BOLS J. de Jaaer Kentu senc artikelen over bekende cn 1 Droeg veertig jaar het Evangelie uit in dorp en stad Chefariite ,4 Harloff komt voor Zeventig jarige werkt nog dagelijks aan nieuw standaard werk Noteert U even Predikbeurten KAPITE5M HOB DagbSad voor Amersfoort 2 Zaterdag 6 November 1948 v p onbekende personen uit ons aller H f'j Wel omgeving. GRAND THEATRE, Snouckaertlaan 4. tel. 4632, van 5 t.m. 10 Nov. „Obsessie". Zondag: 1,30, 4.—, 1830 en 21 uur. Overige dagen 2,30, 18.30 ën 21 uur CITY THEATER: West'smgel 7 b. tel. 6572 „De zoon van Montc Chris- to". Zo. 2, 4.15, 18.45 en 21 uur. Overige dagen 2 30, 18 45 en 21 u. REMBRANDT: Langestraat „De Wet van de Zweep", vooraf: „Dood in de wolken". Zo 2, 4.15, 18.45 en 21 uur. V.-Jjdag en Zaterdag 2.30, 18.45 en 21 uur. Overige dagen 2.30 en 20 uur. 6 NOVEMBER Amicilia: Toneelver. „Eensgezindheid" met „Als een kwartel". 8 uur. Personeelsavond F.A.P., Markt hal 7.30 uur. Openingsavond. 6—7 NOVSchool v. Wijsbegeerte. Prof dr. C. A Mennicke „Struc tuur en structuurproblemen van de hedendaagse maatschappij". DANSEN: CABARET DANCING VAN T HUL Krommestraat 14. Tel. 5685 Woensdag 2023 uur Zaterdag 20 23 uur, Zondag 's middags 1517 uur 's avonds 20—23 uur. CABARET DANCING „De Sticht- se Heuvel." Utrechtseweg 180 Tel. 3494. Zaterdag 19.30—23 uur; Zon dag 19.3023 uur. J. VAN SCHAIK: Café Leusderweg bij spoorwegovergang. Tel. 5510. Woensdag 811 uur. Zaterdag 8 11 uur, Zondag 811 uur. DE achterkamer van een huis in de Westerstraat. Zo'n een voudig vertrek met een pulletje op het dressoir, een ver bleekt portret op de schoorsteenmantel, foto's en reproducties aan de wand. Een kamer met een persoonlijke sfeer, die de herinne ringen uit een lang en arbeidzaam leven bij de bejaarde man en 2ijn vrouw, daar achter de tafel gezeten, zal levend houden maar de bezoeker nog weinig te zeggen heeft. Een uur later is dat anders. De grijsaard heeft verteld. Een leven trok voorbij, een bewogen loopbaan, de geschiedenis van een man wiens werk de roeping tot het uitdragen van het Evangelie ten grondslag had cn van zijn vrouw die haar man al die jaren het werken tot een diepe vreugde maakte. Evangelist J. de Jager knikt haar daar voor nu nog eens dankbaar toe. En de bezoeker voelt zich be haaglijk in deze milde sfeer. In Amersfoort schreef hij „Onder de mensen" De dingen in de kamer kregen stuk voor stuk hun plaats in het verhaal. „Die foto daar werd ge maakt toen ik in Eibergen stond, waar ik begonnen ben", zegt de grijsaard en zijn glanzende ogen twinkelen achter de grote brille- glazen bij de gedachte aan dat enthousiaste begin. „Ik was toen al negen en twintig, tamelijk oud". Hoe dat kwam? Jan de Jager had altijd zendeling willen wor den, maar huiselijke omstandighe den verhinderden dat. En daarom bleef hij thuis. Thuis, dat was de genoeglijke winkel van zijn ouders in Zuilen. Jan dacht er een goed deel van zijn leven te slijten met het verkopen van kruidenierswa ren, garen en band en al die hon derd en één andere dingen, die men toen de twintigste eeuw moest nog beginnen in zo'n dorpswarenhuis kon kopen. Zijn vader echter deed de zaak aan de kant en vestigde zich met zijn ge zin in Utrecht, waar de zoon bij ,,'t Spoor" ging. Zi.in oude ideaal leefde echter nog bij hem cn toen één van zijn kennissen hem eens ried: „Je moet godsdienstonder wijzer worden", ging hem een licht op Daar lag nu een kans om de roeping, die hij in zijn hart had meegedragen als iets dat een vro me wens zou blijven, toch te vol gen. Jan ging aan de slag. Hij stu deerde drie jaar elke avond hard, met overgave. Hii had immers een paar jaar in te halen Dr. Bak huizen. ds. Van den Brink en dr. A. Troelstra onderwezen hem een paar keer in de week. Ze waren met z'n vieren leerlingen, van wie hij alleen evangelist is geworden. In 1907 deed hij examen cn slaag de. Moeilijk begin EIBERGEN dan was zijn eerste standplaats. Van een rustig en zeker bestaan bij de Spoorwe gen naar het ongewisse van de evangelisten-arbeid. Catechisaties, huisbezoek, ziekenbezoek, kortom de ganse pastorale arbeid nam zijn tijd spoedig volkomen in beslag. Op de catechisaties kwamen veel al kinderen van de fabrieksarbei ders, die door de patroons werden aangemaand hun kroost naar de catechisatie te sturen. Ongemakke lijke kinderen dus, die vaak var» toeten noch blazen wisten, laat staan van het Evangelie dat de heer De Jager hen vertelde in een eigen stijl, die de boeken, die hij later zou schrijven, zo prettig leesbaar zou maken, 't Was lang met altijd gemakkelijk en meer dan éénmaal zat hij wanhopig in zijn kamer, bij zijn God zoekend naar sterkte. „De diamant .wordt tot diamant g e s 1 e p e n", zegt hij nu met nadruk Na twee jaren hij had inmiddels zijn vrouw leren kennen ging hij naar het Drentse dorp Geeserveld, in de buurt van Hoogeveen, waar nog grote armoede werd geleden door een bevolking, die ver van dorp en stad verwijderd met merk waardige blijmoedigheid door het leven ging. Een diep gelovige bevolking ook, die haar evangelist en zijn vrouw vaak zoveel reden tot blijdschap heeft gegeven omdat hij er zijn arbeid zo ge zegend zag. Iedere Evangelist moest in die dagen nog op eigen houtje het land door trekken om de celden voor zijn arbeid, voor zijn eigen sa laris dat toen vijfhonderd gulden bedroeg te verza melen. De heer De Jager is daar in de Bond van Evangelisaties altijd te gen op gekomen en tenslotte is zijn streven mfet succes bekroond en werd hij zelf de man die zich in 1936 eerst uitsluitend met de financiële zijde van de evange lisatie ging bemoeien. Eerst toen vestigde hij zich in Amersfoort. In Geeserveld ook ging de heer De Jager zich aan maatschappelijke arbeid wijden, een vorm van ge- rieenschapswerk dat hij nadien is blijven doen. Plaatselijke belangen werden door hem met grote toe wijding gediend en in de succes sen, die daarbij werden geboekt, zag hij een verbetering van de opstandigheden, waarin de evan gelisatie kon worden gedaan. Het jaar 1910 bracht de verhuizing naar Terwolde bij Deventer. Publicist LANGZAMERHAND had deze evangelist zich een rijke er varing vergaard, die hem rijp had gemaakt voor het vervullen van een nieuwe taak, door middel van het geschreven woord van zijn ge loof in wijde kring te getuigen. In eer. Zondagsblad begon hij zijn ar tikelen te schrijven, die behalve van zijn innige overtuiging op het gebied van de godsdienst, blijk ga ven van een ruime kennis van het •ikeliik leven, zijn oorsprong en zijn ontwikkeling. Uit deze bijdra ge groeide het bekende standaard werk „Inwendige Zending", vier kloeke delen met op het omslag de afbeelding van een brandende toorts. Ze liggen voor ons op de tafel en de rood met gele fakkel vlam komt ons voor als het sym bool van het leven van de evange list, die als hij 's nachts om een uur thuis kwam van ziekenbezoek nog tijd vond zijn gedachten op papier te zetten. Hij ging daarmee door toen hij in Tongeren werk zaam was en hield er evenmin mee op toen hij naar Wedde in Groningen ging om er in het koe lere klimaat van het Noorden wat op krachten te komen. Het jaar boek der Nederlandse Hervormde Kerk had in hem een toegewijd medewerker, al had men hem in dit Groningse dorp eveneens al gauw voor het maatschappelijk werk gewonnen. Vele jaren sleet hii hier, onvermoeid werkend voor het Koninkrijk Gods. In de huizen van de rijken kwam hij evengoed als in die van de armen, hij voer de strijd voor geestelijke zowel als voor sociale welvaart. Hij had hier te kampen met sterk ongelovige mensen. Maar hij zette door. „Er heeft veel zegen achter gezeten", getuigt hij nu. „Dat heb ik vaak gemerkt. Maar wat je arbeid heeft uitgewerkt, weet toch alleen de Vader hierboven". Onder de mensen We bladeren in een ander boek. Nog geen week geleden kwam het „Onder de mensen" In zijn woord „ten geleidevan het by de uitgeverij Kirchner te Amsterdam van de hand van de oud-Evangelist de heer J. de Jager verschenen werkjes „Onder de Mensen" schrijft mr. de Bie het te rekenen als een bewijs van schrij vers grote vitaliteit dat deze zich, na een bij uitstek werkzaam leven, thans nog gedwongen gevoeld heeft vele zijner herinneringen en indrukken te boek te stellen. „His- toire contemporaine, geschiedenis uitlopend tot in onze tijd", zo heet het, en inderdaad, we zouden na lezing geneigd zijn dit werkje een jaartallcnboekje zónder jaartallen te noemen, een geschiedenis in „schetsen" met alle goede en kwa de eigenschappen die „schetsen" nu eenmaal eigen zijn. In een 200 bladzijden krijgt men de grote dingen van de dag in het dorp en in de stad, in de kerk en in de school, in de boerderij en in de fabriek, die in de voorbije 70 jaren plaats vonden op een luch tige, en het zijn nu eenmaal schetsen dikwijls oppervlakkige j wijze aangeboden In sneltreinvaart vliegen we door de jaren, die toch zo vol wa ren aan problemen en strijd, heen cn 't Is menigmaal of de bejaarde, maar nog vitale schrijver, in stilte bij de nabeschouwing van al die strijd een weinig glimlacht en zich afvraagt: „Waarom maakte men zich toch zo druk, was het alles die drukte en inspanning wel waard?" Al te simpel lijken ons de weerga ve van „Doleantie" en het „Ont waken der arbeidersklasse" en wij hadden gaarne van de verteller vooral in deze hoofdstukken een klaarder geluid vernomen. Hier, gelijk ook in „De familie Schelle- vink", heeft de schrijver vergeten dat hij aan het schetsen was en de tekening is door te veel aan lijnen en krabbels zeer onduidelijk ge worden. Karakterontwikkeling, daarvoor zijn schetsen te kort ook al beslaan zij een tijdperk van 70 jaar tref fen we niet aan in dit werkje, maar veel karaktervastheid komen we evenmin tegen. De met vele namen genoemden zijn meer typen dan personen, maar dan zijn ze menigmaal ock raak getypeerd. Ook historisch neemt de schrij ver het nog al luchtig op als hij b.v. in Lotsverbeteringde heer Albarda als minister doet optreden lang voor het intreden van de zo beruchte crisisjaren. Dit gevoegd bij het dikwijls stroeve taal en verdraaide woordgebruik o.a. verdeling in plaats van verdeeld heid wekken de indruk van wat al te haastige behandeling, waar aan de rustige zelf-corrcctie heeft ontbroken. Toch zullen vooral de ouderen onder de lezers dit werkje gaarne eens doornemen als een prettige verfrissing van eigen herinnering, terwijl- jongeren scherp critisch zuVen zeggen' „Hoe kon men in zulke verhoudingen leven." Nazi-burgemeester van Amersfoort Naar wij vernemen zal Donder dagmiddag 18 November te twee uur voor het Bijzonder Gerechtshof in Utrecht terecht staan, J. G. L. Harloff, die van April 1942 tot Sep tember 1944 is opgetreden als bur gemeester van Amersfoort. Hij heeft zich in die jaren, volgens de dag vaarding, bijzonder berucht ge maakt door het bestuur in een fa natiek nationaal-socialistische geest te voeren. Onder meer heeft hij een personeels-centrale ingesteld, die geheel in handen van NSB'ers rust te. Hij heeft voorts de vijand alle inlichtingen verschaft, die zij wens ten over anti-Duitse activiteit in zijn gemeente. Ook voor het weg voeren van Joden vonden zij in hem een vol-ijverige medewerker. Onder meer was hij lid van de SS. Als ge tuigen zullen optreden E. E. van Rhijn, W. F. G. L. van Smaalen. J. J. Wolter, H. Reems, G. Goochuls, N. A. J. van den Berg. Eveneens Donderdag, om elf uur des ochtends, zal voor hetzelfde ge rechtshof moeten verschijnen N. A. J. van den Berg, voormalig opper- stormleider van de Nederlandse landwacht. var de persen. „Onder de mensen" is de titel, verhalen uit het leven van een Evangelist. Zo'n rijkdom aan belevenissen bevat de geest van deze zeventigjarige dat hij het schrijven nok niet kan laten. Hij begon aan het boek in de barre hongerwinter, toen hij - ziek van zorgen - te bed lag en dag aan dag in de ge legenheid was zijn herinnerin gen op te halen en te rang schikken. Zorgen en moeilijkheden waren zim deel in de oorlogsjaren toen hij als vertegenwoordiger van de Bond van Evangelisatiën in en ten bate van de Nederlands Hervorm de Kerk moest vechten voor de financiën van de Bond. die em zoals gezegd in 1936 werden toevertrouwd. Gelukkig werd de Bond. mede door zijn toedoen, in 1943 op het juiste ogenblik door de kerk volkomen in haar arbeidster rein betrokken. De heer De Jager werd toen administrateur van de desbetreffende Synodale Commis sie. Van zijn ziekte hersteld., vatte hij ziin werk weer op, doch in 1946 hij was toen 67 werd hij ge- pensionneerd. Wat nog geenszins 't einde van zijn werk betekende. „Iedere dag werkt hii nog aan een nieuw boek", vertelt ons zijn vrouw. ..Maar dat zal pas over een iaar of twee klaar zijn." „En als ik het niet klaar krijg, moeten ande ren het maar voortzetten", glim lacht haar man, die kaarsrecht nog bij de tafel staat en ons foto's laat zien. Waf een rustige, blijmoedige aanvaarding. Wat een geloof Sport Belangrijke wedstrijd op „Birkhoven" APWC krijgt WA op bezoek Een belangrijke wedstrijd is morgen die tussen APWC en VVA op Birk hoven. WA heeft met 3 punten voor sprong op APWC de leiding in de derde klasse E. Mocht APWC winnen, hetgeen niet geheel en al onmogelijk is, dan zou WA de eerste nederlaag van dit seizoen lijden. HVC maakt de verre reis naar Vo- lcndam. De rood-witten behoren nu bi) het vijftal dat gebrandmerkt wordt als candidaten voor een van de onderste plaatsen. HVC dient dus te winnen, doch dit zal geen gemakkelijke opgave zijn. De verre reis kon wel eens tever geefs zijn. Amsvorde ontvangt De Stichtse. De nederlaag van vorige weck heeft ons erg teleurgesteld. Mogelijk blijken dc Amersfoorters er Zondag beter in te zijn. Amf. Boys gaat op bezoek bij Zw. Vooruit. Wij verwachten hier een ge lijk spel of een kleine zege van onze stadgenoten. Quick krijgt Utrecht op bezoek. Bei de clubs hebben eenzelfde punten-aan- tal. zodat een uitslag moeilijk te voor spellen is. Mogelijk is het voordeel van eigen terrein doorslaggevend. „Soesterkwartier" moet aanpakken Voor Soesterkwartier staat Zondag een belangrijke wedstrijd op het pro gramma. Op Birkhoven wordt namelijk het Amsterdamse O.B.Z.B ontvangen, waarvan In de Hoofdstad onder protest werd verloren. Wil Soesterkwartier zijn positie iets verbeteren dan dient deze wedstrijd gewonnen doch in ieder geval gelijk gespeeld te worden, want Zater dagmiddag komen de ploegen D.S.V. en K.C.O. tegen elkaar uit. Deze laat- sten staan onderaan de ranglijst met respectievelijk drie en twee punten. De uitslag van deze wedstrijd is voor Soesterkwartier dus zeer belangrijk. Onze stadgenoten komen Zondag in een gewijzigde opstelling uit. naar welks prestaties wij zeer benieuwd zijn. Van de Hoek weer onder de lat De Amcrsfoortsc Boys-keeper W. van de Hoek, die veertien dagen ge leden in een wedstrijd een lichte her senschudding opliep, is hersteld. Hij staat Zondag dus weer onder de lat, ongetwijfeld tot grote vreugde van de Boys-schare. Ambtenaren achter het schaakbord De ambtenaren van het departe ment van financiën, over het hele land werkzaam, hebben in de re gel weinig contact met elkaar. De Federatie van Personeelsver enigingen, ressorterende onder dat departement, vond dat niet in de haak en begon sporttournooien te organiseren, waar de mensen el kaar konden ontmoeten en de on derlinge band verstevigen. Vanmorgen brachten treinen uit alle richtingen enige honderden van deze ambtenaren naaV Amers foort, waar ze in het A.M.V.J.- centrum bijeen kwamen. De Fede ratie van Amersfoortse Personeels verenigingen had ervoor gezorgd dat ze er van harte wolkom wa ren, dat het schaaktournooi waarvoor de mannen gekomen wa ren op tijd kon beginnen. Voor ze het eerste stuk verzetten, luis terden ze naar hun voorzitter, de heer D. Schoorl, die ze hartelijk welkom heette en ze een goede strijd toewenste. Rillerig? Verkouden? Neem: mr, 4BEROEHDE GENEESMIDDELEN IN EÉN TABLET TEGEN PUNEN EN GRIEP.20 TABLETTEN 75 c, DE AMHC-HEREN STRIJDEN MET HILVERSUM II OM DE LAATSTE PLAATS Zware wedstrijd voor de dames in Leiden De rode lantaarn van promotie klasse C zal Zondag op Birkhoven verdobbeld worden tussen Hilver sum II en de A.M.H.C.-heren. Bei de elftallen droegen tot nu toe dit gevreesde voorwerp tezamen, maar nu zal blijken wie hem voortaan alleen met zich mede zal torsen. Onze stadgenoten hebben een goe de kans om nu van de laatste plaats af te komen. Niet alleen hebben zij het voordeel van het eigen veld, maar bovendien geeft het goede spel van vorige week te gen Amsterdam III ons het recht om in deze wedstrijd een overwin ning voor de rood-witten te voor spellen. Hoewel het voor de dames nu langzamerhand de hoogste tijd wordt om het eerste puntje binnen te halen, kunnen wij toch niet optimistisch zijn. Onze stadgenoten ontmoeten nl. Leiden I in de Sleu- DE GOUDEN PLOEG CENTRAAL 4—2 Centraal I was Vrijdagavond de gast van De Gouden Ploeg voor het spelen van de biliartpartij in de Cadre-klasse Ned. Biljart Bond. De Gouden Ploeg won met 42. De volledige stand is: A. J. Verkerk 225 R. Stalenhoef 297 J. Waasdorp 198 A. v. d. Heiden 200 Jae. Stalenhoef 142 P. Stalenhoef 225 32 9.— 42 11.88 29 8.60 21 8.69 32 6.76 89 10.71 Spannende.scène uit de Nederland-film „De Zoon van Monte Christo" met Louis Hayward en Joan Bennett „Be zoon van Monte Christo" Dc graaf van Montc Christo is dood... Leve de graaf van Montc Christo! Wis en zeker, dat menen wel De zoon van de oude Monte Christo welke op avonturen beluste filmlief hebber heeft dc vader dc laatste jaren niet met sympathie gadegeslagen? doet besbst niet voor zijn pa onder. Bovendien: hij neemt ons mee naar een andere wereld, dan die waarin zijn oude heer leefde. Het kwaad is wel hetzelf de gebleven, maar treedt de van span ning trillende bioscoopbezoeker in een r.ieuwc vermomming tegemoet. Wat wel zo aarltrekkelijk is. In „De zoon van Monte Christo" (City) dan maken we de greep naar de macht mee van een generaal in het vorstendom „Lich- tenburg", het proto-type van een Bal- kanstaat in het laatst van de vorige eeuw. Dc graaf van Monte Christo is degene die na veel avonturen de groot vorstin voor haar volk (en zich zelf) uit dc handen van de wrede generaal redt. De druk waaronder het volk zucht vóór het zover is, lijkt verdacht veel op wat we zelf aan den lijven hebben on dervonden: een nogal naïeve poging om daarmee dc belangstelling bij het pu blick te verhogen. Overigens schept dc zoon dezelfde romantische sfeer om zich heen als zijn vader, en ook gaat hij evengoed als deze met de degen om. Een genoeglijke en spannende film, die gauw weer is vergeten. „Obsessie", ontsluiering van het verleden De zogenaamde psycho-analytische films hebben inmiddels haar glorietijd weer beleefd. Enige jaren geleden werd een film-producent niet voor vol aan gezien. als hij niet een film had ver vaardigd, waarin iemand oen geheugen stoornis had of aan shell-shock leed. Dus kwamen er heel wat „p-a" films uit de bus. goede en slechte. „Obses sie" met Gregory Peck en Ingrid Berg man in de hoofdrollen is er een die onder de goede valt te rekenen. De regie is van Alfred Hitchcock, die zich vermaardheid verwierf door de manier, waarop hij in zijn films de vereiste sfeer wist te brengen. Nu is de inhoud van „Obsessie" een kolfje naar de hand van deze regisseur. Onderlinge wedstrijden van „Olympia" De onderlinge wedstrijden, wel ke „Olympia" deze week organi seerde voor de dames en dames- senioren hadden, zoals uit onder staande uitslagen blijkt, een zeer spannend verloop. Dames: 1 en 2 mej. V. v. Doorn cn mej. B. J. v. d. Schaaf, beide 33,0 punt, 3. mej. J. M. v. Zuilen 31.0 punt. Dames-Senioren: 1. mevr. M. ten Hove 27,0 punt, 2. mevr. M. L. Benink 26,4 punt; 3. mevr. A. Smit 25.4 punt. Hierbij dient opgemerkt, dat de dames een vrije oefening, brug, ringen .paardvoltige en paard- sprong verwerkten, de dames-se nioren uitgezonderd paardvoltige dezelfde nummers, vandaar het puntenverschil. Bonnen worden vernietigd De garnizoenscommandant brengt ter kennis van het publiek dat Maandagmiddag om twee uur op de Leusderheidc twee bommen tot ont ploffing worden gebracht. Wol te duur verkocht Op de markt werd Vrijdagmorgen een koopman bekeurd, die zich aan prijsopdrijving schuldig maakte. Hij verkocht zijn wol tc duur. jstadsveitster- STORING Vanmorgen ging op eens de telefoon. Ik pakte de hoorn van de haak en zei, nog een beetje slaperig: „Re dactie Dagblad". „Ja meneer, u spreekt met de Sto ringsdienst van de PTT. We hebben een klacht gekregen, dat uw toestel stoort. Wilt U misschien even bla zen?" Ik blies. „Ja, ja." hoorde ik door de draad. „Ik geloof, dat we het al gevonden hebben. Blaast u nog maar eens wat harder, meneer." Ik blies nog wat harder „Nog een klein tikje er boven op. me neer. Het gaat best!" Ik blies er nog een klein tikje boven op. „Meneer, zou het mis- schreeuwde een schien veel gevraagd de marktmensen, zijn, als u een van uw collega's vroeg om even mee te blazen?" Een van do collega's blies mee. We bliezen zoals we nooit gebla zen hadden. Op hei laatst bliezen we met vijf man tegelijk. „Dank u wel, me neer," zei de stem ten slotte, „u blaast niet gek!" Achtera/ bekeken geloof ik iemand te hebben horen lachen. Ik had slaap en het duurde vrij lang voor ik begreep waarom. BON-AF De Amersfoortse bakkers zijn zo blij, dat het brood van de bon is, dat zij volgen de week feest gaan vieren in Nieuw-Ams- ;Vcrde. Als straks de rokerij van de bon komt gaan w ij feestvieren, en hoe! SNOEPFEEST Het mooiste van de markt gistermorgen waren ongetwijfeld de sneepkramen. Ze wa ren allemaal versierd en er stonden grote spreekt Woensdag- drommen mensen voor avond voor het perso om zuurstokken, tof- neel van Huvgen en fels en repen (gevul- Wessel over „Herinne- de) chocolade te ko- ringen aan en ervarin- pen. „Wat een zaak, wedstrijden", wat een zaak!" gen van internationale van die het wat te begrij pen is best naar zijn zin had. Wat zullen er drom men mensen voor de sigarenwinkels staan als straks de enzovoort enzovoort. WORDT VERWACHT Maandag ontvangt Amersfoort de „Jubi leum-trein" van het Irene-fonds, dat veel werk verricht om de genezing van tbc-pa- tiënten te bevorderen Deze trein mag niet gemist worden! In Amicitia geeft het Quartette di Roma Maandagavond een concer:. In de Joriskcrk geeft de Toonkunst Oratorium Vereniging Dinsdagavond een uit voering van „Die Jah- reszeitcn". Monsieur Mare Jospin spreekt Dins dagavond in de Kamer van Koophandel over Franse actualiteiten. Dat kan een langdurig betoog worden. Ir. van Emmenes, hoofdredacteur van 't weekblad „Sportief" In het kort komt het op het volgende neer: In een ziekenhuis komt op een goede dag de nieuwe directeur binnenstappen die verliefd wordt op een psycho-ana- lyste. Het blijkt echter, dat de man lijdt aan een geheugenstoornis. Hij meent een moord te hebben begaan en staat op het punt door de politie gearresteerd te worden. De vrouwelijke arts slaagt er echter in het raadsel van zijn ver leden tc ontsluieren. Vanzelfsprekend kunnen wij hier niet precies gaan vertellen, hoe dat zich nu allemaal afspeelt. Gaat U dat zelf eens zien. U zult Ingrid Bergman weer eens kunnen bewonderen en U zult kennis kunnen maken met Gregory Peck, die wij hier in Amersfoort nog niet zo goed kennen. De kennismaking zal U be vallen. Lafaards en dapperen in „Rembrandt" „Dood in dc wolken" (Rembrandt) is een film, die dc geregelde bezoeker van dit theater oude kost brengt, die toch lekker schijnt te blijven. Ontvoe ringen en schietpartijen aan de lopen de band. Een troep schurken onder aanvoering van een Duitse chemicus, Karl Schmidt is er op uit een waarde volle formule van een springstoffen fabriek te stelen. Door spionnage cn verraad krijgen ze dc formule in han den, die echter hun noodlot wordt. In de hoofdfilm „De wet van de zweep" ontmoeten wc een kordate cow boy, die de daders ontmaskert van een overval op een postwagen. ^eerTsIechle gewoonte^ een goede gewoonte! maat de beste gewoonte is: a'ag eert gaasje. Want Bolt Z. O. G. wordt afgrlrvtrd op ar onveranderde ttrrkte t an 40°/o- Daar om is Boh pittig rn toch zacht. Vervolg deze serie! Dc bekroonde tekeningen worden om dc 14 dagen gepubliceerd cn beloond met een kruik Bols Inzendingen onder motto „Eiken dag een Glaasic" aan de N.V. Ervco Lucas Bols. Amsterdam. Generale Synode van de Ger. kerken art. 31 DKO Dc generale synode der Gercf. ker ken onderhoudende artikel 31 K.O. heeft in haar zittingen tc Amersfoort een volle dag met avondzitting besteed aan de behandeling van het rapport van dc commissie inzake samenspreking met deputaten der Gercf. Kerken. Het rap port was van de hand van prof. dr. K. Schilder cn de voorlezing er van vor derde meer dan 2/2 uur. In het rap port wordt uitvoerig op dc situatie sedert het conflict in de Geref. kerken ingegaan, de handelwijze van de depu taten van laatstgenoemde kerken als een spelen van dubbel spel gewraakt cn geaccentueerd dat het niets anders be doelt dan het ophouden van de zaak der vrijmaking. Over dit rapport ontspon zich een brede discussie waaraan niet minder dain 12 synode-leden deelnamen w.o. de hoogleraren prof. C. Vcenhof en prof. P. Deddens en de predikanten ds. J. v. Raaltc van Ncede, ds. M. J. A. Bosscha van Winschoten, ds. M. de Goede van Utrecht, ds. D. K. Wicien- ga van Rotterdam, ds. J. v. Bruggen van Assen en ds. A. Bos van Haarlem. Breedvoerig heeft prof. Schilder in een rede van meer dan een uur alle opmerkingen beantwoord en bij de sy node de voorgestelde conclusie met na druk aanbevolen. Ds. M. J. A. Bosscha diende met ds. J. W. v. Ottcrlo van Kralingen een voorstel in om wel depp- tatcn tc benoemen. Prof. Schilder heeft daarop weer breed gedupliceerd, waar na de synode met 30 tegen 2 stemmen de voorgestelde conclusies aanvaardde. Geref. Kerk (L. Vrouwestraat) 10 uur dr. N. J. Hommes (Rotter- dsmHillegersberg)5.30 uur ds. D A. Zijlstra. (L. Costerplein) 9 uur dr. N. H. Ridderbos; 5.30 uur dr. N. J. Hommes. (Tulpstraat) 9 uur ds. D. A. Zijlstra; 5.30 uur dr. N. H. Ridderbos. 10 Novem ber 19.30 uur (L. Vrouwestraat( ds. D. A. Zijlstra. Dankuur gewas. Geref. Kerk (Art. 31) Zuidsingel 10 uur dr. H J Jager (Voorthui zen); 5.30 uur ds. J. A. Vink, dank uur gewas. (Westerkerk) 10 uur ds. J A Vink, dankuur gewas; 5.30 dr. H. J. Jager. Geref. Gem. (Stoovestraat). 10 en 5 uur Candidaat J. Kersten (Rotterdam). Rem. Gem. 10.30 dr. R. Miedema. Ev. Luth. Gem. 10.30 uur ds. Hakking (Leiden) Ver. van Vrijz. Herv. 10.30 uur (Gasthuiskerk) de heer E. van Loenen (Bilthoven); 10.30 uur (Gebouw Speeltuinver.) ds. C. J. van Royen (Amersfoort). Oud Geref. Gem. 9.30 uur 5 uur Godsdienstoefening. 8 November 19 uur ds. de Reuver (Terneuzen). Vrije Evang. Gem. („De Doe len") 10 uur Stud. Buurman; 8 uur (Appelweg) ds. v. d. Werfhorst. Chr. Geref. Kerk 10 en 5 uur J. Drenth. Doopsgez. Gem. 10.30 irar ds. S. Gosses Gzn. Verg. van Gelovigen 10 uur Ere dienst; 5 uur Prediking des Woords. Kerk v. Jezus Christus v. d. Hei ligen der laatste dagen 10.30 en 5 uur dienst. Oud Kath. Kerk 10 uur Dienst 5 uur Vespers. Vrije Kath. Kerk 10.30 H. Mis. Leger des Heils 10 uur Majoor Küh (Amssterdam) Opdrachtdienst. 7 uur Openluchtsamenkomst t.o. Oude Pol. Bur.; 8 uur Majoor Küh (Amsterdam) Verlossingssamen komst. Comité „Levensvragen" Regen- tesselaan 21 ds. W. A. Wiersinga. Herv. Gem. St. Joriskerk (Hof 1) vm. 10 uur ds. Bout, nm. 5 uur ds. Vermaas. Bed. H. Doop. Nieuwe Kerk (Leusderweg 110) vm. 10 uur ds. Herfkens. Bed. H. Doop, nm. 7 uur ds. Frank (Utrecht). Jeugddienst. Emma-kerk (O. Soesterweg 131) vm. 9 uur ds. Gerritsen, v.m. 10.30 uur ds. Gerritsen; nm. 5 uur ds. Smits. Bed. H. Doop. Gymnasium (Groen van Prinste- rerlaan 33) vm. 10.30 uur ds. Braakman. Kapel Zon. en Schild (Utrecht- scheweg 266) vm. 10 uur ds. Blok. Jongerendiensten. Kerk (Appel weg) vm. 10.30 uur de heer M. Germans. Wijkgebouw (L. Costerplein 14) vm. 10.30 uur de heer H. G. van der Meyden. Gebouw Immanuel (Tulpstr.) vm. 10.30 uur de heer H. Schuring. Jeugdhuis (Z. Singel) vm. 10 uur de heer A. van Woudenberg. LEUSDEN vm. 10 uur ds. Hof stede. Donderdag 11 Nov. nm. 7 uur ds. Hofstede. Dankstond gewas. R.K. KERKDIENSTEN O.L. Vrouw ten Hemelopneming. Langcgracht 37, tel. 5854. H.H. Mis sen om 7 uur. half 9 en half 12. Hoogmis om 10 uur, Lof om 6 uur. H. Franciscus Xaverius 't Zand 31. Telefoon 6625. H.H.'Missen om 7 uur. half 9 en half 12. Hoogmis om 10 uur. Lof 6 uur voor de We reldvrede. H. Henrlcus. M. Withoosstraat 34 tel. 4631. H.H. Missen om half 7. half 8 en half 9. Hoogmis om 10 uur. Lof om 6 uur. H. Ansfridus. Jacob Catslaan 28, tel. 5923. H.H. Missen om 7 uur en half 11. Hoogmis om half 9. Kruis weg voor de Gelovige Zielen om 7 uur. Advertentie HOE MSftK IK ZELF EEN STERKE RHEUMATIEK-OLIE? Alles wat U nodig heeft om deze doeltreffende rhcumatiek-olie te maken is 85 gram brandspiritus en 15 gram Rheumagic-olie (geconcen treerd). beide verkrijgbaar bij Uw apotheker of drogist. Vermeng deze twee door goed te schudden en Uw rheumotiek-olie is gereed. Bevoch tig de pijnlijke plaatsen zonder te wrijven of te masseren en de pijn verdwijnt onmiddellijk. Haal beide bestanddelen vandaag nog in huls. Medische Zondagsdienst Doktoren: Alleen te raadplegen bij spoedgevallen. J. Plomp, Rcgentcsse- laan 15, tel. 5591; mevr. Clas. H. Schreuder. P. Buyslaan. 22 tel. 3137. Apotheken: A. J. Kraan. Oude Soes terweg S9. tel. 4893; Jansen Lange straat 74, tel. 3677: Java Apotheek, Leusderweg 212. tel. 4887. Verloskundigen: H. A. v. d. Grient, Breestraat 8b, tel. 6830; M. A. J. de Leuw, Soesterweg 15. tel. 4973. Burgerlijke Stand Geboren: Petrus Cornelis Anto- nius, z. v. A. A. M. Segers en J. H. A. v. Daatselaar; Adriana. d. v. W. Langemaat en A. Leijenhorst; Ari Willem, z. v. W. Ros en A. E. Seijmonsbergen; Otto Hendrikus, z. v. R. W. v. d. Linden en G. Veld huizen. Overleden: Aart van Zoeren, oud 75 jaar, geh. met W. v. Brink; Fran- cijntje Malestein, oud 2 maanden; Jansje Visser, oud 73 jaar, wed. v. K. van Heuvelen; Hermann Ber nard Fortmann, oud 79 jaar, geh. met M. A. Tolboom. De gelukkigen Dc prijs van vijf gulden voor de goede oplossing van onze wekelijkse puzzle werd deze weck gewonnen door S. W. Gobel. Plantsoen West 12 te Amersfoort. Beide tweede prijzen zijn vopr M. Kortcnhorst. Billitonstraat 18 en A. Saul, Leusderweg 287 te Amersfoort. DE AVONTUREN VAN (DE TERUGKEER VAN PEER DE SCHUIMER) verkrijgbaar aan ons kantoor en eventueel te bestellen bij onze bezorgers a 0.75 SNOUCKAERTLAAN 7 AMERSFOORT

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2