DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Loonbijslag móét worden betaald Made in Germany" 3 Amerikanen kiezen hun 34ste president Eerste uitkering deze week Op luchthaven van Moekden heerste vertwijfeling Vandaag spreekt de stembus in Amerika Duitsers zullen weer zelf handelsverdragen sluiten Vierhonderd ton melk voor Indonesische bevolking Hatta dezer dagen naar Stikker Moeso gedood? DUEL TUSSEN HST EN TED Uitslag niet voor morgen bekend 99 Volgende maand weer grote partij Ie kort Ibestek Dinsdag 2 November 1948 Achtste jaargang, No. 1163 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur; TJ. DE BOORDER. Wat onder „inkomen uit loonarbeid" verstaan moet worden Het dezer dagen uitgegeven rege ringscommuniqué, dat verband met de verlaging van subsidies op levensmiddelen en brandstoffen een tijdelijke bijslag op lonen en sala rissen aankondigde, is gisteren na overleg met de Stichting van den Arbeid gevolgd door een bindende beschikking van het College van Rijksbemiddelaars, vastgesteld op grond van het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945. De tijdelijke bijslag bedraagt voor werknemers van 23 jaar en ouder die in volledige dienst van een werkgever zijn en wier loon per maand of over een langer»» «p'iruim. te wordt uitbetaald 4.50 per maand, bij uitbetaling over een kor tere tijdruimte ƒ1.per week. Voor werknemers die in niet-volle- dige dienst van de werkgever zijn, bedraagt de bijslag 2 cent per uur. Met werknemers in niet-volledige dienst worden b.v bedoeld werkne mers, die geen volledige dag- of weektaak in dienst van de betrok ken werkgever verrichten. Geen recht op een bijslag hebben ongehuwde werknemers, aan wie vanwege de werkgever kost en in woning of volledige kost wordt ver strekt. Eveneens hebben geen recht op deze bijslag werknemers, wier inkomen uit loonarbeid hetzij bij een hetzij bij meer werkgevers in de regel een bedrag van 308. per maand of 71.— per week (in totaal) te boven gaat. Wat in dit verband onder inko men uit loonarbeid moet worden verstaan wordt in de beschikking met enige voorbeelden nader aange duid. Uit deze voorbeelden blijkt, dat hieronder zijn begrepen het vas te tijdloon, provisie, tariefverdien- ste. premies en andere toeslagen verband houdende met de arbeid, alsook vaste en gegarandeerde tan tièmes. Terwijl buiten beschouwing blijven de kinderbijslag, v- bonnen, de 2 pet gratificatie, winst uitkeringen, rijwielvergoeding en reis- en verblijfkosten. De bijslag wordt uitgekeerd boven de thans rechtens geldende ionen, zodat hij geen wijziging brengt in de bedragen van de tijd- en ba:; 'lonen De beschikking treedt Novem- Te Batavia verluidt, dat de republi keinse premier Mohammed Hatta. een uitnodiging van de Nederlandse minis ter van buitenlandse zaken, Stikker, heeft aangenomen om deze week te Ba tavia bijeen te komen teneinde te trach ten de weg te plaveien voor hervatting van de politieke onderhandelingen. Betrouwbare kringen zeggen dat Hat ta waarschijnlijk Donderdag of Vrijdag te Batavia zal arriveren Minister Stik kers uitnodiging is Zaterdag naar Djokja gebracht door Merle Cochran, het Ameilkaanse lid ln de Commissie van Goede Diensten. Indonesische kringen zelden dat som mige adviseurs van Hatta er bij de premier op hadden aangedrongen om de uitnodiging van de hand te wijzen met het. motief dat alle Indo-Neder landse besprekingen vla de UNO-com- missie behoren te lopen. Hattn's meest vertrouwde medewer kers zouden hem echter hebben over gehaald de uitnodiging aan te nemen. ABDOELKADIRWEER NAAR INDONESIË Met het Bataviatoestel van de K.L.M., dat gisteravond om 8 uur moest ver trekken, maar dat een uur vertraging had. daar het eerst na zonsopgang in Cairo mag landen, is de heer Abdoel- Kadir. naar Indonesië teruggekeerd. Hem werd uitgeleide gedaan door mi nister mr. E. M. Sassen, dr. J. P. Ban nier. gecommitteerde voor Indische zaken van het departement van over zeese gebiedsdelen en de directeur van sociale zaken in Indonesië, de heer B. Krijger. Tijdens een botsing tussen repu blikeinse troepen en een bende op standelingen werd Zondagochtend in het dorp Soemanding. in het re gentschap Ponogoro, een opstande ling gedood, die herkend werd als Moeso. Hij werd als zodanig ge ïdentificeerd door personen, die hem goed kenden, onder meer door cie resident van Madioen. Geiiniformde meisjes nemen deel aan de oefeningen van het Repu blikeinse leger. Deze opname toont en vrouwelijke soldaat, die geïn strueerd wordt in de bediening van een mortier. ber in werking met dien verstande, dat de b:;~lag voor weekloners het eerst moet worden uitgekeerd over de loonweek, waarin 1 November valt. Volledigheidshalve zij nog ver meld, dat over de bijslag sociale lasten en loonbelasting moet worden betaald. Premier van Pakistan was even in ons land „Een jaar geleden had lk door de stralen van Amsterdam kunnen lopen als een volkomen onbekende. Nu treedt men mij tegemoét als vertegenwoordi ger van een onafhankelijke natie van 80 milliocn zielen" deze woorden hoor den Amsterdamse journalisten gister middag van Liaquat All Khan, de 53- jarige minister-president van Pakistan. Hij kwam om 4 uur op Schiphol aan voor een bezoek van enkele uren aan de hoofdstad, waar hij het Rijksmuseum bezocht. Liaquat Ali Khan had in Lon den de Commoriwealthconferentie bij gewoond en vertrok om 9 uur met het K.L.M.-vliegtuig naar Cairo, op weg terug naar zijn land. Extra-kinderbijslag voor grotere gezinnen? Het schijnt in de bedoeling van de regering te liggen om naast de loonsverhoging van f 1.ook te komen tot een extra kinderbijslag voor gezinnen met meer dan twee kinderen. Het ministerie van Soci ale Zaken en de Stichting van de Arbeid plegen op het ogenblik overleg met elkaar over deze ma terie. Als zij tot overeenstemming komen zal deze extra kinderbijslag waarschijnlijk tegelijk met de f 1, loonsverhoging worden uitbetaald. Naar verluidt zou de regering ook overwegen op welke wijze zij de ouden van dagen, die krachtens de Noodwet-Ouderdomsvoorziening uit keringen kry'gen, een toeslag zou kunnen geven om de prijsverhoging voor levensmiddelen op te vangen. Ook voor alle gepensionneerden schijnt een dergelijke regeling in voorbereiding te zijn. Hoger maximum voor gepensionneerden In haar Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over het wetsontwerp tot verhoging der pensioenen deelt de regering mee, dat zij bereid is het maximum van de toeslag, zowel voor de gepen- sionneerde ambtenaren als voor de gepensionneerde weduwen, voor de eerste groep te verhogen respectie velijk tot f 600.en f 500. Maandagmiddag om drie uur hadden de communisten de verove ring van Moekden, de hoofdstad van Mandsjoerije voltooid. In de uren die hieraan vooraf gingen laaide hier en daar nog even de strijd op. maar thans zou de rust zijn hersteld. De meest emotionele tonelen deden zich voor op het vliegveld van Moekden. William Seyert, een Amerikaan, in een leidinggevende functie bij de Chinese militaire luchtmacht vertelt hieromtrent als volgt. Vrijdag maakte een., toestel van de militaire luchtmacht de laatste vlucht van Moekden. Een enorme menigte omstuwde het vliegtuig. Iedereen trachtte in wil de paniek een plaats in te nemen. De Chinese burgerlijke luchtvaart maatschappij hield de dienst tot Zondag toe vol. Onbeschrijfelijke tonelen deden zich op het vliegveld voor. Hef tige gevechten speelden zich af onder de honderen regeringsper sonen en hun gezinnen. De laat ste Dakota's waren verre over belast. Zeventig en meer mensen stonden opgepropt in de cabine en het vliegtuig kon bijna niet van de grond los komen. De val van Moekden heeft in de regeringscentra der wereld weinig verrassing gewekt. Men verwachtte de val van de stad reeds enige tijd. President Truman heeft onverwijld een nieuw crediet beschikbaar ge stold voor de aankoop van wapens voor de strijd tegen het Chinese rode leger. Verschepingen, die vol gens het programma eerst in De cember zouden plaats vinden zijn vervroegd om te trachten de door braak der communisten af te gren delen. Tsjang Kai Sjek, die gisteren de val van Moekden moest toegeven, ziet zich voor een regeringscrisis geplaatst als gevolg van de debacle van zijn politiek. De premier en de minister van Financiën van zijn kabinet hebben ontslag gevraagd. De laatste wenst niet langer aan sprakelijk te zijn voor het fiasco van de geldzuivering. Ondanks een prijsstop klimmen de kosten van het levensonderhoud bij sprongen. Israels troepen gaan niet terug De Israëlische troepen die de grens tussen Palestina en de Liba non hebben overschreden hebben een verzoek van de UNO-waarne- mers om zich uit Libanees gebied terug te trekken, van de hand gewe zen, aldus heeft een UNO-woord voerder te Haifa medegedeeld. De Joden hebben een Libanees dorp ten Zuidwesten van Metoella aan de Pa lestijnse grens bezet. Het Libanese ministerie van defensie heeft be kendgemaakt, dat het Arabische be vrijdingsleger van Fawzi el Kaoekji zich heeft teruggetrokken op stel lingen in Noord-Palestina. De gren zen van de Libanon waren onge schonden, aldus de bekendmaking. Toekaan, Vertegenwoordiger van Transjordaniè in de Raad van de Arabische Liga, heeft te Cairo ge zegd, dat Transjordanië in de strijd tegen de Joden aan de zijde van de Arabische landen staat. „Transjor danië strijdt-nog steeds tegen de Jo den", zei nïj. Vliegtuigen van de Chinese rege ring hebben Maandag een lucht aanval gedaan op Moekden, dat Zondag door de strijdkrachten van de communisten was ingenomen. De bommen vielen niet ver van het Amerikaanse consulaat. \7aNDAAG is het dan zover. Maandenlang '"TYPEREND is het volgende blufferige detail: liefhebberijen van IIST (Harry S. Truman); hebben de Verenigde Staten gedaverd van een gesprek van een journalist met een der het zal rad antwoorden, dat de president graag het verkiezingsrumoer. Sedert vanmorgen is het propagandachefs van Dewey. De journalist had piano speelt, jaagt en vist. Het weet ook, dat aanvankelijk een deel van de propagandareis van Truman meegemaakt en stapte nu over op de karavaan van Dewey. Hij droeg nog het persinsigne dat hem door de mannen van Tru- verstomd en morgen zal het lawaai opnieuw beginnen als, na het bekend worden van de uit slag cjer verkiezingen, allerlei staatsfuncties op nieuw moeten worden verdeeld. Zal de wacht in het Witte Huis worden af gelost? Aanvankelijk was iedereen, en Trumans eigen partij niet het minst, ervan overtuigd dat de campagne van Dewey onweerstaanbaar zou zijn. Niet aldus echter Harry S. Truman zelf. Niemand zal ooit weten of hij tegen beter we ten in deze rol vervulde of dat hij inderdaad ervan overtuigd was, dat hij in de afgelopen jaren zo voortreffelijk werk heeft gedaan in het Witte Huis, dat daardoor zijn succes verzekerd was. De enige goodwill waarmede de democra ten ten strijde trokken was de glimlach van Harry. Daar stelden de republikeinen tegenover een reclame campagne, die ontworpen was door de meesterstrategen der Amerikaanse reclame kunst en die in zelfverzekerdheid het succes bij voorbaat opeiste. man was uitgereikt. Dewey's reclame-chef nam het in de hand. „Da's niks", zei hij, „doodge woon papier, kan scheuren. Hier hebt U ons persinsigne, echt email, mooi stuk werk hè?" De journalist bleef verbaasd achter met een oranjekleurig monster, zo groot als een tennis bal met de woorden „Press, Dewey, Victory, Special." Ondertussen weet thans iedereen in Amerika dank zij de reclame, alles van het privé-leven van de candidaten af. Vraag een kind naar de Margaret, de dochter van Truman zo nu dan voor de radio croont. Tot de eigenaardigheden van TED (Thomas E. Dewey) behoort, dat hij als allo grote Ame rikanen zijn carrière is begonnen als kranten jongen, dat hij daarna landbouwersknecht was, dat hij een goede zangstem heeft, getrouwd ls met een bekende operazangeres en graag golf speelt en vist. OP DE FOTO'S zien we Harry, „die het lachen niet laten kan." Dat hij ditmaal de fa milie Dewey in het gezicht uitlacht is maar schijn, in werkelijkheid verheugt hij zich over een succesje bij de jacht in Pennsylvania. Rechts zien we Thomas E. in de concertzaal. Tussen hem en zijn vrouw zit de moeder van de grote man. Amerika heeft gedaverd van de propaganda van de twee cracks. Zij hebben gepraat, ge reisd, geglimlacht en handen gedrukt. Morgen zullen wij weten, wie van hen beiden de meest fortuinlijke hengelaar naar de volksgunst is geweest. Walvissen voor Glasgow Twee meer dan zes meter lange wal vissen zijn waargenomen in de rivier de Clyde, viak bij het centrum van Glas gow en hun verschijning heeft alom grote verbazing gewekt De dieren do ken, kwamen aan de oppervlakte en bliezen wolken schuim op alsof zij zich in volle zee bevonden. Het ls een raad sel. hoe zij er ln geslaagd zijn ongezien kilometers langs dokken en scheepswer ven in de Clyde te komen- De dieren vor men een gevaar voor de kielne schepen, waarvan vele reeds verder stroomop waarts het anker hebben uitgeworpen. Waarschijnlijk kunnen de walvissen ln het olie-achtige water en de algeme ne toestand van deze rivier niet lang ln leven blijven. Vrijdagavond van 19 2519.30 uur wordt voor Hilversum I de eerste radio lezing gehouden bliek". over „Pers en pu- Nieuwe regeling gaat op 1 Januari in Op 1 Januari a s zal een nieuwe re geling voor de buitcniand.se handel van de drie Westelijke bezettingszones van Duitsland in werking treden, die een belangrijke vereenvoudiging van de tot dusverre gevolgde procedure zal bete kenen, en die naar verwacht wordt ln belangrijke mate zal bijdragen tot de uitbreiding van deze handel. Voigens de nieuwe regeling zullen de Duitsers crc vrijheid hebben zelf hun uitvoer- cn lnvoercontracten te sluiten, behalve die met betrekking tot de E R P-goederen en goederen, die onder een Internationaal toewijzingenstelscl vallen Het gemeenschappelijke bureau voor de in- en uitvoer der drie zones (J.E.I A.J zal belast blijven met de In voer van grondstoffen, die onder een Internationaal toewijzingenstelscl vallen, en van vetten en met de contróle op de aankopen in het kader van het Euro pese herstelprogramma. Verder zal de Duitse uitvoer van kolen, hout en mt- taaischroot over dit bureau blijven lo pen. Ook de onderhandelingen over han delsovereenkomsten met het buitenland blijven tot de taak van het J E I A. be horen. doch de Duitse autoriteiten en de betrokken takken van nijverheid zullen In het vervolg aan deze onder handelingen mogen deelnemen met ad viserende bevoegdheden, hetgeen overi gens de iaatstc maanden reeds het geval is geweest Wordt Montgomery al weer vervangen? In militaire cn diplomatieke kringen te Washington heeft men te verstaan gegeven, dat, wanneer de Verenigde Staten en Canada zich aansluiten bij de Westeuropese Unie, in de plaats van Montgomery een Amerikaanse generaal de leiding op zich zou nemen van de strijdkrachten der staten van het „At lantisch pact". Volgens genoemde krin gen zouden, aangezien generaal Omar Bradley waarschijnlijk stafchef van het Amerikaanse leger zou moeten blijven, ter vervanging van Montgomery de vol gende persoonlijkheden in aanmerking kunnen komen- generaal Marshall: ge neraal Lawton Collins, onderstafchef; generaal Clark, hevelhebber van het zesde leger: lt.-generaal Bedell Smith, thans ambassadeur van de V S te Moskou en gewezen stafhoofd van ge neraal Eisenhower. De Amerikanen zullen, als de Dinsdag verstreken zal zUn, hun vier cn dertigste president gekozen resp. hun drie en dertigste president herkozen hebben. Volgens het me rendeel der voorspellingen, zegt Reuter, zal de republikein Dewey zyn democratische tegenstander Truman verslaan. De uren, dat er gestemd wordt, lopen van 2 November twaalf uur (Ned. tijd) tot acht uur op 3 No vember (Ned. Tijd). Tegen zestien uur dertig kan onder normale om standigheden een voorlopige uitslag bekend zijn. Men verwacht, dat ruim vijftig millioen Amerikanen hun stem zul len uitbrengen. Zij kiezen de presi dent en de vice-president van de Verenigde Staten, die van Januari 1949 tot Januari 1953 in functie zul len zijn, voorts een derde deel der leden van de senaat en alle leden van het Huis van Afgevaardigden, op drie na. die in September jl. reeds door de staat Maine werden gekozen. (Maine wees drie republi keinen aan). Tenslotte worden 32 gouverneurs van staten en een aan tal plaatselijke autoriteiten gekozen. De verkiezingen voor bet presi dentschap zijn getrapt: het kiescol lege wijst officieel de president aan. In 1944, toen Dewey de voornaam ste tegenstander was van Franklin D. Roosevelt, kregen de democraten 432 man in het kiescollege tegen 99 republikeinen. Onder het volk was de meerderheid der democraten echter minder: zij verwierven ruim vijf en twintig cn een half millioen stemmen tegen twee en tw'intig mil lioen stemmen van de republikeinen. Tot de candidaten behoren thans behalve Dewey en Truman de ver tegenwoordiger van de progressieve partij, Henry Wallace, oud-minister, OVER de gehele wereld begint het stempel „Made ten beheerste Tsjechoslo- in Germany" weer opgeld te doen. wakije heeft kort geleden Zevenenzeventig landen hebben dit jaar Duitse eei\ handelsovereenkomst jaar goederen ontvangen. Denen rijden in auto's van Duits fabrikaat Perzen scheren zich met Duitse mesjes Zuid-Afrikanen schrijven met Duitse potloden Italianen drinken Duits bier. f)U!TSE zakenlieden zwermen uit over de wereld, leggen contacten, tekenen uitvoercontracten het en vissen uit wat anderen graag willen kopen. Meer dan 4000 van deze zaken mensen hebben dit jaar vijf continenten bezocht zij zijn in India en Iran, Argentinië en Egypte, Cuba en China, Oost- Afrika en IJsland ge weest. De Joint Export-Import Agency JEIAvan Amerikaans-Britse zone heeft met ongeveer 20 landen, waaronder de meeste buurlanden van het bizonale gebied, han delsverdragen gesloten. Op hun beurt komen zakenlieden uit het bui tenland naar Duitsland om er-te kopen. Meer dan nog ver verwijderd van het herwinnen van zijn vooroorlogse positie als belangrijkste indu strieland van Europa, de Duitse uitvoer ken nog haTdeïmTBÏzöniiiwordt ondertekend volgens wel ke het in de loop van het komende jaar Duitse goe deren zal kopen tot een waarde van 10 millioen dollar, in dezelfde periode zal het voor een waarde van 24 millioen dollar aan Bizonië verkopen. De meeste buitenlandse niet betalen wat Bizonie in het buitenland moet kopen. Toch werkt de indu strie in de Amerikaans- Britse zone hard, in Augustus steeg haar pro ductie tot 67 van die gedreven met landen, die deelnemen aan het Euro pese herstelplan. Volgens JEIA hebben de eerste zeven maanden van '48 elf landen 88.6 van de gehele export van van voor de oorlog. Kort Bizonië afgenomen. de de geleden werden in 1 week uitvoercontracten gete kend met 31 landen, bijna 2000 contracten werden getekend in een periode van drie weken. voornaamste koper is En geland. Wat heeft Duitsland zo al van hetgeen de wereld nodig heeft? Dit kan men opmaken uit de uitvoer- dringeyi Duitse goederen zelfs door het ijzeren scherm. De JEIA heeft melding gemaakt van 2500 zijn het bureau voor verkopen aan Bulgarije, In kleine hoeveelheden contracten, welke door de JEIA. die de buitenlandse handel van Duitsland controleert, znn goedge- brouwerijen keurd. Naar België gaan een waarde ■tekeningen en berekenin gen voor een hydro-elec- trische centrale. Ongeveer 2.5 milliocn naainaalden zijn verkocht in 33 verschillende trans acties. De Libanon krijgt schor nieren en Zweden knopt glazen ballonnen. Uru guay prikkeldraadIran scheermesjes, Hongarije pantoffels. Denemarken volkswagens, Cuba mes sen, Irak. deurknoppen. Een Hessisehe goudsmid heeft gecontracteerd voor de vervaardiging van een met. goud geplatteerde kelk en pateen in étui voor een rrliqieuze instel ling te Louisiana tegen de prijs van 1000 dollar. De Zuid-Amerikaan se landen van ouds goede kopers van religieuze artikelen hernieuwen de grote vooroorlogse importen van zulke artikelen uit Duitsland. En een der Zwitserse heeft voor van 500.000 en de candidaat van de staatsrechten partij James Strom. Voor het vicc-presidentschap zijn o.a. candidaat: Barkley (democraat); Warren (Republikein). Taylor (Pro gressief) en Wright (Staatsrechten- partij). In een aantal staten zullen de kie zers bovendien met „ja" of „nee" hebben te antwoorden op een 175 vragen, o a. aangaande geboortecon trole, wijziging van echtscheidings- wetten en premies voor oud-gedien- den. Men neemt aan, dat niet meer dan ruim vijftig procent van het kiezers corps (51 millioen van de 95 mil lioen) ter stembus zal gaan. LUISTERVERGUNNING Dc directeur-generaal der P T. T. maakt bekend, dat dc houders van een radio-ontvangtoestel of van een aftak king van een radlo-ontvangtocstel, die In het bezit zijn van een luistervergun ning met serielctlc-r F. deze vergunning in het tijdvak 5 tot en met 16 Novem ber 1948 op een postinrlchting (geen postagentschap) moeten omwisselen. Dc K.N.A.C heeft er bij de minister van Onderwijs. Kunsten en Weten schappen op aangedrongen man1'-egclcn te willen nemen tegen hlndcrL'ce sa menscholingen voor de scholen. Daar door. zo zegt zü. wordt het verkeer zeer ernstig belemmerd. Vooral de leerlingen van H B.S. en bvmnnsium maken zich aan dit euvel schuldig zelfs als de trot toirs voldoende ruimte bicden, gelijk de K.N.A.C. uit een onderzoek ls gebleken. Vroeger jaren was het in de Kop van Noord-Holland gewoonte de meisjes of de jongens, die zo on- fortuinlijk waren geen vrijer te hebben, op Sinterklaas een rem- plarant van taai-taai of speculaas aan te bicden. Deze traditie is niet langer in zwang, maar West-Fries land bakt nog steeds de „vrijers", waarmee reeds 6 weken voor het feest van de goedheilig man een aanvang wordt gemaakt. Voor het eerst sedert de oorlog kan de lek kernij, evenals trouwens alle gebak zonder bon worden gekocht. Niet minder dan 400.000 kilo gecondenseerde melk, dc eerste zending van het comité „Nederland helpt Indië", zal het nieuwe stoomschip „Garoct" van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd op haar tweede uitreis, op 20 November, mee naar Batavia nemen. Het comité heeft deze enorme party gecondenseerde melk gekocht by verscheidene fabrieken ln ons land ten behoeve van de Indonesische bevolking. Zy is verpakt in 20.000 kisten en heeft een waarde van een half millioen gulden. Gezien de schreeuwende behoefte aan melk in Indonesië, vooral voor jonge moeders en zuigelingen, heeft het Comité „Nederland helpt Indië", toen het, na herhaalde afwijzing, on langs van het Bedrijfschap voor Zuivelproducten toestemming kreeg tot de aankoop van 400 ton gecon denseerde melk, gemeend, de gehele hoeveelheid terstond te moeten ko pen en zo spoedig mogelijk na leve ring naar Batavia te verzenden. De verdeling van de melk, die zo wel voor de Indonesische als voor de Europese bevolking is bestemd, geschiedt door het Landelijk Bureau Batavia van het Comité „Nederland helpt Indië". Men verwacht, dat de betrokken fabrieken 80.000 kilo per maand zullen kunnen leveren, zodat de gehele partij binnen vijf maan- verscheept kan zijn. Vast staat reeds dat de tweede zending op 5 Decem ber met het vlaggcschip van de Lloyd. de „Willem Ruys" zal worden verzonden. buitenlandse kopers van de JEIA te München ge passeerd. Niettemin is Duitsland TsjechoslowakijeHonga rije, Polen, Finland en Joegoslavië. Het door de communis- vioolsnaren, naar Argen- dollar Beiers mout ge- tinië rattenvallen en naar kocht. Zij wil proberen Brits-W est-Afrika kap- bier te brouwen met dat messen. Sarobie in Afgha- bijzondere aroma, dat het nistan koopt de volledige Beierse bier kenmerkt. Weerbericht SOMBER WEER Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond. Aanvankelijk zwak ke, later matige en aan de kust krachti ge ZuiUI-WcstelIJkc wind. Zwaar bewolkt met hier cn daar enige lichte regen of motregen en plaatselijk mist. Vrij zacht. 3 Nov.: Zon op 7 33, onder 17.09. Maan op 10.43, onder 18.01. Vijftig Jaar geleden werd de heer J. H. v. d Haar te Grnmsbergen hij de Ned. He'rv Kerk ln zijn woonplaats be noemd tot „windvoorzlcncr". Daarbij trad hij in de voetsporen van zijn vader die reeds Hen Jaren lang hetzelfde orgel had getrapt. De heer v. d. Haar, dio In Augustus 82 werd. gaat thans met pensioen. Nederland cn Bulgarije hebben een handelsaceoord getekend voor 1919 waarmee een bedrag van f 14 000.000 gemoeid ls. Bulgaarse land bouwproducten, bont en tabak ont vangen wij ln ruil voor machines, verf stoffen, chemicaliën, electrlsche materia len cn ruwe rubber. Aan honderden bedrijven in de V. S. zijn „schijnorders" voor productie van oorlogsgocderen toe gezonden door het departement van Defensie. De orders worden van kracht wanneer eventueel een oorlog uitbreekt. Het existentialisme zal in den ver volge voor Katholieken verboden zijn. Hel Vaticaan heeft de boeken van de Franse schrijver Jean Paul Sartre op de index geplaatst. In de fabriek stad Donora in Pennsylvania zijn tien personen liet slachtoffer geword» van een verstikkend mengsel vnn rook en mist, dat verscheidene dagen boven de stad hing. Het was 2eer moeilijk om in dit men-rsel adem te halen. VljitV andere personen werden In het ziek* ■- huls ongenomen. De inceslcn waren hartziekten of asthmatisch. 0 Door het omslaan van een moto.-boo; zijn In India (350 kin. tj;u r.c;rdec va i Bangkok) vovmiecMl'k 199 pcjscne-i om het leven rokomcr- Voert'.g l'jkin werden reeds geborgsm

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1