OAGBLAI) VOOR AMERSFOORT Suiker, brood en bloem van de bon met ingang van Vrijdag a.s. Dr. Beel Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië L Vroeger verdiende hij f. 8 per maand, nu is hij multi-millionnair Wo€&H W<r€éeft EcitfoiW Ook Eerste Kamer aanvaardt Noodwet Indonesië Versnaperingen, jam, stroop enz. eveneens buiten distributie In heel Griekenland staat van beleg Neemt alle bevoegdheden over van Lt.-Gouverneur Generaal Abdoelkadir krijgt eervol ontslag Hatta uitgenodigd naar Batavia In kort .bestek _l Br. Beel Zondag naar Indonesië Vooronderzoek tegen Rotterdamse Landru afgesloten RAMKIRSHNA DALMIA fflo€ée<ti Zaterdag 30 October 1948 Achtste jaargang, No. 1161 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank; Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse oumraers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur. TJ. DE BOORDER. Met ingang van Maandag 8 November zal de rantsoenering van brood en suiker worden beëindigd, zodat op de nieuwe bonnen- lijst van Donderdag aanstaande geen bonnen meer zullen voor komen voor deze levensmiddelen, evenmin als voor andere arti kelen, die op de suiker- en versnaperingenbonnen verkrijgbaar zijn, te weten boterhamstrooisel, jam, stroop, etc. en versnaperingen met inbegrip van chocoladewerk (cacao blijft evenwel op de bon). Ook de blocmbon zal vervallen, zodat met ingang van genoemde datum, bloem, zelfrijzend bakmeel, kindermeel en kinderbiscuits eveneens zonder bon verkrijgbaar worden gesteld. Mijlpaal op weg naar normalere toestand Het Ministerie van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening brengt met kracht onder de aan dacht, dat van het publiek wordt verwacht, dat het zoveel discipline toont, dat dc overgang van distri butie naar vrije consumptie geen stoornissen ondervindt door ham steren, waarvoor geen reden be staat. Het zal voornamelijk van de houding van de bevolking zelf af hangen of de vrije consumptie be stendigd kan blijven. Teneinde bij de beëindiging van de rantsoenering een hiaat in de voorziening te voorkomen, zal de jietaillist in overeenstemming met He practijk onder het bonstelsel, op pe Vrijdag voorafgaande aan Maan dag 8 November brood en suiker |reeds zonder bon mogen verkopen, dan uiteraard tegen de verhoogde 'prijs. De suikercampagne van de nieuwe oogst heeft voor een ruime voorraadspositie gezorgd, zodat er geen enkele vrees behoeft te bestaan voor enige schaarste bij beëindiging van de rantsoenering. Wel zal voorshands enige schaarste bestaan voor enke le nevenproducten van de bloem- bon, terwijl met name chocolade 6lechts in beperkte mate verkrijg baar zal blijven tengevolge van het feit, dat de wereldoogst aan cacao bonen geen ruimere toewijzingen cacaobonen aan de chocolade-in dustrie toelaat. Hogere prijzen Als gevolg van het streven der regering de zwaar op de schatkist drukkende subsidies op levensmid delen te verminderen, zullen, zoals men weet, de suikersubsidie en de toeslag op het brood vervallen. De nieuwe prijs voor de con sument van kristalsuiker be draagt dan ten hoogste f 0.75 per kg, voor basterdsuiker 0.77 terwijl de broodprijs 4 cent per 800 gram hoger is dan de thans geldende prijzen. Eventuele prijswijzigingen van artikelen, waarin de dan duur dere suiker wordt verwerkt, zullen nader bekend worden gemhakt. Met nadruk wordt er op gewe zen, dat de detaillist op de lopende bonnen tegen de oude prijs dient af te leveren voor de duur van de geldigheid van de bon, zoals ook bij voortzetting der rantsoenering het geval zou zijn geweest. Hoewel aangenomen kan worden, dat de laatste suikerbon vrijwel algemeen reeds zal zijn gehonoreerd, zal streng toezicht op de naleving der voorschriften worden uitgeoefend, hetgeen mede mogelijk is door con trole van de voorraadadministratie. De bakkers zullen in de gelegen heid worden gesteld op 7 November 1948 alle broodbonnen van de thans lopende distributieperiode, alsmede de ongebruikte nieuwe coupures voor goedkope tarwebloem en meel in te leveren bij de distributiedienst Vleesrantsoenen iets verhoogd De mime aanvoer van slachtvee maakt het mogelijk met iugang van 8 November het vleesrantsoen voorshands vasl te stellen op 250 gram per week voor de houders van A-, B- en C-kaarten en op 125 gram per week voor de houders van D- en E-kaarten. De mode-ontwerpers hebben be grip getoond voor dc problemen, waarvoor moeder zich gesteld ziét bij het kleden van haar snelgroei ende spruiten. Mevr. Kaye Morris ontwierp dit jurkje voor meisjes van 4 tot 8 jaar oud. Het kan in de schouders, de taille en aan de zoom worden uitgelegd door eenvoudig een draad door te rijgen op de ge wenste wijdte. Dit kan tot drie maal toe worden herhaald. Mevr. Morris past hier de operatie toe op haar 5-jarig dochtertje Karen. ter verkrijging van de hun nog toe komende broodtoeslag. Hoewel de beslissing van de regering allerwege tot voldoe ning zal stemmen, zou het toch, aldus het ministerie van land bouw, visserij en voedselvoor ziening, van een onvoorzichtig optimisme getuigen, om uit de gang van zaken op te maken, dat de voorziening thans on beperkte mogelijkheden biedt. Dat geldt in het algemeen voor de Nederlandse voorziening, voor bepaalde artikelen op grond van schaarste, voor andere om redenen van een zuinig beheer der beschik bare deviezen. De Nederlandse suikerindustrie produceert van de totale Nederlandse suikerbehoefte ongeveer 70 zodat weliswaar voor een zeer belangrijk deel uit eigen bron kan worden geput, maar rond 30 moet in het buitenland worden aangekocht. Daar deze hoe veelheid tegen ten dele zeer schaar se vreemde valuta moet worden aangekocht, zal bij de aankoop van importsuiker de nodige zuinigheid moeten worden betracht om de dol lars te besparen, die ook voor an dere doeleinden nodig zijn. De opheffing van de brood distributie brengt geen wijzi ging in de verhouding, waarin momenteel wittebrood en brood van normale samenstelling ver krijgbaar zijn. Tenslotte zij medegedeeld, dat de uitreiking van versnaperingen- en diversenkaarten doorgang vindt. De diversenkaart zal dienst moeten doen van de tabaksdistributie voor vrouwen, voor de versnaperingen- kaart geldt de mogelijkheid van een ander gebruik. Aanwijzingen van de tabaksbonnen op de in ge bruik zijnde gecombineerde kaarten gaat ongewijzigd door. De Griekse regering heeft thans bij decreet de staat van beleg uit gebreid voor het gehele land. Het decreet geldt met ingang van he den. Het leger zal de handhaving der openbare orde overnemen van de burgerlijke autoriteiten. Er zullen buitengewone militaire gerechtsho ven worden ingesteld alsmede een uitgaansverbod. Autorijden toegestaan op St. Nicolaasdag De Minister van Verkeer ei Waterstaat heeft bepaald, dat op Zondag 5 December (St. Nicolaas dag) ontheffing wordt verleend van het Zondagsrijverbod voor motorrijtuigen. Leger bestelt 900 motoren De firma R. S. Stokvis cn Zonen te Rotterdam heeft opdracht ont vangen tot de levering van 900 Matchless-motoren van 350 cc, zon der zijspan, ten behoeve van het Nederlandse leger. Inclusief de re serve-onderdelen is de waarde van deze order ongeveer 2.000.000. Pas zijn de aardappels en bieten gerooid of de boer maakt de akkers iveer gereed om het winterkoren te zaaien. Dampende paardenlijven trekken ivecr de zware eggen over de akkers om dc grote kluiten stuk te maken, en het zaad voor het tvinterkoren ivordt weer aan de schoot der aarde toevertrouwd Als eerste spreker bij de voort gezette behandeling in de Eerste Kamer van de Noodwet Indonesië, kwam als eerste spreker aan het A n e m a (A.R.). Hij wil zich beperken tot 't staats rechtelijk aspect van dit ontwerp. Uit dit oogpunt bezien is dit ont werp voor spreker niet aanvaard baar. De heer Jonkman (Arbeid) memoreerde het „historisch gebeu ren" dat het instituut van „It. gou verneur-generaal" thans op het punt staat te verdwijnen. De heer De Wilde (AR.) achtte het ontwerp 'n bedenkelijke inbreuk op art. 210 van de Grond wet. Ingaande op de beleidsvraag betreffende Indonesië betoogt spre ker, niet in te zien, dat de nood toestand aldaar die z.i. inder daad aanwezig is tot deze pro cedure zou nopen. De heer Kersten (K.V.P.) verklaarde geen grondwettelijke bezwaren te hebben tegen dit ont werp. De militaire situatie binnen en buiten de republiek wordt met dc dag ernstiger. Dit gevoegd bij het internationale aspect van de Indo nesische kwestie en het einde van het instituut van landvoogdij, brengt de noodtoestand naar voren. De heer Schoonenbe r g (C.P.N.) wees op de sterk groeien- Koningin Juliana heeft Vrijdag avond. onmiddellijk nadat ook de Eerste Kamer der Staten Generaal de Noodwet Indonesië had aangeno men, te 's-Gravenhage deze noodwet getekend. De noodwet is nog heden in het staatsblad no. I 461 opgeno men. Vervolgens heeft de koningin het besluit getekend, houdende voorlo pige regeling van het bestuur over Indonesië. Hare majesteit heeft daarna haar besluit getekend tot benoeming van dr. L. J. M. Beel als hoge vertegen woordiger van de kroon in Indone sië. Dr. Beel is tenslotte door de ko ningin beëdigd. In het koninklijk besluit wordt onder meer het volgende bepaald: Er is in Indonesië een hoge verte genwoordiger van de kroon. De hoge vertegenwoordiger van de kroon oefent de hem bij dit be sluit toegekende bevoegdheden uit met inachtneming van onze bevelen. Hij is wegens de uitoefening van zijn ambt aan ons verantwoordelijk en verstrekt te dier zake aan d? mi nister van overzeese gebiedsdelen alle gewenste inlichtingen. Alle bevoegdheden en ver plichtingen met betrekking tot Indonesië welke volgens het „Overgangsbesluit Algemeen Bestuur Nedcrlands-Indië" toe komen aan of rusten op de luitenant-gouverneur-generaal, worden uitgeoefend cn vervuld door de hoge vertegenwoordiger van de kroon. De hoge vertegenwoordiger van de kroon treft, op de grondslag van door ons te treffen voorlopige maat- Aan Abdoelkadir is op zijn ver zoek met ingang van 1 November eervol ontslag uit 's lands dienst verleend, met dankbetuiging voor de zeer vele gewichtige diensten gedurende lange tijd onder zeer moeilijke omstandigheden aan den lande bewezen. Naar de heer Abdoelkadir ons mededeelt sluit het bovenstaande bericht niet uit, dat hij zou be noemd of herbenoemd worden in een of andere functie. Hierbij wordt gedacht aan het voorzitter schap van de Nederlandse delega tie bij de onderhandelingen met de republiek. Hierover is echter nog geen beslissing genomen, aange zien zijn besprekingen met de Ne derlandse regering nog niet zijn beëindigd. regelen als bedoeld in artikel I der Noodwet Indonesië en met inachtne ming van door ons te geven aanwij zingen, in afwachting van de vesti ging van een nieuwe rechtsorde in Indonesië, voorbereidingen ten aan zien van het bewind in Indonesië in overgangstijd. Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke landmacht: Sold. J. M. v. d. Bomen, uit Someren, ge sneuveld 24 October 1948; Sold. J. v. Rijswijk, uit Alphen a.d. Rijn. Over leden t.g.v. oorlogsverwonding op 24 October 1948; Sold. H. Schepers, uit Rotterdam, gesneuveld 22 October 1948; Sold. H. W. Verboog, uit 's-Gravenhage, gesneuveld 26 Octo ber 1948 KNIL en Kon. Marine hebben in de periode van de afgelopen week geen verliezen gerapporteerd. Volgens Reuter hebben do Neder landse regering en de voorlopige federale regering van Indonesië de republikeinse minister-president, dr. Mohammed Hatta, uitgenodigd naar Batavia te komen voor be langrijke besprekingen. Waarnemers beschouwen deze stap als het begin van een nieuw stadium van vitaal belang in de onderhandelingen tussen de Neder landers en de Indonesische republi keinen, en z\jn van mening, dat do uitslag van deze besprekingen wel beslissend zal zijn voor vrede of oorlog In Indonesië voor het einde van dit jaar. Naar verder vernomen wordt ls aan dr. Hatta verzocht besprekin gen te voeren met de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, dr. D U. Stikker, die morgen per vliegtuig in Batavia wordt ver wacht. Naar men verwacht, zal minister Stikker aan Hatta verzoeken de militaire en economische punten van de Renville-overeenkomst strikt na te komen. Waarnemers deelden mede. dat het resultaat van de be sprekingen tussen minister Stikker en premier Hatta van grote invloed zou zijn op het succes of op de po gingen van Merle Cochran, het Amerikaanse lid van de commissie van goede diensten, om hervatting van de politieke onderhandelingen te bewerkstelligen, Mr. Stikker zal voor zyn terug keer naar Nederland waarschijnlijk een definitief besluit nemen inzake de kwestie of de onderhandelingen hervat kunnen worden. De Neder landers beschouwen handhaving van de wapenstilstandsovereen komst als essentiële en eerste voor waarde voor hervatting van de on derhandelingen op de nieuwe basis, welke 1.9 voorgesteld door Cochran Deze is heden naar Djogjakarta gevlogen om dit punt mot Hatta en andere republikeinse leiders te bespreken. de invloed van Amerika zowel in Nederland als in Indonesië. Het standpunt van sprekers par tij is, dat Hatta en zijn groep slechts „Quislings" zijn. Hij eist verkiezingen over geheel Indone sië. De heer Van der Kleft (Arbeid) achtte thans het bewijs geleverd, dat parlementaire demo cratie ook snel kan werken. Hij wenste voorts hulde te bren gen aan het door dr. Van Mook ge presteerde werk. De heer Ruys de Beercn- brouck (K.V.P.) isi van mening, dat van een inbreuk op de grond wet hier geen sprake is. Bij zijn be antwoording der onderscheidene sprekers betoogt minister Sas sen, dat er wel degelijk van een noodtoestand sprake is. In cén weck kwamen 60 bot singen met geïnfiltreerde troepen voor. Het ons trouw gebleven In donesische bestuurscorps lijdt vele verliezen, bier cn daar ls het ge heel verdwenen. Administrateurs van ondernemingen zijn voortdu rend aan levensgevaar blootgesteld cn hun familieleden moesten wor den geëvacueerd naar veiliger ge bieden. De terreurdaden worden van de republiek uit aangemoedigd en verordend. De actie van Moeso is nog lang niet bedwongen. Veel wordt er gemoord, voedsel voorraden vernield, verkeers- bruggen verwoest, enz. Spreker hoopt dat het parlement deze ernstige nood zal inzien en daarom dit ontwerp zoveel moge lijk zal steunen. Hierna schorst de voorzitter de vergadering voor tien minuten, „omdat enige fracties de wens had den te kennen gegeven zich intern te beraden." Het ontwerp wordt met 38 tegen 12 stemmen aangenomen. Tegen stemden de anti-revolu- tionnairen, de communistenen do heer Reijers (C.H.). Naar het A. N. P. verneemt, ral dr. Beel Zondagavond te 20.00 uur per KLM naar Bata- Vrijdagavond om halt zes ls een vja vcrtrekken. Met hetzelfde 54-jarige wielrydster te Amsterdam terwijl zij plotseling de straat over- j toestel vertrekt ook de heer stak, door een achter haar rijdend" j H. Hermans, secretaris van het bestelauto overreden. Zij overleed [kabinet van de eerste minister tijdens het vervoer naar het Wil-1 helminagasthuis. naar Indonesië. Gedeeltelijke bekentenis afgelegd na dagenlang verhoor De politie te Rotterdam belast met bet onderzoék naar dc doods oorzaak van de echtgenote van de schipper P. A. G.. wier lijk in Oc tober 1942 aan de Waalhaven in Rot terdam is gevonden, deelde ens over dit onderzoek nog mede. dat het ver hoor van G thans beëindigd is. Dr. Hulst te Leiden was in 1942 in deze zaak als politiedeskundige op getreden. Zijn rapport gaf aan, dat de dood ook door hartverlamming mogelijk kon zijn geweest. De ver dachte heeft steeds beweerd, dat de vrouw plotseling was doodgebleven. Het is nu wel gebleken, dat zowel G. als zijn latere echtgenote J. M van Meerten nauw contact hebben gehad met de Duitsers. G. is in ver band met het feit. dat hij als wachts- man voor de Duitsers heeft ge werkt, in Februari van dit jaar ge arresteerd en in begin September tot 3 jaar gevangenisstraf door het B G. te Rotterdam veroordeeld. Ge durende de tijd, dat hij in een kamp voor politieke delinquenten zat, kreeg de politie te Rotterdam een brief van een familielid van Miep van Meerten, waarin deze de politie op haar verdwijning attent maakte. De zaak werd toen onderzocht en uiteraard kwam het gebeurde in 1942 weer aan de orde. Een nader onderzoek is inge steld en nadat G. langer dan een week was verhoord, heeft hij ten slotte bekend, op het mo ment, dat zijn vrouw stierf op het terrein aan. de Waalhaven te zijn geweest. Omtrent het verdwijnen van Miep van Meerten heeft hij verklaard, dat zij in Februari 1945. dus nog voor de bevrijding, er bij hem op had aangedrongen naar Duitsland te vluchten. „Als ze ons te pakken krijgen zijn we zuur", zou zij heb ben gezegd. Volgens zijn verklarin gen is zij met enkele Duitsers naar Duitsland uitgeweken. Hij ontkent heftig, dat hij haar iets gedaan zou hebben on zegt te geloven, dat zij zich op het ogenblik in de Russische zone van Duitsland zou bevinden, waar zij zich vermoe delijk met smok'—zou bezig hou den. Ook met de moord op 13 Mei 1945 in Amsterdam nabij de Ford fabrieken gepleegd op een ongeveer 35-jarige vrouw, beweert hij niets uitstaande te hebben Ramkirshna Dal- mi a, de bekende Indische propagandist voor een we reldregering die korte tijd in ons land vertoefde is een zeer merkwaar dig man. Zijn verschijning is niet indrukwekkend, zijn staat van dienst des te meer: hij is een van 's we relds machtigste bankiers en industriëlen. Dalmia genoot weinig opvoeding. Op 12-jarige leeftijd ver diende hij acht gulden per magnd, thans is hij eige naar van elf dagbladen, die in India en Pakistan tot de belangrijkste wor den gerekend. Als industrieel beheert Dalmia in zijn uitgestrek te land talrijke fabrieken, van electr. centrales tot fabrieken, die speelkaarten produceren, van spoorwe gen tot zoutfabrieken en van luchtvaart-maatschap- pijen tot autofabrieken Het is moeilijk een artikel te bedenken, dat niet in een van Dalmia's onderne mingen wordt vervaardigd of verkocht. Als bankier heeft hij directeurs-func ties bij de grote Bharat- verzekerings-maatschappij cn de Bharat-bank in In dia. en bij vele andere concerns. Hij waakt als een vader over het welzijn van zijn duizenden, misschien wel honderdduizenden em- ployé's, voor wie hij in de fabrieken clubs, bibliothe ken. gymnastiekzalen, stu diezalen. theaters enz., heeft laten inrichten. De door hem beheerde in dustriële ondernemingen zijn van het grootste be lang voor het millioenen volk van India en Pakistan. Hele steden zijn om zijn fabrieken gegroeid, ge noemd naar zijn voorvade ren: Dalmianagar (Bihar), Dalmiapuram (South In dia), Dalmia Dadri (Pun1- jab) cn Shantinagar (K&- rachi-Sind). Het zijn, vol gens gegevens van Indian book and brengen voor zijn droom, gereisd, maar nog nergens Hij is er zo van bezeten, ben Ik zo lang opgehouden dat men niet behoeft te door de douane als hier op proberen hem andere vra- Schiphol. Ik blijf in dit gen voor te leggen dan die over zijn brochure over wereldregering, waarmee zeer velen, die overigens wel voorstanders van een „The wereldregering zijn. het op who's vele punten lang niet eens who" van verleden jaar zijn. modelsteden, fraai aange- Hij overhandigt journa- legd, met grote pittoreske listen lijsten met een parken en brede c?men- inleiding erbij waarop Zijn verschijning is niet indrukwekkend, zijn staat van dienst des te meer ten straten rond moderne fabrieken. Ramkirshna Dalmia is multi-millionnair en hij stelt de macht van zijn ge hele kapitaal, van al zijn ondernemingen. banken, kranten, firma's, maat schappijen. concerns ei. van zijn eigen ene.gie tc"1 dienste van zijn idea:! een wereldregering. TER propagering van dit ideaal, tot het op richten van „wereld-rege- ring"-kantoren in New York en Londen, ter ver zameling van honderd- millioen handtekeningen over de gehele aarde, is Dalmia voor het eerst in zijn leven naar Europa en Amerika gereisd. Waar hij komt belegt hij persconfe renties, waar hij komt tracht hij de hoogste staats lieden bezieling bij te vijf punten staan gedrukt, waaraan de wereldburger zich vrijwillig moet onder werpen. Hij vraagt hun lie den op te sporen (of het zelf te proberen), die hand tekeningen voor hem wil len verzamelen, niet alleen van de „gewone man", vooral ook van invloedrij ke figuren uit den lande. Wordt hem dan gevraagd aan welk adres dc inge vulde lijsten moeten wor den gezonden, dan ant woordt hij in gebroken Engels: „Ramkirshna Dal mia. India, dat is ruim vol doende". Dalmia had om half acht in Amsterdam een pers conferentie belegd. Hij was er echter om 9 uur nog niet. Toen hij tenslotte arriveerde, zei hij verbol gen: „Ik ben in New York geweest en in Londen, ik heb de halve wereld rond- De laatste tijd waren er ln Rotterdam veel valse kwartjes ln omloop. Vermtcd werd dat zij werden uitgegeven door twee kleine meisjes Die werden na gegaan cn toen een van dc kinderen Inkopen deed. kon een rechercheur ver hinderen. dat het betaalde kwartje in de la werd geworpen. Het was vals. Huiszoeking bij papa volgde en toen bleek dat deze, een koperslnger-ba&k- werker, ln zijn vrije tijd het beroep van valse munter uitoefende. Woensdag avond kwam op Schiphol 110 liter bloed van 220 Belgische gevers aan. De Am sterdamse bloedtransfusiedienst zal er plasma van maken, dat weer naar Bel gië terug gaat. Een week nadat de gemeenteraad van Reuver daartoe het besluit had genomen kon een spaar bankboekje worden uitgereikt non de 6000ste Inwoner van het plaatsje. De K.N" A.C. gaat deze winter een proef nemen met het wachtlopen en rijden langs de voornaamste wegen tijdens pe rioden van gladheid. Het plan bestaat langs enige rijkswegen zand-sllootjcs te bouwen om het zandstrooicn te versnel len. De Hllversumse kunstschilder Mnehlcl Brandenburg heeft van het koninklijk huls opdracht ontvangen voor de verjaardag van prinses Mar griet een schilderij te vervaardigen met als onderwerp „het speelgoed van het prinsesje". Het kan zijn dat de UNO een ..tweede wereldburger" op haar dak krijgt. Henry Polydefkls, die zegt cor respondent voor Franse. Griekse cn Engelse binden te zijn. heeft verklaard dat hij zich onder bescherming van do Internationale vluchtelingen-organisatie, die in dc bureaux van de UNO geves tigd ls. zal stellen, Indien dc Zwitserse DOlitle eraan vasthoudt dat hU Zwitser land moet verlaten. In Frankrijk had hl| 27 Jaar gewoond, werd er onlangs uitgewezen naar Wenen en wist van daar naar Gcnène te ontkomen De walvissen ln het Zuidpoolgebied gaan een internationale drijfjacht tegemoet. Een Russische flottllle is onderweg met de bedoeling 2500 dieren koud te ma ken. Noorwegen zendt negen walvis vaarders met tientallen vangsehepen. Argentinië laat ln Engeland een 20.000 tons walvisvaarder uitrusten Verder gaan Groot Brlttannlë. Nederland, Ja pan cn Zuid Afrika eveneens ter wal visvangst. Verwacht wordt dat 25.000 dieren zullen worden gevangen. In het Noorden van Londen wierp een ge wapende handiet peper In de ogen van een banklopcr cn maakte zich meester van twee drieduizend pond sterling. land nauwelijks twaalf uur, ik vertrek morgen ochtend om 8 uur naar Rome. Ik heb mijn koffers op het vliegveld achterge laten. maar niettemin moesten zóveel formalitei ten worden vervuld, dat ik anderhalf uur bij de dou ane heb moeten wachten, voordat ik naar Amster dam kon komen. Het ge volg ls, dat ik thans geen gelegenheid meer heb mijn plan, ook nog naar Den Haag te gaan, uit te voe ren. Ik sidder bij de ge dachte hoe lang ik wel zou hebben moeten wachten, als ik ook mijn koffers had willen medenemen". Hij vertelt dan. dat hij i twintig dagen in Amerika is geweest. Hij schrijft thans een „vredesprijs" uit: drie achtereenvolgende ja ren stelt hij 15.000 dollars beschikbaar voor diegene, die hetzij in de UNO. het zij als organisator, hetzij door zijn invloed op rege ringen, de meeste inspan ning toont voor de door Dalmia. voorgestelde we reldregering. Bovendien zal hij een prijs van dui zend pond sterling (even als de 15.000 dollars in In dische valuta) schenken aan de schrijver van het beste boek over dit onder werp. De beslissing hier over legt hij in handen van twee speciaal voor dit doel te vormen comité's, waar in hij zich voorstelt uit sluitend politici of indus triëlen van wereldnaam zitting te laten nemen. Weerbericht WEINIG VERANDERING IN TEMPERATUUR Weersverwachting, geldig tot Zaterdag avond. O Matige, af cn toe krachtige wind lolt Oostelijke richtingen, Overdrijvende wol kenvelden. Droog. gJ~~ Weinig verandering in temperatuur. 31 Oct.: Zon op 7.32. onder 17.14. Maan op 6.17, onder 16.54. 1 Nov.: Zon op 7 34. onder 17.12. Maan op 7.47, onder 17.11. ^4ST U VEILIG Ih/ dekens gordijnen onderkledingj jumpers ba bykl e dingj sokken 35cLper pok

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1