SUNLIGHT /j\ Stijlvol gaat het boerenvolk naar Huis des Heren .Waarom heeft Utrecht nog geen burgemeester?" I NknSe* ZEEP Rondom liggen de roerloze bossen en de wijde heide... Ook grenswijziging der Domstad heeft hun aandacht Advertenties Daar gaan ze weer KOFFIE twee actieve vertegenwoor digers in vaste dienst. VAN VOLLENHOVEN'S STOUT wachtingea TOT 20 WOORDEN 50 ct (elk woord meer 10 ct) VHei-mcmSnabell de goede zin des woords is aanzien lijk toegenomen. Een groot aantal uitstekend gevormde, goede figu ren staan onder de jongeren aan getreden. Zij zijn volkomen in staat en bereid de coöperaties te leiden, Kerk en gemeente te bestu ren. De jeugd der Veluwe treedt doel bewust in de oude sporen, zowel kerkelijk als politiek. Zij is daarbij beter gevormd en voorbereid dan een vorige generatie. Zij treedt meer naar buiten en is door het moderne verkeer in groter verband thuis geraakt. Het bewust, vrijwillig en vol strekt trouw blijven aan de oude kerkelijke vormen en aan de denk wijze der vorige generatie geldt in veel mindere mate voor de sectari- sche stromingen. Deze hebben geen organisatie voor hun jeugd nage streefd waardoor' deze afdrijft en van het oude vervreemdt. Ook be haagt deze prediking vele jongeren niet meer, gaan er zelfs de spot mee drijven. Ze vinden schier overal hun weg naar de Hervormde Kerk en naar het Christelijk vere nigingsleven. Sommigen bespeuren een scha duw in dit zonnige beeld. De he dendaagse jeugd zou neigen naar fanatisme. Men vindt dit terug bij sommige onzer jongste predikan ten. Als een bruid verboden wordt om bloemetjes in het haar te dra gen en met ongedekte hoofde de Kerk te betreden op straffe van weigering het huwelijk in te zege nen. dan is dit een symptoom van hetgeen wordt bedoeld. Maar dit fanatisme is zeker geen kenmerk van de hedendaagse jeugd der Veluwe. Voorzover het reëel be staat, wordt het gebracht door lie den,, die van elders komen, dus door niet-Veluwenaren. De Veluw- Kamerleden vragen de regering Veluivs volk: Gelovig en ernstig (VI) Leve de vrijheid De boswachter van de Ko ningstafel in Rhenen, die des avonds naar zijn kippenhok ging om eieren uit te halen, schrok wel even toen hij met zijn hand langs een harig voor werp streelde, vooral toen hij in het schemerdonker de gestalte van een aap meende te zien. Toen hij terug kwam met een lantaarn om een nader onder zoek in te stellen, ontwaarde hij in het schijnsel van de lamp inderdaad een aap, die hem met zijn doordringende oogjes zat aan te staren. Daar deze dieren in Ouwehands Dierenpark le ven, werd de directie van deze dierentuin met de ontdekking in kennis gesteld. Het bleek dat een baviaan, ter grootte van een kind van plm. vier jaar, de vrij heid had verkozen boven het leven in een apenkooi. Om zijn honger te stillen was het beest naar het kippenhok van de bos wachter S. gegaan en had daar, naar later bleek, drie kippen boutjes verorberd. De vrijheids lievende baviaan huist thans weer in het vermaarde park van de heer Ouwehand. Dit is het laatste deel van het grote artikel over de Veluwe, dat de heer L. J. A. DE JONGE, publiceerde in het maandblad „Het Gemenebest" (uitgave Van Gorkum en Comp. N.V. te As sen) en dat wij in gedeelten herplaatsten. se jeugd doet goed zich sterk te hechten aan de voorvaderlijke le vensstijl en aan het rechtzinnig ge loof. Maar zij trede bewust en blijmoedig in contact met andere volksgroepen. De geestelijke eenheid en beschutting der Veluw- se dorpen mag haar niet schuw maken om ook in de storm te staan, waar ons volk nu eenmaal uit zeer verschillende principes leeft en waar we allen te zamen hier en nu geplaatst zijn in dit land, om als Nederlanders onze taak te vervullen. Het is een stoer en vroom volk, dat er woont op de Veluwe. Dat ondanks toerisme en immigranten zichzelf is gebleven. Stijlvol gaat nog altijd het boeren-volk op naar het Huis des Heren, zwijgzaam, stil-nadenkend, rondom de wijde heide en de roerloze bossen, even ondoorgrondelijk als de dromerige, lichte ogen in het gesloten gelaat. L. J. A. DE JONGE. Merkwaardig is de gang met het onderwijs geweest. In de achttiende eeuw werd alle oncrer- wijs vanwege dc Kerk gegeven. Thans is het weer zo. Het onder wijs over de gehele linie is bijzon der. De schoolverenigingen staan doorgaans sterk onder invloed van de predikant en van enkele leden van de kerkaraad. Was vroe ger de koster tevens schoolmeester, later bleef de band tussen school en kerk bestaan door de combinatie meester-voorzanger. Deze laatste functionaris is sedert enkele jaren, voor zover mij bekend, in de Her vormde Kerk overal verdwenen. Zolang de openbare school nauw met dc Kerk verbonden blijft, handhaaft zich soms de oude toe stand. Er zijn nog steeds op de Veluwe enkele openbare scholen, waar met gebed wordt geopend, de psalmen worden gezongen en het hoofd bijv. ouderling is Zolang het hoofd en het overige personeel met de Kerk blijven verbonden, het vertrouwen der ouders hebben en de oude vormen in ere houden, heeft de buurt geen behoefte aan verandering. Bovendien bleef dan ook van eventuele strijd uit tussen Hervormd en Gereformeerd. Maar dit laatste toch is hoge uitzonde ring. Het streven van iedere groep om op alle terreinen van het maat schappelijk leven steeds meer zijn aanhang in eigen organisaties te verenigen, heeft op de Veluwe in grote omvang doorgewerkt en doet dat nog. De algemene ontwikkeling was op de Veluwe niet bijzonder groot en voor de ouderen was er weinig afleiding, zodat verveling vroeger tot verkeerde bezigheden en han delingen leidde, vooral bij de bijna volwassen mannelijke jeugd. Men las .wel de krant, maar zelden boe ken en voor de oorlog was een ra diotoestel op de afgelegen hoeven een uitzondering. De jeugd van nu is geheel an ders. Sport en ontspanning hebben hun intrede gedaan. Waar de oude Veluwenaar soms het gehele leven niet onder een vreemd dak sliep, gaan de jongeren op excursie met de verenigingen of met de coöpe ratie, kamperen en spelen 's Zater dagsmiddags elders voetbalwed strijden. De jeugd ontwikkelt zich op velerlei wijze, niet alleen in een zeer bloeiend en actief verenigings leven, maar ook door voortgezet onderwijs. De leiding berust bij henzelf. De baldadigheid van vroe ger is verdwenen, de beschaving in plaats dat de Stichting 19401945 voortdurend moet trachten geld bij een te brengen? Want de zes mil- lioen subsidie, die zij ontvangt, is beslist te weinig", merken enkele leden op. Twee Rhenense Jongens hadden het plan. opgevat de wijde wereld in te trekken. On zekere dag verlieten zij hun ouderlijke woning en al gauw wa ren ze de Belgische grens gepas-seerd. Onder de rook van Luik werden ze ech ter door de Belgische politie aangehou den. die dc knapen op transport stelde naar hun plaats van herkomst. De min derjarigen werden naar hun ouders te ruggebracht. Het internationale Hoogoven schaaktournooi. dat elk jaar onder auspiciën van de Hoogoven-schaakclub wordt gehouden, zal dit jaar plaats hebben van 8 tot en met 18 Januari a.s. Dc te Brussel gespeelde voetbal wedstrijd tussen de Rode Duivels en Londen eindigde in een 43 overwin ning voor Londen. Amerikoanse doctoren constateerden TRUMAN OF DEWEYt van de-3 vrouwen! Amerika's keve was in de politiek zeer moeilijk. In Ameïika hebben 36 bekende huid- m artsen de volgende Palmolive Schoon- lm heidskuur bij 1285 vrouwen van-vijf- I® tien tbc vijftig jaar toegepast: Was Uw gezicht met Palmolive Zeep. Masseer Uw huid slechts één minuut ffi met het weldadig-zachte Palmolive- S. schuim. Daarna afspoelen. Doe dit 3 keer per dag. Twee weken lang. Bij twee van de drie vrouwen con- stateerden de artsen binnen 14 dagen I een jeugdiger teint en huid. Door deze m J Palmolive Schoonheidskuur zal ook jr Uw huid gaver en gezonder worden Amersfoort's keus was in de schoenen sinds 1877 minder moeilijk, dank zij pasvorm en snitten. huid zachter iez0ndcr Langestraat 78 Twee stukken op één bon! 'f ONMIDDELLIJKE J VERLICHTING EN I VERBETERING die kostelijke pakjes Niemeijer's koffie en thee! Niemeijer's Paarsmerk-Koffie*) en Gala-Thee zijn favoriet bij de Nederlandse huisvrouw. Beperkt verkrijgbaar in fraai ge- decoreerde luxe trommel h f. 1. Psychometristo (helder ziende) heeft elke Donder dag consult van 2.30 tot O uur n m. en volgens af spraak Zuidsingel 10. 2488 Boscherm Uw Tuinplanten tegen bevriezing door een 'laag turfmolm. Het geeft een verzorgde tuin. verbeterde bodemstructuur en kost af geleverd in Uw tuin f 6.50. Avicultura. Langestraat 91. Amersfoort. 2496 Dames, wanneer- U er niet te lang op wilt wachten, is het nu de tijd om Uw oude hoed te laten vervormen. Wij hebben een grote sorte ring nieuwe modellen. Mai- son Moderne. Utrechtse straat 21. A'foort. 2491 Geboortekaartjes. De mooi ste sortering vindt U bij drukkerij Bouman. Lange Gracht 28. Tel. 4425. 2494 De Nutsspaarbank te Amersfoort heeft geld beschikbaar als le hy potheek op huizen en landerijen. Inlichtingen aan het kantoor van asthma, neus- verkoudheid, hooikoorts, bronchitis, en moeilijke ademhaling zu ^oorden 50 woord méén 10 TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: UTRECHTSE WEG 1 AMERSFOORT DE GASTEN ZULLEN U EEN COMPLIMENT MAKEN I N.V. Levensverzekering Mij. ..ONS BELANG" en N.V. Brandwaarborg Mij. „ONS BELANG" te Amersfoort vragen t?r uitbreiding en behartiging van enige porte feuilles in Amersfoort Zij, die in het verzekeringsvak ervaring hebben opge daan en in staat zijn borg te storten, gelieven schriftelijk te solliciteren bij de inspecteur J. J. v. d. KOLK, Ruitersweg 85 te Hilversum. op prima stand te Een aardig St. Nicolaas- geschenk. 14 Kinderop namen aan huis met ku.nstlicht in album 7 50. Trouwreportages. Archifoto, Rubensstr. 79, Amersfoort. Tel. 3070. 2492 op n.o.t.k. datum ledig te aanvaarden Aanb. met volledige inl. te richten onder no. M 169 Adv. Bur. Beyers. Utrecht. HALF GEWASSEN' stoute nu weer ik /HEI ZEKER...ALLEEN 'EEN SUNLIGHT WAS IS, EEN SCHONE J W/JS Wèg met die ergernis van half-ge- wassen goedhang een smette loze Sunlight-was aan de lijn! Wrijf wat extra Sunlight Zeep op de extra vuile plekken en zie: zelfs deze worden stralend schoonHard boe nen is overbodig! In het zuivere Sunlight-sop gaatt als vanzelf. Héér lijk, zo'n fris-geurende Sunlight-was en 'tgoed gaat véél langer mee! HELDER EN HEEL MET PERSONEEL GEVRAAGD Gevr. voor direct of later: net meisje, alleen van goe de getuigen voorzien, beslist goed kunnende koken. Goed salaris, hulp voor ruw werk aanwezig. Aanmelding 6 en 8 November a.s. bij Mevr. Labberton. villa „Horst- wyck", Amersfoortse straat 78, Soesterberg, of p. brief. 2498 THANS SLECHTS VOOR Voor Heren Autobezitters hebben wij voorradig: Ik verdien goed mijn brood! Dan heeft men in het leven iets bereikt. Ouders laat Uw kinderen een vak leren. Bij IN HET BRANDPUNT DER BELANGSTELLING PERSONEEL AANGEB. Correspondent moderne talen, m. 1. over eigen schrijfmachine beschikkend, zoekt werk op kantoor of huis, ook vertaalwerk Br. no. 2485 bur. van dit blad. MEUBIIEERING „ONZE WONING" IEUSDERWE6161 -AMERSFOORT- TE1.6362 sigarenfabrieken. Coninck- straat 70. vinden nette jon gelui een aangename werk kring en worden volledig in het vak opgeleid. Aanmelden bij de portier. Werkster heeft nog 4 mid dagen vrij. Brieven onder No. 2486 bureau van dit blad.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4