats een Zutphens koopman, die ln zijn woonplaats bekend staat als een geducht smokkelaar De burgemeester had hem een pas geweigerd Dus papte de man met zijn Jonge Haarlemse VTiend aan. HIJ wist hein over te ha len zes blanco passen te stelen. Een tweede „kameraadwas een wielrenner uit Asscndelft. die vier passen los kreeg en .doorverkocht met een dikke winst! aan andere renners. Een motorrijder had een pas gekocht voor 1 35.—. Donderdag stond het hele troepje: dc ambtenaar cn zijn makkers" voor de arrondissementsrechtbank ln Haarlem. Daar bleek, dat dc Jongeman wat geld. sigaretten, een horloge en meer van dergelijke presentjes had ontvangen. De officier van Justitie sprak er zUn grote verwondering over uit, dat een ambte naar zó maar passen mee naar huis kon nemen zonder dat het op de griffie werd ontdekt. „Eén Jaar. waarvan de helft voorwaardelijk", eiste hij tegen het ambtenaartje. De motorrenner hoorde drie maanden tegen zich eisen, maar voor de koopman en de wiel renner had de officier niet veel goede woorden. Tegen hen luidde dan ook de els: één Jaar gevangenisstraf. Per 5 Nov. prijsverlaging elcctrotechnische branche Op 5 November treedt een prljzen- beschlkklng ln werking, waarin dc marges op materiaal cn de opslagper centages op de uurlonen, welke dc in- We" en uit de' naam van rinlien rm/inlnnnnenn De laatstgenoemde opslagen zijn ver werkt in vaste uurprljzcn. voor de ver schillende categorieën van werknemers, overeenkomstig de loonregeling voor deze branche. Dc regeling komt neer op een niet onbelangrijke verlaging. Dit zal vooral ook bij de kosten voor nieuwbouw tot uiting komen. Gevraagd 40 thuiswerkers, 1500 candidatcn Woensdagavond plaatste eon mo- taalwarenfabrikant uit 's Grave- land, die een tekort aan thuiswer kers had voor het vervaardigen van kaarshouders voor kerstbomen, eon advertentie in een Hilvcrsums dag blad, waarin hy veertig thuiswer kers vroeg. Het resultaat was ver bluffend. Nauwelijks was de krant verschenen of dc Hilversumse wo ning en het kantoor van do fabri kant werden bestormd. Meer dan 1500 gegadigden hebben zich Inmid dels gemeld cn de stroom biyft voortduren. Al deze mensen zelden bijverdienste te zoeken omdat zij met hun loon niet uitkomen. De fa brikant heeft tenslotte tachtig in plaats van de gevraagde veertig thuiswerkers aangenomen. de Griekse gedelegeerde, Byron Theodoropoulos, komt de Britse minister helemaal niet. Hij duidt hem altijd maar aan als „mr. Eh-Eh". (Daily Express) „Glaasje water" heeft zich gemeld bij de Amsterdamse politie. Onder dl® bUnanm stond al serert een Jaar een los-werkman bekend, dlc er zUn be roep van maakte zich bij de hulzen aan te melden als vertegenwoordiger van een kolenhandel. Hij gaf op d® bonnen en het geld tc komen halen. Meestal vroeg hij ln dn loop van het gesprek om een glaasje water In d® tijd dat de hulsvrouw dit haalde, tracht te hij geld en distributiebescheiden t® stelen. Meer dan honderd mensen wer den gedupeerd, zijn buit loont waar- schUnlUk ln dc duizenden guldens De gemeenten Beverwijk en Uitgeest Jlggen met elkaar overhoop. Beverwijk wil con plasje kopen, dc z g. Kuil ln de nabilheid van Uitgeest, om daar het huisvuil te storten. Uitgeest verwacht nu overlast te krUgen van de tc ver wachten ratten en stank en voelt zich benadeeld ln zijn natuurschoon waar aan het toch al niet rUk ls. Dinsdag zal ln het snortpark te Assen een voct- halwcdstrlld worden gespeeld tussen twee elftallen van burgemeesters uit Drente en Groningen. Als bewijs van erkentelijkheid voor de prestaties van twee arbeiders ln dc kopermllnen. die hun producticquantum met 541 en 547 procent hebben overtroffen, gaat het kabinet van de Duitse provincie Sach- scn-Anhalt zijn volgende zitting onder gronds houden, n.l. In de kopermijn Oostcnrllk«c geleerden dlc onderzoekin gen verrichten In de grotten in de om geving van de bekende Lurgot te Peg- ga u hebben sporen gevonden van men selijk leven van 130 000 Jaar geleden De Britse autoriteiten hebben de Zweedse zangeres cn fllmspcclster Za- rah Leander. die een tournee door Duitsland zou maken het visum gewei gerd ..om veiligheidsredenen" In Bel gië is haar optreden al verhinderd door een protest van de bond van oud-krijgs gevangenen, daar zij tijdens de oorlog nazl-gezJnd zou zijn geweest. De wedstriidcommlssie van dc klassieke paardenrennen te Cambridgeshire heb ben het paard ..Brink" van de startlijsl geschrapt omdat de Jockey een Swecp- stake-bricfje op een onder paard ln zijn zak had. Had dat andere p.1arn ge wonnen dan zou dc Jockey 10 000 pond hebben verdiend. Weerbericht WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond. Vannacht zwakke en morgen overdag matige tot krachtige wind uit Oostelijke richtingen. OverdrUvende wolken velden. Droog. Weinig verandering in tempe ratuur. 30 Oct.: Zon op 7.30, onder 17.16. Maan op 4.48, onder 16.40.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1