DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Pres. Truman leidt in de Amerikaanse verkiezingen Arnhem beleeft volgende week een groot „illegaliteitsproces" Wat een president der V.S. zoal te doen heeft Dewey's overwinningsfeest moest worden uitgesteld De cijfers spreken Vijftien gewonden in slag om Franse mijnschacht Zullen Joden terug moeten uit de Negebwoestijn? Ontmoeting Stikker - Hatta Donderdag bij Djogja Minister Marshall wil aftreden Afscheidsrede van dr. H. J. vanMook Berucht span verraders drie dagen lang voor het Bijzondere Hof Nieuwe rode aanval in China op til? ^'oensdas 3 November 1948 Achtste jaargang, No. 1164 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. De Amerikaanse verkiezingen zijn uitgelopen op een nek-aan- nek-race, die schijnt te leiden tot een overwinning met geringe meerderheid voor Truman. Het resultaat van deze ver kiezing is een volkomen verrassing, zelfs voor de vurigste sup porters van de president. Het propaganda-apparaat van de republikeinen hield aanvankelijk vol, dat een overweldigende over winning van Dewey met aan ze kerheid grenzende waarschijnlijk heid mocht worden voorspeld. DE GEESTDRIFT voor Truman gaat zelfs tot aan de New Look- hoed. Volgens berichten uit Parijs, wel ke zijn omgeroepen door de New- Yorltse radio, zal de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, George Marshall, in elk geval per 20 Januari aanstaande aftreden, ongeacht do uitslag \an de verkie zingen, aldus inlichtingen uit krin gen, welke in nauw contact staan met de Amerikaanse delegatie by de Verenigde Naties. Voor oorlógsweduwen geen kinderbijslag Het isr juist, dat op dc uitkering aan weduwen-oorlogsslachtoffers de kinder bijslag in mindering wordt gebracht. De weduwe-oorlogsslachtoffer die voor hulpverlening in aanmerking komt, ont vangt voor elk inwonend gezinslid be neden 18 jaar een uitkering van 1 gul den per dag en voor elk ander Inwo nend gezinslid J 1.25 per dag. als tege moetkoming in de kosten van levens onderhoud. Hierin ligt de aanleiding voor het ln mindering brengen van de kinderbijslag Aldus ongeveer luidt het antwoord dat de ministers Joekes en Van Maarsevecn (sociale zaken en binnenlandse zaken) hebben gegeven op schriftelijke vragen van het Tweede 'Kamerlid Andrlessen (K.V.P.). Overleg over de Ruhr begint spoedig Uit gezaghebbende bron wordt ver nomen, dat de lang uitgestelde bespre kingen van deskundigen der zes mogend heden over een statuut voor het Kuhr- gebled tegen het einde van de volgende week te Londen zullen beginnen. De zes betrokken mogendheden zijn: Groot- Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten en de Beneluxlandcn. Piccards Bathyscaphe zou vandaag duiken De „Scaldis", het vrachtschip, dat pro fessor Piccard's Bathyscaphe vervoert, is Maandag van het c-iland Fogo naar het eiland Santiago gevaren. Onverwachte omstandigheden voorbehouden zal de Bathyscaphe vandaag voor de eerste maal zonder bemanning naar de diepte van de zee gaan Volgens de berichten van gisteren was het weer op Santiago ideaal. Dewey en driehonderd zijner nauwste medewerkers verza melden zich in de avonduren in het New Yorkse hotel Roo sevelt met de bedoeling, daar naar de traditie een feest in te zetten, zodra de uitslagen de zekerheid gaven van een klin kende overwinning. Aanvan kelijk heeft men 't feest moe ten uitstellen en tenslotte zelfs afstellen. Insgelijks was het in andere de len van het land. Overal hadden de republikeinen, wier verkiezings organisatie tot in de puntjes klop te, voorbereidingen getroffen om de terugkeer van een republikein in het Witte Huis met groot ver toon te vieren. Men heeft het feest- materiaal bescheidenlijk opgebor gen moeten houden. Zo zeker was de Chicago Tri bune, een der grootste bladen van Amerika van de overwin ning van Dewey, dat reeds be richten waren aangeplakt en edities voorbereid, waarin De wey als de nieuwe president werd gevierd. In geen 32 jaar heeft Amerika zo lang moeten wachten alvorens het bij een presidentsverkiezing de uitslag wist. Om half elf plaatse lijke tijd een tijdstip waarop in andere gevallen de uitslag reeds te voorspellen was waren er van de getelde stemmen 5.035.000 op Truman en 4.640.000 op Dewey uit gebracht. Dewey, die des ochtends reeds in gezelschap van zijn vrouw ter stembus toog, werd verwelkomd door een grote menigte. Lachende zeide hij tot de verslaggevers: ,,Zo dat zijn in ieder geval twee stem men voor de republikeinen." Truman verbleef in zijn geboor teplaats Independence in Missouri. Toen hij samen met vrouw en dochter ging stemmen was zijn mening: „Ik zie slechts een over winning." De tweede vraag gold of de pre sident van plan was op te blijven om de uitslagen over de radio te volgen. Hij zeide, dat hij dat nog niet zeker wist, maar dat hij van plan was zijn dagprogramma niet te veranderen. -N Te half zeven Amerikaanse tijd waren de uitslagen binnen van 74* procent der stemdistricten van het gehele land. Vol gens deze uitslagen waren de cijfers als volgt: Truman 18.296.819 stemmen Dewey 16.743.387 stemmen Wallace Thurmond Totaal In de staat New York, van welke staat Dewey gouverneur is heeft deze met een uiterst gering verschil Truman verslagen. Nog wachtend op de uitslag'uit nog 852.183 stemmen 745.293 stemmen 36.637.682 stemmen slechts enkele provinciale dis tricten van deze staat schatte men Dewey op 2.828.907 stem men tegen Truman 2.800.966 stemmen. Politieke waarnemers schrij ven het succes van Truman toe aan de grote opkomst der kiezers. Naar schatting hebben bij deze verkiezingen meer mensen deelgenomen dan ooit bij enige presidentsverkiezing. In New York kon het publiek voor het eerst de verkiezingen vol gen per televisie. Boven de Times Square was een scherm gemon teerd van vier en een half bij zes meter. Hierop zag het publiek, hoe in de redactiebureaux van de grote dagbladen werd gewerkt aan het bewerken van de binnengekomen cijfers. New York had nog een primeur in de vorm van een electrische stemmachine. Men bracht zijn stem uit, door een bepaalde knop in te drukken en vervolgens een handle om te halen. Deze handle raakte defect, zodat in dit district het stemmen moest worden gestaakt, tot een monteur het apparaat had hersteld. N Dewey won in de bar van Harry! Bij duizenden toeristen en soldaten is Harry's New York Bar te. Parijs bekend en dat de naam dezelfde is als president Truman's voornaam, berust op toeval. Harryde barkeeper, or ganiseerde gisteren voor de vele Amerikanen die thans in Parijs zijn, een proef stemming. Om half zeven kon htj de uit slag noteren: Dewey had ge wonnen met 161 stemmen, Tru man behaalde er 142 en Wal lace- 82, In de mijngroep van Oipnies heb ben de Franse troepen de stakende mijnwerkers uit de schachten ver dreven en de ueiligheldsinstallalies weer in werking gesteld. Onder toezicht van de soldaten verwilde ren de stakers de barricaden. TK5 „Mijn taak is zwaar", zegt dr. Beel Hulde aan dr. Van Mook Bij zijn aankomst op het vliegveld Kemajoran heeft dr. Beel aan pers vertegenwoordigers o.m. gezegd: „Ik ben er mij van bewust, dat mij hier een zware taak wacht, doch ik zie de toekomst met vertrouwen te gemoet, omdat ik reken op toege wijde medewerkers en op een har telijke samenwerking met de leiders der volken en bevolkingsgroepen in Indonesië. Ik weet dat de moeilijk heden, die van de aanvang af de vestiging eqer nieuwe rechtsorde hebben doorkruist, nog niet zijn op gelost. Ik koester echter de hoop dat de stappen, die minister Stikker thans namen3 de Nederlandse rege ring onderneemt, zullen leiden tot een zeer spoedige oplossing, die naar mijn overtuiging dringend noodza kelijk is. De taak. die mij als hoge vertegenwoordiger der Kroon wacht komt allereerst neer op het treffen van die voorbereidingen, welke tot een zeer spoedige instelling der fe derale interim-organen zullen lei den. Daarna zal het het bestel, zo als dit in gemeenschappelijk over leg is gedacht voor de overgangs periode, op de juiste wijze kunnen functionneren. Het ambt van hoge vertegenwoordiger der Kroon draagt een geheel ander karakter dan dat van de landvoogd. Gaarne breng ik hulde aan dr. Van Mook, die als lui tenant-gouverneur-generaal zich in zeer moeilijke jaren met uitzonder lijke bekwaamheid en grote toewij ding van zijn taak heeft gekweten en die heden zijn ambt neerlegt." fÖ? SV," J Veiligheidsraad morgen voor de beslissing De Joden zullen zich moeten te rugtrekken uit do stellingen die zii ln de Negebwoestijn op de Egypte- naren hebben veroverd als in Parijs de Brits-Chinese resolutie Inzake Palestina wordt aangenomen. De Veiligheidsraad bespreekt dit Brits- Chinese voorstel morgen en het houdt in. dat de UNO sancties aan die partijen zal opleggen, die geen gehoor geven aan het bevel om de troepen terug te trekken tot do ba ses die zij voor het begin van de gevechten ln de Negcb innamen. In feite komt het er dus op neer, dat de Israëlische troepen hun terrein winst weer zouden moeten prijsge ven, zonder dat echter de Egypte- naren opnieuw zouden mogen op rukken naar hun oude stellingen. Gisteren was een subcommissie van de Raad bijeen, Manoeilskl. van de Oekraïne, deed op het laatste moment nog een compromisvoor stel: Joden en Arabieren zouden door rechtstreekse onderhandelin gen tot oen vergelijk moeten ko- mon, zei dit voorstel. Maar het viel buiten do orde en kwam zodoende niet meer in stemming. Morgen, In EEN DAS voor meneer met De wey als patroon. Kalioerang, bij Djogja, zal de plaats ziin waar minister Stikker zijn onderhoud zal hebben met de republikeinse premier drs. Hatta. Het onderhoud zal Donderdag plaats hebben. Kalioerang is uitgekozen omdat minister Stikker daar tevens in de gelegenheid zal zijn, met de collega's van minister Hatta contact op te nemen. Na nog enige andere plkatsen op Java te hebben bezocht, zal minis- ^er Stikker waarschijnlijk Woensdag 10 November naar Nederland terugkeren om de regering in Den Haag verslag uit te brengen. Voor dien is geen publicatie te verwachten over het resultaat van het over leg met de republikeinse premier. Dr. H. J. van Mook heeft Dinsdag in een radiorede over alle Indone sische stations zijn afscheidsrede gehouden als lt.-gouverneur-gene- raal. ,,De omstandigheden dwingen mij mijn taak over te dragen voor dat zij beëindigd is." aldus de scheldende landvoogd. „Voor het ogenblik ga ik dit land verlaten. Ik voel een sterke behoefte, ten af scheid woorden van dank aan U allen uit te spreken". Wie hij met V? ,bedoelde. lichtte dr. Van Mook daarop toe: het waren niet alleen zijn medewerkers „en daarmee bedoel ik niet een paleis- kliek die alleen bestaat in de ver beelding van jaloerse toeschou wers maar ook „mijn republi keinse vrienden". Met deze woor den richtte dr. Van Mook zich tot de Republiek, waarvan hij zei te betreuren, dat zij zich nog niet had kunnen losmaken uit de prikkeldraadversperring waarmee lij zich zelf omgeven had, haar •enheid zoekend in negatief verzet. Als de Republiek de kracht had ge had. de onverantwoordelijke en on gedisciplineerde elementenen avon turiers in bedwang te houden, dan zouden de Verenigde Staten van Indonesië practisch reeds gevormd zijn, aldus dr. Van Mook. Volgens een communiqué van het Nederlandse leger te Batavia is de dood van de communisten leider Moeso gisteren bevestigd in een bericht uit Madioen. Moeso was volgens dit bericht op 31 Oc tober gevangen genomen in de om geving van Ponorogo en daarna doodgeschoten. De voorlichtingsdienst van het Nederlandse leger heeft gisteren medegedeeld, dat op 30 October een Nederlandse patrouille bij Koeningan, ten Zuiden van Cheri- hon, verrast is geworden door een groep republikeinen van 20 man, welke over de status-quo lijnen gekomen was. Naar medegedeeld werd, werden vijf Nederlandse soldaten gedood en een lid van de patrouille ge wond. Het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem zal zich volgende weck Maan dag, Dinsdag en Woensdag, zoals bekend, bezighouden met de zaak togen E. Brune en G. A. M. Klostermann (Puck), een illegale werker en zijn helpster, een door huwelijk Nederlandse geworden Duitse, die illegale daden ten gunste van Nederland zouden hebben afgewisseld met verraad ten gunste van Duitsland. MuyzenbergWillëmse en Tobina M. H. Scholten, die geruime tijd in een °f meer concentratiekampen zijn opgesloten geweest. Het verraden op 29 Juni 1944 aan de SD-er Savenije van de te Zeist juist passerende wielrijder L. Scheepstra, in de verzetsbeweging bekend als „Jalt", die ternauwer nood kon ontkomen. Het arrangeren van een afspraak met Coenraad Rozendaal in Heck's lunchroom te Amsterdam om Puck K. in de gelegenheid te stellen Ro zendaal aan de SD over te geven. Rozendaal (Coen) was betrokken bij een overval in Noord-Holland en daarbij aan een zijner benen ge- Aanklacht tegen Brune en Klostermann De eerste twee dagen worden ge wijd aan Brune, logementhouder te Purmerend. Hem zijn de volgende punten ten laste gelegd. Het bloot stellen van Th. G. Weetink te Does burg aan opsporing enz. door in strijd met de waarheid aan de „Si- cherheitspolizei" te Arnhem mede te delen, dat de illegale werker Weetink dezelfde ï-ou zijn als „Ome Dorus". Deze naam kwam enkele maal voor in een schrijven, dat B. bij zich droeg, toen hij op 20 Jan. 1944 te Dieren door Johnny de Droog werd gearresteerd. Dit schrij ven bevatte een aantal gegevens omtrent overvallen op distributie kantoren. Weetink is door dit ver raad op 21 Jan. gearresteerd en tot 8 Mei 1945 van zijn vrijheid beroofd geweest. Het misleiden van de illegaliteit door zich tegenover de ..Sicberheits- polizei" te Den Haag bereid te ver klaren het te doen voorkomen, als of hij zou zijn vrijgekocht met een bedrag van 45 000.welk geld door de illegaliteit was bijeenge bracht en door Puck Klostermann aan de Sipo werd afgedragen. Het mededeling doen aan de be ambten van de Sipo te Den Haag, Blattgerste en Sasse. dat in het per ceel "NZ. Voorburgwal 74 te Am sterdam een centrale der illegaliteit gevestigd was. waar op gezette tij den verzetslieden bijeen kwamen om vervalste persoonsbewijzen te distribueren. Als gevolg van dit door B. in samenwerking met Puck K. gepleegde verraad werden op 13 Juni 1944 in bedoeld perceel de vol gende personen gearresteerd: H. A. van Wilgenburg. C. van Vugt, J. Hessels, M. Westerbeek. A. P. P. Schweigmann. M. Schrijver, J. de Boer. J. Drenth, E. Berding, A. P. Riebel. J. Bierman, P. Oosterwijk, die allen werden gefusilleerd of de dood in het concentratiekamp von den, en W. Keuken, J. M. Los, Jaukje GrandiaSmits. Aleida M. van Keulen. Catharina Feenstra, Siete Tammens. Wijbrecht van den HQ van Westeuropese Unie te Fontainebleau Officieel is gemeld, dat het „vooruit geschoven hoofdkwartier" van de West- Europese Unie te Fontainebleau bij Pa rijs gevestigd zal worden. Gisteren zijn door het gemeentebestuur desbetreffen de instructies van de Franse regering ontvangen Uiterlijk over een tiental dagen zouden de staven van Groot- Brittannië, Frankrijk en de Benelux- landen aldaar aankomen. wond geraakt. Hij had weten te ontvluchten, doch werd op 4 Juli 1944 als gevolg van een aanwijzing van „Puck" gearresteerd en later gefusilleerd. Aan Gertrudis (Puck) Klostermann werden vrijwel dezelfde punten ten laste gelegd. Verder wordt zij ervan beschuldigd, op 3 Mei 1944 de Engelse piloten Kibble en Burton op het station te Amersfoort aan de S.D.-er Savenije te hebben overgeleverd Met de behan deling \an het aan Klostermann ten laste gelegde zal de derde dag gemoeid zijn. In de zaak-Brunc, zijn vijftien getui gen A charge gedagvaard, oa. de ze nuwarts S. Heringa, de illegale werkers Weetink. Grandla-Smits, van den Muy- zenberg-Wlliemsc en Scheepstra, dc S D.-ers Blattgerste. Sasse, Wamelink en Savenije en voorts Gertrudis Klos termann. Als verdediger van Brune treedt op mr H. G. Stlbbc te Amsterdam. Deze heeft tot dusverre negen getuigen A décharge doen oproepen. In de zaak Klostermann zijn gedag vaard acht getuigen charge, waar onder Brune, Blattgerste, Savenije en Sasse. Als verdediger van deze verdach te treed op mr. <ir B. W. Kranenburg te Aimelo. dlo tot dusverre twee getui gen A décharge heeft doen dagvaarden. de voltallige bijeenkomst van dc Veiligheidsraad, zal Manoeilskl het echter opnieuw Indienen, heeft hy al aangekondigd. Reuter maakt melding van een stemming in de UNO om het plan van Bernadottc voor Palestina tot het nieuwe jaar terzijde te leggen teneinde een volledig debat in deze zitting der algemene vergadering te vermijden. Naar verluidt heeft dit plan de goedkeuring der autoritei ten van Israel. Men zou zich clan tevreden stellen met benoeming van een „verzoeningscommissie" voor- het gehele Palestijnse vraagstuk. In de Amerikaanse delegatie zou onenigheid heersen over de wtfze waarop dc Palestijnse kwestie is behandeld. Mevrouw Roosevelt zou enkele leden der delegatie ervan be schuldigd hebben, dat zü beslissin gen nemen zonder de andere leden der delegatie erin te kennen. Gisteren vergaderde de politieke commissie over de Griekse kwestie. De hoofdschotel van deze discussie was een peroratie van Wisjlnski tegen een rede die de Phllippijn Carlos Romulo verleden week had gehouden over de Sowjetrepubliek ln de Balkan. Wisjlnski zei op een gegeven moment: „Hoewel hij (Ro mulo) zo klein is, maakt dit manne tje heel wat lawaai." Voorzitter Spaak vond dit beledigende taal en hamerde Wisjlnski af, maar deze zei: ,,U kunt mij de mond niet snoe ren, hoe hard U ook hamert. Sta mij toe, mij te verdedigen tegen Ro- mulo's walgelijke beschuldigingen." Staking in Londense haven Gisteren zijn 412 arbeiders ln de Londense haven in staking gegaan naar aanleiding van een geschil over het ge bruik van een stapelmachine, die door een man bediend kan worden en twee A drie ploegen arbeiders vervangt. „Kidnapper" had een strop Maandagmiddag werd een be woonster van een huis in de Van Eeghenlaan in Amsterdam opgebeld door een man, die zijn naam niet wilde noemen en die haar mededeelde: Wanneer U uw kind terug wil zien, moet U f 5000 op de hoek van de straat deponeren, U bent gewaar schuwd". Duidelijk was door de telefoon kindergeschrei te ho ren. De man had echter pech, want de mevrouw iskinder loos. Stakers gooiden met benzine en fakkels B(J een mijnschacht te Llévln bU Béthune ln Noord-Frankrijk zUn Dinsdagmorgen vijftien man ge wond ln een gevecht tussen stakers en manschappen van dc veiligheids dienst, waarbij geschoten werd en met handgranaten geworpen. De stakers hadden met benzine en olie een barricade van vuur rond de schacht gemaakt om de manschappen van de veiligheids dienst tegen te houden. Zij be stookten de politie, die mijnschach ten kwam ontzetten, met benzine, brandende toortsen en granaten. De politie maakte van haar kant ook gebruik van granaten. Daarop deden de stakers een uitval en om singelden een met munitie geladen jeep van de politie. Gezien de kri tieke toestand gaven de officieren van dc ordedienst hun mannen be vel voor de stakers in de grond te schieten. Bij de eerste schoten trokken de stakers zich terug, zon der gewonden achter te laten. Twee officieren en vier manschap pen van de ordedienst werden ge wond door granaatscherven en een adjudant van dc rijkswacht werd in de borst getroffen door een gietijzeren scherf. Te 11 uur was aan deze schermutseling een einde. De stakers hebben 's middags de mijn ontruimd en de schacht is zonder incidenten bezet. Over de toestand in de Franse havens werd Dinsdagavond van officiële zijde het volgende ver klaard: Te Rouen en Bordeaux werken soldaten cn havenarbeiders teza men. Te Lc Havre, Nantes, St. Na- zaire en La Pallice werken de sol daten alleen. Tc Cherbourg zijn de havenarbeiders practisch voltallig aan het werk. Het Christelijk Vakverbond heeft verklaard, dat het in geen geval de verleden maand door de regering goedgekeurde loonsverhoging van 15 pet. voldoende vergoeding kan achten voor de prijsverhogingen sindsdien. Hoewel de Franse productie sinds het begin van 1947 meer dan 20 pet. is toegenomen, hebben de arbeiders hier geen financieel voordcel van gehad, aldus de ver klaring van de bond. De nieuwe president der V.S. wacht een der zwaarste banen, die er in de wereld te vinden zijn: ondergeschikten Hij zal hard moeten wer ken, lange dagen moeten maken en slecht betaald worden. recht- Het is niet allemaal hersenwerk, dat hij te doen krijgt. Hij moet meer dan 150.000 docu menten per jaar tekenen. Hij moet persoonlijk oor delen over wel verre van historische kwesties zoals de visserijbepalingen, de manente aanstelling van advocaten voor Indiaanse stammen en de regels, die gelden voor boksdemonstraties in de zone van het Panama kanaal. Oud-president Herbert Hoover is het hoofd van een commissie tot reorga nisatie van de federale regering. Hij houdt zich persoonlijk bezig met het voorbereiden van voor stellen om het president schap lichter te maken. streeks te maken moet hebben. In het gewone zaken- en bedrijfsleven moet dit aantal voor de man aan de top tot vier of vijf beperkt blijven. Maar direct onder de president staan niet min der dan 61 departemen ten, bureaux, commissies, administrateurs, enz. Bo vendien zijn er nog per commissies en tijdelijke commissies. Meer dan 235 officials ceerde functie. De presi dent immers moet alle ce remoniële handelingen van een koning verrich ten, het werk doen van een minister-president, zijn bevelen geven aan de strijdkrachten, zijnde de opperbevelhebber, en nog de leider zijn van zijn partij. Hij heeft ook wetge vende macht. De wetten worden pas van kracht, nadat hij ze getekend heeft. Het is ook zijn Hij is koning, eerste minister, partij leider en opperbevelhebber kunnen rechtstreeks toe gang tot de president krijgen. Sinds 1789 is het werk van de president gestadig plicht om wetten in te dienen. Hij kan zich niet de weelde permitteren ook maar een dier be voegdheden en plichten Er zijn zoveel regcrings gegroeid. liet Congres en te verwaarlozen. Zou hij bureaux, die rechtstreeks de rechterlijke macht aan de president verant- kregen automatisch de woording schuldig zijn, beschikking over meer dat experts in zaken van krachten. Maar wat de militaire en civiele orga- uitvoerende macht be- nisatie de gedachte er aan treft, rust de volle ver alleen al tot een nacht- antwoordelijkheid nog merrie moest worden. En elk jaar komen er een paar bureaux bij. Militaire theoretici be weren, dat geen enkele hoge commandant met meer dan zeven k acht steeds op de schouders van één man, de presi dent. Reeds in de dagen van George Washington was het presidentschap een buitengewoon gecompli- het te druk hebben nalaten een belangrijke buitenlandse bezoeker te verwelkomen, een krans te leggen op het graf van de Onbekende Soldaat of de nationale kerstboom aan te steken, dan zou dat critiek en wrevel op wekken. Bezoekers een per kwartier vullen de ochtenduren van tien tot één, en dikwijls komen er nog heel wat na de lunch. Het lezen van rapporten, memoranda, verzoeken en duizenden andere docu menten vult zijn midda gen en meeste avonden tot 11 uur. Gaat de presi dent uit Washington weg, dan worden hem zware zakken met staatsstukken nagestuurd. Wat hij ook anders te doen moge heb ben, hij moet de tijd vin den om te tekenen. Hij zet zijn handtekening ge middeld 600 keer per dag En wat wordt hem nu voor dit alles betaald? Het presidentschapssa laris is sinds 1909, toen het op 75.000 dollar per jaar werd bepaald, onver anderd gebleven. Nadat hij zijn inkomstenbelas ting heeft voldaan, alle bijdragen gegeven, die van hem verwacht wor den, de maaltijden be taald van de 24 bedien den van het Witte Huis cn aan alle andere verplich tingen voldaan, waaraan hij uit hoofde van zijn positie niet kan ontsnap pen, wordt hetgeen hij overhoudt om van te le ven geschat op 11.000 12.000 dollar. De nieuwe president heeft geen kans om bin nen de eerstvolgende vier jaar verhoging te krijgen, want de grondwet zegt, dat zijn tractement gedu rende de termijn, waar voor hij gekozen is, niet kan worden verhoogd of verlaagd. In Centraal-China zouden meer dan een half mlllioen Chinese com munisten verzameld worden voor een nieuw offensief tegen het rege- ringsbolwerk van Sjoetsjow. De communistische legers in Mandsjoe- rije zouden zich tezelfdertijd her groeperen voor een offensief naar Noord-China, meldt Reuter. De regering brengt een vierhon derdduizend man élite-troepen bij een ten Zuiden van de pa9 van Liaoning. die de toegangsweg naar Noord-China vormt. Verder zouden een zeshonderd duizend man regeringstroepen ge concentreerd worden bij Sjoetsjow, de poort naar Nanking. Men oppert de mogelijkheid van een communis tische opmars langs de stad heen naar Pengpoe, aan de spoorweg van Tientsin naar Nanking, om aldus de nationalistische hoofdstad onder schot te krijgen. De communistische troepen, die Mockden veroverden, zouden on derhandelingen over een wapen stilstand begonnen zijn met de over gebleven regeringstroepen in dat gebied. Volgens officiële regerings- berichten zou Dinsdag de strijd in Moekden nog voortgeduurd hebben, doch van neutrale zijde is bevestigd, dat dc communisten Maandagna middag de algehele contröle over de stad in handen hadden AFP meldt: een woordvoerder van de overheid der provincie Sjansi heeft medegedeeld, dat de toestand van de door de communisten om singelde hoofdstad Toejoean uiterst kritiek is geworden door de aan komst van communistische verster kingen. die de getalsterkte der com munistische troepen op tweehon derdduizend man hebben gebracht. Rcgcrings-vliegtuigen hebben een tweede bombardement op Moekden uitgevoerd. Du Plessis wordt geen gezant in Nederland Er Is een nieuwe functie gevonden voor dr. H. J. Otto du Plessis, die oor spronkelijk tot Zuidafrikaans gezant ln Nederland zou worden benoemd. Tal van Nederlandse blpden maakten bezwaar tegen zijn benoeming omdat zijn hou ding tijdens de oorlog niet geheel vrij van Dullse sympathieën was. Zuld- Afrlka ls nu met Nederland ln gesprek over een nleuwo candldaat en dr. Du Plessis wordt staatsvoorilchtlngsbc- ambte te Pretoria. BIJ do Tweede Kamer Is een wets ontwerp Ingediend tqt nieuwe vaststel ling van het rechtsgebied en de zetels der rechtbanken en kantongerechten. In ctit ontwerp zijn tot op zekere hoogte de provinciale grenzen als uitgangspunt gekozen voor de nleuwo Indeling. Weerbericht ZUID-WESTELIJKE WIND Weersverwachting, jk geldig tot Dondcr- dagavond, r Meest zwaar be wolkt met tijdelijk enige regen of mot- l regen voornamelijk In het Noord-TVestcn van het land cn hier en daar nevel of mist. Matige, la ter vooral ln de kuiststreken (opnemende Zuld-Wcstc- ilJJkc wind. Weinig verandering van temperatuur. 3 Nov.: Zon op 7 38. onder 17 09. Maan op 10.43, onder 18.01.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1