DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Invloed van De Gaulle versterkt Militaire parade in Moskou ter ere van de revolutie Dr. Van Mook als ambteloos burger in ons land Minister Stikker nog niet naar Djokja terug Minister Drees eredoctor Wat gezegd en geschreven werd Bron voor nieuwe agitatie in de Franse politiek Zoon van Stalin commandeerde demonstrerende luchtmacht ,,Ik heb geen plannen, beschouw mij als displaced person'" Maandag 8 November 1948 'Achtste jaargang, No. 1168 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. - Postbus 9 Abonnements prijs 32 cent p. w. ol 4.15 p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Kort na middernacht publiceer de het Franse ministerie van bin nenlandse zaken de resultaten van de verkiezing voor de 262 Senaats zetels waarom Zondag is gestemd. Deze luiden; Gaullisten 97. socia listen 48. radicalen 49. onafhankc- lüken 21. communisten 16. MRP 15. PRL 6. andere r rttfen 10. Reuter merkt op, dat onder „Gaullisten" worden verstaan alle candidaten op een lijst, die door de organisatie van generaal De Gaul le. de RPF, is goedgekeurd. Peze organisatie is op zichzelf geen partij. Leden van andere partijen, die instemmen met De Gauile'r program strijden onder zijn vr-n- del. evenals allen, die geen lid zijn van enige partij en sléchts tot de organisatie van De Gaulle beho ren. Zij hebben allen plechtig be loofd, de eis van De Gaulle tot vroege algemene verkiezingen te zullen steunen. Sommigen van de uiterst rechtse groepering (de Re publikeinse Vrijheidspartij en splinterpartijen) stemmen in met veel van wat het program van De Gaulle behelst. Het stemmen geschiedde door 100.000 kiesmannen, die eerder zijn gekozen. In totaal moeten 320 leden worden verkozen. De ver kiezingen worden daartoe voortge zet op 14 November en 19 Decem ber. Het feit, dat de communis ten en de Katholieke MRP sterk zijn teruggelopen, wordt, zo zegt Reuter, niet toege schreven aan een verlies aan volgelingen maar aan de eigenaardigheden van het ver kiezingssysteem. Volgens een woordvoer .'.er van de beweging van De Gaulle steu nen 121 senatoren (en niet zoals de regering opgaf 97), het pro gramma van de generaal. Hij zei- de voorts: „De regeringspartijen hebben de erkenning van de natie niet gekregen. Er is thans slechts één politieke kwestie aan de orde: het volk moet de kans geboden worden om zijn menig te uiten omtrent onze instellingen en de personen, die met de leiding belast zijn." Trumans triomf, voor Wallstreet een strop De Amerikaanse financiële we reld had het volste vertrouwen in de verkiezing van Dewey tot presi dent der V.S. Zijn nederlaag tegen Truman heeft aan de New Yorkse beurs koersdalingen te weeg ge bracht, zoals z;ch sedert 1940, toen de Duitsers West Europa binnen vielen niet meer hebben voorge daan. De verkopen waren zo omvang rijk, dat de handel in sommige be langrijke fondsen tijdelijk geschorst moest worden totdat verkopers en kopers op een redelijke koers tot elkaar konden komen. Sedert Truman opnieuw presi dent werd, is de totale marktwaar de van alle op de New Yorkse ef fectenbeurs genoteerde aandelen met bijna 5 milliard gedaald. Wijzigingen van grens met Duitsland In de desbetreffende commissie van deskundigen is in principe overeenstemming bereikt over eni ge tientallen kleine technische wij zigingen van de Nederlands-Duit se grens. Deze lopen niet vooruit op de Nederlandse eisen ten aan zien van een algemene grenscor rectie, doch zullen een einde moe ten maken aan bepaalde onhoud bare toestanden in het grensge bied. Indien deze wijzigingen door gaan zullen enkele Duitse fabrie ken binnen .Nederlands gebied ko men te vallen. Belastingverlaging en belastingverhoging De regering deelt in haar memo rie van antwoord op de financiële beschouwingen der Tweede Kamer mee, dat zij overweegt te komen tot een verlaging der inkomsten- en loonbelasting voor de lagere en middelgrote inkomens. Deze verla ging wil zij trachten te realiseren door een verhoging van het belas tingvrije minimum en van de pri maire kinderaftrek. Tegenover deze belastingverla ging zullen echter staan de verho ging van enkele reeds bestaande belastingen en de invoering van en kele nieuwe. Dit is noodzakelijk om de uitgaven inzake materiële oor logsschaden op te vangen. De mi nister van Financiën venvacht, dat deze verzwaring van de belasting druk voqr de lagere en middelgrote inkomens ruimschoots gecompen seerd zal worden door de geprojec teerde belastingverlaging. Huurverhoging op komst, en derdeloonronde? De regering heeft het plan om binnen afzienbare tijd een redelijke aanpassing van de huren aan het gestegen prijs- en kostenpeil te be werkstelligen. Zij bl\jkt er echter van overtuigd, dat met deze huur verhoging een opwaartse looncor- rectie genaard moet gaan. Deze mededeling vonden wtf in de memorie van antwoord op de fi nanciële beschouwingen der Tweede Kamer. Dr Gallup krabt zich achter het oor V.S. opinie-onderzoekers bepeinzen hun falen De leiders van het opinie-onder zoek in de V.S., die tengevolge van hun verkeerde voorspellingen bij de presidentsverkiezingen onzeker zijn geworden, aldus Reuter, zijn thans op zoek naar de fout in hun „wetenschappelijk stelsel". Dr. Gallup heeft onder dezelfde personen, wier uitspraak hem tot <le voorspelling van een republi keinse overwinning hebben ge bracht, een nieuwe enquête inge steld. Bij het opinie-onderzoek zijn 250 organisaties en ongeveer 10.000 employé's betrokken, die vrezen, dat hun bestaan bedreigd wordt. Nieuw arrestatie-bevel tegen Schacht Te Hannover is officieel medege deeld, dat de regering van Wür- temberg-Baden de autoriteiten van Saksen schriftelijk verzocht heeft Hjalmar Schacht, voormalig presi dent van de Duitse Reichsbank, die van oorlogsmisdaden en nazi-sym- pathieen werd vrij gesproken, op nieuw in arrest te stellen. Schacht kon nog niet gearres teerd worden, omdat de brief nog onderweg was en er geen arresta tiebevel was uitgevaardigd, zo ver klaarde de minister voor de zuive ring van Beneden-Saksen. Men verwacht, dat Schacht nog tenmin ste twee dagen in vrijheid zal blij ven. Een foto van Prinses Elisabeth van Engeland in de kinderwagen, die zij straks ook voor haar eigen baby zal gebruiken. De geboorte van de koninklijke baby wordt over onge veer een week verwacht en zal waarschijnlijk in Buckingham Pa lace geschieden. v. d. Linden en zijn „vliegende orkest" Het Metropole orkest van Dolf van. der Linden heeft Zaterdag avond geprofiteerd van de snelle verplaatsingsmogelijkheden, die het luchtverkeer ook musici met hun instrumenten biedt. Na een optre den te Hilversum, dat om 21 uur geëindigd was, is het gezelschap per autobus naar Schiphol vertrok ken. Hier werd het opgewacht door een gecharterde K.L.M. DC3, welke terstond het luchtruim koos en de orkestleden binnen 35 minuten naar Brussel bracht. In de Belgische hoofdstad arriveerden zij op een zo danig tijdstip dat zij om 23 uur hun tweede uitvoering op een avond konden aanvangen. School te Blaricum afgebrand In de nacht van Zaterdag op Zon dag is te Blaricum de St. Bernar- dusachool, 'xi R.K. lagere school aan de Kerklaa... tot de grond toe af gebrand. Het vuur, dat omstreeks drie uur door nog onbekende oor zaak op de bovenverdieping ont stond en door enkele bruiloftsgan- gers werd opgemerkt, sloeg snel op de benedenverdieping over. De brandweer uit Blaricum, geassis teerd door die uit Huizen, was tot zes uur in de morgen met de blus- singswerkzaamheden in actie. Een oorlogsinvalide uit dc oorlog 19141918 op de ereplaats ter her denking van de gevallenen uit die oorlog b\i de St. Margaret Kerk in Londen. Op de achtergrond de be roemde Big Ben. die op 11 Novem ber om 11 uur Engeland tot stilte sal manen, opdat de belofte uit de Eerste Wereldoorlog zal worden ingelost: „Als de klaprozen Vlaanderen bloeien, zullen wij hen gedenken". De Sowjet-Unie vierde Zondag de 31ste verjaardag van de revolutie van 17 October 1917. Door de aan passing van de Russische kalender aan de algemeen geldende is deze datum destijds veranderd in 7 No vember 1917. Op het Rede Plein te Moskou vond de traditionele parade plaats, waaraan werd deelgenomen door leger, marine, luchtmacht, sportor ganisaties en fabrieksdeputaties. De parade werd afgenomen door de 63-jarige maarschalk Semyon Timosjenko. in de oorlog opperbe velhebber van het Russische leger in het Westen en Noord-Westen. Militaire muziekkorpsen ter sterkte van 1200 man speelden marsmuziek teen de maarschalk te paard langs de soldaten reed, die in de straten en op de pleinen rond om het Rode Plein opgesteld ston den, om hen te begroeten. Trompetters gaven een teken om stilte te verkrijgen toen Timosjen ko de tribune boven Lenin's mau soleum betrad en in een korte rede onder meer zeide: „De Russen vieren deze dag met nieuwe successen in de strijd voor het herstel en de ontwikkeling van de nationale economie en ter uit voering van het na-oorlogse vijf jarenplan binnen het vastgestelde- tijdschema." Deze toespraak werd gevolgd door het militaire défilé. De lucht- parade werd geopend door majoor generaal Vassili Stalin, een zoon van maarschalk Stalin, die met een viermotorige zware bommenwer per over het Rode Plein vloog. In de optocht van bedrijfs- deputaties werden de laatste modellen auto's meegevoerd, nieuwe mechanische uitvindin gen en veelkleurige stoffen. Functionarissen van het minis terie van landbouw droegen portretten van beroemde Sow- jet-biologen. Het Rode Plein was versierd met rode vlaggen en portretten van Stalin en Lenin. Aan de vooravond van de zeven de November hield de Russische minister van buitenlandse zaken Molotof een rede van anderhalf uur. Hij zeide dat de houding ten aanzien van Berlijn niet kan wor den veranderd. Over Joegoslavië merkte Molotof op, dat de „natio nalistische groep" het volk grote schade toebracht. Er moest niet aap getwijfeld worden, dat de Joe goslavische partij „zich in staat zou tenen het volk terug te brengen in het progressieve en vredelievende kamp." De bijeenkomst keurde een bood schap aan Stalin goed. waarin ge zegd wordt, dat ,.de volkeren van de Sowjet-Unie waakzaam zijn te gen de machinaties van de interna tionale imperialistische reactie." Volgens Radio Moskou heeft maarschalk Boelganin, de Sowjet- minister van de strijdkrachten, de soldaten, mariniers en piloten op het hart gedrukt zich steeds pa raat te houden. In een dagorder aan de troepen zegt hij: „Vergroot de macht van de Sowjet-strijd- krachten en verzekert haar perma nente paraatheid om te strijden voor de verdediging van het socia listische vaderland." Het 90-jarig bestaan van het OogHjdersgasthuis te Utrecht is Zaterdag in intieme kring gevierd H.M. Koningin Juliana heeft, vergezeld van prinses Marijke het gasthuis bij deze gelegenheid bezocht. Dc foto toont haar en de prinses, die zij op de arm draagt op 't ogenblik, dat zij het gebouw verlaat. Geheel rechts prof. dr. H. J. M. Weuc, dc directeur- geneesheer, die prinses Marijke indertijd heeft behandeld. Er kwam een brief... Nieuw oponthoud in de besprekingen met de Republiek De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, mr. D. U. Stikker, die Zaterdag bi) zijn aan komst in Batavia aan verslagge vers mededeelde, dat hij Zondag morgen naar de Republikeinse hoofdstad zou terugkeren, heeft deze reis afgelast. Hij zei: Laat in de avond ont vingen wij een brief van de repu blikeinse delegatie, die het voor ons nodig maakte opnieuw te be raadslagen. Daarom was het voor mij beter de reis af te gelasten. Een Nederlandse woordvoerder zei, dat minister Stikker Zaterdag avond laat met Den Haag ger •"- ken en om instructies gevraagd had. Van dc zijde der Nederland se delegatie was men van oordeel, dat de besprekingen van de heren Stikker en Hatta door de republi keinse brief slechts vertraagd worden, maar dat het niet tot een crisis zou komen. Volgens een welingelichte repu blikeinse woordvoerder, die nau we betrekkingen onderhoudt met de republikeinse delegatie voor de onderhandelingen werd gezegd, dat de brief een antwóord was op een Nederlandse brief van 28 Oc tober, waarin de Nederlandse re gering de republikeinen er van in kennis stelde, dat zij de republi keinse reactie op de Nederlandse amendementen op het voorstel van Cochran onbevredigend achtte. Dc woordvoerder zei, dat de re publikeinse brief op 3 November was opgesteld de dag voordat Utrechtse vleermuis aan de boemel In Brunssum Limburgvloop 'n vleermuis een slaapkamer binnen. Het bleek 'n bijzondere vleermuis te zijn, want hij droeg aan een van zijn poteji een ring, waarop stond, dat hij toebehoorde aan het zoolo gisch Instituut te Utrecht. De po litie zorgde er voor, dat hij daar weer terecht kwam. minister Stikker in de republi keinse hoofdstad arriveerde. In" de' bVief stond, aar cfèTbêste manier, om een einde te maken aan de schendingen van de be standsovereenkomst was de onder handelingen zo spoedig mogelijk te heropenen, verklaarde de woordvoerder. Adviseurs van minister Stik ker, die te Djokja waren ach ter gebleven, zijn Zondagmid dag eveneens naar Batavia teruggekeerd. Omtrent het uitstel van een staatsiediner in Djokja, waaraan minister Stikker zou deelnemen, zegt Radio Djokja, dat het diner ter ere van minister Stikker werd uitgesteld, omdat minister Stikker le Kalioerang verder moest confe reren met Mohammed Hatta. Zaterdagmiddag omstreeks half vier arriveerde uit Batavia per KLM-vliegtuig op Schiphol dr. II. J. van Mook vergezeld door zijn echtgenote. Onder de talrijke per sonen, die dc oud-Lt.-G.G. kwa men verwelkomen merkte men op dc adjudant van dc Koningin, kapt. J. C. Biihrmann, de minis ter-president W. Drees, minister Götzen. oud-mlnlster prof. dr. J. H. A. Logeman en dc consul-gene raal der V.S., Jesse F. van Wlckel. Nadat dr. Van Mook zich in dc aankomstloods korte tijd had on derhouden met minister Drees werd hij omringd door de talrijke journalisten cn persfotografen. Glimlachend liet hij zich naar bui ten geleiden op verzoek der cine asten, die hem daar beter konden filmen. „Ik ben een „displaced person", zo zeide hij lachend, „Vraagt u mij niet wat mijn plannen zijn. Ik heb er geen. Voorlopig blijf ik twee weken in Amsterdam en wat er j dan gebeurt weet ik nog niet." „Heeft de regering misschien plannen met u?" vroeg een der journalisten. „Daar weet ik nog niets van", zeide dr. Van Mook. „Waar gaat u logeren?" „In het Doelen hotel." „In de „Vieux Doelen?" „De „Vieux Doelen" is voor mij nu „Vieux jeu", (verleden tijd) zeide dr. Van Mook la chend. (Deze woordspeling van dr. Van Mook vergt voor hen, die Den Haag niet kennen enige ophelde ring. Het hotel „Vieux Doelen", aan het Tournooivcld aldaar, staat de regering ter beschikking voor dc huisvesting van belangrijke be zoekers. Zo hebben daar onder meer de Indonesische en de dele gaties uit de West huisvesting ge vonden. Red.) Dr. Van Mook wenste zich niet uit te laten over de politieke si tuatie in Indonesië. Een oordeel over de onderhandelingen is even moeilijk te geven als drie dagen geleden, zo zeide hij. Op de vraag of dr. Van Mook minister Stikkers reis naar Djokja ook als een „tocht naar Cannossa" zog, zoals van bepaalde -zijde zou zyn be weerd, antwoordde hij. dat dit ze ker niet als zodanig moest worden opgevat. Dat minister Stikker nr Djokja gegaan is voor besprekin gen is iets heel gewoons. Over het ontslag van Abdoel Kadir zeide dr. Van Mook. dat het zeer begrijpelijk is, dat hij samen met hem ontslag nam. Beide func tionarissen hebben steeds samen gewerkt. De ontslagaanvrage van de heer Abdoel Kadir kan geen verwondering wekken. Een der journalisten vroeg dr. Van Mook zijn verklaringen in Singapore te genover de pers nader toe tc wil len lichten. Hij zou daar hebben verklaard, dat te véél „amateurs" zich met de Indonesische kwestie hebben bemoeid, hetgeen de on derhandelingen niet ten goede ls gekomen. „Ik herinner mij niet precies wat ik in Singapore gezegd heb", zo antwoordde hij, „Doch het zal wel voor een ieder duidelijk zijn, dat zich velen met de zaak hebben bemoeid, die er niets van afwe ten". „In binnen- of buitenland?" „In beide, doch meer in het laat ste." „Wat is uw aangenaamste her innering aan uw werkzaamheid in Indonesië?" „De periode 19201925", Dr. Van Mook besloot het onder houd met te zeggen, dat de geruch ten over de grote groepen Neder landers, die nog door de republi keinen worden vastgehouden, sterk overdreven zijn. W. DREES ere-doctor Smörrebröd per luchtbrug De gasten op de Deense kunsttentoonstelling die onlangs in Londen werd geopend, liepen té knab belen op 1200 stuks smör rebröd <een onvertaalbaar woord voor een typisch Deens graanbrou wseD Het was per vliegtuig uit Kopenhagen aangevoerd. (Daily Herald) Muziek per luchtbrug Onlangs vertrok uit Ber lijn een klein eskader Britse vliegtuigen tegen de draad van de luchtbrug in Aan boord bevond zich het Berlijns Philharmo- nisch Orkest, dat een tour nee door Engeland gaat maken als dank voor het gebraèhte Voedsel. De eer ste klarinettist kon niet mee- hij woont in de Sow- jetsector van de stad ep kreeg geen reisvergunning (Daily Herald) Fabricage De heer Patrick Rizzo in Detroit heeft een Robot geconstrueerd, die kan lo pen en dansen zonder dat er draden achter hem aan slepen. De ingewanden van deze „fabrieksmens" bestaan uit 833 draden en 53 schakelaars. (Ass. Press) Wonderen Wonderen van plastische chirurgie worden verricht in tal van Engelse medi sche centra, waar men hulp verleent aan oorlogs gewonden. Honderden vliegers, die met zware brandwonden uit geval len vliegtuigen werden gehaald. krijgen een nieuw© neus. kih, oren, oogleden of wenkbrauwen en kunnen weer als nor male mensen verder leven. (Reuter) Op zoek (I) Meneer Anderson in Fulham, Londen, groef maar hardnekkig in zijn tuintje. „Ik zoek naar ge schiedenis" antwoordde hij op lastige vragen. Na da gen spitten legde hii ein delijk zijn schop neer. „Ik heb de minnaarstunnel ge vonden". zei hij voldaan. In dit huis woonde drie honderd jaar geleden een mooi Londens meisje en haar rijke minnaar bouw de een geheime tunnel van de Theems uit om haar te ontmoeten." De verliefden waren ko ning Karei II en Nell Gv/ynne. (United Press) Op zoek (II) Een Soedanese vrouw in de provincie van de Blau we Nijl, schonk het leven aan een vijfling, allen jon gens. Een ziekenhuis te Khartoem stuurde er een verpleegster op uit om sa men met een regerings ambtenaar te zoeken naar de kinderen, om zo een speciale verzorging te ge ven. Maar de moeder was met haar kroost onvind baar. Men vermoedt dat zij zich verstopt heeft om te voorkomen, dat de re gering de zorg voor haar vijfling op zich neemt. (Reuter) Geen overhemden De gemeenteraad van Cambridge was bijeen om de uitgave te overwegen van. 959 pond sterling voor het aanschaffen van vier overhemden en twaalf boorden voor de politie agenten. „Wat?" riep een der vroede vaderen ver ontwaardigd, „hoeveel le den van de raad bezitten er vier overhemden?" Het voorstel werd afge wezen. (Daily Herald Geen padvinders De grootste moeilijkheid is,.dat de heren in het Kremlin geen goede op voeding hebben gehad. Zij hadden een opleiding als padvinders moeten heb ben, betoogt een zekere Lord Hampden in de West Herts and Watford Obser ver. Statesman Mariene moppert Mariene Dietrich heeft van een Franse filmprodu cent een schadevergoeding van 931.000 dollar geëist: hij had haar naar Frank rijk laten komen, drie maanden laten wachten en tenslotte ging de film niet door. (Tegen de huidige koers is het geëiste dol larbedrag bijna evenveel waard als 250 millioen francs!) (Der Telegraf) Grote belangstelling voor zijn promotie Minister-president W. Drees is vanmiddag aan de Handelshoge school te Rotterdam gepromoveerd tot doctor honoris causa in de eco nomische wetenschappen. De be langstelling voor deze ere-promo- tie was overweldigend. Dat was dan ook de oorzaak dat de plech tigheid niet plaats vond in de be trekkelijk kleine aula van dc Ho geschool. doch in de Prinsekerk aan de Statensingel. Reeds vroeg in de middag was de omgeving van dc Prinsekerk door de politie vrijgehouden voor de vele gasten, die de crc-promotie van minister Droes cn dc andere erc-promovendus, dc heer Paul R IJ kens, president-directeur van de Lever Brothers en Unilever N V wilden bijwonen. Tegen half drie had den vrijwel alle ministers op dc eerste rij in de kerk plaats genomen Verder zagen wij: dc voorzitter van de Hoge Raad prof. Donner en dc vlce- prcsldcnt van dc Raad van State Jhr. mr. Bcclaerts van Blokland, de Cana dese ambassadeur P. Dupuys. de secre taris van de Franse ambassadeur J Ri- vrere. de Engelse ambassadeur sir Phi lip Nichols, de ambassadeur van dc Ver Staten dr Herman B. Baruch. dc voor zitters van dc Eerste en van dc Tweede Kamer, prof. mr. R. Kranenburg en mr. L G Kortcnhorst. sir Hcyworth van het Unlleverconccrn. dc commissaris der Koning In Zuid-Holland mr. L. A. Kcs- per. dc directeur van het kabinet van de Koningin mej. mr. M. A. Tellcgcn, alle secretarlsscn-gcncraal, de burge meester van Amsterdam mr. d'Allly, de wethouders van Rotterdam, vrijwel alle Eerste en Tweede Kamerleden van de Partij van de Arbeid en dc burgemees ter van Delft mr. E. J. van Walsum Het zachte geroezemoes in de kerk verstilde, toen de pedel de plechtige stoet aankondigde. Daar schreden de hoge ruimte binnen de rector-magnificus prof. mr. Ph. A. N. H o u w i n g, gevolgd door de minister-president W. D r e e s en diens promotor prof. mr. C. W. de Vries, daarachter de heer R ij k e n s en zijn promotor prof. dr J. W i s s e 1 i n k. Minister Drees was vergezeld van zijn moe der en echtgenote, de hey Rijkens van twee zijner zusters. Achter de promovendi en hun begeleiders schreden de Rotter damse hoogleraren en de curato ren, onder wie mr. O u d, Rotter dams burgemeester. Toen het hele gezelschap zijn plaatsen had inge nomen speelde de organist van de Prinsekerk. de heer J. II. B e s s c- 1 a a r Jr. het Wilhelmus, dat alle aanwezigen staande aanhoor den. Prof- mr. Houwing was de eerste, die de kansel beklom. Hij hield, als dies rede. een inleiding over ..De onwaar heid en het privaatrecht". „Ik bc» een displaced person", verklaarde Dr. ran Mook, de afge treden Luitenant Gouverneur-Ge neraal, die Zaterdagmiddag uit In donesië op Schiphol arriveerdela chend tot de talrijke journalisten. Alle subsidies op de levensmiddelen verdwijnen Op het jubileumcongres, ter ge legenheid van het veertigjarig be staan van de Katholieke Bond van Handels- en Kantoorbedienden „St. Franciscus" dat in Utrecht is ge houden, heeft prof. dr. G. Brou- w e r s, directeur-generaal van de prijzen, meegedeeld, dat in dc loop van het volgend jaar ook de rest van de subsidies op levensmiddelen zal verdwijnen. Ook zullen waar schijnlijk de huishuren omhoog gaan. Daar staat echter tegenover, zo zei prof. Brouwers, dat door het opheffen van verscheidene distri butiemaatregelen een gezonde con currentiestrijd kan opleven, die een prijsverlagende tcridenz zal hebben. Deze zo slerk mogelijk tc beïnvloe den zal een der belangrijkste taken van de regering zijn. Prof. Brouwers was niet blind voor de nadelen* die kleven a/in het loon- en prijssysteem, dat in ons land wordt toegepast. „Maar wat wilt U?", riep hij, „dat wij de noodlottige weg gaan van Frank rijk? Daar een opwaartse spiraal beweging van lonen en prijzen, waardoor de monetaire en politieke spanningen zo groot-worden, dat er gevaar bestaat voor de continuïteit in het regeringsstelsel." Geen winkelsluiting op Zaterdagmiddag? (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen hebben do middenstands-organisaties er bij de regering op aangedrongen in do nieuwe winkelsluitingswet die op stapel staat een algemene winkel sluiting op Zaterdagmiddag op te nemen. Het schijnt echter, dat men er ln regeringskringen niet veel voor voelt. Veeleer schijnt men daar tc streven naar een algemene sluiting op Dinsdagmiddag, terwijl de win kels op Donderdagavpnd tot negen uur open zouden blijven teneinde aan de verlangens van het publiek, dat overdag niet kan winkelen, tege moet tc komen. Verdere plannen schijnen te zijn: winkels mogen open blijven tot ze ven uur, maatregelen tegen ontdui king van dc wet door verkoop via automaten cn krachtiger optreden tegen het openhouden van winkels op Zondag. „Waterman" met troepen uit Indonesië Het troepentransportschip „Wa terman" wordt in de nacht van Maandag 8 No/, op Dinsdag 9 Nov. met 300 uit de tropen terugkerende militairen aan boord in de Rotter damse haven verwacht. De ont scheping beging Dinsdagmorgen te negen uur. Weerbericht VRIJ KOUD Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond. Wisselend bewolkt met in het Noord esten van het land plaatselijk enkele bulctf. In het overige deel van het land droog weer. Meest matige, later wat af nemende wind tussen Noord-Oost en Noord. Vannacht op vele plaatsen flinke nachtvorst. Morgen overdag vrij koud. 9 Nov Zon op 7.49. onder 16,58. Maan op 15.03, onder

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1