Vijftien jaar geëist tegen Amersfoortse kampleider Einduitslag nog onbekend 1 «TABS-VENSTER Prof. Goudriaan verlaat ons land LAATSTE NIEUWS In kort. Ibestek _l 2 Woensdag 3 November 1948 STAItSNIEtllfS Koelbloedige moord op Joodse gevangene De advocaat-fiscaal bij het Am sterdams bijzonder gerechtshof, mr. J. C. Louct Feischer. eiste gister middag 15 jaar gevangenisstraf te gen de 41-jarige plaatsvervangend wachtcommandant van het uit de bezettingstijd beruchte kamp Amersfoort, de NSB-cr Nicolaas Sundahl uit Amsterdam. De verdachte was in hoofdzaak ten laste gelegd, dat hij in de herfst van 1942 een gewonde en uitge putte Joodse gevangene, die dicht bij de omrastering van het kamp machteloos op dc grond lag, met een machinepistool had gedood. Hij ontkende deze misdaad gepleegd te hebben of er zelfs ook maar iets van te weten. Twee zijner vroegere ondergeschikten, bewakers die in de kleine torens om het kamp de wacht hielden, zeiden zich perti nent te herinneren, dat de ver dachte de ongelukkige gevangene had afgemaakt. Deze was, volgens de 24-jarige M. J. Linders, die thans in de mijnen werkt en als ge tuige werd gehoord, na een mis handeling bloedend naar de prik keldraadafrastering gelopen en had hem toegeroepen: „Schiet me maar dood, ik heb toch niets meer aan mijn leven". De getuige zeide de moed niet te hebben gehad dit te doen, hoewel het feitelijk een in structie was, dat iedere gevangene, die db omrastering te dicht na derde, moest worden neergescho ten. In plaats daarvan, loste hij, naar hij verklaarde, een schot in de lucht. Daarop was verdachte S. ko men aanlopen en had de inmiddels „door een inzinking en tniet door het in de lucht geloste schot" op de grond gevallen gedetineerde met een vuurstoot uit het machine pistool afgemaakt. De andere getuige-bewaker, F. van der Heiden, zeide een schot gehoord tc hebben, maar niet te weten wie het gelost had. Hij zag VARA-vrienden zagen hun cabaret Al wat Amersfoort aan VARA-vrien- den telt, scheen Dinsdagavond naar Amicltla te zijn gekomen om naar Jan Vogel en de zijnen, naar Charles Acrts, Cora May. mr. Oradl. Cacs dc Lange cn Jan Lcmaire Sr. te kijken en te luiste ren. De heer J. van Muidefri, wnd. voor zitter van de plaatselijke afdeling, kon er van op aan. dat het publick het met hem eens was toen hij het gezelschap in zijn openingswoord van harte welkom heette Overigens men heeft het de artisten de ganse avond wel duidelijk laten blijken. Charles Aerts bijvoor beeld, die behalve enige aria's een chan son van Edith Piaff zong, werd storm achtig toegejuicht. Hoewel het algemeen werd betreurd dat hij Eily Rcxon. met wie hij veelal sarnenzingt doch die ziek was. niet had meegebracht, vergoedde Cora May toch veel Vooral haar laatste optreden bracht de zangliefhcbbers tot groot enthousiasme. Voortreffelijk wa ren de imitaties van mr. Oradl die als radioverslaggever wel het meest succes had. Tussen de bedrijven door stak Cccs de Lange zijn hoofd tussen dc gordijnen door. verkocht wat nonsense wel eens een tikje boertig of zong een liedje waarbij hij zich zelf begeleidde op de piano. Jan Lcmaire is een niet onver dienstelijke verteller die soms wel weet te boeien Overbodig te zeggen dat Jan Vogel met zijn accordeonorkest er ook heel wat keertjes aan te pas kwam De heer Wim Verhagen hield even voor de pauze een propagandarede waarin hij meedeelde dat dc VARA thans ruim 140.000 leden heeft, veel meer dus al dan voor de oorlog. Maar er moeten er minstens 10.000 bijkomen. Tegen de Na tionale Omroep voerde de heer Ver hagen allerlei bezwaren aan in een scherp gesteld betoog. Noteert U even GRAND-THEATRE: „49e Breedte graad" t.m. Woensdagavond. Zo. 1.30, 4, 18.45 en 21 uur. Overige dagen 2.30, 18.-15 en 21 uur. CITY-THEATER: „Dc Wenteltrap- Zo. 2, 4.15, 18.45 en 21 uur. Ove rige dagen 2.30. 18.45 en 21 uur REMBRANDT-THEATER: „Drie Jantjes op stap". Zondag: 2. 4.15, 18.45 en 21 uur. Vrijdag en Zat 2.30, 18.45 en 21 uur. Overige da gen 2.30 en 20 uur. DANSEN: CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14 Tel. 5685 Woensdag 2023 uur Zaterdag 20 —23 uur. Zondag 's middags 15—17 uur 's avonds 20—23 uur. CABARET DANCING „De Sttcht- se Heuvel." Utrechtscweg 180 Tel. 3494. Zaterdag 19.30—23 uur: Zon dag 19.30—23 uur. J. VAN SCHAIK: Café Leusderweg bij spoorwegovergang. Tel 5510. Woensdag 8—11 uur Zaterdag 8— 11 uur. Zondag 811 uur de gevangene op de grond liggen en verklaarde verder, juist als zijn collega, dat S. de man had doodge schoten. Deze tweede getuige voeg de aan zijn verklaringen nog toe, dat de Joodse gevangene, wiens identiteit nimmer is vastgesteld, bewaker Linders na diens schot in de lucht zou hebben toegevoegd: „Kun je niet eens beter richten?" De advocaat-fiscaal achtte bewe zen, dat verdachte S. zich aan moord heeft schuldig gemaakt. Deze plaatsvervangend kampcom mandant, die lid was van de SS, stond als een hielelikker der Duit sers bekend. Hij eiste 15 jaar. De uitspraak volgt op 16 Novem ber a.s. HVGB won tournooi van AZ PC De AZ PC organiseerde gister avond in het Sportfondsenbad een waterpolotournooi voor hoofdklas sers. waaraan deelnamen het Y, HVGB. HZ PC en UZSC. HVGB uit Haarlem werd win naar na een grote 9-2 overwinning in de finale op het Y. De eerste wedstrijd was die tus sen HZ PC uit Den Haag en HVGB. De Haarlemmers wonnen met 3-1. Deze uitslag was enigszins geflatteerd. De Hagenaars hadden tal van malen pech met hun scho ten cn toen de stand 2-1 was voor HVGB leek het er op of HZ PC gelijk zou maken. Dit gebeurde echter niet; HVGB vergrootte zijn voorsprong en het was voor de Hagenaars, die het zonder de in ternationaals Stam, Ruimschotel en Salomons moesten stellen, een ver loren wedstrijd. Het Y had weinig moeite met UZSC. dat met maar liefst 6-0 ver loor. De Amsterdamse ploeg, even min volledig als de Utrechtenaren, was veel sneller en schoot zui verder en harder. Hun spelsysteem was beter dan dat van UZSC. De Amsterdammers „flitsten" door het water met handige schijnbewegin gen en verrassende manoeuvres. Keer op keer lag er een Y-speler vrij voor het UZSC-doel en kwam er weer zo'n geweldig hard schot. De verliezersronde bracht UZSC in de strijd tegen HZ PC. Vol komen volgens de verwachtingen won HZ PC e.i wel met 4-1. Ook nu maakte UZSC een onzekere indruk. Finale. De finale ging tussen het Y en HVGB, de bekerhouder 1947. In de eerste helft demonstreerde het Y een kleine meerderheid, die uitge drukt werd in een 2-1 voorsprong. Deze halve wedstrijd was de mooi ste van het tournooi. De vrij tal rijke toeschouwers genoten van het snelle, verantwoorde spel. Na de rust echter begon de doel man van het Y, de bekende keeper H. Storm, te blunderen en al spoe dig had HVGB de voorsprong van het Y te niet gedaan en zelf de leiding genomen. De Amsterdam mers heten de storm gelaten over zich heen gaan en de eindstand werd %-2 voor HVGB. De wedstrijden werden bijge woond door wethouder Van Galen Last en de directeur van de Sport stichting, de heer B. Verschuur. De organisatie was bij AZ PC in goede handen. Er werd precies op tijd begonnen, hetgeen in de zwem- merij niet zo vaak voorkomt. .Soesterkwartief -reserves speelden gelijk Voor de vierde klasse van de Stichts Gooise Schaakbond speelde .Soesterkwartier II" Maandag avond in het clubgebouw van de Speeltuinvereniging „Het Soester kwartier" tegen P.V.W. III. De partijen, welke het snelst beëindigd waren, leverden winst voor de be zoekers op, doch de Amersfoorters wisten aan het slot van de avond een 4«/2-4y2 gelijk spel te behalen. De partij tussen P. van Panhuis en C. van Daal moet arbitrair beslist worden. Het ziet er naar uit dat deze remise verklaard zal worden. De persoonlijke resultaten waren: Soesterkwartier P.V.W. De eerste ministers van de Scandinavische landen zijn in Stockholm bijeengekomen, teneinde de problemen van onderlinge samenwerking te bespreken. V.l.n.r.: de eerste ministers Gerhardsen (Noorwegen)Er- lander (Zweden), Stefansson (IJsland) en Hcdtoft-Hansen (Denem.) N.N.-H. G. v. Dijk 1-0 H. W. Vrecman-J. Moninx 0-1 II. Boersma-T. de Vries 1-0 P. A. Loman-H. Kuinsel 1-0 T. Schuit-W. v. Doorn ^-'/z G. Gouverneur-J. F. Verkijk 1-0 F. Boersma-D. J. v. d. Pol 0-1 A. Meijer-H. P. Hubert 0-1 P. v. Panhuis-C. v. Daal afg. C. Koudijs-H. v. Toorn 0-1 Totaal 41/2-4" AZ en PC-Brandenburg 2—2 In het Sportfondsenbad speelden de dames van AZ en PC gisteravond tegen DKR. Onze stadgenoten won nen met 42. Ze hadden deze zege voornamelijk te danken aan de har de. zuivere schoten van de dames Buket en Smink. die voor AZ en PC door haar grote productiviteit van grote waarde zijn. Beiden scoorden twee maal. De AZ en PC-heren speelden te gen Brandenburg. De uitslag 22 gaf de verhouding goed weer. G. Mosterd speelde middenvoor, terwijl zijn broer Theo in de achterhoede opereerde. Dit had o.i. ten geyolge, dat de stootkracht van de Amers foortse voorhoede verminderde. De Bilthovenaren namen de lei ding, toen de AZ en PC-midachter De Jongh het leder een maal onge lukkig aanraakte en in eigen doel sloeg. De jeugdige H. Gerritsen, die in de toekomst een uitstekende speler kan worden, maakte de gelijkmaker, toen hij na een vrije worp van G. Mosterd de bal te pakken kreeg en in het net joeg. De rechtsvoor van Brandenburg, J. van Eyk, doelpuntte na de rust. toen hij het leder in vrije positie te pakken kreeg en een hard schot loste. Ten slotte maakt G. Mosterd met een inderdaad zeer fraaie boogbal de gelijkmaker, '2—2* „De Vergulde Wagen" verloor Niemand zal gedacht hebben dat „De Vergulde Wagen" uit Amers foort. Dinsdagavond te Baarn een nederlaag zou lijden tegen „Ons Ge noegen" uit Baarn Door deze nederlaag is de span ning in de Cadre-klasse geducht toegenomen, zowel voor de boven ste, als voor de onderste plaats van de ranglijst. (300) 94 17 20 5 52 (225) 225 17 51 13.23 (200) 136 31 21 4 06 (150) 150 31 17 4.83 (225) 225 34 40 6.B.1 (150) 103 34 22 3.17 Steffe'n Lankhnrst Van Vliet Van de Burg Bregman De Vries Contact tussen burgers en militairen In de eerste helft van deze maand nam de Federatie van Amersfoortse Personeelsverenigingen, tezamen met de leiding van het A.M J V-Centrum. de taak op zich liet contact tuisen bur gers cn militairen tc bevorderen Ze belegde daaitoe een schaakavond en dat bieck ccn goed begin tc zijn Woens dag nu wordt een tweede avond in het A M J.V-Centrum belegd, waar dan tafeltennissers hun krachten zullen me Dieven aan het werk Ten nadele van een Amersfoortse hotelhouder werden in de loop van enige weken zilveren lepels, vorken cn messen ontvreemd. Uit de hall van het postkantoor werd een boodschappentas gestolen, terwijl de eigenaar even een brief kaartje aan het schrijven was. Uit een woning aan de Bloemen- daalsestraat verdwenen honderd en twintig gulden. Ons dagelijks teveel Vannacht hebben onbekenden ge tracht in te breken in Francks Lunchroom. Ze hadden al een raam opengeschoven toen ze plotseling op de vlucht gingen. Een Amersfoorter die nog tien da gen had uit te zitten werd door de politie aangehouden en naar Utrecht overgebracht. Wie zijn personeel overwerk wil laten verrichten moet daarvoor ver gunning hebben. Een fabrikant liet het er maar bij zitten. De politie niet! Gevonden voorwerpen Br. ccntuur (plastic): zwarte school tas. gekleurde ceintuur: windjack (don ker blauw): waterpas; zilv. ring (waar in opoe): rijwieltas inh.. tennisschoe nen en dagblad; enige wanten en hand schoenen; witte ceintuur; br boxer met halsband cn riem; paar witte kinder wanten: corset, en gele hoofddoek en een zak aardappelen: paar br. heren handschoenen, grijze muts; padvinders- riem en zakmes, een scapiher aan b»; 2 briefjes A 1.—, hangertje waaraan 2 hartjes: nikkelen horloge met rood bandje; blauwe baret, zilv. kruisje met medaille; R K. kerkboek in étui inh 1500 Fr francs: ziiv. schakelarband; polshorloge met riempje: rozenkrans in etui (doosje vorm van een kerk boek); paar lederen handschoenen; groene badmuts gev 3 weken terug) br ceintuur, collectebus (waarop WH. N wit kleedje, een bruine hond: gou den ring waarop 3 steentjes: porte. inh. 3 sleuteis cn tabaks- en snoepkaart en f 0 94. paar brpaar zwarte dames schoenen: grijze herdershond doodgere den OPBRENGST ZONNESTRAAL COLLECTE De Zaterdag gehouden collecte voor Zonnestraal heeft te Amers foort f 1.424.50 opgebracht. Wouden bei Predikbeurten Zondag 7 Nov. 1948. Ned. Herv. Kerk v.m. 9.30 uur en n.m. 6.30 uur ds. P. Bouw. (Bediening Heili ge Doop). Medische dienst De medische dienst wordt Zon- ten. Verwacht wordt dat ccn flink aan- dag voor Woudenberg, Maarsber- tal Fedcratle-lcdcn. onder wie etn dames-team, op zal komen om het gar nizoen op de groene tafel te bestrijden Examens Aan de Technische Hogeschool te Delft slaagde voor civiel inge nieur de heer L Schoewert en voor werktuigkundig ingenieur, de heer J. IJff, beiden uit Amersfoort. Burgerlijke Stand Geboren: Joseph Petrus Maria, z. v. H. J. v. d. Maas en C. C. M. Koomen; Wilhelmus Theodorus, z. v. A. Pot en B. P. v. d. Burg; Jaco bus Everardus, z. v. H. W. Kaats cn M. Buter; Gerrit, z. v. G. J. van Zomeren en W. A. v. d. Lisdonk; Johannes Albertus. z. v. H Hiiijgen en R. Pabon; Wilhelmus Jozef Maria, z. v. A. W. C. Huurdeman en S. C. van Keulen. ONS GARNIZOEN Het eerste werk. dat je als recruut moet doen, is je militaire kloffie opha len bij de fourier. die op zon dag een 'zeer belang rijk mens is. De man kijkt je aan. zuigt aan zijn si garet en gooit vervolgens de meest onmogelijke din gen naar je toe. die vari eren van klosjes khaki- garen tot baretten en van herkenningsplaatjes-rood tot uniformen. Dan kun je in een of andere hoek je zelf van burger tot mili tair maken en kom je tot de ontdekking, dat je uni form veel te groot of veel te klein is. Het uniform huzaar Brouwer, gisteren nog kantoorbediende Brouwer, was veel te groot. „Maar wachtdinges" zei Ia „Dat kan zo toch niet. Ik ben een schande voor het hele regiment!" „Ga jij nou naar de in structeur lichamelijke op- voeding, die maakt je wel pasklaar hoor, maak je maar geen zorgen", zei r-' fourier. die stiekem stond te grinniken. ONTMOETING Gisteravond troffen we de pers-agent van het cir cus Strassburger in Amers foort. De heer J. van Do- veren zo heet hij heeft 't bar druk. Hij vindt niettemin tijd om circus- reportages en circus-ver- halcn te schrijven in tijd schriften en dagbladen, om boeken te componeren en nm tecen ons te zeggen: „Volgend voorjaar kó men we weer met het circus in Amersfoort". HONDS GEVAL Een abonneé uit de Lange- straat schreef, dat er en kele dagen geleden, het was al na twaalven, een complete volksoploop was voor haar huis. Een hond was overreden, de eige naresse gaf de chauffeur de schuld, een hoge poli- tie-autoriteit zei. dat de chauffeur, geen schuld had. de eigenaresse klaagde er over. dat ze haar hond toch óók moest uitlaten, de eigenaar wilde het hon- denlijk laten liggen, de menigte wilde, dat de eige naar het liik naar huis nam. de eigenaresse vond. dat de directeur van ge meentewerken uit zijn bed gebeld diende te worden om het cadaver te laten ophalen. Enfin, de eige naar had het stoffelijk overschot achter op dc ba gagedrager van een fiets gezet en was met zijn echtgenote in het duister verdwenen. Wij denken, dat ..na twaalveneen gekke tijd is om een hond uit te laten, om honden dood te rijden, om oplopen te vormen, en om ruzie te maken. THEORIE Gisteravond zat ik op een natte bank in het Sportfondsenbad naar po lo-wedstrijden te kijken. Naast me zat een vader, die meegekomen was, om dat zijn zoon het wilde. Vader snapte niets van het edele spel. De zoon snapte alles en gaf vader theorie- waterpolo. Vader luisterde geduldig, krabde op zijn hoofd en vroeg: „Maar jongen, wat is nou de bedoeling? Ze zwemmen zich alle lucht uit der'lui longen om de bal te pakken te krijgen en als ze 'm hebben slin geren ze 'm weer weg!" CIJFERS Het meest voorkomende vrouwelijke beroep in Amersfoort is dat van dienstbode. Er zijn er 1587 Het meest voorkomende mannelijke beroep is dat van industrie-arbeider. Er wonen er 1717 in het Soes terkwartier en 135 in het Bergkwartier. In Amersfoort woont één mijnwerker en één land-, tuin- of bosarbeidster. Dat zijn dus de minst voorko mende beroepen. (Al deze cijfers golden op 1 Juli 1948). Het aantal vrouwen in Amersfoort overtreft het aantal mannen met 1538. Brrr, wat een idee! WORDT VERWACHT Morgenavond trekken de liefhebbers van zoete Hawaiian-klanken naar het Grand-Theatre, waar o.a. de Kilima's optreden In het KAB-gebouw in dc O.L. Vrouwestraat spreekt dr. Olierook over „De mens en dc fabriek". „Be schermt de dieren" is het motto van de film die mor genochtend voor de politie in het City-theater wordt vertoond. Vrijdag komen dc nieuwe films en is er in Amicitia een feestavond van de Vereniging van Rijks Ambtenaren. Zaterdag begint de Federatie van Amersfoort se Personeelsverenigingen het seizoen met een avond, vol muziek en zang. door bekende radio-mensen. - De Toneelvereniging „Eensgezindheid" komt in Amicitia met het spel „Als een kwartel". gen en Maarn waargenomen door dr. H. G. v. d. Hoek te Wouden berg. Benoeming Tot directeur van de Gemengde Zangvereniging „De Lijster" is benoemd de heer H. Zijderlaan te Hilversum. Verbeterde Stationsweg De Stationsweg vanaf het dorp Woudenberg af tot de spoorlijn Amersfoort-Rhenen heeft een nieuw wegdek gekregen. De fiets paden, die vroeger direct langs de weg lagen, zijn nu bij de weg ge voegd, zodat de breedte aanmerke lijk is vergroot. boent Benny Vreden verwierf een hoofdprijs In de grote „Maestro" muziek- prijsvraag verwierf onze plaatsge noot Benny Vreden, als tekst dichter, met zijn inzending, getiteld ..Vroeg in de morgen", één der hoofdprijzen. Er waren ruim 600 inzendingen. Soester schaakclub De onderlinge schaakwedstrijden van de Soester Schaakclub hadden het volgende resultaat: H. de GraafH. Schreuder \/2: A. W. de RuigK. F. Mud \2—lal J. Hoek—H. de Regt \'2—Vz\ Mej. E. CoopsF. v. d. Schoot 10; L. CatsmanJ. H. Zijtveld 01; J. PilonD. Amelunxen 01. Wade de kampioen van Nieuw- Zeeland speelde simultaan tegen twaalf leden van de Soester Schaak club. Hjj verloor slechts één partij, nl. tegen de heer Reefman en maak te remise tegen de heer J. J. W. Blom. Benoeming De heer A. P. Maaskant, onder wijzer aan de Christelijke Nationale School aan de Driehoekseweg, is met ingang van 1 Februari a.s. be noemd tot hoofd der Christelijke School te Groote IJpolder (Amster dam-West). Motorclub „Soest" kwam bijeen Dinsdagavond vergaderde de motorclub „Soest" in het clubhuis, café „Zonneheuvel", onder voor zitterschap van de heer P. Olysla- ger. In deze vergadering werd be sloten de sportuitwisseling met een Engelse club te bevorderen. Soester politie won Dc Soester politie speelde Dins dagmiddag een voetbalwedstrijd te gen de politie te Zuilen. Deze strijd werd door de Soesters met 5—2 ge wonnen. De doelpunten kwamen van Van de Weerd, Den Hartog (2), C. de Bruin, W. Kaspers. Von Rundstedt beticht van oorlogsmisdaden Tegen de Duitse veldmaarschalken Von Rundstedt en Von Mannsteln en tegen kolonel-generaal Strauss is door de Britse regering een aanklacht inge diend wegens oorlogsmisdaden. Lord Jowitt, die dit gisteren in het Britse Hogerhuis bekend maakte, zei. dat Von Rundstedt bevel had gegeven om leden van geallieerde commando's aan de Gestapo over te leveren. In dc meeste gevallen had dit voor deze militairen de dood betekend. Verlicht doctoraal examen voor Indische juristen Naar wij vernemen ligt het in het voornemen een wijziging van het aca demisch statuut tc bevorderen, waar door een verlicht doctoraal examen ln het Nederlands recht vooreen bepaalde groep Indische juristen mogelijk wordt. Het betreft een zeer kleine groep In dische Juristen, degenen die het docto raal examen Indisch recht hebben afge legd. in Indonesië hebben gewerkt en door de oorlog zijn gedupeerd. Benoemd tot hoogleraar te Pretoria ,v Amerikaanse verkiezingen De einduitslag van de Ameri kaanse verkiezingen zal niet be kend zijn vóór Donderdag, daar in een aantal Zuidelijke staten het tellen van de stemmen is ge staakt. Gezien de uiterst geringe verschillen tussen de candida- ten Truman en Dewey valt in afwachting hiervan niets met zekerheid van de einduitslag te zeggen. Wel kan opgemerkt worden, dat de algemene ver wachting in Amerika, als zou Dewey de overwinning behalen, niet is bewaarheid. Integendeel gaat het er steeds meer naar uit zien. dat Truman op het Witte Huis zal blijven. Naar wij vernemen is Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan, wonende te Hil versum, benoemd tot hoogleraar in de bedrjjseconomie te Pretoria, Zuid-Afrika. Prof. Goudriaan deel de ons desgevraagd mede. dat hij nog voor het einde van dit jaar ons land 7.al verlaten teneinde zich in Zuid-Afrika te vestigen. Zjjn pro fessoraat aan de Economische Ho geschool te Rotterdam en aan de Technische Hogeschool te Delft zal hjj neerleggen. Prof. Goudriaan, die aan de Tech nische Hogeschool te Delft studeer de was achtereenvolgens werkzaam bij de Inspectie van de Arbeid, als directeur van het Centraal Norma- 4«satiebureau en als hoofdingenieur van Mij. Feijenoord Rotterdam. In 1926 volgde hij zjjn benoeming tot buitengewoon hoogleraar aan de Ned. Handelshogeschool tc Rotter dam in de bedrijfsleer en organisa tie der onderneming. In 1936 werd hij voor dezelfde vakken aan de Technische Hogeschool te Delft be noemd. In 1928 werd hij hoofd van de Bedrijfsorganisatie van het Phi lips' Concern in Eindhoven en daar na onderdirecteur. Later volgde zjjn benoeming tot directeur van de Nederlandse Spoonvcgen, in welke functie hij vooral ook heeft ge streefd het bedrijf populair te ma ken bij het Nederlandse volk. Tij dens de oorlog hoeft Prof. Gou driaan zjjn functie bij de Spoorwe gen neergelegd. Honderdvijftig militairen waren de gelukkigen Ter gelegenheid van het rege- ringsjubileum van ex-koningin Wilhelmina werd door de Cadi- dienst f 10.000 geschonken aan het nationaal huldeblijk. In verband hiermede werd aan elke militair een Cadi-puzzle uitgereikt waar voor 1100 prijzen ter beschikking werden gesteld. Ook de militairen uit Utrecht en omgeving hebben braaf mee gepuzzeld, met tot resultaat dat 150 prijzen hun ten deel vielen. Maandagavond werden deze prij zen in de Cadi-club „Prins Bern- hard" te Utrecht uitgereikt door sergeant-majoor H. v. d. Wal. na mens de garnizoenscommandant. Er bevonden zich onder de prijzen o.a. een fiets, stofzuiger, actetas, zilveren sigarenkoker en tal van luxe- en verbruiksvoorwerpen. Een gezellig samenzijn besloot deze prijsuitreiking. Hollands Venetië in gevaar als toeristen centrum Giethoorn, het Noordoverijscise toe ristencentrum dat als Hollands Venetië hekend staat, is in opschudding over plannen tot ontginning. Een aantal boeren is van deze ontginning voor stander. maar de middenstanders en de kunstschilders (de Glethoornse school), protesteren er hevig tegen, omdat hier door prachtig natuurschoon verloren zou gaan, tengevolge waarvan ook het toeristenverkeer, dat voor velen een bron van bestaan is. zou teruglopen. (Giethoorn ziet elk jaar een honderd duizend' vreemdelingen zijn punters be. varen.) De gemeenteraad heeft nu een bedrag uitgetrokken voor het doen in stellen van een sociaal-economisch on- dcizoek. Van de A.N.W.B. zullen het be stuur. de directie en een deputatie van het personeel de heer Bergsma naar zijn laatste rustplaats bege leiden. Van wie zijn er goederen in Tjihapitkamp? De Nedcrlandstlndische Bond van ex- krijgsgevangenen en -geïnterneerden. NIBEG, deelt mede: In het vroegere Tjihapitkamp in Ban doeng zijn van de mannen en vrouwen, die daar en in het Karccs-kamp geïn terneerd waren, bij hun evacuatie goe deren achtergebleven. Aangezien het Nederlands-Indische Beheers Instituut niet tot ln lengte van dagen al deze goederen kan bewaren, moeten zij spoedig worden opgeruimd. Belanghebbenden kunnen zich wen den tot het secretariaat van dc NIBEG, Koningslaan 19, Amsterdam. Maandagmiddag demonstreerden in het centrum van Amsterdam enige honder den vrouwen met borden .Voor vrede en opbouw". „Geen huurverhoging „Naar beter en goedkoper brood" en Verhoging van duurtetoeslag Een de putatie van vier bestuursleden van de Ned. Vrouwenbeweging die de demon stratie organiseerde, werd door de bur gemeester ontvangen. De suikerfa briek te Steenbergen draalt op volle toeren, d wi dat per dag 1.600.000 S 1.700 000 k g. bleten worden verwerkt. Het Amsterdams strijkkwartet heeft zijn tournee door Duitsland. Oostenrijk, Tsjcchoslowakije en Polen moeten af breken doordat een der leden bij een ongeval zijn pols heeft ontwricht Bij een Groningse grossier nam de Prijs- beheerslng 2550 k.g. suiker in beslag, het restant van een partij van 11.000 k g. ..outfe" suiker, die reeds bijna ge heel tegen de nieuwe prijs van dc hand was gedaan Uit gewoonlijk betrouw bare bron te Kopenhagen wordt verno men. dat prinses Anna van Bourbon Parma, die in Juni met ex-koning Mi chael van Roemenië trouwde, ln do lente een baby verwacht. ©Een smid in Tokio, die een aanmaning kreeg om 6500 yen achterstallige belasting te be talen. nam zijn voorhamer, sloeg zijn vrouw en zes kinderen dood terwijl zij sliepen, stak het huis in brand en slikte daarna een dodelijke dosis vergif. ln de dagen van de tsaren was Rusland een der beste afzetgebieden voor Zwit serse horloges. De Russen gaan nu ma chines kopen om zelf horloges te ma ken. De Zwitserse fabrikanten zijn daar over helemaal niet te spreken. De Amerikaanse filmster Rlta Hayworth en All Khan, de zoon van de Aga Khan. zijn samen per vliegtuig naar Mexico vertrokken. En er was absoluut niets tussen hen beidjes, zei Rlta laatst, maar ze kan ons nog veel meer ver tellen. Een grote politiemacht be stormde Maandag het hotel „Campo Imperatore". waar Mussolini in zijn goede dagen regelmatig verbleef als Hij ging skiën cn waar hij toen hij gevan gen was. door Skorzeny op fantastische wijze werd bevrijd. Het hotel was Zon dag voor het eerst weer geopend. De politieagenten, in avondcostuum en ho ge hoed namen een roulette ln beslag die was ODgesteld in de zaal. die eens Mussolini tot slaapvertrek diende. De voormalige nazi-generaal Wilhelm Kei tel heeft toegegeven de moord op veld maarschalk Rommel in scène tc hebben gezet in opdracht van Hitier. Dit wordt onthuld in een bock over „Natlonaal- soclalistlschc samenzwering en agres sie",'uitgegeven door het Amerikaanse leger. Hitier beschouwde de „woestijn- vos" als een defaitlst en bedreef de schijnheiligheid van een staatsbegrafe nis om de eer van het Duitse officieren corps hoog te houden en onbezoedeld tc laten. Schuldregisters v. leningen ten laste van het Rijk Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet tot Instelling van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het rijk Dit ontwerp wil de wettelijke basis leggen voor het in het leven roepen van schuldregisters voor die Nederlandse staatsleningen, waarvoor thans de ge legenheid tot administratie van rijks wege van de schuld aan de onderschel den houders er van nog niet is open gesteld. Gemakkelijke zege voor Van Klaveren Gisteravond vond te Antwerpen ln het Rubenspaleis de wedstrijd plaats tussen Van Klaveren en Heyon. die en kele maanden geleden te Antwerpen dc winnaar was van de Internationale mid- dcngewichtcompetitie. In een gevecht over 10 ronden van 3 minuten won Van Klaveren deze strijd door Heycn een k o. toe te brengen in de eerste ronde. Luc Lucas, de Rotterdamse lichtge wicht. die strijd moest leveren tegen de ex-amateurkampioen van Europa Jos Vissers, was echter minder gelukkig en verloor in een gevecht over 6 ronden van 3 minuten door een k o. in de tweede ronde. Scheepstijdingen Alwakl, 27 Oct van Buenos Aires te Villa Constituclon; Amsteldijk, Montreal Newport News, pass. 1 Nov Fame- point; Annenkerk, JapanR'dam, 1 Nov. van Port Said; Arnedijk, 2 Nov. van Antwerpen to Vera Cruz; Ccram, 23 Oct. van Port Neches te Houston; Fries land, 29 Oct. van Batavia naar Macas sar; Ga roet, 2 Nov. 7.30 uur van R'dam te Antwerpen: Hennes, 29 Oct. van Manta te Talara: Ittersum, Calcutta—* R'dam. 1 Nov. te Cuddalore, Kedoe, 1 Nov. van R'dam te Batavia; Larenberg, A'dam—Duala, 1 Nov. te Bordeaux; Leerdam, 29 Oct. van New York naar Hampton Roads; Loppersum, 1 Nov. van Delfzijl te Gdynia; Maaskcrk, 1 Nov. van Port Bouet naar Tacoradi; Mcliskerk. 28 Oct. van A'dam tc Loblto; Muiderkerk, 1 Nov. von-Freetown naar Tacoradi; Nigerstroom, DakarPly mouth, 1 Nov. 150 mijl van Land's End; Nieuw Holland, 2 Nov van Singapore te Batavia: Omala (T). 30 Oct. van Ras Gharib tc Suez; Oranjefontein. Mom- bassaA'dam, 2 Nov. te Alexandria ver wacht; Overljsel. 30 Oct. vdn Durban naar Lorenzo Marquez alwaar vermoe delijk 2 Nov. laad- en iosklaar; Papcn- drccht (T). AbadanHull. pass. 1 Nov. Gibraltar: Paula (T). 29 Oct van Bang kok tc Singapore Pr. Johan Willem Frl- so. 2 Nov. van Quebec te Antwerpen; Pr Wiilcm II. R'damMontreal, pass. 1 Nov. Bell. Isle; Randkerk, A'dam Belra, 2 Nov. te Durban; Rondo. New York—Java. pass. 1 Nov Gibraltar; Rot. ti. 28 Oct. van Port Athur te New Or leans: Sibajak. R'dam—Batavia, pass 1 Nov. 22 uur Kaap Bonn; Singkep. 2 Nov. van Semarang te Batavia; Socra tes. 2 Nov van Valparaiso te Talcahua- no; Stuyvesant. 1 Nov. van de Azoren te Plymouth; Taria (T). 28 Oct van Balik Papan te Singapore: Torasi. 28 Oct van Calcutta te Vancouver; Tjikampek." Ko be—Kaapstad. 28 Oct van Beira; TJJtja- lengka, 30 Oct. van Hongkong naar Amoy; Waterman. Java—R'dam. 1 Nov. 1 30 uur van Port Said; Zwijndrecht. 2D Oct. van Freetown naar Bissao; Alphac- ca. 1 Nov van Dublin naar A'dam; Al- pherat, R'dam—Buenos, Aires. 1 Nov. van Rio de Janeiro; Barcndrccht (T). 1 Nov. van R'dam te Curagao; Grootekerk 1 Nov. van Walvischbaal naar Kaapstad; Laurenskork. R'dam—Calcutta. 1 Nov. van Coiombo: Leersum. R'dam—Houston pass. 1 Nov. Keywest: Lekkerkerk Bei ra—A'dam. pass 1 Nov. Ouessanti Ma- coma (T). 29 Oct. van Falmouth naar Curagao; Arendsdljk. New York—Ant werpen. pass. 2 Nov. 0.30 uur Scillies: Delfshavon, 1 Nov. van Santafe te Bue nos Aires; Eemdijk. London—Antwer pen—R'dam, 31 Oct van New Orleans via Antwerpen, Londen naar R'dam- Kolbergen, Savona—Sfax. pass 1 Nov K5& B°nn; Lekhaven, Antwerpen— Montevideo pass. 2 Nov. Ouessant: Maaskerk, Nov. van Port Bouet te Ta- 50rNov Barkha\e%^am-It*liö.pJss. in?»» S5""1" Soest<il)*. 2 Nov. 17 vï»,S„Rda.m.,naar Golihavens; SUd xlS- !r I ov van Vardingen te Narvik. Vecndam. 2 Nov. ca. 3 uur van R dam naar New York De politlemuziekveremginjr van Enschede, waarvan de heer Berg- sma ere-voorzitter was. zal treur muziek spelen en dê oudste man- nenzangverenipin<r van Enschede zal enige liederen zingen. Amsterdamsche Effectenbeurs Jubileum KAB A.s. Zondag viert de afd. Soest- d\jk der Katholieke Arbeiders Be weging haar 20 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan zal op die dag van 12 tot 1 uur repetitie worden gehouden in het St. Ludgardus ge bouw Vredehofstraat. AMSTERDAM 2 November. De handel op dc effecten beurs is de laatste dagen weer van beserteiden om vang geweest en de omzet in aandelen bleef beneden het millioen Vandaag was voor zover kon worden be oordeeld dc handel niet omvangrijker geworden Koninklijke en Philips aandelen gaven ook thans weer enige affaire te aan schouwen. maar de om zetten ln deze aandelen waren toch allerminst groot De algemene bcurs- stemmlng was prijshou dend. Koninklijke openden op ongeveer het peil van de vorige slotkocrs. kon den zich weldra iets verbe teren cn bleven vervolgens zo goed als stationnair. Dc Philipsaandclen gaven ccn overeenkomstig beeld tc zien cn kwamen tenslotte ccn paar punten hoger te liggen. Unilevers waren weinig veranderd doch ook goed prijshoudend en het zelfde kon worden gezegd van AKU. Voor de minder courante industricaande- lcn was de belangstelling gering cn dc koersen niet veel veranderd. Desniettc. min was dc tendens voor diverse industriëlen, voor al de nieuwere soorten, aan de gedrukte kant. Voor Zwltsal werd tegen het slot enige belangstelling aan de dag gelegd, aange zien enig aanbod moest worden verwerkt, in ver band waarmede de koers enige punten naar beneden Iging. Actieve obllg.: Ned. '48 (3*4) dito 1947 31 i3 dito 1937 3 DoUar-1 '47 3% Investcrcert. 3 Ned 1962-64 z.b Ned. 1962-64 mb Ned NWS 2'2 Sd eert 100 2'4 Indie 1937 A 3 Grootboek '46 Actieve aand.: Kol Bank And. N I. H. bank Ned Hand. Mil. A.KU. aand Bergh's Jure, v Berkel's Pat Calvé Delft Crt Centr Suiker. Fokker Aand. Gelder Zonen K N H.ovens Lever B U. Ned Ford And. Ned Kabelfabr. PhiliDS' GBvA. Wilton Feven Blliton le rubr dito 2e Rubr. Dordtse P Mij. Kon. Petr Mij. A'dam Rubber Bandar R Mil. Deli-Bat R.M O-Java R. Mij Serbadiadi S R H A L Aand Java-C-J Lijn K. Ncd St MIJ Kon Paketvrt Ncd Sch Unie Rott. Lloyd StV Mil Ned Hand. A'dam Jav Cult Mil. N I Sulk Unie Ver Vorst CM Dell Bat. Mil lil 2/11 EK- E.K. loO - 97»; 97*4 - 100 97% 99-4 - 99 101 *4 95 Ys 2 11 L.K. 100 07',', 97 V» 100'. 97% 9sr; 60 - j 101V 95 Yt 98 112 153 149}* 150 U 294 li - 121 152 19314 - 142 li - 190 Vi 282% 281 li 308 266 226',i 230 li 11314 156% 150% 2935 i 121 Ij 152% 191 2831, 391 292 319', 158! i 291 317 li 317% 157 157 136 63 - 68'/, - 169 153 151 160 lólü 157'/, 168 255 86 99 li 43 li 167 153 149% 162*4 160 162% 157 167% 259 259 Z 991'. 44 i; 132% Deli Mil Sencmbah Mij. Nlet-act obUg. Müller Co. A'dam '47 3li 3 dito '48 (3!,) 3 Geld. 20 J. '48 3 's-Hace '36 3*4 dito 1938 3*4 dito le 1 '37 3*i Gronine '38 314 dito 1938 3 Haarlem '38 3 dito 1947 3 N-Holl. '47 3li 3 R'dam lc en 3e dito le 1. '38 Utr pr. '39 214 Zuid-Holl. '46 3 Pandbrieven: Alg Hyp. B. Amst. Hyp 314 Arnh H (3li) 3 Bat. Hyp. B. 3', Dordr H B. 3li Fr Gr. (3li) 3 dito 314 Grav Hypb 3li Gron. Hvpb 3li Hypb. v. Ned. 3 N Hypb 33 dito serie B 3 Rott. Hypb. 3!i Utr. Hvpb 3li dito ser KL 3% Westl Hyp. 3!i ZH. Hyp.b 3'4 Eerste Nd Sch. Rtt Sch. H. 3li Industriële obl. A.KU. 3!i Berghs J 3'i Lever's Z. 3li Werkspoor 3', Bat Petr 3!b Kon Petr. Mij Deli Spoor 31, Ned. Ind. S 3!i Amsterd. Bank Holl. Bank Un. Fin. Nat Herst 1/11 2 11 1451', 146! i 140142*4 155 155 100 Y, 99*Vi 100-/. 99'/, 100!t 100 loo*i 100*4 95 li 9b 100 100 99% 100% lOOft 100 100 94*4 94)4 95 V, 96 951', - 94 94 100 102 "V, 103 10314 103 li 103' [02% 102% 1021 i 102^, 103 '4 103'. 97'4 97 U 151*4 1501', 211 Ij 211*i 100 111 211 Rotterd. Bank 155'i 154*4 Twentsche Bk. 1631', 162'i Rott BeL Cns. 1701Ï 170*4 Indus. Ondern. K. Zw. Ketjen Lever Br. 6 dito 4rö Pref Nd Gist- en Sp. Rtt Droogd MU Stork Co Werkspoor. S A Wyers' I cn H. Zwanenberg O. Anlcm Aand. Ned. Ind. Gas Borneo Sum H (nternatio Oost Borneo Amst Ball Mil Thomsons Hav. Dell Spw. Mij. Ned.-Ind. Sprw Vrl. genot aand Albert Heyn Nd A. A. Vrst Ned Am Fjtt Ned. Mij W3lv. Schokbeton V. Phm. (Zw.) Prolongatie 17014 166 143)4 '45 104 104 315 317 133 133 151% 192 192 173 173 100 Y* 101 107 109% s 187)4 .90 110 110 140 58 58 28% 28% 187 147 145 96% 95 113 114 141% 140 118 113% 2% 2% Amer fondsen: Anaconda Bethl. Steel Gen. Motors Kennecott Rep Steel U S Steel Cities Service Cont Oil MIdcont Philips Shell Onion Tide Water Baltimore N. York Ccntr. 120% 62%

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2