DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Hoe denkt het publiek over het Indonesisch beleid? Laat het misdeelde kind de liefde vinden, waarnaar het hunkert Eén luide juichkreet begeleidde Truman door Washington Vlielands haven in luttele seconden geteisterd Nieuwe internationale treinverbindingen Met de feestdagen extra-tractatie Veel ellende kan verdwijnen, als ieder een steentje bijdraagt Behoedt hen voor de ondergang Kraai voor Gallup, maar president mag kalkoen eten Meer dan de helft blijkt het niet met de regering eens te zijn In kort Ibestek _J Zaterdag 6 November 1948 Achtste jaargang, No. 1167 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. of 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. 't Zal smaken Sla-olie, boter en krentenbrood Zoals wij reeds kort geleden in ons blad publiceerden, ligt het in de bedoeling, tegen Kerstmis een rantsoen slaolie beschikbaar te stellen. Nader vernemen wij thans, dat de hoeveelheid, die toegewezen wordt, 180 gram zal bedragen. In de bonnenlijst van 2 Decem ber zal tevens een extra bon wor den aangewezen voor het kopen van 250 gram boter, vet of marga rine van de A-, B- en C-kaarten en een bon voor 125 gram van de D- en E-kaarten. Aan ,,De Kruidenier" ontlenen wij het bericht, dat binnenkort elfhonderd balen amandelen uit Italië worden verwacht. Het groot ste deel hiervan zal wel naar de banketbakkerij gaan. Naar onze Haagse redacteur ver der verneemt, kunnen wij met Kerstmis weer krentebrood eten, want er liggen 485 ton krenten opgeslagen. Waarschijnlijk zullen ook de kruideniers hiervan iets ontvangen. Voor 1949 verwacht men een iets ruimere voorziening van spijsolie. Drie millioen potjes pindakaas van 370 gram komen binnenkort a negentig cents in de handel. Nj de vetpositie iets gunstiger is, zal regelmatig een hoeveelheid grond- noten voor de fabricage v?.n pin dakaas worden gebruikt. Door de verhoging van de sui kerprijs worden gewone bonbons en chocolaadjes een cent per ons duurder, evenals chocolade boter hamstrooisel. Luxe bonbons cn re pen blijven in priis gelijk. De prijs van chocolade-pasta, marsepein en vanillesuiker wordt losgelaten, evenals die van kunsthoning. Artikelen met suiker erin ook duurder In het voedselvoorzieningsblad zijn de nieuwe prijzen voor brood en suiker afgekondigd, die op 5 No vember van kracht zijn geworden. Enkele artikelen, waarin suiker is verwerkt, zijn nu ook duurder ge worden. Sedert gisteren bedraagt voor enkele chocoladeproducten de prijs 1 cent per 100 gram meer, t.w. ongevuld on gevuld wichtgoed, zo als pastilles, chocoladeshikjes en bonbons, alsmede ongevuld mclk- chocoladewichtgoed en chocolade strooisel. De nieuwe maximumprij zen zijn: Ongevuld, wichtgoed f 0.48 per 100 gram; gevuld wichtgoed f 0.38 per 100 gram; ongevulde melkcho colade wichtgoed f 0.51 per 100 gram; chocoladestrooisel, los f 0.29 per 100 gram, in kartons f 0.32 per karton van 100 gram; in zakjes f 0.31 per zakje van 100 gram. Chocoladerepen, alsmede wicht goed waarvoor uitzonderingsprijzen zijn toegestaan zijn onveranderd in prijs Limonade-siroop en limonade- gazeuse blijven in prijs gelijk. De prijs van chocoladepasla. marsepein, vanillesuiker en kunsthoning voor huishoudelijk gebruik wordt vrij gelaten. (Van onze speciale verslaggever) Een klein meisje van een jaar of zes, met een ouweiyic, gerimpeld tp I gezichtje kijkt ons aan met wantrouwende, angstige ogen. Als een schichtig, opgejaagd diertje kruipt ze weg in een hoek en onze vragen gleden langs haar heen. Antwoord geeft ze niet. want ze kan niet praten. Zes maanden geleden werd het kind gescheiden van een moeder, dlo haar sloeg en verwaarloosde, soms wekenlang opsloot. Het meisje kreeg een plaats in een van de tehuizen, waar het misdeelde kind de liefde vindt, die het nooit gekend heeft. Helaas bleek het voor haar reeds te laat: z(j bleef schuw en angstig, ondanks alle toewijding en geduld, waar mee zij werd verzorgd. Zij zal binnenkort worden overgebracht naar een krankzinnigen-inrichting ontwikkelen, wat hen aan vermo gens is gebleven. Als de kinderen meerderjarig zijn keren ze terug in de normale maat schappij; de jongens komen als knecht bij een baas, de meisjes als hulp in de huishouding of als ar beidster in een uitgezocht bedrijf. Dan hangt het uitsluitend af van het milieu, dat hen opneemt, of ze zullen slagen. De praktijk bewijst, dat ongeveer dertig procent van de ze kinderen zich goed houdt, een ander dertig procent kan alleen maar met heel veel zorg op het rechte pad worden gehouden, de rest mislukt... „Voor galg cn rad?" Ook op „Valkenhelde" bfj Maars- bergen leven jongens, die losgerukt moesten worden uit het gezinsver band. Toch zijn er duidelijke ver schillen tussen hen en de kinderen van „Groot-Emaus". Deze knapen immers zijn geestelijk normaal, doch in een verkeerde sfeer groei den zij op voor galg en rad, kwa men daardoor in aanraking met de justitie en werden ter beschikking gesteld van de regering of in han den gegeven van voogdij-verenigin gen. Levert reclassering door mid del van laatstgenoemde instellingen echter geen resultaten op, dan kra gen de jongens die allemaal wat op hun kerfstok hebben een plaats op ..Valkenheide" voor een heropvoeding, die in de eerste plaats gericht is op karaktervor ming, misschien wel het moeilijkste Een tocht door het land bracht ons deze week in tal van instellin gen, waar met liefde wordt gewerkt aan de ondenkbaar moeilijke taak de misdeelde jeugd de zorg te ge ven, die zij anders moet ontberen Zo'n instelling is bijvoorbeeld „Groot-Emaus" bij Ermelo. dat on derdak biedt aan meer dan vier honderd geestelijk onvolwaardige (debiele) jongens en meisjes, die opgroeiden in de aller-ellendigste milieu's die door de „ouders" erger lijk werden verwaarloosd of aange spoord tot kwaad Ook het meisje met 't ouwelijk, gerimpeld gezicht je troffen w;j hier aan: evenals de anderen leefde zij in een misdadig milieu, waarin de kinderen geen op voeding krijgen en nog minder een behoorlijke opleiding. Onder dwang zijn ze overgebracht naar deze stichting om indien mogelijk voor de totale onder gang te worden behoed. In „Groot- Emaus" leven zij tot hun een-en- twintigste jaar in frisse, ruime ge-, bouwen, zjj werken zoveel mogelijk in de openlucht en leren een vak, dat voor hen geschikt is. Want niet elk beroep kunnen deze kinderen uitoefenen; zij zullen onvolwaardig blijven en nooit het tekort aan gees telijke vermogens kunnen aanvul len; zy zullen alleen maar kunnen onderdeel van de taaie, waarmee de leiding is belast. Immers, tal van knapen, die schijnbaar geheel zijn veranderd, derailleren onmiddellijk als ze de inrichting verlaten. Eovendien krijgt de Valkenhelde- jeugd, die als ze komt vrijwel niets kent. een vakopleiding op de boer derij-tuinderij of op de drie-jarige ambachtsschool, die aan de stich ting zijn verbonden. Een drie-jarige cursus, omdat In het laatste jaar de liefde voor het vak wordt aange kweekt, die zo belangrijk is, omdat ze de jongens vasthoudt aan hun werk en verhindert dat zi1 na ver loop van th'd zouden terugvallen in hun oude leventje- Het belangrijkste evenwel is de geestelijke verzorging, die de jon gens krijgen elke morgen een korte godsdienstoefening en regel matig contact met de Valkenheide- predikant en de sfeer, die de lei ding tracht te scheppen om de kna pen te doen voelen: ..Hier vinden we een warme plek, hier hebben ze het beste met ons voor." „Voor het kind" Het werk in deze Instellingen •oor het zieke, zwakke en misdeel de kind mag niet onderbroken wor den. Het is bitter-noodzakeiyk en daarom klinkt de verzuchting: „Wfj zouden geld zo goed kunnen gebrui ken" zo triest. Al deze stichtingen ontvangen rijkssubsidies, maar zij moeten voor een deel steunen op giften uit de kas van liefdadig heidsinstellingen. Een ervan „De Stichting voor het Kind" geeft daartoe deze maand weer de be kende postzegels uit, die als rand schrift dragen „Voor het kind" een leuze, die alom grote bekend heid geniet. Moge de opbrengst van deze zegels dit jaar bewijzen, dat de verzorging van het misdeelde kind ons volk nauw aan het hart ligt. De verzorging van het kind, dat naar liefde en toewijding hun kert... Windhoos zwiepte over het eiland Een windhoos heeft gistermorgen om 4 uur de haven van Vlieland ge teisterd en aanzienlijke schade aan gericht aan een viertal huizen. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. Een kort maar hevig onweer wek te de bewoners van het eiland in de vroege morgenuren en om precies vier uur, terwijl de donder rolde, hoorde men een verschrikkelijk ge raas van kletterende dakpannen en brekende ruiten. Weldra bleek, dat een windhoos die tenminste een snelheid van 60 meter per seconde had, maar vermoedelijk met een nog veel grotere kracht, over de ha ven was gezwiept Het was een kwestie van enkele seconden, maar dit was voldoende om aan de gebou wen, welke om de haven staan ern stige schade aan te richten. De hoos kwam vanuit de Waddenzee cn ver dween in de richting Torschelling Kleine houten gebouwtjes, die langs de haven stonden, waren opgeno men en 150 tot 250 meter verder op het strand weer neergesmakt Een school van ruim 50 scholeksters, die langs de waterkant zat te slapen was door de wind overvallen en ge- Wat melk, boter, enz, nu gaan kosten Met Ingang van Maandag worden de nieuwe prijzen van kracht tengevolge van de wijziging ln de subsidieverle ning op bepaalde levensmiddelen. De melkprijs voor de consument en de prijs voor uit melk vervaardigde pro ducten als pap, yoghurt, en dergcliike gaat dan met 1 cent per liter omlaag, hetgeen zowel voor melk In flessen als voor los verkochte melk geldt De bo- terprijs werd 23 cent per 250 gram ho ger. zodat de nieuwe boterprijs voor boter van de prijsklasse 1 dan f 1 12 per pakje van 250 gram is. Voor varkensvlees gelden dan dc vol gende maximumprijzen voor de consu ment: fricandeau en magere lappen f 3.40 per kg, carbonade f 3 20 per kg, vers vet en mager spek, vette- en kinnebaklap- pen f 2.60 per kg, poulet en gehakt f 2.20 per kg. poten en staarten l 1.20 per kg. rauw vel f 2.60 per kg. De prijzen voor vleeswaren, waarin varkensvlees ls verwer'-.t, ondergaan een dienovereenkomstige prijsverhoging, zo zullen de prijzen van berliner. lever worst. leverkaas. bacon, blaasham, ge kookte en gerookte ham, rauwe ham, wortt, resp bedragen: f 0.36, f 0.52, f 0 54, f 0.59, f 0.44. f 0.43. f 0.37, f 0 36 en 0 36 alles per 100 gram. De maximum prijzen voor huishoud- Jam 1 en huishoudjam 2 stijgen met 5 Ofcnt per pot van 450 gram netto. De prhs ven pruimenjam blijft onveranderd 0.53 per pot van 450 gram. dood. Men vond de diertjes met opengereten lichamen en ernstige verwondingen, welke er op wezen dat zij waren getroffen door meege voerde stenen, stukken glas en scherven van dakpannen. De wo ning van de opzichter van de haven was het ernstigste getroffen. Alle ruiten waren vernield en alle dak pannen waren van het dak gevlo gen. Overal in het huis vond men zeewater en resten zeewier waren tegen het behang geplakt. Op het kantoor van de rijkswater staat aan de haven staat een regis tratie-apparaat van het koninklijk meteorologisch instituut. Het appa raat zelf was er heelhuids afgeko men maar de windvaan is ernstig beschadigd. Dit apparaat had een snelheid van 60 meier per seconde geregistreerd hetgeen het maximum is dat dit toestel kan verwerken Zoals reeds gezegd is de snelheid aanzienlijk hoger geweest, vermoe delijk 150 meter per seconde. Vier verstekelingen x'eisden 18 dagen in houtwagen (Van onze correspondent) Arbeiders, die oo het spoorwe^omola- cerocnt aan de Rijnkade in Amsterdam r-on wagon hout uit Hongarije losten, ontdekten een viertal vc rstekchn ;en twee mannen, een vrouw en een kind van zes Jaar. In gebrekkig Frans ver telde de vrouw aan een rechercheur van de Vreemdelingenpolitie» l'-H ?JI Hongaarse arbeiders waren 'He zich achttien etmalen ln deze wagon ver borgen hadden gehouden, levend van een kleine hoeveelheid levensmiddelen en een paar flessen wi|n. Zii zagen er faager en uiterst vermoeid uit. De twee mannen, van wie een de echtgenoot van de vrouw was, sproken alleen Hongaars De vrouw vertelde, dat zii tegenstanders waren van net com munistische regime en dat hun net le ven In Hongarije onmogelijk was ge maakt. Zelfs bonkaarten kregen zii nie* meer. Daarom hadden ze de icnoop doorgehakt en zich des nachts ln een coederenwagon laten insluiten Ais ver stekelingen waren 7i1 dwars door Tsje- cho-Slowakiie en Duitsland naar ons land gereisd De Vreemdelingenpolitie deelde mede. dat zij waarschijnlijk naar West-Duits- land .op transport zullen worden gesto'd. waar zij dan In een DP-kamp zullen worden ondergebracht. Lintjesregen 30 April Het ligt in het voornemen der regering in de toekomst wederom onderscheidingen te verlenen ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin. Lintjesdag zal dus van 1949 af zijn op 30 April. OOK de viin of meer neurotische kinderen behoeven een speciale verzorging. Zij krijgen die in het Paedologisch instituut te Nijmegen waar zij na een medisch, psycholo gisch en paedagogisch onderzoek worden opgenomen. Door het ge ven van bijzonder onderwijs tracht men deze kinderen geschikt te ma ken voor een volwaardige functie, Dit meisje is pas begonnen: zij boetseert eenvoudige figuren uit klei Verliezen in Indonesië De regering maakt bekend, dat in de afgelopen week tot haar leedwe zen de navolgende verliezen zijn gerapporteerd' Sold. Y W. Dijk. Lemsterland; sold. H. J. Altenburg, St. Nicolaas- ga; sold. G. J. Meyerink, Vriezen veen; korp. B. J. Nijhof, Gorssel; sold W. F. B. Nijsen, Duiven (Gld.); sold. G. A. Welle, Renkum: sold. A. Rijken. Bennekom (gem. Erie). Koninklijk Ned. Ind. Leger Koninklijke Marine: geen verlie zen BIJ de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen, die 15 Mei ingaat, zullen belangrijke verbeteringen ln dc Internationale treinenloop worden gebracht. Do rclsduur van nlle D-treinen zal door trclnvcrsncliing worden bekort. In Vlsë zal een gemeenschappelijk douane- station worden gevesUgd. Bovendien zal door visitatie gedurende dc rit tus sen Luxemburg cn Thlonvlllo do trein reis naar Bazcï worden verkort. Van Arnhem zal een snelle D-trein lopen op München. Nijmegen krijgt een directe verbinding met Keuion. evenals Vcnlo. Do reeds bestaande D-trelnen cn» Prang en Wenen zullen niet meer ln Amsterdam beginnen, mnar ln Hoek van Holland, waar zij zullen aansluiten op de dagboot van do Maatschappij Zeeland. Op de lijn Brussel—Den Haag komt een goede ochtendverbinding cn In om gekeerde richting een avondverbinding. Deze treinen zullen aansluiten op de treinen naar cn van Bazel. Bovendien zullen dagelijks in de zomermaanden vacantlctrclncn tussen Rotterdam en Brussel rijden. In cMe maanden zal bo vendien een nachttrein Amsterdam- Luxemburg rijden, trein van Brussel gecombineerd. die daar met de naar Bazel wordt DIT KNAAPJE is psychisch doof; hij maakt de indruk niet te kun nen horen. In werkelijkheid hoort hij echter wel, doch de geluids prikkels worden door hem niet verwerkt Met veel geduld moet hem dit worden geleerd, een lang durig proces, dat uiteindelijk ver rassende resultaten afwerpt Hij wordt verpleegd in het Paedolo gisch Instituut te Nijmegen, waar de „moeilijke jeugd" (neurotische en nerveuze kinderen en zij die lij den aan partiële stoornissen) wordt geobserveerd en verzorgd. Nederlandse concessie aan Republiek? In een interview met het Chinese blad Sin Po te Batavia heeft dr SJnhrir me degedeeld. dat de Nederlandse rege ring zou hebben ingestemd met de re publikeinse eisen aangaande de garan tie van dc onschendbaarheid der ropu- blikelnso delegatieleden, de teruggave van het gebouw aan Pcgangann Oost te Batavia cn de intrekking van de uitwijzing van republikeinse ambtena ren uit Batavia, Het ANP heeft naar aanleiding van dit bericht ln bevoegde kringen infor maties ingewonnen en te horen gekre gen. dat deze mededeling van SJahrlr ..praematuur" is. Beslissingen hierom trent zijn nog niet genomen. Sinds 1945 heeft Washington niet zo'n menigte op de been gezien als die, welke gisteren president Truman verwelkomde toen h(J per trein uit Missouri in de Amerikaanse hoofdstad aankwam. Drie jaar geleden, toen president Rooscvelts stoffelijk overschot uit Warm Springs in Washington arriveerde was er ook een honderdduizendkoppige menigte op strjiat. Toen vervulde droefenis aller harten; thans beheerste een opgewonden uitbun digheid de drommen. Het handen schudden op het per ron, met de officiële persoonlijkhe den, duurde al bijna een kwartier. Eindelijk kwam Truman naar bui ten. Terwijl de politieband het ene toepasselijke liedje na het andere speelde „I'm just wild about Har ry" en „Back in the saddle again" weerklonken onder andere hief de menigte een luid gejuich aan. Naar schatting stonden er een half millioen mensen en misschien nog wel meer opgesteld langs de route, die de auto met Truman erin naar het Witte Huis volgde. Maar „Tru man erin" was niet naar de zin van het publick en de persfotografen. Men wilde de president zien. die het had gepresteerd om alle politieke weerprofeten in het ongelijk te.stel len. Zwichtend tenslotte, beklom „Harry" toen maar de kap van cV_> auto. Hij sloeg zijn handen boven zijn hoofd in elkaar en zei: „Ik druk U allen de hand, want ik kan onmo gelijk iedereen persoonlijk de hand komen drukken, al zou ik het graag doen." Kraaiendiner De Washington Post, een der grootste dagbladen, heeft een kraaiendiner aangekondigd. Kraai eten (to eat crow) is een Ameri kaanse uitdrukking voor „zijn woor den inslikken" of „zich vernederen" en de Washington Post is nu van plan een maaltijd aan te richten voor iedere prominente profeet, die een nederlaag van Truman voor speld heeft. Geen wonder, dat dr. Gallup-van-het-oplnie-onderzoek bo venaan staat op de lijst van invité's. Er zal taaie kraai geserveerd wor den. Het schijnt dat dr. Gajlup de uitnodiging al heeft aanvaard en hij wil zelfs als blijk van zelfverne dering zijn eigen kraai meebrengen. President Truman zelf is ook uit genodigd, maar hij krijgt kalkoen, omdat hij de enige is, die „zijn woorden niet behoeft in te slikken." Maarsch. Montgomery naar ons land Veldmaarschalk Lord Montgome ry of Alamein, voorzitter van het comité van opperbevelhebbers van de permanente verdedigingsraad der West-Europese Unie, zal van 912 November een bezoek aan Nederland brengen voor het voe ren van besprekingen. Veldmaarschalk Montgomery wordt Dinsdag 9 November om twaalf uur op het vliegveld Val kenburg verwacht. Berlijn heeft er een nieuw vlieg veld bij. Tegel, in de Franse sector van de stad, ontving als derde „pij ler" waarop de luchtbrug in het Oosten rust, gisteren zijn eerste Skymaster. r? ENT U het eens of niet eens met het beleid van onze regering in Indonesië?" Enquêteurs en enquétrices van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie stelden deze vraag aan vele mannen en vrouwen over het gehele land verspreid. Hun antwoord luidde: Niet eens met beleid 51 Eens met beleid 24 Geen oordeel 25 Meer dan de helft van het publiek is het niet eens met het beleid van onze x*egering in Indonesië. De ontevredenheid over dit beleid is algemeen, maar het sterkst bij hen, die C.P.N, en A R. gestemd hebben. 82 van de C.P.N.-ers en 95 van de A.R.-stemmers is het oneens. Maar ook bij de aan hangers van de andere politieke partijen vindt het N.I.P.O. meerderheden „oneens" met het gevoerde beleid, uitgezonderd bij de aanhangers van de P.v.d.A. Hier volgen de antwoorden van deze par tijen: Oneens Eens K.V.P. 44 28 Pv.d.A. 32 44 C.H. 55% 11% V.V.D. 77 13 OOK nu heeft het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie het publiek de vraag gesteld: „Wat vindt U, moeten de Nederlandse troepen ge heel Java bezetten of niet?" 52 22 De antwoorden zijn: Geheel Java bezetten Niet doen Geen oordeel 26 Het sterkst voor bezetting van geheel Java zijn de aanhangers van de A.R., de V.V.D. en de C.H. en wel resp. 77 73 en 64 vóór. Maar ook onder de K.V.P'ers worden nog 59 voorstanders voor bezetting gevonden. Het meest tegen bezetting zijn de communisten: 77 tegen. De P.v.d.A.-aanhan gers zijn verdeeld: 32 is voor bezetting van geheel Java, 36 is er tegen en 32 heeft er geen oordeel over! De resultaten van de vorige peilingen van het NIPO over deze kwestie met die van nu zijn: NU JuU '48 Febr. '48 Oct. '47 Sept. '47 Geheel Java bezetten 52 42 42 56 Niet doen 22 31 27 24 Geen oordeel 26 27 31 20 49 24% 27 Dit keer zijn meer mensen voor geheel Java bezet ten dan in de zomer van dit jaar. De antwoorden van deze enquête van het NIPO komen nog het meest overeen met die van September en October 1947, kort na het stopzetten van de politionele actie. Het publiek blijft in meerderheid bij zijn standpunt „geheel Java bezetten". Dat is nu al meer dan een jaar zo. Senator BARKLEY vice-president Vlcc-presldcnt der V.S. zal. nu dc democraten hebben gezegevierd, dc 71- jarigo senator Alben W. Berkley van Kentucky worden. Hij is een politicus van de oude stempel, die in staat is over schier elk onderwerp te spreken Reeds op Jeugdige leeftijd won hij prij zen op debattcerwcdstrijden. HIJ waa een voortreffelijk base-ball- en voct- balspcler. Evenals zovele andere Amerikanen, moest Barkiey alle mogelijke baantjes aanvaarden om zijn studie te bekos tigen. Schachts vrijspraak vernietigd Het ministerie voor dc zuivering van Wuerttembcrg-Badcn heeft dc vrijspraak van dr. Hjalmar Schacht, de voormalige minister van finan ciën van liet Derde Rijk, vernietigd. Dit betekent, dat Schacht opnieuw aangehouden kan worden cn be recht door een ander zuivcringshof. De Amerikaanse militaire gouver neur van Wuerttemberg-Baden, Charles Lafollctte, juichte de be slissing tot vernietiging van de vrijspraak toe. „Deze flinke stap van de Duitse regering zal er veel toe bijdragen," aldus Lafollette. „om het vertrouwen van de volkeren der democratische landen te ver sterken. dat het volk van Duits land zelf het virus van het nazisme kan en wil uitdrijven". Schacht was tot acht jaar dwang arbeid veroordeeld, doch dit vonnis was vernietigd door het hof van be roep te Ludwigsburg. De uitspraak van het hof van be roep was teniet gedaan na een zorg vuldig onderzoek van alle proces verslagen, waaruit gebleken zou zijn, dat Schachts verdediging on toereikend was wat betreft zijn ac tiviteit in de partij. Gratie voor militairen overzee Het Staatsblad bevat een Kon. Besluit, waarbij aan alle door een Nederlandse rechter veroordeel den, die vóór 1 Jan. 1948 als mili tair in werkelijke dienst naar do overzeese gebiedsdelen zijn uitge zonden, kwijtschelding wordt ver leend van de nog niet ondergane onvoorwaardelijke vrijheidstraffen van zes maanden of minder en de nog niet betaalde onvoorwaardelij ke geldboeten van vijfhonderd gul den of minder, opgelegd voor fei ten vóór hun uitzending gepleegd. Verder is kwijtschelding gegeven van de nog niet ondergane of nog niet betaalde gedeelten van derge lijke vrijheidstraffen of geldboe ten. Wcest zuinig met uw inkomen Op het departement van Sociale Zaken is een commissie ingesteld, die plannen gaat opstellen om de huisvrouwen voor te lichten hoe zij haar inkomen het best en het zuinigst kunnen besteden. Tot dat doel wil men nationale campagnes gaan voeren, door middel van de radios, affiches etc. In de commis sie hebben o.a. zitting mevr. J. PolakKieb en mevr. OtteAr- nclli. De Koningin heeft de heer Moussa Noury-Esfandiary, minister van Buitenlandse Zaken van Iran, die op doorreis in Neder land vertoefde, in Soestdijk audiën tie verleend In Schoonhoven was het gisteren „net echt" Schoonhoven was gisteravond in het duister gehuld, omdat het tijde lijk tot oorlogsterrein verklaard was. Een leger maakte zich met ge- improviseerde landingsvaartuigen, onder dekking van artillerie- en zwaar mortiervuur, meester van en kele bruggenhoofden en landde aan de Noordelijke oever van de Lek, omdat door verkenningen vast gesteld was, dat zich het zwakste punt bevond in een verdedigings linie, die zich van Vianen tot Berg ambacht uitstrekte. Het doel van de aanval gold een radio-zender, een versterkt wagenpark en het stads centrum, dat zwaar verdedigd werd. Zowel bij de aanvallers als bij de verdedigers werd gebruik gemaakt van alle hulpmiddelen uit de mo derne oorlog Lichtparachutes uit mortieren zetten de gehele omge ving in heldere glans, waartegen een rookgordijn uitstekend bescher ming bood. Automatische vuurwa penen, geweerschoten, imitatie-ar tillerievuur en dito bommen ver mochten de strijders niet af te schrikken. Het publiek werd op be hoorlijke afstand gehouden, doch kreeg niettemin een beeld van dc ernst waarmee ons leger op zijn taak wordt voorbereid. Opvallend was de medewerking der bewoners van de tot gevechtsterrein behoren de straten. Nu ten gevolge van de zeer slech te peulvruchtenoogst de voorraad zeer klein is. heeft de regering hoeveelheid witte bonen in Honga rije en Zuid-Afrlka gekocht. De prijs hiervan zal ongeveer even hoog zijn als van de eigen produc tie. Kasteel „Oud Wassenaar", het meest sjleke hotel-restaurant van Den Haag. waar de regering in de regel haar bui tenlandse gasten ontvangt, zal Zater dagavond in het teken van de Franse wijn staan. Een duizendtal genodigden, waaronder leden van het corps diplo matique, vertegenwoordigers der rege ring en de ministerie zullen daar hun oordeel over de Franse wijn kunnen herzien. Bil de vier afdelingen van het parlement Pnsocndan is een wets ontwerp in behandeling tot erkenning van „Indonesia Raja" als volkslied van de Pasoendan. Het lied is juist twintig jaar oud. Ter herdenking van dit feit zongen duizenden middelbare scholie ren het voor het palcis van president Sockarno. In de Tyan-SJan bergen, ln ®cn nfielcgen Zuld-OostclJjkc noek van de Sowjet-Unie is een nieuwe tulp ontdekt van een zo prachtig vuurrood als nog nooit tevoren Is gezien Op doorreis naar Washington zei Trum.nn legen een menigte in Jefferson City: Na een verkiezing koester ik nooit leed vermaak. De man die verslagen is voelt zich toch al onprettig genoeg Reu ter meldt dat ln de Amerikaanse staat Kentucky een gehucht ligt dat de naam draagt van .Achtentachtig". Dc uitslag der verkiezingen in dit plantsie was: Truman 88 .temmen, Dewey 88 stem men. De Europese dagbladen hebben naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen geen goed woora over gehad voor Dr. Gallup, de man van het publieke opinie-onderzoek, die een overwinning voor Dewey berekend had. ZIJ schrijven dat hij nog groter nederlaag leed dan Dewey De elf jarige Glosa d! Camlllo viel te Pescara ln een ongeveer zestien meier diep ravijn. Hij kwam terecht op dc rug van een hond. het dier stierf, Giosn kwam er springlevend af. De Amerikaanse luitenant Gale Hnlvorscn, die zich de bijnaam van „Luchtbrug-Sinterklaas" heeft verworven door zijn gewoonte aan kleine parachutes snoepgoed voor de Bcrlilnsc Jeugd uit te gooien, heeft een secretaris en een vertaler in dienst moeten nemen om alle dankbrieven tc kunnen beantwoorden. Weerbericht GELEIDELIJK AFNEMENDE WIND Weersverwachting, gel dig tot Zaterdagavond: Wisselend bewolkt met voornamelijk in liet Noordwesten van het land enkele buien. Mati ge tol krachtige, langs de Waddcnkust tijdelijk S i nog harde Westelijke v wind. later overal wat afnemend. Iets kouder dan gisteren. 7 Nov.: Zqn op 7 45, onder 17 02. Maan op 14.23. onder 21 55. 8 Nov.: Zon op 7 47, onder 17.00. Maan op 14.46 onder 23.09.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1