DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Amerika's plan voor atoomcontrole door veertig landen aanvaard Piccards diepzee-expeditie plotseling ten einde Opmars Chinese communisten gaat steeds verder Mijnstaking in Frankrijk is zo goed als geëindigd Ibestek J Verpletterende meerderheid verslaat Sowjet-Unie in UNO-Assemblée Brood zonder bon! Berlijn wil alleen de Westmark F rans verzet inzake West-Duitsland Russen molesteren Brits generaal In kort .Vrijdag 5 November 1948 Achtste jaargang, No. 1166 Opgericht door de Stichting „Het Parool"* - Giro 510330. Bank; Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 - Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. De Algemene Vergadering der Verenigde Naties heeft gisteren met veertig tegen zes stemmen en vier onthoudingen het plan der Westelijke mogendheden voor controle op de atoomenergie aangenomen. Met de zelfde stemmenverhouding was tevoren het Russische voorstel om de vernietiging van atoomwapens en de controle op de atoomenergie gelijk tijdig te doen ingaan, verworpen. Met voorbijzien van de Sowjet- russische beschuldiging, dat het plan een Amerikaanse opzet was om een ..monopolie van atoomenergie" te verkrijgen, trokken 40 landen één lijn: volledige contröle van een internationaal lichaam over het del ven 'van uraniuma. de productie van kernenergie en de fabricage van atoomwapens. Tegelijkertijd liet de vergadering de deur open voor de Sowjetunie en haar O -Europese aanhangers om van gedachte te veranderen en zich bij de meerderheid der andere le den der UNO aan te sluiten. De Algemene Vergadering gaf haar steun aan een voorstel, dat (1) het oorspronkelijk onder de na3m ..plan-Barueh" bekende plan voor Internationale controle der atoomenergie goedkeurt; (2) de commissie voor de atoom energie. die in de afgelopen 30 maanden in een volledige Impasse is geraakt, opdraagt haar werk, dat het ..praetlsch en nuttig" noemt, voort te zetten; (3) een „commissie van zes" be noemt. bestaande uit de „Grote Vijf" en Canada ten einde in het komende Jaar na te gaan, of de Sowjet-regering bereid Is haar hou ding te wijzigen, en aan de volgen de bijeenkomst verslag uit te bren gen. Canada is in deze commissie ge kozen. omdat dit land als een be langrijke producten van atoom energie in de commissie voor de atoomenergie zitting heeft. Tijdens een lang en bij tijden hef tig debat deed Wisjinsky onver wacht uitkomen, dat de Sowjet- Unie misschien bereid zou zijn een „quotastelsel" voor kernenergie voor de verschillende landen in overweging te nemen. Noch Wis jinsky noch zijn delegatiegenoten wilden zich er echter nader over uitlaten, wat hij bedoelde. Volgens McNeil (Engeland) heeft de Sowjet-Unie niet geantwoord op de speciale vragen betreffende de vorm van atoomcontróle, die zij zou kunnen aanvaarden. Vandaag: Vandaag kunt U brood kopen zonder bon! Vandaag ook kunt U bij vele bakkers de vlag zien uit hangen. omdat zij nu eindelijk zijn verlost van het naargeestige, einde loze bonnenplakken. Acht jaar lang hebben de bakkers 's avonds de bonnetjes uit de winkella gepakt, en gewapend met schaar en lijmpot, iedefe avond weer de kleine papier tjes op de grote vellen geplakt Nie. mand kan ook maar bij benadering schatten hoeveel zuchten en. mis schien ook. hoeveel sterke uitdruk kingen er zijn geuit bij dit verve lende werkje. Hoe verheugd zuilen de huismoe ders zijn! Zo maar brood te kun nen kopen en zo veel als zij willen, het is een verademing. Ongetwijfeld zullen haar gedachten uitgaan naar de dagen, dat zij tevreden moesten zijn met een half broodje per ge zinslid. Het was in de hongerwinter. Wel licht zijn velen vergeten, wanneer het precies was. dat de bakker ons niet meer dan een half pond brood kon leveren. Nu dan: in de week van 28 Januari tot 3 Februari be droeg ons rantsoen 500 gram. De rest van onze maaltijd bestond uit waterige gaarkeukensoep. wat aard appels voor zover we die nog hadden en, natuurlijk, suikerbie ten. Lang bleef het rantsoen nog laag. maar gelukkig kwamen de Zweden ons te hulp. Het Zweedse Roode Kruis zond ons op 25 Februari het eerste echte wittebrood. Brood? Cake vonden wij het! De ergste voedselnood konden de Zweden toch niet lenigen. Duizenden Nederlan ders zijn dan ook gestorven door de honger. Nu lijkt dat allemaal zo lang geleden, maar onwillekeurig gaan onze gedachten juist vandaag nu het brood zonder bon is terug naar die dagen van ellende, honger en kou. Na de bevrijding ging het lang zaam maar zeker vooruit met onze voedselvoorziening. Ongetwijfeld zijn er nog vele moeilijke momen ten geweest, maar toch wisten we het: eens komt de dag. dat we weer net zo veel brood kunnen kopen als we willen. Nu is het dan zo ver. Laat ons vandaag niet vergeten, hoe wij hebben gehongerd, laat ons niet vergeten, wat het Zweedse Roode Kruis heeft gedaan om ons te helpen, laat ons ook niet vergeten dat het nu de Amerikanen zijn. die door de Marshall-hulp. er toe bij dragen dat het brood zonder bon kan worden verkocht. Daarom steken vandaag de bak kers de vlag uit. Snoepkaarthouders, even niet roken! Het C D.K. deelt mede. dat het tech nisch niet mogelijk ls aan personen van 18 Jaar en ouder, die in het bezit zijn van een versnaperingenkaart of een gecombineerde kaart alsnog een tabaks- kaart c.q. gecombineerde kaart uit te reiken. Zoals bekend is de uitreiking van de nieuwe kaarten zodanig ge regeld. dat alle manlijke personen van 18 jaar en ouder een tabakskaart en alle vrouwelijke personen van 18 Jaar en ouder een dlversenkaart ontvangen. Deze kaarten worden op 17 December ln gebruik genomen. Tot die datum zullen mannen en vrouwen, die in het bezit zijn van een versnaperingenkaart geen sigaretten e.d. kunnen kopen, ter wijl mannen, die in het bezit zijn van een gecombineerde kaart met een ge ringere hoeveelheid genoegen zullen moeten nemen, dan zij na 17 December a s. zullen ontvangen Overigens zullen zij versnaperingen vrij kunnen kopen, zodat geen wezenlijk verschil bestaat met de toestand, zoals die voor de op heffing der suikerdistributie was. Ook ouden van dagen willen toeslag De in federatief verband samenwer kende verenigingen „Ons Belang" te Gouda, ...Flardinga" te Vlaardingen en „Dordrecht" te Dordrecht (verenigin gen van ouden van dagen) hebben in een schrijven aan de minister-president en de ministerraad verzocht, ook de ouden van dagen in de inkomstenver hoging te betrekken. Op de leden van ce Tweede Kamer, de Stichting van do Arbeid en de besturen van het N.V.V., de K.A B. en het CNV werd een be roep gedaan om medewerking te ver lenen. Waarom zee-miliciens in dienst moeten blijven Naar aanleiding van de verlenging van de diensttijd van de zee-miliciens van de lichting 1946 deelt het ministe rie van Marine het volgende mede: Bij de Koninklijke Marine dreigt ttideiijk een tekort aan personeel te ontstaan. De hoofdoorzaak hiervan is het afvloeien der oorlogsvrijwilligers, wier dienstver band binnenkort afloopt Bovendien laat de toestand ln Indonesië nog steeds geen vermindering van diensten toe. De Berlljnse gemeenteraad heeft de drie Westelijke mogendheden verzocht, de nieuwe Westdultse mark tot het eni ge wettige betaalmiddel in de Weste lijke sectoren van de stad te verklaren. iOp dit ogenblik zijn zowel de „dollar- mark" als de ..roebelmark" ln West- Berlijn in omloop. Men krijgt vier Oos telijke marken voor één Westmark). Verder heeft de gemeenteraad beslo ten, dat de leden van de raad die in 1946 in dc districten van de Sowjctsec- - v —i cokoz®n. zitting zullen hou den. aangezien het onmogelijk is om op 5 December ln die sector \erkiezingcn te houden. Britten en Amerikanen buiten hun boekje Volgens Franse opvattingen is het Brits-Amerikaanse militaire bestuur in West-Duitsland zijn boekje te buiten gegaan. Het Franse stand punt is gisteren te Frankfort bekend gemaakt door de Franse opperbe velhebber generaal Koenig. op een vergadering van de drie Westelijke gouverneurs. Frankrijk heeft er bezwaar tegen dat Berlijnse vertegenwoordigers stemrecht zullen hebben in het op te richten parlement van West- Duitsland en verder verzet Frank rijk zich tegen de neiging van de commissies te Bonn, de federale West-Duitse regering bevoegdheid te geven over de voornaamste be lastingen en tegen het door West- Duitse ministerpresidenten ingedien de plan tot herziening van de staats grenzen. Ook verweet Kocnig zijn Britse en Amerikaanse collega's, dat men aan industrieën, die eerst verboden waren, zonder internationaal over leg heeft toegestaan, opnieuw te be ginnen. De bevoegdheid van Paul Hoffman, de administrateur van het plan-Marshall, werd zodoende ge bruikt om vorige overeenkomsten over de herstelbetalingen en het peil van de Duitse industrie op zij te zetten, aldus Koenig. De Britse en Amerikaanse gou verneurs zullen alvorens te ant woorden. waarschijnlijk overleg plegen met hun regeringen. Montgomery op tournee ir. West-Europa Veldmaarschalk Montgomery is gis teren per vliegtuig in West-Duitsland aangekomen om besprekingen te hou- drn met de drie Westelijke militaire gouveneurs. Gelijk gemeld, komt Mont gomery 9 November naar Nederland waar hij «venais nadien ln België. Lu xemburg r n Frankrijk, de mllitahe chefs van de landen der Westeuropese ..me zal ontmoeten. Technisch probleem de oorzaak Aan boord van de Scaldls by de Kaap Verdische eilanden, 4 Nov. (AP). Professor Piccard zal geen dfepzeeduik maken in zfjn Bathys caphe. De expeditie wordt als geëindigd beschouwd. De Scaldis zal Zaterdag 6 November van de Kaap Verdische eilanden naar Dakar vertrekken. Deze beslissing, waardoor een ein- Haringvisserij meldt grote vangsten De Engelse biologen hadden het voor speld en het is uitgekomen ook: de maand October is een beste maand ge worden voor de haringdrijfnetvisserlj onder de Engelse wal. Dc vangsten wa ren zo groot dat de achterstand in ae productie, die sinds het begin van de teelt bestond, ruimschoots ls Ingehaald. Verleden jaar om deze tijd waren 631 000 kantjes binnen, nu 643 000 Het is vooral steurharing die wordt aangevoerd en dat op zichzelf ls een bewijs dat veel gevangen wordt. Dc vissers hebben geen tijd om de haringen te kaken. Onge- kaakt gaat ze in de ton Steurharing wordt meestal gerookt tot bokking of geëxporteerd. Het binnenland (en Bel gië) geeft verre dc voorkeur aan maat jesharing. die nu niet meer gevangen wordt, maar waarvan nog een kleine voorraad in de koelhuizen ligt. In Klero, een plaatsje op Republikeins gebied, hebben militaire waar nemers van de Commissie voor Goede Diensten en Nederlandse officie ren besprekingen gevoerd met enige Republikeinse autoriteiten. De mi litaire waarnemers gaan terug naar Nederlands gebied onder geleide van een Republikeins officier. de gekomen is aan het experiment van Piccard en zijn assistent Max Cosijns, werd genomen na een suc cesvolle duik zonder bemanning tot 1400 meter beneden de zeespiegel bij het eiland Santiago, het belang rijkste van de groep. Niettegenstaande de ruwe zee. dook de bathyscape Woensdag 3 No vember. Het bleek evenwel onmogelijk om de gasolie, die zich in de drijvers bevond, in het moedertankschip te rug te pompen, reden waarom men de olie in zee wierp, hierdoor werd een nieuwe reservevoorraad gasolie nodig, die echter op de archipel niet te verkrijgen was. Dit kan de reden geweest zijn dat Piccard het opge geven heeft. Tijdens de voorbereidingen voor de proefduiken vonden verschillen de ongelukjes plaats o.a. toen de ballast van de Bathyscaphe los ge maakt werd en onverwacht verloren ging. t Auto te Maastricht in de Maas gestort Drie doden Na een botsing met een tegenlig ger is gisteravond te Maastricht een luxe auto van de Wilhelminabrug in het ter plaatse zeven meter diepe water van de Maas gestort. De drie inzittenden, een heer en twee da mes. verdronken De bestuurder, de 38-jarige M. H. H. Nijsten uit Bunde, is vermoede lijk de macht over het stuur kwijt geraakt toen de andere auto zijn achterspatbord had geraakt. De wa gen begon te slingeren, reed dwars over het brugdek het trottoir op. schoot door de zware houten brug leuning heen en verdween in de diepte. Onmiddellijk kwam van alle kanten hulp toesnellen maar de omstandigheden waren zo ongun stig onder de brug was juist een vaargeul uitgebaggerd waardoor het water zeer diep was dat men eerst na "enkele uren de wagen vond. De twee vrouwelijke slachtoffers waren de 33-jarige mevr. Van den Heuvel, moeder van vier kinderen, en mevr. Hermans, moeder van een kind. Beiden woonden te Maas tricht. Boeren krijgen voor de melk 171/2 cent Voor het jaar, lopend van November 1948 tot November 1949 zal de boer voor elke liter melk die hij levert 1714 cent ontvangen. Deze nieuwe prijs heeft mi nister Mansholt gisteren bekendgemaakt in een onderhoud met vertegenwoor digers van de landelijke stichting voor de landbouw. De overwinning van David over Goliath, daarmede vergelijkt de wereld het succes van Truman tegen de gevreesde reus Dcwcy. Nog steeds ko men nieuwe cijfers binnen en nog steeds neemt Trumans zege overtui gender vormen aan. Van de 135.864 stemdistricten zijn er thans 125.283 bekend en de president heeft thans een voorsprong van bijna twee millioen stemmen. Drie van de 22.562.039 stemmen voor Harry waren af komstig van de Trumans zelve. In de plaats Independence gingen de president, zijn vrouw en dochter Margaret tijdig ter stembus. De grote verrassing kwam 24 uur later. Grote veldslag binnen twee weken verwacht Elf door de Chinese communisten geleide legers trekken op het ogen blik van de grenzen van de provin cie Sjantoeng in een tangbeweging naar het Zuiden op Binnen twee weken wordt een grote veldslag verwacht Enige schermutselingen zijn reeds gemeld. Incidpnt te Wenen Generaal-majoor Winterton. waarne mend Bntse Hoge Commissaris te We nen ls Vrijdag door twee Russische soldaten gemoles'«*erd De Britse gene raal wenste »n een garage in de Sowjet- <ector een autohandelaar te spreken. Twee Sow? el?da ten wc-lgcrden hem echter toe te laten en stonden vijf mi nuten lang tegen hem te schreeuwen Een vc orliftUoniend Russisch officier weigerde t-iv^nbclde te komen. Hij deed alsof hij de distinctieven van de genei aal er de standaard op diens wa gen niet zag. salueerde niet voor Win terton en deed alsof hij alleen Russisch verstond Teen de generaal weer in zijn auto stapte cm weg te gaan, begonnen de twee so'datcn tc lachen. Wi-itciton heeft een protest Ingediend bij de Rus sische waarnemend Hoge Commissaris, gcnera.il-muioor Tslnyef. Het Inodent gebeurde ln de wijk, waar enige dagen geleden de door moord gevolgde overval op de Ameri kaan Irving Ross plaats had. Drie vliegongelukken in Florida en Duitsland Achttien van de twintig Inzittenden van een Amerikaanse bommenwerper zijn gisteren in Florida omgekomen. Het vliegtuig, dat met een groep toestellen uit Engeland terugkeerde, stortte bij het vliegveld van Tampa neer. Een man wordt vermist, een andere Inzittende ernstig gewond. Ook In Duitsland verongelukte een Amerikaans, vliegtuig. Het was een straaljager, die in een straat te Gar- misch. Beieren neerstortte, twee hui zen vernielde en ln brand vloog De pi loot kwam on< Van een ander Amerikaans Jachtvlieg tuig. dat bij Neuberg. Beleren, neer stortte. liep de piloot slechts lichte ver wondingen op. Prins Boudewijn niet in Belgische Senaat Prins Boudewijn van België ls Woens dag door de minister van binnenlandse zaken gevraagd zijn zetel ln de Senaat, waarop hij als troonopvolger recht heeft nu hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, in te nemen. Men verwacht echter niet, dat de prins de openingszitting van het Bel gische parlement op 9 November zal bijwonen. Koning Leopold heeft ln Juni l,n een brief aan de Belgische regering laten weten, dat de prins zijn studies in Zwit serland zou voortzetten om „zichzelf voor te bereiden op zijn koninklijke verplichtingen en de uitoefening van zfjn constitutionele rechten." De prins zou niet aan de debatten ln de senaat deelnemen voordat hij de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft, op welk ogenblik hij stemrecht in de se naat verkrijgt. Nederl. burgemeesters bij president Auriol Een delegatie van Nederlandse burge meesters ls gisteren te Parijs ontvangen door Vincent Auriol. president der Fran se Republiek. President Auriol heeft hen bij die-gelegenheid bedankt voor. de betoonde gastvrijheid Jegens een aantal Franse kinderen, die enige we ken in Twente onderdak hebben geno ten. Gesthem komt niet Naar wij vernemen zal de Fransman en Wereldkampioen Gesthem niet deelnemen aan het tournool om het wereldkampioenschap dammen. dat van 13 November tot en met 4 Decem ber in ons land zal worden gehouden. In overleg met de KNVB heeft de Koninklijke Belgische Voetbal Bond besloten om de wedstrijd BelgiëNe derland juniores op 21 November op het terrein van de Antwerp F. C t« organiseren. De aan vang is bepaald op 13 uur, het zal dus een voorwedstrijd zijn van de eigenlij ke België—Nederland-match. Het hoofddoel van de communis-, ten is de verovering van Pengwoe, een 170 km ten Noorden van Nan king. De communistische legers trachten van het Oosten en het Westen Nanking te naderen, met passering van Soctsjou. het natio nalistische bolwerk in Noord-Ki- angsoe. Met het oog op deze bewegingen heeft het opperbevel van de rege ringstroepen zijn plannen voor de verdediging van het belangrijke gebied ten Noorden van Nanking herzien en besloten van Soelsjou af te zien als eerste verdedigingslinie. De regeringstroepen ten Zuiden van Tsjintsjou hebben gisteren de spoorwegstnd -HlftgtsJcnjr, 30-km terv Z.W. van Hoeloetao. heroverd. Een gehele regeringsdivisie zou echter zijn vernietigd bij Yingkow, een door de communisten Maandag veroverde havenstad, een van de twee die nog in regeringshanden waren. De Chinese regering heeft het in dienen van haar collectief ontslag uitgesteld ingevolge een vierde tus senkomst van maarschalk Tsjang Kai Sjek bij minister-president Mong Wen Hao. Tsjang Kai Sjek zou echter het individueel ontslag van de minister van financiën. Wang Joen Woe, hebben aanvaard. TRUMAN NEEMT HET ERVAN President Truznan. die tijdens do verkiezingen in de staat Missouri heeft vertoefd, keert vandaag nndr Washington terug. Hij zal er echter slechts twee dagen blijven, want Zondag vertrekt dc herkozen pre sident naar Florida, om er van een vacantic van twee weken te ge nieten. Wanneer hij eenmaal weer op het Witte Huis teruggekeerd zal zijn. zal hij de tijd hebben de wettelijke hervormingen, door de Democrati sche partij tijdens dc verkiezings campagne aangekondigd, voor te bereiden. De beloften, die door deze partij gedaan werden, kunnen in de vol gende punten samengevat wordon: Strijd tegen inflatie, vaststelling van een loonminimujn van 75 cents per uur. i.p.v. 40, zoals op het ogen blik. organisatie van de openbare gezondheidsdiensten, de burgerlijke rechten, verlaging van de belastin gen in de mate. waarin zulks mo gelijk is. afschaffing van dc wet Taft-Hartley, die stakingen ver biedt. Maar het is niet zeker, dat Tru man met het nieuwe congres met een Democratische meerderheid, veel meer zal kunnen doen dan met het vorige. Verschillende belang rijke commissies zullen staan onder voorzitterschap van Democraten uit het Zuiden, die sommige aspecten van Truman's politiek nooit hebben kunnen waarderen. Schulte-Boeyen naar Brussel Aan de Zesdaagse, die van 9 tot 13 November ln het sportpaleis te Brus sel gehouden zal worden, nemen 17 koppels deel, onder wie Schultc-Bocycn cn het Nederlands-Belgische koppel Middclkamp-BuyL Leger en politie hebben ook de laatste Franse kolenmijnen bezet, soms onder hevig verzet van de postende mijnwerkers. De bcwakingstroepen van de Couriot-mijnen in het gebied van St. Etienne werden tijdens pa- trouilïetochten enige malen beschoten. Zeelieden in Marseille blijven staken De Franse minister van industrie, Robert Lacoste, heeft in een radio toespraak voorspeld, dat de Franse steenkolenmijnen tegen het begin van de volgende weck weer in volle productie zullen zijn. De mijnsta king was zo goed als geëindigd. Dit vooruitzicht echter had de vernietigingswocde van de fanatiek ste stakingsleiders tot een hoogte punt opgevoerd. Er werden dan ook in verschillende mijnen sabotageda den gepleegd. Ook aan eigendom men van werkwilligen was schade toegebracht. Lacoste zei. dat zij. die de woningen van hun kameraden hebben beschadigd, „met uiterste strengheid" zu.llen worden gestraft. Een woordvoerder van de natio nale kolenraad verklaarde tegen over Reuter, dat steeds meer mijn werkers het werk hervatten. Te Marseille, de grootste haven van Frankrijk, lag gisteren nog op 50 schepen fret werk stil. Ongeveer 3.000 stakende zeelleden, bijna allen lid van de CGT, eisen loonsverho ging van hun werkgevers. Zij eisen een minimum, waar de regering haar goedkeuring nog niet aan ge geven heeft, namelijk 15.500 francs per maand. Volgens een woordvoerder der zeelieden worden de onderhande lingen tussen de reders en de vak verenigingsdelegaties voortgezet. „Ik heb dc indruk, dat de staking bijna zeker deze week niet zal ein digen", aldus deze woordvoerder. Ook de „Force Ouvrière", de niet- communistische vakbeweging, noemt echter do laatste prij regelingen der regering „belachelijk en onvol doende" en heeft besloten de eis te handhaven van herziening van het loonklassestelsel, vrije discussie over collectieve overeenkomsten en een kloeke politiek van prijsver laging. Groot aantal CCD-ers ontslagen Slechts 1200 komen in vaste dienst Het ambtenaren-apparaat van da CCD zal met ruim een derde wor den verminderd. Op 1 October wa ren er nog 3110 ambtenaren in dienst, op 1 November zijn 275 af gevloeid, terwijl per 1 Januari nog eens 875 CCD-ers zijn ontslagen. In totaal dus 1150 man. Een kern van 1200 ambtenaren zal in vaste dienst worden benoemd. Dit massale ontslag komt voor de betrokkenen niet onverwacht. Reeds in Juli was hun meegedeeld, dat vermindering van de overheids bemoeiienissen zou leiden tot in krimping van het corps. Het rijk zal trachten zoveel mo gelijk ontslagen ambtenaren over te hevelen naar andere rijksdien sten. Zij zal ook plaatsing en her plaatsing in het vrije bedrijfsleven bevorderen. „VOVA" en „Nationale Dagblad" voor 75 jaar verboden De commissie voor do perszuivering heeft bepaald, dat gedurende 75 Jaar geen persorgaan mag worden uitgege ven onder dc naam .Hot Nationa le D a g b 1 a d". BIJ deze uitspraak heeft dc commissie overwogen, dat „Het Nationale Dagblad" een der ..meest er gerlijke cn op dc voorgrond tredende gevallen ls geweest van olnden. die na- tlonanl-soclalistlschc beginselen en vij andelijke Ideologieën propageerden, dat dan ook de naam van dit blad als een schandmerk moet worden beschouwd en deze naam naar dc aard van de wet noodvoorziening perswezen nimmer ln de Nederlandse pers mag terugkeren." Voorts da» daarom deze naam verbo den moet worden voor zo lange tijd, dat niemand van de generatie, die be wust of onbewust het lnndvcrrndcrlljko bedrijf heeft meegemaakt, gepleegd on der dc naam „Het Nationale Dagblad", dc kans moet lopen, die naam ln de Nederlandse pers tc zien terugkeren. De commissie heeft verder bepaald, dat eveneens gedurende 75 Jnar geen persorgaan map worden uitgegeven on der dc naam „vo lk cn Vndcrlnnd" BIJ het.opleggen van dit verbod over weegt de commissie o.a. dat „Volk en Vaderland" tot de „moest ernstige ge vallen behoort en een ln grote aantallen over het ganse land verspreid hlnd ls geweest, terwijl het als een der hoofd organen van de landverraderlliko be weging tijdens de bezetting de door dit blad gedragen naam stempelt tot do Incarnatie van landverrand en bevorde ring van natlonnal-snclallstlscho denk beelden cn Ideologieën." Padvinders treden uit jeugdgemeenschap Het nationaal hoofkwartler van do „Nederlandse Padvinders" heeft aan liet bestuur van de Nederlandse Jcugdgo- inc'uischap Kcnpls gegeven van zijn be sluit uit tc treden uit de Nederlandse Jeugdgemeenschap, daar deze. naar het oordcel van het bestuur van dc „Ne derlandse Padvinders" In dc drie Jaar van haar bestaan geen resultaten van betekenis heeft bereikt. Het bestuur van do ..Nederlandse Padvinders" acht het niet verantwoord, dat uit rijkssubsidie verkregen geiden worden gebruikt tot het ln stand hou den van dc Ncdcrlnndsc Jeugdgemeen schap en evenmin dat hiervoor verdere offers van de jeugdorganisaties worden gevraagd. Het N.V.V. heeft de minister van Sociale Zaken: telegrafisch verzocht aan .personen, opgenomen in over- bruggingsregcling en sociale bij standsregeling volledige duurtetoc- slag toe te kennen cn daartoe di rect een algemeen voorschrift uit te vaardigen. Zij wijzen de minister er op. dat diverse besturen van Maat schappelijk Hulpbetoon besloten^ tot voorlopige betaling van f 1.—"hoven het steunbedrag over te gaan. De Amerikaanse Sinterklaas schijnt veel met Zevenbergen op te hebben. Op 25 October heeft hij uit Chnnute, dat het Hollandse plnatslc heeft geadop teerd. een zending van bijna 2350 k g. geschenken verzonden. HIJ verwacht dat de zending op Sinterklaasavond haar bestemming zal bereiken. Een patrouille van de Kon. Marechaussco nam op do grens van de gemeenten Schoonebeek cn Slecn een Jongeman waar. die op verdachte wijze goederen vervoerde. Na waarschuwingen om to stoppen werd het vuur op de Jongeman geopend, waardoor deze dodelijk werd getroffen. Het bleek een smokkelnar te zijn. Een van dc oudste cn meest be kende Russische actrices. Vera Mclhoe- rlna Samollova. van het Poeshkin-thea- ter tc Leningrad ls overleden. ZIJ was 62 Jaar aan liet toneel verbonden Ge durende het beleg van Stalingrad speel de zij een actieve rol ln de strijd tegen de Duitsers Greta Garbo zal haar rentree maken op het witte doek ln een film over het leven van George Sand, w „Trouwen voor een dollar, echtschei ding voor anderhalve dollar. Alles ge garandeerd binnen de vijf minuten en gearrangeerd volgens wensen en be hoeften van dc klanten." zo luidde een advertentie van een gerechtshof te Vir ginia City. die werd gevonden toen lie den uit Hollywood bli dc voorbereiding van een film dc archieven van die stad ondorste boven haalden In Zutd- Australlë zal een bijzondere acte wor den Ingesteld voor dc jacht op de dui zenden wilde kamelen, die grote schade aanrichten aan dc weiden Door Tru man's overwinning is de huisvestings situatie ln Washington penibel gewor den. De Republikeinen hadden reeds lang te voren, overtuigd als zij warea van de zege van Dewey. alle hotelka mers voor de hele maand Januari be sproken om aanwezig te kunnen zijn bij de Inhuldiging van hun nieuwe pre sident. De democraten daarentegen, die geloofden dat Truman een nederlaag zou lijden, besloten hun hulzen ln Washington te verkopen. Nu doen zij wanhopige pogingen opnieuw woonge legenheid te krijgen. Weerbericht koudf.re nacht Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Wisselend bewolkt met A* <3 l'tt voornamelijk In het j/t, Noord-Westen van het V J..V land enkele buien. Mati ge. langs de Waddenkust aanvankelijk nog krach tige wind, later overal af nemend en draaiend naar richtingen tussen West en Zuid. Iets kouder, vooral in de nacht. In het Zuid-Oosten van het land op enkele plaatsen vorming van nevel of mist. 6 Nov.: Zon op 7.43. onder 17 03. Maan op 13 54. onder 20 42.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1